首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有17個段落,44個語句,1448個語詞,2034個音節
Sim-sim Liām-liām 心心念念
Chiu Thian-lâi 周天來
(Chit phiⁿ bô-lūn tōa-lâng, gín-ná lâi khòaⁿ lóng ē bêng). ﹙這篇無論大人,囡仔來看攏會明。﹚
Bat ū chi̍t pái tī bó͘ só͘-chāi, ū chi̍t ê Lú-o̍h ha̍k-seng kap i chi̍t ê sió-tī, nn̄g ê sio-chhōa chhut-mn̂g; chē hóe-chhia khì kàu Pîn-tong ê só͘-chāi chhōe i ê chhong-iú thit-thô. Hit-ji̍t in kàu Pîn-tong tú-tú 3 tiám pòaⁿ, iā hit ê ha̍k-seng ê chhong-iú ū lâi kàu chhia-thâu tán-chi̍h in; tāi-ke kìⁿ bīn chin hoaⁿ-hí, saⁿ-kap kóng-ōe; chiū chhōa in kàu i ê chhù. Hit-àm chiū pān chhe-chhau chhiáⁿ in. Chia̍h-pá liáu thêng tiap-á-kú, in chiū chhut-khì mn̂g-kháu-tiâⁿ hioh-khùn; ū-sî chē--teh, ū-sî khí-lâi; kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, kóng-tang kóng-sai kóng chin kú, sī in-ūi thài-kú hán-tit sio-tú; iū-koh hioh-joa̍h ê sî-kan í-keng beh kòe, tāi-ke saⁿ-chhōe chē; hiám-hiám chiū bô thang saⁿ-thàm ê ki-hōe, só͘-í tāi-ke tâm-ōe chin-chē; kàu chin àm chiah bô koh hōe; tāi-ke hoaⁿ-hí kàu-ke̍k, lóng-chóng chin sim-sek. Bat有一擺tī某所在,有一個女學學生kap伊一個小弟,兩個相chhōa 出門;坐火車去到屏東 ê 所在chhōe伊ê 窗友thit -thô。Hit日in到屏東tú-tú 3點半,也hit個學生 ê窗友有來到車頭等接in;大家見面真歡喜,相kap講話;就chhōa in 到伊ê 厝。Hit暗就辦chhe-chhau請 in。食飽了停tiap仔久,in就出去門口埕歇睏;有時坐--teh,有時起來;行來行去,講東講西講真久,是因為太久罕tit相tú;又koh歇熱 ê 時間已經beh過,大家相chhōe坐;險險就無thang 相探ê 機會,所以大家談話真濟;到真暗才無koh會;大家歡喜到極,攏總真心適。
Í-keng 9 tiàm pòaⁿ lah, i ê chhong-iú chiū-sī tiàm tī Pîn-tong hit ê, miâ-kiò Gio̍k-ki; chiū kā lâi chhōe i hit ê tâng-phōaⁿ, miâ-kiò Siù-jiông kóng,“Siù-jiông sàng, taⁿ lán lâi lé-pài thang khùn lah hòⁿ, lí to káⁿ chin siān leh?”Siù-jiông chiū kóng,“Bē ko̍h, góa ta̍k-ji̍t sim-sim liām-liām, ài lâi chhōe lí thit-thô, taⁿ kin-á-ji̍t ū hó ki-hōe, góa khah kóng mā bē siān; sī í-keng chin àm lah, bô lán kiám m̄-sī ài koh kóng khah kú leh?”Āu--lâi Siù-jiông kap in sió-tī miâ-kiò Bûn-hiông, chiū kap Gio̍k-ki í-ki̍p in ke-lāi ê lâng saⁿ-kap chò lé-pài. In teh lé-pài, tha̍k Sèng-chheh lûn-liû tha̍k, chi̍t lâng tha̍k chi̍t chat; Siù-jiông ê sió-tī Bûn-hiông iā kap lâng lûn-lâi lûn-khì. Gio̍k-ki ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ Siù-jiông ê sió-tī iáu hiah-n̍i̍h sè-hàn liâm-piⁿ hiah gâu tha̍k Sèng-keng, siūⁿ-liáu chin kî-koài; kàu lé-pài soah chiū kiò i lâi, mn̄g khòaⁿ i kúi hòe, chiah chai-iáⁿ sī 12 hòe. 已經 9 點半--lah,伊ê 窗友就是tiàm tī 屏東hit個,名叫玉枝;就kā來chhōe伊hit個同伴,名叫秀絨講︰「秀絨sàng,今咱來禮拜thang睏lah hòⁿ,你都káⁿ真siān--leh?」秀絨就講︰「Bē ko̍h,我逐日心心念念,ài來chhōe你thit-thô,今今仔日有好機會,我較講mā bē siān;是已經真暗--lah,無lán kiám m̄是ài koh講較久leh?」後--來秀絨kap in小弟名叫文雄,就kap玉枝以及 in家內 ê 人相kap做禮拜。In teh 禮拜,讀聖冊輪流讀,一人讀一節;秀絨 ê 小弟文雄也kap人輪來輪去。玉枝 ê 老母看見秀絨 ê 小弟iáu hiah-n̍i̍h細漢liâm-piⁿ hiah gâu讀聖經,想了真奇怪;到禮拜煞就叫伊來,問看伊幾歲,才知影是12 歲。
Bûn-hiông sī bó͘ kàu-hōe ê Chú-ji̍t-o̍h ha̍k-seng, 5 hòe ê sî chiū o̍h jī-bó, 7 hòe chiū ē hiáu tha̍k si, 10 hòe ê sî chiū í-keng chin gâu tha̍k Sèng-keng, chin gâu gîm-si; ta̍k-nî ê Kiù-chú-tàn lóng ū the̍h siúⁿ-phín, kū-nî ū siū-siúⁿ chi̍t-pún kim-kîⁿ ê Sin-iok Sèng-chheh; i ta̍k lé-pài lóng chiâu chhut-se̍k, só͘-í chiah hiah khoài chìn-pō͘; taⁿ í-keng sī ko-téng-kho ê ha̍k-seng lah; iā chím-á múi lé-pài m̄-nā hù Chú-ji̍t-o̍h, iā ū kap tōa-lâng chò-hóe lé-pài; gîm-si, thiaⁿ tō-lí, chin hoaⁿ-hí; ta̍k lé-pài kiâⁿ hn̄g-lō͘ bô hiâm ià-siān, ài kàu Siōng-tè ê sèng-tiān, khiam-pi sêng-siū kà-sī, thiaⁿ tō-lí chin chhù-bī, sim-koaⁿ chin kám-kek, si̍t-chāi ū hō͘ i tit-tio̍h chin tōa ê lī-ek. Gio̍k-ki ê lāu-bó chiū tùi i ê a-ché kóng, “Lí ê sió-tī si̍t-chāi chin khiáu, chin khó-chhú, lóng sī tùi lí chin gâu kà-sī.” Siù-jiông kóng,“Bô-iáⁿ ah, pí I khah ē hiáu--ê mā sī chin-chē leh!”Gio̍k-ki ê lāu-bó chiū koh kóng,“Si̍t-chāi chin gâu, án-ni to sǹg sī chin kám-sim lah!”Āu--lâi kóng soah, in tāi-ke chiū lóng khì khùn. 文雄是某教會 ê 主日學學生,5 歲ê 時就學字母,7歲就會曉讀詩,10 歲ê 時就已經真gâu 讀聖經,真gâu吟詩;逐年ê 救主誕攏有提賞品,舊年有受賞一本金墘ê 新約聖冊;伊逐禮拜攏齊出席,所以才hiah快進步;今已經是高等科ê 學生lah;也chím仔每禮拜m̄但赴主日學,也有kap大人做伙禮拜;吟詩,聽道理,真歡喜;逐禮拜行遠路無嫌厭siān,ài 到上帝 ê 聖殿,謙卑承受教示,聽道理真趣味,心肝真感激,實在有hō͘伊得著真大 ê 利益。玉枝 ê老母就tùi伊ê 阿姊講︰「你 ê 小弟實在真巧,真可取,攏是tùi你真gâu教示。」秀絨講︰「無影--ah,比伊較會曉--ê mā是真濟leh﹗」玉枝 ê 老母就koh講︰「實在真gâu,án-ni 都算是真感心--lah﹗」後--來講煞,in大家就攏去睏。
Keh ji̍t chiū-sī pài-saⁿ, in chia̍h chá-tǹg liáu; Gio̍k-ki chiū chhōa i ê chhong-iú kap in sió-tī khì khòaⁿ chè-thn̂g hōe-siā, hui-hêng-ki-tiûⁿ hiah ê bêng-só͘. Ē po͘ ū hioh-khùn, iā 5 tiám pòaⁿ chiū chia̍h ê-hng-tǹg, in-ūi joa̍h-thiⁿ sî, só͘-í ji̍t-thâu iáu-bōe lo̍h-soaⁿ; kàu 6 tiám in chiū sio-chhōa beh khì kong-hn̂g sàn-pō͘; iā in pêng-siông lóng chin ài tâm-lūn Sèng-keng-lāi ê kò͘-sū, í-ki̍p lâ-so͘ ê kà-sī; só͘-í in tùi kong-hn̂g chhut-lâi ê sî, chiū ti̍t-ti̍t kiâⁿ tùi lông-tiûⁿ hit hong-bīn khì; sì-bīn ū chhân-hn̂g chháu-ba̍k chin-súi, iā liâng-hong bî-bî-á lâi chin chhio-chhìn; in ná kiâⁿ chiū ná tâm-ōe, taⁿ chiong in só͘ tâm-lūn ê kì tī ē-té: 隔日就是拜三,in食早頓了;玉枝就chhōa伊ê 窗友kap in小弟去看製糖會社,飛行機場hiah ê 明所。E晡有歇睏,也 5 點半就食e昏頓,因為熱天時,所以日頭iáu-bōe落山;到6 點in就相chhōa beh去公園散步;也in平常攏真ài 談論聖經內 ê 故事,以及耶穌 ê教示;所以in tùi 公園出來 ê時,就直直行tùi 農場hit 方面去;四面有田園草木真súi,也涼風微微仔來真chhio凊;in 那行就那談話,今將 in所談論 ê 記tī 下底︰
Gio̍k-ki,“Siù-jiông sàng, lí khòaⁿ goán ê pài-tn̂g hiah tōa keng hiah súi leh; lán tùi chiah hn̄g ê só͘-chāi iā iáu-kú khòaⁿ ē tio̍h, lí khòaⁿhit ê thah hiah koân leh; téng-bīn ū chi̍t ki Si̍p-jī-kè, si̍t-chāi kiám m̄-sī chin chòng-giâm ê hōe-tn̂g mah?” 玉枝︰「秀絨sàng,你看阮 ê 拜堂hiah大間hiah súi leh;咱tùi chiah遠 ê 所在也iáu-kú看會著,你看hit 個塔hiah懸leh;頂面有一支十字架,實在敢m̄是真莊嚴 ê會堂mah?」
Siù-jiông,“Ū-iáⁿ tio̍h, si̍t-chāi khí-liáu chin hó khòaⁿ chin súi, bô-lūn sím-mi̍h gōa-ūi ê lâng tùi chia lâi, khòaⁿ-liáu liâm-piⁿ ē chai hit-keng chiū-sī pài-tn̂g; ē hō͘ sìn Chú ê lâng ê sim chin him-bō͘ ì-ài, sim-sim liām-liām ài ji̍p-khì khòaⁿ; iā tī-hia gîm-si, kî-tó, kám-siā Siōng-tè, lâi hióng-siū bû hān ê hok-khì.” 秀絨︰「有影都著,實在起了真好看真súi,無論甚mi̍h外位ê 人tùi chia來,看了liâm-piⁿ 會知hit間就是拜堂;會hō͘ 信主ê 人 ê 心真欣慕意愛,心心念念ài入去看;也tī hia 吟詩、祈禱、感謝上帝,來享受無限ê 福氣。」
Gio̍k-ki,“Lí ē kì-tit lán tī Lú-o̍h. Lô͘ Ko͘-niû bat kóng, in hit pêng ê pài-tn̂g khí-liáu chin chhoàng, chin hó-khòaⁿ, kap pa̍t khoán ê chhù lóng ū hun-piat; hō͘ lâng tùi chin-hn̄g ê só͘-chāi lóng khòaⁿ ē tio̍h, iā ū tōa-cheng hông-hun-àm ê sî nā kòng-cheng, hit ê siaⁿ thiaⁿ kàu chin hn̄g, hō͘ lâng ê sim-koaⁿ khui, ì-hiòng tùi hia khì; lí khòaⁿ goán ê pài-tn̂g mā sī iû-goân ū tōa-cheng, nā hông-hun-àm góa chhut-lâi sàn-pō͘ thiaⁿ liáu sim-koaⁿ chò chi̍t-ē khui; ài kóaⁿ-kín khì hù kî-tó-hōe.” 玉枝︰「你會記得咱tī 女學。盧姑娘bat 講,in hit爿 ê拜堂起了真 chhoàng,真好看,kap別款 ê 厝攏有分別;hō͘人tùi真遠 ê 所在攏看會著,也有大鐘黃昏暗ê 時若摃鐘,hit 個聲聽到真遠,hō͘ 人 ê 心肝開,意向tùi hia去;你看阮ê 拜堂mā是猶原有大鐘,若黃昏暗我出來散步聽了心肝做一下開;ài 趕緊去赴祈禱會。」
Siù-jiông,“Lán tī Lú-o̍h beh àm ê sî, lán chhut-khì chháu-po͘ kiâⁿ-iû, mā ū thiaⁿ-kìⁿ Sîn Ha̍k-hāu ê tōa-cheng teh kòng, khong, khong, khong...... si̍t-chāi thiaⁿ-liáu hō͘ lâng ē kái sim-būn; chai-iáⁿ sî-kan í-keng beh kàu, chiū-sī hō͘ lán thang khì Siōng-tè ê hōe-tn̂g, tī-hia hióng-siū, kî-kiû, kám-siā ê hok-khì.” 秀絨︰「咱tī 女學beh暗ê 時,咱出去草埔行游,mā有聽見神學校 ê 大鐘the摃,khong、khong、khong...... 實在聽了hō͘ 人會改心悶;知影時間已經beh 到,就是hō͘咱thang去上帝 ê 會堂,tī-hia享受、祈求、感謝 ê 福氣。」
Gio̍k-ki,“Si̍t-chāi hō͘ lán ê sim chin him-bō͘ ho͘N3; lán tī Lú-o̍h tô͘-ōe ê sî-kan, sian-siⁿ ū the̍h chit tiuⁿ gōa-kok ê ang-á-tô͘, chiū-sī ōe nn̄g ê ang-á-bó͘ tī hn̂g--n̍i̍h teh chò-kang; kàu beh àm, hut-jiân thiaⁿ-tio̍h kàu hōe ê tōa-cheng teh kòng, in nn̄g lâng chiū pàng-kang siang-chhiú ha̍p-óa, thâu-khak chhi̍h-chhi̍h ǹg tùi kàu-hōe tn̂g hit bīn teh kî-tó ho͘N3; si̍t-chāi lán teh ōe hit tiuⁿ tô͘ ê si, lán ê sim kiám m̄-sī chin siū kám-kek mah?” 玉枝︰「實在 hō͘ 咱ê 心真欣慕ho͘N3;咱tī 女學圖畫ê 時間,先生有提這張外國 ê尪仔圖,就是畫兩個尪仔某 tī園--n̍i̍h teh 做工;到beh 暗,忽然聽著到會 ê 大鐘teh摃,in二人就放工雙手合倚,頭殼chhi̍h-chhi̍h 向tùi教會堂hit 面teh祈禱ho͘N3;實在咱teh 畫hit張圖ê 時, 咱ê 心kiám m̄是真受感激mah?」
Siù-jiông,“Si̍t-chāi ū-iáⁿ to tio̍h, hō͘ lán ê sim chin him-bō͘, sim-sim liām-liām ài kàu Siōng-tè ê chhù.”In teh kóng ê sî hut-jiân Pîn-tong kàu-hōe ê cheng teh kòng, khong, khong, khong; Gio̍k-ki, ho͘N3,“Siù-jiông sàng, lí ū thiaⁿ-kìⁿ bô?”Siù-jiông,“Hò͘--ah! Chin hó-thiaⁿ ê siaⁿ ū-iáⁿ, kin-á-ji̍t sī pài-saⁿ, só͘-í lán tio̍h kín-meh2 tò-tńg lâi-khì hù kî-tó-hōe.”Gio̍k-ki,“Taⁿ bô lán kóaⁿ-kín tńg-lâi-khì ko̍h.” 秀絨︰「實在有影都著,hō͘咱ê 心真欣慕,心心念念愛到上帝 ê 厝。」In teh講 ê 時忽然屏東教會 ê鐘teh摃,khong、khong、khong;玉枝,ho͘N3︰「秀絨sàng,你有聽見無?」秀絨︰「Hò͘--ah﹗真好聽 ê 聲有影,今仔日是拜三,所以咱著緊mé 倒轉來去赴祈禱會。」玉枝︰「今無咱趕緊轉來去ko̍h。」
Só͘-í in chiū kín-meh2 tò-khì the̍h Sèng si, Sèng-chheh khì hù Pîn-tong kàu-hōe ê kî-tó-hōe. In nn̄g-saⁿ lâng hit àm khì hù kî-tó-hōe, si̍t-chāi hō͘ in ê sim chin hoaⁿ-hí; m̄-nā chhong-iú ê chhù tāi-ke saⁿ-thàm, koh-khah iàu-kín in ū chin him-bō͘ ài kàu Siōng-tè ê chhù, kap hiaⁿ-tī chí-mōe saⁿ kau-pôe, ná chhin-chhiūⁿ chi̍t ke ê lâng; si̍t-chāi in ê sim chin jia̍t, kàu-ke̍k hoaⁿ-hí ê khoán. 所以in 就緊meh2 倒去提聖詩、聖冊去赴屏東教會ê 祈禱會。In 2、3人hit 暗去赴祈禱會,實在hō͘ in ê 心真歡喜;m̄若窗友ê 厝大家相探,koh較要緊 in有真欣慕愛到上帝 ê 厝,kap 兄弟姊妹相交陪,那親像一家ê 人;實在 in ê 心真熱,到極歡喜 ê 款。
Kàu lé-pài-ji̍t ê sî, Gio̍k-ki ū chhōa i ê chhong-iú kap in sió-tī khì lé-pài, in chin chá chiū khì, sī ài thàm-khòaⁿ Chú-ji̍t-o̍h ê chōng-hóng sím-mi̍h khoán; in-ūi in nn̄g lâng tī Lú-o̍h ê sî ta̍k lé-pài lóng ū teh pang-chān Chú-ji̍t-o̍h ê kang; hioh-khùn tńg-khì in chhù ê sî, iā ū tàu pang-chān Chú-ji̍t-o̍h; só͘-í in tùi sè-hàn gín-ná chám-jiân ū chhù-bī ê khoán. Só͘-í Gio̍k-ki ū chhōa i ê chhong-iú Siù-jiông, khì khòaⁿ Pîn-tong kàu-hōe ê Chú-ji̍t-o̍h, iā ū chiong i hioh-joa̍h-tiong teh kà hit pan hō͘ i kà; Siù-jiông bô the-sî hoaⁿ-hí kà, bô koh-iūⁿ i pêng-siông só͘ teh kà ê khoán, kap ha̍k-seng chin hó kóng-ōe; iā chin gâu kóng kò͘-sū hō͘ in thiaⁿ; só͘-í hiah ê ha̍k-seng kàu soah ê sî, tī piⁿ-á tāi-ke teh hōe kóng,“Chit ê sian-siⁿ tùi tá-lo̍h lâi, hé chin gâu kóng--ah, goán chin ài thiaⁿ; beh ōe thang ta̍k lé-pài lâi chò goán ê sian-siⁿ kiám m̄-sī chin hó.” 到禮拜日 ê 時,玉枝有chhōa伊ê 窗友kap in小弟去禮拜,in真早就去,是愛探看主日學ê 狀況甚mi̍h款;因為in兩人 tī 女學ê 時逐禮拜攏有teh 幫贊主日學ê 工;歇睏轉去 in 厝 ê 時,也有鬥幫贊主日學;所以in tùi 細漢囡仔chám然有趣味 ê 款。所以玉枝有chhōa伊ê 窗友秀絨,去看屏東教會 ê主日學,也有將伊歇熱中teh教hit班hō͘伊教;秀絨無推辭歡喜教,無各樣伊平常所teh教 ê 款,kap學生真好講話;也真gâu講故事hoūin 聽;所以hiah ê 學生到煞ê 時,tī 邊--仔大家teh 會講︰「這個先生tùi tá落來,hé真gâu講--ah,阮真愛聽;beh 會thang 逐禮拜來做阮 ê 先生kiám m̄是真好。」
Āu--lâi Chú-ji̍t-o̍h soah, in chiū chhōa khì hù tōa-lâng ê lé-pài, hit-ji̍t chin hoaⁿ-hí, tńg-khì ná chhin-chhiūⁿ ū bē kóng--tit ê hoaⁿ-hí kap kám-kek tī in ê sim-lāi ê khoán. Keh chá-khí chiū-sī pài-it, Siù-jiông kap i ê sió-tī Bûn-hiông chiū kap i ê chhong-iú Gio̍k-ki saⁿ-sî tò-khì in ê pún só͘-chāi; ǹg-bāng koh bô lōa-kú in beh koh tī Lú-o̍h lâi chò-hóe, chiū án-ni tāi-ke chiām-sî lī-pia̍t. 後--來主日學煞,in就chhōa去赴大人 ê 禮拜,hit日真歡喜,轉去那親像有bē講--tit ê 歡喜 kap 感激tī in ê心內 ê 款。隔早起就是拜一,秀絨 kap伊ê 小弟文雄就kap伊ê 窗友玉枝相辭倒去 in ê 本所在;向望 koh無偌久in beh koh tī 女學來做伙,就án-ni 大家暫時離別。
Lia̍t-ūi hiaⁿ-tī chí-bē, í-ki̍p chèng Chú-ji̍t-o̍h ê ha̍k-seng, lán kiám m̄-sī chin ài khòaⁿ chit nn̄g, saⁿ lâng ê bô͘-iūⁿ; hoaⁿ-hí put-sî sim-sim liām-liām ài kàu Siōng-tè ê chhù mah? Lán chai lán lâng ê sim-sîn, jio̍k-thé, put-sî lóng ū khiàm-khoeh, só͘-í lán ê sim nā chin khiam-pi, chhin-chhiūⁿ sim-lāi chin sàn-hiong ài him-bō͘ Siōng-tè ê gī; ài thiaⁿ Bo̍k-su, Thoân-tō-su chhián-bêng Siōng-tè ê tō-lí, iúⁿ-chhī lán sim-sîn ê bí-niû tit-tio̍h chiâu-pī; kî-kiû, kám-siā, gîm-si, lán ê sim kiám bô chin hoaⁿ-hí; hióng-siū Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê bû-hān ê hok-khì mah? 列位兄弟姊妹,以及眾主日學 ê 學生,咱kiám m̄是真愛看這2、3人 ê 模樣;歡喜不時心心念念愛到上帝 ê 厝mah?咱知咱人 ê 心神、肉體,不時攏有欠缺,所以咱ê 心若真謙卑,親像心內真散hiong愛欣慕上帝 ê 義;愛聽牧師,傳道師淺明上帝 ê 道理,養飼咱心神 ê 米糧得著齊備;祈求、感謝、吟詩,咱ê 心敢無真歡喜;享受上帝所賞賜 ê 無限ê 福氣mah?
Iâ-so͘ tī sè-kan, tú-chiah 12 hòe ê sî, kap i ê pē-bú siōng Ia-lō͘-sat-léng siú-pôaⁿ kòe-chiat; tī tiān-n̍i̍h tùi i ê pē-bú kóng: “Kiám m̄-chai góa eng-kai tī góa ê pē ê chhù mah?” (Lō͘-ka 2:49). Koh chi̍t-pái, Iâ-so͘ iû-goân kàu Ia-lō͘-sat-léng, ji̍p tiān, koán chhut tiān-lāi bé-bē ê lâng, chhia-tó in só͘ ēng bé-bē ê khì-kū, lâi chheng-khì sèng-tiān ê sî, iā bat kóng: “Kiám bô kì-chāi kóng, góa ê chhù beh chheng chò bān-bang kî-tó ê chhù mah?” (Má-khó 11:17) 耶穌 tī 世間,tú才 12 歲ê 時,kap伊ê 父母上耶路撒冷守盤過節;tī 殿n̍i̍h tùi伊ê 父母講︰「Kiám m̄知我應該 tī我ê 父ê 厝mah?」﹙路加 2:49﹚。Koh一擺,耶穌猶原到耶路撒冷,入殿,管出殿內買賣 ê 人,chhia倒in所用買賣ê 器具,來清氣聖殿 ê 時,也bat 講︰「Kiám無記載講,我ê 厝beh 稱做萬邦祈禱 ê 厝 mah?」﹙馬可11:17﹚
(Tâi-oân Kàu-hōe-pò tē 517 koàn, 1928 nî 4 ge̍h) (台灣教會報第517卷,1928年4月)
回上一頁    日治時期,   1928年,   小說