首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有72個段落,248個語句,2904個語詞,4440個音節
Chhut-sí-sòaⁿ_07 出死線_07
Tēⁿ Khe-phoàn 鄭溪泮
* * * * * *
Hit ē-po͘ Soat-lông beh khì chhōe Gio̍k-chú, lō͘ tio̍h tùi Ài-chú sian-siⁿ ê lâu-téng khì. Soat-lông chi̍t-ē chiūⁿ lâu-téng, hāi lah, sîn-tio̍h chhèng-chí lah! Ài-chú Sian-siⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Gio̍k-chú ê sió-tī lâi, chiū chek-pī i kóng, Lí siáⁿ-su kā goán ê ha̍k-seng thau kià-phoe? Soat-lông kóng, Bô. Ài-chú sian-siⁿ chek-pī i kóng, ín Tiong-o̍h ha̍k-seng án-ni chiū-sī lóng pe̍h-chha̍t” (Hé, chit-kù ‘lóng-chóng’ sī chin lī-hāi). Hit下晡雪郎beh去chhōe玉子,路著tùi Ài-chú先生ê樓頂--去。雪郎一下上樓頂,害--lah,sîn著銃子--lah!Ài-chú先生,看見玉子ê小弟來,就責備伊講:「你啥事kā阮ê學生偷寄批?」雪郎講:「無。」Ài-chú先生責備伊講:「Lín中學學生án-ni就是攏白賊(Hé,這句『攏總』是真厲害。)
Hit-sî Soat-lông bô-khòa kóng-ōe tōa-pō͘-cháu, sè-pō͘-piàⁿ, tńg-lâi kàu Tiong-o̍h, chu-chi̍p ha̍k-seng-tóng, tùi in soan-giân kóng, Lú-o̍h hāu-tiúⁿ mē lán Tiong-o̍h ha̍k-seng lóng pe̍h-chha̍t, lín àn-sǹg cháiⁿ-iūⁿ. Lia̍k-seng thiaⁿ-liáu chin m̄-goān, chiū hoah-kóng Téng-ji̍t-á in ê ha̍k-seng thau-the̍h lán ê tô͘ kin-ná-ji̍t koh hō͘ in ê hāu-tiúⁿ mē pe̍h-chha̍t, lâi-khì kap i su-iâⁿ. Chin-seng kóng, Mài--noh! Nā-sī in tek-khak beh khì. Chiū chhōa kui-thoa khì mn̄g tong-ti̍t ê sian-siⁿ. Tāi-ke hiú-hiù-kiò, siàu-liân-ke, hiat-khì-hong-kong, e-e-kheh-kheh, kó-jiân khì mn̄g. Hit-ji̍t tong-ti̍t ê sian-siⁿ sī Lāu-siàng-kong, i teh kà Tiong-o̍h, iā teh kiam Lù-o̍h, Ha̍k-seng mn̄g kóng, Lú-o̍h hāu-tiúⁿ mē goán lóng pe̍h-chha̍t, goán lâi-khì mn̄g i khòaⁿ-māi, hó m̄? Sian-siⁿ khòaⁿ ha̍k-seng kui tōa-tīn, tāi-khài sī chin siū-khì ê tāi-chì, chit-sî oh-tit ìn-tap, nā beh ìn m̄, si kiaⁿ tiong-o̍h ha̍k-seng; nā beh ìn hó, sī tùi Lú-o̍h hāu-tiúⁿ pháiⁿ-sè. Ha̍k-seng ti̍t-ti̍t mn̄g bô soah, ná-chún Iú-thâi-lâng teh pek Pí-lia̍p-to. Sian-siⁿ kan-ta kiâⁿ-lâi-kiâⁿ-khì, teh siūⁿ m̄-chai thang á m̄-thang; in ná tōa siaⁿ mn̄g, i kan-ta, hàⁿ-hàⁿ. Ha̍k-seng kóng, Hó ho͘N7? I iû-goân, hàⁿ-hàⁿ! Tùi án-ni ha̍k-seng kóng, i kóng hó lah, lán lâi-khì, lán lâi-khì, lán lâi-khì, e-e-kheh-kheh chiū beh-khì. Ā! Bô kái-koat ê sian-siⁿ; chek-jīm sī tōa! Chin-seng teh siūⁿ, chit-chân tāi-chì ná-chún bô sáⁿ koan-hē; siat-sú nā bô-iáⁿ mē lán án-ni, sī Soat-lông ê su-oàn nā-tiāⁿ, lán lâi-khì kā i kiáu-jiáu, sī ka-tī m̄-tio̍h. Chún-chò ū-iáⁿ, mā bô iàu-kín leh: Iâ-so͘ kóng, siàn lí chiàⁿ-pêng ê chùi-phóe, tò-pêng iā sòa oa̍t hō͘ i. Hô-hòng chit-chân sū. Hit時雪郎無khòa講話大步走,細步拚,轉來到中學,聚集學生黨,tùi in宣言講:「女學校長罵咱中學學生攏白賊,lín按算怎樣?」學生聽了真m̄願,就喝講頂日仔in ê學生偷提咱ê圖,今仔日koh hō͘ in ê校長罵白賊,來去 kap 伊輸贏。真聲講:「Mài--noh!」但是in的確beh去。就chhōa歸thoa去問當值ê先生。逐家hiú-hiù-叫,少年家,血氣方剛,e-e-kheh-kheh,果然去問。Hit日當值ê先生是老siàng公,伊teh教中學,也teh兼女學,學生問講:「女學校長罵阮攏白賊,阮來去問伊看覓,好--m̄?」先生看學生歸大tīn,大概是真受氣ê事誌。一時難得應答,若beh應m̄,是驚中學學生;若beh應好,是tùi 女學校長歹勢。學生直直問無煞,若準猶太人teh逼Pa-lia̍p-to。先生kan-ta行來行去,teh想m̄知thang抑m̄-thang;in那大聲問,伊kan-ta「hàⁿ-hàⁿ」。學生講:「好--ho͘N7?」伊猶原「hàⁿ-hàⁿ!」Tùi án-ni學生講:「伊講好--lah,咱來去,咱來去!E-e-kheh-kheh就beh去。Ā!無解決ê先生;責任是大!真聲teh想,這層事誌若準無啥關係;設使若無影罵咱an-ni,是雪郎ê私怨--nā-tiāⁿ,咱來去kā伊攪擾,是家己m̄著。準做有影,mā無要緊--leh,耶穌講:「搧你正爿ê嘴phóe,倒爿也續se̍h hō͘--伊。」何況這層事?
Iû-koh teh siūⁿ Lán-ê bîn-cho̍k, goân-lâi sī kò͘ ka-tī ê sim-sèng, it-tàn hoah-hut, sim chin ài, kiat-kio̍k sim-koaⁿ ná thô͘-soa, bē-ē kiat-liân. Chhut-thâu ê lâng nā siū-hoa̍t, kha-chhiú chiū liu-kiang. Ná-chún Sèng-chheh kóng, “Góa phah bo̍k-chiá, iûⁿ-kûn chiū sì-sòaⁿ”. Siūⁿ-liáu chiū khì tó-tī bîn-chhn̂g. Pêng-iú lâi beh giú i khì, i kóng, Góa chit-tia̍p chin kan-khó͘. 又koh teh想咱ê民族,原來是顧家己ê心性,一旦hoah-hut,心真愛,結局心肝那塗沙,bē會結連。出頭ê人若受罰,腳手就liu-kiang。若準聖冊講「我扑牧者,羊群就四散」。想了就去倒tī眠床。朋友來beh 扭伊--去,伊講:「我這tia̍p真艱苦。」
Lú-hak-seng thiaⁿ-tio̍h Tiong-o̍h ha̍k-seng, beh khì ûi Ko͘-niû lâu, chiū chù-ì teh siòng, khòaⁿ Chin-seng ū khì á-bô. 女學生聽著中學學生,beh去圍姑娘樓,就注意teh相,看真聲有去抑無。
Kóng-kah hiah-ê ha̍k-seng, peh-chiūⁿ lâu, tōa-pō͘-cháu, sè-po͘-that, pìn-pòng-kiò, tùi Ài-chú sian-siⁿ mn̄g, Chaiⁿ-iūⁿ goán lóng-lóng pe̍h-chha̍t? Tōa-siaⁿ-sè-siaⁿ ti̍t-ti̍t-jiáng. Lū-o̍h ê chí-mōe khòaⁿ m̄-sū-sè, chiū khì kiò Kam Bo̍k-su. Kam Bo̍k-su lâi, mn̄g, Sī sím-mi̍h tāi-chì? Ha̍k-seng kóng, Lú-o̍h hāu-tiúⁿ mē goán lóng-lóng pe̍h-chha̍t, goán lâi beh mn̄g i khòaⁿ pe̍h-chha̍t àn-chóaⁿ. Kam Bo̍k-su kóng, Hò͘, hò͘, án-ni hó, lín an-sim tńg-khì, góa beh pān hō͘ lín hoaⁿ-hí. Ha̍k-seng thiaⁿ-tio̍h án-ni, chiū phah-pho̍k-á, po̍k-po̍k-kiò, chiū chhut-khì. 講到hiah-ê學生,peh上樓,大步走,細步踢,pìn-pòng-叫,tùi Ài-chú先生問:「怎樣阮攏攏白賊?」大聲細聲直直嚷。女學ê姊妹看m̄事勢,就去叫甘牧師。甘牧師來,問:「是甚物事誌?」學生講:「女學校長罵阮攏攏白賊,阮來beh問伊看白賊àn-chóaⁿ?」甘牧師講:「Hò͘,hò͘,án-ni好,lín安心轉--去,我beh辦hō͘ lín歡喜。」學生聽著an-ni,就扑pho̍k仔,po̍k-po̍k-叫,就出--去。
* * * * * *
Keh-ji̍t tāi-lí hāu-tiúⁿ Tiong-sim sian-siⁿ tiàu ha̍k-seng lâi, chek-pī in kóng, Ha̍k-seng ah, lín siáⁿ-sū khì biáu-sī Ko͘-niû kàu án-ni? Lín sím-mi̍h-lâng khì in ê lâu-téng lah? Ha̍k-seng cha-mê ū hōe-gī, Ài-chú sian-siⁿ ún-tàng ē khì tāu hāu-tiúⁿ, tāi-ke tio̍h tang-sim chiah ē-ēng-tit. Hit-sî thiaⁿ i án-ni mn̄g, chiū kui-tīn lóng peh-khí-lâi khiā. Chiū koh kóng, Ha̍k-seng ah! Lín siáⁿ-sū án-ni lah! Tio̍h khì kā Ko͘-niû hōe-sit-lé lah! Ha̍k-seng kóng, I seng mē goán lóng pe̍h-chha̍t, án-ni sī i tio̍h seng lâi kā goán hōe-sit-lé, goán chiah kā i hōe-sit-lé. Kóng, Bô lah, bē-ēng-tit lah. Tiong-sim sian-siⁿ chin siū-khì, tah cheng-á, koh kóng: Lín tek-khak tio̍h khì hōe-sit-chhò, chiah ē-sái-tit lah! In-ūi lín chin m̄-tio̍h lah! Lín chai mah? Ha̍k-seng kóng, Goán khì mng i, ū khah tōa-siaⁿ tia̍p-ah, án-ni goán chai m̄-tio̍h; chóng-si i mē goán lóng pe̍h-chhat, kiám bô m̄-tio̍h? Kóng, Bô lah, i hoān i-ê tāi-chì, lín hoān lín-ê tāi-chì. Ha̍k-seng kóng, I mē goán án-ni, i iā ū m̄-tio̍h; goán khì jiáng--i, goán iā ū m̄-tio̍h; thah-suh (+) koh hi̍h-khu, (-) kiat-kio̍k bô su-iâⁿ. Kóng, Bô lah, án-ni kóng bē-chò-tit lah, lín sím-mi̍h lâng kam-goān khì lah! Tāi-ke tiām-tiām. 隔日代理校長忠心先生召學生來,責備in講:「學生--ah,lín啥事去藐視姑娘到án-ni?Lín甚物人去in ê樓頂--lah?」學生昨瞑有會議,Ài-chú先生穩當會去tâu校長,逐家著同心才會用--tit。Hit時聽伊án-ni問,就歸tīn 攏peh起來企。就koh講:「學生--ah!Lín啥事án-ni--lah!著去kā姑娘會失禮--lah!學生講:「伊先罵阮攏白賊,an-ni是伊著先來kā阮會失禮,阮chiah kā伊會失禮。」講:「無--lah,bē用tit--lah。」忠心先生真受氣,tah cheng-仔,koh講:「Lín的確著去會失錯,chiah會使tit--lah!因為lín真m̄著--lah!lín知--mah?」學生講:「阮去問--伊,有較大聲tia̍p--ah,an-ni阮知m̄著;總是伊罵阮攏白賊,敢無m̄著?」講:「無--lah,伊hoān伊ê事誌,lín hoān lín ê事誌。」學生講:「伊罵阮án-ni,伊也有m̄著;阮去嚷--伊,阮也有m̄著;thah-suh(+)koh hi̍h-khu(-),結局無輸贏。」講:「無--lah,án-ni講bē做得--lah,lín甚物人甘願去--lah!」逐家恬恬。
Bô hoat-tō͘ chiū kiò kúi-nā ê ha̍k-seng khì Tiong-sim sian-siⁿ ê chhù, ûn-ûn-á koh mn̄g hiah-ê lí-iû. Tiong-sim sian-siⁿ kóng, Ha̍k-seng ah, lín kúi-nā lâng lâi-khì hōe-sit-lé, sī khah hó lah. Ha̍k-seng kóng, Chún-chò goán ū m̄-tio̍h, chiū i iā ū chhò-gō͘, kì-jiân sī án-ni, chiū tio̍h ēng pêng-hô kái-koat. Siūⁿ beh pó-hō͘ Ko͘-niû ê êng-hián; iā siong-tong tio̍h lâu goán ha̍k-seng ê thé-biān. Nā bô án-ni, kan-ta pek goán kā i hōe-sit-lé, si bô li-khì, kiaⁿ ē kiáu-jiáu. Tiong-sim sian-siⁿ bô chhái-iōng ha̍k-seng ê ì-kiàn, it-ī ài kā ko͘-niû hōe-sit-lé, ho͘ i hoaⁿ-hí. 無法度就叫幾若個學生去忠心先生ê厝,勻勻仔koh問hiah-ê理由。忠心先生講:「學生--ah,lín幾若人來去會失禮,是較好--lah。」學生講:「準做阮有m̄著,就伊也有錯誤,既然是án-ni,就著用平和解決。想beh保護姑娘ê榮顯;也相當著留阮學生ê體面。若無an-ni,kan-ta逼阮kā伊會失禮,是無理氣,驚會攪擾。」忠心先生無採用學生ê意見,一意愛kā姑娘會失禮,hō͘伊歡喜。
Hok-im chu-īⁿ ê ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ chin hùn-khài, chiū khui lîm-sî ê Tòng-chhong-hōe. Gī-lūn chit-chân tāi-chì, nā beh kiông-chè siā-chōe, chiū-sī jîn-koân jiú-līn, tông-bêng pā-ha̍k, chò lín tńg-khì. Ēng án-ni lâi phah-phòa i bû-lí ê chú-tiuⁿ, iā pó-hō͘ lán ê koân-pèng, m̄-bián siū thún-ta̍h. Tông-chhong-hōe beh siá-phoe hō͘ lin ê sī-tōa-lâng, bián-tit lín siū chek-pī. Ha̍k-seng iā siūⁿ Kam Bo̍k-su ū io̍k-sok, kóng beh pān hō͘ goán hoaⁿ-hí; taⁿ, sī tò-péng, teh-beh pān goán hō͘ i hoaⁿ-hí; bô chiàu iok-sok, iū-koh ap-chè kàu án-ni. Siūⁿ liáu it-hoat put-pêng. Thiaⁿ tio̍h Tong-chhong-hōe ê ōe tùi án-ni chiū chòng-táⁿ. 福音書院ê學生聽見真憤慨,就開臨時ê同窗會。議論這層事誌,若beh強制謝罪,就是人權蹂躪,同盟罷學,做lín轉--去。用an-ni來扑破伊無理ê主張,也保護咱ê權,m̄免受thún踏。同窗會beh寫批hō͘ lín ê序大人,免得lín受責備。學生也想甘牧師有約束,講beh辦hō͘阮歡喜;今,是倒péng,teh beh辦阮hō͘伊歡喜;無照約束,koh壓制到an-ni。想了一發不平。聽著同窗會ê話tùi an-ni就壯膽。
Keh-ji̍t Tiong-sim sian-siⁿ chiūⁿ-tn̂g, kū hāu-tiúⁿ Né-luh-sàng, ba̍k-chiu chhut-lâng, iā lâi lîm-se̍k, kî-û ê kàu-oân iā lóng chū-chi̍p, ûi-lûi, pâi-lia̍t tī tâi-á-piⁿ, giám-jiân sī sim-phòaⁿ-sî. 隔日忠心先生上堂,舊校長Nelson,目珠出膿,也來臨席,其餘ê教員也攏聚集,圍lûi,排列tī台仔邊,儼然是審判司。
Chit-sî Tiong-sim sian-siⁿ chin siū-khì ê khoán, ha̍k-seng iā chin m̄-goān. Tiong-sim sian-siⁿ khí-lâi koh mn̄g, Lín sím-mi̍h lâng kam-goān khì kā Ko͘-niû hōe-m̄-tio̍h? Ha̍k-seng tiām-tiām, bô lâng ìn chi̍t-kù. Hit-tia̍p chèng sian-siⁿ kap kúi-na ê Eng-kok kàu-sū, chiū chham-siông, beh ēng lí-kàn-chhek hō͘ ha̍k-seng ê sim-koaⁿ thiah-khui. Chiū kiò chi̍t-ê chi̍t-ê khì piⁿ-á lâi mng, ǹg-bāng ê tit-tio̍h kúi-nā ê thang hōe-sit-lé, iā hō͘ ha̍k-seng ê sim-koaⁿ bē hô, khah hó pān. 這時忠心先生真受氣ê款,學生也真m̄願。忠心先生起來koh問:「Lín甚物人甘願去kā姑娘會m̄著?」學生恬恬,無人應一句。Hi̍t-tiap眾先生 kap 幾若個英國教士,就參詳,beh用離間策hō͘學生ê心肝拆開。就叫1個1個去邊仔來問,向望會得著幾若個thang會失禮,也hō͘學生ê心肝bē和,較好辦。
Chin-seng hit-sî hō͘ To-má Bo̍k-su kap Lióng-bo̍k sian-siⁿ kiò khì mn̄g, iáu chi̍t-ūi sī Tiong-sim sian-siⁿ iā teh mn̄g, kî-û ê teh kiò in khì. Mn̄g ê sî lóng ū kā in kì-miâ kap kháu-keng. 真聲hit時hō͘多馬牧師 kap Lióng-bo̍k先生叫去問,iáu一位是忠心先生也teh問,其餘--ê teh叫in--去。問ê時攏有kā in記名 kap 口供。
Mn̄g Chin-seng kóng, Lí ū khì kiáu-jiáu Ko͘-niû-lâu á-bô? 問真聲講:「你有去攪擾姑娘樓抑無?」
Ìn kóng, Góa bô; chóng-sī góa ū koan-hē. Sím-mi̍h koan-hē? 應講:「我無;總是我有關係。」「甚物關係?」
In-ūi góa sī ha̍k-seng ê chi̍t-ê, ha̍k-seng, nā tio̍h siū-chōe, góa iā ū kan-sia̍p. 「因為我是學生ê 1個,學生,若著受罪,我也有干涉。」
To-má Bo̍k-su thiaⁿ án-ni, ba̍k-chiu niàu chi̍t-ē, kóng Hà--hâⁿ! Án-ni lí khéng khì kā i hōe-m̄-tio̍h ā bô͘? 多馬牧師聽an-ni,目珠niàu一下,講:「Hà--hâⁿ!Án-ni你肯去kā伊會m̄著也無?」
Ìn kóng, Hōe-m̄-tio̍h ê hoat-tō͘, góa siūⁿ bô-tek-khak tio̍h khì bīn-chêng, chiah ū chún-sǹg, kiám m̄-sī sim-lāi chai-chhò sī iàu-kín? Nā-sī tio̍h khiàm-ēng gōa-phôe ê pôe-lé, che góa bô siūⁿ, góa hoaⁿ-hí thàn pa̍t-lâng ê iūⁿ. 應講:「會m̄著ê法度,我想無的確著去面前,chiah有準算,敢m̄是心內知錯是要緊?若是著欠用外皮ê賠禮,che我無想,我歡喜趁別人ê樣。」
Mn̄g kàu chia, chiū kong, Án-ni hó, āu-lâi chiū kiò pa̍t-lâng khì mn̄g, chò chi̍t-ē mn̄g liáu-liáu, bô chi̍t-lâng beh khì. Jiân-āu sian-siⁿ koh seng-tn̂g, Tiong-sim sian-siⁿ kóng, Ha̍k-seng ah! Lín chin bē-chò-tit, lín chai mah? Siáⁿ-sū m̄ kam-goān hōe-sit-lé? Hit-tia̍p kū hāu-tiúⁿ khòaⁿ-kìⁿ sū-sè m̄-hó, jú háng-hoah sī jú ke-thiⁿ ha̍k-seng ê siu-khì. I chiū khiā khí-lâi, kóng, Góa só͘ thiàⁿ ê ha̍k-seng ah! (Ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ chit-kù ōe, ná-chún léng-ê peng, ù-tī sio-kún-kún ê sim-koaⁿ-thâu). Chhiáⁿ lín thiaⁿ góa khó͘-khǹg. Góa chai lín chin thiàⁿ-thàng góa, góa ê sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí, Khó-sioh góa chiah-kú ba̍k-chiu chhut-lâng, tì-kàu bē-tit kap lín kau-pôe, liân-lūi lín kin-ná-ji̍t chit-ê sū, che-sī góa ê chek-sêng. M̄-nā lín ê sim-koaⁿ kan-khó͘, góa iā chin kek-sim. Só͘ thiàⁿ ê ha̍k-seng ah! Góa goān lín kam-goān kap Ko͘-niû hô-kái, lâi soah chit-chân sū, chiah sī thiàⁿ góa. 問到chia,就講:「Án-ni好。」後來就叫別人去問,做一下問了了,無一人beh去。然後先生koh上堂,忠心先生講:「學生--ah!Lín真bē做--tit,lín知--mah?啥事m̄甘願會失禮?」Hit-tia̍p舊校長看見事勢m̄好,愈háng喝是愈加添學生ê受氣。伊就企--起來,講:「我所疼ê學生--ah!(學生聽見這句話,若準冷ê冰,ù-tī燒滾滾ê心肝頭)。請lín聽我苦勸。我知lín真疼痛我,我ê心肝真歡喜,可惜我chiah久目珠出膿,致到bē得 kap lín交陪,連累lín今仔日這個事,這是我ê責成。M̄若lín ê心肝艱苦,我也真激心。所疼ê學生--ah!我願lín甘願 kap 姑娘和解,來煞這層事,才是疼--我。
Kóng ê sî, i ê ba̍k-sái ti̍h-lo̍h-lâi, chèng ha̍k-seng hō͘ chit-kù “Góa só͘ thiàⁿ ê ha̍k-seng ah” só͘ kám-kek, i teh kóng ê sî, bô lâng káⁿ gia̍h-thâu, sī àⁿ-tī toh-á lâu ba̍k-sái. Kóng liáu, ha̍k-seng tāi-piáu khí-lâi kóng, Taⁿ in-ūi só͘ thiàⁿ goán ê hāu-tiúⁿ só͘ kóng chiah-ê ōe, goán chin siū kám-kek, goán taⁿ chai-iáⁿ goán ū m̄-tio̍h, iā kam-goān siā-chōe. 講ê時,伊ê目屎滴--落來,眾學生hō͘這句「我所疼ê學生--ah」所感激,伊teh講ê時,無人敢舉頭,是àⁿ-tī桌仔流目屎。講了,學生代表起來講:「今因為所疼--阮ê校長所講chiah-ê話,阮真受感激,阮今知影阮有m̄著,也甘願謝罪。」
Bô-phah-sǹg, Tiong-sim sian-siⁿ sī ngē-ti̍t ê lâng, chiū kóng, Hò͘, lín ūi-tio̍h kū hāu-tiúⁿ, chiah beh siā-chōe, án-ni bô sǹg-siàu. 無扑算,忠心先生是硬直ê人,就講:「Hò͘,lín為著舊校長,chiah beh謝罪,án-ni無算數。」
Khò-sioh chit-kù ōe, sī chhin-chhiuⁿ pûn-hoa ê hóe koh-chài tiám-to̍h. Tùi án-ni ha̍k-seng khí-sèng, khiā khí-lâi, kóng, Nā-sī án-ni bô sǹg-siàu, hó, lí chhiáⁿ. Tāi-ke lìn-lòng-kiò tùi pâng-keng khì, chiū koaiⁿ-mn̂g, khoán pau-ho̍k, tèng siuⁿ-á, pī-pān beh sòaⁿ-o̍h tńg-khì. Kî-ū ê sian-siⁿ thó͘-tōa-khùi, Tiong-sim sian-siⁿ phù-phù-kiò, khòaⁿ ha̍k-seng tèng siuⁿ-á lín-lòng-kiò, chiū jiok-khì beh ji̍p-pâng, nā-sī bô lō͘, chiū hoah, 可惜這句話,是親像歕hoa ê火koh再點著。Tùi án-ni學生起性,企--起來,講:「若是án-ni無算數,好,你請。」逐家lìn-lòng叫tùi 房間--去,就關門,款包袱,釘箱仔,備辦beh散學轉--去。其餘ê先生吐大氣,忠心先生phù-phù叫,看學生釘箱仔lín-lòng叫,就jiok去beh入房,但是無路,就喝:
Chhiáⁿ khui chit-ê mn̂g lah!
Tiong-o̍h kiám sī lín-ê mah?
「請開一下門--lah!
中學敢是lín-ê--mah?」
Pau-ho̍k khoán hó, hun-hun-loān-loān chiū tńg-khì, chiùⁿ kóng, 包袱款好,紛紛亂亂就轉--去,唱講:
Kui-khì-lâi--hê,
Ài-chêng chiong bû, ô͘ put-kui.
「歸去來兮,
愛情將無胡不歸。」
Ké-soeh kóng, Tńg-lâi khì ah!
Ài-chêng beh bô-khì lah!
Siáⁿ-sū m̄ tò-lâi khì ah!
Ké-soeh講:「轉來去--ah!
愛情beh無--去--lah!
啥事m̄倒來--去--ah?!」
Keh 2-ji̍t sī kū-le̍k chhe-it, ha̍k-seng sūn-sòa ná-chún hioh-nî. 隔2日是舊曆初一,學生順續若準歇年。
* * * * * *
Chin-seng kap It-iông-sàng iā tńg-khì. Keh-ji̍t Tòng-chhong-hōe chiū siá-phoe lâi hō͘ sī-tōa-lâng, kā in ké-bêng sòaⁿ-o̍h ê lí-iû, hū-heng khòaⁿ-liáu chhiò-chhiò. Koh 2-ji̍t Tiong-o̍h iā kià kong-phoe lâi, kong ... ... Chit kúi-ji̍t ha̍k-seng kap Ko͘-niû ū kiáu-jiáu ê tāi-chì, tāi-ke sì-sòaⁿ tńg-khì. Phah-sǹg í-keng kàu-ūi. Chhiáⁿ lín hū-heng tio̍h hō͘ gin-á koh lâi, goán sian-siⁿ beh siat-hoa̍t kàu oân-móa. 真聲 kap 一陽-sang也轉--去。隔日同窗會就寫批來hō͘序大人,kā in ké-bêng散學ê理由,父兄看了笑笑。Koh 2日中學也寄公批來,講.......這幾日學生 kap 姑娘有攪擾ê事誌,逐家四散轉--去。扑算已經到位。請lín父兄著hō͘囡仔koh來,阮先生beh設法到完滿。
Sī-tōa-lâng khòaⁿ-tio̍h phoe chiū kā kiáⁿ-jî kóng, Sian-siⁿ ū án-ni kóng, taⁿ tio̍h koh khì. 序大人看著批就kā子兒講:「先生有an-ni講,今著koh去。」
Chin-seng siūⁿ hit-kù “oân-boán”, káⁿ m̄-sī cha̍p-gō͘ mî ê îⁿ-ge̍h, poh-sī chhe saⁿ, sì ê keng-chìⁿ khoân. Siūⁿ-lâi siūⁿ-khì chiū khì. 真聲想hit句「完滿」,敢m̄ 是15暝ê圓月,poh是初3、4 ê keng-chìⁿ khoân。想來想去就去。
Kàu-ūi ê sî, pa̍t-lâng í-keng khì liáu. Á, pún-tó-lâng ê thoân-thé-la̍t, chin-chiàⁿ khoài siū kóng-phōa. 到位ê時,別人已經去了。Á,本島人ê團體力,真正快受攻破。
Keh-ji̍t tāi-lí Hāu-tiúⁿ Tiong-sim Sian-siⁿ chiūⁿ-tn̂g, ēng chhiò-chhiò ê bīn, un-jiû ê siaⁿ, chiū kóng, Chit-pang goán ài kap lín chham-siông: --- Chiū-sī ǹg-bāng tāi-ke tit-tio̍h hò-pêng, góa ū pī-pān chi̍t-tiuⁿ toaⁿ, lāi-té siá 8 ê tāi-piáu; sī chi̍t-liân 2-ê, Chit 8 lâng ài chhiáⁿ i tǹg-ìn, chiong chit-tiuⁿ the̍h-hō͘ Lú-o̍h ê hāu-tiúⁿ, chhin-chhiūⁿ kia-phoe hō͘ i, án-ni chiū kàu-gia̍h. Hit 8 lâng ê tiong-kan, chi̍t-lâng sī Chin-seng. Hit-sî ha̍k-seng thiaⁿ-tio̍h chit-khoán un-hô ê siaⁿ-im, chiū iā hoaⁿ-hi. Kóng, Lí nā chá-chá chit-hō khoán, thài ū chiah-ê tāi-chì. Chin-giân kóng, Kon2-ōe nā un-jiû, thang soah lang-ê siū-khì, kóng-ōe nā pō-gio̍k, thang kek lâng-ê siū-khì. Si̍t-chāi ū-iáⁿ. 隔日代理校長忠心先生上堂,用笑笑ê面,溫柔ê聲,就講:「這pang阮愛 kap lín參詳:就是向望逐家得著和平,我有備辦一張單,內底寫8個代表;是1年2個,這8人愛請伊頓印,將這張提hō͘女學ê校長,親像寄批hō͘--伊,an-ni就夠額。」Hit 8人ê中間,一人是真聲。Hit時學生聽著這款溫和ê聲音,就也歡喜。講:「你若早早這號款,thài有chiah-ê事誌。」箴言講「講話若溫柔,thang煞人ê受氣,講話若pō-gio̍k,thang kek人ê受氣。」實在有影。
Tǹg-ìn liáu, chiū chhōa hit 8 lâng khì chhōe Lú-o̍h hāu-tiúⁿ, 8 lâng pâi 1 lia̍t, Chin-seng téng-ji̍t bô-lâi chia chò-chōe; kin-ná-ji̍t thè-lâng lâi-chia taⁿ-chōe. Sī, thè-lâng taⁿ-chōe, sī i só͘ ài-chò. Hit-sî i pâi-tī Tiong-ng, thang kóng, sī hoān-chōe tiong ê lâng. 頓印了,就chhōa hit 8人去chhōe女學校長,8人排一列,真聲頂日無來chia做罪;今仔日替人來chia擔罪。是,替人擔罪,是伊所愛做。Hit時伊排tī中央,thang講是犯罪中ê人。
Pâi-lia̍t hó-sè, Tiong-sim sian-siⁿ chiū tùi Ài-chú sian-siⁿ kóng, 排列好勢,忠心先生就tùi Ài-chú先生講:
“Ài-chú sian-siⁿ! 「Ài-chú先生!
Chit-pang goán Tiong-o̍h ê ha̍k-seng, ū-lâng lâi-chia kiáu-jiáu, tùi lín lia̍t-ūi chin bē-chò-tit. Che m̄-nā goán ha̍k-seng ū sit-lé ê só͘-chāi, goán chò sian-siⁿ iā ū sit-chhò. Ng-bāng lí kam-goān sià-bián.” 這pang阮中學ê學生,有人來chia攪擾,tùi lín列位真bē做--tit。這m̄若阮學生有失禮ê所在,阮做先生也有失錯。向望你甘願赦免。」
Ha̍k-seng thiaⁿ chiah-ê ōe, sim-lāi kún-chhiâng-chhiâng. Siūⁿ kóng, Ó͘--ah! Chông-pài lú-seng kàu án-ni! Hit-sî Ài-chú sian-siⁿ ìn kóng. 學生聽chiah-ê話,心內滾chhiâng-chhiag5。想講「Ó͘--ah!崇拜女性到án-ni!」Hit時Ài-chú先生應講:
Kin-ná-ji̍t lô-hoân lín lia̍t-ūi sian-siⁿ, kap 8 ê tāi-piáu, góa chiū-sī chin kám-siā. Chóng-sī góa chai, hit-ji̍t lâi kiáu-jiáu ê ha̍k-seng chiū-sī kin-ná-ji̍t bô-lâi. Nā-sī lin thè in lâi, koh sian-siⁿ kóng chiah-ê hó-ōe, góa án-ni chiū-sī chin hoaⁿ-hí. Chiu-sī góa iā bô khǹg siū-khì. Taⁿ, án-ni chiū-si hō͘ lín chin ló͘-la̍t. 「今仔日勞煩lín列位先生, kap 8個代表,我就是真感謝。總是我知,hit日來攪擾ê學生就是今仔日無來。但是lín替in來,koh先生講chiah-ê好話,我án-ni就是真歡喜。就是我也無囥受氣。今,án-ni就是hō͘ lín真勞力。」
I kóng liáu ha̍k-seng kā i kiâⁿ-lé, hiàn hit-tiuⁿ hō͘ i; chiū tńg-lâi o̍h-ni̍h. Ha̍k-seng mn̄g kóng, khì liáu án-chóaⁿ? Chin-seng kóng, Tiong-sim sian-siⁿ piàⁿ-liáu chin sio̍k, liân-pún chò chi̍t-ē khì. Bô iàu-kín no͘h! 伊講了學生kā伊行禮,獻hit張hō͘--伊;就轉來學--ni̍h。學生問講:「去了àn-chóaⁿ?」真聲講:「忠心先生拚了真俗,連本做一--下--去。無要緊--no͘h!」
Hit ē-po͘ àm-àm, ū-lâng chheⁿ-hiông kiò kóng, Chin-seng! Ài-chú sian-siⁿ tī tōa-mn̂g-kháu beh kā lí kóng-ōe. Chin-seng kiaⁿ-chi̍t-tiô, siūⁿ kóng, Goán It-chú ah tī Lú-o̍h, góa chá-khí chò tāi-piáu khì siā-chōe, taⁿ m̄-chai beh lēng-gōa chek-pī, á m̄ sī?! Bô phah-sǹg, chhut-lâi ê sî, Ài-chú sian-siⁿ kóng, Lí chá-khí sui-jiân ū khì, góa sìn lí hit-ji̍t bô chò chit-ê tāi-chì. Chin-seng kóng, Ài-chú sian-siⁿ, lí chai-iáⁿ góa ê sim mah? Hit下晡暗暗,有人chheⁿ雄叫講:「真聲!Ài-chú先生tī大門口beh kā你講話。」真聲驚一tiô,想講:「阮乙子仔tī女學,我早起做代表去謝罪,今m̄知beh另外責備,抑m̄是?!」無扑算,出來ê時,Ài-chú先生講:「你早起雖然有去,我信你hit日無做這個事誌。」真聲講:「Ài-chú先生,你知影我ê心--mah?」
* * * * * *
Tāi-chì kòe liáu, koh bô lōa-kú, Chin-seng chiū chut-gia̍p. Hit-tia̍p pêng-iú kúi-nā lâng sio-chio beh khì chhì-giām I-ha̍k-hāu, Su-hoân-pō͘, Kok-gú-pō͘ téng-téng, nā-sī Chin-seng kóng, Góa sī chhin-chhiūⁿ Sat-bó-ní kap Siōng-tè li̍p-iok, góa ê sim koat-ì beh chò Thoân-tō ê kang. Pêng-iú chiū bô koh chio i. Tú-tio̍h Pêng-an Sió-ha̍k-hāu khiàm kàu-oân, sian-siⁿ chiū kí-chiàn i khì kia̍h kàu-piⁿ. Goe̍h-kip 8-kho͘ hit-sî sǹg-lâi bē-chió. Hit-nî sī 1912 nî 4-goe̍h. 事誌過了,koh無偌久,真聲就卒業。Hit-tia̍p朋友幾若人相招beh去試驗醫學校、師範部、國語部等等,但是真聲講:「我是親像撒母耳 kap 上帝立約,我ê心決意beh做傳道ê工。」朋友就無koh招--伊。抵著平安小學校欠教員,先生就舉薦伊去舉教鞭。月給8箍hit時算--來bē少。Hit年是1912年4月。
21 Ba̍k-sái ê Khùi-la̍t 21目屎 ê 氣力
Tī Sió-o̍h ê sī, ū chin-chē chhù-bī. Chin-seng sī siū-chhì It-liân-seng kah-cho͘. Chit-cho͘ ê gin-ná chham-chhi-put-chê: ū-ê 13, 4 hòe, ū-ê 6, 7 hòe, chin hùi-khì. Ū-ê chin-koai, ū-ê chin à-pà. Tī小學ê時,有真濟趣味。真聲是受持一年生甲組。這組ê囡仔參差不齊:有--ê 13、4歲,有--ê 6、7歲,真費氣。有--ê真乖,有--ê真鴨霸。
Chêng-jīm ê lâng kóng, Taⁿ-chiah beh khì chò sian-siⁿ, tio̍h ok-hêng, ha̍k-seng chiah ē kiaⁿ-ùi. Nā-sī Chin-seng chit-ê hoat-tō͘, chhì ēng-liáu pháiⁿ-ēng, ka-tī teh-siūⁿ, án-ni tian-tò sī chò ok-hêng ê iūⁿ hō͘ in o̍h, án-ni m̄-hó. Ló-sian-pòe ū kóng, 前任ê人講:「Taⁿ chiah beh去做先生,著惡行,學生chiah會驚畏。」但是真聲這個法度,試用了歹用,家己teh想,an-ni顛倒是做惡行ê樣hō͘ in學,án-ni m̄好。老先輩有講:
1. Khì
2. Thiòng
3. Lún
1.氣
2.暢
3.忍
Chit 3-hāng nā chiâu-chn̂g, thang-kóng sī láu-liān ê sian-siⁿ. Chin-seng, chiū ké-ōaⁿ hoaⁿ-hí ê bīn lâi chhin-kīn ha̍k-seng, tùi án-ni kài-chē gín-ná sî-kan gōa ài lâi chhōe i.Chin-seng chhiò-chhiò kap in kau-pôe, Iâ-so͘ kóng, Iông-ún sè-kiáⁿ chiū-kīn góa, phah-sǹg sī án-ni. 這3項若齊全,通講是老練ê先生。真聲,就改換歡喜ê面來親近學生,tùi án-ni kài濟囡仔時間外愛來chhōe--伊。真聲笑笑 kap in交陪,耶穌講:「容允細子就近我,扑算是an-ni。
Ha̍k-seng ok-hêng m̄-chún, Iâ-so͘ hoaⁿ-hí ín-chún, Chi̍t-hāng sit-pāi, Chi̍t-hāng sêng-kong, Taⁿ góa hoat-kiàn lah! Ià-so͘ sī chòe gâu ê kàu-io̍k-chiá. 學生惡行m̄准,耶穌歡喜允准,一項失敗,一項成功,今我發見--lah!耶穌是做gâu ê教育者。
Khó-sioh ha̍k-seng ê tiong-kan, chi̍t-ê gin-ná, ū-sî tiau-tî put-ho̍k, i lia̍h-chò hoaⁿ-hí. Nā kiò i chē-teh, i tiau-tî khiā--khí-lâi; nā kiò i tiàm-tiàm, i kò͘-ì cha̍uh-cha̍uh-liām; ta̍k-hāng to-sī tùi-péng, ài hō͘ kì-û ê ha̍k-seng-á hó-chhiò, ài hō͘ sian-siⁿ thàn in ê ì-sù, ta̍k-ji̍t to-sī án-ni. Hó͘--ah! Chin-seng tù lóng bē-tiâu, nā beh lâi siū-khì; khì, iā bô lī-ek. Chhó-bo̍k hiaⁿ kóng, 可惜學生ê中間,1個囡仔,有時刁持不服,伊掠做歡喜。若叫伊坐--teh,伊刁持企--起來;若叫伊恬恬,伊故意cha̍uh-cha̍uh-唸;逐項都是tùi 反,愛hō͘其餘ê學生仔好笑,愛hō͘先生趁in ê意思,逐日都是án-ni。Hó͘--ah!真聲tù攏bē tiâu,若beh來受氣;氣,也無利益。草木兄講:
Tek-khak m̄-thang chin-khì;
Tio̍h ái kē-khì.
「的確m̄-thang真氣;
著愛假氣。」
M̄-kú Chin-seng hō͘ chit-hō gû-chhún ê ha̍k-seng chì-tī, siūⁿ bô hoat-tō͘, ba̍k-sái chhē-chhē-tò. Kî-û ê ha̍k-seng, pún-té khòaⁿ i teh ngó͘-ge̍k sian-siⁿ, chhiò kah ē hán-iáⁿ, chiū hit-ê put-liông siàu-liân, iā chin tek-ì. Khòaⁿ-kìⁿ Sian-siⁿ bô tiuⁿ-tî the̍h chhiú-kin am-bīn, ba̍k-sái ná lo̍h-hō͘, háu-kah chhi̍hN-chhngh-kiò, chit-sî tāi-ke lóng an-chēng, bô lâng kaⁿ chhut-siaⁿ. Pa̍t-ê sian-siⁿ kóng, Chin-seng-kun! Mi̍h-sái án-ni, nā ē kà-tit, chiū kà; bē kà-tit, tia̍p-tia̍p-leh, teh kiaⁿ i bah-thiàⁿ! Chin-seng kóng, Lí iáu-bōe chai góa ê ì-sù. Chiū ji̍p pâng-keng koaiⁿ-mn̂g, kiû Siōng-tè kám-hòa chit-ê gín-ná ê sim-koaⁿ. M̄-kú真聲hō͘這號愚蠢ê學生chì-tī,想無法度,目屎chhē-chhē倒。其餘ê學生,本底看伊teh忤逆先生,笑ka̍h會hán營,就hit個不良少年,也真得意。看見先生無張持提手巾掩面,目屎若落雨,哮到chhi̍hN8-chhngh-叫,一時逐家攏安靜,無人敢出聲。別個先生講:「真聲君!Mi̍h使án-ni,若會教--tit,就教;bē教--tit,tia̍p-tia̍p--leh,teh驚伊肉疼!」真聲講:「你iáu-bōe知我ê意思。」就入房間關門,求上帝感化這個囡仔ê心肝。
Kî-tó bōe soah, lâi teh phah mn̂g, Chin-seng chiū kā khui, chit-ē khòaⁿ chiū-sī hit-ê ngó͘-ge̍k ê Sam-it ah. I, e-mn̂g ji̍p-lâi, kūi tī Chin-seng ê bīn-chêng, lâu ba̍k-sái, háu-kah bē chheh-khùi, kiû kóng, 祈禱未煞,來teh扑門,真聲就kā開,一下看就是hit個忤逆ê三一--ah。伊,e門--入來,跪tī真聲ê面前,流目屎,哮到bē chheh氣,求講:
Sian-siⁿ ah! Chhiáⁿ lí sià-bián góa ê m̄-tio̍h! 「先生--ah!請你赦免我ê m̄著!」
Chin-seng hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘-tit, kín-kín khan i khí-lâi, kóng, 真聲歡喜到bē顧--tit,緊緊牽伊起--來,講:
Góa sî-sî sià-bián lí, taⁿ liáu-āu, lí tio̍h chò hó bô͘-iūⁿ hō͘ chèng-lâng o̍h: In-ūi lí pí pa̍t-lâng khah tōa-hàn; nā án-ni lán chiah ū lī-ek. Sam-it kóng, Sian-siⁿ, chin ló͘-la̍t. Tùi hit-tia̍p liáu-āu, chhin-chhiūⁿ móa-thiⁿ ê o͘-hûn, lo̍h-liáu sai-pak-hō͘, chheng-liáu-liáu. Chit-tīn ê ha̍k-seng chin chhù-bī, bô koh ū sím-mi̍h tāi-chì. Chin-seng kóng, Góa ê ha̍k-seng chin koai--lah; ha̍k-seng kóng, Goán ê sian-siⁿ chiaⁿ hó. Kà-o̍h, kà-o̍h! 「我時時赦免--你,今了後,你著做好模樣hō͘眾人學。因為你比別人較大漢;若án-ni咱才有利益。」三一講:「先生,真勞力。」Tùi hit-tia̍p了後,親像滿天ê烏雲,落了西北雨,清了了。這tīn 學ê生真趣味,無koh有甚物事誌。真聲講:「我ê學生真乖--lah」;學生講:「阮ê先生誠好。」教學,教學!
22 Hí, bīn-tong-chiân 22 Hí,面當前!
Tī sió-o̍h í-keng nî-bóe, pak-hong léng-si̍h-si̍h, siok-sià-āu kīn hô͘-chio-kóng (chhek-hāu-só͘), hit-tiâu tōa-lō͘, ta̍k-mê kàu àm ê sî, ū lâng teh bē......Sio........bí-ko!........Si̍t-chāi sī kôaⁿ-thiⁿ ê khì-siōng. Tī小學已經年尾,北風冷-si̍h-si̍h,宿舍後近hô͘-chio-kóng(測候所),hit條大路,逐暝到暗ê時,有人teh賣..........燒........米糕!........實在是寒天ê氣象。
Chi̍t mê-hng Kong-á-nâ chi̍t-ê pêng-iú lâi, Chin-seng kap in chē-tī hóe-lô͘-piⁿ, ná hang-hóe, ná kóng-ōe. Kóng-khí tī in hia, ū 1-tīn chhī-gû gín-ná. Ji̍t lo̍h-soaⁿ ê sî, tāi-ke sio-chio khiā-gû beh tńg-khì; tiong-kan chi̍t-ê chē-tī chúi-kîⁿ. Hit-tia̍p sī kôaⁿ-thiⁿ i chē-tī hia, gia̍h 1-ki kóng-to-á siah han-chû, ná siah ná chia̍h. Chhī-gû-phōaⁿ kiò i tńg-lâi-khì, i kóng, Góa ê gû kià lín tò-khì, góa beh chhiáⁿ tòa-chia. Kó-jiân chiong gû-liāu tîⁿ tī gû-kak, hō͘ gû tò-khì. Chhù-ni̍h ê lâng, mn̄g i siáⁿ-sū bô tò-lâi, in kā i kóng, I iáu tī chúi-kîⁿ, chē kah sîn-sîn. 一暝昏岡仔林1個朋友來,真聲 kap in坐tī火爐邊,那烘火,那講話。講起tī in hia,有一tīn飼牛囡仔。日落山ê時,逐家相招騎牛beh轉--去;中間1個坐tī水墘。Hit-tia̍p是寒天伊坐tī hia,舉一支管刀仔削番薯,那削那食。飼牛伴叫伊轉--來--去,伊講:「我ê牛寄lín倒--去,我beh請tòa-chia。果然將牛料纏tī牛角,hō͘牛倒--去。厝--ni̍h ê人,問伊啥事無倒--來,in kā伊講:「伊iau tī水墘,坐到神神。」
I ê pē-bó khòaⁿ-kìⁿ ji̍t ti̍t-ti̍t àm, iáu-bōe tò-lâi. Chiū kia̍h hóe-táu khì hia chhōe. Kàu chúi-kîⁿ bò khòaⁿ-kìⁿ gin-ná, khòaⁿ-kìⁿ ū hoeh-jiah ti̍t-ti̍t-ti̍h, tùi soaⁿ-téng khí-khì. Chiū sūn hoeh-lō͘ thêng chiūⁿ soaⁿ. Kàu soaⁿ-téng, khòaⁿ kìⁿ ēng kha-kin tiàu-ām tī chhiu-téng, chhiú iàu kia̍h 1-ki to, to-á ū-hoeh. Tháu-khui chi̍t-ē khòaⁿ, ām-kún tùi chêng-bīn tu̍h 3 khang, tu̍h bô sí, koh ēng tiàu-ê. Tī soaⁿ-bóe-liu o͘-thìⁿ-àm-tē koh kôaⁿ-chhìn, chhut-siaⁿ thî-khàu, 伊ê父母看見日直直暗,iáu-bōe倒--來。就舉火táu去hia chhōe。到水墘無看見囡仔,看見有血跡直直滴,tùi 山頂起--去。就順血路程上山。到山頂,看見用腳筋吊頷tī樹頂,手iáu舉一支刀,刀仔有血。Tháu開一下看,頷頸tùi 前面tu̍h三空,tu̍h無死,koh用吊--ê。Tī山尾溜烏天暗地koh寒凊,出聲啼哭:
Góa kiaⁿ òe! Góa kiáⁿ òe! Lí thái ē lâi chia leh! 我子--òe!我子--òe!你thái會來chia--leh!
Hit-ê siaⁿ tùi soaⁿ-bóe īn-lo̍h soaⁿ-kha, hō͘-lâng thiaⁿ-tio̍h ē chheⁿ-chhìn, ná-chún Kî-tiân ê bôe-á-kiáⁿ Iok-tàn, khiā-tī Kî-lí-sim soaⁿ, teh chiù-chó͘ soaⁿ-kha ê Sī-kiàm-lâng, hit-ê siaⁿ kàu-gia̍h thang kiaⁿ. Hit個聲tùi 山尾īn落山腳,hō͘人聽著會青chhìn,若準Kî-tiân ê尾仔子Iok-tàn,企tī Kî-lí-sim山,teh咒詛山腳ê Sī-kiàm人,hit個聲夠額thang驚。
Chin-seng sī sió-táⁿ ê lâng, thiaⁿ chit-ê kò͘-sū, sim-koaⁿ chin tám-hân. 真聲是小膽ê人,聽這個故事,心肝真膽寒。
Pòaⁿ-mê āu siūⁿ beh khì piān-só͘, in-ūi saⁿ-lī chin hn̄g, iū-koh àm-thâu teh kóng tiàu-tāu ê gín-ná, siūⁿ-tio̍h sòa ti̍t-ti̍t kiaⁿ--khí-lâi; m̄-kú bē-ān-tit. Siūⁿ-tio̍h siok-sià-āu ū pa̍t-lâng chò chhù-piⁿ, tī in ê chhù-kak-thâu, ū chi̍t-bô͘ lâng-gōa-koân ê chhiū-á. Chin-seng chiū khui-mn̂g, tī-hia chiū lī-piān, hit-tia̍p pòaⁿ-mê āu 3 tiám cheng. 半暝後想beh去便所,因為相離真遠,koh暗頭teh講吊tāu ê囡仔,想著煞直直驚--起來;m̄-kú bē-ān--tit。想著宿舍後有別人做厝邊,tī in ê厝角頭,有一bô͘人外懸ê樹仔。真聲就開門,tī hia就利便,hit-tia̍p半暝後三點鐘。
Hut-jiân chhù-piⁿ ê chú-lâng tńg-lâi, khòaⁿ-kìⁿ i ku tī hia, giâu-gî i sī chha̍t. I chiū ûn-á kiâⁿ óa-lâi, tōa-siaⁿ hoah chi̍t-ē. 忽然厝邊ê主人轉--來,看見伊ku tī hia,蟯疑伊是賊。伊就勻仔行倚來,大聲喝一下。
He sáⁿ-lâng? 「He啥人?」
Chin-seng pún-té thâu-khak chhi̍h-chhi̍h, bô siūⁿ pòaⁿ-mê āu, iáu ū-lâng beh lâi, hō͘ i hoah chi̍t-ē, soah tǹg-lap-chē. Koh siūⁿ, góa sī keh-piah ê chhù-piⁿ, nā hō͘ chai góa sī sian-siⁿ, iáu khah pháiⁿ-sè; m̄-kú nā bô kóng tī-chia ê in-toaⁿ, ē lia̍h góa chò chha̍t, khí-chhiu phah góa. Chiū tèⁿ chit-khoán ê siaⁿ, kóng, Góa to m̄ tú-hó........................ 真聲本底頭殼chhi̍h-chhi̍h,無想半暝後,iau有人beh來,hō͘伊喝一下,煞頓lap坐。Koh想,我是隔壁ê厝邊,若hō͘知我是先生,iau較歹勢;m̄-kú若無講tī chia ê因端,會掠我做賊,起手扑--我。就tèⁿ一款ê聲,講:「我就m̄扺好................. 」
Hit-ê lâng chiah-chai m̄-sī chha̍t-á, chiū hoah, kóng, Hí! Bīn-tong-chiân! Hit個人才知m̄是賊仔,就喝,講:「Hí,面當前!」
Lí, lí, lí, cháiⁿ-iūⁿ án-ni! Chin-seng bô-khòa chheng-chhó, chek-sî piàⁿ-tùi tōa-ke sió-hāng se̍h-tó 1 tōa-lìn, tng i bô tī-hia, chiah koh ji̍p-lâi khùn. Hit-tia̍p léng-hong chhoe kah kì-kì-kiò, Chin-seng sui-jiân chông-kòe àm-hāng-á, sòa m̄-kiaⁿ sáⁿ-hòe. Ka-tī siūⁿ, Che-sī góa it-seng ê tōa-sit-pāi. Chāi-chá siàu-liân Ngá-kok, beh khì Pa-thán-a-lân, lō͘-ni̍h bô-chhin-bô-chhek, bô-pêng-bô-iú; koh-sī toaⁿ-kiâⁿ chhim-soaⁿ, chhâi-lông iá-siù, bē-bián-tit ū. Ngá-kok kiaⁿ-hiâⁿ kàu-ke̍k, chiū kūi-lo̍h kî-tó, Siōng-tè chò i ê Chú, àm-sî iā bián kiaⁿ-hiâⁿ. Taⁿ, góa siáⁿ-sū kiaⁿ, Siōng-tè kap góa chò-phōaⁿ, Iâ-so͘ iā ū kóng! 「你,你,你,怎樣án-ni!」真聲無khòa清楚,即時拚tùi 大街小巷se̍h倒一大lìn,當伊無tī hia,chiah koh入來睏。Hit-tia̍p冷風吹到kì-kì-叫,真聲雖然chông過暗巷仔,煞m̄驚啥貨。家己想:這是我一生ê大失敗。在早少年雅各,beh去巴旦亞蘭,路--ni̍h無親無戚,無朋無友;koh是單行深山,豺狼野獸,bē免tit有。雅各驚惶到極,就跪落祈禱,上帝做伊ê主,暗時也免驚惶。今,我啥事驚?上帝 kap 我做伴,耶穌也有講:
Góa ji̍t-ji̍t kap lin tī-teh, kàu sè-kan ê lō͘-bóe. Kiaⁿ-hiâⁿ sī ka-tī chhú, chòng-táⁿ sī óa-khò Chú. Bián-kiaⁿ, bián-kiaⁿ. Chit-tia̍p liáu-āu, bô-lūn khah àm ê só͘-chāi, to iā káⁿ khì. Che-sī Chin-seng tī Sió-o̍h só͘ tit-tio̍h ê kà-sī. 我日日 kap lín tī--teh,到世間ê路尾。驚惶是家己取,壯膽是倚靠主。免驚,免驚。這tia̍p了後,無論較暗ê所在,都也敢去。這是真聲tī小學所得著ê教示。
* * * * * *
Keh-nî 3-goe̍h, chiū pin beh ji̍p Hok-im-su-īⁿ. Iⁿ-tiúⁿ chin hoaⁿ-hí, te̍k-pia̍t lâi hóng-mn̄g Chin-seng, kap i tām-lūn chiân-tô͘ e sū ná-chûn thiⁿ-sài kàu-lâi chòng i ê la̍t. Kong liáu chiū kūi-lo̍h kî-tó. Sì-goe̍h chiū ji̍p-o̍h, Hok-im-su-īⁿ hit-sî iā kiò-chò Tōa-o̍h. 隔年三月,就稟beh入福音書院。院長真歡喜,特別來訪問真聲, kap 伊談論前途ê事若準天使到來壯伊ê力。講了就跪落祈禱。4月就入學,福音書院hit時也叫做大學。
回上一頁    日治時期,   1926年,   小說