首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有58個段落,168個語句,3154個語詞,4130個音節
Tek-io̍k ê kò͘-sū_02 德育ê故事_02
Bô chù-bêng 無注明
Gín-ná Óa-khò Chú 囡仔倚靠主
Ū chi̍t ê sìn Chú ê gín-ná kóng, "Góa siông-siông tha̍k Sèng-keng hō͘ góa ê án-má thiaⁿ, i sī chi̍t ê kèng-khiân ê thài-thài, siông-siông kà-sī góa óa- khò Chú. Góa ê pē-bú cha̍p-hun sòng-hiong, ū ji̍t chia̍h chá-khí pn̄g chiū bô ê-hng, siông-siông tú- tio̍h chit hō ê khùn-lân. Ū chi̍t ji̍t liân chá-khí tǹg iā bô. 有一個信主 ê 囡仔講:「我常常讀聖經 hō͘ 我 ê 阿媽聽,伊是一個敬虔 ê 太太,常常教示我倚靠主。 我 ê 父母 十分散hiong,有日食早起飯就無ê-hng,常常抵著這號 ê 困難。有一日連早起頓也無。
Lāu-bú kā góa ê sió-tī sió-bē saⁿ chhēng hó, kiò góa chhōa in khì hái-piⁿ thit-thô, chiah tò- lâi pang-chān ke-sū. 老母 kā 我 ê 小弟小妹衫穿好,叫我 chhōa in 去 海邊 thit-thô,才倒--來幫贊家事。
Thit-thô ê sî, khòaⁿ hái-chiáu pe háu, i ê im koâiⁿ-kē, chiū siūⁿ kàu Sèng-keng ū kóng, 'Lí khòaⁿ thiⁿ-téng ê pe-chiáu, Thiⁿ Pē siōng-chhiáⁿ iúⁿ- chhī i, lín kiám bô pí chhek-chiáu-á khah kùi- khì mah?' Góa siūⁿ Thiⁿ Pē bô hō͘ chhek-chiáu- á gō-sí, iā tek-khak bô hō͘ góa gō-sí. Góa kap sió- tī sió-bē chiū kūi tī soa-thoaⁿ kî-tó, kiû Thiⁿ Pē siúⁿ-sù goán chia̍h mi̍h. Kî-tó soah, koh khì khioh chio̍h-thâu, lâi khì sòe keng chhù. Thit-thô ê 時,看海鳥飛哮,伊 ê音 高低,就想到聖經有講:「你 看 天頂 ê 飛鳥,天父尚且養飼伊,lín 敢 無比粟鳥仔較 貴氣-- mah?」 我想天父無hō͘ 粟鳥仔餓--死,也的確無hō͘ 我餓--死。 我佮小弟小妹就跪tī 沙灘祈禱,求天父賞賜阮食物。 祈禱煞,koh 去 拾石頭,來去細間厝。
Iah soa ê sî, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ soa-ē ū chi̍t hāng kng ê mi̍h; khòaⁿ siông-sè, to͘ sī chi̍t kho͘ gûn, hoaⁿ-hí kàu-ke̍k, chiū cháu tò-khì the̍h hō͘ lāu-bú. Iah 沙 ê 時,忽然看見沙下有一 項光ê 物﹔ 看詳細,to͘是一箍銀,歡喜到極,就走倒去提hō͘ 老母。
Lāu-bú the̍h chhut khì ōaⁿ, bóe hó ê chhài pn̄g, thong ke lóng chia̍h kàu pá-pá." Sòe-sòe-hàn ê gín-ná ōe hiáu óa-khò Chú, m̄-ta̍t nā thang chòe gín-ná ê bô͘-iūⁿ, liân lán tōa lâng, iā eng-kai tio̍h o̍h i. 老母提出去換,買好 ê 菜飯,通家攏食到飽飽。」 細細漢 ê 囡仔會曉倚靠主,m̄值 若thang做囡仔 ê 模樣,連咱大人,也應該著學--伊。
Thiaⁿ-kìⁿ kóng, hit ê gín-ná kàu tōa lâng ê sî, chòe chōe-chōe nî ê bo̍k-su, kiù liáu jōa chōe lâng ê lêng-hûn. 聽見講,hit個囡仔到大人 ê 時,做濟濟年 ê 牧師,救了偌濟人 ê 靈魂。
Chiu Hó͘-hok O̍h Chúi-siú Chiu Hó͘-hok 學水手
Chêng kúi-nā cha̍p nî ū chi̍t ê Gûi-lek-su ê gín- ná, miâ kiò Chiu Hó͘-hok. Teh tha̍k-chheh ê sî, hut-jiân siūⁿ ài o̍h chúi-siú. I ê lāu-bú sī chiú-kóaⁿ lâng, chin thiàⁿ i, ta̍k pái i nā beh chòe sím-mi̍h, lóng bô chó͘-tòng i. Chi̍t ē thiaⁿ-kìⁿ i beh o̍h chúi- siú, chiū ún i, chóng--sī tio̍h kàu tōa-hàn chiah beh sàng i khì chûn-ni̍h. Sui-jiân ún, i ê lāu-bú lóng bô chàn-sêng, put-kò sī beh hō͘ i hoaⁿ-hí nā-tiāⁿ, só-í put-tek-put tio̍h án-ni ún i. 前幾若10 年有一個Gûi-lek-su ê囡仔,名叫 Chiu Hó͘-hok。 Teh 讀冊 ê 時,忽然想 ài 學水手。伊ê 老母是守寡 人,真疼--伊,逐擺伊若 beh 做甚物,攏無阻擋--伊。一下聽見伊beh 學水手,就允--伊,總--是著到大漢才 beh 送伊去船--ni̍h。 雖然允,伊 ê 老母攏 無贊成,不過是beh hō͘伊歡喜 nā-tiāⁿ,所以不得不著 án-ni允--伊。
Ta̍k ē-po͘ Hó͘-hok tùi o̍h-tn̂g tò-lâi, chia̍h ê-hng pá liáu, lāu-bú tiám-teng teh chòe saⁿ, chiū sòa chhōa i tha̍k kúi chat ê Sèng-keng, kî-tó chiū khì khùn. Iā siông-siông kā Hó͘-hok kóng, "Lí ê pē í- keng lī-khui sè-kan, kà-sī lí ê chí-ū góa nā-tiāⁿ, lí pêng-seng bô lūn tī siáⁿ só͘-chāi, chòe siáⁿ tāi-chì, góa khǹg lí m̄ thang bōe kì-tit Thiⁿ Pē." Chit ê ōe sî-siông hoat-chhut. 逐e 晡 Hó͘-hok對學堂倒--來,食 ê-hng 飽了,老母點燈 teh 做衫,就續chhōa伊讀幾節 ê 聖經,祈禱就去睏。也常常 kā Hó͘-hok講:「你 ê 父已經離開世間,教示你--ê只有我 nā- tiāⁿ,你平生無論 tī 啥所在,做啥事誌,我 勸你m̄-thang bōe記得天父。」 這個話時常發出。
Hó͘-hok lī-khui o̍h-tn̂g beh chiūⁿ chûn ê chêng chi̍t mî, i ê lāu-bú chiong Pó-lô kè hái tú-tio̍h gûi- hiám ê kò͘-sū, tha̍k hō͘ i thiaⁿ. Tha̍k kàu in lóng tit kiù chiūⁿ I ōaⁿ hit kù, ba̍k-sái liâm-piⁿ lâu lo̍h, choán ǹg Hó͘-hok kóng, "Góa ê kiáⁿ, Siōng-tè tùi khí-thâu kap Pó-lô saⁿ-kap tī-teh, só͘-í in chiah ōe tit-tio̍h kiù. Pó-lô bêng-bêng kóng, 'Chā-mî ū góa só͘ ho̍k-sāi ê Siōng-tè chit ê sù-chiá khiā tī góa sin-piⁿ,' tio̍h chù-ì chit kù ōe, tio̍h kì-tit, m̄ thang bōe kì-tit." Hó͘-hok 離開學堂 beh 上船 ê 前 一暝,伊 ê 老母 將保羅過海抵著危險ê 故事,讀 hō͘伊聽。讀到 in 攏得救上伊換hit句,目屎 liâm-piⁿ 流落,轉向 Hó͘-hok講:「我 ê 子,上帝對起頭佮保羅相佮 tī-teh,所以 in 才會得到救。 Pó-lô 明明講,昨暝有我 所服事 ê 上帝這個使者企 tī 我身邊:「著注意這句話,著記--得,m̄-thang bōe記--得。」
Tùi án-ni lāu-bú kūi-lo̍h khì kî-tó kóng, "Kiû Chú kap góa ê kiáⁿ saⁿ-kap tī-teh, chhin-chhiūⁿ chá-ji̍t kap Pó-lô tī-teh chi̍t iūⁿ, nā tú-tio̍h hong éng, koh tio̍h kap i tī-teh." Tùi án-ni 老母跪--落--去祈禱講:「求主佮我 ê 子相佮 tī-teh,親像早日佮保羅 tī-teh 一樣,若抵著風湧,koh 著佮伊tī-teh。」
Hó͘-hok m̄ chai chòe chúi-siú ê kan-khó͘, kàu chûn-lāi kúi ji̍t, hîn chûn chin tāng, to̍k-to̍k iû- goân tio̍h chòe kang, bōe hioh khùn, sui-jiân ó͘- thò͘, iā tek-khak tio̍h boah chûn-pán, bín chûn- ûi. Koh tâng chòe kang ê lâng, put sî mē i, lêng- jio̍k i. Hit sî i chiū hoán-hóe, m̄ kú phah m̄-tio̍h sǹg lah. Koh siūⁿ tī ke-lāi kap lāu-bú saⁿ-kap tī- teh ê khoài-lo̍k, bōe kìm-tit bô siàu-liām i ê ke. Hó͘-hok m̄ 知做水手 ê 艱苦,到船內幾日,暈船真重,獨獨猶原著做工,bōe 歇睏,雖然嘔吐,也的確著抹船板,bín 船桅。 Koh 同做工 ê 人,不時罵--伊,凌辱伊。 Hit時伊就反悔,m̄ kú 扑m̄著算--lah。Koh 想 tī 家內佮老母相佮 tī-teh ê 快樂,bōe禁得無數念伊ê 家。
Ū chi̍t ê tang-thiⁿ, tú-tio̍h tōa hong, chûn kàu beh tîm--lo̍h--khì, koh thiⁿ chin léng, lâng bōe tí- tng hit ê kôaⁿ. Chûn-bīn hoān-nā bô ēng soh pa̍k ê mi̍h, lóng-chóng péng--lo̍h--khì. Hó͘-hok tī chûn- bīn teh chòe kang, chha-put-to tàng kàu beh sí. Ba̍k-sái sûi-lo̍h tī chhùi-phóe, liâm-piⁿ kiat-chiâⁿ sòe tè peng, chit hō ê chhám-kéng, koh khah hō͘ i siūⁿ tio̍h lāu-bú ê chû-ài. 有一個冬天,抵著大風,船到 beh 沉--落--去,koh 天真冷,人 bōe tí-當hit個寒。船面凡若無用索縛ê 物,攏總péng--落--去。Hó͘-hok tī 船面 teh 做工,差不多凍到 beh死。目屎sûi落 tī 嘴phóe,liâm-piⁿ 結成細tè冰,這號 ê 慘景,koh 較 hō͘ 伊想著老母 ê 慈愛。
Bô kú chûn-chú iā sit-la̍t, bōe ōe hōaⁿ tōa, chûn chiū chhut-chāi hong siak lâi siak khì, hiám-hiám kha̍p-tio̍h chio̍h. 無久船主也失力,bōe會 hōaⁿ-tōa ,船就出在風摔來摔去,險險kha̍p著石。
Hó͘-hok tng hit sî siūⁿ kóng, "Góa kap Pó-lô só͘ tú-tio̍h ê gûi-hiám saⁿ chhin-chhiūⁿ." Koh kì-tit Pó-lô in-ūi Siōng-tè kap i tī-teh, tit-tio̍h bián sí. Hó͘-hok 當hit時想講:「我佮保羅所抵著 ê 危險相親像。」 Koh 記得 保羅因為上帝佮伊tī-teh,得著免死。
Téng nî chi̍t ê-hng, i ê lāu-bú só͘ kóng--ê, ta̍k kù tī i ê hīⁿ-khang. Siūⁿ liáu, chiū ji̍p pâng kūi tī bîn- chhn̂g-piⁿ kî-tó kóng, "Chû-pi ê Pē, góa ê lāu-bú ê Siōng-tè, kiû Lí kap góa tī-teh, hō͘ góa tit-tio̍h kiù." Chiah hian khui Sèng-keng sòe-jī tha̍k Pó- lô tú-tio̍h gûi-hiám ê sū, ke-thiⁿ i ê táⁿ. I chiū tòa Sèng-keng chhut-khì gōa-bīn, khak-si̍t sìn Siōng- tè kap i tī-teh, iā sìn i tek-khak ōe tit-tio̍h chiūⁿ hōaⁿ. Bô kúi ji̍t, hong lóng chīⁿ, chûn kó-jiân kàu hái-kháu. 頂年 一 ê-hng,伊 ê 老母所講--ê,逐句tī伊ê 耳孔。想 了,就入房跪tī 眠床邊祈禱講:「慈悲 ê 父,我 ê 老母 ê 上帝,求你佮我 tī-teh,hō͘ 我得到 救。」 才掀開聖經細膩讀保羅抵著危險 ê事,加添伊ê 膽。伊就 tòa 聖經出去外面,確實信上帝佮伊tī-teh,也信伊的確會得到上岸。無幾日,風攏 chīⁿ,船果然到 海口。
Khòaⁿ ê lâng ah, Pó-lô ê Siōng-tè iā sī lī ê Siōng- tè mah? Siōng-tè kap lí tī-teh, iā chhin-chhiūⁿ kap Pó-lô tī-teh chi̍t iūⁿ, nā bô án-ni, chhiáⁿ lí kūi-lo̍h khì o̍h Hó͘-hok kî-tó kóng, "Chû-ài ê Thiⁿ Pē, kiû Lí kap góa saⁿ-kap tī-teh, pì-iū góa pêng-an tit- tio̍h kiù." 看 ê人--ah,保羅ê 上帝也是你 ê 上帝-- mah?上帝佮你tī-teh,也親像佮保羅 tī-teh 一樣,若無án-ni,請你跪落去學 Hó͘-hok 祈禱講:「慈愛 ê 天父,求你佮我相佮 tī-teh,庇佑我平安得著救。」
Kì-jiân oa̍h tī sè-kan, chiū-sī chhin-chhiūⁿ kè hái chit iūⁿ. Ín-iú chhì-thàm lóng sī chhōa lí kàu bia̍t-bô ê lō͘. Nā bô Chin Sìn kap lí tī-teh, cháiⁿ-iūⁿ ōe kàu Thian-tông? 既然活 tī 世間,就是親像過海這樣。引誘試探攏是chhōa 你到滅無ê 路。若無真信佮你tī-teh,怎樣會到天堂?
Phê Má-khó kap Lāu-pē Phê Má-khó佮老父
Phê Má-khó Bo̍k-su kóng, "Góa sòe-hàn ê sî khì tha̍k-chheh, tùi ke-lāi kàu o̍h-tn̂g, keng-kè chi̍t ê thióng-tōe ē-po͘ sî ka-kī tùi hia kiâⁿ, siông-siông chai chin kiaⁿ. Chi̍t-pái m̄ nā thiⁿ o͘, koh lo̍h tōa hō͘, lûi tân si̍h-nà si̍h, kiâⁿ chi̍t pō͘ chiū chi̍t siaⁿ hō͘ góa kiaⁿ kàu m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ, si̍h-nà ê kng-iáⁿ lâi, chhin-chhiūⁿ khòaⁿ-kìⁿ chi̍t lâng, lûi tân ê siaⁿ tiong, hóng-hut thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê siaⁿ kóng, 'Hit ê kiám m̄-sī Má-koh2 mah?' Góa chhùi-tûn chùn ê siaⁿ kóng, 'Pē-ah sī góa,' Pē liâm-piⁿ khan góa ê chhiú ji̍p i ê hō͘-sòaⁿ lāi. Pē kiáⁿ kóng chhiò, it-ti̍t kàu ke-lāi." Phê 馬可牧師講:「我細漢 ê 時去讀冊,tùi家內到學堂,經過一個塚地下晡時家己tùi hia 行,常常 知真驚。一擺 m̄ 若天烏,koh 落大雨,雷tân si̍h-nà si̍h,行 一步就一聲hō͘ 我驚到 m̄知beh 怎樣,si̍h-nà ê 光影來,親像看見一人,雷tân ê 聲中,恍惚聽見一個聲講:「hit個敢 m̄是馬可-- mah?」我嘴唇 chùn ê 聲講:「父抑是我,」父liâm-piⁿ 牽我 ê 手入伊ê 雨傘內。父子講笑,一直到家內。
Phê Má-khó Sian-siⁿ kóng, "Góa khòaⁿ-kìⁿ pē liáu-āu, lûi hō͘ iû-goân chhin-chhiūⁿ tāi-seng, to̍k- to̍k góa chhin-chhiūⁿ bô khòaⁿ-kìⁿ, iā bô thiaⁿ-kìⁿ. Tng hoān-lān pek-kūn ê sî, chhian-bān m̄-thang sit-táⁿ, Thiⁿ Pē thiàⁿ lán, í-keng kàu-ke̍k, tek-khak tī lán loán-jio̍k chhin-chhiūⁿ chúi, bô chū-chāi ê sî, lâi kiù lán, an-ùi lán. Lí góa ū chit ūi chû-pi ê Pē, ji̍t-ji̍t teh chhōa lán, lán beh kiaⁿ sím-mi̍h?" Phê 馬可先生講:「我看見父了後,雷雨猶原親像第先,獨獨我親像無看見,也無聽見。當患難逼近 ê 時,千萬m̄ thang 失膽,天父疼--咱,已經到極,的確 tī 咱軟弱親像水,無自在 ê 時,來救咱、安慰咱。你我有這位慈悲 ê 父,日日teh chhōa-- 咱,咱beh 驚甚物?」
Tiuⁿ Su-niû tòa Gín-ná chòe Lé-pài 張Su-niû tòa 囡仔做禮拜。
Tiuⁿ Su-niû heng-chêng phō gín-ná koh chhōa sì hè ê gín-ná, miâ kiò Tek-khèng, khì chòe lé-pài. Nn̄g ê gín-ná lóng bô an-chēng, m̄-ta̍t-nā Tiuⁿ Su- niû kap pa̍t-lâng bōe-ōe thiaⁿ tō-lí, liân kóng tō-lí ê bo̍k-su iā bô hoaⁿ-hí. Tiuⁿ Su-niû bô tah-tit-ôa, ēng pêng-siông ê hoat, kiò Tek-khèng chia̍h lo̍k-hoa- seng, iā ēng bō-á ê hâm-lêng hō͘ hit ê sòe-hàn --ê thit-thô. Nn̄g ê gín-ná sui-jiân bô chhá, nā-sī hâm- lêng ê siaⁿ, koh lo̍k-hoa-seng khak ê siaⁿ iû-goân chiàu kū kiáu-chhá chèng lâng. 張Su-niû 胸前抱囡仔 koh chhōa 4歲ê 囡仔,名叫德慶,去做禮拜。兩個囡仔攏無安靜,m̄值若張Su-niû佮別人 bōe會聽道理,連講道理 ê 牧師也無歡喜。張Su-niû 無tah得ôa ,用平常 ê 法,叫德慶食落花生,也用帽仔 ê 含鈴 hō͘ hit個細漢--ê thit-thô。 兩個囡仔雖然無吵,若是含鈴 ê 聲,koh 落花生殼 ê 聲猶原照舊攪吵眾人。
Lé-pài soah, bo̍k-su tùi Tiuⁿ Su-niû kóng, "Góa ū kúi kù ōe beh lâi saⁿ khó͘-khǹg, chhiáⁿ lí m̄ thang tòa lo̍k-hoa-seng, lâi lé-pài-tn̂g. Hō͘ gín-ná tī lí ê ke chia̍h pá; lâi ê sî chū-jiân bōe iau. Tī ke-lāi tio̍h tùi i kóng bêng, lâi lé-pài-tn̂g tio̍h siú kui-kú an-chēng, tò-lâi ke-n̍i̍h, tek-khak beh hō͘ lí lo̍k- hoa-seng. Nā eng-kai tio̍h tòa chia̍h mi̍h, tio̍h tòa pō͘-tio̍h bô siaⁿ ê tiám-sim; koh chhian-bān m̄- thang hō͘ gín-ná thit-thô hâm-lêng, long-long háu ōe kiáu-chhá chèng-lâng. Lí nā ōe án-ni, tī kóng tō-lí ê lâng ū tit-tio̍h pang-chān, iā li̍p bô͘-iūⁿ hō͘ chōe-chōe lâng khòaⁿ. 禮拜煞,牧師對 張Su-niû講:「我 有幾句話 beh 來相苦勸,請你m̄ thang tòa 落花生,來禮拜堂。Hō͘ 囡仔 tī 你 ê 家食飽﹔來ê 時自然 bōe枵。Tī 家內 著對伊講 明,來禮拜堂著守規矩安靜,倒來家--n̍i̍h,的確 beh hō͘你落花生。若應該著 tòa 食物,著 tòa 哺著無聲 ê 點心﹔koh 千萬 m̄-thang hō͘ 囡仔 thit-thô 含鈴,long-long 哮會攪吵眾人。你若會 án-ni,tī 講 道理 ê人有得著幫贊,也立模樣 hō͘ 濟濟人看。
Tiuⁿ Su-niû siū kám-kek, chiū to-siā bo̍k-su kóng, "Góa tiāⁿ-tio̍h beh chiàu án-ni kiâⁿ. Tē-jī lé- pài kā gín-ná táⁿ-pān hó-sè, chiū tùi Tek-khèng kóng, "Lí nā kàu lé-pài-tn̂g, tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ chēng- chēng chē, bô chhá-lā, bô ài khùn, tò-lâi tek-khak beh hō͘ lí chia̍h lo̍k-hoa-seng." Tek-khèng kóng, "Góa m̄ thèng-hāu hit sî, chit-tia̍p góa chiū beh tē ji̍p góa ê pò-tē-á lāi." TinN Su-niû kóng, "It-tēng m̄ chún, góa beh chit lui hō͘ lí, lí tio̍h hē tī tē-á lāi, chip-sū tôe chîⁿ ê sî, lí tio̍h hē tī chîⁿ-pôaⁿ. Lí nā bô pá, tāi-seng thang chia̍h tām-po̍h mi̍h, chia̍h liáu chiah lâi khì." Tek-khèng khí-thâu lóng sī ēng bián-kióng, kàu kú chiū chū-jiân, che sī tòa gín-ná chòe lé-pài tī-it hó ê hoat-tō͘. Gín-ná an-chēng siú kui-kú, tōa lâng thang tit-tio̍h liû sim thiaⁿ tō-lí. lóng chóng ê lú kàu-iú siáⁿ-sū m̄ chhì khòaⁿ leh? 張Su-niû 受感激,就多謝牧師 講:「我 定著 beh 照 án-ni 行。 第二禮拜kā 囡仔打扮 好勢,就對德慶講:「你若到禮拜堂,著定定靜靜坐,無吵lā、無ài 睏,倒--來的確 beh hō͘你食落花生。」德慶講:「 我 m̄ 聽候hit時,這tia̍p 我就 beh tē 入 我 ê 布袋仔內。」 張Su-niû講:「一定 m̄ 准,我 beh 這lui hō͘ 你,你著 hē tī 袋仔 內,執事tôe 錢 ê 時,你著 hē tī 錢盤。你若無飽,第先thang食淡薄物,食了才來去。」 德慶起頭攏是用勉強,到久就自然,che是tòa 囡仔 做禮拜第一 好 ê 法度。 囡仔安靜守 規矩,大人 thang 得到留心聽道理。攏總 ê 女教友啥事 m̄ 試看-- leh?
Sí Kî Oh Tiāⁿ-tio̍h 死期 Oh定著。
Chêng tī Hoat-kok ū chi̍t ê siàu-liân lâng, kàu lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí. Lé-pài soah, bo̍k-su tùi i kóng, "Hiaⁿ-tī ah, tio̍h thàn chá sìn tō-lí, lâi tè Kiù- chú; sí-kî í-keng lâi lah, tī hit sî beh sìn chiū siuⁿ- òaⁿ lah." Siàu-liân lâng kóng, "Bô iàu-kín, góa lī sí kî iáu hn̄g, thèng-hāu lāu chiah sìn iáu-bē tî," Bo̍k- su kóng, "Lâng ê sí-kî bōe ōe tāi-seng tiāⁿ-tio̍h, thàn iáu ū kin-á-ji̍t, chiū tio̍h kín sìn." Siàu-liân lâng kóng, "Góa hiān-chāi sin-thé iáu ióng-kiāⁿ bô chai-ē, iā bô phòa-pīⁿ, cháiⁿ-iūⁿ m̄ káⁿ tāi-seng tiāⁿ- tio̍h, chi̍t ji̍t nn̄g ji̍t bōe ōe sí mah? Nā kó-jiân án- ni, góa chiū sìn Iâ-so͘." Kóng liáu kap bo̍k-su saⁿ- sî chiū khì. 前 tī 法國有一個少年人,到禮拜堂聽道理。禮拜煞,牧師對伊講:「兄弟-- ah,著趁早信道理,來tè 救主﹔死期已經來--lah,tī hit時 beh 信就傷晏-- lah。」 少年人講:「無要緊,我離死期iáu遠,聽候老才信 iáu-bē遲,」牧師講:「人 ê死期 bōe會第先定著,趁 iáu有今仔日,就著緊信。」 少年人講:「我現在身体 iáu 勇健無災禍,也無破病,怎樣 m̄ 敢第先定著,一日兩日bōe會死-- mah?若果然 án-ni,我就信耶穌。」 講了佮牧師相辭就去。
Tē jī ji̍t tī ke-lāi, siu khioh phang-siū, bōe kì-tit tì thi̍h-si-bō, hut-jiân ū chi̍t chiah phang, pe ji̍p chhùi lāi, tī nâ-âu ê só͘-chāi kā sì gō͘ ē; nâ-âu lêng- á chéng--khí--lâi, khùi chhoán bōe ti̍t, bô kàu chi̍t ji̍t chiū lī-khui sè-kan. 第2日tī 家內,收拾蜂siū,bōe記得 戴鐵絲帽,忽然有一隻蜂,飛入嘴內,tī 嚨喉 ê 所在咬4、5下﹔嚨喉lêng仔腫--起--來,氣喘 bōe直,無到一日就離開世間。
Che sui-jiân sī chi̍t kiāⁿ kî-khá sū, chī-chūi káⁿ kóng m̄-sī Sìn ê kéng-kài, siū khó͘-khǹg sìn Iâ-so͘ ê siàu-liân lâng, chhian-bān m̄ thang kóng sî-kî thài hn̄g, kò͘-ì lâi iân-chhiân, in-ūi hiān-kim chiah sī siū chiap-la̍p ê ji̍t, hiān-kim chiah sī tit-tio̍h kiù ê sî. Che 雖然是一件奇巧事,是誰敢 講 m̄是神ê 境界,受苦勸信耶穌ê 少年人,千萬 m̄-thang講時期太遠,故意來iân-chhiân,因為現今才是受接納 ê 日,現今才是得著救 ê 時。
Pe̍k-le̍k m̄ jīn Lāu-bú Pe̍k-le̍k m̄ 認老母
Eng-kok ū chi̍t ê siâⁿ hō͘ hé sio, lāu-lâng gín-ná lóng kiaⁿ beh tô-miā. Tī bān-lâng ê tiong-kan, hut-jiân hoat-chhut chi̍t ê ke̍k chiam-lāi chân sim ê khàu siaⁿ kóng, "Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ iáu tī saⁿ- chàn-lâu bé téng, chhiáⁿ jîn-ài ê lâng thòe góa kiù i." 英國有一個城 hō͘ 火燒,老人囡仔攏驚 beh 逃命。 Tī 萬人 ê 中間,忽然 發出 一個極尖利殘心 ê 哭聲講:「我 ê 查某子 iáu tī 3 chàn樓尾頂,請仁愛 ê人 (仁人君子) 替我救伊。」
Hé-iām ná ōng, chī-chūi káⁿ ìn leh? Hit ê hū-jîn lâng thiàⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ê sim kè-thâu chhiat, put- tek-í, ēng tâm-saⁿ pau thâu-khak, tùi hé-tiong chiūⁿ khì, lâi kiù i ê cha-bó͘-kiáⁿ. Thâu-khak ūi i chhàu-ta, thâu-hia̍h ūi i nōa, kai-chài gâu chiàu- kò͘, bô kàu sit-lo̍h sìⁿ-miā, to̍k-to̍k bīn í-keng khiap-sì lah. 火炎那旺,是誰敢應-- leh?Hit個婦人人 疼查某子 ê 心過頭切,不得已,用 tâm衫包頭殼,tùi火中 上去,來救伊ê 查某子。 頭殼為伊臭礁,頭額為伊瀾,佳哉 gâu 照顧,無到失落性命,獨獨面已經怯勢 -- lah。
Tit-tio̍h kiù ê cha-bó͘ gín-ná āu-lâi ji̍p o̍h. Pàng o̍h ê sî lāu-bú khì chham-koan ê sî, cha-bó͘-kiáⁿ ēng ka-chiah ǹg lāu-bú, m̄ ài jīn i. Tâng o̍h--ê kóng, "Pe̍k-le̍k, hit ê kiám m̄-sī lí ê lāu-bú mah?" Cha- bó͘-kiáⁿ kóng, "M̄-sī, góa m̄ bat i." Kóng liáu i ê chhùi-phóe chiū âng, thâu-khak àⁿ-àⁿ khòaⁿ thô͘- kha. Lāu-bú kóng, "Pe̍k-le̍k, siáⁿ-sū hiâm góa khiap-sì? Góa cháiⁿ-iūⁿ chiah án-ni? Sī in-ūi beh kiù lí, chiah kin-á-ji̍t ū chit khoán." Pe̍k-le̍k m̄ thiaⁿ, cháu ji̍p khùn-pâng. I ê lāu-bú bô tè i ji̍p-khì, sim sng liâm-piⁿ chiū tò-khì. 得到救 ê 查某囡仔後--來入學。放學 ê 時老母去參觀 ê 時,查某子用 ka-chiah 向老母,m̄ ài 認--伊。同學--ê講:「Pe̍k-le̍k,hit個敢 m̄-sī你ê 老母-- mah?」 查某子講:「M̄是,我 m̄ bat--伊。」 講了伊ê嘴phóe 就紅,頭殼 àⁿ-àⁿ 看塗腳。老母講:「Pe̍k-le̍k,啥事嫌我怯勢?我怎樣才 án-ni?是因為beh 救--你,才今仔日有這款。」Pe̍k-le̍k m̄ 聽,走入睏房。伊ê 老母 無tè伊入--去,心酸liâm-piⁿ 就倒--去。
Hiaⁿ-tī chí-bē ah! Chú Iâ-so͘ ūi-tio̍h lí góa siū ke̍k tōa ê kan-khó͘, lán iā beh bô jīn I mah? Tī m̄ sìn ê lâng ê bīn-chêng sêng-jīn I lia̍h chòe kiàn- siàu mah? M̄ thang bōe kì-tit Iâ-so͘ chhin sin kóng, "hoān-nā tī lâng ê bīn-chêng m̄ jīn Góa, Góa tī Pē kap chèng thiⁿ-sài ê bīn-chêng, iā tek-khak m̄ jīn i. Hoān-nā tī lâng ê bīn-chêng jīn Góa, Góa iā beh tī Pē kap chèng thiⁿ-sài ê bīn-chêng, iā tek- khak beh jīn i." Lán m̄ jīn Chú, tī Chú bô siong- hāi. Chú m̄ jīn lán, tī lán tōa sún-hāi. Hiaⁿ-tī chí- bē tio̍h ta̍k ê tì-i siūⁿ. 兄弟姊妹--ah!主耶穌為著你我受極大 ê 艱苦,咱也 beh 無認伊--mah?Tī m̄ 信 ê人 ê 面前承認伊掠做見笑-- mah?M̄-thang bōe記得耶穌親身 講:「凡若 tī人 ê 面前 m̄ 認--我,我 tī父佮眾天使 ê 面前,也的確 m̄ 認--伊。凡若 tī人 ê 面前認我,我也 beh tī父佮眾天使 ê 面前,也的確 beh 認--伊。」 咱m̄ 認主,tī 主無傷害。主 m̄ 認--咱,tī 咱大損害。兄弟姊妹著逐個致意想。
Chī-chūi ê Kiáⁿ 是誰 ê 子
Chéng ū chi̍t chiah hé-chûn kè Tōa-sai-iûⁿ. Ū chi̍t ji̍t chûn téng hut-jiân hoat-chhut chi̍t ê kiaⁿ- hiâⁿ ê siaⁿ kóng, "Gín-ná poa̍h-lo̍h hái." Chèng chúi-siú liâm-piⁿ pàng sam-pán, khì lo̍h hái iô-ló͘ chiong gín-ná kiù --khí--lâi. I-seng hùi chōe chōe kang, gín-ná chiah ōe oa̍h, ōe chai lâng. Chéng有一隻火船過大西洋。有一日船頂忽然發出 一個驚hiâⁿ ê 聲講:「囡仔跋落海。」眾水手 liâm-piⁿ 放舢板,去落海搖櫓將囡仔救--起--來。醫生費濟濟工,囡仔才會活,會知人。
Tng teh pha gín-ná ê sî, ū chi̍t ê sian-siⁿ tī chûn téng teh khòaⁿ kong-kéng. Gín-ná tú-á kiù kàu sam-pán lāi, hit ê sian-siⁿ koh tò-tńg khì chûn ê kheh-thiaⁿ khòaⁿ chheh. Hut-jiân i ê hū-jîn-lâng tōa khàu koh tòa hoah-hiàm cháu lâi tah i kóng, "Chhám lah, lán ê gín-ná teh-beh sí lah, lí iáu pêng-an teh khòaⁿ chheh mah?" Sian-siⁿ mn̄g kóng, "Gín-ná hoān-tio̍h sím-mi̍h pīⁿ?" Hū-jîn-lâng kóng, "Tú-á tùi hái pha--khí--lâi." Sian-siⁿ chiong chheh hiat --khì, chiū thǹg i ê gōa saⁿ, kóaⁿ-kín cháu chiū kóng, "Góa phah-sǹg i tī pâng-lāi teh khùn." Kóaⁿ kín-kín chiū cháu --khì, khòaⁿ-kìⁿ gín-ná í-keng oa̍h. I-seng kóng, "Lí tú-chiah tah-lo̍h khì?" I liâm-piⁿ lâu ba̍k-sái, iā khàu, iā kî-tó, iū koh kā i-seng tàu pang-chān. 當teh pha 囡仔 ê 時,有一個先生 tī 船 頂 teh 看光景。 囡仔抵仔救到 舢板內,hit個先生 koh倒轉去船 ê 客廳看冊。忽然伊ê 婦人人大哭 koh tòa 喝hiàm 走來tah 伊講:「慘--lah,咱ê 囡仔 teh-beh死-- lah,你iáu 平安 teh 看冊-- mah?」先生問講:「囡仔犯著甚物病?」婦人人講:「抵仔對海 pha--起--來。」先生將冊hiat--去,就 thǹg伊ê 外衫,趕緊走就講:「我扑算伊tī 房內 teh 睏。」趕緊緊就走--去,看見囡仔已經活。醫生講:「你抵才佗落去?」 伊liâm-piⁿ 流目屎,也哭、也祈禱,又koh kā 醫生 tàu 幫贊。
Khòaⁿ ê lâng ah, hit ê sian-siⁿ cháiⁿ-iūⁿ khí-thâu bô tāi-chì, iā āu --lâi tōng sim? Bô pa̍t hāng sī kut- jio̍k ê chêng hō͘ i án-ni. 看 ê人-- ah,hit個先生怎樣起頭 無事誌,也後--來動心?無別項是骨肉 ê 情 hō͘伊án-ni。
Chit ê tāi-chì í-āu, hit ê sian-siⁿ ta̍k pái thiaⁿ-kìⁿ gín-ná siū hāi, bô m̄ liâm-piⁿ khì kiù--i. Pêng-iú chhin-lâng ê jio̍k-thè, chin-chiàⁿ tio̍h liû-sim; koh- khah tio̍h liû-sim --ê, chiū-sī in jio̍k-thé tiong, chi̍t tiâu tē-it pó-kùi ê lêng-hûn. 這個事誌以後,hit個先生逐擺聽見囡仔受害,無m̄ liâm-piⁿ 去救--伊。 朋友 親人 ê 肉體,真正著留心﹔koh較著留心--ê,就是in 肉體中,一條第一寶貴 ê 靈魂。
Ji̍t-pún Sòe-hàn Cha-bó͘ Gín-ná The̍h Phoe 日本細漢查某囡仔提批
Bó͘ ê Ji̍t-pún kèng-chhat, ū nn̄g ê cha-bó-kiáⁿ, hui-siông ê bô táⁿ. Chi̍t ê-hng kèng-chhat ê chhiàⁿ kang bô tī-teh, ū chi̍t tiuⁿ iàu-kín ê phoe, beh the̍h kàu nn̄g lí gōa lō͘ ê hn̄g. Bó͘ --sian-siⁿ ê ke, ū kong- sū tio̍h pān, só͘-í bōe ōe chhin-sin khì. I hit sî chin kan khó͘, m̄ chai beh chhe chī-chūi the̍h. Hut-jiân i nn̄g ê cha-bó͘-gín-ná kóng, "Á-tia, hō͘ goán the̍h khì." I ê pē phah-sǹg chioh chit ê, lâi hō͘ i khah hó táⁿ, iā sī hó, só͘-í chún i khì. 某個日本警察,有2個查某子,非常 ê 無膽。一ê-hng 警察 ê 倩工無tī-teh,有一張要緊 ê 批,beh 提到2哩外路ê 遠。某先生 ê 家,有公事著辦,所以bōe會親身去。伊hit時真艱苦,m̄ 知beh chhe 是誰提。忽然伊2個查某囡仔講:「阿爹,hō͘ 阮提--去。」 伊ê父扑算借這個,來hō͘伊較好膽,也是好,所以准伊--去。
Nn̄g ê gín-ná chhiú khan chhiú chiū khì, bô kú chiū pêng-an tò-lâi. I ê lāu-pē put-chí kî-koài, mn̄g kóng, "Lín bô kiaⁿ mah?" Ìn kóng, "Bô, goán tī kàu-hōe ê o̍h-tn̂g, thiaⁿ-kìⁿ sian-siⁿ kóng, Thiⁿ Pē tek-khak khòaⁿ-kò͘ goán. Goán bē-khì--ê tāi-seng chiūⁿ lâu-téng, kiû I pó-hō͘, bô hō͘ pháiⁿ-lâng lâi hāi goán, chi̍t bīn sìn I, chi̍t bīn chiū hó-táⁿ khì; só͘-í chi̍t lō͘ lóng bô kiaⁿ." 兩個囡仔手牽手就去,無久就平安倒--來。伊ê 老父不只奇怪,問講:「Lín 無驚-- mah?」 應講:「無,阮tī 教會 ê 學堂,聽見先生講,天父 的確看顧阮。阮 bē去--ê 第先上樓頂,求伊保護,無hō͘ 歹人來害阮,一 面信--伊、一 面就好膽--去﹔ 所以一路攏無驚。」
Hit ê kéng-chhat thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê tō-lí, chhin- chhiūⁿ án-ni ê ū kong-hāu, í-āu chiâⁿ chòe jia̍t- sim ê Ki-tok-tô͘. Hit個警察聽見耶穌 ê 道理,親像 án-ni ê有功效,以後成做熱心 ê 基督徒。
Thài-chú ê Chin-si̍t 太子 ê 真實
Chi̍t ji̍t Tek-kok ê thài-chú o̍h pàng-kè tò-lâi, kap lāu-pē teh tām-lūn. I ê lāu-pē ài chai i tha̍k- chheh ū chìn-pō͘ á bô, chiū the̍h Hoat-kok ê bûn, chí chhut chi̍t tōaⁿ, bēng lēng i tha̍k. Thài-chú ti̍t- ti̍t tha̍k kàu liáu, lóng bô thêng-hioh. I ê lāu-pē tōa hoaⁿ-hí, tah i ê keng-thâu kóng, "Góa ê kiáⁿ tio̍h siū bián-lē, āu-lâi ū tōa lō͘-ēng," Thài-chú kóng, "Chā--ji̍t tú khó chit tōaⁿ, só͘-í iáu ōe kì-tit, nā lēng-gōa liām pa̍t-ūi, bē tek-khak ōe chhin-chhiūⁿ án-ni." Hông-tè koh-khah hoaⁿ-hí i ê sêng-si̍t, sûi- sî chhōa kàu tī sian-jîn tâng siōng ê bīn-chêng, kí i kóng, "Góa ê kiáⁿ tio̍h bián-lē, ǹg-bāng lí āu-lâi ê siōng pîⁿ-pîⁿ pâi-lia̍t, in-ūi sêng-si̍t ê sim, si̍t-chāi hō͘ góa hoaⁿ-hí. 一日德國 ê 太子學放假倒--來,佮老父 teh 談論。伊ê 老父 ài 知伊讀冊有進步抑無,就提法國 ê 文,指出 一段,命令伊讀。太子直直讀到了,攏無停歇。伊ê 老父大歡喜,tah伊ê 肩頭講:「我 ê 子著受勉勵,後--來有大路用,」 太子講:「昨日抵考這段,所以 iáu會記著,若 另外念別位,bē 的確會親像 án-ni。」皇帝koh較歡喜伊ê 誠實,隨時chhōa到 tī 先人銅像 ê 面前,kí 伊講:「我 ê 子著勉勵,向望你後--來 ê 像 pîⁿ-pîⁿ 排列,因為誠實 ê 心,實在hō͘ 我歡喜。
Cháiⁿ-iūⁿ Sóe Kiàⁿ 怎樣洗鏡
Bó͘ thài-thài tùi chit ê sòe-hàn ê ko͘-niû kóng, "Góa beh kà lí cháiⁿ-iūⁿ ōe sóe kiàⁿ. Chit ê kiàⁿ- téng ū chi̍t-tiám-á o͘-pan. Tāi-seng thang ēng hún sám, o͘-pan liâm-piⁿ ōe piàn-pe̍h-- ê, nā-sī iû-goân bô hó khòaⁿ, iā bô ha̍p-ēng." Koh kóng, "Che thang pí- phēng jia-khàm kè-sit ê siáu-jîn, kiaⁿ hō͘ lâng ki-chhì i, chhiò i, chiū chiong kè-sit lâi jia-khàm. Lâi jia-iám lâng ê jiⁿ-bo̍k, kiám m̄-chai jia-iám liáu-āu, iû-goân sī oh-khòaⁿ, tú-tú chhin-chhiūⁿ ēng hún jia o͘-pan chi̍t-ūiⁿ." Koh kóng, "Tio̍h the̍h chit tè hái-jiông, ùn chúi, chiong hún o͘-pan lóng-chóng chhit chheng- --khì. Che thang pí-phēng lâng hoān-chōe liáu-āu, tùi Chú sêng-jīn, Chú ū koân ōe sóe-tû lâng ê chōe. Sèng-keng kóng, 'Lí ê chōe sui-jiân âng kàu chhin- chhiūⁿ gûn-chu, Chú tek-khak hō͘ lí pe̍h kàu chhin-chhiūⁿ seh'." Sòe ko͘-niû hiáu-ngō͘ i ê ì-sù, āu--lâi chòe sêng-si̍t ê lâng. 某太太對這個細漢 ê 姑娘講: 「 我 beh 教你怎樣會洗鏡。這個鏡頂有一點仔烏斑。第先thang用粉sám,烏斑 liâm-piⁿ會變白--ê,若是猶原無好看,也無合用。」 Koh講:「Che thang 比並遮蓋過失 ê 小人,驚 hō͘人 譏刺-- 伊,笑--伊,就將過失來遮蓋。來遮iám 人 ê jiⁿ目,敢 m̄知遮iám了後,猶原是難看,抵抵親像用粉遮烏斑 一樣。」 Koh講:「著提這tè海絨,ùn 水,將粉烏斑攏總拭清氣。Che thang比並人犯罪了後,對主承認,主有權會洗除人 ê 罪。聖經講:「你 ê 罪雖然紅到親像銀珠,主的確 hō͘你白到親像雪。」 細姑娘曉悟伊 ê意思,後--來做誠實 ê人。
Cha̍p-jī hè chòe Léng-siù 12歲做領袖
Má-lé-sùn Sian-siⁿ kóng, "Lâm Hui-chiu ū chi̍t keng lé-pài-tn̂g, sī pún-tōe thó-jîn khí --ê, lāi-tiong ū chi̍t ê cha̍p-jī hè ê gín-ná, chòe thoân-tō. Chit ê gín-ná bat tī kàu-hōe ê o̍h-tn̂g tha̍k-chheh, tò-lâi ke-ni̍h liáu-āu tāi-seng kà chhù-piⁿ ê gín-ná, tī soa- téng siá-jī. Chhù-piⁿ ê lâng kî-koài i, chiū saⁿ-kap khí chi̍t keng lé-pài-tn̂g, chhiáⁿ hit ê gín-ná chòe léng-siù, kà chheh kóng tō-lí, i só͘ kà só͘ kóng--ê, lóng sī tī sì pún Hok-im-toān ê lāi-bīn. Má-lé-sùn 先生講:「南非洲有一間禮拜堂,是本地土人起--ê,內中有 一個12歲ê 囡仔,做傳道。這個 囡仔 bat tī 教會 ê 學堂讀冊,倒來家--ni̍h了後第先教厝邊 ê 囡仔,tī 沙頂寫字。 厝邊 ê人奇怪--伊,就相佮起一間禮拜堂,請hit個囡仔做領袖,教冊講道理,伊所教所講--ê,攏是tī 4本福音傳 ê 內面。
Thong hiuⁿ-siā ê lâng, tùi án-ni lâi sìn Chú, pa̍t hiuⁿ-siā ê lâng, iā ū in-ūi án-ni lâi him-bō͘ tō-lí. Tùi án-ni khòaⁿ, ūi Chú chòe kang, mi̍h-sái to̍k- to̍k tio̍h tōa-lâng, mi̍h-sái tio̍h chōe hè koh gâu, to̍k-to̍k tī thiàⁿ Chú kap bô thianN3 Chú, ū kiù lâng kap bô kiù lâng ê sim nā-tiāⁿ. 通鄉社 ê人,tùi án-ni 來信主,別 鄉社 ê人,也有因為án-ni 來欣慕道理。Tùi án-ni 看,為主做工,mi̍h-sái 獨獨著大人、mi̍h-sái 著濟歲 koh gâu,獨獨 tī 疼主佮無疼主,有救人佮無救人 ê 心 nā-tiāⁿ。
Chhī gû Gín-ná ê Hù-chiok 飼牛囡仔 ê 富足
Ū chi̍t ê gín-ná tī soaⁿ-n̍i̍h teh chhī gû, sim-lāi chin hoaⁿ-hí, tōa siaⁿ teh chhiùⁿ-koa, chhiùⁿ kàu tī soaⁿ-oan, lō͘ oat ê só͘-chāi. Hut-jiân tú-tio̍h chi̍t ê kok-ông, khiâ bé beh khì phah-la̍h. Ông kóng, "Thang thiàⁿ ê sòe-kiáⁿ, lí cháiⁿ-iūⁿ kàu chiah hoaⁿ- hí?" Ìn kóng, "Chit-tia̍p ê kok-ông bōe pí-tit góa ê pù, góa tit-tio̍h chit ê tōe-ūi, cháiⁿ-iūⁿ ōe bô hoaⁿ- hí?" Ông kóng, "Lí só͘ ū ê sán-gia̍p, bêng-bêng kā góa kóng." Ìn kóng, "Chiò góa ê ji̍t-kng, chhin- chhiūⁿ chiò ông ê ji̍t-kng bô koh-iūⁿ. Soaⁿ ê hoe ê súi kah ba̍k-chiu, kap ông-ke ê hoe-hn̂g saⁿ chhin- chhiūⁿ. Chit ê í-gōa koh ū thang chia̍h, ū thang chhēng, bô kôaⁿ, bô iau, gòa pí kok-ông ū sím-mi̍h khah su? Kok-ông pí góa ū sím-mi̍h khah iâⁿ-kè?" Ông kóng, "Sòe-kiáⁿ ê ōe tio̍h, lí ê hù-chiok, bô m̄- sī chit ê ti-chiok sim. Lí nā pó-siú bô sit-lo̍h, chiong sin thang hoaⁿ-hí khoài-lo̍k." 有一個囡仔 tī 山--n̍i̍h teh 飼牛,心內 真歡喜,大 聲 teh 唱歌,唱到 tī 山彎,路oat ê 所在。忽然抵著一個國王,騎馬 beh 去扑獵。 王講:「 thang疼 ê細子,你怎樣到chiah歡喜?」 應講:「這tia̍p ê 國王 bōe比得我 ê 富,我得到這個地位,怎樣會無歡喜?」 王講:「你所有 ê 產業,明明 kā 我講。」 應講:「照我 ê 日光,親像照王 ê 日光無各樣。 山 ê 花ê súi kah 目珠,佮王家 ê 花園相親像。 這個 以外 koh有thang食、有thang 穿、無寒、無枵,我比國王有甚物較輸?國王比我有甚物較嬴過?」 王講:「細子 ê 話著,你ê 富足,無m̄是這個知足心。你若保守無失落,將新thang歡喜快樂。」
Bāng kìⁿ ji̍p Thian-tông 夢見入天堂
Bó͘ chá-khí chi̍t ê cha-bó͘-gín-ná tùi i ê lāu-bú kóng, "Chā mî bāng-kìⁿ góa í-keng sí lah, sòa ji̍p tī Thian-tông, khòaⁿ-kìⁿ só͘ bē bat khòaⁿ-kìⁿ, thiaⁿ- kìⁿ só͘ bē bat thiaⁿ-kìⁿ-- ê." 某早起 一個查某囡仔對伊ê 老母 講:「昨暝夢見我已經死-- lah,續入 tī 天堂,看見所bē bat 看--見、聽見所bē bat 聽--見--ê。」
Lāu-bú ìn kóng, "Lí tī Thian-tông khòaⁿ-kìⁿ chi-chūi?" Cha-bó͘-gín-ná kóng, "Góa tāi-seng khòaⁿ-kìⁿ Chú-ji̍t-o̍h ê sian-siⁿ, i tī hit ūi chin kú, jīn-tit lâng chīn chōe, kā góa kóng tah-lo̍h chi̍t ê sī Pó-lô, tah-lo̍h chi̍t ê sī Ngá-kok, tah-lo̍h chi̍t ê sī A-pek-lia̍p-hán, kap it-chhè ê sian-ti." 老母應講:「你 tī 天堂看見是誰?」 查某囡仔講:「我第先看見主日學 ê 先生,伊tī hit位真久,認得人真濟,kā 我講佗落一個是保羅、佗落一個是雅各、佗落一個是亞伯拉罕,佮一切ê 先知。」
Lāu-bú mn̄g kóng, "Sian-siⁿ bô kā lí kóng tah- lo̍h chi̍t ê sī Chú Iâ-so͘ mah?" Cha-bó͘-gín-ná kóng, "M̄-bián kā góa kóng, góa sī I ê sòe iûⁿ-á-kiáⁿ, chi̍t ē ji̍p khì chiū jīn-tit I. I khòaⁿ-kìⁿ góa, chi̍t ē, chiū jīn kìⁿ. Sù-tô͘ Sian-ti ōe jīn-tit á bōe, lông bô iàu-kín, to̍k-to̍k Chú Iâ-so͘ ūi góa pàng- sak sìⁿ-miā, chhiú kha hia̍p-ē, lóng ū siong-hûn, hoān-nā thiàⁿ I ê lâng, chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ, chiū jīn-tit I. Nā m̄ jīn I, koat-toàn bōe ji̍p hit lāi-bīn." 老母問講:「先生無kā 你講佗落一個是主耶穌--mah?」 查某囡仔講:「M̄免 kā 我講,我是伊 ê細羊仔子,一下入去就認得伊。伊看見我,一下,就認見。使徒先知會認得抑bōe,攏無要緊,獨獨主耶穌為我放sak生命,手腳hia̍p下,攏有傷痕,凡若疼伊ê人,一下看見,就認得伊。 若 m̄ 認伊,決斷 bōe 入hit內面。」
M̄ chai tha̍k ê lâng, í-keng jīn Chú Iâ-so͘ á bē? Nā iáu-kú bē jīn I, kin-á-ji̍t siat-sú lī-khui sè-kan, chhiáⁿ mn̄g lí ê lêng-hûn beh kàu sím-mi̍h só͘-chāi, lâi siū sím-mi̍h pò-èng? M̄ 知讀 ê人,已經認主耶穌抑bē?若 iáu-kú bē 認--伊,今仔日設使離開世間,請問你ê 靈魂 beh到甚物所在,來受甚物報應?
回上一頁    日治時期,   1932年,   小說