首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有60個段落,93個語句,1785個語詞,2592個音節
An-lo̍k ke_03 安樂街_03
Bô chù-bêng 無注明
Tē saⁿ Chiuⁿ 第三章
Tok-hui tùi poa̍h-tó liau-āu pēⁿ lóng bē-ē khah hó. Sui-jiân ē lim ē chia̍h ē chē, iáu-kú bē-tit thang lo̍h lâu-thui, ia̍h bē-tit-thang giâ khîm Chi̍t ji̍t pí chi̍t ji̍t thàn-chîⁿ lâi tō͘ oa̍h. Nā-s i ū ji̍t-ji̍t chiūⁿ ke, bô chhin-chhiūⁿ thâu-chi̍t-pá ê hô-hèng. Tok-hui 對跋倒了後病攏 bē會較好。雖然會lim會食會坐,iáu-kú bē得thang落樓梯,亦bē得thang舉琴一日比一日趁錢來度活。若是有日日上街,無親像頭一擺 ê hô-hèng。
Ū chi̍t ji̍t hong ê siaⁿ put-chí thàu, chhoe--tio̍h i-ê bīn thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ to siah chi̍t iūⁿ ia̍h ū hō͘ ti̍h--tio̍h thâu-bīn, ia̍h ū tōa bū ba̍t-ba̍t 13 tà tī sin--ni̍h; chit-hō ê thiⁿ-khì bat gū-tio̍h. 有一日風 ê 聲不止透,吹--著伊 ê 面疼痛親像刀削一樣亦有雨滴--著頭面,亦有大霧 ba̍t-ba̍t tà tī 身--ni̍h;這號 ê 天氣bat 遇--著。
Ji̍t-ji̍t teh choān-khîm, sî-chūn kú-tn̂g chiū put-chí ià, hīn bē-tit ōaⁿ tē it, jī saⁿ tè ê khek- tiāu. Sui jiân ka-tī ū án-ni teh siūⁿ, khiok m̄-káⁿ kā Tok-hui kóng; nā-sī chit-ê khîm ia̍h bē koh ōaⁿ--tit, iū-koh bô hoat-tō͘; to̍k-to̍k ū tē sì tè ê khek-tiāu éng-éng bē ià. Thiaⁿ kàu chit tè, chiū hóng-hut chhin-chhiūⁿ thiaⁿ lāu-bó teh chhiùⁿ chi̍t-iūⁿ. 日日teh 轉琴,時陣久長就不止厭,恨bē得換第1,2、3塊 ê 曲調。雖然家己有 án-ni teh 想,卻m̄敢kā Tok-hui 講;若是這個琴亦bē koh 換--得,又koh無法度;獨獨有第4塊 ê 曲調往往 bē 厭。聽到這塊,就彷彿親像聽老母 teh 唱一樣。
Bô-lōa-kú tang-thiⁿ í-keng kòe, chhun-thiⁿ kàu lah, ji̍t khah tn̂g tām-po̍h, Lī-su-tē kàu siâⁿ-gōa khì khah-hn̄g ê tē-hng; hit só͘-chāi sī lâng ê khiā-ke, ke-lō͘ khui-khoah, choān-khîm ê lâng khah m̄-bat kàu. Só͘-í kàu chiah hi-hán, lâng to ài thiaⁿ, the̍h chîⁿ hō͘ i, hoan-hù i bî-á-ji̍t koh lâi. 無偌久冬天已經過,春天到lah,日較長淡薄,Lī-su-tē 到城外去較遠 ê 地方;hit所在是人 ê企家,街路開闊,轉琴 ê 人較m̄-bat 到。所在到chiah 稀罕,人都ài 聽,提錢 hō͘ 伊,吩咐伊明仔日koh 來。
Ū chi̍t ji̍t ji̍t-thâu chin joa̍h, pha̍k kàu seng- khu ē jia̍t, iū-koh só͘ khòa ê khîm ia̍h sī tāng, chiū cháu kúi-pō͘ khì hioh-khùn, kàu chi̍t só͘-chāi ū tōa ê the̍h, sì-ûi lóng sī hoe-hn̂g, chêng-bīn ûi lî-pa. lāi-bīn ū ta̍k-iūⁿ ê hoe-ba̍k, khui kàu put- chí súi; ū n̂g--ê, ū âng--ê,ia̍h ū pe̍h--ê. 有一日日頭真熱,pha̍k 到身軀會熱,又koh 所khòa ê 琴亦是重, 就走幾步去歇睏,到一所在有大ê 宅,四圍攏是花園,前面圍籬笆。內面有逐樣ê 花木,開到不止súi;有黃--ê,有紅--ê,亦有白--ê。
Lī-su-tē to̍k-to̍k tiàm tī chit-tah thêng-kha, m̄- chai sī sím-mi̍h iân-kò͘; he̍k-sī ài-sioh hoe-ba̍k,á- sī siūⁿ--tio̍h in lāu-bó tī-teh ê sî ū chi̍t-pái hō͘ i tām-po̍h chîⁿ, bé kúi-ki-hoe chhah tī hoe-pân-lāi; āu-lâi nge̍h tī chheh--n̍i̍h teh kàu tâ-lâ--khì; āu-lâi nge̍h tī chheh--n̍i̍h teh kàu tâ-lâ--khì, kàu kin-á-ji̍t iáu-bōe hiat-ka̍k,in-ūi ài hē-teh chò kì- liām. Siūⁿ kàu hiàng-sî ê tāi-chì liáu, chiū koh choān kúi-nā kòe ê khîm, kia̍h-thâu khòaⁿ-kìⁿ lâu- thang-lāi ū nn̄g-ê sè-hàn gín-ná; tōa-hàn ê ū tài- chhiò-iông, thàm-thâu lo̍h-lâi khòaⁿ; koh thiaⁿ-kìⁿ in chi̍t-ê mn̄g, chi̍t-ê ìn, teh kóng-ōe. Lī-su-tē 獨獨 tiàm tī 這tah 停腳,m̄知是啥物緣故;或是愛惜花木,抑是想--著 in 老母 tī-teh ê 時有一擺 hō͘ 伊淡薄錢,買幾枝花插 tī 花瓶內;後來nge̍h tī 冊--n̍i̍h teh 到tâ-lâ--去,到今仔日 iáu-bōe 發覺,因為ài hē-teh 做紀念。想到hiàng時 ê 事誌了,就koh 轉幾若kòe ê 琴,舉頭看見樓窗內有2個細漢囡仔;大漢 ê 有帶笑容,探頭落來看;koh 聽見 in一個問,一個應,teh 講話。
Cha-bó͘-gún-ná tùi cha-po͘-gín-ná kóng, “Cha-lí ah, i choān ê khîm hó m̄-hó?” 查某囡仔對查甫囡仔講:「Cha-liah2,伊轉ê 琴好m̄好?」
In kóng, “Chin hó, nā-sī chit-ê khîm-tiāu pún- jiân sī hó thiaⁿ.” 應講:「真好,若是這個琴調本然是好聽。」
Tē it jī saⁿ tè ê khek-tiāu lóng liáu lah; kàu tē sì tè in tāi-ke chê-chê tah chhiú, hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit, in-ūi chit tè khek-tiāu sī i lāu-bó bat kapin tāi-ke chhiùⁿ--ê. Khîm kap khek kàu têng-tha̍h ê kù, gín-ná ia̍h tòe chhùi chhiùⁿ-- chhut-lâi kóng, “Góa ê ke chiū-sī An-lo̍k-ke, bô tè thang pí góa ê ke.” 第1、2、3塊 ê 曲調攏了lah;到第4塊 in 大家齊齊 tah 手,歡喜到bē顧--得,因為這塊曲調是伊老母 bat 佮 in 大家唱--ê。琴佮曲到重複 ê句,囡仔亦退出唱--出來講:「我ê 街就是安樂街,無地thang比我ê 街。」
Thiaⁿ-liáu chit kúi-kù ê ōe, Lī-su-tē kia̍h-thâu khòaⁿ-kìⁿ lâu-pâng ke̍k koân, ke̍k thé-bīan,siūⁿ in tāi-ke chhùi-lāi só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke kap hiān- sî só͘ khiā-khí-ê bô chha chi̍t-tiám-á, chiū ka-tī teh siūⁿ kóng, “Góa chi̍t-ê gín-ná só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, ūi-tio̍h sím-mi̍h iân-kò͘ chha kàu hiah-n̍i̍h-hn̄g.” 聽了這幾句 ê 話, Lī-su-tē 舉頭 看見樓房極懸,極體面,想in 大家嘴內所唱 ê 安樂街佮現時所企起ê無差一點仔,就家己teh想講:「我一個囡仔所抵著 ê 景況,為著啥物緣故差到hiah-n̍i̍h遠。」
Tú-tú teh siūⁿ ê tiong-kan, hit nn̄g ê gín-ná kín-kín lo̍h lâu--lâi tùi in lāu-bó thó chîⁿ; bô lōa-kú gín-ná tùi lâu-thang-téng tìm--lo̍h kúi ê chîⁿ ka-la̍uh tī hoe-tî-lāi, lìn kàu tī pe̍h-hoe-kha. Lī- su-tē sak-khui lî-pa mn̂g ûn-ûn-á kiâⁿ kòe-khì chháu-á tē, kàu hit-ê hoe-tî ê só͘-chāi chhōe chîⁿ; khiok chhōe bô tio̍h, in nn̄g lâng ia̍h lâi kap i tàu-chhōe, chhōe-tio̍h chiū the̍h hō͘ i. Lī-su-tē thǹg bō-á kiâⁿ-lé, chiong chîⁿ hē tī tē-á-lāi, iáu-kú teh iân-chhiân bōe khì, tùi ko͘-niû kóng, “Chit-ê hoe si̍t-chāi sī hó khòaⁿ.” 抵抵teh 想 ê 中間,hit二個囡仔緊緊落樓--來對 in 老母討錢;無偌久囡仔對樓窗頂 tìm--落幾個錢 ka落 tī 花池內,lìn 到tī 白花腳。Lī-su-tē sak開籬笆門勻勻仔行過去草仔地,到hit個花池 ê 所在 chhōe 錢;卻chhōe無著,in 二人亦來佮伊tàu-chhōe,chhōe著就提 hō͘ i。Lī-su-tē 褪帽仔行禮,將錢 hē tī 袋仔內,iáu-kú teh iân-chhiân bōe 去,對姑娘講:「這個花實在是好看。」
Ko͘-niû mn̄g i, “Lí ài chi̍t pha mah?” 姑娘問伊:「你愛一pha mah?」
Lī-su-tē ìn kóng, “Lí khéng ho͘ū--góa bô?” Lī-su-tē應講:「你肯hō͘--我無?」
Gín-ná chiū khì mn̄g i-ê lāu-bó; tiap-á-kú chiū tò-tńg-lâi kóng, “Hō͘ lí sì ki, chhut-chāi lí kéng.” 囡仔就去問伊 ê老母;tiap仔久就倒轉來講:「Hō͘ 你4枝,出在你揀。」
Lī-su-tē kéng--chhut-lâi, ko͘-niû chiū kā pa̍k chò chi̍t pé. Lī-su-tē kóng, “chit-iūⁿ ê hoe chiông-chêng góa lāu-bó bat hō͘ góa.” Lī-su-tē 揀--出來,姑娘就kā 縛做一把。Lī-su-tē 講:「這樣 ê 花 從前我老母 bat hō͘ 我。」
Hit-ê ko͘-niû miâ-kiò Bí-lī kóng, “Lí ê lāu-bó chit-tia̍p bat koh hō͘--lí bô?” Hit個姑娘名叫 Bí-lī 講:「你ê 老母 這tia̍p bat koh hō͘--你無?」
Lī-su-tē kóng, “Lāu-bó í-keng sí lah, chī-chūi- á beh hō͘ góa ê hoe?” Lī-su-tē 講:「老母已經死lah,是誰仔beh hō͘ 我ê花?」
Bí-lī kóng, “Khó-liân chit-ê choān-khîm ê gín-ná!” Bí-lī 講:「可憐這個轉琴 ê 囡仔!」
Lī-su-tē giâ khîm siūⁿ beh tò-khì. Bí-lī tùi Cha-lí sè-á-siaⁿ teh kóng, “Lí mn̄g i kiò-chò sím- mi̍h miâ-jī.” Lī-su-tē舉琴想 beh 倒--去。Bí-lī 對 Cha-lí 細仔聲 teh 講:「你問伊叫做甚物名字。」
Cha-lí kóng, “M̄ ah, lí khì mn̄g.” Cha-lí 講:「M̄ ah, 你去問。」
Bí-lī chiah koh iang Cha-lí khì mn̄g, Cha-lí thâu-khak àⁿ-àⁿ, bīn-māu âng-âng, sè-á-siaⁿ mn̄g i, “Lí kiò sím-mi̍h miâ?” Bí-lī chiah koh 央Cha-lí去問,Cha-lí頭殼 àⁿ-àⁿ,面貌紅紅,細仔聲問伊:「你叫啥物名?」
Lī-su-tē kā i kóng-liáu chiū cháu. Hiah-ê gín- ná hoan-hù i kóng, “Lí koh kúi-ji̍t chiah koh lâi;” liân-liân kóng saⁿ pái. Lī-su-tē kā 伊講了就走。Hiah-ê囝仔吩咐伊講:「你koh 幾日 chiah koh 來;」連連講三擺。
Lī-su-tē tò-lâi lau8--n̍i̍h, khòaⁿ-kìⁿ hoe bô sím- mi̍h chhiⁿ, lóng ta-lâ--khì, bē-chhah-tit hoe-pân, chiū chiàu i lāu-bó ê hoat-tō͘ nge̍h tī chheh--n̍i̍h. Lī-su-tē 倒--來 lau8--n̍i̍h,看見花無甚物生,攏 ta-lâ--去,bē插得花瓶,就照伊老母 ê 法度 nge̍h tī 冊--n̍i̍h。
Kòe kúi ji̍t kú, Lī-su-tē koh lâi kàu téng-ji̍t hit-ê koân-lâu hoe-hn̂g ê só͘-chāi, chiong sì tè ê khîm-tiāu teh choān, choān liáu nn̄g piàn bô khòaⁿ-kìⁿ hit nn̄g ê gín-ná chhut-lâi, in-ūi in tòe lāu-pô khì tī chhiū-nâ-lāi teh chhit-thô; só͘-í Lī- su-tē chhōe-bô-tio̍h. 過幾日久, Lī-su-tē koh 來到頂日 hit個懸樓花園 ê 所在,將4塊 ê 琴調 teh 轉,轉了2遍無看見hit二個囡仔出來,因為 in tòe 老婆去 tī 樹林內 teh chhit-thô;所在 Lī-su-tē chhōe無著。
Chit kúi-ji̍t Tok-hui to̍k-to̍k ka-tī chi̍t lâng tiàm tī lâu-téng, sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hóe teh sio, ài siū-khì, bô lâng an-ùi í, liân chit-ê khîm ia̍h bô tī i sin-piⁿ. Lī-su-tē ū-sî thàn-chîⁿ khah- chió tò--lâi. Tok-hui chiū thó͘-khùi kóng, “Iáu m̄-ta̍t--tio̍h ka-tī chhut-khì chò seng-lí khah-hó.” 這幾日Tok-hui 獨獨家己一人 tiàm tī 樓頂,心肝親像火 teh 燒,愛受氣,無人安慰伊,連這個琴亦無tī 伊身邊。Lī-su-tē 有時趁錢較少倒--來。 Tok-hui 就吐氣講:「Iáu m̄值--著家己出去作生理較好。」
Lī-su-tē thun-lún bô ìn i, in-ūi tùi chiông- chêng lāu-bó sí liáu-āu só͘ chhin-ài--ê ko͘-toaⁿ chi̍t- ê Tok-hui nā-tiāⁿ; siūⁿ-lâi siūⁿ-khì kóng, “Góa thang ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ khì an-ùi i chiah hó, he̍k-sī chhiáⁿ sin-seⁿ lâi táⁿ-tia̍p i.” Lī-su-tē 吞忍無應伊,因為對從前老母死了後所親愛--ê 孤單一個 Tok-hui nā-tiāⁿ;想來想去講:「我thang用啥物法度去安慰伊才好,或是請sin-seⁿ來 táⁿ-tia̍p 伊。」
Ū chi̍t mê-hng kóng, “Tok-hui lāu-peh ah! góa kā lí chhiáⁿ chi̍t ūi i-seng lâi khòaⁿ pēⁿ hó m̄-hó?” Tok-hui ìn kóng, “m̄-sái, m̄-sái, bo̍h-tit kiáu- jián góa, góa ài an-chēng lah.” 有一暝昏講:「Tok-hui 老伯--ah!我kā 你請一位醫生來看病好m̄好?」Tok-hui應講:「M̄-sái,m̄-sái,莫得攪擾我,我ài 安靜--lah。」
Lī-su-tē sim-lāi m̄ pêng-an, kiaⁿ i lāu-lâng ē sí--khì, chhun i chi̍t lâng beh cháiⁿ-iūⁿ hó. Tiàm tī chit-ê lâu-téng khiā-khí, sui-jiân bē-pí-tit ke- lāi, chóng-sī I chit-ê Tok-hui teh koán-kò͘, ia̍h khah-hó ko͘-toaⁿ chi̍t-ê lâng. Lī-su-tē 心內 m̄ 平安,驚伊老人會死--去,偆伊一人 beh 怎樣好。Tiamt3? 這個樓頂企起,雖然 bē比得街內,總--是伊這個 Tok-hui teh 管顧,亦較好孤單一個人。
Chit-ê lāu-lâng chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t lám, sin-thé put-chí sán, bīn-sek ia̍h m̄-hó khòaⁿ, chhiú iū-koh ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, liân khîm ia̍h bē choān. Lī-su-tebat7 thiaⁿ lâng kóng-kòe, chē-hòe ê lāu- lâng hoān-tio̍h chit-hō mâu-pēng chiū tōa-tōa thang kiaⁿ; chá-àm bē phah-sǹg-tit, put-jû chhiáⁿ i-seng lâi táⁿ-tia̍p khah-hó. 這個老人一日一日 lám,身體不止瘦,面色亦m̄好看,手又koh ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,連琴亦bē 轉。Lī-su-tē bat 聽人講過,濟歲 ê 老人犯著這號毛病就大大thang驚;早晚 bē 打算得,不如請醫生來 táⁿ-tia̍p 較好。
Chin chhàu-khiáu tú-tio̍h lâu-chú ū phòa-pēⁿ, ta̍k-ji̍t chhiáⁿ i-seng lâi khòaⁿ, kiám-chhái thang kiò i sòa kā Tok-hui táⁿ-tia̍p; koh teh phah-sǹg Tok-hui tiàm ê só͘-chāi lī lâu-chú bô lōa-hn̄g, tam- koh bô lōa-chē ê kang-hu; nā kó-jiân sin-seⁿ lâi, góa ài mn̄g sím-mi̍h pēⁿ, khòaⁿ ē-hó á-bē. Lī-su- tē tó-teh bē-khùn-tit, hoan-lâi hoan-khì, kan-ta teh siūⁿ, sim-koaⁿ to bē an-jiân. Ū goe̍h-kng chiò--ji̍p-lâu, i chiū tī bîn-chhn̂g-téng peh-khí-lâi, chhiú thèⁿ thâu-khak khòaⁿ Tok-hui ê sîn-chhái tōa m̄ thò-tòng, chhin-chhiūⁿ chêng nî lāu-bó beh sí ê khoán-sit, teh-beh éng-oán lī-pia̍t. 真 chhàu-khiáu抵著樓主有破病,逐日請醫生來看,kiám-chhái thang 叫伊續 kā Tok-hui táⁿ-tia̍p;koh teh 打算 Tok-hui tiàm ê 所在離樓主無 lōa遠,tam-koh無偌濟 ê 功夫;若果然 sin-seⁿ 來,我ài 問啥物病,看會好抑bē。Lī-su-tē 倒teh bē睏得,翻來翻去,kan-ta teh 想,心肝就bē 安然。有月光照入樓,伊就 tī 眠床頂 peh起來,手 thèⁿ 頭殼看 Tok-hui ê 神彩大m̄妥當,親像前年老母 beh 死 ê 款式,teh-beh 永遠離別。
Lī-su-tē ba̍k-sái chia̍p-chia̍p ti̍h, chiū chiām- chiām sòa khùn--khì. Lī-su-tē 目屎 chia̍p-chia̍p 滴,就漸漸續睏--去。
Tē-jī-ji̍t tī lâu-thui-piⁿ teh thèng-hāu i-seng lâi. Tok-hui khòaⁿ-kìⁿ i m̄ chiūⁿ ke choān-khîm, giâu- gî i sī pîn-tōaⁿ; Lī-su-tē kóng kúi-kú the-sî ê ōe, khui thang-á-mn̂g khòaⁿ-kìⁿ i-seng lo̍h chhia ji̍p lâu-chú ê chhù. I chiū chē tī tōa-mn̂g-kháu teh thèng-hāu i-seng chhut--lâi. Nā-sī chit-ê i-seng tú-tú chhut mn̂g-kháu,thiaⁿ-kìⁿ āu-piah ū siaⁿ kiò kóng, “Chhiáⁿ sin-seⁿ, chhiáⁿ sin-seⁿ.” 第二日 tī 樓梯邊 teh 聽候醫生來。Tok-hui 看見伊 m̄上街 轉琴,giâu疑伊是貧憚;Lī-su-tē 講幾句推辭 ê 話,開窗仔門看見醫生落車入 樓主 ê 厝。伊就坐 tī大門口 teh 聽候醫生出--來。若是這個醫生抵抵出門口,聽見後壁有聲叫講:「請 sin-seⁿ,請 sin-seⁿ。」
I-seng hoan-sin mn̄g kóng, “Lí chit-ê gín-ná ài sím-mi̍h?” 醫生翻身問講:「你這個囡仔 ài 啥物?」
Lī-su-tē ìn kóng, “Chhiáⁿ lí chiūⁿ lâu-téng khòaⁿ ū pēⁿ ê lâng; ū chi̍t-ê lāu-lâng miâ-kiò Tok-hui, i-ê pēⁿ put-chí siong-tiōng.” Lī-su-tē應講:「請你上樓頂 看有病 ê 人;有一個老人名叫 Tok-hui,伊 ê病不止傷重。」
I-seng mn̄g kóng, “Tok-hui sī sím-mi̍h lâng.” 醫生問講:「Tok-hui 是啥物人?」
Lī-su-tē kóng, “Sī góa ê sin-seⁿ, i chiàu-kò͘ góa, góa chiū chiàu-kò͘ i.” Lī-su-tē 講:「是我 ê sin-seⁿ,伊照顧我,我就照顧伊。」
I-seng bē bêng-pe̍k chit-ê ōe, phah-sǹg seng khì khòaⁿ pēⁿ, chiū mn̄g Tok-hui sī sím-mi̍h pēⁿ. Lī-su-tē kóng, “I nî-hòe put-chí lāu, góa m̄-chai i sī sím-mi̍h pēⁿ, chi̍t-ji̍t kòe chi̍t-ji̍t thoa-tîⁿ chiah kú,kiaⁿ-liáu i bē-hó, só͘-í chhiáⁿ lí lâi khòaⁿ; Tok- hui iáu m̄ chai lí lâi, góa khì kā i kóng--chi̍t-siaⁿ. 醫生bē 明白這個話,扑算先去看病,就問Tok-hui 是啥物病。 Lī-su-tē 講:「伊年歲不止老,我m̄知 伊是啥物病,一日過一日 thoa-tîⁿ chiah 久,驚了醫bē好,所在請你來看;Tok- hui iáu m̄知你來,我去 kā 伊講--一聲。
Chiū cháu chìn-chêng teh kiò, “Lāu-peh ah, lâu- chú só͘ chhiáⁿ ê i-seng lâi lah, ài-beh lâi khòaⁿ lí.” 就走進前teh叫:「老伯 ah,樓 主所請 ê 醫生來lah,ài-beh 來看你。」
Tok-hui haiⁿ chi̍t siaⁿ. Lī-su-tē khí-thâu kiaⁿ- liáu Tok-hui m̄-ài hō͘ i-seng khòaⁿ pēⁿ, kàu chit- tia̍p khòaⁿ i lóng bô chó͘-tòng, chiū chhōa sin-seⁿ saⁿ-kap chiūⁿ lâu khì. I-seng kìⁿ-tio̍h Tok-hui chiū mn̄g i tì pēⁿ ê goân-thâu. I chi̍t-hāng chi̍t- hāng kā i kóng; i-seng iok i bîn-á-chá-khí beh sàng io̍h lâi hō͘ i. Tok-hui haiⁿ 一聲。Lī-su-tē 起頭聽 了Tok-hui m̄愛 hō͘醫生看病,到這 tia̍p 看伊攏無阻擋,就 chhōa sin-seⁿ 相佮上樓去。醫生見著 Tok-hui 就問伊致病 ê 源頭。伊一項一項 kā 伊講;醫生約伊明仔早起 beh 送藥來 hō͘ 伊。
Kóng-liáu beh tò-khì, teh-beh chiūⁿ chhia ê sî Lī- su-tē tùi chhiú khan-teh mn̄g i, “Beh lōa-chē chîⁿ?” 講了 beh 倒去,teh-beh 上車 ê 時 Lī- su-tē 對手牽teh 問伊:「Beh 偌濟錢?」
Sin-seⁿ kóng, “Sím-mi̍h chîⁿ ?" Sin-seⁿ 講:「啥物錢?」
Lī-su-tē ìn kóng, “Kā góa lāu-peh khòaⁿ pēⁿ ê chîⁿ, chit-tia̍p seng hō͘ lí tām-po̍h-á, nā bô kàu- gia̍h bîn-á-chài koh pó͘-chiok.” Lī-su-tē應講:「Kā 我老伯看病 ê 錢,這tia̍p 先 hō͘ 你淡薄仔,若無到 額明仔再koh 補足。」
Sin-seⁿ kóng, “Góa m̄-ài chîⁿ, bîn-á-ji̍t góa ia̍h lâi kā lâu-chú khòaⁿ-pēⁿ, sūn-piān chiah koh lâi khòaⁿ Tok-hui.” Sin-seⁿ 講:「我m̄愛錢,明仔日我亦來 kā 樓主看病,順便 chiah koh 來看Tok-hui。」
Hit-chi̍t-sî Lī-su-tē chhùi-lāi sui-jiân bô kóng to-siā, sim-tiong khiok àm-àm kám-kak, sòa chhiáⁿ-mn̄g sin-seⁿ kóng, “Góa lāu-peh ê pēⁿ tàu- té sī àn-cháiⁿ-iūⁿ?” Hit一時 Lī-su-tē 嘴內雖然無講多謝,心中卻暗暗感覺,續請問 sin-seⁿ 講:「我老伯 ê 病到底是àn- cháiⁿ-iūⁿ?」
I-seng kóng, “I tiàm chit-tah ê ji̍t-chí bô lōa- kú lah,put-kò chi̍t-goe̍h-ji̍t lāi-gōa.” 醫生講:「伊tiàm 這tah ê 日子無偌久lah,不過一月日內外。」
Lī-su-tē tò-tńg chiūⁿ lâu khì, bān-bān teh kiâⁿ, chū-giân chū-gí kóng, “Chi̍t-goe̍h-ji̍t, chi̍t-goe̍h-ji̍t, “put-chí iu-būn, siūⁿ kàu chi̍t-goe̍h-ji̍t í-āu iû- goân sī ko͘-toaⁿ chi̍t lâng, bô pêng-iú thang chiàu- èng, bô ke-lāi thang óa-khò. Khui-liáu lâu-mn̂g, Tok-hui mn̄g kóng, "I-seng tùi lí kóng sím-mi̍h?" Lī-su-tē 倒轉上樓去,慢慢 teh 行,自言自語講:「一月日,一月日:「不止憂悶,想到一月日以後猶原是孤單一人,無朋友thang照應,無 ke內thang 倚靠。開了樓門,Tok-hui 問講:「醫生對你講啥物?」
Lī-su-tē ìn i kóng, "Lí iáu ē oa̍h chi̍t-goe̍h- gōa-ji̍t." Kóng-tio̍h chiū tōa siaⁿ khàu--khí-lâi, sòa kóng, "Chiông-lâi chhun góa chi̍t-ê lâng, àn- cháiⁿ-iūⁿ hó leh?" Lī-su-tē應伊講:「你iáu 會活一月外日。」講著就大聲哭--起來, 續講:「從來偆我一個人,àn- cháiⁿ-iūⁿ好leh?」
Tok-hui bô ìn-tap, sim-lāi siūⁿ āu-lâi lī-khui lâu- pâng, kap Lī-su-tē ia̍h pàng-soah, ì-ài ê khîm m̄- chai beh tùi tó-lo̍h-khì. Chit-chi̍t-ji̍t i m̄-ài kóng-ōe. Tok-hui無應答,心內想後來離開樓房,佮 Lī-su-tē亦放煞,意愛 ê 琴m̄ 知beh 對佗落去。這一日伊m̄愛講話。
Lī-su-tē pàng bē-tit-lī, chiū bô chiūⁿ ke, chē tī piⁿ-á teh su-hāu, ia̍h bô kóng-ōe; in nn̄g-ê lâng chū thiaⁿ-kìⁿ chi̍t-goe̍h-ji̍t chit-kù-ōe, í-āu ná siūⁿ ná kiaⁿ, ná m̄-káⁿ bē-kì-tit, sî-siông chhin-chhiūⁿ chit-kù-ōe tiàm tī hī-khang-piⁿ. Kàu ê-hng to̍k to̍k ū hóe-lô͘ ê kng, Tok-hui mn̄g Lī-su-tē kóng, "Kòe-liáu chi̍t-goe̍h-ji̍t, góa m̄-chai beh khì sím- mi̍h só͘-chāi." Lī-su-tē 放bē得離就無上街,坐tī 邊--仔 teh侍候,亦無講話;in 二個人自聽見一月日這句話,以後那 那聽,那m̄敢bē記得,時常親像這句話 tiàm tī 耳空邊。到e昏獨 獨有火爐 ê 光,Tok-hui 問Lī-su-tē 講:「過了一月日,我m̄知beh去甚物所在。」
Lī-su-tē khòaⁿ-hóe kóng, "Góa ê lâu-bó bat kóng-kòe ū chi̍t-ê Thian-tông sī ke̍k hó ê só͘-chāi'; i ài khì hit-ê ke, hit-tia̍p beh sí ê sî só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke, góa siūⁿ chiū-sī Thian-tông." Lī-su-tē 看火講:「我ê 老母 bat 講過有一個天堂是極好ê 所在;伊愛去hit個街,hit-tia̍p beh死ê時所唱 ê 安樂街,我想就是天堂。」
Tok-hui kóng," Hó sī hó, góa siūⁿ tī hit-ê só͘- chāi lóng bô sio̍k-se̍k, m̄-chai hit só͘-chāi ê lé-hoat kui-ki." Tok-hui 講:「好是好,我想 tī hit個所 在攏無sio̍k-se̍k,m̄知hit所在 ê 禮法規矩。」
Lī-su-tē kóng, "Góa bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, khiok ia̍h bô sím-mi̍h siông-sè." Lī-su-tē 講:「我bat 聽見講,卻亦無啥物詳細。」
Tok-hui kóng, "Bô góa bat ê lâng, góa ê kó͘- khîm ia̍h bô tī-hia, Thian-tông m̄-chai ū choān- khîm á-bô?" Tok-hui 講:「無我bat ê 人,我ê 古琴亦無tī-hia,天堂m̄知有轉琴抑無?」
Lī-su-tē kóng, "Thiaⁿ góa lāu-bó bat kóng, sī ū tôaⁿ-khîm--ê, bô thiaⁿ-kìⁿ ū choān-khîm--ê." Lī-su-tē 講:「聽我老母bat講,是有彈琴--ê,無聽見有轉琴--ê。」
Tok-hui kóng,"Tôaⁿ ê khîm m̄-ta̍t--tio̍h choān ê khîm; kiaⁿ-liáu tiàm hit só͘-chāi ut-būn." Lī- su-tē bô ōe thang ìn. Tok-hui 講:「彈 ê琴m̄值--著轉 ê 琴;聽了tiàm hit所在鬱悶。」Lī- su-tē無話thang應。
Tok-hui chi̍t-ē siūⁿ, hut-jiân kóng, "Lí kā góa thàm-thiaⁿ Thian-tông ê sū-chêng; chin-chiàⁿ nā ē-hiáu-tit só͘-chāi ê kong-kéng chiū m̄-sái kiaⁿ; lín lāu-bó kiám m̄-sī kóng hit só͘-chāi ē-tit-thang sǹg chò An-lo̍k-ke mah?" Tok-hui 一個想,忽然講:「你kā 我探聽天堂 ê 事情;真正若會曉得所在 ê 光景就 m̄-sái 聽;lín 老母敢m̄是講hit所在會得thang 算作安樂街 mah?」
Lī-su-tē kóng, "Chiàu i só͘ kóng--ê góa phah- sǹg tek-khak sī Thian-tông." Lī-su-tē 講:「照伊所講--ê 我扑算的確是天堂。」
Tok-hui chài-saⁿ thok i thàm-thiaⁿ Thian-tông, iàu-kín m̄-thang hō͘ i kòe chi̍t-goe̍h-ji̍t ê ān, nā iân-chhiân chiū kóaⁿ bē-tit-thang kàu. Tok-hui 再三託伊探聽天堂,要緊 m̄-thang hō͘ 伊過一月日 ê ān,若 iân-chhiân 就趕bē得thang到。
Lī-su-tē kóng, "Góa nā ū chi̍t-tiám-á hoat-tō͘, tek-khak beh hō͘ lí kàu hit-ê só͘-chāi.'" I kóng chiah-ê ōe, í-āu kó-jiân chiàu i só͘ kóng khì kiâⁿ, m̄-káⁿ pàng-sak chit-ê tāi-chì. Lī-su-tē 講:「我若有一點仔法度,的確 beh hō͘ 你到hit個所在。」伊講 chiah-ê 話,以後果然照伊所講去行,m̄敢放sak 這個事誌。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說