首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有27個段落,118個語句,1763個語詞,2378個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_15 天路歷程_15
Bûn Iok-hān 文約翰
Nn̄g ê ha̍k-seng mn̄g in kóng, iáu kám bô pa̍t tiâu lō͘ thang ji̍p? 兩個學生問in講:「Iáu kám無別條路thang入?」
Nn̄g lâng kóng, Ū, nā-sī Í-lo̍k, Í-lī-a í-gōa, tùi khui thiⁿ tōe kàu taⁿ, iáu-bē ún lâng kiâⁿ, chiū kàu lō͘-bé ji̍t, hō-thâu tân hit-tia̍p, ia̍h bô lâng kiâⁿ. 兩人講:「有,若是以諾、以利亞以外,tùi開天地到今,iáu 未允人行,就到路尾日,號頭tân hit-tia̍p,亦無人行。」
Ki-tok-tô͘ sim chiū hoân-ló, Hiân-bōng ia̍h sī án-ni. Siang-pêng sì-ûi teh khòaⁿ, lóng bô pa̍t-hāng kè-tì thang m̄-sái tùi chit-ê hô kè-khì.Hit-tia̍p chiū mn̄g N̄g lâng kóng, Hô chúi ta̍k só͘-chāi lóng sī chhim mah? 基督徒心就煩惱,賢望亦是án-ni。雙爿四圍teh看,攏無別項計智thang m̄-sái tùi這個河過去。Hit-tia̍p就問兩人講:「河水逐所在攏是深--mah?」
Nn̄g lâng kóng, Khiok bô, chóng-sī kàu chia goán bōe chān lín. Tio̍h khòaⁿ lín ê sìn sī tōa, sī sòe, chiah ōe chai chit-ê hô ê chhim, khín. 兩人講:「卻無,總是到chia阮bōe贊lín。著看lín ê信是大、是細,才會知這個河ê深、khín。」
Nn̄g ê ha̍k-seng chiū tùi hô-ni̍h khì, Ki-tok-tô͘ chi̍t-ē ji̍p-khì, ûn-ûn-á tîm lo̍h-khì, tōa siaⁿâu Hiân-bōng kóng, Góa tîm hí chhim chúi--n̍i̍h, chúi ê tōa éng lóng im góa ê thâu-khak. 兩個學生就tùi河--n̍i̍h去,基督徒一下入去,勻勻仔沈落去,大聲喉賢望講:「我沈hí深水--n̍i̍h,水ê大湧攏淹我ê頭殼。」
Hiân-bōng kóng, Án-hiaⁿ lí m̄-sái kiaⁿ, góa? ta̍h-tio̍h i ê tóe, chai--kiò ū si̍t-tōe. 賢望講:「俺兄你m̄-sái 驚,我有踏著伊ê底,知--kiò有實地。」
Ki-tok-tô͘ kóng, “Sí kap hoân-ló tîⁿ góa, lâu leng lâu bi̍t ê só͘-chāi, góa tek-khak bōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ.” Hit-tia̍p o͘-àm kap kiaⁿ-kiâⁿ lóng kàu Ki-tok-tô͘, i peh chiūⁿ-lâi hit-tia̍p, khòaⁿ lóng bōe kìⁿ, chha-put-to put-séng jîn-sū; chit lō͘ só͘ tit-tio̍h ê un-tián, an-ùi, lóng bōe kì-tit. i hit-tia̍p teh kóng, lóng sī kóng hoân-ló kap kiaⁿ-hiâⁿ, kiaⁿ-liáu sí hí hô--n̍i̍h, bōe-tit-thang ji̍p thiⁿ-siâⁿ. Hit-tia̍p siūⁿ--tio̍h kàu chêng ê chōe, i ê sim chīn-chāi hoân-ló. Hit-tia̍p iā ū kā piⁿ-á ê lâng kóng, kóng--kiò ū Mô͘-kúi lâi tîⁿ--i, chiah kàu chit tia̍p Hiân-bōng chiū nā chhut-la̍t beh hû--i, ia̍h bōe bián-tit i ê thâu-khak bōe tìm-lo̍h-khì, sī i hit-tia̍p-n2 chha-put-to beh sí, pō͘-pîn ū hoan--khí-lâi. 基督徒講:「死kap 煩惱纏我,流乳流蜜ê所在,我的確bōe得thang看見。」Hit-tia̍p烏暗kap 驚惶攏到基督徒,伊peh上來hit-tia̍p,看攏bōe見,差不多不省人事;1路所得著ê恩典、安慰,攏bōe記--tit。伊hit-tia̍p teh講攏是講煩惱kap 驚惶,驚了死hí河--n̍i̍h,bōe得thang入天城。Hit-tia̍p想著到前ê罪,伊ê心盡在煩惱。Hit-tia̍p亦有kā邊仔 ê人講,講--kiò:「有魔鬼來纏--伊,才到這tia̍p。」賢望就若出力beh扶--伊,亦bōe免得伊ê頭殼bōe沈落去。是伊hit-tia̍p仔差不多beh死,pō-pîn有翻起來。€
Hiân-bōng chiah an-ùi i kóng, Án-hiaⁿ--ah! góa khòaⁿ-kìⁿ hit ê mn̂g, téng-bīn ū lâng teh khiā, tit-beh chi̍h-chiap lán. 賢望才安慰伊講:「俺兄--ah!我看見hit個門,頂面有人teh企,tit-beh 接接咱。」
Ki-tok-tô͘ kóng, i sī chi̍h-chiap lí, m̄-sī beh chi̍h-chiap góa, sī lí kap góa siông-se̍k kàu taⁿ, phín-hēng thang o-ló. 基督徒講:「伊是接接你,m̄是 beh 接接我,是你kap 我相熟到今,品行thang o-ló。」
Hiân-bōng kóng, Án-hiaⁿ--ah! lí ê phín-hēng si̍t-chāi thang o-ló. 賢望講:「俺兄,你ê品行亦實在thang o-ló。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ--ah! góa nā chin-chiàⁿ sī án-ni, Chú taⁿ siáⁿ-sū m̄ kiù góa? I sī khòaⁿ góa ū chōe, chiah chhōa góa kàu hí hām-khiⁿ--n̍i̍h pàng hiat-ka̍k góa. 基督徒講:「俺兄--ah!我若真正是án-ni,主今啥事m̄救我?伊是看我有罪,才chhōa我到hí陷坑--n̍i̍h放hit-ka̍k我。」
Hiân-bōng kóng, Sèng-chheh ū kóng, “I sí ê chêng-iû, khoan-iông bô pé-pa̍k, i ê khùi-la̍t iáu ióng, m̄-sī chhin-chhiūⁿ pa̍t lâng ê hoân-ló kiáu-chhá, che si̍t-chāi sī chí pháiⁿ lâng kóng.” Án-hiaⁿ lí kám bōe kì-tit mah? Taⁿ án-hiaⁿ lí tùi chúi--n̍i̍h ū hoân-ló, kan-khó͘. Ēng che chòe pîn-kù, chin-chiàⁿ m̄-sī Siōng-tè m̄-ti̍h, sī Siōng-tè beh chhì lí, khòaⁿ lí chêng tit-tio̍h i ê un-tián, taⁿ ōe kì-tit á bōe. 賢望講:「聖冊有講『伊死ê情由,寬容無pé-pa̍k,伊ê氣力iáu勇,m̄是親像別人ê煩惱攪吵。』Che實在是指歹人講。俺兄你kám bōe記--tit mah?今俺兄你tùi水--n̍i̍h有煩惱、艱苦。用che做憑據,真正m̄是上帝m̄-ti̍h,是上帝beh試你,看你前得著伊ê恩典,今會記--tit抑bōe。」
Góa hit-tia̍p bāng--n̍i̍h khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ che, chi̍t-sî ka-kī teh siūⁿ. Hiân-bōng koh kā i kóng, Án-hiaⁿ lí m̄-sái kiaⁿ, Iâ-so͘ beh kiù lí. Ki-tok-tô͘ chiah tōa siaⁿ kiò kóng, Ha̍i̍h--ah! Góa khòaⁿ-kìⁿ Chú ū tùi góa kóng, “Lí thang kè chiah-ê chúi, Góa tek-khak beh kap lí saⁿ-kap kè chiah-ê hô, tek-khak bōe im lí.” Nn̄g ê ha̍k-seng ê sim tùi chit-tia̍p lóng án-ni, kàu kè hô, chiūⁿ hōaⁿ. 我hit-tia̍p夢--n̍i̍h看見基督徒聽見che,一時家己teh想。賢望koh kā伊講:「俺兄你m̄-sái 驚,耶穌beh救你。」基督徒才大聲叫講:「Ha̍i̍h--ah!我看見主有對我講:『你thang過chiah-ê水,我的確beh kap你相kap 過chiah-ê河,的確bōe淹你。』」兩個學生ê心tùi這tia̍p攏án-ni,到過河上岸。
Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng peh-chiūⁿ hit pêng hōaⁿ, hit-n̍i̍h ū N̄g lâng chhēng chīn-chai kng ê saⁿ teh thèng-hāu, beh chi̍h-chiap in. Kàu in hia, N̄g lâng ū kā in kóng, Goán sī chhe-ē ê sMn8, thòe tit-beh tit-tio̍h kiù ê lâng, hō͘ i thang chhe-ēng sòa thang ho̍k-sāi i; chiah saⁿ-kap kiâⁿ, ûn-ûn-á tùi siâⁿ-mn̂g khì. Chit ê siâⁿ sī khí tī hit-ê koâiⁿ soaⁿ-téng. Nn̄g ê ha̍k-seng peh-chiūⁿ hia, sī ū N̄g lâng khan--i, chiah peh chMn7 khoài. Hit-tia̍p kap N̄g ê lâng teh kóng ōe chMn7 hoaⁿ-hí, sī in-ūi kè hô lóng bô hāi, koh sī in-ūi ū chi̍t-N̄g lâng thang saⁿ-sàng. In hit-tia̍p teh kóng, lóng sī kóng thiⁿ-siâⁿ ê êng-kng. Hí N̄g lâng ū kóng thiⁿ-siâⁿ ê êng-kng, sī kóng lóng bōe liáu. In koh kóng, “Hit--n̍i̍h ū Sûn-soaⁿ, thiⁿ-téng ê Iâ-lō͘-sat-léng, thiⁿ-sài chòe chi̍t tui, ū chheng-chheng bān-bān; koh ū gī--ê sìn tit-tio̍h thíⁿ--n̍i̍h chiâu-chn̂g ê hok-khì”. Koh kóng, Lín taⁿ beh khì Siōng-tè ê lo̍k-hn̂g, ōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ oa̍h-miā ê chhiū, sòa thang chia̍h i ê hó ké-chí, lín kàu hit--n̍i̍h, tek-khak ēng pe̍h saⁿ siúⁿ-sù lín, ta̍k-ji̍t thang kap Chú saⁿ-kap kóng, saⁿ-kap kiâⁿ, ta̍k tāi bô soah.Koh kóng, Lín tiàm sè-kan ū hoân-ló, pīⁿ-thiàⁿ, kan-khó͘, ōe sí, chiah-ê tāi-chì, tùi chia kàu bé bōe koh khòaⁿ-kìⁿ che.Koh kóng, Chêng ê tāi-chì kè liáu, lín taⁿ tit-beh kūn A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kok, chiah ê sian-ti lâng. Hit-tia̍p兩個學生peh上hit爿岸,hit-n̍i̍h有兩人穿盡在光ê衫teh聽候,beh 接接in。到in hia,兩人有kā in講:「我是差用ê神,替tit-beh得著救ê人,hō͘伊thang差用,續thang服事伊。」才相kap 行,勻勻仔tùi城門去。這個城是起tī hit個懸山頂。兩個學生peh上hia,是有兩人牽伊,才peh chīn快。Hit-tia̍p kap 兩個人teh講話chīn歡喜,是因為過河攏無害,koh是因為有一、兩人thang相送。In hit-tia̍p teh講,攏是講天城ê榮光。Hí兩人有講天城ê榮光,是講攏bōe了。In koh講:「Hit--n̍i̍h有巡山,天頂ê耶路撒冷,天使做1堆,有千千萬萬;koh有義ê信得著天--n̍i̍h齊全ê福氣。」Koh講:「Lín今beh去上帝ê樂園,會tit-thang看見活命ê樹,續 thang食伊ê好果子。Lín到hit--n̍i̍h,的確用白衫賞賜lín,逐日thang kap 主相kap 講、相kap 行,逐代無煞。」Koh講:「Lín tiàm世間有煩惱、病痛、艱苦、會死,chiah-ê代誌,tùi chia到尾bōe koh看見che。」Koh講:「前ê代誌過了,lín今tit-beh近亞伯拉罕、以撤、雅各,chiah-ê先知人。」
Nn̄g ê ha̍k-seng mn̄g i kóng, Goán kàu thiⁿ-siâⁿ, tio̍h chòe sím-mi̍h tāi-chì? in kóng, Lín kàu hit--n̍i̍h tek-khak chiong thoa-bôa ōaⁿ khòaⁿ-oa̍t, chiong hoân-ló ōaⁿ hoaⁿ-hí. Lín chêng tiàm sè-kan khui siaⁿ kî-tó, lâu ba̍k-sái, ūi-tio̍h Chú siū kan-khó͘, kàu hit--n̍i̍h tek-khak tit-tio̍h i ê ké-chí; koh tek-khak thang tì kim ê bián-liû, thiⁿ-ni̍h sèng ê Chú ta̍k sî ōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ. Lín chêng tiàm sè-kan, si̍t-chāi sī ài ho̍k-sāi Chú, nā-sī seng-khu the ho̍k-sāi sī chám-jiân oh, taⁿ lín kàu hit--n̍i̍h, tek-khak éng-éng ho̍k-sāi Chú, o-ló, hoaⁿ-hí, kóng, to-siā ta̍k sî bô ià. Tī hia ta̍k hāng ōe ê Chú, lín ê ba̍k-chiu tek-khak hoaⁿ-hí khòaⁿ-kìⁿ i ê êng-kng m hī-khang ia̍h hoaⁿ-hí thiaⁿ i ê siaⁿ.Koh lín khiā hit--n̍i̍h tek-khak tit-tio̍h êng-kng ê saⁿ thang chhēng, êng-kng ê chhia thang chē, thang kap êng-kng ê Chú saⁿ-kap kiâⁿ. Kàu Chú chē thiⁿ-hûn koh lâi, hō-thâu tōa siaⁿ tân, lín ia̍h ōe-tit-thang kap I saⁿ-kap khì. Chú chē sím-mn̄g ê chē-ūi, lín ia̍h ōe-tit-thang tiàm i piⁿ-á teh khiā. Koh kiám-chhái sī pháiⁿ sîn, sī pháiⁿ lâng, hit-tia̍p Chú toàn i ū chōe, lín ia̍h ōe-tit-thang kap i saⁿ-kap toàn. Koh Chú tò-khì thiⁿ-siâⁿ--n̍i̍h, lín ia̍h thang kap i saⁿ-kap tò-khì, éng-éng kap i khiā. 兩個學生問伊講:「阮到天城,著做甚mi̍h代誌?」In講:「Lín到hit--n̍i̍h的確將拖磨換快活,將煩惱換歡喜。Lín前tiàm世間開聲祈禱,流目屎,為著主受艱苦,到hit--n̍i̍h的確得著伊ê果子,koh的確thang戴ê冕旒。天--n̍i̍h聖ê主逐時會tit-thang看見。Lín前tiàm世間,實在是愛服事主,但是身軀teh服事是chám然oh。今lín到hit--n̍i̍h,的確永永服事主,o-ló、歡喜、講多謝逐時無厭。Tī hia逐項會ê主,lín ê目珠的確歡喜看見伊ê榮光,耳空亦歡喜聽伊ê聲。Koh lín企hit--n̍i̍h的確得著榮光ê衫thang 穿,榮光ê車thang坐,thang kap 榮光ê主相kap 行。到主坐天雲落來,號頭大聲tân,lín亦會tit-thang kap 伊相kap 去。主坐審問ê座位,lín亦會tit-thang tiàm伊邊仔teh企。Koh kiám-chhái是歹神、是歹人,hit-tia̍p主斷伊有罪,lín亦會tit-thang kap 伊相kap 斷。Koh主倒去天城--n̍i̍h,lín亦thang kap 伊相kap 倒去,永永kap 伊企。」
Hit-tia̍p tāi-ke án-ni saⁿ-kap kóng, chiām-chiām kūn siâⁿ-mn̂g, pō͘-pîn ū chōe-chōe thian-kun chhut-lâi chi̍h-chiap in. Nn̄g ê kng-kng ê lâng kā thiⁿ-peng kóng, Chí N̄g lâng chiū-sī tiàm sè-kan ū thiàⁿ Chú, ūi-tio̍h Chú pàng hiat-ka̍k i só͘ ū. Chú chhe goán tòa in lâi, taⁿ í-keng kàu chiamlah5, thang hō͘ in ji̍p siâⁿ, ōe-tit-thang kìⁿ-tio̍h Chú ê bīn.Hit-tia̍p thian-kun ū hoaⁿ-hí kiong-hí kóng, “Kìⁿ-ū tit-beh chē iûⁿ-ko chhōa-bó͘ ê toh-ê, ū hok-khì”. Hit-tia̍p koh ū Chú ê ga̍k-kong chhut-lâi chi̍h-chiap--in. In ê saⁿ pe̍h koah kng, siaⁿ tōa koah hô, ūn kàu hí thiⁿ--n̍i̍h. Nn̄g ê ha̍k msèng lī sè-kan kàu chia ū chōe-chōe ga̍k-kong tōa-tōa kā in kiong-hí. In ûi N̄g ê ha̍k-seng, ū ê thâu-chêng, ū ê āu-iah, ū ê tò-pêng, ū ê chiàⁿ-pêng, ná chhin-chhiūⁿ beh chiàu-kò͘ in, hō͘ in thang peh-chiūⁿ téng-bīn. chi̍t lō͘ chok-ga̍k siaⁿ lóng hô-hô, ná chhin-chhiūⁿ thiⁿ lâi kàu in tau. chèng-lâng án-ni chìn-chêng kiâⁿ, ga̍k-kong hoaⁿ-hí, ta̍k-sî chia̍p-chia̍p chok-ga̍k, thiàu-bú, ì-sù sī beh N̄g ê ha̍k-seng chai, in sī hoaⁿ-hí lâi chi̍h-chiap in. Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng khiok bē ji̍p siâⁿ í-keng ū chhin-chhiūⁿ tiàm thiⁿ n̍i̍h ê hoaⁿ-hí, i ê sim chīn khòaⁿ-oa̍h kàu bōe-kò͘-tit. Hit-tia̍p kiâⁿ kàu chia siâⁿ lóng ū khòaⁿ-kìⁿ, hóng-hut ò thiaⁿ-kìⁿ siâⁿ n̍i̍h ò cheng-kó͘ ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ beh lâi chi̍h-chiap in ji̍p khì. Nn̄g ê ha̍k-seng chiū kiâⁿ kàu siâⁿ-mn̂g. Hit-tia̍p ū khòaⁿ-kìⁿ mn̂g-téng ū kim jī kóng, “Kìⁿ ū thàn Chú ê tiâu-kài--ê, ū hok-khì, thang tit-tio̍h oa̍h-miā ê chhiū, tùi mn̂g ji̍p siâⁿ”. Hit-tia̍p大家án-ni相kap 講,漸漸近城門,pō͘-pîn有濟濟天軍出來接接in。兩個光光ê人kā天兵講:「Chí兩人就是tiàm世間有疼主,為著主放hiat-ka̍k伊所有。主差阮帶in來,今已經到chia--lah,thang hō͘ in入城,會tit-thang見著主ê面。」Hit-tia̍p天軍有歡喜恭喜講:「見若tit-beh坐羊羔娶某ê桌--ê,有福氣。」Hit-tia̍p koh有主ê樂工出來接接--in。In ê衫白koah光,聲大koah和,韻到hí天--n̍i̍h。兩個學生離世間到chia,有濟濟樂工大大kā in恭喜。In圍兩個學生,有ê頭前,有ê後壁,有ê倒爿,有ê正爿,ná親像beh照顧in,hō͘ in thang peh上頂面。一路作樂聲攏和和,ná親像天來到in兜。眾人án-ni進前行,樂工歡喜逐時捷捷作樂、跳舞,意思是beh hō͘兩個學生知in是歡喜來接接in。Hit-tia̍p兩個學生卻未入城,已經有親像tiàm天n̍i̍h ê歡喜,伊ê心chīn快活到bōe顧--tit。Hit-tia̍p行到chia,城ni̍h有鐘鼓ê聲,親像beh來接接in入去。兩個學生就行到城門。Hit-tia̍p有看見門頂有金字講:「見有趁主ê條戒--ê,有福氣,thang得著活命ê樹,tùi門入城。」
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ N̄g ê êng-kng--ê hoan-hù N̄g ê ha̍k-seng tio̍h phah mn̂g. Phah liáu ū lâng tùi mn̂g-téng khòaⁿ lo̍h-lâi, chiū-sī Í-lo̍k, Mô͘-se, Í-lī-a, chiah ê.chèng-lâng kā in kóng, chit N̄g ê ha̍k-seng ūi-tio̍h thiàⁿ Chú ū lī Chiong-bông siâⁿ lâi. Nn̄g ê ha̍k-seng chêng só͘ tit-tio̍h ê chip-chiò, hit-tia̍p the̍h-chhut-lâi kau, liâm-piⁿ ū lâng chiong chip-chiò the̍h hō͘ Chú. Chú khòaⁿ soah, chiū kóng, Hiah ê lâng to̍h-lo̍h? Ìn i kóng, Chit-tia̍p tī hí mn̂g-gōa. Hit-tia̍p我夢見兩個榮光--ê吩咐兩個學生著扑門。扑了有人tùi門頂看落來,就是以諾、摩西、以利亞chiah-ê。眾人kā in講:「這兩個學生為著疼主,有離將亡城來。」兩個學生前所得著ê執照,hit-tia̍p the̍h出來交,liâm-piⁿ有人將執照the̍h hō͘主。主看煞,就講:「Hiah ê人to̍h落?」應伊講:「這tia̍p tī hí門外。」
Chú chiū kah--i mn̂g tio̍h liâm-piⁿ khui, hō͘ in ji̍p-lâi. 主就教--伊門著iâm-piⁿ開,hō͘ in入來。
Góa bāng-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng hit-tia̍p ji̍p thiⁿ-siâⁿ, chit-ē ji̍p, bīn chiū piàn sek, ū chhēng saⁿ kng-kng chhin-chhiūⁿ kim. Koh ū lâng chìn-chêng the̍h khîm kap bián-liû siúⁿ-sù in. Hit-ê khîm sī o-ló Chú thang ēng, hit-ê bián-liû chiū-sī chun-kùi ê bō. Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ thong siâⁿ ê cheng-kó͘ tōa siaⁿ teh tân, Chú kā in kóng, “Lín tio̍h ji̍p-lâi, siū-tio̍h Góa ê hoaⁿ-hí.” 我夢見兩個學生hit-tiap入天城,一下入,面就變色。有穿衫光光親像金,koh有人進前the̍h琴kap冕旒賞賜in。Hit個琴是thang用來o-ló主;hit個冕旒就是尊貴ê帽。Hit-tiap我夢見通城ê鐘鼓大聲teh tân,主kā in講:「Lín著入--來,受著我ê歡喜。」
Góa ia̍h ū thiaⁿ-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng tōa siaⁿ teh chhiùⁿ kóng, “Ài hok-khi, chun-kùi, êng-kng, koân-lêng, khùi-la̍t kui hō͘ chē thiⁿ m̀?i--ê, sòa kui hō͘ Iûⁿ-ko, ta̍k-tāi bô soah”. 我亦有聽見兩個學生大聲teh唱講:「Ài福氣、尊貴、榮光、權能、氣力歸hō͘坐天位--ê,續歸hō͘羊羔,逐代無盡。」
Mn̂g tú-á khui, N̄g ê ha̍k-seng ji̍p-khì, góa khòaⁿ-kìⁿ hí lāi-bīn, siâⁿ ê kng chhin-chhiūⁿ ji̍t, koe-lō͘ lóng sī pho͘ n̂g-kim. Siâⁿ-lāi ū chōe-chōe lâng teh kiâⁿ, thâu tì kim ê bián-liû, chhiú kia̍h chó-ki, kap kim khîm. Koh góa ū khòaⁿ-kìⁿ chèng-lâng ê chiông-tiong, seng-khu ū si̍t--ê, éng-éng saⁿ-kap tōa siaⁿ kiò kóng, “Sèng--ah! Sèng--ah! Sèng--ah! Góa ê Chú Siōng-tè.” Āu-lâi mn̂g chiah koaiⁿ. Góa khòaⁿ-kìⁿ che, ia̍h chīn-chāi ài tiàm hit--n̍i̍h. 門tú仔開,兩個學生入去。我看見hí內面,城ê光親像日,街路攏是舖黃金。城內有濟濟人teh行,頭戴金ê冕旒,手kia̍h棗枝kap 金琴。Koh我有看見眾人ê chiong中身軀有翅--ê,永永相kap 大聲叫講:「聖--ah!聖--ah!聖--ah!我ê主上帝。」後來門才關。我看見che,亦chīn在愛tiàm hit--n̍i̍h。
Góa hit-tia̍p tú-á teh khòaⁿ, pō͘-pîn oa̍t kè-khì, khòaⁿ-kìⁿ Bû-ti kūn hô-piⁿ, kè hô chin kín, lóng bô chhin-chhiūⁿ N̄g ê ha̍k-seng ê kan-khó͘. Sī i hit-tia̍p kàu chia, pō͘-pîn ū tú-tio̍h chit-ê tō͘-thâu--ê, miâ kiò Hu-bōng, ēng sió chûn chài i kè-khì. Bû-ti ia̍h pîⁿ-pîⁿ peh-chiūⁿ soaⁿ, beh kàu siâⁿ-mn̂g, nā-sī i hit-tia̍p kú sī chēng-chēng ka-kī teh kiâⁿ, lóng bô chit lâng chhut-lâi chi̍h-chiap--i. Í-keng kàu thiⁿ-mn̂g, kia̍h thâu khòaⁿ-kìⁿ mn̂g téng ê kim-jī, ia̍h phah mn̂g, liōng mn̂g tek-khak liâm-piⁿ khui, thang kap i ji̍p-khì. Mn̂g téng àⁿ teh khòaⁿ ê lâng ū mn̄g i kóng, Lí tùi to̍h-lo̍h lâi? ài tit-tio̍h sím-mi̍h? 我hit-tia̍p tú仔teh看,pō͘-pîn越過去,看見無知近河邊,過河chīn緊,攏無親像兩個學生ê艱苦。是伊hit-tia̍p到hia,pō͘-pîn有tú著1個渡頭--ê,名叫虛妄,用小船載伊過去。無知亦平平peh上山,beh到城門。但是伊hit-tia̍p kú是靜靜家己teh行,攏無1人出來接接--伊。已經到天門,kia̍h頭看見門頂ê金字,亦扑門,量門的確liâm-piⁿ開,thang kap 伊入去。門頂àⁿ teh看ê人有問伊講:「你tùi to̍h落來?愛得著甚mi̍h?」
Bû-ti kóng, Góa chêng bat tiàm Chú ê bīn-chêng lim-chia̍h, Chú ū bat tiàm goán hit--n̍i̍h kà-sī. Hit-tia̍p mn̂g téng ê lâng ū beh tùi i the̍h chip-chiò, khì kau hō͘ Chú, Bû-ti tùi tó͘-kōaⁿ sì-kòe chhia, lóng bô. Hit-tia̍p chiū mn̄g Bû-ti kóng, Lí kám bô mah? 無知講:「我前bat tiàm主ê面前lim食,主有bat tiàm阮hit--n̍i̍h教示。」Hit-tia̍p門頂ê人有beh 對伊the̍h執照,去交hō͘主。無知tùi 肚kōaⁿ四界chhiau,攏無。Hit-tia̍p就問無知講:「你敢無--mah?」
Bû-ti é-é lóng bô pòaⁿ-kù ōe thang kóng.Mn̂g-téng ê lâng ēng che ōe pò hō͘ Chú chai.Chú m̄ lo̍h-lâi kìⁿ--i, chiah kah N̄g ê êng-kng ê lâng chhut-khì pa̍k i ê kha chhiú, lia̍h i khì. 無知é-é攏無半句話thang講。門頂ê人用che話報hō͘主知。主m̄落來見--伊。才教兩個榮光ê人出去縛伊ê腳手,掠伊去。
Nn̄g ê lâng liâm-piⁿ chhut-khì lia̍h Bû-ti, tùi poàn-khong-tiong khì, kàu chêng só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê soaⁿ-mn̂g, chiah hiat i lāi-bīn. Góa hit-tia̍p teh siūⁿ, chai--kiò m̄-nā tùi Chiong-bông siâⁿ ū lō͘ thang thàng tē-ge̍k, chiū tùi thiⁿ-mn̂g ia̍h ū lō͘ thang thàng tē-ge̍k. 兩個人liâm-piⁿ出去掠無知,tùi半空中去,到前所看見ê山門,才hiat伊內面。我hit-tia̍p teh想,知--kiò m̄-nā tùi將亡城有路thang thàng地獄,就tùi天門亦有路thang thàng地獄。
Góa bāng-kàu chia chiah chhíⁿ, chiah ū gîm chi̍t-siú si kong, 我夢到chia才醒,才有吟一首詩講:
Bāng-lāi ū ōe ín Sèng-keng,
Chiuⁿ-chiuⁿ kù-kù kóe hun-bêng;
Put-lūn pêng-iú kap hiaⁿ-tī,
Tio̍h ēng che ōe saⁿ chí-sī.
Kàu-khàm lâi kiâⁿ chin tō-lí,
Bo̍h-tit lóe-chì kòa poeh-sí;
Chìn-chêng phì-jū hō͘ lín chai,
Ài lín kì-liām khǹg sim-lāi.
Chit tiâu chiū-sī thian-tông lō͘,
M̄ tùi chia khì chīn chhò-go͘;
Chit pún só͘ thoân ke̍k-kî hó,
Pí gûn pí kim bān pē hó.
Kín chiong ta̍k phiⁿ lâi hoan-e̍k,
Khó͘-khǹg tāi-ke tio̍h bêng-pe̍k;
Nā lia̍h só͘ bāng chòe bô-ek,
Kàu bé seng-khu lo̍h tē-ge̍k.
夢內有話引聖經,
章章句句解分明;
不論朋友kap兄弟,
著用che話相指示。
校勘來行真道理,
莫得餒志kòa poeh-sí。
進前譬諭hō͘ lín知,
Ài lín紀念囥心內。
這條就是天堂路,
M̄ tùi chia去chīn錯誤,
這本所傳極其好,
比銀比金萬倍好。
緊將逐篇來翻譯,
苦勸大家著明白,
若掠所夢做無益,
到尾身軀落地獄。
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說