首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有73個段落,223個語句,3360個語詞,4325個音節
Tek-io̍k ê kò͘-sū_05 德育ê故事_05
Bô chù-bêng 無注明
Tē saⁿ chiuⁿ. Lūn Thoân-tō. 第三章 論傳道
Beh Thoân-tō Tāi-seng Choh Chhân. Beh 傳道第先作田
Eng-kok lâng Phê Kim-thun chòe Hui-chiu chhut-miâ ê thoân kàu-su. I tùi sòe-hàn li̍p-chì êng-kng Chú. Ū sî kî-tó kóng, "Chú nā pang-chān góa chiâⁿ lâng, góa tek-khak khì hn̄g-hn̄g pò- thoân hok-im." 英國人 Phê Kim-thun 做非洲出名ê 傳教師。 伊tùi細漢立志榮光主。有時祈禱講:「主若幫贊我成人,我的確去遠遠報傳福音。」
Nî-hè ná chōe chì-hiòng ná kian. Chī-chūi ōe chai Phê Kun tú-á teh ǹg-bāng beh chhut-gōa thoân-tō ê sî, hut-jiân hō͘ lâng sàng kàu Ài-jíⁿ-lân choh kúi-nā nî sit. 年歲那濟志向那堅。 是誰會知Phê 君抵仔 teh 向望 beh 出外 傳道 ê 時,忽然 hō͘人送到愛爾蘭作幾若年穡。
Nā-sī Chú ūi i pī-pān thò-tòng ê mn̂g, hō͘ i cháu tò-lâi. I chiū pī-pān khì Hui-chiu, O͘-kan-tāi hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí pò-thoân hok-im, jōa chōe o͘-àm ê peh- sìⁿ, tùi Phê Kun lâi tit-tio̍h kiù-un. Chú ê chí-ì kap lâng ê su-sióng siông-siông hoán- tùi. Lán lâng siūⁿ chi̍t hāng hó sū, liâm-piⁿ ài beh chòe, nā-sī Chú siông-siông ài lâng thèng-hāu kàu I ê sî piān. 若是主為伊備辦妥當ê 門,hō͘伊走 倒--來。伊就備辦去非洲,O͘-kan-tāi 歡歡喜喜報傳福音,偌濟烏暗 ê 百姓,tùi Phê 君來得到救恩。主ê 旨意佮人ê 思想常常反對。咱人想一項好事,liâm-piⁿ ài beh 做,若是主常常ài人聽候到伊ê 時便。
Chhau-liān ê sî í-keng bêng-pe̍k, chòe Chú kang ê mn̂g-lō͘ chū-jiân ōe khui. Lâng phah-sǹg Chú ê chí-ì gō͘-liáu ki-hōe, si̍t-chāi lóng bô án-ni. 操練ê 時已經明白,做主工ê 門路自然會開。人扑算主ê 旨意誤了機會,實在攏無án-ni。
Nā beh chiong Chú ê chí-ì kap lâng ê su-sióng lâi saⁿ-pí, thang siá Chú ê chí-ì sī oân-choân, lâng ê su-sióng sī bô lō͘-ēng. Tang thiⁿ lo̍h seh, sī mē nî hó nî tang ê tiāu-thâu. 若beh 將主ê 旨意佮人ê 思想 來相比,thang寫主ê 旨意是完全,人 ê 思想是無路用。冬天落雪,是明年好年冬 ê 兆頭。
Lâng tāi-seng siū khó͘, sī chòe āu ji̍t ū lō͘-ēng ê chu-pún, ài chòe Thian-kok ê úi-jîn--ê, bo̍h-tit kiaⁿ khó͘-lān. 人第先受苦,是做後日有路用 ê 資本,ài 做天國 ê 偉人--ê,莫得驚苦難。
Bé Thoa Bōe Tín-tāng 馬拖Bōe 振動
Eng-kok ū chi̍t ê bo̍k-su, kóng tō-lí pān-sū put- chí jia̍t-sim. Hōe-iú ê tiong-kan, tùi nî-thâu kàu nî-bé lóng sī oàn-tò͘, saⁿ-chiⁿ, pôaⁿ chhùi-gú, kóng pe̍h-chha̍t, chit hō ê siaⁿ sî-sî thiaⁿ-kìⁿ. Bo̍k-su pe̍h-pe̍h iu-būn, bô hoat-tō͘ thang pó͘-kiù. 英國有一個牧師,講道理辦事不只熱心。會友 ê 中間,對年頭到年尾攏是怨妒、相爭、pôaⁿ 嘴語、講白賊,這號 ê 聲時時聽見。牧師白白憂悶,無法度thang補救。
Ū chi̍t ê-hng bāng-kìⁿ chi̍t tiuⁿ bé-chhia, ǹg soaⁿ-téng teh thoa. Bé thoa bōe tín-tāng, i chiū lo̍h--lâi, hō͘ bé thoa khang chhia chìn-chêng kiâⁿ. Lo̍h chhia tú-tio̍h pún hōe ê tiúⁿ-ló, chip-sū nn̄g ūi chiū kap in kóng kúi kù chhéng-an ê ōe, āu-lâi chiū lī-pia̍t. 有一ê-hng 夢見一張馬車,向山頂 teh 拖。馬拖bōe 振動,伊就落--來,hō͘ 馬拖空車進前行。落車抵著本會ê 長老,執事2位就佮in講幾句請安 ê話,後--來就離別。
Bo̍k-su khòaⁿ-kìⁿ bé thoa lóng bōe tín-tāng, oa̍t- thâu chi̍t-ē khòaⁿ, ū tiúⁿ-ló chip-sū chē tī chhia- téng. Sûi-sî chiū tōa siaⁿ kóng, "Bô kî-koài bé thoa bōe tín-tāng. Góa in-ūi chiūⁿ soaⁿ put-chí kan- lân, lo̍h-lâi pō͘ kiâⁿ hō͘ bé séng la̍t; bô phah-sǹg lín nn̄g ūi lâi chē tī chhia-téng." 牧師看見馬拖攏 bōe 振動,越頭一下看,有長老執事坐 tī 車頂。隨時就大聲講:「無奇怪馬拖bōe 振動。 我因為上山不只艱難,落來步行 hō͘ 馬省力﹔無扑算 lín 2位來坐 tī 車頂。」
Bāng kàu chia, bo̍k-su chiū chhíⁿ. I phah-sǹg sī Chú chioh bāng beh lâi kà-sī i cháiⁿ-iūⁿ thang liāu- lí tông-hōe. 夢到 chia,牧師就醒。伊扑算是主借夢beh 來教示伊怎樣thang料理堂會。
Kóaⁿ chhia chiūⁿ soaⁿ, chìn-chêng ê chó͘-la̍t, sī hiah ê tiúⁿ-ló chip-sū teh chē. Āu-lâi bān-bān chhâ chhut, chó͘-tòng pún tông-hōe ê lâng, kó-jiân chiū- sī in nn̄g lâng. In teh chhōa thâu hō͘ kàu-iú àm- chīⁿ hun chòe nn̄g tóng, tāi-ke saⁿ chhiong-tu̍t, tì- kàu nn̄g pêng saⁿ oàn-hūn. 趕車上 山,進前 ê 阻力,是hiah ê 長老執事 teh 坐。後--來慢慢查--出,阻擋本堂會 ê人,果然就是in 2人。In teh chhōa 頭 hō͘ 教友暗靜分做兩黨,大家相衝突,致到兩相怨恨。
Chōe-chōe nî bo̍k-su lóng m̄ chai, kàu chit ji̍t chhâ bêng. Bo̍k-su chhiáⁿ in nn̄g lâng kàu ke-lāi saⁿ-kap chia̍h. Tāi-seng kóng-khí bāng ê kiat-kó, āu-lâi kóng hōe-tiong ê si̍t-chêng, ēng thiàⁿ sim thiàⁿ ōe khó͘-khǹg in. Nn̄g lâng sûi-sî khan-chhiú, tùi bīn jīn chōe. Bo̍k-su kap in kūi-teh kî-tó, chiū sì-sòaⁿ. Tùi hit tia̍p tông-hōe ê khì-siōng, chiū kap í- chêng tōa bô saⁿ-tâng. 濟濟年牧師攏 m̄ 知,到這日查明。 牧師請 in 2人到家內相佮食。 第先講起夢ê 結果,後--來講會中 ê 實情,用疼心疼話苦勸-- in。2人隨時牽手,對面認罪。 牧師佮in 跪teh 祈禱,就四散。對hit tia̍p 堂會 ê 氣象,就佮以前大無相同。
Siu Pau-ho̍k 收包袱
Se-kok bo̍k-su bó͘ lâng chú-lí lé-pài bêng-pe̍k, ū chi̍t ūi thài-thài the̍h chi̍t ê sòe ê pau-ho̍k, chìn- chêng kóng, "To-siā Bo̍k-su, góa in-ūi lí tī tâi-téng só͘ kóng-- ê tōa tit-tio̍h lī-ek, chhiáⁿ lí siu góa chi̍t tiám-á lé-mi̍h, lâi piáu-bêng góa kám-un ê sim." 西國牧師某人主理禮拜明白,有一位太太提一個細個包袱,進前講:「多謝牧師,我因為你 tī 台頂 所講--ê 大得到利益,請你收我一點仔禮物,來表明我感恩 ê 心。」
Bo̍k-su the-sî kóng, "Góa sī in-ūi Chú kóng tō- lí, lí tit-tio̍h lī-ek, tio̍h chiong chit ê mi̍h hiàn hō͘ Chú, m̄ eng-kai hiàn hō͘ góa." 牧師推辭講:「我是因為主講道理,你得著利益,著將這個物獻 hō͘主,m̄應該獻 hō͘ --我。」
Thài-thài bián-kióng i siu, Bo̍k-su chiah kā i siu, khiok bô thiah khui khòaⁿ, ka-kī siūⁿ Siōng- tè beh cháiⁿ-iūⁿ ēng, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ ūi Siōng-tè lâi ēng. 太太勉強伊收,牧師才 kā伊收,卻無拆開看,家己想上帝beh 怎樣用,我著怎樣為上帝來用。
Āu-lâi in-ūi chit hāng iàu-kín sū, tùi bó͘ hiuⁿ-siā keng-kè, tī hit ūi ū khì chhē chit ê hū-jîn-lâng. I thiaⁿ tō-lí liáu kā Bo̍k-su kóng, "Sian-siⁿ, góa ū chi̍t ê oh ê só͘-chāi, m̄ chai sian-siⁿ khéng chín-kiù á bô? Góa tī chia siu-sêng ké-chí, ta̍k nî ū chi̍t ê chú-kò͘ lâi bóe ké-chí, góa choân nî lóng sī óa-khò chiah ê chîⁿ lâi hō͘ lâng chhù-sè. Chêng kúi ji̍t hit ê chú-kò͘ koh lâi bóe, kiò góa tē-jī ji̍t tio̍h bán khì kià. Bô phah-sǹg hit mî hō͘ chha̍t thau bán liáu." 後--來因為這項要緊事,tùi某鄉社 經過,tī hit位有去chhē這個婦人人。伊聽道理了 kā 牧師講:「先生,我有一個惡ê 所在,m̄ 知先生肯拯救抑無?我 tī chia 收成果子,逐年有一個主顧來買果子,我全年攏是倚靠chiah ê 錢來hō͘人厝稅。前幾日hit ê 主顧koh 來買,叫我第二日著挽去寄。 無扑算hit 暝 hō͘ 賊偷挽了。」
Bo̍k-su thiaⁿ liáu, chiū mn̄g kóng, "Lí chai chī- chūi chhe góa lâi chia?" Hū-jîn-lâng kóng, "M̄ chai." Bo̍k-su kóng, "Sī Siōng-tè chhe góa lâi ê." Kóng liáu, tùi pò͘ tē-á the̍h chhut chi̍t pau, tùi i kóng hit pan ê le̍k-sú, chiah the̍h hō͘ i. Hū-jîn- lâng kóng to-siā. Tháu khui chi̍t-ē khòaⁿ, lâi-bīn ê chîⁿ, tú-á sī bōe ké-chí ê kè. 牧師 聽了,就問講:「你知是誰差我來chia?」 婦人人講:「M̄ 知。」 牧師講:「是上帝差我來--ê。」 講了,tùi布袋仔 提出 一包,對伊講hit包 ê 歷史,才提hō͘ --伊。 婦人人講多謝。 Tháu 開一下看,內面 ê 錢,抵仔是賣果子ê 價。
Siōng-tè ê lêng-le̍k pún-sū, chin-chiàⁿ kî-biāu. Ū kan-khó͘ ê só͘-chāi ê lâng m̄ bián sit-táⁿ, chí-ū tio̍h ǹg-bāng Siōng-tè si un pang-chān, chiū bô kàu ti iô-choah. 上帝 ê 能力本事,真正奇妙。有艱苦 ê 所在 ê人 m̄免失膽,只有著向望上帝施恩幫贊,就無到 ti搖choah 。
Iûⁿ Jīn-tit Bo̍k-chiá 羊認得牧者
O-lîm Sian-siⁿ kóng, "Ū chi̍t ê Iû-le̍k Sèng-tōe- thoân, chi̍t ji̍t kàu chi̍t ê chíⁿ-piⁿ khòaⁿ-kìⁿ piⁿ-á ū saⁿ ê kò͘-iûⁿ ê lâng, chhēng tâng iūⁿ ê saⁿ, teh hō͘ iûⁿ lim chúi. Iûⁿ lim liáu, lâng chiū hioh-khùn, iûⁿ iā hioh-khùn. O-lîm 先生講:「有一個遊歷聖地團,一日到一個井邊看見邊--仔有3個顧羊 ê人,穿同樣 ê 衫,teh hō͘ 羊 lim 水。羊lim 了,人就歇睏,羊也歇睏。
Āu--lâi ji̍t lo̍h soaⁿ, bô siáⁿ khòaⁿ-kìⁿ lâng iáⁿ. Tiong-kan ū chi̍t ê bo̍k-chiá, ǹg lâm-sì kiâⁿ kúi- nā pō͘ oa̍t-thâu kiò "Bí-lô, Bí-lô." I ê iûⁿ lóng tè i. Tē jī ê bo̍k-chiá khí-lâi, ǹg pak-sì kiâⁿ, iā kiò "Bí-lô, Bí-lô." I ê iûⁿ iā tè i. 後--來日落山,無啥看見人影。中間有一個牧者,向南勢行幾若步越頭叫 「Bí-lô,Bí-lô。」 伊ê 羊攏 tè --伊。第2個牧者起--來,向北勢行,也叫「Bí-lô, í-lô。」 伊ê 羊也 tè --伊。
Iû-le̍k Sèng-tōe-thoân ê tiong-kan, ū chi̍t ê Só͘- kek-lân ê kàu-sū, mn̄g tē-saⁿ ê bo̍k-chiá kóng, "Bo̍k- chiá ê siaⁿ saⁿ chhin-chhiūⁿ, sī in-ūi cháiⁿ-iūⁿ iûⁿ chiah ōe hun-piat, liōng káⁿ sī bo̍k-chiá ê saⁿ ū kì- hō?" Bo̍k-chiá kóng, "Iûⁿ chí-ū jīn bo̍k-chiá ê siaⁿ, saⁿ lóng bô kì-hō." Kàu-sū m̄ siù kóng, "Thang chiong lín ê saⁿ thǹg hō͘ góa chhēng, iā hō͘ góa kiò lí ê iûⁿ lâi chhì-khòaⁿ cheh." Bo̍k-chiá kóng, "Hó," sûi-sî chiàu só͘ kóng-- ê. Hit ê kàu-sū chhēng bo̍k- chiá ê saⁿ, kiâⁿ kàu soaⁿ ê pòaⁿ io, ti̍t-ti̍t kiò "Bí- lô." Iûⁿ-kûn chí-ū kia̍h-thâu khí-lâi khòaⁿ, lóng bô sió-khóa tín-tāng. Kàu-sū lo̍h soaⁿ mn̄g bo̍k-chiá kóng, "Lí ê iûⁿ éng-éng m̄ thiaⁿ siⁿ-hūn lâng ê siaⁿ mah?" Bo̍k-chiá kóng, "Chí-ū phòa-pīⁿ ê sî, in-ūi cheng-sîn bô tiāⁿ, ū sî chhò thiaⁿ siⁿ-hūn lâng, lia̍h chòe sī bo̍k-chiá, pêng-siông sî éng-éng bōe thiaⁿ chhò, in-ūi i jīn-tit bo̍k-chiá ê siaⁿ." 遊歷聖地團 ê 中間,有一個蘇格蘭 ê 教士,問第3個牧者講:「牧者 ê 聲相親像,是因為怎樣羊才會分別,量敢是牧者 ê 衫有記號?」牧者講:「羊只有認牧者 ê 聲,衫攏無記號。」 教士 m̄ 信講:「Thang 將 lín ê 衫thng hō͘ 我穿,也 hō͘ 我叫 你 ê 羊來試看 cheh。」 牧者講:「好」, 隨時照所講--ê。Hit個教士穿牧者 ê 衫,行到山 ê 半腰,直直叫 「 Bí-lô。」 羊群只有舉頭起來看,攏無小可振動。教士落山問牧者講:「你 ê 羊永永 m̄ 聽生分人 ê 聲-- mah?」 牧者講:「只有破病 ê 時,因為精神無定,有時錯聽生分人,掠做是牧者,平常時永永bōe 聽錯,因為伊認得牧者 ê 聲。」
Iâ-so͘ kóng, "Góa ê iûⁿ thiaⁿ góa ê siaⁿ." 耶穌講:「我 ê 羊聽我 ê 聲。」
Chhiáⁿ mn̄g lín ê lêng-hûn phòa-pīⁿ ê sî, bat thiaⁿ pa̍t lâng ê siaⁿ mah? 請問 lín ê 靈魂破病 ê 時,bat 聽別人 ê 聲--mah?
Bo̍k-chiá Jīn Bat I ê Iûⁿ 牧者認 Bat伊ê 羊
Se-kok ū chi̍t ê bo̍k-chiá sìⁿ Kek, bat tī tang- thiⁿ sit-lo̍h chi̍t chiah iûⁿ. Ta̍k só͘-châi piàn chhē, chhē lóng bōe tit-tio̍h. 西國有一個牧者姓 Kek,bat tī 冬天失落一隻羊。 逐所在遍 chhē,chhē攏 bōe 得--著。
Tē jī nî chhun-thiⁿ, tùi pa̍t kûn iûⁿ ê piⁿ-á keng- kè, thiaⁿ-kìⁿ hit tiong-kan ū chi̍t chiah iûⁿ teh háu. I liâm-piⁿ jīn chhut sī i ê iûⁿ, sòa khì chek-pī hit ê lâng mn̄g in-ūi cháiⁿ-iūⁿ thau khan i ê iûⁿ? Hit ê lâng lóng m̄ sêng-jīn. Nn̄g lâng in-ūi án-ni chiū saⁿ-kò. 第2年春天,對別群羊 ê 邊--仔經過,聽見hit中間有一隻羊 teh 哮。伊liâm-piⁿ 認出是伊 ê 羊,續去責備hit個人問因為怎樣偷牽伊ê 羊?Hit個人攏 m̄ 承認。2人因為án-ni 就相告。
Sìⁿ Kek-- ê kiû Bîn-chèng-si chiong iûⁿ-mn̂g chián --khì, khòaⁿ iûⁿ-phê ū "Kek" jī ê hé-ìn á bô? Bîn- chèng-si chiū khì chián, kó-jiân khòaⁿ-kìⁿ iûⁿ ê āu- thúi ū "Kek" jī ê hé-ìn. Àn sûi-sî kiat. 姓 Kek--ê 求 民政司將羊毛剪--去,看羊皮有「 Kek」 字 ê 火印抑無?民政司就去剪,果然看見 羊 ê 後腿有「Kek」 字ê 火印。案隨時結。
Chú kóng, "Góa sī hó ê Bo̍k-chiá, góa bat góa ê iûⁿ, tī i ê thâu-hia̍h ū siá sin ê miâ." Sat-tàn siông- siông lâi beh thau chhōa. Chi̍t-ē lo̍h i ê chhiú, chiū Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê sin miâ, chiong chōe khàm--khì. Nā lī-khui chōe, tò-lâi Iâ-so͘ tau, liâm-piⁿ ēng pó-hui̍h sóe-tû kàu lóng chheng-khì, in-ūi Siōng-tè ê miâ-jī í-keng khek tī i ê sim lah. 主講:「我是好 ê 牧者,我 bat 我 ê 羊,tī伊ê 頭額有寫新 ê 名。」 撒旦常常來beh 偷chhōa。一下落伊ê 手,就上帝所賞賜 ê 新名,將罪蓋--去。 若離開罪,倒來耶穌兜,liâm-piⁿ 用寶血洗除到攏清氣,因為上帝 ê 名字已經刻 tī伊ê 心-- lah。
Sio Sí I 燒死--伊
Tiuⁿ ba̍k-chhiūⁿ kap Lâu thi̍h-chhiūⁿ, lóng sī kàu-iú, tâng khiā-khí chi̍t ê hiuⁿ-siā. Chōe-chōe nî kiat chòe hó pêng iú, nn̄g lâng ê seng-lí iā put- chí heng-ōng. Bô phah-sǹg chit ji̍t in-ūi sió-khóa sū, hut-jiân khí chhiong-tu̍t, Sat-tàn thàn ki-hōe, tī in tiong-kan hō͘ in hoat siū-khì chhin-chhiūⁿ hé teh to̍h, liâm-piⁿ to̍h kàu chin ōng. In nā ōe kî- tó, tek-khak ōe khòaⁿ chhut sī sió-khóa sū ê saⁿ-chiⁿ, chin sī bô chhù-bī, nā-sī in siū-khì í-keng hoat, iā lóng bōe kî-tó. Ta̍k lâng chhē khàng-khiah, chhē khòaⁿ ū m̄-tio̍h ê só͘-chāi á-bô? 張木匠佮劉鐵象,攏是教友,同企起一個鄉社。 濟濟年結做好朋友,2人 ê 生理也不只興旺。無扑算這日因為小可事,忽然起衝突,撒旦趁機會,tī in 中間 hō͘ in 發受氣親像 火teh 著,liâm-piⁿ 著到真旺。In 若會祈禱,的確會看出是小可事 ê 相爭,真是無趣味,若是in 受氣已經發,也攏bōe 祈禱。逐人chhe kheng8-khiah ,chhē看有m̄著 ê 所在抑無?
Sìⁿ Tiuⁿ--ê kàu pa̍t keng tiàm ōaⁿ bé-tôe-thi̍h. Sìⁿ Lâu--ê chhē pa̍t lâng lâi siu-lí thang-á. Ū sî saⁿ tú-- tio̍h, chiū chi̍t ê thâu oa̍t kè--lâi, hit ê bīn ǹg kè-- khì. Nn̄g ke ê gín-ná khòaⁿ-kìⁿ in lāu-pē hit iūⁿ ê kiat kiû-siû, iā o̍h in ê bô hô-hó,óng lâi o̍h-tn̂g iā bô saⁿ-kap kiâⁿ. 姓張--ê到別間店換馬蹄鐵。姓劉--ê chhē別人來修理窗仔。有時相抵著,就一個頭越--過--來,hit個面向過--去。2家ê 囡仔看見 in 老父hit樣ê 結kiû仇,也學 in ê 無和好,往來學堂也無相佮行。
Pún-hōe ê bo̍k-su khòaⁿ-kìⁿ chit ê chêng-hêng, put-chí iu-būn, iā chai Tiuⁿ Lâu sit-lo̍h hô-hó, tek- khak sī Sat-tàn ūn-tōng. Tùi án-ni khì kìⁿ Lâu kàu-iú, mn̄g hit ê in-toaⁿ, kóng, "Lín m̄ ài hô-hó mah? Nā ài hô-hó, góa hō͘ lín chi̍t hāng hó ê kè- chhek." Sìⁿ Lâu-- ê mn̄g, "Sím-mi̍h kè-chhek?" Bo̍k-su kóng, "Chiong hé hē i ê thâu-khak téng, i ê siū-khì bô kú tek-khak sio liáu." Sìⁿ Lâu-- ê kóng, "Góa cháiⁿ-iūⁿ chiah ōe chòe án-ni?" Bo̍k-su khui Sèng-keng tha̍k Lô-má 12 : 20, hō͘ i thiaⁿ, koh kóng, "Góa chiong chit ê ōe hē lí sim lāi chòe siàu- liām, lí chiàu chit ê ōe kiâⁿ, tek-khak ōe khah-iâⁿ tùi-te̍k." 本會 ê 牧師看見這個情形,不只憂悶,也知張劉失落和好,的確是撒旦運動。Tùi án-ni 去見劉教友,問hit個因端,講:「Lín m̄ ài和好 mah?若 ài 和好,我 hō͘ lín 一項好 ê 計策。」 姓劉--ê 問:「甚物計策?」 牧師講:「將火 hē伊ê 頭殼頂,伊 ê 受氣無久的確燒了。」 姓劉--ê 講:「我怎樣才會做án-ni?」 牧師 開聖經讀羅馬 12 : 20,hō͘伊聽,koh 講:「我將這個話hē你心內做數念,你照這個話行,的確會較嬴對敵。」
Bo̍k-su koh khì kìⁿ Tiuⁿ kàu-iú, iā chiàu chiah ê ōe khó͘-khǹg i, āu-lâi chiū tò-lâi thòe in kî-tó. 牧師 koh 去見張教友,也照chiah ê 話苦勸--伊,後--來就倒來替 in 祈禱。
Tē jī ji̍t chá-khí, sìⁿ Lâu--ê kìⁿ bo̍k-su kóng, "Chā--ji̍t tha̍k ê Sèng-keng, si̍t-chāi chin hó, góa tiāⁿ-tio̍h beh sio Tiuⁿ Sian-siⁿ, sio kàu hō͘ i ê siū-khì soah, to̍k-to̍k góa kiaⁿ-liáu i m̄ hō͘ góa sio." Bo̍k-su kóng, "Chhì khòaⁿ." Kè ji̍t chá-khí sìⁿ Tiuⁿ-- ê tùi i ê mn̂g-kháu keng-kè, sìⁿ Lâu-- ê mn̄g kóng, "Lí chia̍h pá bē?" Sìⁿ Tiuⁿ-- ê thiaⁿ kàu chin bêng, phah- sǹg m̄ sī kap i kóng, só͘-í thâu iā bô oa̍t kè--lâi, ba̍k-chiu iā bô khòaⁿ. Tò-tńg koh kàu hit ūi, sìⁿ Lâu-- ê koh kap i kóng-ōe beh ín-chhōa i. Sat-tàn tùi sìⁿ Tiuⁿ--ê kóng, "Tio̍h kò͘ kiâⁿ lō͘, m̄ bián thiaⁿ i," koh bô kóng pòaⁿ kù, chiū tò-khì ke-lāi. Tē-jī ji̍t sìⁿ Lâu-- ê sàng sìⁿ Tiuⁿ-- ê chi̍t a̍h piáⁿ koaⁿ. Sìⁿ Tiuⁿ--ê kā i siu, iā bô kóng to-siā. Koh chi̍t ji̍t sàng chi̍t kheng ké-chí, sìⁿ Tiuⁿ-- ê iā lóng-chóng siu, lóng bô pò-tap. 第2日早起,姓劉--ê見牧師講:「昨日讀 ê 聖經,實在真好,我定著beh 燒張--先--生,燒到 hō͘伊ê 受氣煞,獨獨我驚了伊m̄ hō͘ 我燒。」 牧師 講:「試看。」 隔早起姓張--ê tùi 伊 ê 門口 經過,姓劉--ê 問講:「你食飽bē?」 姓張--ê聽到真明,扑算m̄是佮伊講,所以頭也無越過--來,目珠也無看。Tùi轉 koh到hit位,姓劉--ê koh佮伊講話 beh 引chhōa伊。撒旦對姓張--ê講:「著顧行路,m̄免聽--伊,」 koh 無講半句,就倒去家內。 第2日姓劉--ê 送姓張--ê 一盒餅乾。姓張--ê kā伊收,也無講多謝。 Koh 一日送一筐果子,姓張--ê 也攏總收,攏無報答。
Ê-hng sìⁿ Tiuⁿ--ê ka-kī siūⁿ put-chí kiàn-siàu. Kè chá-khí chiū chá-chá khí-lâi khì kìⁿ sìⁿ Lâu ê kóng, "Hiaⁿ-tī, góa tek-chōe lí chin tāng, chhiáⁿ lí khoan-sù góa, góa chêng m̄ chai, ū chhò-gō͘, taⁿ hō͘ lí sio kàu chi-chhî bōe tiâu, chiah chai tōa ko͘-hū lí." Nn̄g lâng tùi án-ni chiū khan chhiú kóng, "Lán tī Chú ê bīn-chêng, tāi-ke tùi taⁿ liáu- āu iû-goân sī pêng-iú." Nn̄g ke í-āu lóng hô hó, liân gín-ná iā saⁿ chhin thiàⁿ. Ê-hng 姓張--ê 家己想不只見笑。隔早起就早早起來去見姓劉--ê 講:「兄弟,我得罪你真重,請你寬恕我,我前 m̄ 知,有錯誤,今hō͘你燒到支持 bōe tiâu,才知大辜負--你。」 2人tùi án-ni 就牽手講:「咱tī 主 ê 面前,大家tùi今了後猶原是朋友。」 2家以後攏和好,連囡仔也相親疼。
Pêng-iú lí ê tông-hōe ū bô hô-hó ê lâng mah? Lí m̄ ài ūi i kiû hô-hó mah? Chhiáⁿ mn̄g lí ēng siáⁿ hoat? Nā m̄ chai ēng siáⁿ hoat chiah ū kong-hāu, chhiáⁿ lí iā chiàu chit ê bo̍k-su ê hoat-tō͘ lâi chhì khòaⁿ cheh. 朋友你ê 堂會有無和好 ê人 mah?你m̄ ài 為伊求和好-- mah?請問你用啥法?若 m̄ 知用啥法才有功效,請你也照這個牧師 ê 法度來試看-- cheh。
Bo̍k-chiá Ūi Iûⁿ Pàng-sak Sìⁿ-miā 牧者為羊放sak生命
Tī Bí-kok sai-pak hng ê bó͘ só͘-chāi, ū chi̍t ê bo̍k-chiá miâ Nāi-jíⁿ-sun, kò͘-siú chi̍t tīn tōa iûⁿ- kûn. I khiā tī chi̍t keng sòe keng chháu-chhù. Tû chi̍t chiah la̍h-káu í-gōa lóng bô pa̍t ê phōaⁿ. Tī 美國西北方 ê 某 所在,有一個牧者名Nāi-jíⁿ-sun,顧守一陣大羊群。伊企tī 一間細間草厝。 除一隻獵狗以外攏無別 ê 伴。
Ū chi̍t nî tang thiⁿ, thiⁿ-khì kè-thâu léng, iûⁿ- tiâu phòa lāu chin tōa khang, lo̍h tōa seh liân-liân saⁿ ji̍t kú. Nāi-jíⁿ-sun chīn i ê tì-la̍t, kā iûⁿ pó͘ tiâu, kiaⁿ liáu in tàng-sí. 有一 年冬天,天氣過頭冷,羊tiâu 破漏真大空,落大雪連連3日久。 Nāi-jíⁿ-sun 盡伊ê 智力,kā 羊補tiâu,驚了 in 凍--死。
Seh kè liáu-āu, Ōe-seng Be̍h Sian-siⁿ lâi sûn, sûn kàu hit só͘-chāi, khòaⁿ-kìⁿ iûⁿ bô siáⁿ-sū, káu khiā tī seh tiong, chhin-chhiūⁿ ū só͘ khòa-lū. Kàu ku̍t khui seh tui, ku̍t kàu káu khiā ê só͘-chāi, chiah chhē tio̍h Nāi-jíⁿ-sun ê sin-si. M̄ bián kóng, lâng lóng chai i sī siu pó͘ iûⁿ-tiâu, pó-hō͘ iûⁿ ê sìⁿ-miā tì-kàu pàng-sak ka-kī ê sìⁿ-miā. I nā bô kò͘ iûⁿ ê sìⁿ-miā, ka-kī khó-í bián sí. 雪過了後,Ōe-seng Be̍h 先生來巡,巡到hit所在,看見羊無啥事,狗企tī 雪中,親像有所掛慮。到掘開雪堆,掘到狗企 ê 所在,才chhē著 Nāi-jíⁿ-sun ê 身屍。M̄免講,人攏知伊是修補羊tiâu,保護羊 ê 生命致到放sak 家己 ê 性命。伊若無顧羊 ê 生命,家己可以免死。
Hó ê bo̍k-chiá, sī thòe iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā. (Iok- hān 10 : 11.) Jîn-chú lâi m̄ sī beh chhe-ēng lâng, sī beh hō͘ lâng chhe-ēng, koh pàng-sak sìⁿ-miā. (Má- thài 20 : 28.) 好 ê 牧者,是替羊放sak生命。(約翰 10 : 11。) 仁主來m̄是beh 差用人,是beh hō͘人差用,koh 放sak 生命。(馬太 20 : 28。)
Bô Kóng Chiū Bêng-pe̍k 無講就明白
Bó͘ só͘-chāi ū chi̍t ê kàu-hōe, kî-tiong ê kàu-iú hun chòe nn̄g phài, tāi-ke ì-kiàn put-chí chōe lóng bōe ha̍p; sím-chì saⁿ oàn-hūn. Tī Chú-ji̍t-o̍h á-si lé- pài ê sî, Kah-phài nā tāi-seng kàu hōe-tn̂g. It-phài chiū lóng m̄ ji̍p khì. Ū-sî It-phài chá kàu, chiū Kah-phài saⁿ iok m̄ lâi. Ū-sî kiám-chhái nn̄g phài lóng bô hù. 某所在有一個教會,其中 ê 教友分做兩派,大家意見不只濟攏bōe 合甚至相怨恨。Tī 主日學抑是禮拜 ê 時,甲派若第先到會堂。乙派就攏 m̄ 入--去。有時乙派早到,就甲派相約 m̄ 來。有時kiám-chhái 2派攏無赴。
Jīm-chit--ê chin iu-būn, siông-siông ūi chit ê sū kî-tó. In-ūi Thian-kok ê hiaⁿ-tī, chûn chit hō put- hô ê sim, lâi hián-chhut chit hō hiān-siōng, kiám bōe hō͘ lâng siong-sim mah? 任職--ê 真憂悶,常常為這個事 祈禱。因為天國 ê 兄弟,存這號不和 ê 心,來顯出這號現象,敢 bōe hō͘人傷心-- mah?
Chi̍t ji̍t ū chhiáⁿ chi̍t ūi chhut-miâ ê bo̍k-su lâi ián-káng, ǹg-bāng nn̄g phài ōe hô-hó. 一日有請 一位出名ê 牧師來演講,向望2派會和好。
In-ūi chhut-miâ ê bo̍k-su beh chú-lí, só͘-í put- tek-í nn̄g phài lóng tio̍h lâi. Nā-sī tit-tio̍h nn̄g phài tâng sî chū-chi̍p sī put-chí oh ê sū. 因為出名ê 牧師 beh 主理,所以不得已2派攏著來。若是得到兩派同時聚集是不只oh ê事。
Chit ê chhut-miâ ê bo̍k-su chiūⁿ tâi, chiū hoat- chhut lâng bô phah-sǹg ê mn̄g-tôe kóng, "Chu-kun chai góa só͘ ài kóng ê tôe mah?" Tia̍p-á kú ū lâng ìn kóng, "M̄-chai." Bo̍k-su kóng, "Tôe iáu m̄ chai, góa bōe ōe kóng." Chhiú the̍h chheh chòe i khì. 這個出名ê 牧師上台,就發出人無扑算 ê 問題講:「諸君知我所ài講 ê 題--mah?」 Tia̍p仔久有人應講:「M̄知。」 牧師講:「題iáu m̄ 知,我 bōe會講。」 手提冊做伊去。
Chāi-chō chèng lâng tōa kî-koài. Tē jī ji̍t koh chū-chi̍p iû-goân mn̄g chiàu chêng ê ōe. Chèng lâng tāi-seng kè-bô, só͘-í chôe siaⁿ ìn kóng, "Chai." Bo̍k-su kóng, "Í-keng chai, mi̍h-sái góa kóng." chiū koh chòe i khì. 在座眾人大奇怪。 第二日koh 聚集猶原問照前 ê話。眾人第先計謀,所以齊聲應講:「知。」 牧師講:「已經知,mi̍h使我講。」 就 koh 做伊去。
Chèng lâng chiū saⁿ-kap gī-lūn, bîn-á-ji̍t tio̍h iok pòaⁿ kóng chai, pòaⁿ kóng m̄ chai, kiám-chhái thang tit-tio̍h khui i ê kim chhùi, thang tit-tio̍h thiaⁿ hit ê hó giân-lūn. Tē saⁿ ji̍t kó-jiân chiàu só͘ phah-sǹg--ê. In chiū ìn chiàu só͘ kè-bô͘ --ê. Bo̍k-su chiū kóng, "Chhiáⁿ chai --ê kā hiah ê m̄-chai--ê kóng, góa m̄ bián káng- lūn." Chèng lâng keng-kè chí saⁿ pái bô khó͘-khǹg, chhin-chhiūⁿ ū khó͘-khǹg, in hut-jiân chhíⁿ-gō͘, tāi-ke ka-kī hoán-hóe in ê chōe. Tùi jīn chōe liáu, tāi-ke chiū saⁿ-kap kî-tó, liâm-piⁿ kóe chêng ê m̄- tio̍h. Chit ê chhut-miâ ê bo̍k-su, thang kóng bô khó͘-khǹg, iā si̍t-chāi ū khó͘-khǹg. 眾人就相佮議論,明仔日著約半講知、半講 m̄ 知,kiám-chhái thang得到開伊ê 金嘴,thang得到聽hit個好言論。第3日果然照所扑算--ê。In 就 應照所計謀--ê。牧師就講:「請知--ê kā hiah ê m̄知--ê 講,我 m̄免講論。」 眾人經過這三擺無苦勸,親像有苦勸,in 忽然醒悟,大家家己反悔 in ê 罪。Tùi認罪了,大家就 相佮祈禱,liâm-piⁿ kóe 前 ê m̄著。這個出名ê 牧師,thang講無苦勸,也實在有苦勸。
Hāi ! Chhin-chhiūⁿ bó͘ só͘-chāi, ū chōe-chōe kàu- hōe, tùi tah-lo̍h ōe tit-tio̍h chhut-miâ ê bo̍k-su, thang khì khó͘-khǹg i. Khòaⁿ Lô-má 15 : 2. Ka- lia̍p-thài 6 : 1-3 ê kà-sī. Hāi ! 親像某所在,有濟濟教會,tùi佗落會得到出名ê 牧師,thang去苦勸--伊。 看羅馬15 : 2。迦拉太 6 : 1-3 ê 教示。
Bô Kháu-châi ê Kàu-sū 無口才 ê 教士
Eng-kok ū chi̍t ê kàu-sū in-ūi Chú put-chí jia̍t-sim, khó-sioh kóng tō-lí bōe ōe kek-tōng thiaⁿ ê lâng. Lâng nā khòaⁿ-kìⁿ i chiūⁿ tâi, chiū chin iàm-chiān i. I ê pêng-iú kā i kóng, "M̄ bián tek- khak tam-tng thoân-tō, kóe pa̍t hāng ê kang." Kàu-sū ìn kóng, "Góa kóng chi̍t ê kò͘-sū hō͘ lí thiaⁿ. Chá ū chi̍t ê gín-ná, beh ēng chi̍t tè chhâ khek sòe chiah chûn, chhâ-thâu thài tēng, to koh tun, chi̍t-ē bô sóe-jī, chiū chhiú koah-tio̍h, chiū háu. I ê lāu-bú kín-kín pau i ê chhiú, chiàu-kò͘ hō͘ i khùn. Sòe-hàn gín-ná khek chûn ê sim kè- thâu chhiat, sui-jiân khùn khì, hit tè khek bô chiâⁿ ê chhâ, iû-goân tī i chhiú lāi. Tia̍p-á kú i ê lāu-pē tò-lâi, khòaⁿ-kìⁿ sòe-hàn gín-ná teh khùn, chhiú iáu the̍h chi̍t tè chhâ-thâu, chiū kā i thiu chhâ khí-lâi, khek chiâⁿ chi̍t chiah chûn. Kàu gín-ná khùn chhíⁿ, khòaⁿ-kìⁿ chā-ji̍t ê chhâ, í-keng chiâⁿ sòe chiah chûn. Pêng-iú, chit ê sòe kò͘-sū, chin-chiàⁿ pang-chān góa hùn khí ióng-kám chìn- chêng ūi Chú chòe kang. Góa sui-jiân bô lō͘-ēng, Thiⁿ Pē ōe oân-choân góa ê ōe, kian-kò͘ góa ê kang-tiâⁿ." 英國有一個教士因為主不只熱心,可惜講道理 bōe會激動 聽 ê人。人若看見伊上台,就真iàm-chiān伊。伊ê 朋友 kā 伊講:「M̄免的確擔當傳道,改別項 ê 工。」 教士應講:「我講一個故事 hō͘你聽。早有一個囡仔,beh用一塊柴刻細隻船,柴頭太 tēng,刀 koh tun,一下無細膩,就手割--著,就哮。伊ê 老母緊緊包伊ê 手,照顧 hō͘伊睏。細漢囡仔刻船 ê 心過頭切,雖然睏--去,hit塊刻無成 ê 柴,猶原 tī伊手內。Tia̍p仔久伊ê 老父倒--來,看見細漢囡仔 teh 睏,手 iáu 提一塊柴頭,就 kā伊抽柴起--來,刻成 一隻船。到囡仔睏醒,看見昨日ê 柴,已經 成細隻船。 朋友,這個細故事,真正幫贊我奮起勇敢進前為主做工。 我雖然無路用,天父會完全我 ê話,堅固我 ê 工程。」
Bô Sîn Tóng Hoán-hóe Kóe-pìⁿ 無神黨反悔改變
Bí-kok Khap Bí Sian-siⁿ sī chi̍t ê jia̍t-sim tī Chú chhiong-móa Sèng Sîn ê lâng. Ū chi̍t ji̍t tī chi̍t keng tōa hōe-tn̂g ēng kî-tó ê lêng-le̍k chòe tôe-ba̍k. Kóng tō-lí tú-á soah, ū chi̍t ê bô sîn tóng ê siàu- liân lâng, lâi tùi i kóng, "Nā-sī sian-siⁿ só͘ kóng sī chin-si̍t--ê, lí ê kàu-iú ōe ūi-tio̍h chi̍t ê m̄ sī kàu-iú kî-tó, hō͘ i tī jī-cha̍p-sì tiám-cheng lāi hoán- hóe kóe-pìⁿ sìn tō-lí mah?" Khap --Sian-siⁿ kóng. "Góa ōe." Siàu-liân lâng kóng, "Nā góa chhē chhut chi̍t ê m̄ sìn ê lâng, lín nā thòe i kî-tó, hō͘ i tī jī-cha̍p- sì tiám-cheng lāi sìn tō-lí, m̄-ta̍t-nā hit ê lâng chòe kàu-iú, liân góa iā tek-khak sìn-ho̍k." Khap--Sian- siⁿ kóng, "Hó, chhiáⁿ kóng chhut hit ê lâng ê miâ-jī." 美國 Khap Bí 先生是一個熱心 tī 主 充滿聖神 ê人。有一日tī 一間 大會堂用祈禱 ê 能力做題目。講道理抵仔煞,有一個無神黨 ê 少年人,來對伊講:「若是先生所講是真實--ê,你ê 教友會為著一個m̄是教友祈禱,hō͘ 伊tī 24點鐘內反悔改變 信道理-- mah?」Khap--先--生講:「我會。」 少年人講:「若我chhē出 一個m̄ 信 ê人,lín 若替伊祈禱,hō͘伊tī 24點鐘內信道理,m̄-ta̍t-nā hit ê人做教友,連我也的確信服。」 Khap--先--生講:「好,請講出hit ê人 ê 名字。」
Siàu-liân ê khòaⁿ-kìⁿ Khap--Sian-siⁿ án-ni èng- ún, put-chí kiaⁿ, thun-thun thò͘-thò͘ siūⁿ-siūⁿ leh chiū kóng, "Chit tia̍p bô tú-ha̍p ê lâng, thèng-hāu khah thêng góa tek-khak kā lí kóng." Khap-- Sian-siⁿ kóng, "Chin hó, kì-jiân bô lâng, chhiáⁿ ūi lí kî-tó." 少年 ê 看見 Khap --先--生 án-ni 應允,不只驚,吞吞吐吐想想 leh 就講:「這tia̍p 無抵合 ê人,聽候 較 thêng 我的確 kā 你講。」 Khap-- 先--生講:「真 好,既然無人,請為你祈禱。」
Tùi án-ni sian-siⁿ tò-tńg chhiáⁿ chèng kàu-iú ēng sim-sîn kap sêng-si̍t, tī Chú ê bīn-chêng pek-chhiat khún-kiû, choan-bū hō͘ hit ê bô sîn tóng ê siàu-liân lâng kín-kín hoán-hóe kóe-pìⁿ. Tùi án-ni 先生倒轉請眾教友用心神佮誠實,tī 主 ê 面前迫切懇求,專務hō͘ hit個無神黨 ê 少年人緊緊反悔改變。
Hit ê-hng siàu-liân lâng sim-lāi hut-jiân khí kau- chiàn. Só͘ siū ê iô-tāng, chhì-kek put-chí béng-lia̍t, tì-kàu bô hoat-tō͘ thang an-chēng, oh-tit khùn. Tē jī ji̍t chá-khí chia̍h pá liáu, kàu chhâ-chhiúⁿ chhin sin ka-kī phòa chhâ, ǹg-bāng óa-khò chi̍t ê lâi bōe kì-tit chêng mî ê sū, nā-sī i ê náu-tiong tùi chit ê sū sî-sî kiáu-jiáu, siūⁿ kóng, "Chit ê Sèng- keng sī chin--ê á-bô? Nā sī kàu-tô͘ só͘ sìn sī chin, chiū góa só sìn --ê kiaⁿ-liáu bô kian-kò͘." Hit ê-hng 少年人心內忽然起交戰。所受ê 搖動,刺激不只猛烈,致到無法度thang安靜,難得 睏。第2日早起食飽了,到柴廠親身家己剖柴,向望倚靠 一個來bōe記得前暝 ê事,若是伊ê 腦中對這個事時時攪擾,想講:「這個聖經是真--ê 抑無?若是教徒所信是真,就我所信--ê 行了無堅固。」
Tia̍p-á-kú koh kóng, "Góa sìn chit ê tō-lí sī chin --ê, góa chai tiāⁿ-tio̍h sī chin--ê." Tùi án-ni chiū khí-sin kàu Khap Sian-siⁿ ê só͘-chāi, hoán-hóe oàn-hūn ka-kī í-chêng ê m̄ sìn, sòa chhiáⁿ i chhut- la̍t khún-kiû, thang tit-tio̍h sià-bián chōe. Tī bô kàu cha̍p-jī tiám cheng ê sî, óa-khò Sèng Sîn ê lêng-le̍k, kap Khap Sian-siⁿ jia̍t-sim ê kî-tó, siàu-liân lâng sim-lāi tē-it béng-lia̍t ê chiàn-cheng chiah pêng-an, sòa tit-tio̍h tī Chú ê thiàⁿ ê lāi-bīn. Tia̍p仔久koh講:「我信這個道理是真--ê,我知t也N著是真--ê。」Tùi án-ni 就起身到 Khap--先--生 ê 所在,反悔怨恨家己以前 ê m̄ 信,續請伊出力懇求,thang得到赦免罪。 Tī 無到12點鐘 ê 時,倚靠聖神 ê 能力,佮 Khap --先--生熱心 ê 祈禱,少年人心內第一 猛烈 ê 戰爭才平安,續得到 tī 主 ê 疼 ê 內面。
Tùi hit sî chit ê siàu-liân lâng tī Chú ê hōe-tiong, chòe chi̍t ê ióng-kám ê chòe kang lâng. Tùi hit時這個少年人 tī 主 ê 會中,做一個勇敢 ê 做工人。
Chhut-miâ ê Bo̍k-su 出名ê 牧師
Su Khap-lī Sian-siⁿ, sī chhut-miâ ê bo̍k-su lâi Tiong-kok thoân tō-lí. Lūn i hoán-hóe kóe-pìⁿ ê chêng-kéng khiok ōe siá put-chí kán. I ê hiaⁿ khì o̍h-tn̂g tha̍k chheh, tī hia sìn bat Ki-tok. I chiū siá phoe siông-sè kóng sin tit-tio̍h ê khoài-lo̍k. Su Khap-lī 先生,是出名ê 牧師來中國傳道理。論伊反悔改變 ê 情景卻會寫不只kán。伊ê兄去學堂讀冊,tī hia 信 bat 基督。伊就寫批詳細講新得到 ê 快樂。
Khap-lī tha̍k liáu phoe, sim-sîn tōa tín-tāng, tī chia̍h pn̄g-thiaⁿ, nn̄g chhiú chhah tī tē-á kiâⁿ lâi kiâⁿ khì. Ū chi̍t ê chòe kang--ê khòaⁿ-kìⁿ i chit hō khoán, liâm-piⁿ kā i ê lāu-bú kóng, "Khap-lī tek- khak ū iu-būn ê sū, bōe ōe an-sim." I ê lāu-bú kiò i lâi, mn̄g kàu chin siông-sè. Khap-lī chiong phoe hō͘ i ê lāu-bú khòaⁿ kóng, "Góa bô siūⁿ kàu chit ê kong-kéng, si̍t-chāi oh bêng." Kóng liáu chiū lâu ba̍k-sái. I ê lāu-bú an-ùi i kóng, "Iâ-so͘ kiám m̄ sī bān lâng ê kiù-chú mah? I tī khó͘ ê si̍p-jī-kè iā thòe lí sí, iā thòe góa sí." Khap-lī liâm-piⁿ hoaⁿ- hí hián-chhut tī i ê bīn, hui-siông ê khoài-lo̍k, hit hō ê khoài-lo̍k, chit-sì-lâng bô bōe kì-tit. Khap-lī 讀了批,心神大振動,tī 食飯廳,2手插tī 袋仔行來行去。有一個做工--ê 看見伊這號 款,liâm-piⁿ kā伊ê 老母講:「Khap-lī 的確有憂悶 ê事,bōe會安心。」 伊ê 老母叫伊來,問到真詳細。 Khap-lī 將 批 hō͘伊ê 老母看講:「我無想到這個光景,實在難明。」 講了就流目屎。伊ê 老母安慰伊講:「耶穌敢 m̄是萬人 ê 救主--mah?伊tī 苦ê 十字架也替你死,也替我死。」 Khap-lī liâm-piⁿ 歡喜顯出 tī伊ê 面,非常 ê 快樂,hit號 ê 快樂,這世人 無bōe記得。
Āu-lâi tī Tiong-o̍h Tōa-o̍h pit-gia̍p, koh tī I-ha̍k pit-gia̍p. 後--來 tī 中學大學畢業,koh tī 醫學畢業。
Bô lūn tah-lo̍h chit keng o̍h-tn̂g tâng-phōaⁿ ê lâng bô m̄ chun-kèng i, siông-siông tī Khap-lī ê bīn- chêng, m̄ káⁿ kóng pháiⁿ ōe. Pháiⁿ ê gín-ná khòaⁿ- kìⁿ i, ka-kī kiàn-siàu, ka-kī iok-sok. Su Kun pit- gia̍p liáu-āu, lâi Tiong-kok thoân tō lī, tōa tit-tio̍h kong-hāu. 無論佗落這間學堂同伴 ê 人無m̄ 尊敬--伊,常常 tī Khap-lī ê 面前,m̄ 敢講歹話。歹 ê 囡仔看見--伊,家己見笑、家己約束。Su Kun 畢業了後,來中國傳道理,大得到功效。
Chin Bo̍k-su 真牧師
Sài Lia̍p Bo̍k-su chi̍t ji̍t chhut gōa-bīn thoân tō- lí, khì thàm chi̍t ê lāu kàu-iú, khòaⁿ-kìⁿ i phòa-pīⁿ koh sòng-hiong, hō͘ lâng thang khó lîn. Sài Lia̍p sûi-sî chiong tē-á só͘ tòa ê chîⁿ sàng i, chiū lī-pia̍t. Sài Lia̍p 牧師一日出外面傳道理,去探一個老教友,看見伊破病 koh 散hiong,hō͘人thang可憐。Sài Lia̍p 隨時將袋仔所tòa ê 錢送--伊,就離別。
Sat-tàn tī i sim-lāi kóng, "Lí cháiⁿ-iūⁿ hiah gōng, chiong chîⁿ hō͘ --lâng, cháiⁿ-iūⁿ ōe chē chhia. Lí siū chhia-chām hō͘ lí bián phiò mah?" Sài Lia̍p sim-lāi kóng, "Góa sī Chú ê lô͘-po̍k, kin-á-ji̍t beh chòe Chú ê kang, Chú tek-khak kā góa an-pâi." Tùi án-ni ná kiâⁿ ná kî-tó. Kàu tī chhia-chām, tú-tio̍h chi̍t ê lāu pêng-iú, tùi pa̍t ūi tò-lâi pún kok. Tāi-ke tùn chhiú kiâⁿ lé liáu, pêng-iú tùi Sài Lia̍p kóng, "Tī góa sim-lāi ū sòe-á siaⁿ kóng, tio̍h sàng lí chi̍t ê kim-pōng." (iok ta̍t cha̍p-jī kho͘). Sài Lia̍p kóng, "O- ló Chú, kám-siā Thiⁿ Pē." Sûi-sî chiong tng sî ê kéng-hóng, siông-sè kóng. Pêng-iú kóng, "Góa in-ūi chun-thàn Chú ê bēng-lēng tī chit hō tōe-pō͘ pang- chān lí, só͘ tit-tio̍h ê hok-khì pí lí koh khah chōe." 撒旦 tī伊心內講:「你怎樣 hiah 憨,將錢 hō͘--人,怎樣會坐車。你想車站hō͘ 你免票-- mah?」 Sài Lia̍p 心內 講:「我是主 ê 勞僕,今仔日beh 做主 ê 工,主的確 kā 我安排。」 Tùi án-ni 那行那祈禱。到 tī 車站,抵著 一個老朋友,對別位倒來本國。大家tùn手 行禮了,朋友對 Sài Lia̍p講:「Tī 我心內有細仔聲講,著送你一個金鎊。」 (約值12箍)。Sài Lia̍p講:「O-ló 主,感謝天父。」 隨時將當時 ê 景況,詳細講。朋友講:「我因為遵趁主 ê 命令 tī 這號地步幫贊--你,所得到 ê 福氣比你koh 較濟。」
Che kiám m̄ sī pang-chān lâng, chiū-sī chioh hō͘ Chú ê chin pîn-kù mah? Che 敢 m̄是幫贊人,就是借 hō͘ 主 ê 真憑據-- mah?
回上一頁    日治時期,   1932年,   小說