首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有29個段落,72個語句,744個語詞,1015個音節
Chhē Thiⁿ-sài Chhē天使
Tân Lêng-thong 陳能通
Iâ-so͘ sī góa hó ê Bo̍k-chiá,
O͘-àm ê sî I pó-hō͘ góa,
Kng-bêng ê sî I iā bô lī góa;
Gûi-hiám ê sî I chhōa góa kha-pō͘,
Hō͘ góa lâi kiâⁿ tī chiàⁿ-lō͘.
Chhōa góa, chhī góa, thiàⁿgóa,
Hō͘ góa thang kap Lí éng tòa.
耶穌是我好ê 牧者,
烏暗ê 時伊保護我,
光明 ê 時伊也無離我;
危險 ê 時伊chhōa我腳步,
Hō͘ 我來行 tī 正路。
Chhōa 我、飼我、疼我,
Hō͘ 我thang kap 你永tòa。
Sòe-kiáⁿ.“A-bú ah, m̄-chai si̍t-chāi ū-iáⁿ, ū thiⁿ-sài á-bô?” 細子。「阿母ah,m̄知實在有影,有天使抑無?」
Lāu-bú.“Sèng-chheh kóng, ū iáⁿ.” 老母。「聖冊講,有影。」
Sòe-kiáⁿ.“Ū-iáⁿ ho͘N3, góa bat khòaⁿ-kìⁿ lâng ōe thiⁿ-sài ê ang-á; m̄-chai lí bat khòaⁿ-kìⁿ chiâⁿ-si̍t ê mah? ” 細子。「有影ho͘N3,我bat看見人畫天使 ê 尪仔;m̄知你bat看見誠實 ê mah?」
Lāu-bú.“Góa siūⁿ káⁿ bat, chóng--sī i ê chhēng-chhah m̄-sī chhin-chhiūⁿ ang-á hit khoán.” 老母。「我想敢bat,總--是伊ê 穿chhah m̄是親像尪仔hit款。」
Sòe-kiáⁿ.“Góa beh lâi khì chhē chi̍t ê thiⁿ-sài! Góa beh tùi tōa lō͘ ti̍t-ti̍t cháu lâi khì, kàu góa chhē-tio̍h chiah soah.” 細子。「我beh來去chhōe一個天使﹗我beh tùi大路直直走來去,到我chhōe著才煞。」
Lāu-bú.“Án-ni chin hó! Góa iā beh kap lí chòe tīn khì, in-ūi lí iáu sòe-hàn, m̄-thang ka-ki chi̍t ê kiâⁿ hiah hn̄g.” 老母。「Án-ni 真好﹗我也beh kap你做陣去,因為你iáu細漢,m̄-thang 家己一個行hiah遠。」
Sòe-kiáⁿ.“Góa taⁿ m̄-sī sòe-hàn! Góa ū chhēng-khò͘; taⁿ sī tōa-hàn lah.” 細子。「我今m̄是細漢﹗我有穿褲;今是大漢lah。」
Lāu-bú.“Ah, ū iáⁿ ho͘N3. Góa sòa bōe kì-tit, chóng--sī chiah hó thiⁿ, góa iā ài chhut-khì sàn-pō͘ cheh.” 老母。「Ah,有影ho͘N3。我續bōe記得,總--是chiah好天,我也ài 出去散步cheh。」
Sòe-kiáⁿ.“Chóng--sī lí pái-kha, kiâⁿ-tio̍h hiah bān.” 細子。「總--是你跛腳,行著hiah慢。」
Lāu-bú.“Góa ōe kiâⁿ khah kín, bián kiaⁿ.” 老母。「我會行較緊,免驚。」
Só͘-í in chiū khí-sin, gín-á ná cháu ná thiàu, lāu-bú iā chhun kha ti̍t-ti̍t chìn-chêng, tì-kàu gín-á liâm-piⁿ bōe kì-tit i sī pái-kha. 所以in就起身,囡仔那走那跳,老母也伸腳直直進前,致到囡仔liâm-piⁿ bōe記得伊是跛腳。
Gín-á chìn-chêng kiâⁿ, chiū khòaⁿ-kìⁿ tī i bīn-chêng chi̍t chiah pe̍h-bé thoa bé-chhia teh lâi. Lāi-bīn chi̍t ê chin súi ê kùi hū-jîn teh chē, chhēng tiû-toān, iā ū pe̍h ê chiáu-mn̂g tī i o͘-sìm-sìm ê thâu-mn̂g-téng teh iāⁿ. I teh tín-tāng ê sî, i só͘ chng-thāⁿ ê pó-chio̍h kap kim-khì ti̍t-ti̍t si̍h, chóng--sī i hit nn̄g lúi ba̍k-chiu pí hiah ê kim-kong-chio̍h koh-khah kng. 囡仔進前行,就看見tī伊面前一隻白馬拖馬車teh來。內面一個真súi ê 貴婦人teh 坐,穿綢緞,也有白 ê 鳥毛tī伊烏sìm-sìm ê 頭毛頂teh iāⁿ。伊teh 振動ê 時,伊所妝飾 ê 寶石kap金器直直si̍h,總--是伊hit二蕊目珠比hiah ê 金剛石koh較 光。
Gín-á chiū cháu óa khì bé-chhia piⁿ-á mn̄g i, kóng,“Lí sī thiⁿ-sài á m̄-sī?” 囡仔就走倚去馬車邊仔問伊,講︰「你是天使抑m̄是?」
Kùi hū-jîn bô beh ìn i, kan-taⁿ lia̍h gín-á kim-kim siòng: āu--lâi kā sái-chhia--ê kóng chi̍t kù ōe, iā bé-chhia sái-cheh, kóaⁿ-kín chòe i khì, kńg kàu thô͘-hún phōng-phōng eng. 貴婦人無beh 應伊,kan-taⁿ 掠囡仔金金相: 後--來kā 駛車--ê 講一句話,也馬車駛cheh,趕緊做伊去,捲到土粉phōng-phōng eng。
Thô͘-hún eng-ji̍p gín-á ê ba̍k-chiu kap chhùi, hāi i khùi kàu beh choa̍t--khì. I siūⁿ beh chhoán-khùi, iā ná teh jê ba̍k-chiu ê sî, hut-jiân i ê lāu-bú tè āu-bīn lâi, sûi-sî ēng i só͘ hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn kā i chhit thô͘-hún. 土粉eng入囡仔 ê 目珠kap嘴,害伊氣到beh 絕去。伊想beh 喘氣,也那teh jê 目珠 ê 時,忽然伊ê 老母tè 後面來,隨時用伊所 hâ 青色粗布ê 圍身裙kā伊拭土粉。
Gín-á chiah kóng,“Hit ê tek-khak m̄-sī thiⁿ-sài!”Lāu-bú ìn kóng, “Bián kóng mā m̄-sī! Iā ū chi̍t ê thiⁿ-sài hit khoán!” 囡仔才講︰「Hit個的確m̄是天使﹗」老母應講︰「免講mā m̄是﹗也有一個天使hit款﹗」
Hit ê gín-á chòe i koh chìn-chêng khì, tī lō͘-piⁿ thiàu-lâi thiàu-khì, ti̍t-ti̍t cháu; iā i ê lāu-bú chīn só͘ ōe, ti̍t-ti̍t tè i kiâⁿ. Bô jōa-kú, gín-á tú-tio̍h chi̍t ê tē-it súi ê cha-bó͘ gín-á, chhēng kàu pe̍h-lia̍k-siak. I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ, si̍h-cheh si̍h-cheh, iā bīn chi̍t-chūn âng chi̍t-chūn pe̍h. Hit個囡仔做伊koh進前去,tī 路邊跳來跳去,直直走;也伊ê 老母盡所會,直直tè伊行。無偌久,囡仔tú著一個第一súi ê 查某囡仔,穿到白lia̍k-siak。伊ê 目珠親像天星,si̍h-cheh si̍h-cheh,也面一陣紅一陣白。
Gín-á chiū hoah, kóng,“Lí tek-khak sī thiⁿ-sài!” Hit ê cha-bó͘ gín-á bīn jú âng, chiū kóng,“Lí chit ê koai gín-á! Cha-àm mā ū lâng tùi góa án-ni kóng, lí chai mah? Góa chiaⁿ-si̍t ū-iáⁿ chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài á-bô?” 囡仔就喝,講︰「你的確是天使﹗」Hit個查某囡仔面愈紅,就講︰「你這個乖囡仔﹗昨暗mā有人tùi我án -ni講,你知mah?我正是有影親像天使抑無?」
Gín-á kóng,“Ū-iáⁿ, lí sī thiⁿ-sài!” 囡仔講︰「有影,你是天使﹗」
Cha-bó͘ gín-á un-sûn phō i khí-lâi, chiū kā i chim. Chiū kóng, “Góa m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ gín-á chhin-chhiūn lí chiah koai. Kā góa kóng, lí ná ōe án-ni siūⁿ!”Chóng--sī hut-jiân i ê bīn piàn. I hoah, kóng,“Oh! I tī-hia lâi teh-beh chi̍h góa! Taⁿ góa ê pe̍h-saⁿ hō͘ lí ê ôe bak lâ-sâm, iā thâu-chang hō͘ lí khiú kàu jû-jû khì. Kín cháu, tńg-khì chhē lín lāu-bú!” 查某囡仔溫馴抱伊起來,就kā伊chim。就講︰「我m̄-bat 看見囡仔親像你才乖。Kā我講,你那會án-ni 想﹗」總--是忽然伊ê 面變。伊喝,講︰「Oh﹗伊tī-hia來teh-beh 接我﹗今我ê 白衫hō͘ 你ê 鞋bak lâ-sâm,也頭鬃hō͘ 你khiú到jû-jû去。緊走,轉去chhē lín老母﹗」
I chiū hō͘ gín-á lo̍h-khì, khiok khin-khin-á, chóng--sī in-ūi chin kóaⁿ-kín, tì-kàu gín-á sòa poa̍h-tó, nā-sī cha-bó͘ gín-á bô khòaⁿ-kìⁿ che, in-ūi kóaⁿ-kín beh chìn-chêng khì chhē i só͘ thiàⁿ ê lâng. 伊就hō͘ 囡仔落去,卻輕輕仔,總--是因為真趕緊,致到囡仔續跋倒,若是查某囡仔無看見che,因為趕緊beh進前去chhōe伊所疼 ê 人。
Hit ê gín-á tó tī lō͘-n̍i̍h teh háu, kàu i ê lāu-bú óa lâi khan i khí--lâi, iā ēng só͘ hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn chhit i ê ba̍k-sái. Hit個囡仔倒tī 路n̍i̍h teh 哮,到伊ê老母倚來牽伊起--來,也用所hâ 青色粗布 ê 圍身裙拭伊ê 目屎。
I chiū kóng,“Góa bô ài sìn hit ê sī thiⁿ-sài.”Lāu-bú kóng,“M̄-sī, chóng--sī kiám-chhái āu ji̍t-á ōe; in-ūi i iáu siàu-liân.” 伊就講︰「我無ài信hit個是天使。」老母講︰「M̄是,總--是kiám-chhái 後日仔會;因為伊iáu少年。」
Gín-á kóng,“Góa siān ka̍h! A-bú ah, lí beh phō góa tńg-khì bô?” 囡仔講︰「我siān ka̍h﹗阿母ah,你beh 抱我轉去無?」
Lāu-bú kóng,“Ná ōe m̄ leh! Góa tiâu-tì lâi mā sī ūi-tio̍h án-ni.” 老母講︰「哪會m̄ leh﹗我刁持來mā是為著án-ni。」
Gín-á khîⁿ tī lāu-bú ê ām-kún, iā lāu-bú chhut-la̍t phō i, pái-cheh pái-cheh ti̍t-ti̍t kiâⁿ, sòa chhiùⁿ i só͘ tē-it ài ê koa. Hut-jiân gín-á lia̍h lāu-bú ê bīn khòaⁿ-cheh, chiū kóng,“A-bú ah, góa siūⁿ, lí kiám m̄-sī thiⁿ-sài mah?” 囡仔khîⁿ tī 老母ê 頷頸,也老母出力抱伊,跛cheh跛cheh直直行,續唱伊所第一愛ê歌。忽然囡仔掠老母ê 面看cheh,就講︰「阿母ah,我想,你敢m̄是天使mah?」
Lāu-bú kóng, “Lí chit ê gōng-kiáⁿ! Sím-mi̍h lâng bat thiaⁿ-kìⁿ kóng thiⁿ-sài hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn?” Kóng-liáu chòe i ná kiâⁿ ná chhiùⁿ-koa, koh chhun-kha chòe i ti̍t-ti̍t khì, só͘-í bô lâng chai-iáⁿ i sī pái-kha. 老母講︰「你這個憨子﹗甚mi̍h人bat聽見講天使hâ 青色粗布 ê 圍身裙?」講了做伊那行那唱歌,koh伸腳做伊直直去,所以無人知影伊是跛腳。
(Tâi-oân Kàu-hōe-pò tē 539 koàn, 1930 nî 2 ge̍h) (台灣教會報第539卷,1930年2月)
回上一頁    日治時期,   1930年,   小說