首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有67個段落,186個語句,3173個語詞,4151個音節
Tek-io̍k ê kò͘-sū_01 德育ê故事_01
Bô chù-bêng 無注明
Thâu-sū 頭序
Lán lâi káng-kiù Kū-iok ê Sèng-keng, ài pâi-lia̍t chhù- sū, tio̍h chai tē-it kó͘-chá tiàm sè-kan sī sím-mi̍h lâng, sím-mi̍h sū. Lán tio̍h bêng-pe̍k chai sī Tāu-í-lí, á-sī A-pek-lia̍p-hán, á-sī Tāi-pi̍t, á-sī Í-lī-a, tah-lo̍h chi̍t lâng khah kó͘-chá, chhut-sì? Tah-lo̍h chi̍t ê khah lō͘-bé? Koh Kū- iok ê Le̍k-sú tio̍h chai sím-mi̍h hāng khah kó͘-chá? Sím-mi̍h hāng khah lō͘-bé? Phì-lūn sī tōa chúi, á-sī Í-sek-lia̍t cho̍k tī Ai-ki̍p, á-sī saⁿ lâng tī hé-lô͘, á-sī Só͘-to-má Gô-mô͘-lia̍p hō͘ jiû-n̂g hé tùi thiⁿ lâi sio khì; tah-lo̍h chi̍t hāng sī khah chá, tah-lo̍h chi̍t hāng khah āu-lâi? Chit pún sī beh chān lán thang chiàu chhù-sū pâi-lia̍t Kū-iok só͘ kì kúi-nā hāng iàu-kín ê sū. 咱來講究舊約 ê 聖經,ài 排列次序,著知第一古早 tiàm 世間是甚物人、甚物事。咱著明白知是但以理、抑是亞伯拉罕、抑是大衛、抑是以利亞,佗落一人較 古早、出世?佗落 一個較 路尾?Koh舊約 ê 歷史著知甚物項 較古早?甚物 項較路尾?譬論是大水、抑是以色列族 tī 埃及、抑是 3人 tī 火爐、抑是所多瑪、俄摩拉 hō͘ 硫磺火tùi天來燒--去;佗落 一項是較 早、佗落一項較後來?這本是beh 贊咱thang照次序排列舊約所記幾若項要緊 ê事。
Tē-it chiuⁿ. Lūn Gín-ná. 第一章 論囡仔
Lô-pòe ê Ióng-kám Lô-pòe ê 勇敢
Hoat-kok ū chi̍t ê gín-ná miâ kiò Lô-pòe, i ê pē-bú sī kèng-khiân ê sìn-tô͘. Lô-pòe tùi sòe-hàn ōe hiáu kî-tó gîm-si. Gō͘ la̍k hè ê sî, i khòaⁿ ta̍k ji̍t ê chá-àm tē-it iàu-kín ê sū chiū-sī kî-tó siā-un, ho̍k-sāi Thiⁿ Pē. Chhin-chhiūⁿ án-ni chiū chiām- chiām chiâⁿ chòe si̍p-koàn. 法國有一個囡仔名叫 Lô-pòe,伊 ê 父母是敬虔 ê 信徒。Lô-pòe tùi細漢 會曉祈禱吟詩。5、6歲 ê 時,伊看逐日ê 早暗第一要緊 ê事就是祈禱謝恩,服事天父。親像 án-ni 就漸漸成做習慣。
Cha̍p-jī hè pē-bú sàng i ji̍p Tiong-o̍h-tn̂g. Khí- thâu kàu, hit ê-hng, i put-chí siū khún-pek, in-ūi sin ha̍k-seng ji̍p o̍h siông-siông hō͘ lâng khòaⁿ sông, Lô-pòe iû-goân chiàu tiāⁿ-tio̍h ê hoat-tō͘ kî- tó. Beh khùn ê tāi-seng, chiū kong-hêng kūi tī bîn-chhn̂g chêng, kî-tó kóng, "To-siā Thiⁿ Pē sàng góa lâi chia tha̍k chheh, sì chiu-ûi lóng sī sin kau- pôe--ê, kiû Chú Iâ-so͘ pang-chān góa, kín-sīn sió- sim, tī in ê tiong-kan, phín-hēng toan-chiàⁿ, tì-kàu bô lêng-jio̍k Lí ê miâ. Ba̍k-chiu chêng ê lō͘ ke̍k- kî hn̄g, kiû Chú chhōa góa, ióng-kám ti̍t-ti̍t chìn- chêng, koh kiû Chú pì-iū góa ê pē-bú, pêng-an bô siáⁿ-sū, A-bēng." Kî-tó soah chiūⁿ bîn-chhn̂g chiū beh khùn. Chiah ê ha̍k-seng chhiò--ê chhiò, hoah--ê hoah, koh chôe-chôe ēng chím-thâu tùi i ê thâu- khak kap ka-chiah ti̍t-ti̍t hmh, sè chhin-chhiūⁿ phah kàu beh piàn-sūi. In hì-lāng kàu chi̍t khùn- á pá, to̍k-to̍k Lô-pòe lóng bô siū-khì, sòa koh kî- tó kóng, "Kiû Chú sià-bián in ê chōe, in-ūi in só͘ chòe sī tùi bōe bêng." 12歲父母送伊入中學堂。起頭到,hit ê-hng,伊不只受窘迫,因為新學生入學常常 hō͘人看sông,Lô-pòe 猶原照 也著 ê 法度祈禱。Beh 睏 ê 第先,就弓型跪tī 眠床前,祈禱講:「多謝天父送 我來chia 讀冊,四周圍攏是新交陪--ê,求主耶穌幫贊我,謹慎小心,tī in ê 中間,品行端正,致到無凌辱你ê 名。目珠前 ê路極崎遠,求主 chhōa 我,勇敢直直進前,koh 求主庇佑我 ê 父母,平安無啥事,阿門。」 祈禱煞上眠床就 beh 睏。chiah ê 學生笑--ê 笑、喝--ê 喝,koh 齊齊用枕頭對伊ê 頭殼佮ka-chiah 直直 hmh,勢親像 拍到 beh piàn-sūi。In 戲弄到一睏仔飽,獨獨 Lô-pòe 攏無受氣,續 koh祈禱講:「求主赦免 in ê 罪,因為in 所做是對 bōe明。」
Ta̍k ji̍t chá-àm, Lô-pòe chiàu siông kî-tó, bô kúi ji̍t āu, i chiū bô siū khún-pek, sòa ū jōa chōe lâng jīn i ê m̄-tio̍h, iā koh sòa hoán-hóe lâi sìn Chú Iâ- so͘. Khòaⁿ chit ê gín-ná ūi Chú Iâ-so͘ chòe kan- chèng, chin-chiàⁿ eng-kai tio̍h o-ló Chú. 逐日早暗,Lô-pòe 照常祈禱,無幾日後,伊就無受窘迫,續有偌濟人 認伊ê m̄著,也koh續反悔來信主耶穌。看這個囡仔為主耶穌做干證,真正應該著 o-ló 主。
Pi-su ê Sìn-sim. Pi-su ê 信心
Tī Lûn-tun lâm-sì chhit-cha̍p lí, Bí-lí-su ê hiuⁿ- siā tiong, ū chi̍t ūi Pi-su Bo̍k-su, hit tia̍p tī bó͘ siâⁿ thoân tō-lí, tē-it chhut-miâ. Chit lâng sòe hàn ê sî ê kéng-gū, hui-siông ê kan-khó͘. La̍k hè pē sí, chhit hè bú sí, ū sî óa-khò gōa chhek, ū sî óa-khò lāu-pē ê pêng-iú, sì-kòe liû tī sì-hng, lóng bô ióng-sin tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi. Tī 倫敦南勢70哩,Bí-lí-su ê 鄉社中,有一位Pi-su 牧師,hit-tia̍p tī 某城傳道理,第一 出名。這人細漢 ê 時 ê 境遇,非常 ê 艱苦。6歲父死、7歲母死,有時倚靠外戚、有時倚靠 老父 ê 朋友,四界留tī 四方,攏無養身定著 ê 所在。
Cha̍p-it hè ê sî, chi̍t ji̍t tī koe-lō͘ kap sòe-hàn gín-ná teh thit-thô, hut-jiân ū chi̍t ê lú thoân-tō tùi Pi-su kóng, "Lí chit ê gín-ná, cháiⁿ-iūⁿ m̄ ji̍p- o̍h tha̍k-chheh?" Pi-su ìn kóng, "Góa bô chîⁿ, koh bô pêng-iú, iā bô lâng thang pang-chān, beh cháiⁿ-iūⁿ ū thang tha̍k-chheh ni̍h?" Lú thoân-tō kóng, "Lí nā goān-ì, kiû chit ūi tek-khak èng-ún kî-tó ê Iâ-so͘ Ki-tok, I tek-khak pang-chān lí." Pi-su kóng, "Iâ-so͘ Ki-tok tī tah-lo̍h?" Lú thoân- tō kóng, "I sī tī Thian-tông, ūi-tio̍h kiù-sio̍k lâng ê chōe, kàng-seng tī Iû-thài kok, taⁿ iû-goân koh tò-khì Thian-tông." 11歲 ê 時,一日tī 街路佮細漢 囡仔 teh thit-thô,忽然有一個女傳道 對 Pi-su講:「 你這個 囡仔,怎樣 m̄ 入學讀冊?」 Pi-su應講:「我無錢、koh 無朋友、也無人thang幫贊,beh怎樣有thang讀冊-- ni̍h?」 女傳道 講:「你若願意,求這位的確應允祈禱 ê 耶穌基督,伊的確幫贊你。」 Pi-su講:「耶穌基督 tī 佗落?」 女傳道講:「伊是tī 天堂,為著救贖人 ê 罪,降生 tī 猶太國,今猶原 koh 倒去天堂。」
Lú thoân-tō khì liáu-āu, Pi-su ka-kī siūⁿ kóng, "Thian-tông kiù kèng tī tah-lo̍h, góa nā chhin-sin khì chhē I, ū chōe-chōe put piān, m̄ ta̍t tio̍h siá phoe kiû I." Chiū chhiáⁿ chi̍t ê pí i khah tōa ê ha̍k-seng, Pi-su kóng ì-sù, hit ê ha̍k-seng chiū thòe siá. Siá liáu chiū hong--khí--lâi, sàng kàu Iû-chèng. Iû-chèng ê lâng chi̍t ē khòaⁿ bīn-téng siá--ê, sī beh kià kàu Thian-tông Iâ-so͘ Ki-tok siu, chiū gông- ngia̍h kóng, "Chit ê phoe bōe kià-tit" Pi-su kóng, "the̍h phoe sī lí ê chit hūn, cháiⁿ-iūⁿ kóng bōe?" Kóng soah la̍p iû-hùi, chiū chòe i khì. 女傳道去了後,Pi-su 家己想講:「 天堂究竟 tī 佗落,我若親身去chhē伊,有濟濟不便,m̄值著寫批求伊。」就請一個比伊較大 ê 學生,Pi-su講意思,hit個學生就替寫。 寫了就封--起--來,送到郵政。郵政 ê人一下看面頂寫--ê,是beh 寄到天堂耶穌基督收,就 gông-ngia̍h講:「這個批 bōe寄--得」 Pi-su 講:「提批是你 ê 職份,怎樣講 bōe?」 講煞納郵費,就做伊去。
Liáu-āu Pi-su siông-siông teh ǹg-bāng hê-phoe, ǹg-bāng kàu chin tio̍h-kip. Kè nn̄g lé-pài ū chi̍t ūi Bo̍k-su kàu Iû-chèng-ke̍k kià phoe, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ tī kià bōe kàu phoe-sìn a̍h-lāi ū Pi-su kià hō͘ Chú Iâ-so͘ ê phoe. (Chit ê kià bōe kàu phoe-sìn a̍h, sī in hit ūi nā phoe kià bōe kàu, chūi koh the̍h tò-tńg ēng hit ê a̍h tóe) Bo̍k-su chin hi-kî, Chiū lâi mn̄g i ê lâi-le̍k. Iû-chèng ê lâng lóng-chóng kā i kóng-bêng. Bo̍k-su kóng. "Góa beh thiah khí-lâi khòaⁿ." Í-keng thiah khui, khòaⁿ-kìⁿ lāi-bīn siá--ê sī, "Góa só͘ thiàⁿ ê Iâ-so͘ Ki- tok ah, thiaⁿ-kìⁿ kóng, Lí khoán-thāi sè-kan lâng nā ū kiû tek-khak èng-ún, it-chhè ê hó-sū, bô m̄ pang-chān. Góa chit ê bô pē-bú, bô chîⁿ-châi, bô tè óa-khò ê sòe-hàn gín-ná, thiâu-tî lâi kiû Lí lîn-bín, hō͘ góa ū ki-hōe ōe tit-tio̍h thang ji̍p o̍h tha̍k- chheh. Lí sī lāu sian-siⁿ, bô lūn cháiⁿ-iūⁿ an-pâi góa lóng thiaⁿ-thàn bēng-lēng, chit tia̍p góa í-keng pī-pān, kiû Lí chhōa góa ji̍p o̍h. Bô lō͘-ēng ê Pi-su kiok-kiong." Bo̍k-su khòaⁿ liáu, kóng, "Iâ-so͘ Ki- tok ún i só͘ kiû lah." Hit ê Bo̍k-su chiū khì chhē Pi-su, tôe chîⁿ lâi hō͘ i ji̍p o̍h. Pi-su pit-gia̍p liáu saⁿ nî, chiū hō͘ chhut miâ ê tông-hōe chhiáⁿ i chòe Bo̍k-su. Chit tia̍p tī Eng-kok ê Bo̍k-su tiong i chòe tē-it chhut-miâ--ê. 了後 Pi-su 常常 teh 向望回批,向望到真著急。過兩禮拜有一 位牧師到郵政局寄批,忽然 看見 tī 寄 bōe到批信盒內有Pi-su寄 hō͘ 主耶穌 ê 批。 (這個寄 bōe到 批信盒,是in hit位若批寄 bōe到,就 koh 提倒轉用hit個盒tóe) 牧師真 稀奇,就來問伊ê 來歷。郵政 ê人 攏總kā 伊講明。 牧師講:「 我 beh 拆起來看。」 已經拆開,看見內面寫--ê 是:「我所疼 ê 耶穌基督--ah,聽見講,你款待世間人若有求的確應允,一切ê 好事,無m̄ 幫贊。我這個無父母、無錢財、無tè 倚靠 ê 細漢囡仔,thiâu-tî 來求你憐憫,hō͘ 我有機會會得到thang入學讀冊。你是老先生,無論怎樣安排 我攏聽趁命令,這tia̍p 我已經 備辦,求你chhōa 我入學。無路用 ê Pi-su 鞠躬。」牧師看了,講:「耶穌基督允伊所求-- lah。」hit個牧師就去 chhē Pi-su,tôe 錢來hō͘伊入學。Pi-su 畢業了3年,就hō͘ 出名ê 堂會請伊做牧師。這tia̍p tī 英國 ê 牧師中伊做第一出名--ê。
Chú Iâ-so͘ ê ōe kóng, "Lín hōng Góa ê miâ, bô lūn kiû sím-mi̍h, Góa tek-khak beh chiâⁿ." Chit kù ōe chin-chiàⁿ thang sìn. 主 耶穌 ê 話講:「Lín 奉我 ê 名,無論求甚物,我的確 beh 成。」 這句話真正thang信。
Tè Tek-seng Sòe-hàn Hiàn Sim hō͘ Chú. 戴德生細漢獻心hō͘ 主
Lōe-tē-hōe ê Tè-kong, chòe gín-ná ê sî, i ê lāu-bú in-ūi ū iàu-kín ê sū, khì pa̍t ūi chi̍t lé-pài kú. Tò- lài ê sî, i ê kiáⁿ chiū khì ngiâ-chi̍h i. Í-keng khòaⁿ-kiⁿ, chiū hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, tùi i ê lāu-bú kóng, "Góa tī chit lé-pài lāi í-keng chiong sim hiàn hō͘ Chú." I ê lāu-bú móa bīn tài chhiò kóng, "Góa ê kiáⁿ, lí chit hāng-sū, góa chá-chá í-keng chai." Tè-kong kóng, "Lāu-bú cháiⁿ-iūⁿ ōe chai leh? Ún-tàng sī góa ê tōa-chí kā lí kóng." Lāu- bú kóng, "M̄ sī, sī Siōng-tè kā góa kóng, góa lī- khui ke liáu-āu, ū chi̍t ji̍t ēng chi̍t po͘ kang, ūi- tio̍h lí kî-tó, āu--lâi Sèng Sîn kā góa kóng, góa ê kiáⁿ í-keng tit-tio̍h kiù lah, só͘-í góa chá-chá chai, lí chiong sim hiàn hō͘ Chú." 內地會 ê 戴公,做囡仔 ê 時,伊 ê 老母 因為有要緊 ê事,去別位一 禮拜久。倒--來 ê 時,伊 ê 子就去迎接--伊 。已經 看見,就歡歡喜喜,對伊ê 老母 講:「我 tī 這禮拜內已經將心獻 hō͘ 主。」伊ê 老母滿面tài 笑講:「 我 ê 子,你這項事,我早早已經 知。」 戴公講:「老母怎樣會知--leh?穩當是我 ê 大姊 kā 你講。」老母講:「M̄是,是上帝 kā 我講,我離開家了後,有一日用一晡工,為著你祈禱,後--來聖神kā 我講,我 ê 子已經得到救--lah,所以我早早知,你將心獻 hō͘ 主。」
Āu-lâi chha chai lāu-bú ūi i kî-tó ê sî, i tī ke- lāi tú-á teh khòaⁿ chi̍t phiⁿ tō-lí; liông-sim tōa tín-tāng, chai Siōng-tè beh ēng i, chiū liâm-piⁿ kūi --lo̍h--khì, chiong sim kau hō͘ Kiù-chú. Koh chiong chit ê kong-kéng kā i ê tōa-chí kóng, koh kóng lāu-bú nā tò-lâi, iā tek-khak beh kín kā i kóng- To̍k-to̍k i ê lāu-bú í-keng chai lah. Gâu kî-tó ê sìn-tô͘ ōe bêng Chú ê chí-ì, chhiáⁿ khòaⁿ Lōe-tē-hōe kin-á-ji̍t ê kong-hāu, lóng sī tùi hit ē-po͘ khí-tiám. Kî-tó ê kong-hāu cháiⁿ-iūⁿ kàu hiah kî-biāu. Chòe lāu-bú--ê chhiáⁿ chù-ì. 後--來chha知老母為伊祈禱 ê 時,伊tī 家內抵仔 teh 看 一篇道理﹔良心大 振動,知上帝beh用伊,就liâm-piⁿ跪--落--去,將心 交 hō͘ 救主。Koh 將 這個光景 kā伊ê 大姊講,koh講 老母若倒--來,也的確 beh 緊 kā 伊講獨獨伊ê 老母已經知--lah。Gâu 祈禱 ê 信徒會明主 ê 旨意,請 看內地會今仔日ê 功效,攏是tùi hit下晡起點。 祈禱 ê 功效怎樣 到 hiah 奇妙。做老母--ê 請注意。
Má-lī Tha̍k Sèng-keng Kóaⁿ Chha̍t. Má-lī 讀聖經趕賊
Eng-kok ū chit ê sìⁿ Ông ê choh-chhân lâng. I ū tōe gō͘-cha̍p bó͘, khiā-khí tī phian-phiah ê hiuⁿ- siā, ke-lāi ê hū-jîn-lang kap kiáⁿ-jî, pēng-an tō͘ ji̍t. Sìⁿ Ông--ê sī chi̍t ê jia̍t-sim ê sìn-tô͘, siông-siông tùi ke-lāi ê lâng kóng, "Lâng oa̍h tē-it iàu-kín ê sū, tio̍h kà-sī kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ kèng-khiân ho̍k-sāi Chú." Só͘-í ta̍k lé-pài, tû lâu chi̍t lâng kò͘ mn̂g í- gōa, kî-û--ê lóng tio̍h khì lé-pài. 英國有這個姓王 ê 作田人。伊有地50畝,企起 tī 偏僻 ê 鄉社,家內 ê 婦人人佮子兒,平安渡日。姓王--ê 是一個熱心 ê 信徒,常常對家內 ê人講:「人活第一要緊 ê事,著教示子查某子敬虔服事主。」 所以逐禮拜,除留一人顧門以外,其餘--ê 攏著去禮拜。
I ū chit ê sòe cha-bó͘ kiáⁿ miâ-kiò Má-lī, tú-á sī cha̍p hè, chiū ū tōa lâng ê khì-khài, siông-siông tùi lāu-pē kóng, "A-tia góa thang tiàm teh kò͘- mn̂g á m̄ thang?" Sìⁿ Ông ê in-ūi i sòe-hàn, só͘-í m̄ káⁿ ún. Gín-ná ta̍uh-ta̍uh mn̄g, i chiū ta̍uh ta̍uh sî. 伊有這個細查某 子名叫 Má-lī,抵仔 是10歲,就有大人 ê 氣慨,常常 對老父講:「阿爹,我thang tiàm teh 顧門 抑 m̄-thang?」 姓王--ê 因為伊細漢,所以 m̄ 敢允。囡仔 ta̍uh-ta̍uh 問,伊就 ta̍uh ta̍uh 辭。
In hit ūi lóng bô chha̍t, só͘-í sìⁿ Ông--ê āu-lâi ū chi̍t lé-pài kóng, "Má-lī siông-siông thó beh tiàm teh kò͘-mn̂g, m̄ ta̍t-tio̍h hō͘ i chhì khòaⁿ, koh ū káu thang chòe phōaⁿ, liōng káⁿ bô iàu-kín." Tùi án-ni Má-lī chiū chiâⁿ i ê sim-goān hō͘ pē-bú lóng khì lé-pài. In hit位攏無賊,所以姓王--ê 後來有一 禮拜講:「Má-lī 常常討 beh tiàm teh 顧門,m̄值著 hō͘伊試看,koh有狗thang做伴,量敢無要緊。」對án-ni Má-lī 就成伊ê 心願 hō͘ 父母攏去禮拜。
In khì bô jōa kú, Má-lī tāi-seng chin hoaⁿ-hí, āu- lâi siūⁿ bô-phōaⁿ, sûi-sî hian khui Sèng-keng, hian kàu Si-phian 34 phiⁿ chū-chū jiân-jiân chiū tha̍k liām koh-chài liām, tit kàu ōe oa̍t-liām. Āu-lâi chin bô sio̍h, chiū chhōa káu kàu hoe-hn̂g thit-thô. In 去無偌久,Má-lī 第先真歡喜,後--來想無伴,隨時掀開聖經,掀 到詩篇 34 篇自自然然就讀 念 koh再念,致到會閱唸。後--來真無sio̍h ,就chhōa 狗到花園 thit-thô。
Hit sî tú-á cha̍p-it tiám, sìⁿ Ông--ê kap i ê bó-kiáⁿ tio̍h cha̍p-jī tiám chiah ōe tò-lâi. Má-lī tī hoe-hn̂g lāi thit-thô kàu tuh-ka-chē, kàu chhíⁿ ji̍p chhù beh pī-pān pn̄g. Hut-jiân ka-kī kóng, "Káu tah-lo̍h khì?" Chhut-lâi kiò ê sî, lóng bô tōng-chēng. Hit sî liâm-piⁿ ū pháiⁿ lâng, kàu Má-lī ê bīn-chêng, mn̄g Má-lī kóng, "Lí ê lāu-pē tī ke-lāi bô?" Ìn kóng, "Bô, góa ê pē bô tī ke-lāi, chí-ū góa kap káu nā-tiāⁿ. Lín beh chhòng sím-mi̍h?" In chhiò kóng, "Lí bōe ōe koh khòaⁿ-kìⁿ lí ê káu lah." Má- lī m̄ chai káu í-keng hō͘ in hāi-sí. Hit時 抵仔 11點,姓王--ê 佮伊ê 母子著12點才會倒來。 Má-lī tī 花園 內 thit-thô到 tuh-ka-chōe ,到醒入厝beh 備辦飯。忽然家己講:「狗佗落去?」 出來叫 ê 時,攏無動靜。Hit時 liâm-piⁿ有歹人,到 Má-lī ê 面前,問 Má-lī講:「你 ê 老父 tī 家內無?」 應講:「無,我 ê 父無tī 家內,只有我佮狗nā-tiāⁿ。Lín beh 創甚物?」In 笑 講:「你bōe會koh 看見你ê 狗--lah。」 Má-lī m̄知狗已經 hō͘ in 害--死。
I siông-siông khòaⁿ-kìⁿ lāu-bú un-khûn khoán- thāi lâng-kheh, só͘-í tùi hit nn̄g lâng kóng, "Chhiáⁿ ji̍p chhù-lāi, góa beh pī-pān pn̄g-tǹg lâi chhiáⁿ lín chia̍h, lín tio̍h thèng-hāu kàu góa ê pē tò-lâi." In ji̍p lâi, Má-lī pī-pān pn̄g hó, chiū pâi tī toh-téng, Má-lī kóng, "Kî-tó, lán tāi-ke chiū chia̍h." In nn̄g lâng lóng chhiò, chi̍t ê kóng, "Góa bōe hiáu-tit, hō͘ lí kî-tó." Tùi án-ni Má-lī chiū ēng kán ê ōe, kám-siā Thiⁿ Pē. Kám-siā liáu chiū chia̍h. In chia̍h hui-siông kín, koh tùi Má-lī iā put-chí chho͘- ló͘, Má-lī hit sî chiah giâu-gî, in m̄ sī hó lâng. Ū chi̍t ê kóng, "Lí tio̍h kā goán kóng. Lí ê pē chá- ji̍t bōe ti ê chîⁿ hē tī tah-lo̍h?" Má-lī tú-á beh ìn. Hit chi̍t ê kóng, "Lí bô kiaⁿ goán mah? Phì- jū goán sī chha̍t, lí kiám bô kiaⁿ mah?" Má-lī kóng, "Góa put-chí kiaⁿ, to̍k-to̍k góa tú-á tha̍k ê Sèng-keng, hō͘ góa chai, Thiⁿ Pē tek-khak chiàu- kò͘ góa, kap góa ê chhù, nā-sī lí kam-goān thiaⁿ, góa beh in-ūi lín koh-chài tha̍k." Sûi-sî liām kóng, "Kèng-ùi Chú ê lâng, sì-ûi ū Chú ê sù-chiá, chat iâⁿ chín-kiù." 伊常常看見老母 un-khûn 款待人客,所以對hit 2人講:「請入厝內,我 beh 備辦飯頓 來請 lín 食,lín 著聽候到我 ê 父倒--來。」 In 入來,Má-lī 備辦飯好,就排tī 桌頂,Má-lī講:「祈禱,咱逐家就食。」In 2人攏笑,一個講:「我 bōe曉--得,hō͘你祈禱。」tùi án-ni Má-lī 就用簡 ê 話,感謝天父。 感謝了就食。 In 食非常緊,koh對 Má-lī 也 不只粗魯,Má-lī hit時 才 giâu疑,in m̄是好人。有一個講:「你著 kā 阮講。你ê 父早日賣豬 ê 錢 hē tī 佗落?」 Má-lī 抵仔 beh 應。 Hit一個講:「你無驚 阮--mah?譬喻阮是賊,你敢無驚--mah?」 Má-lī 講:「我不只 驚,獨獨我抵仔讀 ê 聖經,hō͘ 我知,天父的確照顧我、佮我 ê 厝,若是你甘願聽,我 beh 因為lín koh再讀。」隨時念講:「敬畏主 ê人,四圍有主 ê 使者,紮營拯救。」
In khòaⁿ-kìⁿ Má-lī hit iūⁿ ê sìn-sim. Tiong-kan chi̍t ê, liông-sim tōa tín-tāng, chiū tùi tâng-phōaⁿ kóng, "Kín kiâⁿ, góa m̄ pang-chān lí thau chit hō lâng ê chîⁿ, khòaⁿ chit ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná, thang chai in sī hó lâng, góa iā m̄ káⁿ thau --in, in- ūi Thiⁿ Pē khòaⁿ-kò͘ --in." Koh chi̍t ê chiù-chōa kóng, "Nā bô thau tām-po̍h chîⁿ, koat-toàn m̄ khì." I ê tâng-phōaⁿ m̄ hō͘ i chòe chit hō sū, sûi-sî chiū chhut mn̂g-gōa, kap Má-lī saⁿ-sî. Oa̍t-thâu kóng, "Goán m̄ thèng-hāu lí ê lāu-pē." In 看見 Má-lī hit 樣ê 信心。中間 一個,良心大振動,就對同伴 講:「緊行,我m̄ 幫贊你偷這號 人 ê 錢,看這個細漢查某囡仔,thang知in是好人,我也 m̄敢偷--in,因為天父 看顧--in。」 Koh 一個咒chōa 講:「若無偷淡薄錢,決斷 m̄ 去。」伊ê 同伴 m̄ hō͘伊做這號事,隨時就 出門外,佮Má-lī 相辭。越頭講:「阮 m̄ 聽候你ê 老父。」
Sìⁿ Ông--ê kap ke-lāi ê lâng tùi lé-pài tn̂g tò-lâi chi̍t ē ji̍p mn̂g khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah káu sí, chiū chin kiaⁿ, phah-sǹg í-keng hō͘ chha̍t thau. 姓王--ê佮家內 ê人tui禮拜堂倒--來一下入門看見細隻狗死,就真驚,扑算已經 hō͘ 賊偷。
Kàu ji̍p chhù, khòaⁿ-kìⁿ Má-lī ê pn̄g í-keng pī- pān hó, chiū sòe-jī mn̄g hit ê in-toaⁿ. Mn̄g soah, chiū kap i ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap siā un, in-ūi i ê sòe cha-bó͘ kiáⁿ tha̍k Sèng-keng, ū tit-tio̍h chit ê hó ê hāu-hó. 到入厝,看見 Má-lī ê 飯已經備辦好,就細膩問hit個因端。問煞,就 佮伊ê 婦人人相佮 謝恩,因為伊ê 細查某 子 讀聖經,有得到這個 好 ê 效果。
Hok-tek Kóng Sêng-si̍t 福德講誠實
Tī Bi-kok bó͘ o̍h-tn̂g, ū chi̍t ê sòng-hiong ê ha̍k- seng, miâ kiò Hok-tek, tha̍k chheh bô chōe, koh bô put-chí chhang-miâ, to̍k-to̍k i ê siá jī, bōe su chèng lâng. I ū chi̍t kho, kek-gōe ê ēng kang, ka-kī phah-sǹg kàu khó ê sî, pa̍t kho ê pò-siúⁿ m̄ káⁿ ǹg-bāng, siá jī chit kho, ū thang hūn chi̍t hūn. Tī 美國某學堂,有一個散hiong ê 學生,名叫福德,讀冊無濟,koh 無不只聰明,獨獨伊ê 寫字,bōe輸眾人。伊有一科, kek-gōe ê用工,家己扑算到考 ê 時,別科 ê 報賞 m̄ 敢向望,寫字這科,有thang分一份。
Kàu nî-bé khó chheh ê sî, Kam-tok lâi-pin lóng khì chham-koan, pún o̍h ê sian-siⁿ tāi-seng kiò ha̍k-seng chiàu ūi chē, āu-lâi chiong ta̍k ê ha̍k- seng ê siá-jī-phō͘, pun hō͘ ta̍k lâng, kiò in hiān siá, bián tit ū su sim ê pē-pēng. Khòaⁿ chit tia̍p siá ê chī-chūi khah hó, chiū hō͘ i pò-siúⁿ. Khó- sioh sian-siⁿ bô sòe-jī, chiong Hok-tek ê siá-jī-phō͘ the̍h hō͘ Hí-tek, Hí-tek ê hō͘ Hok-tek. Ta̍k ê ha̍k-seng siá liáu, Kam-tok ta̍k ê ta̍k ê khòaⁿ; kéng chhut nn̄g pún hó --ê, chi̍t bīn khòaⁿ, chi̍t bīn tùi chèng lâng kóng, "Kin-nî siá jī ê pò-siúⁿ beh kui tī chí nn̄g ê ha̍k-seng." 到年尾考冊 ê 時,Kam-tok來賓攏去參觀,本學 ê 先生第先叫 學生照位坐,後--來將逐個學生 ê 寫字簿,分hō͘ 逐人,叫 in 現寫,免得有私心 ê弊病。 看這tia̍p 寫 ê 是誰較 好,就hō͘伊報賞。可惜先生無細膩,將福德 ê 寫字簿 提hō͘ 喜德,喜德 ê hō͘ 福德。逐個學生寫了,Kam-tok逐個逐個看﹔ 揀 出2本好--ê,一面看,一面tui 眾人講:「今年寫字 ê 報賞 beh 歸tī 這兩個學生。」
Tng hit sî Hok-tek khòaⁿ-kìⁿ hí nn̄g pún ê tiong-kan, ū chi̍t pún sī i ê, sim-lāi chiū cha̍p hun ê hoaⁿ-hí. Khah thêng sian-siⁿ chiong pò-siúⁿ kap siá-jī-phō͘ pun hō͘ ta̍k ê ha̍k-seng. Hok-tek chi̍t ē khòaⁿ, phō͘-á sī ka-kī ê, jī sī Hí-tek siá--ê, chiū kā sian-siⁿ kóng, "Góa m̄ eng-kai tit-tio̍h pò- siúⁿ, in-ūi che m̄ sī góa siá--ê, sī Hí-tek siá--ê." Sian-siⁿ kóng, "Án-ni sī góa bô sió sim, chiong phō͘-á ōaⁿ chhò." Ìn kóng, "Bô lūn cháiⁿ-iūⁿ, góa m̄ eng-kai tit-tio̍h siúⁿ." Sian-siⁿ chiū chiong pò-siúⁿ hō͘ Hí-tek. 當 hit 時福德 看見hit兩本 ê 中間,有一 本是伊 ê,心內就十分ê 歡喜。較 thêng 先生將報賞 佮寫字簿分hō͘ 逐個 學生。福德一下看,簿仔是家己--ê,字是喜德寫--ê,就 kā 先生講:「我 m̄應該得到報賞,因為che m̄是我寫--ê,是喜德寫--ê。」 先生講:「Án-ni是我無小心,將 簿仔換錯。」 應講:「無論怎樣,我 m̄應該得著賞。」先生就將報賞 hō͘ 喜德。
Ha̍k-seng tiong ū ê kóng, "Hok-tek chin gōng, nā bô chòe siaⁿ, pò-siúⁿ kiám m̄ sī i ê mah?" Iā ū ê kóng, "Hok-tek chin-chiàⁿ sī hó-lâng, lêng- khó͘ sit-lo̍h pò-siúⁿ, m̄ khéng kóng pe̍h-chha̍t lâi sún-hāi --lâng." Hok-tek sui-jiân sit-lo̍h ōe khòaⁿ- kìⁿ ê pò-siúⁿ, chóng--sī i ún-tàng ōe tit-tio̍h bōe khòaⁿ-kìⁿ ê pò-siúⁿ. 學生中有ê講:「福德真憨,若無做聲,報賞 敢 m̄是伊 ê--mah?」也 有 ê 講:「福德真正是好人,寧可失落報賞,m̄肯講白賊來損害--人。」 福德雖然失落會看見 ê 報賞,總--是伊穩當會得到 bōe 看見 ê 報賞。
Chú Iâ-so͘ kóng, "Lín ê ōe, sī chiū kóng sī, m̄ sī chiū kóng m̄ sī, nā-sī kóng kè-thâu, chiū-sī tùi pháiⁿ siⁿ chhut-lâi." 主耶穌講:「Lín ê 話,是就講是,m̄是就講 m̄是,若是講過頭,就是tui 歹生--出--來。」
Hok-tek í-keng chiàu chit ê ōe kiâⁿ. Iâ-so͘ hō͘ i pêng-an khoài-lo̍k, kiám m̄ sī tē-it pó-kùi ê pò- siúⁿ mah? Sòe-kiáⁿ tio̍h thiaⁿ ah, tio̍h bián-lē ah. 福德已經照這個話行。 耶穌 hō͘ 伊平安快樂,敢 m̄是第一寶貴 ê 報賞--mah?細子著聽--ah,著勉勵--ah!
Chheng-khì Chin Hó 清氣真好
Ū chi̍t ê gín-ná tú-á gō͘ hè, chit pái kap i ê sòe- hàn sió-tī, tī chhù-lāi teh thit-thô. Hut-jiân tú- tio̍h hé-sio, hé-ian chin tōa chhèng--khí--lâi, sè-bīn teh-beh sio sí lâng. Hit ê gín-ná iû-goân chū-chū jiân-jiân, chiong sió-tī nn̄g chhiú phō--khí--lâi, khut- sin jím khì chiū cháu. 有一個囡仔抵仔5歲,這擺佮伊ê 細漢小弟,tī 厝內 teh thit-thô。忽然抵著火燒,火煙真大 chhèng--起--來, 勢面 teh-beh 燒死人。Hit個囡仔猶原自自然然,將小弟2手抱--起--來,屈身忍氣就走。
Tú-á kàu mn̂g-kháu, ū nn̄g lâng cháu lâi, i kap i ê sió-tī lóng siū kiù chhut. Chi̍t ē kàu gōa-bīn, chhoán chi̍t ê tōa khùi kóng, "Hāi ah! Chheng ê khì chin hó, chheng ê khì chin hó." Piⁿ--á ū chi̍t lâng chhap chhùi kóng, "Lí pêng-ji̍t kiám m̄ sī siông-siông khip chheng ê khong-khì mah? Cháiⁿ- iūⁿ kin-á-ji̍t chiah chai hó n̍i̍h?" I chiū ìn kóng, "Góa kin-á-ji̍t nā m̄ sī tùi hé-ian lāi cháu--chhut--lâi, chheng ê khì sui-jiân hó kàu cháiⁿ-iūⁿ iā m̄ chai." 抵仔到門口,有2人走來,伊佮伊ê 小弟攏受救 出。一下到外面,喘一個大氣講:「害--ah!清 ê 氣真好,清 ê 氣真 好。」 邊--仔有一 人 chhap 嘴講:「你平日敢m̄是常常吸清 ê 空氣-- mah?怎樣今仔日才 知好--n̍i̍h?」伊就應講:「 我今仔日若 m̄是tui火煙內走--出--來,清 ê 氣雖然好到怎樣也 m̄ 知。」
Sèng-tô͘ siông-siông tī Thiⁿ Pē ê un-tián tiong, lóng bōe hiáu kám-un. Kàu tú-tio̍h kan-khó͘ í-āu, hiah chai pêng-ji̍t tit-tio̍h un bô chió, si̍t-chāi chin khó-sioh khó-sioh. 聖徒常常 tī 天父 ê 恩典中,攏 bōe曉感恩。到抵著艱苦以後,才知平日得到恩無少,實在真可惜可惜。
Lí Sêng-bí kóng Pe̍h-chha̍t. Lí Sêng-bí講白賊
Lí Sêng-bí cha̍p-jī hè, i ê pē-bú sī jia̍t-sim ê kàu- iú, hoân-sū chiàu liông-sim, iā kà-sī gín-ná pó-siú liông-sim. Lí Sêng-bí 12歲,伊 ê 父母是熱心 ê 教友,凡事照良心,也教示囡仔保守良心。
Chi̍t ji̍t Lí Su-niû kóaⁿ-kín beh khì bóe kúi kun hān-chû, hoan-hù Sêng-bí tī ke-lāi kò͘-mn̂g, m̄ thang chhut-khì thit-thô, kiaⁿ-liáu ū lâng lâi thau- the̍h mi̍h. Sêng-bí ìn, "Hó". Lí Su-niû chiū kōaⁿ tek- láng-á chhut--khì. 一日Lí Su-niû 趕緊 beh 去買幾斤番藷,吩咐Sêng-bí tī 家內顧門,m̄ thang出去thit-thô,驚了有人來偷提物。 Sêng-bí應:「好」 。Lí Su-niû 就 kōaⁿ 竹籠仔出--去。
Sêng-bí tī ke-lāi bô jōa kú, chiū siūⁿ bô sio̍h, chiū khì khui thoah, loān-loān hiau kàu chi̍t khùn- á pá. Koh khui óaⁿ-tû, khòaⁿ-kìⁿ ū kúi tè piáⁿ- koaⁿ, tóe tī kong-thi̍h a̍h-lāi, chi̍t ē khòaⁿ-kìⁿ chiū liâm-piⁿ ài beh chia̍h. Liông-sim kóng, "M̄ thang, tio̍h hē-teh, m̄ thang phah tín-tāng." Sat-tàn kóng,"Tio̍h chia̍h, tio̍h chia̍h." Sêng-bí m̄ thiaⁿ liông-sim, kéng-jiân thiaⁿ Sat-tàn. Bô jōa kú chiong kong- thi̍h a̍h-lāi ê piáⁿ-koaⁿ lóng chia̍h liáu-liáu. Liông-sim koh kah i tio̍h hoán-hóe. Sat-tàn kóng, "Bô iàu-kín, chiong chńg-thâu-á chhit chheng-khì lí ê chhùi, óaⁿ-tû iû-goân koaiⁿ teh, lí ê lāu-bú tò-lâi, beh thái ōe chai." Sêng-bí tī 家內無偌久,就想無sio̍h,就去開屜,亂亂hiau到一睏仔飽。 Koh 開碗櫥,看見有幾塊餅乾,tóe tī 鋼鐵盒內,一下看見就 liâm-piⁿ ài beh 食。良心講:「M̄-thang,著 hē-teh,m̄-thang扑振動。」 撒旦講:「著食、著食。」 Sêng-bí m̄聽良心,竟然聽撒旦。 無偌久將鋼鐵盒內 ê 餅乾攏食了了。良心 koh 教伊著反悔。撒旦講:「無要緊,將指頭仔拭清氣你ê 嘴,碗櫥猶原關--teh,你 ê 老母倒--來,beh thái會知。」
Liông-sim kóng, "Lāu-bú tò-lâi tio̍h kóng sêng- si̍t, m̄ thang pe̍h-chha̍t." Sêng-bí koh m̄ thiaⁿ, cháu kàu tiâⁿ lâi kap chhù-piⁿ ê gín-ná thit-thô. To̍k-to̍k liông-sim ta̍uh-ta̍uh koh-chài kek-tōng i, kóng, "Lí só͘ chòe m̄-tio̍h, thèng-hāu lāu-bú tò-lâi, iàu-kín tio̍h kóng sêng-si̍t." 良心講:「老母倒--來著講誠實,m̄-thang 白賊。」 Sêng-bí koh m̄ 聽,走到埕--來佮 厝邊 ê 囡仔 thit-thô。獨獨良心 ta̍uh-ta̍uh koh再 擊動伊,講:「你所做m̄著,聽候老母 倒--來,要緊著講誠實。」
Lí Su-niû tò-lâi ê sî, in-ūi chin ià-siān, tùi Sêng- bí kóng, "Kā góa phàu chi̍t poe tê lâi, tī óaⁿ-tû lāi ū kúi tè piáⁿ-koaⁿ, the̍h lâi hō͘ góa chia̍h." Lí Su-niû 倒--來ê 時,因為真厭siīn,tùi Sêng-bí講:「Kā 我泡一杯茶--來,tī 碗櫥內有幾tè餅乾,提來hō͘ 我食。」
Sêng-bí the̍h gō͘ ê lui, chhut khì bóe tê-sim phàu chi̍t koàn tê. Chit sî sim-lāi í-keng chin kan-khó͘ chòe. Liông-sim kóng, "Tio̍h kóng sêng- si̍t." Sat-tàn kóng, "M̄ bián, tio̍h kóng piáⁿ-koaⁿ hō͘ niau chia̍h --khì." Sêng-bí 提五個lui ,出去買茶心泡一罐茶。這時心內已經真 艱苦做。 良心講:「著講誠實。」 撒旦講:「M̄免,著講餅乾hō͘ 貓食--去。」
Tê í-keng phàu hó, Lí Su-niû kóng, "Piáⁿ-koaⁿ tī óaⁿ-tû lāi, kín khì the̍h--chhut--lâi." 茶已經泡好,Lí Su-niû講:「餅乾 tī 碗櫥內,緊去提--出--來。」
Sêng-bí chiū khì khui óaⁿ-tû khòaⁿ, kóng, "Bô piáⁿ-koaⁿ." Sêng-bí 就去開碗櫥看,講:「無餅乾。」
Liông-sim kóng, "Kín jīn m̄ tio̍h." 良心講:「緊認 m̄ 著。」
Sat-tàn kóng, "M̄ thang, chí-ū tio̍h kóng niau chia̍h khì." 撒旦講:「M̄-thang,只有著講貓食--去。」
Sêng-bí hit sî í-keng hō͘ Sat-tàn lōng-tó, bōe ōe bô thiaⁿ i kiau-so, chiū kóng, "Piáⁿ-koaⁿ hō͘ niau chia̍h khì." Sêng-bí hit時已經 hō͘ 撒旦 lōng-tó ,bōe會無聽伊kiau-só,就講:「餅乾 hō͘ 貓食--去。」
Liông-sim thiaⁿ-kìⁿ i kóng pe̍h-chha̍t, tī lāi-bīn chhut-la̍t ti̍t-ti̍t ku̍t, ku̍t, kàu hō͘ i bīn chin âng, sòa kiò i tio̍h kín sêng-jīn. 良心聽見伊講白賊,tī 內面 出力直直掘、掘,到 hō͘伊面真紅,煞叫伊著緊承認。
Lí Su-niû kóng, "Sòe chiah niau chia̍h khì, lí ê bīn cháiⁿ-iūⁿ ōe âng?" Lí Su-niû講:「細隻貓食--去,你ê 面怎樣會紅?」
Sêng-bí ê liông-sim tī lāi-bīn, koh-chài chhut-la̍t kong-kek, kā i kong-kek kàu hō͘ i háu, chiah si̍t- si̍t kóng, "Piáⁿ-koaⁿ sī góa chia̍h --khì, kiû lāu-bú tio̍h khoan-sù --góa." Sêng-bí ê 良心 tī 內面,koh再出力 攻擊,kā伊攻擊到 hō͘伊哮,才實實講:「餅乾是我食--去,求老母著寬恕--我。」
Lí Su-niû in-ūi i thâu pái tú chòe m̄-tio̍h, koh ka-kī chai chōe, chí-ū khó͘-khǹg --i, kiò i ē-pái m̄ thang koh kóng pe̍h-chha̍t, iā bô hêng-hoa̍t --i, án- ni chit ê tāi-chì chiū bêng-pe̍k. Lí Su-niû 因為伊頭 擺抵做m̄著,koh 家己知罪,只有苦勸--伊,叫伊下擺 m̄-thang koh講白賊,也無刑法--伊,án-ni 這個事誌就明白。
Tok-sìn Kî-tó Hō͘-sòaⁿ Tok-sìn祈禱雨傘
Ū chi̍t ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná, miâ-kiò Tok-sìn. Chi̍t ji̍t kap i ê lāu-bú tùi koe-lō͘ tò-lâi, chi̍t-ê ji̍p pâng-mn̂g, lāu-bú kóng, "Ai-ioh, tī koe-lō͘-ni̍h, góa só͘ ài ê hō͘-sòaⁿ phah m̄ kìⁿ lah, góa kiaⁿ-liáu chhē bô." 有一個細漢查某囡仔,名叫Tok-sìn。一日佮伊ê 老母對街路倒--來,一個入 房門,老母講:「Ai-ioh,tī 街路--ni̍h,我 所愛 ê 雨傘扑m̄見--lah,我驚了 chhē 無。」
Sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná kóng, "Lán thang ūi-tio̍h chit ê kî-tó, Chú Iâ-so͘ ōe the̍h tò-lâi." 細漢查某囡仔講:「咱thang為著 這個祈禱,主耶穌會提--倒--來。」
Lāu-bú chhiò kóng, "Hó." To̍k-to̍k sim-lāi khiok giâu-gî, Chú Iâ-so͘ bē tek-khak ūi-tio̍h chit ê sió-khóa sū hùi sim. 老母笑講:「好。」 獨獨心內卻僥疑,主耶穌 bē 的確為著這ê 小可事費心。
Tok-sìn chiū kūi-lo̍h khì kî-tó, kî-tó soah chiū khì khùn. Tē jī ji̍t chá-khí, ū lâng kàu in tau kóng, "Chā-ji̍t khioh-tio̍h chi̍t ki hō͘-sòaⁿ, m̄ chai sī lín ê á m̄ sī?" Tok-sìn就跪落去祈禱,祈禱煞就去睏。 第二早起,有人到 in 兜 講:「昨日拾著一支雨傘,m̄ 知是lín ê 抑 m̄ 是?」
Tok-sìn kap i ê lāu-bú chi̍t ē khòaⁿ, gông-ngia̍h kóng, "Chin sī hi-kî, chin-chiàⁿ tio̍h o-ló Thiⁿ Pē, liân chit ê sió-khóa sū, I iā pang-chān lán." Tok-sìn佮伊ê 老母一下看,gông-ngia̍h 講:「真是稀奇,真正著 o-ló 天父,連這個小可事,伊也幫贊-- lán。」
Hoān-nā ū kan-khó͘, bô lūn tōa sòe, lóng tio̍h kā Thiⁿ Pē kóng, in-ūi I sī chû-ài oân-choân ê Siōng-tè, tōa sū sòe sū lóng-chóng teh koan-sim. 凡若有艱苦,無論大細,攏著kā 天父講,因為伊是慈愛完全 ê 上帝,大事細事攏總teh 關心。
Sòe Iok-sek ê Kî-tó 細約瑟ê 祈禱
Eng-kok ū nn̄g ê gín-ná, chi̍t ê miâ Iok-pek, chi̍t ê miâ Iok-sek. Chi̍t ji̍t khì thàm i lāu ê a-má, tiàm hia kúi-nā ji̍t, sì-kòe khòaⁿ kong-kéng. Iok-pek siⁿ-ji̍t beh kàu, chiàu Se-kok ê hong-sio̍h, bô lūn tōa lâng gín-ná, siⁿ-ji̍t hit ji̍t chhin lâng ū sî sàng lé-mi̍h. Iok-pek put-chí ǹg- bāng i ê a-má ōe sàng i mi̍h thang tòa tò-lâi ke- lāi kè siⁿ-ji̍t. 英國有2個囡仔,一個名約伯、一個名瑟。一日去探伊老 ê 阿媽,tiàm hia 幾若日,四界看 光景。 約伯 生日beh到,照西國 ê 風俗,無論大人囡仔,生日hit日親人有時送禮物。約伯不只向望伊ê 阿媽會送伊物thang tòa 倒來家內過生日。
Hit ê-hng beh chiūⁿ bîn-chhn̂g ê sî, a-má kóng, "Lóng kūi --lo̍h--khì, góa tāi-seng kî-tó, lín nn̄g ê chiah liân sòa kî-tó." Iok-pek kî-tó ê sî, tōa siaⁿ kóng, "Kiû Chú Iâ- so͘, tē-it iàu-kín m̄ thang bōe kì-tit góa āu--ji̍t siⁿ- ji̍t, kiû lí sàng góa chi̍t lia̍p tōa lia̍p phê-kiû, iā tio̍h tēng koh hó ê." Hit ê-hng beh 上眠床 ê 時,阿媽講:「 攏跪--落--去,我第先祈禱,lín 2個才連續祈禱。」約伯祈禱 ê 時,大聲講:「求主耶穌,第一要緊 m̄ thang bōe記得 我後--日生日,求你送 我一粒大粒皮球,也著 tēng koh 好-- ê。」
Iok-sek kóng, "Ho͘hN, mi̍h-sái ēng kàu chiah tōa siaⁿ, Siōng-tè m̄ sī chhàu-hī lâng." 約瑟講:「Ho͘hN,mi̍h-sái 用到chiah大聲,上帝 m̄是臭耳人。」
Iok-pek ìn kóng, "M̄ kú, a-má sī chhàu-hī lâng." 約伯應講:「M̄-kú,阿媽是臭耳人。」
Che sui-jiân sī chi̍t ê gín-ná ê kò͘-sū, to̍k-to̍k kî- tiong ū tōa kà-sī tī-teh. Che 雖然是一個囡仔 ê 故事,獨獨其中有大教示 tī-teh。
Ū chōe-chōe lâng kî-tó, m̄ sī ǹg-bāng Siōng-tè thiaⁿ, to̍k-to̍k kiû lâng chai, miâ sui sī kî-tó, khiok tōa sit-lo̍h kî-tó ê goân-ì, bô kî-koài kî-tó ê lâng bô chió, tit-tio̍h èng-ún ê lâng bô chōe, in-ūi in bô chiàu lí kî-tó. 有濟濟人祈禱,m̄是向望上帝 聽,獨獨求人知,名雖是祈禱,卻 大失落祈禱 ê 原意,無奇怪祈禱 ê人無少,得著應允 ê人 無濟,因為in 無照你祈禱。
回上一頁    日治時期,   1932年,   小說