首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有44個段落,223個語句,3331個語詞,4625個音節
Piān Sîn-chú Lūn_02 辯神主論_02
Lí Chhah-lâi 李插來
In nn̄g ê chòe chi̍t-ē chhiò kóng, Kóng-liáu ta̍k kù chin thong, chin ū iáⁿ; in-ūi pīⁿ siong-tiōng ê sî, chin-chiàⁿ liân tê-thng to bōe lim; khòaⁿ sí-liáu khì hàu thái-thó ōe lâi chia̍h n̍i̍h? Chin-thong chin-thong. Chóng-sī kóng chi̍t-kù khah tek-chōe cheh; chiū-sī gōa-kháu ê lâng bô thiaⁿ-kìⁿ sian-siⁿ khai-káng, m̄-chai ché tō-lí chiah thong; lóng-sī kóng, Hoan-á-kàu teh kóng hoan-á-kó͘ nā-tiāⁿ; m̄-chai kóng-liáu to lóng-sī chêng-lí liáu- liáu. Chiū hioh-khùn chia̍h hun. In兩個做一下笑講:講了逐句真通,真有影;因為病傷重ê時,真正連茶湯都bōe lim;看死了去孝thái-thó會來食n̍i̍h?真通真通。總是講一句較得罪cheh;就是外口ê人無聽見先生開講,m̄知ché道理才通;攏是講:番仔教teh講番仔古nā-tiāⁿ;m̄知講了都攏是情理了了。就歇睏食薰。
In chi̍t ê siūⁿ-siūⁿ cheh, chiū koh kóng, Lūn kàu hàu chin-chiàⁿ bōe chia̍h mi̍h; in-ūi hàu liáu, ta̍k hāng ê mi̍h lóng iáu tī-teh. Chóng-sī chiàu góa teh siūⁿ, káⁿ ū lâi kàm-la̍p hit ê khì-bī; chhin-chhiūⁿ sio-hiuⁿ ū lâi kàm-la̍p hit ê hiuⁿ-ian chi̍t-iūⁿ. In一個想想cheh,就koh講:論到孝真正bōe食物;因為孝了,逐項ê物攏iáu tī teh。總是照我teh想,敢有來鑑納 hit 個氣味;親像燒香有來鑑納hit 個香煙一樣。
Góa chiū kóng, Che lóng bô pîn-kù, put-kò sī lâng ka-kī phah-sǹg nā-tiāⁿ. Siat-sú ū lâi kàm-la̍p hit ê khì-bī, chiū chiú ōe pìⁿ chòe chúi, hî-bah koe-ah ōe pìⁿ chòe tāu-che chháu-phoh chi̍t-iūⁿ. Nā ōe án-ni, chiū-sī ū pîn-kù. Iáu-kú bē-bat khòaⁿ-kìⁿ ū lâng hàu-liáu, lóng- chóng ê mi̍h ōe pìⁿ chhin-chhiūⁿ án-ni; chiok-kiàn lóng sī bô-iáⁿ liáu-liáu. 我就講:Che攏無憑據,不過是人家己扑算nā-tiāⁿ。設使有來鑑納hit 個氣味,就酒會變做水,魚肉雞鴨會變做豆渣草粕一樣。若會án-ni,就是有憑據。iáu-kú bē-bat看見有人孝了,攏總ê物會變親像án-ni;足見攏是無影了了。
In chi̍t-ê chiū koh kóng, Che put-kò sī kè lán chi̍t-tiám sim nā-tiāⁿ. In一個就koh講:Che不過是過咱一點心nā-tiāⁿ。
Góa chiū kóng, Í-keng chai bô lâi chia̍h, thái-ōe jím-tit pâi kàu móa tōa toh ê mi̍h, lâi môa lán ê chó͘-kong ah? Chó͘-kong chi̍t tiám chiú bōe lim, lán kiò pêng-iú lâi lim kàu chùi; chó͘-kong chi̍t tè bah bōe chia̍h, lán kap thong-ke ê lâng, chia̍h kàu pá-tiùⁿ bōe iau. Chhin-chhiūⁿ án-ni, thái-thó ōe kóng-tit sī kè lán chi̍t-tiám-sim n̍i̍h? Chiàu-khí-kang, chó͘-kong khī-sîn nā kàu, hit-ji̍t tio̍h chia̍h khah chió, ia̍h tio̍h chia̍h khah bái ê mi̍h. Siat-sú bô án-ni, ia̍h m̄-thang tī hit-ji̍t tiâu-tî lâi lāu-jia̍t, chia̍h siuⁿ hó, chiah bōe hoān-tio̍h put-hàu ê chōe. In-ūi hit ji̍t chin-chiàⁿ sī iu-būn ê sî, m̄- sī hoaⁿ-hí ê sî; thái-ōe kò͘-tit ím-iàn khoài-lo̍k ah? 我就講:已經知無來食,thái會忍得排到滿大桌ê物,來瞞咱ê祖公ah?祖公一點酒bōe lim,咱叫朋友來lim到醉;祖公一塊肉bōe食,咱kap通家ê人,食到飽脹bōe枵。親像án-ni,thái-thó會講得是過咱一點心n̍i̍h?照起工,祖公忌辰若到,hit日著食較少,也著食較bái ê物。設使無án-ni,也m̄-thang tī hit日刁持來鬧熱,食傷好,chiah bōe犯著不孝ê罪。因為hit日真正是憂悶ê時,m̄是歡喜ê時;thái會顧得飲宴快樂抑?
In chi̍t ê chiū kóng, Lūn lí khiok chin-chiàⁿ m̄-thang án-ni lāu-jia̍t ím-iàn; in-ūi hit ê khī-sîn, sī chá chó͘-kong kui- sian ê sî-ji̍t, chiàu-gia̍h tio̍h iu-būn bōe chia̍h chiah ha̍p-lí. Chóng-sī hiān-sî sè- sio̍k ê lâng bô chi̍t-ê ū siūⁿ kàu chit chat; put-kò sī saⁿ-thàn saⁿ-hán nā-tiāⁿ, éng-bô siūⁿ kàu hit-ê kun-goân cháiⁿ-iūⁿ. Chhin-chhiūⁿ góa nā bô thiaⁿ-kìⁿ sian-siⁿ lí khai-káng, ia̍h bô siūⁿ kàu chit chat ê lí, éng-sî chiông-sio̍k bī-sī, bô koán i liáu-liáu. In一個就講:論理卻真正m̄-thang án-ni鬧熱飲宴;因為hit 個忌辰,是早祖公歸仙ê時日,照額著憂悶bōe食才合理。總是現時世俗ê人無一個有想到這節;不過是相嘆相喊nā-tiāⁿ,永無想到hit個根源怎樣。親像我若無聽見先生你開講,也無想到這節ê理,永時從俗末是 ,無管伊了了。
In koh chi̍t ê kóng, Thiaⁿ kàu sian-siⁿ khai-káng chiah-ê ōe, chhāi bo̍k-chú chin-chiàⁿ bô lī-ek; hàu bo̍k-chú si̍t-chāi bô chhái-kang; phah-sǹg ia̍h tio̍h lâi ji̍p-kàu khah hó; ji̍p-kàu ia̍h khah séng só͘-hùi. Chi̍t nî chheng-chheng chiah-ê gûn-chóa hiuⁿ-chek, ia̍h séng-tit jōa- chōe, chiū sî-nî poeh-choeh, kong-pô sî- kī nā kàu, ia̍h bián-tit peh-pak hoân-ló; lūn chin, chiū tio̍h lâi ji̍p-kàu pài Siōng-tè khah hó. Hit-ê pa̍t-ê ê ia̍h kóng, Thèng-hāu góa chiah-ê sū-lō͘ phah khah tiâu-ti̍t cheh, góa ia̍h beh lâi kap lín pài Siōng-tè lah. Tāi-ke saⁿ-sî, chiū chhut-khì kóng, Lēng-ji̍t ū êng chiah koh lâi. In koh一個講:聽到先生開講chiah-ê話,chhāi木主真正無利益;孝木主實在無采工;扑算也著來入教較好;入教也較省所費。一年千千chiah-ê銀紙香燭,也省得偌濟,就時年八節,公婆時忌若到,亦免得擘腹 煩惱;論真,就著來入教拜上帝較好。hit-ê別ê 也講:聽候 我chiah個事路扑較刁得cheh,我亦beh來kap lín拜上帝lah。大家相辭,就出去講,另日有閒才 koh來。
Kè kúi-nā-ji̍t, hit nn̄g-ê siùⁿ-kang chiū koh saⁿ-kap lâi, kóng, Sian-siⁿ ah, goán ài koh lâi chhéng-kàu kúi-kù, thang mah? 過幾若日,hit兩個相公就koh相kap來,講:「先生ah,阮ài koh來請教幾句,thang mah?」
Góa chiū ìn i kóng, Khí-kám, he sī chin hó. Tiong-iông ū kóng, “Sím-būn--chi, bêng-piān--chi;” chiok-kiàn hoān- sū tio̍h mn̄g, tio̍h piān, chiah ōe bêng. Taⁿ jī ūi siùⁿ-kang chhiáⁿ chē; khòaⁿ ài- beh koh gī-lūn sím-mi̍h? 我就應伊講:豈敢,he 是真好。中庸有講:「審問--之,明辯--之;」足見凡事著問、著辯,才會明。今二位相公請坐;看ài beh koh議論甚mi̍h?
In chi̍t-ê chiū kóng, Goán chêng-ji̍t tò-khì, koh teh saⁿ-kap siūⁿ, saⁿ-kap gī- lūn; phah-sǹg hit-ê hàu, chè, káⁿ m̄- thang hòe-bô; in-ūi tùi kó͘-chá chiū ū. Chhin-chhiūⁿ Lūn-gú kóng, “Chè jû chāi, chè sîn jû sîn chāi;” ì-sù sī kóng, Lán nā ēng sêng-kèng ê sim, chiū chó͘- kong ê sîn ōe lâi, chhin-chhiūⁿ kap lán tī-teh chi̍t-iūⁿ. Chiok-kiàn bô chè, chiū chó͘-kong ê sîn bô lâi; só͘-í goán siūⁿ tio̍h chè, m̄-thang bô chè. In一個就講,阮前日倒去,koh teh相kap想,相kap議論;扑算hit個孝、祭,敢m̄ thang廢無;因為tùi古早就有。親像論語講:「祭如在,祭神如神在;」意思是講:咱若用誠敬ê心,就祖公ê神會來,親像kap咱tī-teh一樣。足見無祭,就祖公ê神無來;所以阮想著祭,m̄-thang無祭。
Góa chiū kóng, Lūn-gú só͘ kóng hit- kù chè-sîn, sī chè gōa-bīn ê kúi-sîn, m̄- sī chó͘-kong ê sîn. In-ūi chó͘-kong ê sîn í-keng kui im-kan, bōe-tit-thang in-ūi lâng ê chè, chiū lâi iông-kan. Koh lūn kó͘-chá hit-ê chè, kap lán chit-sî ê chè, ì-sù bô-tâng; khoán-sit ia̍h bô chhin- chhiūⁿ. Lūn kó͘-chá ê chè, sī ēng Si, kap ēng Chú. Cháiⁿ-iūⁿ kóng sī ēng Si; chiū- sī chong-cho̍k tiong, kéng iú-bêng- bōng--ê chi̍t-ê; ia̍h tio̍h tông-sèng--ê, chiah ōe ēng-tit; koh tio̍h ū tâng hiat- khì--ê, chiah ōe chòe--tit. Án-ni hō͘ i chhēng-ho̍k, tiāⁿ-tiāⁿ chē tī tiong-ng, á- sī chhù ê tang-pak kak; tāi-seng chiàu- lé chè Chú, āu-lâi giâ Si tī chhù ê sai- lâm kak, chiah lâi chè--i. Ì-sù sī beh hō͘ i-ê kiáⁿ-sun ûi-óa lâi siū in chó͘-kong ûi- thoân ê kà-sī nā-tiāⁿ. Taⁿ hiān-sî ê chè, lóng bô chiàu lé, koh bô ēng Si lâi chè; chiok-kiàn goân-pún ê ì-sù, hoat-tō͘, lóng bô saⁿ-tâng. Só͘-í lâi chè, sī tōa bô ha̍p tō-lí; tōa bô ha̍p-lí, chiū-sī tek-chōe thiⁿ, nā “tek-chōe thiⁿ, chiū bô só͘-chāi thang kî-tó.” Só͘-í chè bô chiàu lé, m̄- ta̍t bô chè, iáu khah-hó; in-ūi bô chè, bōe tek-chōe thiⁿ. Khòaⁿ Ông-sun-ká teh-mn̄g hit chi̍t-phiⁿ chiū chai. 我就講:論語所講hit句祭神,是祭外面ê鬼神,m̄是祖公ê神。因為祖公ê神已經歸陰間,bōe得thang因為人ê祭,就來陽間。Koh論古早hit個祭,kap咱這時ê祭,意思無同;款式亦無親像。論古早ê祭,是用尸,kap用主。怎樣講是用尸?就是宗族中,揀有名望--ê一個;也著同姓--ê,才會用得;koh著有同血氣--ê,chiah會做--得。Án-ni hō͘伊穿服,定定坐tī中央,抑是厝ê東北角;代先照禮祭主,後來舉詩tī厝ê西南角,才來祭--伊。意思是beh hō͘伊ê子孫圍倚來受in祖公遺傳ê教示nā-tiāⁿ。今現時ê祭,攏無照禮,koh無用詩來祭;足見原本ê意思、法度,攏無相同。所以來祭,是大無合道理;大無合理,就是得罪天,若「得罪天,就無所在thang祈禱。」 所以祭無照禮,m̄值無祭,iáu較好;因為無祭,bōe得罪天。看王孫賈teh問hit 一篇就知。
Koh lūn kó͘-chá ê chè, ta̍k tiâu-tē ū ōaⁿ khoán. Só͘-í kàu Chiu-tiâu chiah ū hun-piat chun-kùi pi-chiān ngó͘-téng ê chè; chiū-sī Thian-chú, Chu-hô͘, Tāi-hu, Tek-sū, Sū-sù, chí gō͘ téng-hō. Taⁿ lūn chí gō͘ téng-hō ê chè, chiū-sī Thian-chú kap Chu-hô͘, chiah ōe kham-tit ēng Chú lâi chè--tit nā-tiāⁿ. Kî-û--ê, lóng bōe ēng Chú lâi chè--tit; nā ēng Chú lâi chè, sī hoān-tio̍h chhiàm-koân ê chōe. Hiān-sî ê lâng bô káng-kiù, káⁿ lām-sám ēng bo̍k-chú chòe Chú lâi chè; si̍t-chāi bô hoat-tō͘ kàu-ke̍k; lūn chōe-kò ia̍h sī chīn- tāng. Koh lūn chá Thian-chú ê chè, sī kàu chhit-tāi chiū soah, Chu-hô͘ kàu gō͘- tāi, Tāi-hu saⁿ-tāi, Tek-sū nn̄g-tāi, sió- koaⁿ kap peh-sìⁿ chi̍t-tāi nā-tiāⁿ; chiū-sī ōe chè pē, bōe chè chó͘-kong--tit. Khó- sioh chit-sî ê lâng loān-loān chè; si̍t-chāi tōa pōe lí. Chhin-chhiūⁿ án-ni lâi lūn, bô chè bōe hoān-tio̍h put-hoat, pōe-lí, chhiàm-koân chiah ê chōe; kî-si̍t bô chè hoán-tńg khah hó. In-ūi chè m̄-tio̍h, sǹg sī thiám-bī pa̍t-hō ê kúi-sîn; chhin- chhiūⁿ Khóng-chú kóng, “Hui kî kúi, jî chè chi, thiám iā.” Tong-kim ê lâng m̄-chai i-ê lām-sám chè sī tōa m̄-tio̍h, hoán-tńg lâi hiâm goán thàn tō-lí ê lâng bô chè sī m̄-tio̍h, si̍t-chāi sī tò-péng kóng. Koh論古早ê祭,逐朝代有換款。所以到周朝chiah有分別尊貴卑賤五等ê祭;就是天子、諸侯、大夫、適士、士庶,這5等號。今論這5等號ê祭,就是天子kap諸侯,才會堪得用主來祭--得nā-tiāⁿ。其餘--ê,攏bōe用主來祭--得;若用主來祭,是犯著僭權 ê罪。現時ê人無講究,敢lām-sám用木主做主來祭;實在無法度夠極 ;論罪過也是盡重。Koh論早天子ê祭,是到7代就煞,諸侯到5代,大夫3代,德士兩代,小官kap百姓一代nā-tiāⁿ;就是會祭父,bōe祭祖公--得。可惜這時ê人亂亂祭;實在大背理。親像án-ni來論,無祭bōe犯著不法,背理,僭權chiah ê罪;其實無祭反轉較好。因為祭m̄著,算是諂媚別號ê鬼神;親像孔子講:「非其鬼,而祭之,諂也。」 當今ê人m̄知伊ê lām-sám祭是大m̄著,反轉來嫌阮趁道理ê人無祭是m̄著,實在是倒反講。
In chi̍t-ê chiū kóng, Nā beh chiàu án-ni lūn, chè, chin-chiàⁿ bô lō͘-ēng; bo̍k- chú ia̍h bián hàu. Chiū mn̄g hit-ê tē-jī-- ê kóng, Chit-hō chheh lí ū bat khòaⁿ-kìⁿ á bô? Hit-ê tē-jī ê ìn i kóng, Khòaⁿ, ū bat khòaⁿ-kìⁿ; chóng-sī bōe sím-mi̍h ōe kì--tit. In一個就講:「若beh照án-ni論,祭,真正無路用;木主也免孝。」就問hit個第2個講:「這號冊你有bat看見抑無?」 Hit個第2個應伊講:「看,有bat看見;總是bōe甚mi̍h會記--tit。」
Góa chiū kā in kóng, Kong-iông-toān, kap Gūi-su-lé-chì, ū kì chīn bêng; Khó͘ Sīn, Tīⁿ Goân, koh Tīⁿ--sī sek chè-hoat, Khóng Éng-ta̍t, Chhui Lêng-un, chiah- ê lâng lóng ū kóng-khí, liân Tāi-hu to bōe ēng Chú lâi chè--tit; hô-hòng lán peh-sìⁿ-ka sio̍k tī bé-téng, thái-ōe ēng bo̍k-chú chòe Chú lâi chè--tit ah? 我就kā in講:「公羊傳,kap魏書禮誌,有記盡明;許慎、鄭原,koh鄭--氏識祭法,孔永達、崔能溫,chiah ê人攏有講起,連大夫都bōe用主來祭--得;何況咱百姓家屬tī尾等,thái-ōe用木主做主來祭--得ah?」
In chi̍t-ê chiū kóng, Gōa ! tī-sî sian-siⁿ kàu chiah phok? Lán Tiong-kok ê chu- chheh iáu-kú pí goán khah-se̍k, ia̍h khah chai-iáⁿ; chin-á ū-phā. Koh chi̍t-ê kóng, Nā kàu ōe chhut-lâi kóng-kàu, chin-á m̄-sī sió-khóa; èng tio̍h kù lâng jīm- khó-put-tó chiah ōe ēng--tit. In一個就講:「Gōa!Tī時 先生到才博? 咱中國ê書冊iáu-kú比阮較熟,也較知影;真á ū-phā 。」Koh一個講,若到會出來講教,真仔m̄是小可;應著據人認考不倒才會用--得。
Góa chiū kóng, Khí-kám, put-kò sī lia̍t-ūi gâu o-ló nā-tiāⁿ. Chóng-sī lūn chit-chat hàu chè bo̍k-chú ê tāi-chì, góa khiok ū káng-kiù hit-ê kun-goân; só͘-í m̄-káⁿ chiông-sio̍k, lâi hoān-tio̍h put- hoat pōe-lí chhiàm-koân ê chōe; ia̍h bōe ngó͘-ge̍k tek-chōe Siōng-tè. In-ūi bêng chai bo̍k-chú sī chhâ-thâu, m̄-sī pē-bú kong-má, tek-khak m̄-thang ho̍k-sāi kūi-pài, ia̍h m̄-thang lâu teh; ka-kī án-ni, ia̍h ài khǹg pa̍t-lâng tio̍h án-ni. In-ūi ka-kī ài tit-tio̍h kiù, ia̍h ài pa̍t- lâng thang tit-tio̍h kiù; só͘-í khǹg lâng m̄-thang ū bo̍k-chú. 我就講:豈敢,不過是列位gâu o-ló nā-tiāⁿ。總是論這節孝祭木主ê代誌,我卻有講究hit個根源;所以m̄敢從俗,來犯著不法背理僭權ê罪;也bōe忤逆得罪上帝。因為明知木主是柴頭,m̄是父母公媽,的確m̄-thang服事跪拜,也m̄-thang留teh;家án-ni,也ài勸別人著án-ni。因為家己ài得著救,也ài別人thang得著救;所以勸人m̄-thang有木主。
Kiat-bé 結尾
[Ē-bīn chit-chām kiat-bóe ê jī, chiū-sī lūn í-keng phoe-phêng liáu, sio̍k-hē Chhah-lâi-hiaⁿ koh kià lâi thiⁿ--ê.] 【下面這chām結尾ê字,就是論已經批評了,屬係插來兄koh寄來添--ê。】
Khòaⁿ téng-bīn chit phiⁿ só͘ piān-lūn ê tō-lí, chiū thang chai siat bo̍k-chú chòe pē-bú kong-má, si̍t-chāi tōa put- thong, ia̍h bô chêng-lí; koh sī phì-siùⁿ bú-bān, kap lām-sám jīm chhâ-thâu chòe pē-kong; chiah-ê khoán-sit lóng-sī hoān-tio̍h tāi put-hàu ê chōe. Koh sī hoān-tio̍h sèng-kài ê tē jī tiâu, tōa tek- chōe Siōng-tè. Chhin-chhiūⁿ án-ni pau- hâm lâi kóng: tī thiⁿ--n̍i̍h, tek-chōe Siōng-tè; tī tōe--n̍i̍h, put-hàu pē-bú; sǹg-sī sit-lo̍h thian-lûn kap jîn-lûn, só͘-í kóng, M̄-thang ū bo̍k-chú. Lūn lâng ài hêng-hàu, ū chōe-chōe hāng ê pún-hūn thang kiâⁿ, tāi-lio̍k lâi kóng. Chiū-sī pē- bú oa̍h-taⁿ-sî, lán tio̍h kèng, ia̍h tio̍h thiàⁿ--i, koh tio̍h sūn-ho̍k--i; chiū-sī i só͘ kā lán kóng ta̍k hāng hó ê ōe, hó ê sū, lán lóng tio̍h thàn, hō͘ i hoaⁿ-hí. Koh tio̍h chiàu-kò͘ i ê chia̍h, chhēng, kap ēng. Koh tio̍h thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē, kap hô ka-kī ê ke; án-ni hō͘ pē-bú sim hoaⁿ-hí. Koh tī ke-gōa tio̍h ū tōa sòe, kap lâng hô-hó. Koh tio̍h chiàu-kò͘ ka- kī ê sin-khu; chiū-sī m̄-thang ū pháiⁿ- kiáⁿ lōng-tōng, chia̍h chiú-chùi, chia̍h a- phiàn, kap ta̍k-hāng chau-that thí-jio̍k ka-kī sin-khu ê sū; lâng nā bô chiah-ê pháiⁿ-sū, chiū-sī chip-siú ka-kī ê sin-khu lâi ho̍k-sāi pē-bú. Chiàⁿ chhin-chhiūⁿ Bēng-chú kóng, “Sū sio̍k ûi tāi, sū chhin ûi tāi, siú sio̍k ûi tāi, siú sin ûi tāi;” ì- sù sī kóng, Beh hêng-hàu pē-bú, tio̍h kín-sīn chip-siú ka-kī ê sin-khu sī iàu- kín. Koh pē-kong chó͘-chiūⁿ kui-sian liáu-āu, tio̍h sûn-sī chiàu-kò͘ i-ê hûn- bō͘; m̄-sī tùi-tiōng bô-iáⁿ-chiah ê hong-súi, put-kò sī beh chiàu-kò͘ lán pē, kóng, chó͘ ê kut-thâu nā-tiāⁿ. Koh tio̍h ēng ka-phó͘ lâi kì-chài pē, kong, chó͘-ê kun- goân. Chiah-ê lóng sǹg-sī hàu-hēng ê sim; lâng nā chiàu téng-bīn só͘ kóng chiah-ê khoán-sit lâi kiâⁿ, chiū-sī chin- hàu, thiⁿ-téng tōa Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè hoaⁿ-hí. Án-ni thang kóng, ū thian-lûn ia̍h ū jîn-lûn; che sī chīn-bí chīn-siān. Lūn kàu bo̍k-chú kiù-kéng sī bô lō͘-ēng ū siong-hāi ê chhâ-thâu nā-tiāⁿ. 看頂面這篇所辯論ê道理,就thang知設木主做父母公媽,實在大不通,亦無情理;koh是phìⁿ-siùⁿ侮慢,kap lām-sám認柴頭做父公;chiah-ê款式攏是犯著大不孝ê罪。Koh是犯著聖誡ê第2條,大得罪上帝。親像án-ni包含來講:tī天--n̍i̍h,得罪上帝;tī地--n̍i̍h,不孝父母;算是失落天倫kap人倫,所以講:m̄-thang有木主。論人ài行孝,有濟濟項ê本份thang行,大略來講。就是父母活時taⁿ,咱著敬,也著疼--伊,koh著順服--伊;就是伊所kā咱講逐項好ê話、好ê事,咱攏著趁,hō͘伊歡喜。koh著照顧伊ê食、穿、kap用。Koh著疼兄弟姊妹,kap和家己ê家;án-ni hō͘父母心歡喜。Koh tī家外著有大細,kap人和好。Koh著照顧家己ê身軀;就是m̄通有歹子浪蕩,食酒醉、食鴉片,kap逐項蹧躂恥辱家己身軀ê事;人若無chiah-ê歹事,就是執守家己ê身軀來服事父母。正親像孟子講:「事孰為大?事親為大。守孰為大?守身為大;」意思是講:Beh行孝父母,著謹慎執守家己ê身軀是要緊。Koh父公祖上歸仙了後,著巡視照顧伊ê墳墓;m̄是tùi重無影跡ê風水,不過是beh照顧咱父,公、祖ê骨頭nā-tiāⁿ。Koh著用家譜來記載父、公、祖ê根源。Chiah-ê攏算是孝行ê心;人若照頂面所講chiah-ê款式來行,就是真孝,天頂大主宰ê上帝歡喜。Án-ni thang講,有天倫也有人倫;che是盡美盡善。論到木主究竟是無路用有傷害ê柴頭nā-tiāⁿ。
Taⁿ chhiáⁿ saⁿ-kap lâi khòaⁿ chi̍t chhiú bo̍k-chú lūn ê si : 今請相kap來看一手木主論ê詩:
1. Sè-sio̍k tē-it tōa tùi-tiōng,
Chiū-sī ám-píⁿ ê chhâ-siōng,
Ám-píⁿ chhâ-siōng ná mn̂g-chhòaⁿ,
Lāi-gōa siá-jī hō͘ lâng khòaⁿ.
1、世俗第一大tùi重,
就是唵扁ê柴像,
唵扁柴像那門閂,
內外寫字hō͘人看。
2. Mn̂g-chhòaⁿ chhiàm-chheng miâ bo̍k-chú,
Hō chòe kong-má kap pē-bú;
Bo̍k-chú bêng-bêng sī chhâ-thâu,
Lia̍h chòe chó͘-kong chin bô gâu.
2、門閂僭稱 名木主,
號做公媽kap父母;
木主明明是柴頭,
掠做祖公真無gâu。
3. Ché chhâ nā ōe chòe kong-chó͘,
Sí liáu kiáⁿ-sun mi̍h-sái khó͘?
In-ūi kong-chó͘ kng khì tâi,
Chhâ-thâu liâm-piⁿ thang ji̍p lâi.
3、這ê柴若會做公祖,
死了子孫mi̍h-sái 苦?
因為公祖扛去埋,
柴頭liâm-piⁿ thang入來。
4. Chó͘-kong khī-sîn chi̍t ē kàu,
Sio-hiuⁿ tiám-chek pâi teh hàu;
Kiáⁿ-sun kūi-lo̍h kho̍k thâu-hia̍h,
Ho͘-chhiáⁿ chó͘-kong tio̍h lâi chia̍h.
4、祖公忌辰一下到,
燒香點燭排teh孝;
子孫跪落磕頭額,
呼請祖公著來食。
5. Bô siūⁿ chó͘-kong pīⁿ tîm-tāng,
Hó mi̍h bōe-ōe chia̍h pòaⁿ hāng;
Hô-hòng sí liáu tâi lo̍h thô͘,
Iáu-kú teh chhiáⁿ, chin hô͘-tô͘.
5、無想祖公病沈重,
好物bōe會食半項;
何況死了埋落土,
iáu-kú teh請,真糊塗。
6. M̄-chai sîn-hûn kui im-kan,
Bōe-ōe koh lâi chia̍h sam chhan;
Sui-jiân toh pâi móa biō lāi,
Bōe kàu im-kan hit só͘-chāi.
6、M̄知神魂歸陰間,
bōe會koh來食三餐;
雖然桌排滿廟內,
bōe到陰間hit所在。
7. Ta̍k-pái chòe-kī miâ chè-chó͘,
Si̍t hàu ka-kī ê pak-tó͘;
Hàu liáu siūⁿ chia̍h siūⁿ lim-thîn,
Bōe-kì hit ji̍t sī kī-sîn.
7、逐擺做忌名祭祖,
實孝家己ê腹肚;
孝了想食想lim-thîn,
bōe記hit日是忌辰。
8. Ta-po͘ hū-jîn lóng án-ni,
Sòe-kiáⁿ chia̍h kàu beh saⁿ-chiⁿ;
Sè-sio̍k chèng lâng siūⁿ m̄ kàu,
Chòe-kī khêng-chin sī put-hàu.
8、查甫婦人攏án-ni,
細囝食到beh相爭;
世俗眾人想m̄到,
做忌窮真是不孝。
9. Chòe-kī hàu-kèng kóng sī lé,
Kî-si̍t só͘ chòe ta̍k hāng ké;
Siōng-tè tō-lí sī chèng-ti̍t,
Ài lâng hàu-kèng ēng chin-si̍t.
9、做忌孝敬講是禮,
其實所做逐項假;
上帝道理是正直,
Ài人孝敬用真實。
10. An-hūn siú-kí kiâⁿ toan-chèng,
Chit hō chiū-sī chin hàu-kèng;
Sêng-si̍t hàu-kèng, thiⁿ hoaⁿ-hí,
Tú ha̍p Siōng-tè chin tō-lí.
10、安份守己行端正,
這號就是真孝敬;
誠實孝敬,天歡喜,
抵合上帝真道理。
11. Khó͘-khǹg chèng lâng tio̍h hoán-hóe,
Káng-kiù sèng-keng ê kun-tóe,
Chiah chai chòe lâng ê pún-hūn,
Iàu-kín kèng thiⁿ kiâⁿ hàu-sūn.
11、苦勸眾人著反悔,
講究聖經ê根底,
Chiah知做人ê本份,
要緊敬天行孝順。
12. Khó-sioh ū lâng m̄ lūn lí,
Kiau-ngō͘ kò͘-chip kàu tī sí,
Khún-kiû Thiⁿ-pē tōa lîn-bín,
Hō͘ lâng chhíⁿ-gō͘ ōe khah kín.
12、可惜有人m̄論理,
驕傲固執到tī死,
懇求天父大憐憫,
Hō͘人醒悟會較緊。
13. Thiⁿ-pē, Lí ū tōa koân-lêng,
Goán lâi kūi-lo̍h Lí bīn-chêng,
Kiû Lí tòa-tio̍h goán Tiong-pó,
Kín-kín lâi thiaⁿ goán kî-tó.
13、天父,你有大權能,
阮來跪落你面前,
求你tòa著阮中保,
緊緊來聽阮祈禱。
14. Hut-jiân tùi thiⁿ kàng Sèng-sîn,
Kám-hòa kò͘-chip ê gû bîn,
Hō͘ i ōe chai ū tāng chōe,
Hoán-hóe, sìn Chú, ji̍p sèng-hōe.
14、忽然tùi天降聖神,
感化固執ê愚民,
Hō͘伊會知有重罪,
反悔,信主,入聖會。
Chit saⁿ-miâ ê Piān Sîn-chú lūn í- keng ìn bêng-pe̍k; ǹg-bāng ta̍k-lâng siū-tio̍h in ê lī-ek chin tōa. Kî-û ê lūn goán teh siūⁿ m̄-bián chiong kui-phiⁿ lâi ìn; chóng-sī khòaⁿ chiông-tiong ū sím- mi̍h khah iàu-kín thang lī-ek lâng, chiū chiong hit-ê tiah-chhut lâi ìn hō͘ lín chai. 這三名ê辯神主論已經印明白;向望逐人受著in ê利益真大。其餘ê論阮teh想m̄免將歸篇來印;總是看從中有甚mi̍h較要緊thang利益人,就將hit個摘出來印hō͘ lín知。
(Téng-bīn ìn chit 5-ê hō ê ì-sù, chiū-sī tī-chia ū chi̍t- chām bô ìn--lo̍h-khì. Pa̍t-ūi nā ū chit-ê hō, iā sī án-ni.) (頂面印這5個號ê意思,就是tī-chia有一chām無印--落去。別位若有這個號,也是án-ni。)
Lūn siat bo̍k-chú kap chè bo̍k-chú ê m̄-tio̍h. Taⁿ kó͘-chá lâng siat bo̍k-chú chè-sū, sui-bóng sī beh hō͘ lâng kì-liām, iáu-kú ia̍h sī m̄-tio̍h. In-ūi chè-sū sī Siōng-tè só͘ siat, hō͘ lâng tit-tio̍h thang hiàn-chè lâi sio̍k chōe. Lâng chí-ū thang chè tī Siōng-tè; nā ēng chit-ê lé-sò͘ khì chè thiⁿ-tōe, kúi-sîn, bo̍k-chú, che sī chhiàm-koân lām-sám, put-chí tek-chōe Siōng-tè. Koh ia̍h sī hoān-tio̍h Siōng-tè ê kài-lu̍t; Siōng-tè ê kài kóng, “Góa í- gōa, m̄-thang ū pa̍t-ê Siōng-tè; bo̍k-tit tiau-khek ngó͘-siōng.” Lâng chhāi bo̍k- chú, sī hoān-tio̍h chit-ê kài. M̄-tān-nā án-ni, ia̍h sī hoān-tio̍h Tiong-kok ê kó͘- lé. Chiàu Tiong-kok ê kó͘-lé, to̍k-to̍k tio̍h Hông-tè kap chu-hô͘ chiah ōe chhāi-tit bo̍k-chú, peh-sìⁿ-lâng lóng bōe tit-thang chhāi bo̍k-chú, ia̍h bōe tit- thang khí chó͘-biō. Koh Hông-tè chiah ōe chè tit chhit-tāi ê chó͘, chu-hô͘ ōe chè tit gō͘-tāi ê chó͘; peh-sìⁿ chí-ū ōe tit-thang chè i ê pē-bú tiāⁿ-tiāⁿ. 論設木主kap祭木主ê m̄著。今古早人設木主祭祀,雖罔是beh hō͘人紀念,iáu-kú也是m̄著。因為祭祀是上帝所設,hō͘人得著thang獻祭來續罪。人只有thang祭tī上帝;若用這個禮數去祭天地、鬼神、木主,che是僭權 濫糝,不止得罪上帝。Koh也是犯著上帝ê戒律;上帝ê 戒講:「我以外,m̄-thang有別ê上帝;莫得雕刻偶像。」 人chhāi木主,是犯著這個戒。M̄ 但若án-ni,也是犯著中國ê古禮。照中國ê古禮,獨獨著皇帝kap諸侯chiah會chhāi得木主,百姓人攏bōe tit thang chhāi木主,也bōe得thang起祖廟。Koh皇帝chiah會祭tit 7代ê祖,諸侯會祭tit 5代ê祖,百姓只有tit thang祭伊ê父母tiāⁿ-tiāⁿ。
Kàu Bêng-tiâu chiah koh tiāⁿ-tio̍h peh-sìⁿ ia̍h ōe tit-thang chè kàu saⁿ-tāi ê chó͘, nā-sī chit-tia̍p ê peh-sìⁿ-lâng, chhiàm-koân khí chó͘-biō, chhāi bo̍k-chú, chè kàu kúi cha̍p tāi; che m̄-tān-nā sī bô chiàu tō-lí, ia̍h sī bô chiàu lé-sò͘. Koh lâng chhāi bo̍k-chú, hoán-tńg sī siat-to̍k--tio̍h chó͘-kong tiāⁿ-tiāⁿ. In-ūi bo̍k-chú sī chhâ-pang, kap-choh-tiàm só͘ ēng chhiú siⁿ--ê; lâng chiong kúi-ê chîⁿ chhìn-chhái khì bóe chi̍t-sian lâi, chiū hō-chòe lán ê chó͘-kong. Siat-sú chó͘-kong ōe chai, kiám m̄ put-chí tōa siū- khì mah? Chhiáⁿ ēng phì-jū lâi kóng. Cheng-siⁿ pí chhiū-ba̍k sī khah kùi-khì; lâng lia̍h cheng-siⁿ chòe lán ê chó͘-kong, chiū lán tek-khak tōa siū-khì; ia̍h lán ka-kī lia̍h chhâ-pang chòe lán ê chó͘-kong, m̄-chai-kiò sī lêng-jio̍k chó͘-kong, che-sī tōa chhò-gō͘. Chá ū chi̍t-chiah Tāi-Eng kok ê chûn khì Ìn-tō͘ kok, chhàu-tú-khám ū chi̍t-chiah chiáu pe lâi, hioh tī ûi téng; chûn-chú bóng ēng chhèng kā i phah--sí. Liâm-piⁿ Ìn- tō͘ ê lâng lóng ûi-lûi lâi, m̄ pàng i soah. Chûn-chú mn̄g sī siáⁿ-sū; hia-ê lâng ìn kóng, “Lí tìⁿ m̄-chai, lí tú-á phah-sí ê chiáu sī goán ê chó͘-kong.” Chûn-chú ia̍h kiaⁿ, ia̍h hó chhiò; chiah siūⁿ chi̍t-ê kè ká-chià kóng, “Nā-sī án-ni, chiū góa bô m̄-tio̍h; góa tī goán kok n̍i̍h, goán chó͘ sí, khì pìⁿ chòe hî, khit lín ê chó͘ teh khì chia̍h. Só͘-í góa ji̍p kàu chia, thòe-goán chó͘ pò siû; án-ni, lín chó͘ chia̍h goán ê chó͘, góa phah sí lín ê chó͘, kiám m̄ ha̍p-gî mah?” Hia-ê lâng bô ōe thang ìn, chiah khì. Taⁿ m̄-chai Tiong- kok lâng khòaⁿ-kìⁿ chit-ê tāi-chì, phah- sǹg Ìn-tō͘ lâng sī tio̍h á m̄-tio̍h. Góa phah-sǹg ta̍k-lâng lóng sī gōng, iáu-kú sī lia̍h oa̍h chiáu chòe i ê chó͘-kong; ia̍h lán koh sī lia̍h sí-sí ê chhiū-chhâ lâi chòe lán ê chó͘-kong, m̄-chai pí Ìn-tō͘ lâng khah tì-sek á-sī khah gōng? 到明朝chiah koh定著百姓也會得thang祭到3代ê祖,若是chit-tia̍p ê百姓人,僭權起祖廟,chhāi木主,祭到幾十代;Che m̄ 但若是無照道理,也是無照禮數。Koh人chhāi木主,反轉是褻瀆--著祖公tiāⁿ-tiāⁿ。因為木主是柴枋,kap作店 所用手生--ê;人將幾個錢chhìn-chhái去買一仙來,就號做咱ê祖公。設使祖公會知,敢 m̄不止大受氣mah?請用譬諭來講。精牲比樹木是較貴氣;人掠精牲做咱ê祖公,就咱的確大受氣;亦咱家己掠柴枋做咱ê祖公,m̄知叫是凌辱祖公,這是大錯誤。早有一隻大英國ê船去印度國,湊抵崁有一隻鳥飛--來,hiah tī 桅頂;船主罔用銃kā伊扑--死。Liâm-piⁿ印度ê人攏圍擂 來,m̄放伊煞。船主問是啥事;hiah-ê人應講:「你tìⁿ m̄知,你抵仔扑死ê鳥是阮ê祖公。」 船主也驚,也好笑;才想一個計假借講:「若是án-ni,就我無m̄著;我tī阮國--n̍i̍h,阮祖死,去變做魚,乞lín ê祖teh去食。所以我入到chia,替阮祖報仇;án-ni,lín祖食阮ê祖,我扑死lín ê祖,敢 m̄合宜嗎?」Hiah ê人無話thang應,chiah去。今m̄知中國人看見這個代誌,扑算印度人是對抑m̄對。我扑算逐人攏是笑伊做憨,但是伊雖罔是憨,iáu-kú是掠活鳥做伊ê祖公;也咱koh是掠死死ê樹柴來做咱ê祖公,m̄知比印度人較智識抑是較憨?
Lūn bo̍k-chú tek-khak bô-iáⁿ ū sîn. Chiàu Sèng-chheh ê tō-lí, lâng chhut-sì Siōng-tè siúⁿ-sù i sîn-hûn; kàu sí chiū tio̍h hoán-pún, seng-khu iû-goân kui thô͘, sîn-hûn liâm-piⁿ kàu Siōng-tè tau siū sím-phòaⁿ; hó--ê éng-oán tiàm thian-tông, pháiⁿ--ê éng-oán kui tōe-ga̍k; beh thái ū koh sím-mi̍h sîn-hûn lâi tiàm tī bok7-chú--n̍i̍h, iā-sī bōng--n̍i̍h? Chiū pún-kok ê keng-su iā kóng: “ Lâng sí chiū kui chiūⁿ thiⁿ, seng-khu kui tōe; só͘-í hó sí chòe chó͘-lo̍k.” Koh kóng: “Oa̍h sī chhut-gōa, sí sī tó--khì;” Taⁿ í-keng kóng tó-khì, chiū tek-khak bô koh lâi tiàm tī bo̍k-chú--n̍i̍h sī bêng. Koh Si-keng kóng: “Bûn-ông sí-liáu, khì tī Siōng-tè ê sin-piⁿ.” Tùi án-ni khòaⁿ, Tiong-kok ê chheh iā ū bêng-bêng kóng, lâng í-keng sí-liáu sîn-hûn bô koh ū tiàm tī sè-kan ê tāi-chì. 論木主的確無影有神。照聖冊ê道理,人出世上帝賞賜伊神魂;到死就著返本,身軀猶原歸土,神魂liâm-piⁿ到上帝兜受審判;好--ê永遠tiàm天堂,歹--ê永遠歸地獄;beh thái有koh甚mi̍h神魂來tiàm tī木主--n̍i̍h,抑是墓--n̍i̍h?就本國ê經書也講:「人死就神魂上天,身軀歸地;所以好死做祖祿。」 Koh講:「活是出外,死是倒--去;」今已經講倒--去,就的確無koh來tiàm tī木主--n̍i̍h是明。Koh詩經講:「文王死了,去tī上帝ê身邊。」 Tùi án-ni看,中國ê冊也有明明講,人已經死了神魂無koh有tiàm tī世間ê代誌。
Koh ēng hiān-sî ê lâng só͘ tùi-tiōng-- ê, lâi kan-chèng in. Chhin-chhiūⁿ chòe kong-tek ê tāi-chì, sī kóng, “Lâng lóng ū chōe, sí tio̍h lo̍h tē-ge̍k; só͘-í chhiáⁿ hê-siūⁿ lâi chòe kong-tek, phah tē-ge̍k, chhiau-tō͘ i-ê chó͘-kong khì chhut-sì.” Taⁿ í-keng kóng i-ê chó͘-kong tī tē-ge̍k-- n̍i̍h, chiū cháiⁿ-iūⁿ koh kóng ū tiàm tī bo̍k-chú--n̍i̍h? Í-keng chhiau-tō͘ i khì chhut-sì, chiū cháiⁿ-iūⁿ iáu-kú tī chó͘- biō--n̍i̍h teh chè-sū? Che lóng sī ka-kī saⁿ mâu-tún ê tāi-chì, sī lâng lóng bô siūⁿ, lām-sám gōng-gōng chòe tiāⁿ-tiāⁿ. Ū lâng kóng, “Lâng ū saⁿ-tiâu sîn-hûn, chi̍t-tiâu tī bōng--n̍i̍h, chi̍t-tiâu tī bo̍k- chú--n̍i̍h, chi̍t-tiâu khì chhut-sì.” Nā-sī che sī Hu̍t-kàu lām-sám ê ōe, Tiong-kok ê keng-tián lóng bô kóng, tek-khak sī bô iáⁿ ê tāi-chì. Taⁿ góa beh piān-lūn. Siat-sú lâng nā chin-chiàⁿ ū saⁿ-tiâu sîn- hûn, chiū siⁿ-chêng tek-khak tōa bōe pêng-an, ia̍h sí-āu tek-khak tōa saⁿ-chiⁿ. In-ūi lâng teh chòe tāi-chì, sī sîn-hûn teh chú-ì; taⁿ ta̍k lâng nā ū saⁿ-tiâu ê sîn-hûn, chiū tâng-sî chi̍t-tiâu chú-ì beh khùn, chi̍t-tiâu chú-ì beh thit-thô, chi̍t tiâu chú-ì beh chia̍h; taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ? Siat-sú sí nā ū saⁿ-tiâu sîn-hûn, chiū tah-lo̍h chi̍t-tiâu beh khì tâi tī bōng-lāi, tah-lo̍h chi̍t-tiâu beh khì siū tē-ge̍k ê hêng-hoa̍t? Tek-khak sī saⁿ-chiⁿ beh khì tòa tī bo̍k-chú--n̍i̍h, khah hù-kùi. Chit-hō kàu-ke̍k bô lí ê ōe, lâng iáu-kú khì sìn--i, si̍t-chāi sī khó-sioh. Koh用現時ê人所tùi重--ê,來干證in。親像做功德ê代誌,是講:「人攏有罪,死著落地獄;所以請和尚來做功德,扑地獄,超渡伊ê祖公去出世。」今已經講伊ê祖公tī地獄--n̍i̍h,就怎樣koh講有tiàm tī木主--n̍i̍h?已經超渡伊去出世,就怎樣iáu-kú tī祖廟--n̍i̍h teh祭祀? Che攏是家己相矛盾ê代誌,是人攏無想,lām-sám憨憨做tiāⁿ-tiāⁿ。有人講:「人有3條神魂,一條tī墓--n̍i̍h,一條tī木主--n̍i̍h,一條去出世。」 若是che是佛教lām-sám ê話,中國ê經典攏無講,的確是無影ê代誌。今我beh辯論。設使人若真正有三條神魂,就生前的確大bōe平安,也死--後的確大相爭。因為人teh做代誌,是神魂teh主意;今逐人若有三條ê神魂,就同時一條主意beh睏,一條主意beh thit-thô,一條主意beh食;今beh怎樣?設使死若有3條神魂,就佗落 一條beh去埋tī墓內,佗落一條beh去受地獄ê刑罰?的確是相爭beh去tòa tī木主--n̍i̍h,較富貴。這號到極無理ê話,人iáu-kú去信--伊,實在是可惜。
Sè-sio̍k ê lâng siông-siông kiaⁿ nā-bô chhāi bo̍k-chú, bô chè-sū, chiū ōe hō͘ chó͘-kong khiàn-chek, só͘-í góa ài koh gī- lūn chit chat. Taⁿ thiⁿ-tōe bān hāng mi̍h lóng-sī Siōng-tè chiáng-koán--ê, lâng ê sí, oa̍h, chai-ē, hok-khì, ia̍h lóng-sī Siōng-tè só͘ liāu-lí--ê; nā m̄-sī Siōng-tè ê chí-ì, chiū bô chi̍t-hāng mi̍h ōe hō͘ lâng ê chai-ē, á-sī hok-khì. Hô-hòng chó͘-kong í-keng sí, i-ê sîn-hûn éng-oán khì tī i só͘ eng-kai tiàm ê só͘-chāi, beh thài-thó ōe koh lâi kàng chai-ē, á-sī hok-khì? Chit-ê lí sī put-chí bêng. Chhì-khòaⁿ thiⁿ-ē bān-kok, hia-ê bô chè kúi-sîn, to̍k-to̍k ho̍k-sāi Siōng-tè--ê, hia-ê kok sī khah heng-ōng, lâng ia̍h khah châi-tiāu; ia̍h pài kúi-sîn--ê, i-ê kok sī khah soe-lám, lâng ia̍h khah gû- chhún. Tùi án-ni khòaⁿ chiū thang chai chè-sū m̄-nā bô lī-ek, sī hoán-tńg ū sún- hāi. Góa siông-siông khòaⁿ-kìⁿ sòng- hiong ê lâng, nā kàu kī-sîn chè-sū ê sî, chiū peh-sim hoân-ló; siūⁿ nā beh hàu, chīn bô chîⁿ, nā m̄ hàu, chiū kiaⁿ-liáu ōe hō͘ chó͘-kong khiàn-chek. Bô-tâ-tit- ôa, chiū tǹg saⁿ, chioh lāi, lâi bóe hiuⁿ-chek, pān chè-mi̍h, tì-kàu ná sòng-hiong, ná kan-khó͘. Siat-sú i-ê chó͘-kong nā ū siàⁿ, chiū cháiⁿ-iūⁿ kàu chiah put-chêng put-gī, beh chia̍h i-ê chè-sū, ia̍h lóng-bô pó-pì--i? Koh khah kî-koài--ê, sè-sio̍k ū chi̍t-hō ê bô-sû-tân; ia̍h ū lâng hō- chòe chèng-kong-má-sû; tāi-seng lóng ū kiáⁿ-sun thang hàu, āu-lâi bô lâng, chiah hō͘ lâng chhiáⁿ lâi hiat tī bô-sû- tân--n̍i̍h; chiū lâng iáu-kú jia̍t-sim teh- kèng-hōng, m̄-chai i siōng-chhiáⁿ bōe ōe pó-pì i-ê kiáⁿ-sun, hō͘ i-ê kiáⁿ-sun sí kàu bô lâng, hô-hòng beh thái-ōe pó-pì pa̍t- lâng? Che sī lâng chin gōng kàu ke̍k. Tùi án-ni khòaⁿ chè-sū bōe-ōe tit-tio̍h hok-khì sī hun-bêng. 世俗ê人常常驚若無chhāi木主、無祭祀,就會hō͘祖公譴責,所以我ài koh議論這節。今天地萬項物攏是上帝掌管--ê,人ê死、活、災厄、福氣,攏攏是上帝所料理--ê;若m̄是上帝ê旨意,就無一項物會hō͘人ê災厄,抑是福氣。何況祖公已經死,伊ê神魂永遠去tī伊所應該tiàm ê所在,beh thài-thó 會koh來降災禍,抑是福氣?這個你是不止明。試看天下萬國,hia-ê無祭鬼神,獨獨服事上帝--ê,hia-ê國是較興旺,人也較才調;亦拜鬼神--ê,伊ê國是較衰lám,人也較愚蠢。Tùi án-ni看就thang知祭祀m̄ 但無利益,是反轉有損害。我常常看見散hiong ê人,若到忌辰祭祀ê時,就百心煩惱;想若beh孝,盡無錢,若m̄孝,就驚了會hō͘祖公譴責。無tâ得 ôa,就當衫、借利,來買香燭,辦祭物,致到那散hiong、那艱苦。設使伊ê祖公若有聖,就怎樣到chiah不情不義,beh食伊ê祭祀,亦攏無保庇--伊? Koh較奇怪--ê,世俗有一號ê無祠壇;亦有人號做眾公媽祠;代先攏有子孫thang孝,後來無人,chiah hō͘人請來hiat tī無祠壇--n̍i̍h;就人iáu-kú熱心teh敬奉,m̄知伊尚且bōe會保庇伊ê子孫,hō͘伊ê子孫死到無人,何況beh thái會保庇別人?Che是人真憨到極。Tùi án-ni看祭祀bōe會得著福氣是分明。
Lūn sìn Chú ê lâng, i-ê chó͘-kong í- keng sí, taⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, chiah bōe-ōe hō͘ sè-sio̍k lâng húi-pòng? Chiàu góa phah-sǹg, chó͘-kong pē-bú kì-jiân sí, sǹg-sī sè-kan ê tāi-chì í-keng bêng-pe̍k; lán chòe kiáⁿ-sun ê pún-hūn ia̍h bêng- pe̍k, bōe-ōe koh ēng sím-mi̍h mi̍h lâi ho̍k-sāi--ê, hō͘ i tit-tio̍h lī-ek. To̍k-to̍k tī siⁿ-chêng ê sî, tio̍h pí sè-sio̍k lâng ka- pē iú-hàu. Sui-bóng lâng lām-sám húi- pòng, sī bô iàu-kín; nā-sī thé-thiap i-ê chêng, ǹg-bāng khah ōe ín-chhōa i, chiū tio̍h chhin-chhiūⁿ Pó-lô kóng, “Tī hoat-gōa ê lâng, góa o̍h--i lâi kiù hoat- gōa ê lâng;” iáu-kú o̍h in chhāi bo̍k- chú lâi chè-sū, che tek-khak m̄-thang. Chóng-sī ia̍h ū nn̄g-hāng ê hoat-tō͘ thang hián-bêng lán ia̍h ū tùi-tiōng chó͘-kong, hō͘ in khah bô ōe thang húi- pòng. Chi̍t-hāng, chiū-sī chiò pē-bú ê siōng, á-sī ūi siáu-éng, ēng chóa lâi pè, kùi tī thiaⁿ-lāi, hō͘ āu-tāi ê kiáⁿ-sun tit-tio̍h thang khòaⁿ-kìⁿ lâi siàu-liām. Nā-sī ta̍k-nî kàu i kè-sì ê ji̍t, chiū ke-lāi ê sī-tōa-lâng tio̍h chū-chi̍p i-ê kiáⁿ-sun, chiong chó͘-kong ê siōng hō͘ in khòaⁿ, chiong chó͘-kong ê só͘-kiâⁿ kā in kóng; che ia̍h thang chòe siàu-liām chó͘-kong chi̍t-hāng ê hoat-tō͘. Chóng-sī chit- hāng bô put-chí ún-tàng; in-ūi kiaⁿ- liáu āu-lâi ê kiáⁿ-sun bô chiàu tō-lí, chiū khì ho̍k-sāi chit ê siōng. 論信主ê人,伊ê祖公已經死,今著怎樣,chiah bōe會hō͘世俗人毀謗?照我扑算,祖公父母既然死,算是世間ê代誌已經明白;咱做子孫ê本份亦明白,bōe會koh用甚mi̍h物來服事--ê,hō͘伊得著利益。獨獨tī生前ê時,著比世俗人加倍有孝。雖罔人lām-sám毀謗,是無要緊;若是體貼伊ê情,向望較會引chhōa伊,就著親像保羅講:「Tī法外ê人,我學--伊來救法外ê人;」iáu-kú學in chhāi木主來祭祀,che的確m̄-thang。總是亦有兩項ê法度thang顯明咱也有tùi重祖公,hō͘ in較無會thang毀謗。一項,就是照父母ê像,抑是畫肖影,用紙來褙,掛tī廳內,hō͘後代ê子孫得著thang看見來數念。若是逐年到伊過世ê日,就家內ê序大人著聚集伊ê子孫,將祖公ê像hō͘ in看,將祖公ê所行 kā in講;che亦thang做數念祖公一項ê法度。總是這項無不止穩當;因為驚了後來ê子孫無照道理,就去服事這ê像。
Tē-jī hāng; chiū-sī hiān-sî Tiong-kok í-keng ū cho̍k-phó͘ ê hoat-tō͘; sìn Chú ê lâng ta̍k-ke thang ka-kī siat chi̍t pún cho̍k-phó͘, siông-sè kì chó͘-kong siⁿ- chêng ê iông-māu, kiâⁿ-chòe, chhut-sì tī sím-mi̍h sî, sí tī sím-mi̍h sî, bâi-chòng tī sím-mi̍h só͘-chāi. Ta̍k-nî kàu i kè-óng ê ji̍t, ke-lāi ê sī-tōa-lâng chiū chū-chi̍p i-ê kiáⁿ-sun, tāi-seng chòe lé-pài, ho̍k-sāi Siōng-tè bêng-pe̍k, chiah tha̍k cho̍k- phó͘ hō͘ i-ê kiáⁿ-sun thiaⁿ. 第2項;就是現時中國已經有族譜ê法度;信主ê人逐家thang家己設一本族譜,詳細記祖公生前ê容貌,行做,出世tī甚mi̍h時,死tī甚mi̍h時,埋葬tī甚mi̍h所在。逐年到伊過往ê日,家內ê序大人就聚集伊ê子孫,代先做禮拜,服事上帝明白,chiah讀族譜hō͘伊ê子孫聽。
(Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 35~42 tiuⁿ,1888 nî 5~12 ge̍h) (台灣府城教會報第35~42張,1888年5月~ 12月)
回上一頁    清國時代,   1888年,   散文