首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有29個段落,86個語句,1432個語詞,1855個音節
Tek-io̍k ê kò͘-sū_06 德育ê故事_06
Bô chù-bêng 無注明
Ji̍t-chí Kú-tn̂g Só͘ Tit ê Hāu-giām 日子久長所得 ê 效驗
Se-le̍k chit-chheng káu-pah cha̍p-saⁿ nî, Bí-kok Chhek Pò͘-bûn Bo̍k-su tī So͘-kek-lân ê Lek-teng siâⁿ thoân-tō, ta̍k ji̍t ū la̍k chheng gōa lâng thiaⁿ tō-lí, iā ū kúi-nā ūi ê siàu-liân sìn-tô͘ pang-chān chū-hōe ê sū. Chit ji̍t sòaⁿ hōe ê sî, Bo̍k-su tú-tio̍h chit ê saⁿ-cha̍p-poeh nî chêng, thiaⁿ i kóng tō-lī ê lāu sian-siⁿ, kā i chhéng-an. Bo̍k-su bōe jīn-tit sī sím-mi̍h lâng. Lāu Sian-siⁿ kóng, "Chi̍t-chheng poeh-pah chhit-cha̍p-gō͘ nî cha̍p-it ge̍h cha̍p-poeh ji̍t, góa bat tī bó͘ só͘-chāi thiaⁿ lí thoân tō-lí, tôe- ba̍k tī Má-thài 5 : 20. Tī hit sî siū tōa kám-tōng, góa sìn chiū tit-tio̍h kiù un. Bo̍k-su chhâ kū ê ji̍t- kì phō͘, kó-jiân bô chhò. 西曆1913年,美國 Chhek Pò͘-bûn 牧師 tī 蘇格蘭 ê Lek-teng 城傳道,逐日有6000外人聽道理,也有幾若位ê 少年信徒幫贊聚會 ê事。這日散會 ê 時,牧師 tú著 這個38年前,聽伊講道理 ê 老先生,kā伊請安。 牧師 bōe 認得是甚物人。 老 先生講:「1875 年11月18日,我 bat tī 某所在聽你傳道理,題目 tī 馬太 5 : 20。Tī hit時受大感動,我信就得到救恩。牧師查舊 ê 日記簿,果然無錯。
Thêng tia̍p-á kú, hit ê Lāu Sian-siⁿ tòa i ê sòe kiáⁿ kàu Chhek Bo̍k-su ê bīn-chêng kóng, "Che sī góa tē-it sòe-hàn ê kiáⁿ, kin-nî cha̍p-káu hè, téng lé-pài saⁿ pái thiaⁿ Bo̍k-su lí ê tō-lí, chiū siū kám-tōng, chiong ka-kī kau hō͘ Iâ-so͘, góa iáu ū gō͘ ê gín-ná lóng í-keng kui Chú, kî-tiong ū chi̍t ê í-keng khì gōa-kok thoân tō-lí lah." 停 tia̍p仔久,hit個老先生 tòa伊ê細子 到 Chhek 牧師 ê 面前講:「Che是我第一細漢 ê 子,今年19歲,頂禮拜3 擺 聽牧師你ê 道理,就受感動,將家己交 hō͘ 耶穌,我猶有五個囡仔攏已經歸主,其中有一個已經去外國傳道理-- lah。」
Kóng ê sî cha̍p hun ê hoaⁿ-hí. Chhek Bo̍k-su koh khah hoaⁿ-hí, só͘-í siá phoe chiūⁿ pò, hō͘ lâng chai i saⁿ-cha̍p-poeh nî chêng, cháiⁿ-iūⁿ chhōa chit lâng kui Chú, í-āu só͘ tit-tio̍h ê hāu-kó. Chiàu Thoân- tō ê chheh 11 : 1 kóng, "Lí tio̍h chiong chéng-chí hē tī chúi-bīn, ji̍t-chí kú-tn̂g tek-khak ū só͘ tit- tio̍h." Iā chéng-chí chāi tī lâng, hoat gê kiat chí chāi tī Siōng-tè. Góa nā chīn-tiong ê sim óa-khò Chú thoân tō-lí, ji̍t-chí kàu kú tek-khak ū só͘ tit- tio̍h. 講 ê 時十分 ê 歡喜。Chhek 牧師 koh 較歡喜,所以寫批上報,hō͘人知伊38年前,怎樣 chhōa 這人歸主,以後所得到 ê 效果。照傳道 ê 冊 11 : 1講:「你著將種籽hē tī 水面,日子久長的確有所得--著。」 掖種籽在 tī人,發芽結籽在 tī 上帝。我若盡忠 ê 心倚靠 主傳道理,日子到久的確有所得--著。
Káu-cha̍p Hè ê Hū-jîn-lâng Kui Chú 90歲 ê 婦人人歸主
Tī Soaⁿ-tang Chiu-chhoan ê tōe, ū chi̍t ūi lú kàu-sū, sìⁿ Sìn, siông-siông lo̍h hiuⁿ-siā kóng tō- lí, hō͘ lú kàu-iú thiaⁿ. Chi̍t pái tú-á kóng soah, hut-jiân chi̍t ê lāu hū-jîn-lâng ji̍p--lâi, khiau-ku, jiâu-bīn, sng-seh móa thâu-khak. Sui sī kūn káu- cha̍p hè, i ê ba̍k-chiu iáu-kú kng. Chiàu Tiong-kok ê lé, i mn̄g Sìn Lú kàu-sū jōa-chōe hè? Tùi tah-lo̍h lâi? Ū siáⁿ tāi-chì? Sìn Kàu-sū lóng bô kî-koài, chi̍t hāng chi̍t hāng kā i kóng. Tī 山東 Chiu-chhoan ê 地,有一位女教士,姓信,常常落鄉社講道理,hō͘ 女教友聽。一擺抵仔講煞,忽然一個老婦人人入--來,khiau痀、jiâu面、霜雪滿頭殼。雖是近90歲,伊 ê 目珠 iáu-kú 光。照中國ê 禮,伊問信女教士偌濟歲?對佗落來?有啥事誌?信教士攏無奇怪,一項一項 kā 伊講。
Chit ê lāu tōa-niû lóng bē bat thiaⁿ-kìⁿ hok-im, thâu pái chhin-chhiūⁿ thiaⁿ bōe hiáu-tit. Lú kàu- sū chiū kà i liām chi̍t kù "Siōng-tè thiàⁿ góa," koh kóng-bêng hō͘ i thiaⁿ. Khí-thâu i chhin-chhiūⁿ bô tōa sìn-ho̍k. 這個老大娘攏 bē bat 聽見福音,頭 擺 親像聽 bōe曉得。女教士就教伊念一句 「上帝疼--我」 koh 講明 hō͘伊聽。起頭伊親像無大信服。
Kàu ji̍t-tàu tò-khì ke-n̍i̍h, ē-po͘ koh-chài lâi, iû- goân sī liām hit kù. Beh kiâⁿ ê sî, oa̍t-tńg-sin kóng, "Lí kà góa liām hit kù, sī si̍t ōe mah?" Kàu- sū ìn kóng, "Sī si̍t ōe." Chit ê lāu tōa-niû kiâⁿ kàu mn̂g kháu, koh liām "Siōng-tè thiàⁿ góa," koh mn̄g kàu-sū kóng, "Lí it-tēng chai che sī si̍t ōe mah?" Kàu-sū chhiat-chhiat kóng, "Sī si̍t ōe." 到日晝 倒去家--n̍i̍h,下晡 koh再來,猶原是念hit句。Beh 行 ê 時,越轉身講:「你教我念hit句,是實話--mah?」 教士應講:「是實話。」 這個老大娘行到門口,koh 念「上帝疼--我,」koh 問教士講:「你一定知che是實話-- mah?」教士切切講:「是實話。」
Kè kàu sì ge̍h, kàu-sū koh khì hit ê hiuⁿ-siā ê sî, hit ê lāu tōa-niû lâi chhéng-an, iû-goân hoaⁿ- hoaⁿ hí-hí kóng, "Siōng-tè thiàⁿ góa, góa chin sìn- ho̍k." I thiaⁿ-kìⁿ Hok-im, hit iūⁿ ê jia̍t-sim, tì-kàu kap kàu-sū saⁿ-thiàⁿ bōe pàng-lī, m̄ khéng tò-khì ke-lāi. 過到4月,教士 koh 去hit個鄉社 ê 時,hit個老大娘來請安,猶原歡歡喜喜講:「上帝疼--我,我真信服。」 伊聽見福音,hit樣ê 熱心,致到 佮 教士相疼 bōe 放離,m̄肯倒去家內。
Kàu chhiu-thiⁿ Sìn Kàu-sū tē saⁿ pái kàu hit ê hiuⁿ-siā. Tōa-niû chhiáⁿ kàu-sū kàu i ê ke, khòaⁿ in mn̂g-kháu chin chōe lâng, tōa-kiáⁿ í-keng chhit- cha̍p-saⁿ hè, iā bat tō-lí ê chu-bī. Sìn Kàu-sū tī i ê hn̂g-lāi chhōa chèng lâng lé-pài. Thiaⁿ tō-lí ê chin chōe, iā lóng an-chēng, nā-sī lóng lia̍h chòe lāu-tōa niû sī siáu, in-ūi i cha̍p-cha̍p kóng, "Siōng-tè thiàⁿ góa." I sim-lāi ê khoài-lo̍k kóng bōe chīn. 到秋天信教士第三 擺到hit個鄉社。大娘請教士到伊ê 家,看 in 門口真濟人,大子已經73歲,也 bat 道理 ê 滋味。信教士 tī伊ê 園內 chhōa 眾人禮拜。聽道理 ê 真濟,也攏安靜,若是攏掠做老大娘是痟,因為伊雜雜講:「上帝疼--我。」伊心內 ê 快樂講 bōe 盡。
Kàu-sū kóng, chin thang ǹg-bāng Siōng-tè chioh káu-cha̍p hè ê lāu lâng, tī hit ê hiuⁿ-siā khui thoân- tō ê mn̂g. 教士講,真thang向望上帝借90歲 ê 老人,tī hit個鄉社開傳道 ê 門。
Chéng-chí Chá-òaⁿ Tek-khak Siu-sêng 種籽早晏的確收成
Hoat-kok bó͘ ê thoân-tō sian-siⁿ, chi̍t ji̍t tī Thó͘- liông ê só͘-chāi pun chheh. Ū chi̍t ê peng mn̄g kóng, "Chheh-tiong só͘ kì ê sī sím-mi̍h sū?" Ìn kóng, "Siōng-tè ê ōe." Peng kóng, "Góa beh chi̍t pún," chiū hō͘ i. Bô phah-sǹg kau i ê chhiú, pah iūⁿ ê mē chhiò, kóng, "Chit ê mi̍h chòe chia̍h hun-chóa put-chí hó." Thoân-tō --ê í-keng hō͘ --i, bōe koh thó tò-tńg, nā-sī sim-lāi kan-khó͘ peh-pak, ûn-ûn-á kiâⁿ chiū tò-khì. 法國某個傳道先生,一日tī Thó͘-liông ê 所在分冊。有一個兵問講:「 冊中所記--ê是甚物事?」應講:「上帝 ê話。」 兵講:「我 beh 一 本」 就 hō͘ 伊。無扑算交伊ê 手,百樣 ê 罵笑,講:「這個物做食薰紙不只好。」 傳道--ê已經 hō͘ --伊,bōe koh 討倒轉,若是心內艱苦peh腹 ,勻勻仔行就 倒--去。
Tē jī nî, koh kàu Hoat-kok tiong-kài, tī ji̍t-àm beh hioh ê sî, khoàn-kìⁿ kheh-tiàm gōa ū chi̍t kûn ê lâng, ūi-tio̍h tú-á sí ê peng ai-siong. I ê lāu-bú kóng, "Góa ê kiáⁿ tī chiàn-tōe siū siong tò-lâi ke- n̍i̍h sí, nā-sī góa hui-siông ê pêng-an, in-ūi i hō͘ góa kap i ê pē tōa-tōa hoaⁿ-hí." 第2年,koh到法國中界,tī 日暗beh 歇 ê 時,看見客店外有一群ê人,為著抵仔死 ê 兵哀傷。伊ê 老母 講:「我 ê 子 tī 戰地受傷倒來家--n̍i̍h死,若是我非常 ê 平安,因為伊hō͘ 我 佮伊ê父大大歡喜。」
Thoân-tō --ê kóng, "Goān mn̄g i ê siông-sè." I ê lāu-bú kóng, "Góa ê kiáⁿ ū sòe pún Sèng-keng, tòa tī i ê sin-khu, siông-siông tùi hit tiong-kan, tōa tit- tio̍h pêng-an." Thoân-tō the̍h lâi khòaⁿ i, khòaⁿ- kìⁿ sī chi̍t pún Sin-iok, thâu cha̍p-gō͘ tiuⁿ í-keng thiah-khì, phê ê lāi-bīn kì kū nî tī Thó͘-liông tùi bó͘ thoân-tō ê chhiú siū--lâi, khí-thâu khòaⁿ khin, āu-lâi tha̍k i, koh sìn i, lō͘-bé tit-tio̍h kiù-un. 傳道--ê講:「願問伊ê 詳細。」 伊ê 老母講:「我 ê 子有細本聖經,tòa tī伊ê 身軀,常常對hit中間,大得著平安。」 傳道提來看--伊,看見是一本新約,頭15張已經拆--去,皮 ê 內面記舊年 tī Thó͘-liông tùi某傳道 ê 手受--來,起頭看輕,後--來讀--伊,koh 信--伊,路尾得到救恩。
Thoân-tō ê khòaⁿ-kìⁿ tit-tio̍h chheh ê só͘-chāi kap ji̍t-kî, chiū chai chit pún chheh sī tùi i ê chhiú lâi tit-tio̍h--ê. Siūⁿ-khí tng nî ê iu-būn peh-pak, liâm- piⁿ hō͘ hoaⁿ-hí khoài-lo̍k thun-chia̍h--khì. 傳道 ê 看見得到冊 ê 所在佮日期,就知這本冊是tùi伊ê 手來得到--ê。 想起當年 ê憂悶peh腹,liâm-piⁿ hō͘ 歡喜快樂吞食--去。
Sèng-keng kóng, "Lâng chòe hó, nā bô pîn-tōaⁿ, sî kàu tek-khak beh siu-sêng." Chit ê ōe chin- chiàⁿ bô khang-khang. 聖經講:「人做好,若無貧憚,時到的確 beh 收成。」 這個話真正無空空。
Hiaⁿ-tī saⁿ-thiàⁿ saⁿ-chhin 兄弟相疼相親
Tī Eng-kok pak-piⁿ, ū chi̍t ūi bo̍k-su, sìⁿ Pu̍t miâ Iok-hān, chōe-chōe nî chòe chi̍t keng sòe kàu- hōe ê bo̍k-su. Tī chi̍t-chheng chhit-pah chhit-cha̍p jī nî, Lûn-tun chit ê tōa kàu-hōe, chhiáⁿ i kàu in hia chòe bo̍k-su. I chiū èng-ún, chiū soan-pò͘ sî- chit, chiong i ê chu-chheh mi̍h-kiāⁿ khì-kū hêng-lí, chng hē chhia lāi, pī-pān beh khí-sin. Tī 英國北邊,有一位牧師,姓Pu̍t 名約翰,濟濟年做一間細教會 ê 牧師。Tī 1772年,倫敦這個大教會,請伊到 in hia 做牧師。伊就應允,就宣佈辭職,將伊ê 書冊物件器具行李,裝hē 車內,備辦 beh 起身。
Beh kiâⁿ ê sî, kàu-iú kā i ûi-lûi ba̍k-sái lâu kàu móa bīn, kiû i koh tiàm teh m̄ thang lī-khui. I ê bó͘ kóng, "Iok-hān ah, Iok-hān ah, góa khòaⁿ án- ni jím bōe tit kè." Tiong-hu ìn kóng, "Góa iā jím bōe kè, lán m̄ bián khì Lûn-tun." Chek sî chiū chiong chhia ê mi̍h sià--lo̍h--lâi. Kàu-iú hoaⁿ-hí kàu bōe kò͘-tit, āu-lâi tōa siū kám-tōng, tit-tio̍h Sèng- Sîn ê pang-chān, chòe chi̍t siú o-ló ê si. Beh 行 ê 時,教友 kā伊ûi-lûi 目屎流到 滿面,求伊koh tiàm teh m̄-thang離開。伊ê 某講:「約翰--ah、約翰-- ah,我看 án-ni 忍bōe 得過。」丈夫應講:「我也忍bōe過,咱m̄免去倫敦。」即時就將車 ê 物卸-- 落--來。教友歡喜到 bōe顧--得,後--來大受感動,得到聖神 ê 幫贊,做一首 o-ló ê 詩。
Ba̍k-chhiūⁿ Êng-kng Chú 木匠榮光主
Ū chi̍t ê Tiuⁿ ba̍k-chhiūⁿ sī kèng-khiân ê sìn-tô, tī kàu gōa chòe kang, put-chí siū khún-pek, bô lūn siáⁿ sî, tâng chòe kang ê lâng nā khòaⁿ-kìⁿ, chiū chhiò i, mē i, bú-bān hì-lāng i. 有一個張木匠是敬虔 ê 信徒,tī到外做工,不只受窘逼,無論啥時,同做工 ê人若看--見,就笑--伊、罵--伊、侮慢戲弄--伊。
Ū chi̍t pái in khòaⁿ-kìⁿ i kóng, "Koh lâi ah, lāu kam-tok ah," koh hì-hāng kàu chi̍t khùn-á-pá. 有一 擺 in 看見伊講:「Koh 來--ah,老 監督-- ah,」 koh 戲弄到一睏仔飽。
Ba̍k-chhiūⁿ chha-put-to bōe ōe thun-lún, chiū bi̍h tī kūi-lāi, thî-khàu kiû Chú pang-chān i iâⁿ chit ê khún-pek. Kî-tó liáu, hut-jiân siūⁿ Sèng-kēng kóng, "Lí tio̍h chīn-tiong kàu sí, Góa tek-khak hō͘ lí éng-oa̍h ê bián-liû." Siūⁿ liáu liâm-piⁿ ke-thiⁿ sin ê la̍t, tò-lâi kàu kang-tiûⁿ. In koh siat-to̍k. Tiuⁿ ba̍k-chhiūⁿ kóng, "Góa bōe ōe koh thun-lún." In kóng, "Bōe thun-lún, beh siáⁿ-sū? Kiám sī beh phah goán mah? Tiuⁿ ba̍k-chhiūⁿ kóng, "Sī, to̍k- to̍k góa ê phah-hoat, lín bōe hiáu-tit. Ta̍k pái tú- tio̍h lín khui chhùi mē, góa chiū khui chhùi kóng tō-lí." Tùi án-ni kóng-khí hok-im. Bô kú choân tiûⁿ ê chòe kang lâng, hoán-hóe kóe-pìⁿ, sìn Chú. 木匠差不多 bōe會吞忍,就bi̍h tī 櫃--內,啼哭求主幫贊伊嬴這個khún逼。祈禱了,忽然想聖經 講:「你著盡忠到死,我的確 hō͘ 你永活 ê bián-liû 。」 想了 liâm-piⁿ 加添 新 ê 力,倒來到工場。 In koh siat-to̍k 。張木匠講:「我 bōe會 koh 吞忍。」In講:「Bōe 吞忍,beh 啥事?敢是beh 扑阮-- mah?張木匠講:「是,獨獨我 ê 扑法,lín bōe曉--得。逐擺抵著 lín 開嘴罵,我就開嘴講道理。」 Tùi án-ni講起福音。 無久全場 ê 做工人,反悔改變,信主。
Chián Phiò--ê Bô Kiaⁿ Mē. 剪票--ê 無驚罵
Tī Niú-iok siâⁿ ū chi̍t ê chhia-chām, kui-kú ke̍k kî giâm-kìm, hoān-nā beh tùi hit ê chām chiūⁿ chhia--ê, tek-khak tāi-seng bóe chhia-phiò, āu-lâi tī tōa-thiaⁿ thèng-hāu, chiah tùi sòe mn̂g chhut--khì. kè giām phiò --ê chiah chún i chiūⁿ chhia. Tī 紐約城有一個車站,規矩極其嚴禁,凡若 beh對hit個站上 車--ê,的確第先買車票,後--來 tī 大廳聽候,才tùi細門出--去。過驗票--ê 才准伊上車。
Tang-kùi lâng chōe-chōe ēng phiò hē tī pò͘-tē-á, ū sî hē tī saⁿ pau ê lāi-bīn, iā ū ê khòaⁿ-khin giām phiò ê kui-kú. Chhia lâi ê sî, chèng lâng-khek chi̍t chôe chiūⁿ chhia. In-ūi chhē phiò bô lī-piān siū chōe-chōe kiaⁿ-hiâⁿ, koh tah bōe tio̍h chhia --ê iā bô chió. 冬季人濟濟用票hē tī 布袋仔,有時 hē tī 衫包 ê 內面,也有--ê 看輕驗票 ê 規矩。車來ê 時,眾人客一齊上車。因為chhē票無利便受濟濟驚惶,koh 搭bōe 著車--ê 也無少。
Tng hit sî sui-jiân kiû chêng kóng, "Góa í-keng ū phiò, put-kò hē tī pau lāi, beh the̍h chin hùi-khì, chhiáⁿ pàng góa kè--khì." Nā-sī bô lūn cháiⁿ-iūⁿ kóng, chián-phiò--ê lóng m̄ thiaⁿ, tek-khak beh khòaⁿ phiò chiah beh soah. Tùi án-ni chián phiò--ê siông-siông hō͘ lâng oàn-hūn. Ū sî lâng khǹg i kóng, "Chiūⁿ chhia ê lâng lóng tek-khak ū phiò, mi̍h-sái tio̍h ta̍k ê giām lâi tam-gō͘ kang-hu, lâi siⁿ-khí lâng ê oàn-hūn? Sìn góa ê ōe iā thang séng tām-po̍h-á kang kiám bô hó mah?" Chián-phiò ê ìn kóng, "Góa put-koán lâng ū oàn-hūn á bô oàn- hūn, góa chí ū beh chiàu kui-kú, chīn pún-hūn, hō͘ chóng-pān hoaⁿ-hí." 當hit時雖然求情講:「我已經 有票,不過 hē tī 包內,beh 提真費氣,請放我過--去。」 若是無論怎樣講,剪票--ê 攏 m̄ 聽,的確 beh 看票chiah beh煞。Tùi án-ni 剪票--ê 常常 hō͘人怨恨。有時人勸伊講:「上車 ê人攏的確有票,mi̍h-sái 著逐個驗來耽誤工夫,來生起人 ê 怨恨?信我 ê話也thang省淡薄仔工敢無好-- mah?」 剪票--ê 應講:「 我不管人有怨恨抑無怨恨,我只有beh 照規矩、盡本份、hō͘ 總辦歡喜。」
Ū jōa-chōe sìn-tô͘, in-ūi hō͘ lâng hoaⁿ-hí, chiū ûi-pōe tō-lí, sūn-thàn su-ì chòe tāi-chì, bōe kì- tit thiⁿ-téng ū chi̍t ūi tōa Chú-cháiⁿ, teh lūn lán ê tio̍h m̄ tio̍h, tēng lán ê pò-siúⁿ hêng-hoa̍t, kiám thang pōe i khì chiap hiah ê bô lō͘-ēng ê miâ-siaⁿ mah? 有偌濟信徒,因為hō͘人歡喜,就違背道理,順趁私意做事誌,bōe記得天頂有一位大主宰,teh 論咱ê 著 m̄ 著,定咱ê 報賞刑罰,敢 thang背伊去接hiah ê 無路用 ê 名聲--mah?
回上一頁    日治時期,   1932年,   小說