首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有76個段落,222個語句,2711個語詞,4182個音節
Chhut-sí-sòaⁿ_09 出死線_09
Tēⁿ Khe-phoàn 鄭溪泮
Chit-tiuⁿ phoe kià khì liáu, Choân-hiàn Sian-siⁿ kā Sian-siⁿ-niû kóng, Lí khòaⁿ, sui-jiân kā i khì-choa̍t, iáu-kú hôe chit-ê phoe bē pháiⁿ-thiaⁿ, lí-khì chin ti̍t. Kóng-liáu chiū chiong phoe chhah-tī phoe-tē. 這張批寄去了,全賢先生kā先生娘講:「你看,雖然kā伊去絕,iáu-kú回這個批bē歹聽,理氣真直。」講了就將批chhah-tī批袋。
Keh chá-khí, Hūi-chú sàu-tè, khòaⁿ-kiⁿ Chin-seng ê miâ tī phoe-lông-āu, chiū poah-kang khui-khòaⁿ. Tùi-thâu khòaⁿ kàu-bóe. Khòaⁿ kàu hit-kù 隔早起,惠子掃地,看見真聲ê名tī批囊後,就撥工開看。Tùi 頭看到尾。看到hit句
“Beh cháiⁿ-iūⁿ sé kiàn-siàu tī chèng-lâng ê tiong-kan,” hut-jiân ba̍k-sái ti̍h--lo̍h-lâi, siūⁿ kóng, ū-iáⁿ to-tio̍h, góa sit-chhò lah. 「Beh怎樣洗見笑tī眾人ê中間?」忽然目屎滴--落--來,想講:「有影都著,我失錯--lah。」
Khah tōa-òaⁿ. Jîn-hô sian-siⁿ kàu-ūi, ōe-thiⁿ-soat-tē; nā-sī Hūi-chú bô in-ūi hó-thiaⁿ ê ōe lâi tùi-tiōng, kan-ta siūⁿ hit-kù “Beh cháiⁿ-iūⁿ sé kiàn-siàu tī chèng-lâng ê tiong-kan,” sím-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hóe-to̍h. Lō͘-hóe kā i kóng, Góa sī ka-tī ê lâng, chīn-chêng kā lí kóng, taⁿ lí kin-mê khì siūⁿ khòaⁿ, bin-ná chá-khí tio̍h kā góa hôe-ho̍k. Khah大晏,仁和先生到位,話天說地;但是惠子無因為好聽ê話來對重,kan-ta想hit句「Beh怎樣洗見笑tī眾人ê中間?」,心肝親像火著。路尾kā伊講:「我是家己ê人,盡情kā你講,今你kin暝去想看,明仔早起著kā我回覆。」
Keh chá-khí chiū kiò, Hūi-chú ah, taⁿ li siūⁿ-liáu cháiⁿ-iūⁿ? Hūi-chú kóng, Tāi-chì chhut-tùi Siōng-tè, taⁿ góa m̄-káⁿ ûi-ke̍h. Sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí, chiū tńg-lâi, chia̍t-pò ka-im, tùi án-ni chiū koh chhiàng tē 3 pái, jiân-āu tiāⁿ-tio̍h. 隔早起就叫,惠子--ah,今你想了怎樣?惠子講:「事誌出tùi 上帝,今我m̄敢違逆。」先生真歡喜,就轉--來,捷報佳音,tùi án-ni就koh chhiàng第3擺,然後定著。
* * * * * *
Keh-nî chiaⁿ-goe̍h, koat-tēng beh hō͘ Hūi-chú lâi ji̍p Hū-lú Sèng-chheh ha̍k-īⁿ, lāu-bó kià-phoe kiò Chin-seng lâi chhia-thâu ngiâ-chi̍h, i beh tùi Pat-sian-chng chhōa i lâi. Chin-seng chhēng-liáu sé-luh ê chè-ho̍k, tì-tó chi̍t-téng thian-sek ê chè-bō, chiū khì-kàu chhut-ji̍p-kháu hōng-gêng. Í-keng lo̍h-chhia, Chì-khîn chiū kiò, Chin-seng ah, lí lâi. Chin-seng kóng, Sī. Chiū kiò 2-tiuⁿ jîn-le̍k-chhia, hō͘ in chē-khì. Chin-seng kìⁿ-tio̍h Hui-chú sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí; Hūi-chú-ah iā chin boán-chiok. Hit-ê Chêng-kéng oán-jiân ba̍t-hûn ê tiong-kan, chhut-hiân kng-bêng ê goe̍h. Chin-seng kap Hūi-chú, sui-jiân bōe-bat kong-ōe, iā m̄-bat kià-phoe, iáu-kú in tùi kî-tó lâi saⁿ-kau-pôe, chit-hō sū, nā m̄-sī Siōng-chú, sáⁿ-lâng beh sìn i ah! 隔年正月,決定beh hō͘惠子來入婦女聖冊學院,老母寄批叫真聲來車頭迎接,伊beh tùi八仙庄chhōa伊來。真聲穿了sé-luh(silk)ê制服,戴tó一頂天色ê制帽,就去到出入口奉迎 。已經落車,至勤就叫:「真聲--ah,你來。」真聲講:「是。」就叫2張人力車,hō͘ in坐--去。真聲見著惠子心肝真歡喜;惠子仔也真滿足。Hit個情景宛然密雲ê中間,出現光明ê月。真聲 kap 惠子,雖然未bat講話,也m̄-bat寄批,iáu-kú in tùi祈禱來相交陪,這號事,若m̄是上主,啥人beh信--伊--ah!
Móe-pái sio-gū, ū-kám tio̍h chin chhù-bī, sim-koaⁿ ū hián-chhut chheng-chúi ê thiàⁿ. Pó-lô hêng-iông kóng, Ki-tok thiàⁿ kàu-hōe, chhin-chhiūⁿ tiōng-hu thiàⁿ hu-jîn-lâng, si̍t-chāi chin tio̍h. Thoân-sim-su̍t ê ò-biāu, phah-sǹg sī án-ni; bô, m̄-sī, in sī kiōng-bêng ê ài-sim lah! 每擺相遇,有感著真趣味,心肝有顯出清水ê疼。保羅形容講「基督疼教會,親像丈夫疼婦人人」,實在真著。傳心術ê奧妙,扑算是án-ni;無,m̄是,in是共鳴ê愛心--lah!
Chi̍t-pái Chin-seng khì chhōe Ko͘-niû, Ko͘-niû kóng, Hūi-chú chin hó, Chin ha̍h. Tú-á tī-chia chò chhâi-hông, góa kiò i lâi. Chin-seng kóng, M̄-bián, góa lâi m̄-sī ūi-tio̍h án-ni. In ê loân-ài put-chāi tī bah, sī chāi tī sim. 一擺真聲去chhōe姑娘,姑娘講:「惠子真好,真合。抵仔tī chia做裁縫,我叫伊來。」真聲講:「M̄免,我來m̄是為著án-ni。」In ê戀愛不在tī肉,是在tī心。
* * * * * *
1917 nî 3-goe̍h, Chin-seng chut-gia̍p, siū-phài khì chò thoân-tō, tòa tī Sù-î-chng, chiū lāu-bó chá-nî ê chì-khì chiâⁿ lah. 1917年3月,真聲卒業,受派去做傳道,tòa tī四維庄,就老母早年ê志氣成--lah。
Kiat-hun ê kî-ji̍t í-keng kàu, sì-goe̍h 4-jit ē-po͘ 6-tiàm, Chin-seng kap Hūi-chú chiū tī Sam-siâⁿ-chng kiâⁿ-liâu Kiat-hun-sek. Choân-hiàn sian-siⁿ, ū ūi-tio̍h in pâi tōa iàn-sia̍h. Hit-tah iú-miâ ê 8-im, iā lâi tàu-nāu-jia̍t, tiⁿ-taⁿ-kiò. Che-sī Chin-seng tē-it hoaⁿ-hí ê ji̍t, ná-chún I-sat chhōa Lī-pek-ka ji̍p lāu-bó ê tiùⁿ-pâng lâi hoaⁿ-hí. Chin-seng chhōa Hūi-chú, chiâⁿ-chòe hu-hū, ji̍p-tī Sèng-ài ê seng-oa̍h. Keh 3-ji̍t chiū khì tiàm kàu-hōe. Iû-goân tùi thun-lún lâi siat-chiàⁿ oân-móa ê ka-têng. Chin-seng chin thiàⁿ Hūi-chú, Hūi-chú iā chin gâu pang-chān Chin-seng. In, taⁿ ji̍t-ji̍t sī sèng-ài ê lâng lah! 結婚ê期日已經到,4月4日下晡6點,真聲 kap 惠子就tī三城庄行了結婚式。全賢先生,有為著in排大筵席。Hit搭有名ê八音,也來鬥鬧熱,tiⁿ-taⁿ-叫。這是真聲第1歡喜ê日,若準以撒chhōa利百加入老母ê數房來歡喜。真聲娶惠子,成做夫婦,入tī聖愛ê生活。隔三日就去tiàm教會。猶原tùi 吞忍來siat-chiâⁿ完滿ê家庭。真聲真疼惠子,惠子也真gâu幫贊真聲。In,今日日是聖愛ê人--lah!
27 Lí chiah siūⁿ khòaⁿ-māi! 27你chiah想看覓!
Chin-seng kap Hūi-chú, tiàm-tī Sù-î-chng ê kàu-hōe 2 nî-kú, hit só͘-chāi sui-sī chháu-tē, kàu-hōe sè-sè, chhù-the̍h hi-bî, jîn-kháu bi̍h-si̍h; iáu-kú chhiū-nâ bō͘-sēng, hiang-kó hó-kéng. Khe-piⁿ hî-tî chin sim-sek, ē-po͘-sî, ji̍t beh lo̍h-soaⁿ, nā ū-êng Chin-seng kap Hūi-chú khì-hia kiâⁿ-iû, Chin-seng chiū kho͘-chheⁿ-ioh. Chi̍t-ê kho͘, tùi hî-tî-á ê lêng-kak-té, ti̍t-ti̍t thiàu-tùi chiā-hn̂g khí-lâi. Chin-seng ti̍t-ti̍t kho͘, Hui-chú ti̍t-ti̍t lia̍h, chin chhù-bī. Tńg-lâi ê sî, chhù-piⁿ kóng, Lín 2-ê chin hó. 真聲 kap 惠子,tiàm-tī四維庄ê教會2年久,hit所在雖是草地,教會細細,厝宅稀微,人口bi̍h-si̍h;iáu-kú樹林茂盛,香果好景。溪邊魚池真心適,下晡時,日beh落山,若有閒真聲 kap 惠子去hia行遊,真聲就kho͘青ioh。一下kho͘,tùi 魚池仔ê菱角底,直直跳tùi蔗園起--來。真聲直直kho͘,惠子直直掠,真趣味。轉來ê時,厝邊講:「Lín 2個真好。」
Chin-seng goe̍h-kng-mê chiū chhōa tńg chi̍t-ê lâng khi pò͘-tō, ū-sî iā chham Hūi-chú khì thàm hōe-iú. Chit-ūi ê hōe-iú chin sim-sek: Thái-ko--ê iā-ū; bô ke-kah--ê iā-ū; hó-gia̍h--ê iā-ū; sàn-hiong--ê iā-ū. Tāi-ke chhin-chhiūⁿ chi̍t-thé, chin hó kau-pôe. 真聲月光暝就chhōa當職ê人去佈道,有時也參惠子去探會友。這位ê會友真心適:Thái-ko--ê也有;曲痀--ê也有,íⁿ-o͘N3--ê也有,青瞑--ê也有,無ke-kah--ê也有;好額--ê也有;散hiong--ê也有。逐家親像一體,真好交陪。
Chin-seng tī-hia ū kúi-nā hāng siū kám-kek ê tāi-chì. 真聲tī-hia有幾若項受感激ê事誌。
Thâu-chi̍t-hāng: 頭1項
Lī Sù-î-chng ji̍p-tang, kòe 10 gōa iân-khe ê soaⁿ-lāi, kiò-chò Kó͘-chhoan-chng. Ū chi̍t-ê Ki-no͘h-khoh sàng. I kū-té sī a-phiàn, kiáu, chiú, chhī cha-bó͘ ê lâng. It-tàn hoán-hóe, pìⁿ-chò têng-thâu-siⁿ: a-phiàn ké-lī-li; kiáu-jí sio-lio-khì; ta̍k lé-pài kiâⁿ phò͘-gōa lō͘ lāi lé-pài; siông-siông ì kàu-ūi ê sî, pa̍t-lâng iáu-bōe chia̍h chá-khí. Si̍t-chāi jia̍t-sim ê lâng bô hiâm hn̄g. 離四維庄入東,過10外沿溪ê山內,叫做古川庄。有1個Ki-no͘h-khoh sàng(紀野子)。伊舊底是鴉片、局、酒、飼查某ê人。一旦反悔,變做重頭生:鴉片改離離;局子燒lio--去;逐禮拜行phò͘-外路來禮拜;常常伊到位ê時,別人iáu-bōe食早起。實在熱心ê人無嫌遠。
Tē-2-hāng: 第2項
Jū-seng hiaⁿ, chit-lâng tī Sù-î-chng chin khoeh-kiáⁿ. Sui-jiân sí chi̍t-ê hāu-siⁿ, koh sí chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, i iā bô piàn-ōaⁿ i ê chhiò-iông, iû-goân jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú. I siông-siông kóng, Siōng-tè ê chí-ì, lâng m̄-thang ûi-ke̍h. Si̍t-chāi sī An-lo̍k-ke. 裕生兄,這人tī四維庄真缺子。雖然死1個後生,koh死1個查某子,伊也無變換伊ê笑容,猶原熱心服事主。伊常常講:「上帝ê旨意,人m̄-thang 違逆。實在是安樂家。
Tē-3-hāng: 第3項
Jîn-chiok-peh, chit-ê lâng kap Chin-seng chò chhù-piⁿ, i chin lò, thâu-mn̂g chhùi-chhiu pe̍h, koh chin sàn-hiong. I sī pē-lāu-kiáⁿ-iù. Sui-sī sàn-hiong, iáu-kú ta̍k lé-pài hiàn-chîⁿ tī sài-chîⁿ-siuⁿ. Kàu nî-bóe kiat-siàu, pí pù-lâng ū khah chē. Sàn-hiong-lâng sió-khóa chîⁿ ta̍uh-ta̍uh hiàn, iâⁿ-kòe pù-lâng kú-kú hiàn 1-pái. Chi̍t-ti̍h chi̍t-ti̍h ê chúi, chiāⁿ-chò hái hiah-tōa, chi̍t-lia̍p chi̍t-lia̍p n̂g-soa, kiat-chò tē kap soaⁿ. Góa goān Siōng-tè ke-thiⁿ hok-khì hō͘ chit-ê lāu-lâng. 仁足伯,這個人kap真聲做厝邊,伊真lò,頭毛嘴鬚白,koh真散hiong。伊是父老子幼。雖是散hiong,iáu-kú逐禮拜獻錢tī賽錢箱。到年尾結數,比富人有較濟。散hiong人小可錢ta̍uh-ta̍uh獻,贏過富人久久獻一擺。一滴一滴ê水,成做海hiah大,一粒一粒黃沙,結做地 kap 山。我願上帝加添福氣hō͘這個老人。
Tē-4-hāng: 第4項
Chia-ê chí-mōe chin jia̍t-sim gâu thiàⁿ-thàng, kî-tiong ū Kó͘-ḿ, kap i ê cha-bó͘-kiáⁿ Pe̍h-chúi-só, sī chin thé-thiap Chin-seng. Ná-chún chāi-chá Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a kap pa̍t-ê chí-mōe, gâu pang-chān Iâ-so͘ ê khiàm-khoeh. Chia ê姊妹真熱心gâu疼痛,其中有顧姆, kap 伊ê查某子白水嫂,是真體貼真聲。若準在早抹大粒ê瑪利亞 kap 別個姊妹,gâu幫贊耶穌ê欠缺。
* * * * * *
Chi̍t-ji̍t ū-lâng kā Chin-seng kóng, Pe̍h-chúi hiaⁿ hoan 7-kài, taⁿ beh àn-chóaⁿ? Chin-seng kóng, Kiám ū-iáⁿ? Ìn kóng, Chin-chiàⁿ. Chin khó-sioh, chîⁿ chi̍t-ē ū, bô lâng káⁿ kóng--i. Chin-seng kóng, Iâ-so͘ káⁿ. Ìn kóng, Tio̍h--noh, tû-khì Iâ-so͘, í-gōa sáⁿ-lâng káⁿ? Chin-seng kóng, Iâ-so͘ nā kah góa khì, góa tek-khak káⁿ-khì. Ìn kóng, Lí tio̍h sè-jī, kiaⁿ-liáu hông-hóe-thâu, siat-sú hoat siū-khì, lí chiū hùi-khì. Chin-seng kóng, Kiám án-ni! Hit-lâng tńg-khì liáu, Chin-seng tī pâng-lāi teh siūⁿ, i sī tng-chit, koh sī chin thiàⁿ góa ê lâng, góa kin-ná-ji̍t tek-khak tio̍h khó͘-khǹg i, chiah ū thiàⁿ--i; i nā beh thiaⁿ, hó; nā m̄-thiaⁿ, góa bô kòe-sit. M̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ kóng, góa kiám-ū hit-hō táⁿ, chiū kî-tó Siōng-tè. Kî-tó soah chiū hó-táⁿ khì, ná-chún kiâⁿ sé-lé Iok-hān teh kàn-chèng Hi-lu̍t. Lō͘-ni̍h tú-tio̍h chi̍t-lâng, mn̄g kóng, Sian-siⁿ beh chhòng sím-mi̍h? Hit-lâng sī lāu-lâng. Chin-seng chiū kā i kóng só͘ beh khì ê in-toaⁿ. I kóng, Bo̍h-tit, i sī ū sè-le̍k ê lâng, khó͘-khǹg liáu hō͘ i m̄ hoaⁿ-hí. Chin-seng kóng, Hiaⁿ-tī ah, góa ū chi̍t-ê ku-koài-phiah put-lūn sī chhin-lâng hó-pông-iú, nā ū m̄-tio̍h: beh kiò góa tèⁿ m̄-chai, lâi jīn i chò tio̍h, gòa bô-boeh; iū-koh góa nā siûⁿ-liáu koat-toàn, bô sûi-piān ké-ōaⁿ. Só͘-í góa tek-khak beh khì, iā beh chiàu liông-sim lâi kóng. 一日有人kā真聲講:「白水兄犯七誡,今beh àn-chóaⁿ?」真聲講:「敢有影?」應講:「真正。真可惜,錢一--下有,無人敢講--伊。」真聲講:「耶穌敢。」應講:「著--noh,除去耶穌,以外啥人敢?」真聲講:「耶穌若 kap 我去,我的確敢去。」應講:「你著細膩,驚了烽火頭,設使發受氣,你就費氣。」真聲講:「敢án-ni?」Hit人轉去了,真聲tī房內teh想:伊是當職,koh是真疼--我ê人,我今仔日的確著苦勸--伊,才有疼--伊;伊若beh聽,好;若m̄聽,我無過失。M̄知beh怎樣講?我敢有hit號膽,就祈禱上帝。祈禱煞就好膽--去,若準行洗禮約翰teh干證希律。路--ni̍h抵著一人,問講:「先生beh創甚物?」Hit人是老人。真聲就kā伊講所beh去ê因端。伊講:「莫得,伊是有勢力ê人,苦勸了hō͘伊m̄歡喜。」真聲講:「兄弟--ah,我有1個古怪癖,不論是親人好朋友,若有m̄著:beh叫我tèⁿ m̄知,來認伊做著,我無boeh;koh我若想了決斷,無隨便改換。所以我的確beh去,也beh照良心來講。」
Kóng soah chiū khì, 講煞就去。
Chin-seng chit-tia̍p sī siàu-liân, iáu-kú ū ûi-giâm ê khoán, Chiū chhiáⁿ Pe̍h-chúi hiaⁿ, lâi pài-tn̄g, kā i kóng, Pe̍h-chúi hiaⁿ, lí pêng-sò͘ chin thiàⁿ góa, kin-ná-ji̍t ū kúi-kù ōe, èng-kai tio̍h kā lí kóng, chiah-sī thiàⁿ-tio̍h lí. Góa thiaⁿ lí hoān-tio̍h 7-kài, chit-ê sū, í-keng hián-chhut, bô-thang piān-pok. Kiám-chhái ē-môa-tit lâng; nā-sī bē môa-tit Siōng-tè. Ti Siōng-tè ê bīn-chêng, Ki-tok ê sin-piⁿ, ū ha̍p-gî á-bô? Lán sī Ki-tok-tô͘, hòng-kiam lán sī tng kàu-hōe ê chit, chò hōe-iú ê bô͘-iūⁿ, án-ni, lí chiah ka-tī siūⁿ khòaⁿ-mâi leh! 真聲這tia̍p是少年,iáu-kú有威嚴ê款,就請白水兄來拜堂,kā伊講:「白水兄,你平素真疼--我,今仔日有幾句話,應該著kā你講才是疼著你。我聽你犯著7誡,這個事,已經顯出,無-thang辯駁。Kiám-chhái會瞞tit人;但是bē瞞tit上帝。Tī上帝ê面前,基督ê身邊,有合宜抑無?咱是基督徒,況兼咱是當教會ê職,做會友ê模樣,án-ni,你chiah家己想看覓--leh!」
Chin-seng kóng chiah-ê ōe ê sî, Pe̍h-chúi hiaⁿ ba̍k-sái ná lo̍h-hō͘, ìn kóng, Hah!... ...Góa chi̍t-sî siū-bê, ná-chún bê-lō͘ ê iûⁿ, kin-ná-ji̍t, lí bián-lē chiah-ê ōe, góa chhin-chhiūⁿ khùn-chhéⁿ, góa taⁿ chhim-chhim chai góa ê m̄-tio̍h. Chin-seng kóng, Kám-siā Siōng-tè, góa kóng chiah-ê m̄-sī góa káⁿ lâi kóng, sī Siōng-tè chhe góa lâi; taⁿ lí ū hoán-hóe ê sim, góa chin hoaⁿ-hí, chiū Siōng-tè iā-sī án-ni. Kóng soah, chiū kap i saⁿ-kap kî-tó. Liáu-āu Pe̍h-chúi hiaⁿ iû-goân chin jia̍t-sim, chin thiàⁿ Chin-seng. Si̍t-chāi sī tùi kî-tó lâi khah iâⁿ. 真聲講chiah-ê話ê時,白水兄目屎那落雨,應講:「Hah!......一時受迷,若準迷路ê羊,今仔日,你勉勵chiah-ê話,我親像睏醒,我今深深知我ê m̄著。」真聲講:「感謝上帝,我講chiah-ê m̄是我敢來講。是上帝差我來;今你有反悔ê心,我真歡喜,就上帝也是án-ni。」講煞,就 kap 伊相 kap 祈禱。了後白水兄猶原真熱心,真疼真聲。實在是tùi 祈禱來較贏。
28 Thè giâ si̍p-jī-kè 28替舉十字架
Chi̍t-ji̍t a-hiaⁿ Chheng-liû, tī Sam-siâⁿ-chng tòa io̍h-tiàm, hut-jiân tò-tńg-lâi, lō͘ tùi Sù-î-chng keng-kòe, beh tńg-khì Chēng-chúi-piⁿ, chiū oa̍t-ji̍p-lâi chhōe Chin-seng. 一日阿兄清流,tī三城庄tòa藥店,忽然倒轉--來,路tùi 四維庄經過,beh轉去靜水邊,就越入來chhōe真聲。
Chin-seng mn̄g kóng, Hiaⁿ-ko, lí cháiⁿ-iūⁿ tò-tńg-lâi? Ìn kóng, Tī Sam-siâⁿ chiah-kú kám-mō͘ chin-chē, tak7-ji̍t ū sí-lâng, khòaⁿ-tio̍h ē chheⁿ-chhìn, thàn chîⁿ iú-sò͘, sìⁿ-miā tio̍h kò͘. 真聲問講:「兄哥,你怎樣倒轉--來?」應講:「Tī三城chiah久感冒真濟,逐日有死人,看著會青-chhìn,趁錢有數,生命著顧。」
Keh-mê chiū tńg-khì Chēng-chúi-piⁿ, āu-lâi khì Lâm-á-kheⁿ hō͘-lâng chhiàⁿ tòa-tiàm. 隔暝就轉去靜水邊,後來去楠仔坑hō͘人倩tòa店。
Kòe 2 lé-pài, ū-lâng pò kóng, Lín hiaⁿ-ko phòa-pīⁿ chin siong-tiōng, hoan-hù lí tńg-khì. Chin-seng thàu-mê tńg-khì, sûi-sî khì cháu-chông i-seng, kā i mn̄g-io̍h. I sī hì-iām, siang-pêng lóng tēng. Hit-tia̍p hiaⁿ-só í-keng siⁿ 2-ê hāu-siⁿ 2-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Tōa cha-bó͘-kiáⁿ sí-khì, tē 2 hāu-seⁿ pun āu-thâu. Hit-sî koh siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘ gin-ná 3-ji̍t teh thiu-the̍h, hē-tī nî-chîⁿ-kháu teh puh-chhi. Chin-seng hit goe̍h-ji̍t ê sin-kim 13 kho͘, ūi-tio̍h hiaⁿ, khì liáu-liáu. Khòaⁿ-kiⁿ bô khah hó, chiū phah tiān-pò khì Pat-sian-chng, kiò lāu-bó tńg-lâi. 過2禮拜,有人報講:「Lín兄哥破病真傷重,番咐你轉--去。」真聲透暝轉--去,隨時去走chông醫生,kā伊問藥。伊是肺炎,雙爿攏tēng。Hit-tia̍p兄嫂已經生2個後生2個查某子。大查某子死去,第2後生分後頭。Hit時koh生1個查某囡仔3日teh thiu-the̍h,下tī簾簷口teh puh-chhi。真聲hit月日ê薪金13箍,為著兄,去了了。看見無較好,就扑電報去八仙庄,叫老母轉--來。
Chì-khîn tńg-lâi, tú-tú hoa̍h ji̍p-mn̂g, hit-sî Chheng-liû jia̍t-kông, tùi lāi-bīn tian chhut-lâi, khòaⁿ-kiⁿ Chì-khîn tńg-lâi, chiū kiò chi̍t-siaⁿ, Ḿ-ah lí tńg-lâi hàⁿ? Kóng-liáu chiū koh ji̍p-khì, bô-koh chhut-lâi. 至勤轉--來,tú-tú hoa̍h入門,hit時清流熱狂,tùi 內面顛--出來,看見至勤轉--來,就叫一聲:「姆--ah,你轉--來--hàⁿ?」講了就koh--入去,無koh--出來。
Hit-sî in tiūⁿ-ḿ iā lâi, teh kóng i ê cha-bó͘-kiáⁿ tòe Chheng-liû ê kan-khó͘: Chheng-liû tī lāi-té í-keng bē kóng-ōe, thiaⁿ i án-ni kóng, chiū bián-kióng, kóng, Hit時in丈姆也來,teh講伊ê查某子tòe清流ê艱苦。清流tī內底已經bē講話,聽伊an-ni講,就勉強,講:
Kan-khó͘, ......kan-khó͘.......,
Kan-khó͘ mā tio̍h chiàu-khò͘ lâng ê bó͘-kiáⁿ.
Kóng soah bē koh kóng, chiū kia̍h-chhiú khùi-tǹg.
Á! Sí-sîn kah teh jiok, khah siám to-sī sí.
艱苦,.......艱苦.......,
艱苦mā著照顧人ê某子。
講煞bē koh講,就舉手氣斷。
Á!死神kah teh jiok,較閃都是死。
* * * * * *
Í-keng sí-lo̍h, bô pòaⁿ îⁿ, chá-nî chi̍t-kóa gia̍p-sán, hō͘ i bē-bē-khì, taⁿ sí-lo̍h, tian-tò tio̍h hō͘ Chì-khîn chioh-chîⁿ lâi siu-bâi. Sí-lâng iáu-tī thiaⁿ-piⁿ, hit-mê (Chheⁿ-ḿ tùi chheⁿ-ḿ) in tiuⁿ-ḿ tùi Chì-khîn kóng, Chheⁿ-ḿ ah, lí to iā hán-tit tò-lâi; góa siūⁿ lán Mǹg-ā (Hiaⁿ-só ê miâ) tòe Chheng-liû kan-khó͘ kàu-taⁿ chin m̄-ta̍t. Taⁿ i, chò i sí-sí-khì, pàng in bó-á-kiáⁿ beh àn-chóaⁿ? 已經死--落,無半圓,早年一寡業產,hō͘伊賣賣--去;今死--落,顛倒著hō͘至勤借錢來收埋。死人iáu tī廳邊,hit暝(親姆對親姆)in丈姆對 至勤講:「親姆--ah,你都也罕tit倒--來;我想咱門仔(兄嫂ê名)tòe清流艱苦到今真m̄值。今伊做伊死死--去,放in母仔子beh àn-chóaⁿ?」
Chì-khîn kóng, Kah kóng kan-khó͘--ê, heh sī bô góa ê chi̍t-sut-á no͘h! Góa hiàng-sî, Tāi-chhoan sí lo̍h, ta-koaⁿ sí, ta-ke sí, bô lâng thang óa-khò; hô-hòng i chit-tia̍p nā jīn-chin khek-khó͘, to iā ū góa kap in sió-chek ē tàu png-pó͘ leh. 至勤講:「Kah講艱苦--ê,heh是無我ê一屑仔--no͘h!我hiàng時,大川死落,大官死、大家死,無人thang倚靠;何況伊這tia̍p若認真刻苦,都也有我 kap in小叔會鬥幫補--leh。」
Kóng, Góa teh-siūⁿ tī Hô-ji̍t-chng ū chi̍t-ê lâng teh khui ní-pâng, bat lâi goán hia bē pò͘, chit-móa koh sí bó͘, sī hó-kòe ê lâng, góa siūⁿ Mn̂g-ā lâi chò--i, m̄-chai hó m̄? 講:「我teh想tī和日庄有1個人teh開染房,bat來阮hia賣布,chit-má koh死某,是好過ê人,我想門仔來做--伊,m̄知好--m̄?」
Chì-khîn kóng, Ē-hng góa bô siūⁿ chit-ê tāi-chì, lín nā ū teh siūⁿ, só͘ ài chò-ê thang khì chò. Goán ta-koaⁿ ū chi̍t-kù ōe kóng, 至勤講:「下昏我無想這個事誌,lín若有teh想,所愛做--ê thang去做。阮大官有一句話講:
“Miā, nā kah seⁿ tòa kut,
Tōa-to siah bē luh”
『命,若kah生大骨,
大刀削bē luh』
* * * * * *
Bái-chòng bêng-pe̍k, hiaⁿ-só kap Gín-ná chhōa-chhōa khì in āu-thâu-chhù. 埋葬明白,兄嫂 kap 囡仔chhōa-chhōa去in後頭厝。
Keh bô-kú, kó-jiân iang-lâng khì teh chò. Tāi-chì beh sêng, chiū chhe-lâng lâi mn̄g Chin-seng kóng, Taⁿ, lín Só-ah nā koh phah-sǹg, lí ū sím-mi̍h ì-kiàn? Chin-seng ìn kóng, Góa bô ì-kiàn. I nā bô kè, tiàm teh chiú hit 2-ê gin-ná, góa kap goán lāu-bó, móe-goe̍h ē png-pó͘--i; nā beh khì ke--leh, sun-á sī góa-ê, góa chông-sī thè i siat-hoat, thiàⁿ chò ka-tī ê kiáⁿ, kî-û bô pa̍t-kù ōe. Hit-ê lâng ìn kóng, Án-ni hó. 隔無久,果然央人去teh做。事誌beh成,就差人來問真聲講:「今,lín嫂--ah若koh扑算,你有甚物意見?」真聲應講:「我無意見。伊若無嫁,tiàm teh守hit 2個囡仔,我 kap 阮老母,每月會幫補--伊;若beh去嫁--leh,孫仔是我ê,我總是替伊設法,疼做家己ê子,其餘無別句話。」Hit個人應講:「Án-ni好。」
* * * * * *
Tùi án-ni chiū khì tiāⁿ-tio̍h, kó-jiân kōaⁿ tiāⁿ, kim-khoân, kim-hoe lóng-chóng ū, si̍t-chāi chin hó, iâⁿ-kòe chá-nî. Kàu-ūi, tiōng-hu ê só-sî kau i koán, chin êng-kng, koh iā chhiàⁿ-lâng sé-saⁿ chú-pn̄g, si̍t-chāi siòng liáu chin tio̍h. Tùi án-ni就去定著,果然kōaⁿ定。金環、金花攏總有,實在真好,贏過早年。到位,丈夫ê鎖匙交伊講:「真榮光,koh也倩人洗衫煮飯,實在相了真著。」
M̄-kū bô-hok tī chit sè-kan, kè bô kúi-ji̍t, liâm-piⁿ khí-pēⁿ, siūⁿ beh iàm-sè, lō͘-bóe chiū chū-chīn, o̍h Iû-tāi ê sí. Á! Khó-lîn! Lâu chi̍t-ê cha-po͘, 1-ê cha-bó͘, Chin-seng kap Hūi-chú chiū thè i giâ si̍p-jī-kè, ná-chún Kó͘-lī-nāi-lâng Se-bûn, thè giâ Ki-tok ê si̍p-jī-kè chi̍t-iūⁿ. Á! Jîn-seng chhin-chhiūⁿ bîn-bāng, si̍t-chāi ū-iáⁿ. M̄-kú無福tī這世間,嫁無幾日,liâm-piⁿ起病,想beh厭世,路尾就自盡,學猶大ê死。Á!可憐!留1個查埔、1個查某,真聲 kap 惠子就替伊舉十字架,若準古利奈人西門,替舉基督ê十字架一樣。Á!人生親像眠夢,實在有影。
29 O͘-ho͘ ai-chài! 29嗚呼哀哉!
Tī Sù-î-chng keng-kòe 2-nî kú, Hut-jiân Sat-kai Bo̍k-su lâi, beh kó͘-bú Chin-seng chhut-lâi chò bo̍k-su. Chin-seng kóng, Góa khiok sī ài; chóng-sī nî-hòe siàu-liân, iū-koh chió keng-giām, beh chiáⁿ-iūⁿ chò bo̍k-su? Sat-kai sian-siⁿ kóng, Pó-lô kā Thê-mô͘-thài kóng, “Bo̍h-tit ūi-tio̍h lí-ê siàu-liân hō͘-lâng khòaⁿ-khin”; Siōng-tè kap lâng nā hoaⁿ-hí ēng--lí, kiám ū oh-tit chò ê tāi-chì mah? Tām-lūn chin kú, Chin-seng siūⁿ-liáu chiū kóng, Bo̍k-su ê chek-jīm sī tōa, góa beh mn̄g Siōng-tè khòaⁿ-māi. Nā-sī, Sî-kàu, put-lūn tó-ūi, góa hoaⁿ-hí khì. Chit-tia̍p thang ēng chi̍t-kù ōe hō͘ lí chò phōaⁿ-chhiú ---“Chiū-sī chiong-lâi chīn-góa só͘-ē, góa hoaⁿ-hí pang-chān lí” Ōe kóng soah, Sat-kai sian-siⁿ chiū tńg-khì. Tī四維庄經過2年久,忽然撒該牧師來,beh鼓舞真聲出來做牧師。真聲講:「我卻是愛;總是年歲少年,koh少經驗,beh 怎樣做牧師?」撒該先生講:「保羅kā提摩太講:『莫得為著你ê少年hō͘人看輕』;上帝 kap 人若歡喜用--你,敢有難tit做ê事誌--mah?」談論真久,真聲想了就講:「牧師ê責任是大,我beh問上帝看覓。若是,時--到,不論佗位,我歡喜去。」「這tia̍p thang用一句話hō͘你做伴手:『就是將來盡我所會,我歡喜幫贊--你』」話講煞,撒該先生就轉--去。
Keh kúi-ji̍t ū chi̍t-ê láu-liān ê bo̍k-su lâi mn̄g Chin-seng kóng, Thiaⁿ kóng Sat-kai sian-siⁿ teh kó͘-bú lí chhut-lâi chò bo̍k-su, taⁿ àn-chóaⁿ? Chin-seng kóng, Góa iáu-bōe láu-liān, cháiⁿ-iūⁿ chò bo̍k-su? Kóng, Chin-seng sian-siⁿ, góa kā lí kóng, 隔幾日有1個老練ê牧師來問真聲講:「聽講撒該先生teh鼓舞你出來做牧師,今 àn-chóaⁿ?」真聲講:「我iáu-bōe老練,怎樣做牧師?」講:「真聲先生,我kā你講:
“Láu-liān sī sǹg nî-kō” Sī nā chò khah kú, chiū hō i chò láu-liān; m̄-sī láu-liān liáu chiah khì chò. Chin-seng thiaⁿ-liáu sim-koaⁿ tín-tāng, kóng, Tō-siā lí ê kà-sī. 「老練是算年kō,是若做較久,就號伊做『老練』;m̄是老練了chiah去做。」真聲聽了心肝振動,講:「多謝你ê教示。」
Keh kúi-ji̍t Sat-kai sian-siⁿ koh lâi, mn̄g kóng, Taⁿ mn̄g-liáu àn-choaⁿ? Chin-seng kóng, Taⁿ góa ê sim piān lah. Sat-kai sian-siⁿ kóng, Nā án-ni tī-hia ū kúi-nā só͘-chāi, lí phah-sǹg ài khì tó-chi̍t-ūi, chhut-chāi lí kéng, góa lâi khì kó͘-bú. Chin-seng kóng, Góa m̄-ài kéng, nā ū kang thang chò, ta̍k-ūi lóng hó; Siōng-tè nā chhe góa khì, góa m̄-káⁿ the-sî, Kóng, Nā-sī án-ni, tī Soa-tó kàu-hōe, in í-keng sī ū gī-lūn beh chhiáⁿ bo̍k-su, góa khòaⁿ, hia sī chin ha̍p lí tòa. Chin-seng kóng, Ha̍p Chú ê chí-ì góa hoaⁿ-hí; m̄-kú iáu-bōe keng-kòe kong-soán, m̄-chai in ài chhiáⁿ chī-chūi. Sat-kai Sian-siⁿ kóng, Chāi-chá Siōng-tè bēng-lēng Sat-bó-ní kā Sò-lô boah-iû, li̍p i chò ông, hit-sî iáu-bōe kā peh-sìⁿ kóng. Kàu boah-iû liáu, chiah siat-hoat hō͘ peh-sìⁿ thiu-chhiam, iû-goân sī thiu-tio̍h i. Taⁿ góa lâi kìⁿ lí, lí ê sim-chì í-keng tiāⁿ-tio̍h, Siōng-tè iā í-keng lōe-tēng kéng-soán ê sî, góa siùⁿ bô giâu-gî, ún-tàng chiàu án-ni. 隔幾日撒該先生koh來,問講:「今問了àn-chóaⁿ?」真聲講:「今我ê心便--lah。」撒該先生講:「若án-ni tī-hia有幾若所在,你扑算愛去佗一位,出在你揀,我來去鼓舞。」真聲講:「我m̄愛揀,若有工thang做,逐位攏好;上帝若差我去,我m̄敢推辭。」講:「若是án-ni,tī沙島教會,in已經是有議論beh請牧師,我看,hia是真合你tòa。」真聲講:「合主ê旨意我歡喜;m̄-kú iáu-bōe經過公選,m̄知in愛請是誰。」撒該先生講:「在早上帝命令撒母耳kā掃羅抹油,立伊做王,hit時iáu-bōe kā百姓講。到抹油了,chiah設法hō͘百姓抽籤,猶原是抽著伊。今我來見--你,你ê心志已經定著,上帝也已經內定揀選ê時,我想無蟯疑,穩當照án-ni。」
Chin-seng kóng, Bān-sū chhut-chāi Thiⁿ-Pē ê chí-ì chiū-sī, góa taⁿ tio̍h pī-pān khó-chhì. 真聲講:「萬事出在天父ê旨意就是,我今著備辦考試。」
Sim-chì í-keng tiaⁿ-tio̍h, Hūi-chú iā chàn-sêng, koh chi̍t-goe̍h-ji̍t, khó-kî beh kàu, Chin-seng chiū chhut-la̍t pī-pān, 3-kî chheh chò 1-kî khó. 心志已經定著,惠子也贊成,koh一月日,考期beh到,真聲就出力備辦,3期冊做1期考。
Kàu-su chhì-giām bêng-pe̍k, Soa-tó kàu-hōe iā sûi-sî hiàn-pín, sūn-sòa iā tàu-phiò kong-soán, boán-tiùⁿ it-tì beh chhiáⁿ Chin-seng chò in ê bo̍k-su, keh 3-lé-pài chiū khì chiū-jīm. Chiū-jīm-sek chin lāu-jia̍t, gī-tiúⁿ Tiong-sim Bo̍k-su, sàng i 1-pún kim-kîⁿ ê Sèng-keng, lāi-té siá chi̍t-chat kim-kù, lâi bián-lē i. Kim-kù sī kóng, 教師試驗明白,沙島教會也隨時獻稟,順續也投票公選,滿場一致beh請真聲做in ê牧師,隔3禮拜就去就任。就任式真鬧熱,議長忠心牧師,送伊一本金kîⁿ ê聖經,內底寫一節金句,來勉勵--伊。金句是講:
“Tio̍h kín-sīn, lâi chīn lí tī Chú só͘ siū ê chit-hūn”. Ko-lô-se 4:17. 「著謹慎,來盡你tī主所受ê職份」。歌羅西4:17。
Hit-sî It-iông tī Tang-kiaⁿ liû-ha̍k, thiaⁿ-kìⁿ chit-ê siau-sit, chiū kià chi̍t-tiuⁿ phoe lâi kiong-hí, iā kià 1-pún chheh chò kì-liām; To-má Bo̍k-su tī Siōng-hái iā kià 1-phō kì-liām chheh lâi sàng--i. Chin-seng hoaⁿ-hí, kā in kám-siā. Hit時一陽tī東京留學,聽見這個消息,就寄1張批來恭喜,也寄1本冊做紀念;多馬牧師tī上海也寄1部紀念冊來送--伊。真聲歡喜,kā in感謝。
Siūⁿ-tio̍h chá-nî tī āu-piah-lâu, Chú-kò͘ hiaⁿ ê chiok-ho̍k, ngó͘-jiân kin-ná-ji̍t tit-tio̍h chiâⁿ. Si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè. 想著早年tī後壁樓,主顧兄ê祝福,偶然今仔日得著成。實在著感謝上帝。
* * * * * *
Keh 1, 2 goe̍h-ji̍t, chiap-tio̍h It-iông ê phoe, kóng i chiah-kú tī Tang-kiaⁿ, siông-siông phòa-piⁿ, put-sî lâu phiⁿ-hoeh, hiah-ê teh pang-chān i só͘-hùi ê lâng, beh lâi ê sî, móe-goe̍h í-keng niá-liáu. Kàu-hia tio̍h bé chheh, iā tio̍h pī-pān cha̍p-mi̍h; nā-sī lông-tiong jû-sián, iû-koh sin-khu phòa-pēⁿ. Á! Pèng-sò͘ Sîn-sì 8l siú. 隔1、2月日,接著一陽ê批,講伊chiah久tī東京,常常破病,不時流鼻血,hiah-ê teh幫贊伊所費ê人,beh來ê時,每月已經領了。到hia著買冊,也著備辦雜物;但是郎中jû-sián,iû-koh身軀破病。Á!Pêng-sò͘神詩8l首。
Chì-hó pêng-iú chiū-sī Iâ-so͘,
Tam-tng chōe-kòa kap hoân-ló.
至好朋友就是耶穌,
擔當罪過 kap 煩惱。
Pún-jiân chit-siú chin bô se̍k-sāi, taⁿ tī-chia chin ài gîm; gîm liáu ài koh gîm. 本然這首真無熟悉,今tī chia真愛吟;吟了愛koh吟。
Chin-seng khòaⁿ-tio̍h chit-ê chīn-chêng ê phoe, chai It-iông sī sè-jī ê lâng, chit-tia̍p tī-hia ún-tàng tōa kan-khó͘, chiah ū siá chiah-ê ōe. Chiū phián chîⁿ-tē-á, chhōe beh kià tām-po̍h hō͘ i, nā-sī khang-khang, chiū khì niá chit-goe̍h-ji̍t ê sin-kim kià-khì, sòa siá kúi-kù an-ùi i. It-iông chiap-tio̍h ê sî, chai-iáⁿ Chin-seng chiah ê chîⁿ, sī kan-khó͘-lâng teh pang-chān kan-khó͘-lâng, chiū tī hn̄g-hn̄g lâu ba̍k-sái kám-siā lâi sêng-siū. 真聲看著這個盡情ê批,知一陽是細膩ê人,這tia̍p tī-hia穩當大艱苦,chiah有寫chiah-ê話。就phián錢袋仔,chhōe beh寄淡薄hō͘--伊,但是空空,就去領這月日ê薪金寄--去,sóa寫幾句安慰--伊。一陽接著ê時,知影真聲chiah-ê錢,是艱苦人teh幫贊艱苦人,就tī遠遠流目屎感謝來承受。
Kàu hioh-joa̍h ê sî, put-tek-í tio̍h tńg-lâi tiau-ióng, i ê chhù tī Chúi-chôaⁿ-chng. Chin-seng chai i tńg-lâi, chiū khì chhōe--i. Khòaⁿ i ê bīn chheⁿ-sún-sún, chiū chham-siông tio̍h ióng chiah-thang koh khì. 到歇熱ê時,不得已著轉來調養,伊ê厝tī水泉庄。真聲知伊轉--來,就去chhōe--伊。看伊ê面青-sún-sún,就參詳著勇chiah-thang koh去。
Chin-seng chiū khiâ chū-choán-chhia tńg-lâi. Chúi-chôaⁿ-chng sī tī soaⁿ-téng, só͘-í lo̍h-kiā chám-jiân kín. Í-keng kàu Pe̍h-hô-kiô: chit-ê kiô kúi-nā tn̄g hn̄g, 2, 3 tn̄g chhim. Tò-pêng 4-ê lâng pāi-lia̍t lâi kiāⁿ tú-tú bā-bā, chiàⁿ-pêng ū kheng-piān-chhia ê thi̍h-lō͘, kiô-kha ū soa ū chio̍h iā ū chúi. 真聲就騎自轉車轉--來。水泉庄是tī山頂,所以落崎嶄然緊。已經到白河橋。這個橋幾若丈遠,2、3丈深。倒爿4個人排列來行tú-tú bā-bā,正爿有輕便車ê鐵路,橋腳有沙、有石、也有水。
Chin-seng khiâ-chhia kàu kiô-thâu, kiô-thâu sī tī téng-bīn; kiô, sī tī ē-té, sī lo̍h chi̍t-ê tōa-kiā chiah-kàu hit-ê kiô. Chin-seng khòaⁿ-kìⁿ kiô-tiong-ng ū 4-ê lâng lia̍h-pâi teh kiâⁿ, āu-piah tòe chi̍t-chia̍h káu. In-ūi saⁿ-lī chin hn̄g, chiū ná tân cheng-á, pàng-kiā ti̍t-ti̍t lo̍h-khì, àn-sǹg in ē siám, khòaⁿ hit 4-ê lâng lóng m̄-khéng sio-siám, iā bô oa̍t-thâu, siūⁿ in káⁿ sī thèng-hāu khah óa-kīn ê sî chiah-beh siám. Só͘-í Chin-seng iû-goân hē kha-tòng, sù-sù-kiò ti̍t-ti̍t lo̍h-khì. 真聲騎車到橋頭,橋頭是tī頂面;橋,是tī下底,是落1個大崎chiah到hit個橋。真聲看見橋中央有4個人掠排teh行,後壁tòe 1隻狗。因為相離真遠,就那tân鐘仔,放崎直直落--去,按算in會閃,看hit 4個攏m̄肯相閃,也無越頭,想in敢是聽候較倚近ê時chiah-beh閃。所以真聲猶原下腳擋,sù-sù-叫直直落--去。
Ai...chài! 哀.....哉!
Bô-liāu in kó-jiân bô-beh siám. Chhám-lah Lîm-kip beh tòng sī bē tiām, iû-goân liù-liù-khì. Ō...hò! soah lòng-tio̍h hit-chiah káu. Chū-choán-chhia hut-jiân thiàu-tùi chiaⁿ-pêng kiô-té beh lo̍h-khì. Chin-seng chai, 無料in果然無beh閃。慘--lah臨急beh擋是bē恬,猶原liù-liù-去。Ō...hò!煞lòng著hit隻狗。自轉車忽然跳tùi正爿橋底beh落--去。真聲知,
Sí ê sî kàu lah! 死ê時到--lah!
Chóng-sī tī 3-biáu kú ê tiong-kan, beh piàⁿ-miā khòaⁿ ē thiàu-chhut sí-sòaⁿ á-bē. Chiū hiat-ka̍k chhia, siòng cheng-cheng, 1-kha tùi thi̍h-kiô lāi, 1-kha tùi thi̍h-kiô gōa, hiông-hiông lòng-lo̍h--khì, tùi thi̍h-ki lám-teh, ǹg-bāng m̄-bián lìn-lo̍h khe-té, khòaⁿ ū tit-kiù ê ǹg-bāng. 總是tī 3秒久ê中間,beh拚命看會跳出死線抑bē。就hiat-ka̍k車,相精精,1腳tùi 鐵橋內,1腳tùi 鐵橋外,雄雄lòng落--去,tùi 鐵枝攬--teh,向望m̄免lìn落溪底,看有得救ê向望。
A̍i̍h—chi̍t...ē! phiâng! Chi̍t...ē, chiū siàng-tó tī-hia. Chin-chiàⁿ bô liàn-lo̍h--khì, put-kò heng-khám kap thâu-khak siàng-tio̍h thi̍h-ki, chin siong-tiong. Thiaⁿ-kìⁿ hiah-ê kheh-lâng kóng, A̍i̍h8--一下!Phiâng!一下,就siàng倒tī-hia。真正無liàn落--去,不過胸坎 kap 頭殼siàng著鐵枝,真傷重。聽見hiah-ê客人講:
Ài-châi!........Chin-seng chiū hūn-tó tī kiô-téng, sîn-hûn m̄-chai tùi-tó-khì, hit 4-ê kheh-lâng iā bô óa-lâi khòaⁿ i ê sí-oa̍h. 「Ài-châi!……」真聲就昏倒tī橋頂,神魂m̄知tùi 佗去?Hit 4個客人也無倚來看伊ê死活。
Thèng ū--hiah-kú, í-keng cheng-sîn, nā-sī bô-la̍t thang ngiauh--khí-lâi, khòaⁿ i ê chu-choán-chhia iáu hē-tī kiô-téng. Hit-sî kheng-piān-chhia hù-hù-kiò tī khàm-téng teh lo̍h-lâi, Chin-seng teh siūⁿ, tú-á siak bô-sí, chit-móa ē chò kheng-piān chhia-tóng ah. O͘-ho-ai-chài! Góa ê sèⁿ-miā hiu--ì! 停有hiah-久,已經精神,但是無力 thang ngiauh--起來,看伊ê自轉車iáu下tī橋頂。Hit時輕便車hù-hù-叫tī崁頂teh落--來,真聲teh想:抵仔摔無死,chit-móa會做輕便車擋仔。嗚呼哀哉!我ê生命休--矣!
Kai-chài hit-ê sái-chhia ê lâng. Chhin-chhiūⁿ Sat-má-lī-a-lâng ê chû-sim, hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ; chek-sî tòng in ê chhia, ûn-ûn-á sak-óa, khòaⁿ i tio̍h-siong bē tín-tāng, chiū chhut lîn-bín ê sim, hû-i khí-lâi, chiong só͘-sak ê chhia hō͘ i chē, hit-tiuⁿ chū-choán-chhia, siàng chi̍t-ē khiau-lê-lê, pìⁿ-chò gû-taⁿ-oan. Sái-chhia lâng chài i kàu chhia-thâu, Chin-seng bián-kióng ûn-á chhiáng, kā in kiò ló͘-la̍t, chiū chē hóe-chhia ǹg-lâm tńg-lâi. 佳哉 hit個駛車ê人。親像撒馬利亞人ê慈心,遠遠看--見;即時擋in ê車,勻勻仔sak倚,看伊著傷bē振動,就出憐憫ê心,扶伊起--來,將所sak ê車hō͘伊坐,hit張自轉車,siàng一下khiau-lê-lê,變做牛擔彎。駛車人載伊到車頭,真聲勉強勻仔chhiáng,kā in叫勞力,就坐火車向南轉--來。
回上一頁    日治時期,   1926年,   小說