首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有45個段落,111個語句,2423個語詞,3495個音節
Si̍t-tián-má Si̍t-tián-má
Phian-chip-sek 編輯室
(Ē-bīn só͘ kì-chài lóng sī si̍t-chāi ê sū.) (下面所記載攏是實在ê事)
Ū chi̍t-ê Ōe-kang miâ-chò Si̍t-tián- má, i-ê nî-hòe bōe kàu tiong-liân, nā-sī tī i pún-siâⁿ, chiū-sī Tek-kok ê La̍t-si̍t-ló͘, miâ-siaⁿ í-keng put-chí tháu; bat ê lâng kóng, pa̍t-ji̍t i tek-khak ē chin chhut- miâ; chóng-sī ka-tī siūⁿ kóng, Góa beh tit-tio̍h hit-ê miâ-siaⁿ tek-khak tio̍h kàu ló-liân, án-ni kàu hit-sî gaóá ia̍h bô sim thang hióng-siū. 有一個畫工 名做Si̍t-tián-má, 伊ê年歲bōe到中年,若是tī伊本城,就是德國ê La̍t-si̍t-ló͘,名聲已經不止透;bat ê人講:「別日伊的確會真出名」;總是家己想講:「我beh 得著hit個名聲的確著到老年,án-ni到hit時我亦無心thang享受。」
Sui-bóng án-ni, iáu-kú i chai kàu hit- sî te̍k-hāng ē tek-kì; só͘-í ke̍k tùi-tiōng chit-ê ōe ê tāi-chì. Sui-jiân êng ê sî-chūn ū khì chiú-lâu, hì-tiûⁿ, kap pêng-iú kau-pôe, chóng-sī koh-khah tì-ì chit-ê ōe ê sū, ná chhin-chhiūⁿ hō͘ ōe ê tāi-chì bê--khì chi̍t-iūⁿ, tì-kàu tû só͘-ōe--ê í-gōa, lóng m̄-chai ū pa̍t-mi̍h ê tāi-chì. 雖罔 án-ni,iáu-kú伊知到hit-時逐項會得意;所以極tùi重這個畫ê代誌。雖然閒ê 時陣有去酒樓、戲場,kap朋友交陪,總是koh較致意這個畫ê事,若親像hō͘畫ê 代誌迷--去一樣,致到除所畫ê 以外,攏m̄知有別物ê代誌。
I-ê kang-hu sui-bóng í-keng chin-hó, chóng-sī iáu-bōe lia̍h-chò kàu-gia̍h; i chai i-ê goān iáu-bōe chiok, tùi án-ni i ná ài chìn-pō͘, ia̍h tùi án-ni i-ê sim siông-siông put-an. 伊ê工夫雖罔已經真好,總是iáu-bōe掠做夠額;伊知伊ê願iáu-bōe足,tùi án-ni伊那 ài進步,抑tùi án-ni伊ê心常常不安。
Lâng nā hóng-hut khòaⁿ i-ê khoán, ē phah-sǹg i sī hó kau-pôe, gâu lí-sū, ū hok-khì ê lâng; m̄-kú siông-sè khòaⁿ i- ê ba̍k-chiu phû-phû, siaⁿ sàu-sàu, chiū chai ū bô pêng-an tī i-ê sim-lāi. 人若彷彿看伊ê款,會扑算伊是好交陪,gâu理事,有福氣ê人;m̄-kú詳細看伊ê目珠浮浮,聲嗽嗽,就知有無平安tī伊ê心內。
Ū chi̍t-ji̍t chit-ê ōe-kang khiā tī i-ê ōe-pâng chiàⁿ-chhiú ê tōa-thâu-bú chhah tī io-tòa--n̍i̍h; tò-chhiú tùi chhùi--n̍i̍h thiu hun-chhoe chhut lâi, sī in-ūi i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê Pa-lé lâi, só͘-í ēng án-ni lâi chun-kèng i. 有一日這個畫工企 tī伊ê 畫房正手ê大頭拇插 tī腰帶裡;倒手tùi嘴裡抽薰吹出來,是因為伊看見一個Pa-lé來,所以用án-ni 來尊敬伊。
I chiū tùi Pa-lé kóng, Sîn-hū ah, bē chò-tit lah. Lí só͘ beh ōe chit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê tô͘ í-keng ū chin-chē lâng ōe lah; taⁿ góa nā ōe, tio̍h siūⁿ chhut kap pa̍t lâng khah koh-iūⁿ; án-ni hit-ê kang tio̍h put-chí chē, só͘-í lí hiah-ê kang-chîⁿ bô kàu-gia̍h. 伊就對Pa-lé講:「神父--ah,bē 做tit--lah。你所beh畫這幅耶穌釘十字架ê圖已經有真濟人畫--lah;今我若畫,著想出kap別人較各樣;án-ni hit個工著不止濟,所以你hiah-ê 工錢無夠額。」
Sîn-hū kóng, Kang-chîⁿ bô-beh kat tiāⁿ-tio̍h, góa chai lí sī tiong-hō͘ lâng; chit-pak m̄ sī kàu-hōe beh bé ê, sī chi̍t- ê hoán-hóe chōe ê lâng beh sàng ê. 神父講:「工錢無beh結定著,我知你是忠厚人;這幅m̄是教會beh買ê,是一個反悔罪ê人beh送ê。」
Si̍t-tián-má kóng, Ho͘h, án-ni ū cheng- choa̍h, thêng chi̍t-goe̍h-ji̍t lí chiah koh lâi, hit-sî góa ē siūⁿ-chhut só͘ tio̍h ēng ê ta̍k-hāng, chiah kap lí chham-siông. Sit-tián-má講:「Ho͘h,án-ni有精choa̍h,停一月日你才koh 來,hit時我會想出所著用 ê逐項,才kap你參詳。」
Án-ni nn̄g-lâng chiū kiâⁿ-lé saⁿ-sî. Chit-ê ōe-kang tī chi̍t-goe̍h-ji̍t lāi chhut- la̍t teh siūⁿ hit-pak tio̍h cháiⁿ-iūⁿ ōe. Án-ni兩人就行禮相辭。這個畫工tī一月日內出-力teh想hit幅著怎樣畫。
I siūⁿ beh ōe hit-pak tio̍h sòa ōe khiā tī si̍p-jī-kè kha hiah-ê peng-teng, kap teh khòaⁿ ê Iû-thài lâng, só͘-í i ta̍k-ji̍t khì Iû-thài ke, khòaⁿ Iû-thài lâng ê bīn- hêng kap in-ê ang-á, ǹg-bāng ōe-liáu ē khah-sêng. 伊想beh畫hit幅著續畫企tī十字架腳hiah-ê兵丁,kap teh看ê猶太人,所以逐日去猶太街,看猶太人ê面形in-ê尪仔,向望畫了會較sêng。
Teh ōe ê sî Pa-lé ta̍uh-ta̍uh khì khòaⁿ i-ê kang-hu, ū-sî kap pa̍t-ê Pa-lé saⁿ-kap khì. Pa-lé ê ì-sù sī ài si̍p-jī-kè ōe tī tiong-ng, in-ūi i só͘ tì-ì--ê sī chit-ê si̍p-jī- kè, í-gōa ê lâng-bīn kap tô͘--n̍i̍h ê kong- kéng sī khah bô siong-kan. Teh畫ê時Pa-lé ta̍uh-ta̍uh去看伊ê工夫,有時kap別個Pa-lé相kap去。Pa-lé ê意思是ài十字架畫tī 中央,因為伊所致意ê是這個十字架,以外ê人面kap圖裡ê光景是較無相干。
Thian-chú-kàu tī la̍k-goe̍h chhe-it ū chi̍t-ê cheh, miâ-chò Sèng Nî-ko-bí-lí ê cheh; Pa-lé ê ì-sù ài kàu hit-ji̍t chit- pak thang tiàu tī lé-pài-tn̂g n̍i̍h. 天主教tī六月初一有一個節,名做聖尼哥米里ê 節;Pa-lé ê意思ài到hit日這幅thang吊tī禮拜堂裡。
Chhun-thiⁿ bóe, thiⁿ-sî put-chí chheng-chhái; Si̍t-tián-má hioh-khùn chhut- mn̂g, kiâⁿ chha-put-to 8 lí lō͘, tú-tio̍h chi̍t-ê sòng-hiong ê cha-bó͘ gín-ná miâ- chò Pē-pí-tà, i-ê i-chiûⁿ sui-bóng sī lâ-sâm phòa-nōa, nā-sī i-ê bīn-iông chhin-chhíⁿ hó-khòaⁿ. Si̍t-tián-má ài ōe i-ê siōng, chiū kap i iok chi̍t lé-pài khì i tau saⁿ-pái, lâi hō͘ i ōe. Í-keng kàu ji̍t, chii̍t-ê Pē-pí-tà chiū lâi Si̍t-tián-má tau; khòaⁿ-kìⁿ i lāi-bīn ū chē-chē kî-iūⁿ ê mi̍h, chhin-chhiūⁿ kó͘-chá ê chiàn-kah, chá- chêng ê hûi-khì, tiau-khek ê mi̍h-kiāⁿ, khòaⁿ-liáu chin ài khòaⁿ. Āu-lâi khòaⁿ kàu Si̍t-tián-má só͘ ōe hit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê tô͘, koh-khah chù-sîn siông-sè khòaⁿ, ia̍h ēng chhiú kí hit-pak mn̄g Si̍t-tián-má kóng, “Hit-ê sī chī- chúi?” Si̍t-tián-má kóng, “Ki-tok.” Koh mn̄g, “Hiah-ê lâng teh kā i chhòng sím- mi̍h?” Si̍t-tián-má chhiⁿ-cho̍h ìn kóng, “Kā i tèng si̍p-jī-kè.” Koh kóng, “Lí tio̍h oa̍t khah chiàⁿ-pêng lâi.” Oa̍t-liauchíu kóng, “Hó, án-ni hó.” Si̍t-tián-má ê khoán nā teh ōe ê sî put-chí m̄-ài lâng kóng ōe. 春天尾,天時不止清彩;Sit-tián-má歇睏出門,行差不多8里路,tú著一個散hiong查某囡仔,名做珮比罩,伊ê衣裳雖罔是垃圾破爛,若是伊ê面容親淺好看。Sit-tián-má ài畫伊ê 像,就kap伊約一禮拜去伊兜3擺,來hō͘伊畫。已經到日,這個珮比罩就來Sit-tián-má兜;看見伊內面有濟濟奇樣ê物,親像古早ê戰甲、早前ê磁器、雕刻ê物件,看了真ài看。後來看 到Sit-tián-má所畫hit幅耶穌釘十字架ê圖,koh較注神詳細看,亦用手指hit幅 問Sit-tián-má講:「Hit個是是誰?」Sit-tián-má講:「基督。」Koh 問:「Hiah-ê人teh kā伊創啥mi̍h?」Sit-tián-má chhiⁿ-cho̍h應講:「Kā伊釘十字架。」Koh講:「你著越較正爿來。」越了就講:「好,án-ni好。」Sit-tián-má ê款若teh畫ê時不止m̄-ài人講話。
Gín-ná koh mn̄g kóng, “Si̍p-jī-kè kha hiah-ê pháiⁿ-bīn-chhiuⁿ ê lâng sī chī- chūi?” Si̍t-tián-má kóng, “Taⁿ lí tio̍h tiām-tiām, chit-tia̍p teh ōe, góa lóng m̄ ài kóng ōe.” 囡仔koh問講:「十字架腳 hiah-ê 歹面像ê人是是誰?」Sit-tián-má講:「今你著恬恬,這tia̍p teh畫,我攏m̄ ài講話。」
Gín-ná thiaⁿ-kìⁿ Si̍t-tián-má chit-hō ê khoán-sit m̄-káⁿ koh-chài mn̄g, chóng-sī lia̍h hit-pak kim-kim khòaⁿ. 囡仔聽見Sit-tián-má這號ê 款式m̄敢koh再問,總是掠hit幅金金看。
Hit-tia̍p liáu-āu ta̍k-pái nā lâi, chiū khòaⁿ hit-pak, ná khòaⁿ ná ài khòaⁿ. I put-chí ài mn̄g, ū-sî chiū hó-táⁿ mn̄g kúi-kù. Bat chi̍t-pái mn̄g kóng, “Lâng siáⁿ-sū kā i tèng si̍p-jī-kè, sī in-ūi chin- pháiⁿ, á m̄-sī?” Hit-tia̍p了後,逐擺若來,就看hit幅,那看那 ài看。伊不止ài問,有時就好膽問幾句。Bat一擺問講:「人啥事kā伊釘十字架,是因為真歹,抑m̄是?」
Si̍t-tián-má kóng, “Bô, chiīn-hó.” Sit-tián-má講:「無,真好。」
Pē-pí-tà hit-sî m̄-káⁿ koh mn̄g, chóng- sī sim-lāi teh siūⁿ Si̍t-tián-má só͘ kóng ê. 珮比罩hit時m̄敢koh問,總是心內teh想Sit-tián-má所講ê。
Pa̍t-ji̍t koh mn̄g kóng, “I nā-sī hó- lâng, lâng siáⁿ-sū án-ni tèng i? Sī tèng tiap-á-kú chiū pàng i, á m̄-sī?” Si̍t-tián-má kóng, “Sī in-ūi...” ─??? kóng kàu-chia chiū khì hâ hit-ê gín-ná ê tòa, hō͘ i khah hó-sè. 別日koh問講:「伊若是好人,人啥事án-ni釘伊?是釘tia̍p仔久就放伊,抑m̄是?」Sit-tián-má講:「是因為...」講 到chia就去hâ hit個囡仔ê帶 hō͘伊較好勢。
Pē-lpí-tà chiū mn̄g, “In-ūi cháiⁿ-iūⁿ?” Si̍t-tián-má khòaⁿ i sī chin ài chai, chiū khó-lîn i kóng, “Pē-pí-tà ah! Lí tio̍h thiaⁿ. Chit-ê tāi-chì góa beh chò chi̍t-pái kā lí kóng, í-āu lí lóng m̄-thang koh mn̄g.” Chiū chiong Iâ-so͘ siū tèng ê sū kóng bêng hō͘ i thiaⁿ. 珮比罩就問:「因為怎樣?」 Sit-tián-má看伊是真ài知,就可憐伊講:「珮比罩ah!你著聽。這個代誌我beh做一擺 kā你講,以後你攏m̄-thang koh 問。」就將耶穌受釘ê事 講明hō͘伊聽。
Pē-pí-tà chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ chit-ê tāi-chì, chóng-sī thiaⁿ-liáu ba̍k-sái chhē-chhē-tò. Si̍t-tián-má sui-bóng kú- kú chai chit-ê sū, nā-sī sim-koaⁿ choân- jian8 bô tín-tāng. 珮比罩前攏m̄-bat聽見這個代誌,總是聽了目屎 chhē-chhē倒。Sit-tián-má雖罔久久知這個事,若是心肝全然無振動。
Pē-pí-tà ê siōng kap si̍p-jī-kè ê tô͘ tâng-sî ōe hó, Pē-pí-tà lóng bô sim thang khòaⁿ i ka-tī ê siōng, kan-ta kióng- chhiú chù-sîn khòaⁿ hit-pak si̍p-jī-kè, lóng m̄-ài sóa-kha. Si̍t-tián-má tùi i kóng, “Pē-pí-tà ah! Lâi, gaoóá chiah-ê kang-chîⁿ hō͘ lí, lēng-gōa koh chit-ê kim-á siúⁿ lí, taⁿ lí thang tò--khì, khiám- chhái pa̍t-ji̍t beh koh kiò lí lâi ōe.” 珮比罩ê像kap十字架ê圖同時畫好,珮比罩攏無心 thang看伊家己ê像,kan-ta拱手注神看hit幅十字架,攏m̄-ài徙腳。Sit-tián-má對伊講:「珮比罩ah!來,我chiah-ê 工錢hō͘你,另外koh 這個金仔賞你,今你thang倒去,kiám-chhái別日beh koh叫你來畫。」
Pē-pí-tà thiaⁿ-kìⁿ án-ni chiū ûn-ûn-á tńg-sin kóng, “Sian-siⁿ to-siā.” I-ê ba̍k- chiu tâm-tâm, mn̄g Si̍t-tián-má kóng, “Hit-ê tèng si̍p-jī-kè-ê thè lí tam-tng hiah-tōa ê kan-khó͘, lí ū put-chí thiàⁿ--i bô?” Si̍t-tián-má put-chí kiàn-siàu, bīn hoat-âng, bô ōe thang ìn; hit-ê cha-bó͘ gín-ná chiū tò--khì. 珮比罩聽見án-ni就勻勻仔轉身講:「先生,多謝。」伊ê目珠tâm-tâm,問Sit-tián-má講:「Hit個釘十字架ê替你擔當 hiah大ê艱苦,你有不止疼伊無?」Sit-tián-má不止見笑,面發紅,無話thang應;hit個查某囡仔就倒去。
Cha-bó͘ gín-ná tò-khì liáu-āu, i ê ōe tōa-tōa kha̍p-tio̍h Si̍t-tián-má ê sim, ài hō͘ chit-ê ōe bē kì-tit, chóng-sī chin tiâu lóng bē lut. I chiū kín-kín chiong hit-pak sàng kàu Pa-lé, ǹg-bāng nā bô khòaⁿ-kìⁿ chiū ē khah bē kì-tit, chóng-sī lóng bô-chhái-kang; āu-lâi kan-khó͘ tòng bē tiâu, iáu-kú koat-ì beh tû-khì chit-ê kan-khó͘, chiū khì kìⁿ chi̍t-ê Pa-lé, tùi i jīn chōe, Pa-lé mn̄g i kúi-nā hāng, jiân-āu tùi i kóng, “Lí ê chōe sià- lah.” Si̍t-tián-má chiū kiám-siu ōe hit- pak ê kang-chîⁿ. 查某囡仔倒去了後,伊ê畫大大磕著Sit-tián-má ê心,ài hō͘ 這個畫bē記tit,總是真 tiâu攏bē lut。伊就緊緊將 hit幅送到Pa-lé,向望若無看見就會較bē記tit,總是攏無采工;後來艱苦擋bē tiâu,iáu-kú決意beh除去這個艱苦,就去見一個Pa-lé,對伊認罪,Pa-lé問伊幾若項,然後對伊講:「你ê罪赦lah。」Sit-tián-má就減收畫hit幅ê工錢。
Hit-tia̍p liáu-āu lé-pài lāi i ê liông-sim khah bô chek-pī, só͘-í khah bô kan-khó͘, nā-sī bô jōa-kú hit-ê cha- bó͘ gín-ná só͘ mn̄g ê ōe koh-chài tùi sim- lāi hoat-khí, siông-siông ka-tī mn̄g kóng “Lí ū thiàⁿ i á-bô?” Án-ni Si̍t-tián-má koh bē pêng-an, lóng bē chò-kang; i chiū sì-kè kiâⁿ, ài thiaⁿ sin-bûn, ǹg-bāng ē hō͘ sim khah-khui. Hit-tia̍p了後禮拜內,伊ê 良心較無責備,所以較無艱苦,若是無偌久hit個查某囡仔所問ê畫koh再tùi心內發起,常常家己問講:「你有疼伊抑無?」Án-ni Sit-tián-má koh bē平安,攏bē做工;伊就四界行,ài聽新聞,向望會hō͘心較開。
Ū chi̍t-ji̍t chhut-mn̂g kiâⁿ kàu siâⁿ- chhiûⁿ piⁿ khòaⁿ-kìⁿ lâng kui-tīn kín-kín tùi chi̍t-keng phòa-chhù ji̍p khì, ū-ê tùi taàng lâi, ū-ê tùi sai lâi. Si̍t-tián-má khòaⁿ-liáu chin kî-koài, m̄-chai sī siáⁿ-sū, chiū mn̄g lâng kóng, “He sī teh siáⁿ- sū?” Hit-sî lâng m̄ kā i kóng. Kòe nn̄g saⁿ ji̍t chiah thiaⁿ-kìⁿ kóng sī chi̍t-ê chhut-gōa lâng tiàm tī hit-keng chhù; hit lâng sī pàng-sak Thian-chú-kàu lâi kui tī Iâ-so͘-kàu ê lâng, tāi-ke iàm-chiān i khòaⁿ-khin i; in-ūi hit só͘-chāi khah- chē sī Thian-chú-kàu, nā khòaⁿ-kìⁿ lâng ta̍k-hāng ê tāi-chì ài thàn sèng-keng chiū biáu-sī i, m̄ ài kap i kau-pôe, lâng nā kap i kau-pôe ia̍h-sī put-chí bô ún- tàng. 有一日出門行到城-牆邊看見人kui陣緊緊 tùi一間破厝入去,有ê tùi 東來,有ê tùi西來。Si̍t-tián-má 看了真奇怪,m̄知是啥事,就問人講:「He是teh啥事?」Hit時人m̄ kā伊講。過兩三日才聽見講是一個出外人tiàm tī hit間厝;hit人是放sak天主教來歸tī耶穌教ê人,大家厭賤伊看輕伊;因為hit所在較濟是天主教,若看見人逐項ê代誌ài 趁聖經就藐視伊,m̄ aekap3伊交陪,人若kap伊交陪亦是不止無穩當。
Si̍t-tián-má ka-tī siūⁿ kóng, Khiám- chhái hit lâng ū oa̍h ê sìn, in-ūi bat thiaⁿ-kìⁿ hit-hō lâng kam-goān ūi-tio̍h chin-lí pàng-sak sìⁿ-miā, sui-bóng tú-tio̍h kan-khó͘ i ia̍h an-sim, án-ni góa tùi i khiám-chhái ē tit-tio̍h pêng-an ê lō͘. Siūⁿ-liáu chiū tiāⁿ-tio̍h beh chhōe i, khiám-chhái beh mn̄g i kúi-kù, chóng-sī koat-toàn m̄ kap-i chò pêng-iú; m̄-kú mi̍h tú-tio̍h hóe bē bián-tit to̍h--khì. Hiat-lâng tī hia put-chí kan-khó͘, ū-ê chêng hō͘ lâng put-chí kèng-tiōng i, taⁿ lóng khòaⁿ-khin i; siat-sú in nā pàng- sak tō-lí, lâng iû-goân beh chun-kèng i, chóng-sī i koat-toàn m̄. Si̍t-tián-má家己想講:「Kiám-chhái hit人有活ê信,因為bat 聽見hit號人甘願為真理放sak性命,雖罔tú著艱苦伊亦安心,án-ni我對伊kiám-chhái會得著平安ê路。」想了就定著beh chh畫伊,kiám-chhái beh問伊幾句,總是決斷m̄ kap伊做朋友;m̄-kú 物tú著火bē免tit著去。Hit人tī hia不止艱苦,有ê 前hō͘人不止敬重伊,今攏看輕伊;設使in若放sak道理,人猶原beh尊敬伊,總是伊決斷m̄。
Si̍t-tián-má chiū khì kìⁿ hit-lâng (i sī Iâ-so͘-kàu thoân-tō-lí ê lâng), khòaⁿ i ê khoán put-chí hó, só͘ kóng ê ia̍h-sī put- chí hó, khòaⁿ i ê khoán-sit sī chhin- chhiūⁿ teh kap Iâ-so͘ saⁿ-kap kiâⁿ ê lâng. Hit-ê thoân-tō-lí ê, ēng chi̍t-pún sin-iok chioh i khòaⁿ, chóng-sī bô lōa-kú in-ūi siū khún-tio̍k, hit-ê thoân-tō--ê tio̍h cháu-khì pa̍t só͘-chāi, hit-pún chheh ia̍h sòa tòa khì, nā-sī chheh-lāi ê ōe í-keng ji̍p Si̍t-tián-má ê sim. Si̍t-tián-má就去見hit人(伊是耶穌教傳道理ê人),看伊ê 款不止好,所講ê亦是不止好,看伊ê款式是親像the kap耶穌相kap行ê人。Hit個傳道理--ê,用一本新約借伊看,總是無偌久因為受窘逐,hit個傳道ê著走去別所在,hit本冊亦煞帶去,若是冊內ê話已經入Si̍t-tián-má ê心。
Chêng i thiàⁿ Iâ-so͘ ê sim sī bô-tiāⁿ bô-tio̍h, ū-sî ū, ū-sî bô, taⁿ chiū ka-kī chai put-chí kian-kò͘, ia̍h put-chí jia̍t, ta̍uh-ta̍uh ka-tī kóng, “Iâ-so͘ án-ni thiàⁿ góa, thè góa siū chit-hō ê kan-khó͘, góa thài-ē pò chit-hō ê hó siau-sit; góa ê chi̍h8 put-chí tūn kóng bē chhut, siat-sú beh kóng ia̍h bē-hiáu kóng, to̍k-to̍k Ki-tok ê thiàⁿ tī góa ê sim chhin-chhiūⁿ hóe teh to̍h, sui-bóng bô ōe thang hián- bêng, iáu-kú góa sim chai kàu put- chí siông-sè.” 前伊疼耶穌ê心是無定無著,有時有,有時無,今就家己知不止堅固,亦不止熱,ta̍uh-ta̍uh家己講:「耶穌án-ni疼我,替我死有這號ê艱苦,我 thài會報這號ê好消息;我ê 舌不止鈍講bē出,設使 beh講亦bē曉講:獨獨基督ê疼tī我ê心親像 火the著,雖罔無話thang顯明,iáu-kú我心知到不止詳細。
I chi̍t-pái teh siūⁿ ê sî, chhiú--n̍i̍h the̍h chi̍t-tè hóe-thòaⁿ, bû-ì-tiong ōe chi̍t-ê lâng ê thâu-khak, thâu-khak-téng tì chhì-á ê bián-liû; ōe-hliáu chi̍t-ē khòaⁿ, i-ê ba̍k-chiu liâm-piⁿ tâm lo̍k-lo̍k; hut- jiân siūⁿ kóng, Góa ē ōe, án-ni, góa tio̍h ēng góa ê ōe lâi pò-iông Iâ-so͘ ê thiàⁿ- thàng, chiū kūi-lo̍h kiû Siōng-tè pang- chān i, hō͘ i só͘ ōe ê ē kui êng-kng tī I. 伊一擺 teh想ê時,手裡提一塊火炭,無意中畫一個人ê頭殼,頭殼頂戴刺仔ê冕旒;畫了一下看,伊ê目珠liâm-piⁿ tâm lo̍k-lo̍k;忽然想講:「我會畫án-ni,我著用我ê畫來報揚耶穌ê疼痛」,就跪落求上帝幫贊伊,hō͘伊所畫ê會歸榮光tī伊。
I siūⁿ chêng só͘ ōe hit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê tô͘ bô tú-tú tio̍h, in-ūi i ōe Iâ-so͘ ê bīn sī kan-khó͘ ê khoán-sit; taⁿ siūⁿ tio̍h ōe i jîn-ài hoaⁿ-hí hiàn i pún- sin ê khoán-sit; i chiū ji̍t-ji̍t chhut-la̍t koh-chài ōe, ia̍h thok-tiōng Siōng-tè pang-chān i. 伊想前所畫hit幅耶穌釘十字架 ê圖無tú-tú著,因為伊畫耶穌ê面是艱苦ê款式;今想著畫伊伊仁愛歡喜獻伊本身ê款式;伊就日日出力koh再畫,亦託重上帝幫贊伊。
Hit pak ōe liáu ē-té sòa siá-jī kóng, “Góa thè lí tam-tng chit-hō ê kan-khó͘, lí beh thè góa chò sím-mi̍h?” Hit幅畫了下底煞寫字講:「我替你擔當這號ê艱苦,你beh替我做啥mi̍h?」
Chit pak pí chêng ōe hit pak put-chí khah hó-khòaⁿ, chèng-lâng lóng ì-ài, ta̍k-ê ài lâi khòaⁿ, i ka-tī ia̍h m̄-kam bē, chiū the̍h--khì sàng koaⁿ-hú, tiàu tī kong-só͘, hō͘ ta̍k-lâng thang khì khòaⁿ. Hit-sî ū chiīn-chē lâng khì-khòaⁿ, khòaⁿ kàu chit pak ê, lóng sī chēng-chēng khòaⁿ, m̄-ài sóa khui, tò--khì in tau ta̍k- ê siūⁿ kóng, “Iâ-so͘ thè góa tam-tng kan-khó͘ kàu án-ni.” 這幅比前畫hit幅不止較好看,眾人攏意愛,逐個ài來看,伊家己亦m̄甘賣,就提去送官府,吊tī 公所,hō͘逐人thang去看。Hit時有真濟人去看,看到這幅ê,攏是靜靜看,m̄-ài徙開,倒去in兜逐個想講:「耶穌替我擔當艱苦到án-ni。」
Si̍t-tián-má siông-siông khì hit-ê kong-só͘ siám-phiah ê só͘-chāi, thè hiah- ê lâi khòaⁿ chit pak ê lâng kî-tó, kiû Siōng-tè hō͘ in tùi só͘ khòaⁿ ê, sim-koaⁿ ē siū kám-kek. Si̍t-tián-má常常去hit-ê 公所閃避ê所在,替hiah-ê來看這幅ê人祈禱,求上帝hō͘ in tùi所看ê,心肝會受感激。
Ū chi̍t-ji̍t Si̍t-tián-má khòaⁿ-kìⁿ chi̍t- ê cha-bó͘-gín-á khiā tī hit pak ê thâu- chêng, teh lâu ba̍k-sái chiīn-chē, chiū kīn-óa beh kap i kóng-ōe, mn̄g i kóng, “Cha-bó͘-eⁿ, lí háu siaⁿ-sū?” Hit-ê cha- bó͘-gín-á thâu-khak chi̍t-ē oa̍t kòe--lâi, chiah chai sī Pē-pí-tà; Pē-pí-tà ēng chhiú kí hit pak kóng, “I put-chí thiàⁿ lí, chóng-sī góa sī sòng-hiong ê cha-bó͘- gín-á, góa phah-sǹg i lóng m̄-bat góa, bô thiàⁿ góa.” Kóng-soah ba̍k-sái koh- chài lâu. Si̍t-tián-má kóng, “Pē-pí-tà ah? Iâ-so͘ só͘ siū ê, lóng sī in-ūi lí;” kóng-liáu chiong hō͘ i só͘-mn̄g--ê kám- kek sim, kàu ōe chit pak ê sū ta̍k-hāng kā i kóng. Koaiⁿ-mn̂g ê sî nn̄g-lâng iáu-kú saⁿ-kap teh kóng-ōe; Si̍t-tián- má chiū chiong Iâ-so͘ ê lâi-le̍k tùi chhut-sì kàu sí koh-oa̍h chiūⁿ-thiⁿ, kap cháiⁿ-iūⁿ thang sìn lâi tit-tio̍h kiù ê sū kóng-bêng hō͘ i chai; Pē-pí-tà thiaⁿ ia̍h sìn--i. 有一日,Si̍t-tián-má看見一個查某囡仔企 tī hit幅ê頭前,teh流目屎真濟,就近倚beh kap伊講話,問伊講:「查某嬰,你哮啥事?」Hit個查某囡仔頭殼一下越過來,才知是珮比罩;珮比罩用手指hit幅講:「伊不止疼你,總是我是散hiong ê查某囡仔,我打算伊攏m̄-bat我,無疼我。」講煞目屎koh再流。Si̍t-tián-má講:「珮比罩--ah?耶穌所受ê,攏是因為你。」 講了將hō͘伊所問ê感激心,到畫這幅ê事逐項 kā伊講。關門ê時兩人iáu-kú相kap teh講話;Si̍t-tián-má就將耶穌ê來歷tùi 出世到死koh活上天,kap怎樣thang信來得著救ê事講明hō͘伊知;珮比罩聽亦信伊。
Kòe nn̄g-nî tang-thiⁿ ê sî, sì-kè lóng sī seh; ū chi̍t-mê Si̍t-tián-má hioh- khùn chē tī hóe-lô͘ chêng, teh khòaⁿ chi̍t-pún ka-tī bé ê sin-iok, hut-jiân gōa-bīn ū lâng teh phah-mn̂g, khui--ji̍p-lâi, khòaⁿ-kìⁿ hit-lâng chhēng iûⁿ-mn̂g saⁿ, thâu-mn̂g sàm-sàm, bīn chheⁿ-chheⁿ, chhin-chhiūⁿ iau ê khoán-sit; hit-sî Si̍t- tián-má ê toh-téng ū mī-pau kap bah, hit lâng kim-kim siòng hiah-ê mi̍h, kóng-ōe ê sî ia̍h ti̍t-ti̍t khòaⁿ, kā Si̍t- tián-má kóng, “Chhiáⁿ lí kap góa khì chò put-chí iàu-kín ê tāi-chì.” Si̍t-tián- má kóng, “Beh khì tah-lo̍h?” Hit-lâng ìn kóng, “M̄-káⁿ kóng sím-mi̍h só͘-chāi.” Koh mn̄g, “Chhiaáⁿ góa khì beh chhòng sím-mi̍h tāi-chì.?” Hit-lâng kóng, “M̄-káⁿ kóng, to̍k-to̍k chhiáⁿ lí khì khòaⁿ beh sí ê lâng.” Si̍t-tián-má kóng, “Hó., Góa beh chham lí khì, taⁿ chhiáⁿ lí chia̍h.” Hit-lâng kóng, “To-siā.” Chiū hoaⁿ-hí khì chia̍h. Si̍t-tián-má mn̄g i kóng, “Lí pak-tó͘ iau, ho͘N7?” Ìn kóng, “Goán lóng beh gō sí lah.” 過兩年冬天ê時,四界攏是雪;有一暝,Si̍t-tián-má歇睏坐tī火爐前,teh看一本家己買ê新約,忽然外面有人teh 扑門,開入來,看見hit人穿羊毛衫,頭毛sàm-sàm,面青青, 親像枵 ê款式;hit時Si̍t-tián-má ê桌頂有麵包kap肉,hit人金金相hiah-ê物,講話ê時亦直直看,kā Si̍t-tián-má講:「請你kap我去做不止要緊ê代誌。」Si̍t-tián-má講:「Beh去佗落?」Hit人 應講:「M̄敢講啥mi̍h所在。」Koh問:「請我去beh 創啥mi̍h代誌?」Hit人講:「M̄敢講,獨獨請你去看 beh死ê人。」Si̍t-tián-má講:「好,我beh chham你去,今請你食。」Hit人講:「多謝。」就歡喜去食。Si̍t-tián-má問伊講:「你腹肚枵,ho͘N7?」應講: 「阮攏beh餓死--lah。」
Si̍t-tián-má chiū khoán kúi-nā hāng ê chia̍h-mi̍h, mn̄g hit-lâng kóng, “Chiah- ê lí ē giâ á-bē?” Kóng, “Ē, hoaⁿ-hí, chóng-sī tio̍h lâi-khì, m̄-thang iân- chhiân.” Hit-lâng chiū kín-kín chò-thâu chhōa lō͘, Si̍t-tián-má tòe i kiâⁿ; kiâⁿ kàu siâⁿ-gōa goe̍h í-keng chhut, hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ chhiū-nâ, bô lōa-kú ji̍p chhiū-nâ lāi, hiah-ê chhiū lóng sī seh, lō͘ lóng hō͘ seh khàm--khì, put-chí oh-tit kiâⁿ, chóng-sī hit-lâng chin se̍k, Si̍t-tián-má thang tòe i. Si̍t-tián-má就款幾若項 ê食物,問hit人講:「Chiah ê你會giâ 抑bē?」講:「會,歡喜,總是著來去,m̄-thang延chhiân。」Hit人就緊緊做頭chhōa路,Si̍t-tián-má tòe伊行;行到城外月已經出,遠遠看樹林,無偌久入樹林內,hiah-ê樹攏是雪,路攏hō͘雪蓋去,不止 ohtit行,總是hit人真熟,Si̍t-tián-má thang tòe伊。
Kàu chhiū-nâ ê tiong-ng ū chi̍t-ūi pêⁿ-tē, bô chhiū, tī-hia ū kúi-nā keng ê chhù-á, hit-lâng kí chi̍t-keng kā i kóng, “Chhiáⁿ lí ji̍p-khì.” Hit-sî chē-chē lâng tùi chhù-lāi chhut-lâi ûi i, ka-tī chiū chiong só͘ giâ ê tē-á sià-lo̍h thô͘-kha. 到樹林ê中央有一位平地,無樹,tī-hia有幾若間ê 厝仔,hit人指一間kā伊講:「請你入去。」Hit時濟濟人 tùi厝內出來圍伊,家己就將所giâ ê袋仔卸落塗腳。
Si̍t-tián-má ku-ku ji̍p--khì, khòaⁿ-kìⁿ hit-keng chhù chin phòa, lāi-bīn ū chi̍t- ê cha-bó͘-gín-á tó--teh, ēng ta ê chhiū- hio̍h chò jio̍k-á, bīn chhin-chhiūⁿ chin iau, khoán-sit ná-chún bat keng-kòe tāng-tāng ê kan-khó͘ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ, i-ê ba̍k-chiu kheh-kheh; Si̍t-tián-má jīn-- tit sī Pē-pí-tà, chiū kiò i kóng, “Pē-pí-tà ah!” Cha-bó͘-gín-á ba̍k-chiu liam-piⁿ khui kàu kim khok-khok, chhùi li̍h8-li̍h8, bīn chhiò-chhiò, seng-khu sió-khóa peh khí lâi kóng, “Ū-iáⁿ, I ū lâi, tit-beh chhōa góa khì, I chhun I-ê chhiú, I-ê chhiú ū hoeh, I put-chí thiàⁿ góa.” Kóng-soah chiū kòe-khùi. Si̍t-tián-má ku-ku入去,看見 hit間厝真破,內面有一-個查某囡仔倒teh,用乾ê樹葉做褥仔,面親像真枵,款式那準bat經過重重ê艱苦一般樣,伊ê 目珠kheh-kheh;Si̍t-tián-má認得是珮比罩,就叫伊講:「珮比罩--ah!」查某囡仔目珠liam-piⁿ 開到金khok-khok,嘴裂裂,面笑笑,身軀小可peh 起來講:「有影,伊有來,tit-beh chhōa我去,伊伸伊ê手,伊ê 手有血,伊不止疼我。」講煞就過氣。
Hit-pak taⁿ bô lah, in-ūi kúi nî-chêng hit-keng kong-só͘ hé sio, hit-pak iā tio̍h khì; tng hit-pak iáu tī teh ê sî ū put-chí lī-ek lâng. Ē-bīn beh kóng-khí chi̍t-lâng miâ Jîn-jîn-ló͘ ê tāi-chì. Si̍t-tián-má, Pòe-pí-tà sí chōe-chōe nî, ū chi̍t-ê chun-kùi ê lâng chē-chhia hit-ê siâⁿ, i ê bé hioh tī kheh-tiàm, i chiū chhut-mn̂g sì-kè chhit-thô, ji̍p hit-ê kong-só͘. Che lâng sī siàu-liân hó ha̍k-būn ê lâng; i ê chhin-lâng lóng sī tōa-koaⁿ, chit lâng āu-ji̍t ōe chòe put-chí tōa ê lâng, tit-tio̍h sè-kan chōe-chōe ê êng-kng; hit-ji̍t khòaⁿ-kìⁿ Si̍t-tián-má só͘ ōe hit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-keh ê to͘6 ū jîn-ài ê khoán-sit, ná khóaⁿ ná ài-khòaⁿ, khòaⁿ-liáu sim siū kám-ke̍k, koh khòaⁿ-kìⁿ “Góa thiàⁿ lí kàu án-ni, lí thòe góa chòe sím-mi̍h?” Hí nn̄g-kù, tha̍k-liáu koh khaòⁿ, khòaⁿ-liáu koh tha̍k, i ê sim chin tì-ì, lóng m̄-ài lī-khui, ba̍k-sái ti̍t-ti̍t lâu. I khiā hia ū kúi-nā tiám-cheng kú, kàu ji̍t-àm, kò͘ kong-só͘ ê lâng lâi hōaⁿ i ê keng-thâu kóng: “Iáu-bōe, hoán-tńg.” In-ūi chit-ê siàu-liân-lâng sim-lāi éng-oán oa̍h ê ji̍t tú-á chhut. Hit幅今無--lah,因為幾年前 hit間公所火燒,hit幅亦著去;當hit幅猶tī--teh ê時有不止利益人。下面beh講起一人名Jîn-jîn-ló͘ ê代誌。Si̍t-tián-má,珮比罩死濟濟年,有一個尊貴ê人坐車hit 個城,伊ê馬歇tī客店,伊就出門四界chhit-thô,入hit個公所。這人是少年好學問ê人;伊ê親人攏是大官,這人後日會做不止大 ê人,得著世間濟濟ê榮光;hit日看見Si̍t-tián-má所畫 hit幅耶穌釘十字架ê圖面有仁愛ê款式,那看那愛看,看了心受感激,koh看見「我疼你到án-ni,你替我做啥mi̍h?」Hí兩句,讀了koh 看,看了koh讀,伊ê心真致意,攏m̄-ài離開,目屎直直流。伊企 hia有幾若點鐘久,到日暗,顧公所ê人來hōaⁿ 伊ê肩頭講:「Iáu-bōe,反轉。」因為這個少年人心內永遠活ê日tú仔出。
Tò-khì kheh-tiàm koh-chài chē i-ê chhia, chóng-sī m̄-ài tò-khì i-ê pún só͘- chāi; sī ēng i-ê sèⁿ-miā, hù-kùi, miâ- siaⁿ it-chīn hē tī Iâ-so͘ ê kha-ē; in-ūi hiit2 nn̄g-kù siông-siông hoat-khí tī i-ê sim-lāi. 倒去客店koh再坐伊ê 車,總是m̄-ài倒去伊ê本所在;是用伊ê性命、富貴、名聲一盡下tī耶穌ê腳下;因為 hit兩句常常發起tī伊ê 心內。
Āu-lâi Jîn-jîn-ló͘ chò Mô͘-lōe-bí-a Soan-tō-hōe ê táng-sū, put-chí chhut-la̍t ho̍k-sāi Chú, bián-lē chē-chē lâng; kàu Chú-āu 1760 nî 5 goe̍h kòe-óng. 後來Jîn-jîn-ló͘做Mô͘-lōe-bí-a會ê董事,不止出力服事主,勉勵濟濟人;到主後1760年5月過往。
Siōng-tè ēng lâng chò I-ê khì-khū, I- ê hoat-tō͘ m̄-nā chi̍t-khoán, in-ūi ta̍k- hāng tī I-ê chhiú, chhut-chāi I lâi ēng. Khòaⁿ I ēng Si̍t-tián-má ê ōe chò ke̍k- hó ê pò-iông, án-ni thang chò pîn-kì. 上帝用人做伊ê器具,伊ê法度m̄-nā一款,因為逐項tī伊ê手,出在伊來用。看伊用Si̍t-tián-má ê畫做極好ê報揚,án-ni thang做憑據。
(Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 50~51 koàn,1889 nî 8~9 ge̍h) (台灣府城教會報第50~51卷,1889年8~9月)
回上一頁    清國時代,   1889年,   散文