首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有77個段落,269個語句,3075個語詞,4751個音節
Chhut-sí-sòaⁿ_08 出死線_08
Tēⁿ Khe-phoàn 鄭溪泮
23 Sí-lâng ah! Khí-lâi, khí-lâi! 23死人--ah!起來,起來!
1915 nî joa̍h-thiⁿ, thó͘-húi I chheng-hong chū-chheng Tāi-goân-sòe, tī Lâm-chng chok-loān, i ê húi-lūi ūn-hêng Ta-pa-nî, Kong-á-nâ téng-téng, lōa-chē peh-siⁿ siū i ê hām-hāi. 1915年熱天,土匪余清風自稱大元帥,tī南庄作亂,伊ê匪類運行Ta-pa-nî、岡仔林等等,偌濟百姓受伊ê陷害。
Liáu-āu chheng-chng, siú-khoe siū-lia̍h, sàng-kàu Hoat-têng chèng-hoat, kî-û hū-hô chōe-hoān, iā siū hêng-hoa̍t. 了後清庄,首魁受掠,送到法庭正法,其餘附和罪犯,也受刑罰。
Tī Lāi-Kong-á-nâ ū chi̍t-ē Thoân-tō-su, kiò-chò Choân-hiàn Sian-siⁿ, I tī-hia chò thoân-to, thiaⁿ thó͘-húi hit-mê beh lâi, chiū kap thong-chng ê hōe-iú kóaⁿ-kín cháu-khì chhàng-soaⁿ, chi̍t-oe-á bah, oe-ka̍h phang-phang bô-khòa chia̍h, chhāi tī-hia. Kó-jiân àm-thâu, thó͘-húi chiū-kàu, pàng-chhèng, kia̍h hóe-pé, hoah kóng, sian-siⁿ tī tó-ūi ah, chhut-lâi chhut-lâi! Ū-ê kóng, Ji̍p-lâi kā thoa. Ū-ê kóng, Hām chù pàng-hóe sio. Ū-ê kóng, M̄-thang ah! Sio liáu, kap âng-mn̂g-lâng sǹg-bē-tit, Hit-sî chi̍t-ê hōe-iú bi̍h-tī chhiū-téng, thiaⁿ in hoah-hiu hoah-hiàm, kiaⁿ-kah kha-phû-chhiú-si̍h, hiám-á kō--lo̍h-khì. Tī內岡仔林有1個傳道師,叫做全獻先生,伊tī hia做傳道,聽土匪hit暝beh來,就 kap thong庄ê會友趕緊走去藏山,一oe仔肉,oe ka̍h 芳芳無khòa食,chhāi tī hia。果然暗頭,土匪就到,放銃,舉火把,喝講:「先生tī佗位--ah,出來出來!」有--ê講:「入來kā拖。」有--ê講:「Hām厝放火燒。」有--ê講:「M̄-thang--ah!燒了, kap 紅毛人算bē直,hit時1個會友bi̍h tī樹頂,若準矮仔撒該偷看耶穌。聽in喝hiu喝hiàm,驚到腳浮手si̍h,險仔kō--落-去。
Thó͘-húi chhōe-bô sian-siⁿ iā khòaⁿ-bô hōe-iú, tùi hit khaⁿ-á bah chia̍h-lia̍h leh, chiū thè-chùi tùi gōa Kong-á-nâ tò-khì. 土匪chhōe無先生也看無會友,tùi hit khaⁿ仔肉食食--leh,就退水tùi 外岡仔林倒--去。
So͘-sek-tūi kàu, chiū chò chi̍t-ē ûi-khi-lâi, chí-ū hū-jîn, gín-ná í-kip lāu-lâng, phòa-siùⁿ-ê thang tit-tio̍h pó-choân; kî-ū sī 5-ê piáⁿ 2-bóe hî chòe chi̍t-kōaⁿ, khì lo̍h n̂g-chôaⁿ. Á! Chōe ê kang-chîⁿ chiū-sī sí lah! 搜索隊--到,就做一下圍--起來,只有婦人、囡仔以及老人、破相--ê thang得著保全;其餘是5個餅2尾魚做一kōaⁿ,去落黃泉。Á!罪ê工錢就是死--lah!
Í-keng thài-pêng, chún lâng kau-thong, Chin-seng chiū khì Soaⁿ-pà-chng, chhōe Thài-iông hiaⁿ, i sī chá-nî āiⁿ Chin-seng ê lâng. I iā kóng in hō͘ thó͘-húi phah-kiaⁿ, āu-lâi chhōa goán khì thàm chi̍t-ê hōe-iú. Hit-ê hōe-iú pêng-sò͘ sī jia̍t-sim koh phoh-si̍t, kàu-hōe kap tē-hng ê lâng chin bat i. Put-hēng in-ūi tho͘-húi ū tùi in hia keng-kòe, chhù-piⁿ ū-lâng khì óa in, tùi án-ni so͘-sek-tūi kàu liân hit-ê hôe-iú iā sòa siū-lia̍h. 已經太平,准人交通,真聲就去山壩庄,chhōe泰洋兄,伊是早年āiⁿ真聲ê人。伊也講in hō͘土匪扑驚。後--來chhōa阮去探1個會友。Hit個會友平素是熱心koh樸實,教會 kap 地方ê人真bat--伊。不幸因為土匪有tùi in hia經過,厝邊有人去倚--in,tùi án-ni搜索隊到,連hit個會友也煞受掠。
Í-keng khan-khì, hō͘ in kui-lia̍t, kūi-tī thô͘-kha, teh-beh thâi--in. Hut-jiân chi̍t-chūn tōa-hong, chhoe-khì hit-ē hōe-iú ê le̍h-á, tú-tio̍h kū-té ū se̍k-sāi ê kéng-koaⁿ khòaⁿ-tio̍h. Tio̍h chi̍t-kiaⁿ, kóng, Ái, ná-ni̍h lia̍h chit-ê lâng. Kóaⁿ-kín khì kā tūi-tiúⁿ kóng, Chit-lâng sī hó-lâng, sī Ki-tok-kàu-lâng, góa bat i. Tùi án-ni chiū pàng i khì. 已經牽--去,hō͘ in歸列跪tī塗腳,teh beh thâi--in。忽然一陣大風,吹去hit個友ê笠仔,抵著舊底有熟悉ê警官看--著。著一驚,講:「Ái,ná-ni̍h掠這個人?」趕去kā隊長講:「這人是好人,是基督教人,我bat--伊。」Tùi án-ni就放伊--去。
Chin-seng thiaⁿ-liáu kám-sióng 2, 3 hang:--- 真聲聽了感想2、3項:
1. Pêng-sò͘ hó phín-hēng, ū tōa pì-ìm tī gûi-hiám ê sî.
2. Siōng-chú gâu thè I ê peh-sìⁿ khui oa̍h-lō͘.
3. To-kiàm ê bīn-chêng iā ū in-tián.
1.平素好品行,有大庇蔭tī危險ê時。
2.上主gâu替伊ê百姓開活路。
3.刀劍ê面前也有恩典。
Kóng-soah, chiū khì gōa-Kong-á-nâ, thàm-thiaⁿ hit-ê chêng-hêng. Kàu-ūi, khòaⁿ-kìⁿ chháu-chhù hō͘ in tòa; m̄-nā ū hêng-hoa̍t iā ū lîn-bín, si̍t-chāi sī tio̍h. Koh khòaⁿ hia ê chhù, chē-chē sio-húi, lāi-té sī chōe-hoān ê bān-jîn-tui, chit-keng iā ū, hit-keng iā ū, thô͘ ū pit-hûn, téng-bīn chheⁿ-chhìn, Chin-seng khiā-tī in ê téng-bin, oán-jiân khiā-tī im-kan, sim-koaⁿ ūi-tio̍h in kan-khó͘. Kiò kóng, Sí-lâng ah! Khí-lâi, khí-lâi! Siáⁿ-sū m̄ khí-lâi jīn lí ê chōe ah!? Lí nā jīn lí ê chōe, lí iû-goân tio̍h sí, in-ūi lí ê sí, sī kong-tō; sī li sí tī lí ê chōe-kòa. Nā-sī lí ū jīn-chōe, lí ê seng-khu sui-jiân sí, lí ê lêng-hûn beh tit-tio̍h oa̍h lah. Sèng-chheh kóng, Lán nā jīn-chōe, Siōng-tè kong-gī, teh-beh sià-bián lán ê chōe, sé-tû lán ê pháiⁿ. Á! Sí-lâng ah! Thái m̄ khí-lâi jīn lí ê chōe ah? Á! Bān-chiah! Góa jīn lí chò kap Só͘-to-má, Gô͘-mô͘-lia̍p ê lâng siāng chéng-lūi. In nā ū tit-kiù ê ǹg-bāng, lín iā chha-put-to lah. Pó-lô kóng, Ta̍k-lâng tio̍h hâng-ho̍k tī chò sī-tōa ū koân-pèng ê; in-ūi kìⁿ ū koân-pèng ê, bô m̄-sī tùi Siōng-tè chhut; só͘-ū ê koân-pèng, lóng-sī Siōng-tè só͘ tiāⁿ-tio̍h (Lô-má 13:1). 講煞,就去外岡仔林,探聽hit個情形。到位,看見草厝hō͘ in tòa;m̄若有刑罰也有憐憫,實在是著。Koh看hia ê厝,濟濟燒毀,內底是罪犯ê萬人堆,這間也有,hit間也有。塗有pit痕,頂面青chhìn,真聲企tī in ê頂面,宛然企tī陰間,心肝為著in艱苦。叫講:「死人--ah!起來,起來!啥事m̄起來認你ê罪--ah!?Á!死人--ah!你若認你ê罪,你猶原著死,因為你ê 死,是公道;是你死tī你ê 罪過。但是你有認罪,你ê身軀雖然死,你ê靈魂beh得著活--lah。聖冊講『咱若認罪,上帝公義,teh-beh赦免咱ê罪,洗除咱ê歹。Á!死人--ah!Thái m̄起--ah! Á!慢且!我認你做 kap 所多瑪、蛾摩拉ê人像種類。In若有得救ê向望,lín也差不多--lah。』保羅講『逐人著降服tī做序大有權柄--ê;因為見有權柄--ê,無m̄是tùi 上帝--出;所有ê權柄,攏是上帝所定著』(羅馬13:一)。
Á! Gōng-lâng ah! Lí siáⁿ-sū chō-hoán lâi chhú-chōe ah! Lí m̄-nā tek-chōe Siōng-tè iā tek-chōe koaⁿ-hú lah. Á!憨人--ah!你啥事造反來取罪--ah!你m̄若得罪上帝也得罪官府--lah。」
24 Chhiáⁿ Sia-bián 24請赦免
Chin-seng ji̍p-liáu Tōa-o̍h. Pêng-iú khoaⁿ-tio̍h Chin-seng teh sàu-tè, kiò: Chin-seng kun, kū-té teh chò sian-siⁿ; taⁿ chò ha̍k-seng, ū khah bô koàn-sì ho͘N7? Chin-seng kóng, Sàu-tè sī sió-khóa sū, ji̍p-chia sī beh liān-si̍p ho̍k-sāi lâng; hô-hòng chit-ê tāi-chì. 真聲入了大學。朋友看著真聲teh掃地,叫:「真聲君,舊底teh做先生;今做學生,有較無慣勢--ho͘N7?」真聲講:「掃地是小可事,入chia是beh練習服事人;何況這個事誌?」
* * * * * *
Keh 2-nî, It-iông-sàng iā lâi ji̍p Tōa-oh, liáu-āu Soán-bîn hiaⁿ iā lâi, chit-ê Soán-bîn hiaⁿ iā-sī Chin-seng ti-kí ê pêng-iú. 隔2年,一陽-sang也來入大學,了後選明兄也來,這個選明兄也是真聲知己ê朋友。
* * * * * *
Chin-seng í-keng 4-liân, hit-sî tī o̍h-lāi ū chi̍t-ê téng-nî chut-gia̍p ê pêng-iú, miâ-kiò Hiông-hō-kun. I tī ha̍k-hāu pó͘-si̍p, bô chhut-khì thoân-tō. I ài piáu-bêng i sī chá chi̍t-nî ê ha̍k-seng: ū chi̍t-pái khì Lōe-tē chù-bûn mi̍h-kiāⁿ, siá 5-liân-seng Hiông-hō kià, seng-lí-lâng iā chiàu án-ni kià-mi̍h lâi, tāi-ke khòaⁿ-liáu chin ài-chhiò. Iū-koh sià-kam bat hoan-hù, in-ūi i sī chut-gia̍p-seng, só͘-í lín chāi-o̍h ê ha̍k-seng, tio̍h sio thiaⁿ-chhùi, khah hó chiū chut-gia̍p--ê iā tio̍h kap kē-liân-ê saⁿ-hô. Ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ chin kî-koài; kî-si̍t sian-siⁿ sī phó͘-thong ê khoàn-bián nā-tiāⁿ; m̄-sī kó-jiân li̍p i chò iú-si. Sian-siⁿ sī hó-ì, Hiông-hō-kun soah kì-chāi sim, siông-siông hián-chhut ha̍k-seng-thâu ê sek-chhái; nā-sī ha̍k-seng chin bô hoaⁿ-hí. In-ūi sī pó͘-si̍p, só͘-í bô chiàu sî-kan tha̍k-chheh, ū-sî chhut-khì ke-ni̍h tńg-lâi, pa̍t-lâng iáu teh tha̍k, bô sè-jī, ba̍k-kia̍h-siaⁿ khia̍uh-khia̍uh-kiò, tian-tò hō͘ 4-liân-seng hoah i iā-ka̍h-má-sí. 真聲已經4年,hit時tī學內有1個頂年卒業ê朋友,名叫雄浩君。伊tī學校補習,無出去傳道。伊ài表明伊是早一年ê學生。有一擺去內地注文物件,寫「5年生雄浩寄」,生理人也照an-ni寄物來,逐家看了真愛笑。又koh舍監bat番咐,因為伊是卒業生,所以lín在學ê學生,著相聽嘴,較好就卒業--ê也著 kap 低年--ê相和。學生聽--見真奇怪;其實先生是普通ê勸勉--nā-tiāⁿ;m̄是果然立伊做iú-si。先生是好意,雄浩君煞記在心,常常顯出學生頭ê色彩;但是學生真無歡喜。因為是補習,所以無照時間讀冊,有時出去街--ni̍h轉--來,別人iau teh讀,無細膩,木屐聲khia̍uh-khia̍uh-叫,顛倒hō͘ 4年生喝伊「iā-ka̍h-má-sí」。
Hit-sî ū kúi-nā ê pêng-iú, tiong-kan chi̍t-ê bô lōa-kú siū thè-o̍h. M̄-nā Chin-seng khòaⁿ in chin koh-iūⁿ, chiū pa̍t-lâng iā sī án-ni teh siūⁿ. Hit時有幾若個朋友,中間1個無偌久受退學。M̄若真聲看in真各樣,就別人也是án-ni teh想。
* * * * * *
Chi̍t-ji̍t Chin-seng kap It-iông sàn-pō͘ ê sî, ū lūn-khí Hiông-hō-kun ê su-siúⁿ, bô-phah-sǹg i ê pêng-iú thiaⁿ-kiⁿ, thioh kì tu̍h i kóng, kông Chin-seng kap It-iông teh kóng lí ê ōe, Hiông-hō tùi án-ni giâu-gî chiū m̄-goān, lia̍h-chún Chin-seng kap It-iông teh kiat-tóng, beh chò i ê tùi-te̍k, siòng ki-hōe beh kap i su-iâⁿ. Che-sī Chin-seng ū sit-chhò ê só͘-chāi, i iā   ka-tī kóng, bē-kì-tit chit 2-kù: 一日真聲 kap 一陽散步ê時,有論起雄浩君ê思想,無扑算伊ê朋友聽--見,著去對伊講,講:「真聲 kap 一陽teh講你ê話」,雄浩tùi án-ni蟯疑就m̄願,掠準真聲 kap 一陽teh結黨,beh做伊ê對敵,siòng機會beh kap 伊輸贏。這是真聲有失錯ê所在,伊也家己講:「Bē記tit這2句:
Hân-tân bo̍k-lūn jîn-hui,
Chēng-chō siông-su kí-kò.
閒談莫論人非
靜坐常思己過
Ké-soeh sī kóng, Kóng êng-ōe, bo̍h-tit lūn-khí pa̍t-lâng ê m̄-tio̍h. Chēng-chēng chē, tio̍h siông-siông siūⁿ ka-tī ê kòe-sit. 解說是講:「講閒話,莫得論起別人ê m̄著。靜靜坐,著常常想家己ê過失。」
* * * * * *
Hit-sî ū siat 1-hāng hoat-tō͘; Chiū-si tiong-thiaⁿ toh-téng hē 1-pún phō͘-á kap 1-ki iân-pit, lâng nā beh the̍h kong-chheh kap Sin-bûn khì pa̍t-ūi khòaⁿ, tio̍h kì i ê miâ tī-hia, hō͘ pa̍t-lâng lī-piān khì chhōe. Hit時有設一項法度,就是中廳桌頂下一本簿仔 kap 一支鉛筆,人若beh提公冊 kap 新聞去別位看,著記伊ê名tī hia,hō͘別人利便去chhōe。
Hit-tia̍p sī Au-chiu tāi-chian ê sî. Chi̍t mê-hng, hut-jiân Tâi-lâm Sin-bûn Hō-gōa lâi. Hit-sî ha̍k-seng chin-chē tī lâu-téng, thiaⁿ-kìⁿ It-iông tī lâu-kha, teh kóng, H07-gōa lâi, tāi-ke chheⁿ-hiông kiò i the̍h khi-lâi lau-téng, khoaⁿ-tio̍h tāi-ke hiah kóaⁿ-kín, sòa bô-khòa kì-miâ tī phō͘-á. Hit-tiuⁿ hō-gōa sī kì-chài Tè-kok tùi Tek-kok soan-chiàn ê sū. Tāi-ke ài-khòaⁿ, soah chi̍t-chhiú pôaⁿ-kòe chi̍t-chhiú. Tú-tio̍h àm-sî ê tōa-cheng teh tân, tāi-ke chhong-hông chiū lo̍h-lâi lé-pài, lō͘-bóe khòaⁿ ê lâng soah chiong hit-tiuⁿ pàng tòa lâu-téng. Hit-tia̍p是歐洲大戰ê時。一暝昏,忽然台南新聞號外來。Hit時學生真濟tī樓頂,聽見一陽tī樓腳,teh講:「號外來。」逐家青雄叫伊提起來樓頂,看著逐家hiah趕緊,煞無khòa記名tī簿仔。Hit張號外是記載帝國對 德國宣戰ê事。逐家愛看,煞一手pôaⁿ過一手。抵著暗時ê大鐘teh tân,逐家倉惶就落來禮拜,路尾看ê人煞將hit張放tòa樓頂。
Lé-pài soah ê sî, Hiông-hō-kun tùi gōa-bīn tńg-lâi, ji̍p-kàu Tiong-thiaⁿ, tōa-sè-siaⁿ chiū teh hoah, Hō-gōa siáⁿ-lâng the̍h-khì bô-kui-bô-kí, án-ni kúi-nā kù, chin siū-khì. Saⁿ-chiⁿ khòaⁿ, ū lâng ài, lâng teh mn̄g, tèⁿ m̄-chai. Chi̍t-ē chiū lōa It-iông the̍h-khì, chi̍t-sin chi̍t-tàⁿ lóng sià hō͘ i lah. It-iông kóng, Chèng-lâng kiò góa the̍h-khí-khì hō͘ in, āu-lâi in kúi-nā lâng sio-lûn khòaⁿ, ti̍t-ti̍t khì, góa mā m̄-chai lō͘-bóe sáⁿ-lâng chiap-chhiú; khiok tāi-seng ū-iáⁿ sī góa the̍h, taⁿ sit-lé. 禮拜煞ê時,雄浩君tùi 外面轉--來,入到中廳,大細聲就teh喝,「號外」啥人提--去無規無矩,án-ni幾若句,真受氣!「相爭看,有人ài,人teh問,tèⁿ m̄知。」一下就賴一陽提--去,一身一擔攏卸hō͘伊--lah。一陽講:「眾人叫我提起去hō͘ --in,後來in幾若人相輪看,直直去,我mā m̄知路尾啥人接手?卻第先有影是我提,今失禮!」
Chin-seng lia̍h-chun án-ni soah-sū, bô-phah-sǹg Keh-ji̍t Soán-bîn hiaⁿ kā It-iông kap Chin-seng kóng, Góa thiaⁿ-kìⁿ lâng hōe-chê beh tu̍h lin 2-ê, kin-mê-hng nā ē lún-tit, tio̍h lún khah hó. Chin-seng kóng, Hé tō chin kî, kiám ū siáⁿ tāi-chì?! 真聲掠準an-ni煞事,無扑算隔日選明兄kā一陽 kap 真聲講:「我聽見人會齊beh tu̍h lín 2個,今暝昏若會忍--tit,著忍較好。」真聲講:「He tō真奇,敢啥事誌?!」
Sî kàu lah, hit-mê lé-pài soah, Hiòng-hō chiū chhut-siaⁿ kóng, Tāi-ke bān-chiah khì, góa ū kúi-kù ōe ài kóng. 時到--lah,hit暝禮拜煞,雄浩就出聲講:「逐家慢且去,我有幾句話ài講。」
Hit-mê-hng tāi-ke ê toh-téng sī chhāi, hoan-á-teng (po-lê teng). Chin-seng m̄-chai i beh khui sím-mi̍h tê-ba̍k. Hiông-bō chiū tùi i ê tē-á lāi, the̍h-chhut 1-pún phō͘-á, kì-tó 10-kúi-hāng chōe-chōng, ná-chún Lō͘-tek má-teng teh soan-kò Hoat-ông. Kóng, Góa kin-ná-ji̍t hō͘ kē-liân-seng, khī-hū thài-thiám. Chhin-chhiūⁿ chiah-kú, It-iông khò in hiaⁿ sī koân-liân, bô beh chiàu kui-kí, bô beh chun-kèng sī-tōa, khòaⁿ-khin góa. Góa sǹg i ū kúi-nā hāng ê m̄-tio̍h. Tà, tē-1 chiū-sī sáⁿ-hòe, tē-2 chiū sī sáⁿ-hòe, sáⁿ-hòe... ... ... ... Lí teh hó-táⁿ. Hit暝昏逐家ê桌頂是chhāi番仔燈(玻璃燈)。真聲m̄知伊beh開甚物題目。雄浩就tùi 伊袋ê仔內,提出一本簿仔,記tó 10幾項罪狀,若準路德馬丁teh宣告法王。講:「我今仔日hō͘低年生,欺負太thiám。親像chiah-久,一陽靠in兄是高年,無beh照規矩,無beh尊敬序大,看輕--我。我算伊有幾若項ê m̄著。Tà,第1就是啥貨,第2就是啥貨,啥貨.......你teh好膽!」
Kóng kàu chia, chiū hē-hiòng chàu-óa It-iông ê bīn-chêng, ná-kí ná-tu̍h, piàⁿ-la̍t tùi i ê toh-á tûi-lo̍h-khì, soah lap chi̍t-thap, toh-thâu-teng hián tùi piⁿ-á beh lìn-lo̍h-khì. Si-liân-seng hoah i kóng, Sè-jī! Sè-jī! 講到chia,就下雄走倚一陽ê面前,那指那tu̍h,拚力對伊ê桌仔槌--落--去,煞lap 1 thap,桌頭燈hián tùi 邊仔beh lìn--落--去。四年生喝伊講:「細膩!細膩!」
Chin-seng khòaⁿ i hiah hiông-ok, cheng-chha i bô mē pháiⁿ-chhùi nā-tiāⁿ, sèng-tē bô-su gōa-kháu ê lò-tōng-chiá. Siūⁿ i ún-tàng ū kiat-tóng, hù-chhiú piān-piān, chiah ū chiah hó-táⁿ. 真聲看伊hiah兇惡,增差伊無罵歹嘴--nā-tiān,性地無輸外口ê勞動者。想伊穩當有結黨,副手便便,才有chiah好膽。
Chin-seng chai, Hiông-hō beh chià chit-e ki-hōe, ap-pek kē-liān hō͘ i hâng-ho̍k, bô hoat-chîⁿ, pa-lē hāu, Chin-seng kap It-iông tio̍h chò chìⁿ-pé lah. Chiū phak-tī toh-á àm-chīⁿ kî-tó, kiû Chú chān goán ū khùi-la̍t thang Thun-lún. 真聲知,雄浩beh借這個機會,壓迫低年 hō͘伊降he̍k,無hoat-chîm,pa-lē hāu,真聲 kap 一陽著做箭靶--lah。就仆tī桌仔暗-chīⁿ祈禱,求主贊阮有氣力thang吞忍。
Hiông-hō ná-kí ná-tu̍h, ná-tah ná-kóng, iu-thâu kat-bīn, kā-gê chhiat-chhí, tah-toh pín-pòng-kiò. It-iông-ā to-ā-sī bô chhut siaⁿ, iā bô tín-tāng. HehN! Nńg-thô͘-chhim-ku̍t, sòa-hóe-soe-soaⁿ, chiū kóng, Lín sì-liân m̄-bián siūⁿ koân lah; Chin-seng-a lí m̄-bián âng, âng-liáu ē luh-tì, 2-kèⁿ khah koân tiong-chit; nā ài chiah lâi su-iâⁿ leh! 雄浩那指那tu̍h,那貼那講,憂頭結面,咬牙切齒,貼桌pín-pòng-叫。一陽仔都也是無出聲,也無振動。HehN!軟塗深掘,煞火soe山,就講:「Lín四年m̄免想懸--lah;真聲仔你m̄免紅,紅了會luh-tì,2-kèⁿ較懸中脊;若愛chiah來輸贏--leh!」
Ná kóng, chhiú-ńg ná-pi̍h, Chin-seng teh siūⁿ, chit-ê lâng ū pī-pān bú-le̍k kái-koat ê khoán-sit. Put-lūn lí ū, á-sī bô, khó-sioh Sîn-ha̍k tiong ū chit-hō lāu-jia̍t. Hó lah, chhut-chāi lí ài kháu-sia̍t loān-chiàn, á-sī bú-le̍k áu-táⁿ, góa koat-toàn bô tí-khòng chú-gī. Jim lí lōa-ni̍h biáu-sī, góa to-sī kā li khòaⁿ-chò ta-tē khí hong-pho, tek-khak m̄ ìn pòaⁿ-kù. 那講手ńg那pi̍h,真聲teh想:這個人有備辦武力解決ê款式。不論你有,抑是無,可惜神學中有這號鬧熱!好--lah,出在你愛口舌亂戰,抑是武力áu打,我決斷無抵抗主義。任你偌ni̍h藐視,我都是kā你看做礁地起風波,的確m̄應半句。
Sió-thêng tú-tio̍h sian-siⁿ lâi, chiū kái-sòaⁿ. 小停抵著先生來,就解散。
Keh-ji̍t Soán-bîn haiⁿ kóng, Chin kám-ho̍k, hé! Beh góa tù-bē-tiâu! Chin-seng kap It-iông kóng, Sió-khóa sū, bû-kò sī hē-thiⁿ ê chhè-lûi nā-tiāⁿ; beh-sī káⁿ khí-chhiú lâi phah, iáu kú khah hó. 隔日選明兄講:「真感服,Hé!Beh我tù bē tiâu!」真聲 kap 一陽講:「小可事,無過是夏天ê脆雷--nā-tiān;beh是敢起手來扑,iáu-kú較好。」
Siāng-liân ê pêng-iú kóng, Hé, góa chiâⁿ m̄-goān. Chin-seng kóng, Mi̍h-sái án-ni!? M̄-goān sī ū siūⁿ beh tí-khòng; nā-sī chē bô èng-chiàn ê pit-iàu, lán tio̍h chū-tiōng jîn-keh; In-ūi ài chò thâu-ê tio̍h chò lâng ê chhe-ēng, iū-koh jîn-ài, sī bô siū-khì oàn-tò͘. Hiaⁿ-tī ah, lán tio̍h ha̍k-si̍p. 像年ê朋友講:「Hé,我誠 m̄願。」真聲講:「Mi̍h-使án-ni?M̄願是有想beh抵抗;但是這無應戰必ê要,咱著自重人格;因為愛做頭--ê著做人ê差用,koh仁愛,是無受氣怨妒。兄弟--ah,咱著學習。」
* * * * * *
Kàu hioh-joa̍h, tāi-ke beh sì-sòaⁿ, Chin-seng tī pâng-keng teh khoán hêng-lí. Hut-jiân Hiông-hō-kun ji̍p-lâi, hē 1-tiuⁿ siá âng-jī ê toaⁿ tī toh-téng, chhiò-chhiò chiū khì. Hit-tiuⁿ toaⁿ sī kóng, 到歇熱,逐家beh四散,真聲tī房間teh款行李。忽然雄浩君--入來,下一張寫紅字ê單tī桌頂,笑笑就去。Hit張單是講:
Chin-seng-kun pêng-an! 真聲君平安!
Góa hiah-kú tùi lí chin sit-lé, sī góa chi̍t-sî kín-  sèng-tē. Taⁿ, chhiáⁿ lí sià-bián. Ū sî-kan lâi goán hia thit-thô. 我hiah久tùi 你真失禮,是我一時緊性地。今,請你赦免。有時間來阮hia thit-thô。
Pêng-an.
Hiông-hō siá.
平安。
雄浩寫。
Chin-seng khòaⁿ-tio̍h án-ni, hoaⁿ-hí kóng, Kàu-gia̍h lah, góa ê thun-lún ū kè-ta̍t lah! 真聲看著an-ni,歡喜講:「夠額--lah,我ê吞忍有價值--lah!」
Sió-thêng It-iông iā kóng, i iā tit-tio̍h chi̍t-tiuⁿ, ì-sù sio-tâng. Chin-seng kóng, Án-ni hó, tio̍h kám-siā Siōng-tè. 小停一陽也講:「伊也得著一張,意思相同。」真聲講:「Án-ni好,著感謝上帝。」
Tùi tī hit-àm ê chhì-kek, thun-lún ê iáⁿ, hip-tiâu tī Chin-seng ê thâu-náu-lāi. Bêng-pe̍k thun-lún sī chin kan-khó͘; m̄-kú lō͘-bóe ū sêng-kong ê hoaⁿ-hí. Kho-lûn-pò tù thun-lún, tit-tio̍h hoat-kiàn Bí-chiu; Ki-tok tùi thun-lún, tit-tio̍h iâⁿ-kòe si̍p-jī-kè. Kó͘-chá-lâng ū kóng, Tio̍h lāi-lāi ê to, chhah-tī sim-kòaⁿ, hàn-jī sī án-ni siá 忍,------chiū-sī pe̍h-pe̍h ê lāi-to (刃) chhah-tī sim-koaⁿ-tiong. Oán-jiân Sè-biān kā Má-lī-a kóng, “ Koh lí-ê sim-koaⁿ beh hō͘ lāi-kiàm lâi chha̍k-thàu-kòe”. (Lō͘-ka 2:35). Á! Chiong-lâi tī si̍p-jī-kè-kha ê Má-lī-a, i ê sim-koaⁿ kó-jiân sī èng-giām chit-kù lah! I khòaⁿ kiáⁿ siū-tèng, i ê sim m̄-chai lōa-ni̍h kan-khó͘ leh; iáu-kú Thun-lun bô chi̍t-kù ê siaⁿ-soeh. Tùi tī hit暗ê刺激,吞忍ê影,hip-tiâu tī真聲ê頭腦內。明白吞忍是真艱苦;m̄-kú路尾有成功ê歡喜。Columbus tùi吞忍,得著發見美洲;基督tùi 吞忍,得著贏過十字架。古早人有講「著利利ê刀,插tī心肝,iáu會忍--tit,he正是『吞忍』。」試看漢字是an-ni寫「忍」,就是白白ê利刃插tī心肝中。宛然Se-biān kā瑪利亞講:「Koh你ê心肝beh hō͘利劍來chha̍k透--過」(路加2:35)。Á!將來tī十字架腳ê瑪利亞,伊ê心肝果然是應驗這句--lah!伊看子受釘,伊ê心m̄知偌ni̍h艱苦--leh!aIú-kú吞忍無一句ê聲soeh。
Siūⁿ-kàu chia, Chin-seng thó͘-tōa-khùi, kóng, Ai-ah! Góa kiàn-siàu; góa chit-hō ê thun-lún nā kap i lâi pí, sī chin m̄-châiⁿ-mi̍h. M̄-kú, góa taⁿ chai-iáⁿ, góa oa̍h-tī chit sè-kan, tek-khak tio̍h ēng thun-lún, lâi chò-chiâⁿ góa ê kang. Tùi chit-tia̍p liáu-āu, chām-chām tāi-chì, Chin-seng lóng-sī ēng thun-lún lâi khah-iâⁿ! Hó͘--ah! Thun-lún ê la̍t lōa iàu-kín ah! Á! Hiông-hō-kun ah! Tong-sî lí ê ap-pek ui-hek, ná-chún sī giâm-giâm teh kà góa thun-lún ê sian-siⁿ lah! Á! Hiông-hō Sian-siⁿ ah! Tī chia bē-kìm-tit kám-siā lí ê ui-giâm lah! 想到chia,真聲吐大氣,講:「Ai--ah!我見笑;我這號ê吞忍若kap伊來比,是真m̄成物。M̄-kú,我今知影,我活tī這世間,的確著用吞忍,來做成我ê工。」Tùi 這tia̍p了後,chām-chām事誌,真聲攏是用吞忍來較贏!Hó͘--ah!吞忍ê力偌要緊--ah!Á!雄浩君--ah!當時你ê壓迫威嚇,若準是嚴嚴teh教我吞忍ê先生--lah!Á!雄浩先生--ah!Tī chia bē禁tit感謝你ê威嚴--lah!
Liáu-āu Hiông-hō-kun kap Chin-seng It-iông chiàu-kū sī hó-pêng-iú. 了後雄浩君 kap 真聲、一陽照舊是好朋友。
Chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng, 正親像詩講:
1. Chut-gia̍p Tiong-ha̍k sim koat-ì,
Bô siūⁿ pa̍t-tô͘, thàn tōa-lī;
Seng ji̍p Siáu-ha̍k, ná thoàn-liān,
Choán ji̍p Su-īⁿ, sim-chì kian.
1.卒業中學心決意,
無想別途,趁大利;
先入小學,那鍛鍊,
轉入書院,心志堅。
2. Si̍p-kè khó͘-poe tio̍h tam-tng,
Chiah ōe tòe Chú kàu Lo̍k-hn̂g;
Hô-hòng chiong-lâi thoân-tō chit,
Nā khiàm thun-lún bô chiâu-chn̂g.
2.十架苦杯著擔當,
Chiah會tòe主到樂園;
何況將來傳道者,
若欠吞忍無齊全。
25 Tû-khì chit-ê lâng 25除去這個人
Chi̍t chá-khí, ū lâng tùi Chēng-chúi-khe, cháu-lâi pò Chin-seng kóng, Lín Án-má kòe-sin lah. Chin-seng chiap-tio̍h siau-sit, chiū phah tiān-pò khi 8-sian-chng hō͘ lāu-bó: in-ūi Chì-khîn chit-pang tī Lō͘-ka I-īⁿ teh kā īⁿ-tiúⁿ io gín-ná. 一早起,有人tùi 靜水溪,走來報真聲講:「Lín阿媽過身--lah。」真聲接著消息,就扑電報去八仙庄hō͘老母,因為至勤這pang tī路加醫院teh kā院長io囡仔。
Chin-seng iā khì Lú-o̍h thong-ti It-chú, liau-āu chiū chò-hóe tńg-khì. 真聲也去女學通知乙子,了後就做夥轉--去。
Kàu chhù pī-pān sàng-chòng, koaⁿ-chhâ tī thiaⁿ-piⁿ. It-chú-ah, bô si-hô ū iu-būn ê khoán-sit5, Chin-seng kî-koài. 到厝備辦送葬,棺材tī廳邊。乙子仔,無絲毫有憂悶ê款式,真聲奇怪。
Sí-lâng iáu tī thiàⁿ-piⁿ, in-ūi kú-kú bô tī-teh, lāi-bīn bô pī-pān, lāu-bó siat-hoat Chin-seng tio̍h khì pa̍t-lâng tau hioh-mê, It-chú ah tio̍h khì in pē-bó chhù. Í-keng àm, Chin-seng song-hùi sǹg-liáu, chiū khì, It-chú-ah, iā siāng-lō͘, chiū tòe i khì; nā-sī Chin-seng bô teh phah-sǹg It-chú-ah ū teh siūⁿ sím-mi̍h. Kiâⁿ ê sî, hit-tia̍p í-keng 10-tiám gōa, o͘-thiⁿ àm-tē, It-chú-ah, hut-jiân khan Chin-seng ê chhiú, kiò kóng, Chin-seng ah! Chin-seng lia̍h-kiò i khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h, mn̄g i kóng, Siáⁿ-sū? It-chú sòa ēng i chi̍t-chhiú moa Chin-seng keng-thâu, koh kóng, Chin-seng ah! Iā beh chim--i. Chin-seng ê keng-thau hō͘ i jia̍t-jia̍t ê bah, thǹg chi̍t-ē chin-thiàⁿ, chiū chai i ê sim-té, ū bi̍h chôa. Tōa-ē, chiū kùn-luh, It-chú bô hoaⁿ-hí. Chin-seng kóng, Siáⁿ-sū án-ni? Kiám m̄-chai, góa ê sî iáu-bōe kàu? Chèng-tō kap Miâ-siaⁿ tio̍h pó-sioh: Bâi-chòng bêng-pe̍k 2-ê chiū koh khì o̍h--ni̍h. 死人iau tī廳邊,因為久久無tī--teh,內面無備辦,老母設法真聲著去別人兜歇暝,乙子仔著去in父母厝。已經暗,真聲喪費算了,就--去。乙子仔,也像路,就tòe伊--去;但是真聲無teh扑算乙子仔有teh想甚物。行ê時,hit-tia̍p已經10點外,烏天暗地,乙子仔,忽然牽真聲ê手,叫講:「真聲--ah!」真聲掠叫伊看著甚物,問伊講:「啥事?」乙子煞用伊一手moa真聲肩頭,koh講:「真聲--ah!」也beh chim--伊。真聲ê肩頭hō͘伊熱熱ê肉,燙一下真疼,就知伊ê心底,有bi̍h蛇。大下,就kùn-luh,乙子無歡喜。真聲講:「啥事án-ni?敢m̄知,我ê時iáu-bōe到?正道 kap 名聲著保惜。」埋葬明白,2個就koh去學--ni̍h。
Keng-kòe ū—hiah-kú, It-chú-ah, Lú-o̍h chut-gia̍p liáu, Sió-lú-o̍h iā ū kà, 1-pái khì Pat-sian-chng   chhōe Chì-khîn thit-thô. 經過有hiah-久,乙子仔,女學卒業了,小女學也有kà,一擺去八仙庄chhōe至勤thit-thô。
Chi̍t mê-hng Chin-seng teh khùn, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ iⁿ-siōng: Khòaⁿ-kiⁿ chi̍t lāu-lâng, chhùi-chhiu pe̍h-pe̍h, sûi-kàu hêng-khám, i ê bīn ū kng, i ê i-chiûⁿ kap lâng koh-iūⁿ, khiā-tī bîn-chhn̂g chêng, i ê kha bô khòaⁿ-kìⁿ, sī i ê saⁿ khàm kòe-thâu, i bô ta̍h-tī lâu-pang, lī lâu-pang ū 1-chhioh koân. Kiò kóng, Chin-seng, Chin-seng! Chin-seng chù-sîn khòaⁿ i, kóng, Góa tī chia. I kóng, Tio̍h tû-khì chit-ê lâng tio̍h tû-khì chit-ê lâng! Chin-seng teh siūⁿ, góa sī bîn-bāng á-sī sîn-keng soe-jio̍k, á-sī chia̍h-tio̍h bē siau-hòa ê mi̍h, teh khòaⁿ-tio̍h kî. Siūⁿ m̄-chhut, mn̄g i kóng, Beh tû àn-chóaⁿ? I koh kóng, Tû-khì, tû-khì. I ê siaⁿ chin chhiat, oán-jiân Iû-thài-lâng teh hoah beh tèng Iâ-so͘. Chin-seng ài mn̄g-kàu tah-té, chiū kóng, Beh tû sím-mi̍h lâng? Hit-ê hêng-siōng hut-jiân bô koh khòaⁿ-kìⁿ. Chin-seng it-hoat giâu-gî sī bîn-bāng; m̄-kú chaiⁿ-iūⁿ bîn-bāng bô tó-teh, chiū choān-hóe khòaⁿ nāu-cheng, í-keng pòaⁿ-mê āu 2-tiám. Chin-seng chiong chit-chân khǹg-tī sim-lāi. 一暝昏真聲teh睏,忽然看見異象:看見一個老人,嘴鬚白白,sûi-到胸坎,伊ê面有光,伊ê衣裳 kap 人各樣,企tī眠床前,伊ê腳無看見,是伊ê衫khàm過頭,伊無踏tī樓枋,離樓枋有一尺懸。叫講:「真聲,真聲!」真聲注神看--伊,講:「我tī chia。」伊講:「著除去這個人!著除去這個人!」真聲teh想,我是眠夢抑是神經衰弱,抑是食著bē消化ê物,teh看著奇。」想m̄出,問伊講:「Beh除 àn-chóaⁿ?」伊koh講:「除--去!除--去!」伊ê聲真切,宛然猶太人teh喝beh釘耶穌。真聲愛問到貼底,就講:「Beh除甚物人?」Hit個形象忽然無koh看--見。真聲一發蟯疑是眠夢;m̄-kú 怎樣眠夢無倒--teh,就choān火看鬧鐘,已經半暝後二點。真聲將這層囥tī心內。
Keh bô kúi-ji̍t lāu-bó lâi, bīn ū iu-būn ê khoán-sit, kā Chin-seng kóng, It-chú-ah, chit kúi-ji̍t ū hoān-tio̍h tōa pháiⁿ, tē 7 kài. Chin-seng tiām-tiām, tiap-á-kú mn̄g kóng, Kiám si̍t-chāi? Kóng, Si̍t-chāi, chèng-kù bêng-bêng, phah-sǹg tio̍h hō͘ khì; nā bô kiaⁿ-liáu ē gāi-tio̍h lí ê chiong-lâi. Chin-seng kóng, Taⁿ góa ê iⁿ-siōng bêng-pe̍k lah. Chá beh hō͘ lâi, góa sī thàn lí ê ì-sù; taⁿ beh hō͘ khì, iā sī thàn lí ê ì-sù. Tē-it khó-sioh, sī i ê lêng-hûn. Chin-seng siūⁿ-tio̍h í-chêng It-chú ê hêng-ûi, chiū sìn i ū-iáⁿ poa̍h-lo̍h tī sek-io̍k ê hām-kheⁿ. 隔無幾日老母來,面有憂悶ê款式,kā真聲講:「乙子仔,這幾日有hoān著大歹,第7誡。」真聲恬恬,tiap仔久,問講:「敢實在?」講:「實在,證據明明,扑算著hō͘--去;若無驚了會礙著你ê將來。」真聲講:「今我ê異象明白--lah。早beh hō͘來,我是趁你ê意思;今beh hō͘去,也是趁你ê意思。第1可惜,是伊ê靈魂。」真聲想著以前乙子ê行為,就信伊有影poa̍h-落tī色慾ê陷坑。
Kóng soah, Chì-khîn chiū tńg-khì siat-hoat, hêng in lāu-pē. Hit-sî in lāu-pē í-keng, pìⁿ sè-sio̍k. Bô kúi-ji̍t, It-chú-ah, liâm-piⁿ chò pa̍t-lâng khì. Á! Siōng-tè ê chí-ì. 講煞,至勤就轉去設法,還in老父。Hit時in老父已經變世俗。無幾日,乙子仔,liâm-piⁿ做別人--去。Á!上帝ê旨意。
26 Beh cháiⁿ-iūⁿ sé góa ê kiàn-siàu tī chèng-lâng ê tiong-kan? 26 Beh怎樣洗我 ê 見笑 tī 眾人 ê 中間?
Kòe ū--hiah-kú, koh pòaⁿ-nî. Chin-seng chiū beh chut-gia̍p. Hit-tia̍p kúi-nā lâng chīn-la̍t teh kā i chò chhin-chhiâⁿ, Chin-seng m̄-chai tâng-phōaⁿ tī tó-ūi, kî-kiû Siōng-tè kā pī-pān chi̍t-ê ē pang-chān i ê lâng. Pat-sian-chng Chhùn-gân Sian-siⁿ, tùi Chì-khîn siāu-kài kóng Choân-châi sian-siⁿ ū chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, chin hó. I bô hō͘ i lo̍h ha̍k-hāu; chóng-sī ka-têng kàu-io̍k chin hó, iū-koh lú-tek chin thang o-ló. In lāu-pē kòe-sin, bô lōa-kú, chit-tia̍p thiaⁿ-kóng, kap in lāu-bó tī Thô-lí-san. Góa khòaⁿ, i lâi chò Chin-seng chin ha̍p. Chì-khîn kóng, Ū-iáⁿ bô? Chhùn-gân sian-siⁿ kóng, Si̍t-chāi sī án-ni. Hit-tia̍p Chì-khîn chiū tùi īⁿ-tiúⁿ í-kip i ê hu-jîn kóng; In thiaⁿ chi̍t-ē chin hoaⁿ-hí, kóng, Choân-châi sian-siⁿ, kap goán sī chhin-chhek, i ê sian-siⁿ-niû, sī goán ê bó-î. Chit-tia̍p tī Thô-lí-san, phah-sǹg chhōa Chin-seng khì tùi-khòaⁿ, jiân-āu chiah siat-hoat. 過有hiah-久,koh半年。真聲就beh卒業。Hit-tia̍p幾若人盡力teh-kā伊做親情,真聲m̄知同伴tī佗位,祈求上帝kā備辦1個會幫贊伊ê人。八仙庄寸岩先生,對至勤紹介講:「全才先生有1個查某子,真好。伊無hō͘伊落學校;總是家庭教育真好,koh女德真thang o-ló。In老父過身,無偌久,這tia̍p聽講 kap in老母tī桃李山。我看,伊來做真聲真合。」至勤講:「有影--無?」寸岩先生講:「實在是án-ni。」Hit-tia̍p至勤就對院長以及伊ê夫人講;in聽一--下真歡喜,講:「全才先生, kap 阮是親情,伊ê先生娘,是阮ê母姨。這tia̍p tī桃李山。扑算chhōa真聲去對看,然後才設法。
Sûi-sî siá-phoe lâi Sîn-ha̍k, kiò Chin-seng iok sî-ji̍t. Chin-seng bô koàn-sì chit-ê tāi-chì; nā-sī siū-tio̍h lāu-bó ê bēng-lēng, chiū siá-phoe hō͘ Thô-lí-san ê sian-siⁿ, si̍t-si̍t kā i kóng beh khì ê sî-ji̍t kap in-toaⁿ. Sian-siⁿ hôe-phoe kóng, Chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á chin-khó-chhú, nā ē-chiâⁿ, put-chí ē chò lí ê pang-chān. Khó-sioh lín bô khah-chá kóng, chā-hng í-keng khì chhōe in hiaⁿ lah. In hiaⁿ Choân-hiàn sian-siⁿ tī Kong-á-nâ, āu-lâi ōaⁿ-lâi Sam-siâⁿ-chng. Chin-seng chiap-tio̍h phoe, chiū kā lāu-bó thong-ti, kóng taⁿ m̄-bián khì. Khì khòaⁿ, sī khòaⁿ gōa-phôe nā-tiāⁿ, him-bō͘ bí-iông ê lú-chú, kiaⁿ-liáu ū gûi-hiám. Hô-hòng í-keng ū kúi-nā ê ti-kí teh o-ló, góa sìn in ê ōe sī chin-si̍t; lán nā khì, bû-kò iā-sī tùi in thàm-thiaⁿ. Só͘-í góa koat-tēng bián-khì khòaⁿ. Bô khòaⁿ lâi sìn ê lâng ū hok-khì, chit-kù khiok m̄-sī chí chit-ê ì-sù; m̄-kú iā sī chin-si̍t... .... 隨時寫批來神學,叫真聲約時日。真聲無慣勢這個事誌;但是受著老母ê命令,就寫批hō͘桃李山ê先生,實實kā伊講beh去ê時日 kap 因端。先生回批講:「這個查某囡仔真可取,若會成,不止會做你ê幫贊。可惜lín無較早講:「昨昏已經去chhōe in兄--lah。In兄全賢先生tī岡仔林,後來換來三城庄。」真聲接著批,就kā老母通知,講:「今m̄免去。去看,是看外皮--nā-tiān,欣慕美容ê女子,驚了有危險。何況已經有幾若個知己teh o-ló,我信in ê話是真實;咱若--去,無過也是tùi in探聽。所以我決定免去看。」無看來信ê人有福氣,這句卻m̄是指這個意思;m̄-kú也是真實..........
Lāu-bó chiong chiah-ê ōe hō͘ īⁿ-tiúⁿ kap Hu-jîn khòaⁿ. In khòaⁿ Chì-khîn chin chīn-tiong, chiū chin si̍t-sim thè i phah-sǹg. Tn̄g-tio̍h Jîn-hô sian-siⁿ lâi, chiū pài-thok--i. Chit-ê Jîn-hô sian-siⁿ put-chí láu-liān chit-hō sū, I iā chin hoaⁿ-hí, chiū piàⁿ-khì Sam-siâⁿ-chng kau-sia̍p. Beh khì ê sî, Chin-seng hoan-hù lāu-bó kau-tài kóng, Chhiáⁿ hō͘ i chū-iû kam-goān; tek-khak tio̍h ū tâng-sim ūi-tio̍h Chú chiah thang, m̄-thang ēng hó-ōe oán-choán. Keh kúi-ji̍t lâi hôe-hok kóng, in chin hoaⁿ-hí, bô teh īⁿ-gī; put-kò sûi kóng sûi-sêng khah m̄-hó, ài sió-khóa iân-chhiân, āu-lâi   beh hôe-ho̍k, tōa-bīn ē seng-sū. 老母將chiah-ê話hō͘院長 kap 夫人看。In看至勤真盡忠,就真實心替伊扑算。Tn̄g--著仁和先生來,就拜託--伊。這個仁和先生不止老練這號事,伊也真歡喜,就拚去三城庄交涉。Beh去ê時,真聲番咐老母交帶講:「請hō͘伊自由甘願;的確著有同心為著主才thang,m̄-thang用好話婉轉。」隔幾日,來回覆講:「In真歡喜,無teh異議;不過隨講隨成較m̄好,愛小可延chhiân,後來beh回覆,大面會成事。」
Liáu-āu tn̄g-tio̍h To-jîn Bo̍k-su khì-hia sûn kàu-hōe, sòa lūn-khí chit-chân sū, To-jîn Bo̍k-su put-chí chàn-sêng. Pún-té beh chhiáⁿ Chin-seng khì-hia khòaⁿ-khòaⁿ, āu-lâi sòa bián. 了後tn̄g--著多仁牧師去hia巡教會,續論起這層事,多仁牧師不止贊成。本底beh請真聲去hia看看,後來煞免。
Chiū siá-phe lâi, koat-tēng 1916 nî hioh-joa̍h tiong beh siang-thâu chhiàng lé-pài. Chin-seng in-ūi tiàm Tâi-lâm kià-liû, chiū tī Tâi-lâm chhiàng. 就寫批來,決定1916年歇熱中beh雙頭chhiàng禮拜。真聲因為tiàm台南寄留,就tī台南chhiàng。
Sî-ji̍t í-keng kàu, bô koh chiap-tio̍h īⁿ-gī, chiū chhiàng lo̍h--khì. Bô-phah-sǹg, chhiàng 2 lé-pài liáu, chi̍t chá-khí Chin-seng hut-jiân chiap-tio̍h phoe, tāi-chì sī kóng, 時日已經到,無koh接著異議,就chhiàng--落--去。無扑算,chhiàng 2禮拜了,一早起真聲忽然接著批,事誌是講:
Chin-seng pêng-an. Lūn chit-chân chhin-sū, khó-sioh chhiàng 2 lé-pài āu, ke-lāi chin kiáu-jiáu, Hūi-chú tek-khak m̄, góa àn-chóaⁿ khai-phòa, to-sī bô lō͘-ēng. Iū-koh chit-chūn ê sè-kài, cha-bó͘-gín-ná nā-kah m̄, chhin-chiâⁿ iā bē-kiông-tit. Taⁿ, sit-lé chiū-sī, chhiàng lé-pài chhiáⁿ thêng-chí. 真聲平安。論這層親事,可惜chhiàng 2禮拜後,家內真攪擾,惠子的確m̄,我àn-choán開破,都是無路用。Koh這陣ê世界,查某囡仔若kah m̄,親情也bē強--tit。今,失禮就是,chhiàng禮拜請停止。
Choân-hiàn kià. 全賢寄。
Chin-seng hioh-joa̍h tòa Kàu-hōe-liâu, tńg-lâi tī Sìn-ha̍k, ka-tī chin an-chēng. Kan-ta ū kóa bit-pô tī lâu-téng phi-phi phia̍t-phia̍t. Khòaⁿ-tio̍h chit-tiuⁿ phoe chin kan-khó͘, sûi-sî thong-ti lāu-bó chai, iā pún-sin ti̍t-chiap siá chi̍t-tiuⁿ hō͘ Choân-hiàn sian-siⁿ, àn-sǹg chhú-soah, saⁿ-sî nā-tiāⁿ. Lāu-bó thiaⁿ-tio̍h án-ni, chek-sî pài-thok Jîn-hô sian-siⁿ koh khì, Lō͘-ka iⁿ-tiúⁿ kap hu-jîn iā chin hùn-khài, kóng, cháiⁿ-iūⁿ chiah bô sìn-jīm. Kî-si̍t sī ū lâng cheⁿ ài-chò, siá phoe chok-lōng. Chin-seng kau-tài kóng, Lí koh khì ê sî, bo̍h-tit o-ló, put-kò khòaⁿ só͘ giâu-gî sī sím-mi̍h, si̍t-si̍t-chāi-chāi kā i ké-bêng chiū hó. Jîn-hô sian-siⁿ keh kúi-nā-ji̍t iā khì. 真聲歇熱tòa教會了,轉來tī神學,家己真安靜。Kan-ta有寡bit-pô tī樓頂phi-phi phia̍t-phia̍t。看著這張批真艱苦,隨時通知老母知。也本身直接寫一張hō͘全賢先生,按算準煞,相辭--nā-tiān。老母聽著án-ni,即時拜托仁和先生koh去,路加院長 kap 夫人也真憤慨,講:「怎樣chiah無信任?其實是有人爭愛做,寫批作弄。」真聲交代講:「你koh去ê時,莫得o-ló。不過看所蟯疑是甚物,實實在在kā伊ké明就好。」仁和先生隔幾若日也去。
Chin-seng chiū chek-sî hôe chi̍t-tiuⁿ phoe, phoe ê ì-sù si kóng, 真聲就即時回一張批,批ê意思詩講:
Choân-hiàn Sian-siⁿ pêng-an. 全賢先生平安。
Góa ū chiap-tio̍h lí ê phoe, chin ló͘-la̍t. Chit-tia̍p chin sit-lé, góa ài kóng kúi-kù:-- 我有接著你ê批,真勞力。這tia̍p真失禮,我ài講--幾句:
Lūn Lēng-mōe Hūi-chú, beh chò góa ê chhin-sū, tùi-thâu kàu-taⁿ, choan-choan sī chhut-tùi Siōng-chú ê àn-nāi, kap lâng ê siāu-kài. Ū keng-kòe chiah-kú ê sî-ji̍t, hō͘ lán lióng-pêng thang thàm-thiaⁿ, tī hit-ê tiong-kan, boeh, m̄, lâi soah sī ē-ēng-tit. Nā-sī chiah-kú, chiap-tio̍h sêng-lo̍k ê phoe, iok-sok tio̍h chhiàng-lé-pài; taⁿ í-keng 2 lé-pài liáu. Pêng-siông-lâng bô saⁿ-bat, chhiàng liáu koh soah sī bô sáⁿ koan-hē; nā-sī lán sī thoân-kàu-chiá, sī koan-hē miâ-siaⁿ, lán chiah siūⁿ bāi. 論令妹惠子,beh做我ê親事,tùi 頭到今,choan-choan是出tùi 上主ê 案內, kap 人ê紹介。有經過chiah久ê時日,hō͘咱兩爿thang探聽。Tī hit個中間, beh、m̄,來煞是會用--tit。但是chiah-久,接著承諾ê批,約束著chhiàng禮拜;今已經2禮拜了。平常人無相bat,chhiàng了koh煞是無啥關係;但是咱是傳教者,是關係名聲,咱chiah想bāi。
Só͘ kóng, Lēng-mōe Hūi-chú bô hoaⁿ-hí, bē-tit bián-kióng, che góa iā bêng-pe̍k. Góa só͘ ài-chai, sī sêng-lo̍k-chêng bô siūⁿ khì tiāⁿ, kin-ná-ji̍t 2 lâng ê miâ, the̍h tī tâi-téng lâi chhiàng hō͘ lâng thiaⁿ. Che, kiám-chhái Hūi-chú bô pháiⁿ-miâ; chóng-sī lâng beh giâu-gî góa sī sím-mi̍h pháiⁿ-miâ-siaⁿ, chiah siū kū-choa̍t. Taⁿ, beh cháiⁿ-iūⁿ sé góa ê kiàn-siàu tī chèng-lâng ê tiong-kan. 所講,令妹惠子無歡喜,bē得勉強,這我也明白。我所ài知,是承諾前無想去定,今仔日2人ê名,提tī台頂來chhiàng hō͘人聽。Che,kiám-chhái惠子無歹名;總--是人beh蟯疑我是甚物歹名聲,才受拒絕。今,beh怎樣洗我ê見笑tī眾人ê中間。
Góa siá án-ni, m̄-si lâi teh bián-kióng, sī hun-sò͘ nā-tiāⁿ. Chhin-chiâⁿ sī thiⁿ-Pē chù-tiāⁿ; nā ū ha̍p I ê chí-ì, goān chit-chân tit-tio̍h chiâⁿ; nā bô ha̍p, goān I hō͘ lán soah, sī sim só͘-goān. Kiû Chú pì-iū lín choân-ke, A-bēng. 我寫án-ni,m̄是來teh勉強,是hun-soùna-tiān。親情是天父注定;若有合伊ê旨意,願這-層得著chiâⁿ;若無合,願伊hō͘咱煞,是心所願。求主庇佑lín全家,A-bēng。
1916: 8. 15
Chin-seng pài-siá.
1916:8.15
真聲拜寫。
回上一頁    日治時期,   1926年,   小說