首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有98個段落,184個語句,2562個語詞,3487個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_13 天路歷程_13
Bûn Iok-hān 文約翰
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ tùi Hiân-bōng kóng, Chit lâng teh kóng, chin-chiàⁿ sī án-ni mah? Hit-tia̍p基督徒對賢望講:「這人teh講真正是án-ni--mah?」
Hiân-bōng kóng, Lán tio̍h sòe-jī, che ia̍h sī phô͘-tháⁿ--ê. Góa chêng thàn chit-hō, ka-kī tì-kàu ū kan-khó͘. Án-hiaⁿ, lí siáⁿ-sū siūⁿ? Kám bô Sûn-soaⁿ mah? Goán tiàm Lo̍k-soaⁿ kám bô khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-siâⁿ mn̂g mah? Lán tio̍h ēng sìn lâi kiâⁿ, tek-khak ū hit-ê só͘-chāi. Taⁿ tio̍h kín-mé kiâⁿ, bo̍h-tit hō͘ kia̍h piⁿ--ê koh lâi tui lán. Sèng-chheh ū kóng, ‘Bê lâng lī tì-sek ê lō͘, sòe-kiáⁿ bo̍h-tit thiaⁿ.’Chí chit kù ōe, án-hiaⁿ, lí pún-jiân tio̍h kà góa, taⁿ góa hoán-tńg kà lí, ài tit lí tek-khak bo̍h-tit thiaⁿ chit-hō lâng. Lán tio̍h sìn, chiah ōe tit-tio̍h kiù. 賢望講:「咱著細膩,che亦是phô͘-tháⁿ--ê。我前趁這號,家己致到有艱苦。俺兄,你啥事想?Kám無巡山--mah?阮tiàm樂山kám無看見天城門--mah?咱著用信來行,的確有hit個所在。今著緊猛行,莫得hō͘ kia̍h鞭--ê koh來追咱。聖冊有講『迷人離智識ê路,細子莫得聽。』指這句話。俺兄,你本然著教我,今我反轉教你,愛得你的確莫得聽這號人。咱著信,才會得著救。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa mn̄g án-hiaⁿ lí, m̄-sī gî--kiò lí bô sìn, sī beh chhì lí, khòaⁿ án-hiaⁿ lí beh thàn cheh lâng á-bô. Góa chá-chá chai chit hō lâng sī hō͘ mô͘-kúi bê--khì. Taⁿ lán tio8 kín-mé kiâⁿ, sī chai--kiò lán sìn ê tō-lí sī chin, lóng bô sió-khóa cheng-chha. 基督徒講:「我問俺兄你,m̄是疑--kiò你無信,是beh試你,看俺兄你beh趁cheh人抑無?我早早知這號人是hō͘魔鬼迷--去。今咱著緊猛行,是知--kiò咱信ê道理是真,攏無小可增(cheng)差。」
Hiân-bōng kóng, Taⁿ góa ǹg-bāng thiⁿ ê êng-kng, sim-koaⁿ chīn hoaⁿ-hí.Nn̄g ê ha̍k-seng chiah m̄ chhap Bông-thian, chòe in kiâⁿ. Bông-thian ia̍h chhiò-chhiò chòe i khì. 賢望講:「今我向望天ê榮光,心肝chīn歡喜。」兩個學生才 m̄ chhap亡天,做in行。亡天亦笑笑做伊去。
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng chìn-chêng teh kiâⁿ, ū kàu chi̍t só͘-chāi, kìⁿ uji?p7 chia hō͘ hit ê khì chhèng, lâng lóng ài khùn. Hiân-bōng hit-tia̍p kàu chia siān-siān, siūⁿ beh khùn, chiū kā Ki-tok-tô͘ kóng, Góa taⁿ chīn ài khùn, ba̍k-chiu chin siap, chha-put-to thí bōe khui, beh tiàm chia chhiáⁿ khùn tiap-á kú. Hit-tia̍p 我夢見兩個學生進前teh行,有到 1所在,見有入chia hō͘ hit個氣chhèng,人攏愛睏。賢望hit-tia̍p到chia siān-siān想beh睏,就kā基督徒講:「我今chīn愛睏,目珠chīn澀,差不多thí bōe開,beh tiàm chia且睏tiap仔久。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Heh! tek-khak m̄-thang, góa kiaⁿ-liáu lán khùn bōe chhíⁿ. 基督徒講:「Heh!的確m̄-thang,我驚了咱睏bōe醒。」
Hiân-bōng kóng, siáⁿ-sū kàu án-ni? Lâng kiâⁿ siān, khùn chīn hó. Nā chhiáⁿ khùn tia̍p-á-kú, cheng-sîn kiam-chhái ōe khah chhiau-chhe̍k. 賢望講:「啥事會到án-ni?人行siān,睏chīn好。若且睏tia̍p仔久,精神kiám-chhái會較chhiau-chhe̍k。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chá-ji̍t chi̍t- ê Bo̍k-chiá kóng kiò ū chi̍t-ê khì ōe bê lâng ê só͘-chāi, kah lán m̄-thang khùn. Án-hiaⁿ, lí kám bōe-ki tit mah? Koh Sèng-chheh kám bô kóng, Lán bo̍h-tit chhin-chhiūⁿ chèng-lâng teh khùn; tio̍h kéng-séng, kín-sīn pé-siú. 基督徒講:「早日1個牧者講--kiò有1個氣會迷人ê所在,教咱m̄-thang睏。俺兄,你kám bōe記--tit mah?Koh聖冊kám無講:『咱莫得親像眾人teh睏;著警醒、謹慎把守。』」
Hiân-bōng kóng, Góa chai--kiò m̄-tio̍h--lah; siat-sú góa ka-kī tiàm chia, kám bô lām-sám khùn, kiám-chhái ōe sí ia̍h káⁿ. Só͘-lô-bûn kóng, ‘Chi̍t-lâng m̄ ta̍h-tio̍h N̄g lâng,’cheh ōe chīn tio̍h. Góa kàu chiah kú, ōe-tit-thang kap án-hiaⁿ lí chòe phōaⁿ, chiū-sī tōa iú-ek. Án-hiaⁿ, lí chīn-la̍t khǹg góa, pa̍t ji̍t tek-khak ū hó pò-èng. 賢望講:「我知--kiò m̄著--lah,設使我家己tiàm chia,kám無 lām-sám睏,kiám-chhái會死亦敢。所羅門講:『1人m̄值著兩人。』Cheh話真著。我到chiah久,會tit-thang kap 俺兄你做伴,就是大有益。俺兄,你盡力勸我,別日的確有好報應。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lán nā bōe khùn-tit, tio̍h lâi saⁿ-kap kóng ōe, che chīn hó. 基督徒講:「咱若bōe睏--tit,著來相kap 講話,che chīn好。」
Hiân-bōng kóng, Tio̍h. 賢望講:「著。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ài beh saⁿ-kap kóng, tio̍h tāi-seng kóng sím-mi̍h? 基督徒講:「Ài beh相kap 講,著代先講甚mi̍h?」
Hiân-bōng kóng, tio̍h chiong Siōng-tè khí-thâu kám-hòa lán ê sim lâi tāi-seng kóng, nā-sī án-hiaⁿ lí tio̍h seng kóng. 賢望講:「著將上帝起頭感化咱ê心來代先講,但是俺兄你著先講。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ ū gîm-si kóng, Hit-tiap基督徒有吟詩講:
Bo̍h-tit tiàm chia ài beh khùn, 莫得tiàm chia愛beh睏,
Tio̍h ēng hó tāi saⁿ-kap lūn; 著用好代相kap論;
Kiâⁿ-liáu chiàu chêng ji̍p lô-bāng, 驚了照前入羅網,
Tāi-ke koh-chài siū khó͘-thàng. 大家koh再受苦痛。
Tùi án-ni ū kā Hiân-bōng kóng, Taⁿ góa beh mn̄g lí chi̍t-hāng tāi-chì, lí tāi-thâu siáⁿ-sū siūⁿ beh khì thiⁿ-siâⁿ? Tùi án-ni有kā賢望講:「今我beh問你 1項代誌,你第頭啥事想beh去天城?」
Hiân-bōng kóng, A-hiaⁿ, lí mn̄g góa, sī mn̄g góa tāi-thâu thái-thó ōe chai thang tùi-tiōng sîn-hûn mah? 賢望講:「俺兄,你問我,是問我第頭thái-thó會知thang tùi重神魂--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Sī. 基督徒講:「是。」
Hiân-bōng kóng, Hu-hoa chhī--n̍i̍h khòaⁿ-kìⁿ só bōe ê mi̍h, góa chêng chīn ài, góa hit-tia̍p teh siūⁿ, chai--kiò nā-sī iû-goân hèng chit hō, kàu bé tek-khak ōe lo̍h tē-ge̍k. 賢望講:「虛華市--n̍i̍h看見所賣ê物,我前真愛,我hit-tia̍p teh想,知--kiò若是猶原興這號,到尾的確會落地獄。」
Ki-tok-tô͘ kóng, He sī sím-mi̍h? 基督徒講:「He,是甚mi̍h?」
Hiân-bōng kóng, Chiū-sī sè-kan ê chîⁿ-châi, hù-kùi, hòng-tōng, chiú-chùi, chiú-chhàm, hau-la̍k, kan-îm, chiah-ê pháiⁿ. Hit-tia̍p góa ū thiaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê tō-lí, teh siūⁿ chai--kiò kiâⁿ cheh pháiⁿ, lóng ōe hō͘ Siōng-tè siū-khì, kàu bé tek-khak lo̍h tē-ge̍k. Góa chai--kiò án-ni, sī tiàm Hu-hoa chhī--n̍i̍h ū thiaⁿ-kìⁿ Chīn-tiong kap lí ê ōe. 賢望講:「就是世間ê錢財,富貴、放蕩、酒醉、咒讖、hau-la̍k、奸淫chiah-ê歹。Hit-tia̍p我有聽見上帝ê道理,teh想知kiò行che歹,攏會hō͘上帝受氣,到尾的確落地獄。我知--kiò án-ni,是tiàm虛華市--n̍i̍h有聽見盡忠kap 你ê話。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p thiaⁿ-kìⁿ, ū liâm-piⁿ hoán-hóe á-bô? 基督徒講:「你hit-tia̍p聽見,有liâm-piⁿ反悔抑無?」
Hiân-bōng kóng, bô, góa hit-tia̍p chai--kiò ū chōe, ia̍h m̄ kam-goān hoán-hóe, sī sim-koaⁿ khiok ū chai chin tō-lí sī tio̍h, iáu-kú ba̍k-chiu pàng khoeh-khoeh m̄ khòaⁿ, m̄-ài chin tō-lí ê kng chiò góa ê sim. 賢望講:「無。我hit-tia̍p知--kiò有罪,亦m̄甘願反悔,是心卻有知真道理是著,iáu-kú目珠放khoeh-khoeh m̄看,m̄愛真道理ê光照我ê心。」
Ki-tok-tô͘ kóng, hit-tia̍p Sèng-sîn kám-hòa lí ê sim, lí siáⁿ-sū m̄? 基督徒講:「Hit-tia̍p聖神感化你ê心,你啥事m̄?」
Hiân-bōng kóng, Ū kúi-nā hāng. Thâu chi̍t-hāng, sī m̄-chai Sèng-sîn ài beh kám-hòa góa ê sim. Hit-tia̍p góa lóng m̄-chai Siōng-tè ài beh kám-hòa lâng ê sim, sī tāi-seng hō͘ i chai--kiò ū chōe. Tē-jī hāng, góa hit-tia̍p hoaⁿ-hí chiah ê su-io̍k, chhin-chhiūⁿ hó-chia̍h mi̍h, sim-koaⁿ m̄-kam pàng-sak. Tē saⁿ hamg7, chêng kap i kau-pôe--ê, góa chīn hoaⁿ-hí i ê só͘ kiâⁿ, m̄-kam pàng-lī. Tē sì hāng, hit-tia̍p chai chōe, góa ê sim-koaⁿ chīn kan-khó͘ kàu lóng bōe-kò͘-tit, taⁿ góa m̄-káⁿ chiong hit-tia̍p koh khioh lâi siūⁿ. 賢望講:「有幾若項。頭 1項,是m̄知聖神愛beh感化我ê心。Hit-tia̍p我攏m̄知上帝愛beh感化人ê心,是代先hō͘伊知--kiò有罪。第2項,我hit-tia̍p歡喜chiah-ê私慾,親像好食物,心肝m̄甘放sak。第3項,前kap 伊交陪--ê,我真歡喜伊ê所行,m̄甘放離。第4項,hit-tia̍p知罪,我ê心肝真艱苦到攏bōe顧--tit,今我m̄敢將hit-tia̍p koh拾來想。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Thiaⁿ-kìⁿ án-hiaⁿ lí teh kóng, kóng--kiò lí chai chōe kan-khó͘, liōng káⁿ ia̍h ū-sî m̄-sái án-ni. 基督徒講:「聽見俺兄你teh講,講--kiò你知罪艱苦,量káⁿ亦有時m̄-sái án-ni。」
Hiân-bōng kóng, Kiám-chhái ū-sî ia̍h káⁿ, nā-sī bē jōa kú koh siūⁿ-tio̍h ū chōe, kú kan-khó͘ ná thiám. 賢望講:「Kiám-chhái有時亦káⁿ,但是未偌久koh想著有罪,kú艱苦那thiám。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Hō͘ lí koh siūⁿ-tio̍h chōe sī ūi mi̍h iân-kò͘? 基督徒講:「Hō͘你koh想著罪是為mi̍h緣故?」
Hiân-bōng kóng, Ū chōe-chōe hāng. Kiám-chhái lō͘--n̍i̍h chhēng-tio̍h hó lâng, kiám-chhái pō͘-pîn thiaⁿ-kìⁿ Sèng-chheh ê tō-lí, kiám-chhái seng-khu tú-tn̄g ū pīⁿ, kiám-chhái thiaⁿ-kìⁿ chhù-piⁿ ū pīⁿ, kiám-chhái chhàu-khám thiaⁿ-kìⁿ khàu ê siaⁿ, kiám-chhái siūⁿ-tio̍h kàu ōe sí hit-tia̍p, kiám-chhái thiaⁿ-kìⁿ ū lâng bô tiuⁿ-tî sí. Che lóng sī hō͘ góa chia̍p-chia̍p koh siūⁿ-tio̍h chōe, kú ná chhám. 賢望講:「有濟濟項。Kiám-chhái路--n̍i̍h chhēng著好人;kiám-chhái pō͘-pîn聽見聖冊ê道理;kiám-chhái身軀tú-tn̄g有病;kiám-chhái聽見厝邊有病;kiám-chhái chhàu-khàm聽見哭ê聲;kiám-chhái想著到會死hit-tia̍p;kiám-chhái聽見有人無張持死。Che攏是hō͘我捷捷koh想著罪,久那慘。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí kì-jiân koh siūⁿ-tio̍h lí ê chōe, lí kám bô kiaⁿ hit-ê chōe chek-sêng mah? 基督徒講:「你既然koh想著你ê罪,你kám無驚hit個罪ê責成--mah?」
Hiân-bōng kóng, Bōe, góa nā koh siūⁿ-tio̍h beh kiâⁿ sím-mi̍h pháiⁿ, hit-tia̍p góa sim sī ná hoân. 賢望講:「Bōe。我若koh想著beh行甚mi̍h歹,hit-tia̍p我心是那煩。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p sī cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你hit-tia̍p是怎樣?」
Hiân-bōng kóng, Hit-tia̍p góa ka-kī teh siūⁿ kóng--kiò tio̍h chhut-la̍t kóe-pìⁿ, nā bô, tek-khak lo̍h tē-ge̍k. 賢望講:「Hit-tia̍p我家己teh想講--kiò著出力改變,若無,的確落地獄。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí chin-chiàⁿ ū kóe-pìⁿ á bô? 基督徒講:「你真正有改變抑無?」
Hiân-bōng kóng, Ū, góa m̄-nā lī kū ê pháiⁿ, bô beh kap kū ê pêng-iú kau, koh chhut-la̍t ho̍k-sāi Siōng-tè, ta̍k sî kî-tó, khûn-khûn kàu-khàm Sèng-chheh, hoân-ló góa ê chōe, kóng ōe láu-si̍t, chiah-ê tāi-chì. Hit-tia̍p góa lóng sī án-ni kiâⁿ. 賢望講:「有。我m̄-nā離舊ê歹,無beh kap 舊ê朋友交;koh出力服事上帝,逐時祈禱,勤勤校勘聖冊,煩惱我ê罪,講話老實,chiah-ê代誌。Hit-tia̍p我攏是án-ni行。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p án-ni, kám bô ka-kī kóng lí lóng tio̍h mah? 基督徒講:「你hit-tia̍p án-ni,kám無家己講--kiò你攏著--mah?」
Hiân-bōng kóng, Khiok ia̍h ū án-ni kóng, nā-sī chi̍t-sim hoán-hóe, chi̍t-sim chêng ê kan-khó͘ iû-goân tiâu-teh. 賢望講:「卻亦有án-ni講,但是一心反悔,一心前ê艱苦猶原tiâu--teh。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí í-keng kóe kū ê pháiⁿ, siáⁿ-sū koh hoân-ló kàu án-ni? 基督徒講:「你已經改舊ê歹,啥事koh煩惱到án-ni?」
Hiân-bōng kóng, Hō͘ góa án-ni ia̍h ū kúi-nā hāng. Sèng-chheh kóng, “Lâng ê hó, ū gī, lóng sī chhin-chhiūⁿ phòa-nōa lâ-sâm ê saⁿ,” koh kóng, “Khò lu̍t-hoat, bô lâng thang chheng-chòe ū gī,” koh kóng, “Lán nā kiâⁿ Chú ê hoan-hù, ia̍h tio̍h ka-kī kóng bô lō͘-ēng ê lô͘-po̍k.” Góa hit-tia̍p chiah ka-kī siūⁿ kóng, ka-kī ê hó ū gī, chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ phòa-nōa lâ-sâm ê saⁿ, khò lu̍t-hoat kiâⁿ, tùi Siōng-tè ê bīn-chêng chin-chiàⁿ bōe-tit-thang chheng chòe ū gī, thàn Chú ê bēng-lēng teh kiâⁿ, si̍t-chāi ia̍h sī bô lō͘-ēng ê lô͘-po̍k, khó-kiàn khò lu̍t-hoat siūⁿ beh kàu thiⁿ-téng, che sī chin gōng. Hit-tia̍p góa koh ka-kī siūⁿ kóng, kiám-chhái lâng ū sia lâng ê mi̍h, thong-kiōng khiàm gō͘-pah kho͘, āu-lâi khiok ia̍h ēng hiān-chîⁿ bóe, nā-sī chêng khiàm ê iáu-bē chheng, hit-ê chè-chú kiám bōe tùi koaⁿ-hú tâu-kò, lia̍h i khì koaiⁿ kaⁿ mah? 賢望講:「Hō͘我án-ni亦有幾若項。聖冊講:『人ê好,有義,攏是親像破爛lâ-sâm ê衫。』Koh講:『靠律法行ê人,無人thang稱做有義。』Koh講:『咱若行主ê吩咐,亦著家己講無路用ê奴僕。』我hit-tia̍p才家己想講,家己ê好有義,真正那親像破爛lâ-sâm ê衫,靠律法行,tùi上帝ê面前真正bōe得thang稱做有義;趁主ê命令teh行,實在亦是無路用ê奴僕。可見靠律法想beh到天頂,che是真憨。Hit-tia̍p我koh家己想講,kiám-chhái人有賒人ê物,通共欠五百箍,後來卻亦用現錢買,但是前欠--ê iáu未清,hit個債主kiám bōe tùi官府兜告,掠伊去關監--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ lí ēng cheh phì-jū, góa bô sím-mi̍h ōe hiáu-tit. 基督徒講:「俺兄你用cheh譬喻,我無甚mi̍h會曉--tit。」
Hiân-bōng kóng, Góa ê ì-sù sī kóng--kiò góa í-keng tek-chōe Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ khiàm i ê chè iáu bē hêng, taⁿ chiū nā kóe-pìⁿ, siūⁿ-tio̍h kàu chêng ê pháiⁿ, bōe bián-tit lo̍h tē-ge̍k. 賢望講:「我ê意思是講--kiò我已經得罪上帝,親像欠伊ê債iáu未還,今就若改變,想著到前ê歹,bōe免tit落地獄。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che phì-jū chīn hó, chhiáⁿ án-hiaⁿ lí koh kóng. 基督徒講:「Che譬喻chīn好,請俺兄你koh講。」
Hiân-bōng konh2, Chai chōe liáu, iáu ū pa̍t hāng tāi-chì hō͘ góa m̄ pêng-an, sī góa ê só͘ kiâⁿ, kú hit-ê ke̍k hó--ê lâi khòaⁿ, lōe-tiong ia̍h ū pháiⁿ. Góa chiah chai, chêng chiū nā ka-kī lia̍h chòe tio̍h, góa ê pháiⁿ chīn chōe, kú tio̍h lo̍h tē-ge̍k. 賢望講:「知罪了,iáu有別項代誌hō͘ 我m̄平安,是我ê所行,舉hit個極好--ê來看,內中亦有歹。我才知,前就若家己掠做著,我ê歹chīn濟kú著落地獄。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你hit-tia̍p怎樣?」
Hiân-bōng kóng, Tāi-thâu góa lóng bóe-hiáu cháiⁿ-iūⁿ, chiah ū chiong góa sim-lāi ê tāi-chì kā Chīn-tiong kóng. Chīn-tiong pún-jiân kap góa siong-se̍k. i ū kā góa kóng, iàu-kín tio̍h tit-tio̍h chi̍t-lâng bô chōe ê gî, chiah ōe-tit-thang kiù, nā m̄-sī án-ni, thong sè-kan ê gî lóng bōe kiù lí. 賢望講:「第頭我攏bōe曉怎樣,才有將我心內ê代誌kā盡忠講。盡忠本然kap 我相熟。伊有kā我講,要緊著得著1人無罪ê義,才會tit-thang救。若m̄是án-ni,通世間ê義攏bōe救你。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p ū sìn i mah? 基督徒講:「你hit-tia̍p有信伊--mah?」
Hiân-bōng kóng, Hit-tia̍p góa ka-kī lia̍h chòe tio̍h, nā thiaⁿ-kìⁿ cheh ōe tek-khak kóng gōng, m̄ sìn--i. Kàu chai--kiò ū chōe, chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ i kóng, chiah bô tit-ta-ôa tio̍h sìn--i. 賢望講:「Hit-tia̍p我家己掠做著,若聽見cheh話的確講伊憨,m̄信--伊。到知--kiò有罪,一下聽見伊講,才無ta-tit-ôa著信--伊。」
Ki-tok-tô͘ kóng, i kóng tek-khak tio̍h ū chi̍t ê bô chōe, lí hit-tia̍p siūⁿ chí sè-kan ū chit-hō lâng bô? 基督徒講:「伊講的確著。有1個無罪,你hit-tia̍p想chí世間有這號人無?」
Hiân-bōng kóng, Tāi-thâu thiaⁿ-kìⁿ che chīn kî-koài koah giâu-gî, kàu ûn-ûn-á kap i kóng, chiah ná thiaⁿ ná chhim-sìn. 賢望講:「第頭聽見che chīn奇怪koah giâu疑,到勻勻仔kap 伊講,才那聽那深信。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-hō bô chōe--ê, lí ū mn̄g--kiò sī chī-chūi, cháiⁿ-iūⁿ ōe-tit-thang tùi i chheng chòe gī bô? 基督徒講:「這號無罪--ê,你有問--kiò是是誰?怎樣會tit-thang 對伊稱做義無?」
Hiân-bōng kóng, Ū--ah! I ū kóng che chiū-sī lán ê Chú Iâ-so͘, ū chē tī Siōng-tè ê tōa pêng. Koh kóng, ài-tit tùi i chheng chòe gī, tio̍h khò Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê kong-lô lâi sìn--i. Góa koh mn̄g i kóng, i chi̍t-lâng gī, sī cháiⁿ-iūⁿ ōe hō͘ lâng kàu chheng chòe gī? I kóng, Iâ-so͘ chiū-sī bān koân-lêng ê Siōng-tè, i tī sè-kan ū tam-tng hit-ê sí, lóng m̄-sī in-ū ka-kī, si̍t-si̍t sī in-ūi pa̍t lâng; lán nā sìn--i, i ê gī kap kong-lô chiū sǹg-tit sī lán ê. 賢望講:「有--ah!伊有講che就是咱ê主耶穌,有坐tī上帝ê大爿。Koh講:『Ài得對伊稱做義,著靠耶穌釘十字架ê功勞來信--伊。』我koh問伊講:『伊1人義,是怎樣會hō͘別人到稱做義?』伊講:『耶穌就是萬權能ê上帝,伊tī世間有擔當hit個死,攏m̄是因為家己,實實是因為別人;咱若信伊,伊ê義kap 功勞就算得是咱ê。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí hit-tia̍p koh cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你hit-tia̍p koh怎樣?」
Hiân-bōng kóng, Hit-tia̍p góa ia̍h m̄-káⁿ sìn i, kiaⁿ-liáu i bô beh kiù góa. Góa kap Chīn-tiong án-ni kóng. 賢望講:「Hit-tia̍p我亦m̄敢信伊。『驚了伊無beh救我。』我kap 盡忠án-ni講。」
Ki-tok-tô͘ kóng, hit-tia̍p Chīn-tiong ìn lí cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「Hit-tia̍p盡忠應你怎樣?」
Hiân-bōng kóng, i kóng-kiò lí tio̍h chhì-khòaⁿ. Góa chiah kóng, góa nā án-ni, kú kiaⁿ-liáu góa sī tōa táⁿ chū-choan.I kóng m̄-sī án-ni, Iâ-so͘ to ū kah lí khì. Hit-tia̍p beh hō͘ góa hó-táⁿ káⁿ khì, i ū chiong chit pún Sèng-chheh hō͘ góa. i kóng--kiò cheh Sèng-chheh sī ta̍k hù ū-iáⁿ, lóng m̄-sái lî-á giâu-gî. Góa chiah koh mn̄g--i kóng, góa beh óa Kiù-chú tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? I kóng, lí tio̍h koan-sim chhiat-ì kiû Thiⁿ-Pē hō͘ lí chai i ê chí-ì. Hit-tia̍p góa koh mn̄g i kóng, kiû Thiⁿ-Pē tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? I chiū kóng, Siōng-tè put-sî ū chē i ê un-tián ê ūi. Lí tio̍h kiû--i sià lí ê chōe. Hit-tia̍p góa chiah koh kóng, beh kiû--i, góa kú lóng bōe hiáu-tit. I kóng, lí nā kiû tio̍h kóng, ‘Siōng-tè khó-lîn góa ū chōe ê lâng, hō͘ góa bat Iâ-so͘ lâi sìn--i. Góa chai nā bô Iâ-so͘ ê gī, éng-éng tio̍h sí, lo̍h tē-ge̍k. Khún-kiû Siōng-tè khó-lîn góa, tài-liām Iâ-so͘ ê gī, góa ê chōe.’ 賢望講:「伊講kiò:『你著試看。』我才講:『我若án-ni,kú驚了我是大膽自專。』伊講:『M̄是án-ni,耶穌都有教你去。』Hit-tia̍p beh hō͘我好膽敢去,伊有將這本聖hō͘我。伊講--kiò :『Cheh聖冊是逐句有影,攏m̄-sái 厘仔giâu疑。』我才koh問伊講:『我beh倚救主著怎樣?』伊講:『你著關心切意求天父hō͘你知伊ê旨意。』Hit-tia̍p我koh問伊講:『求天父著怎樣?』伊就講:『上帝不時有坐伊ê恩典ê位。你著求伊赦你ê罪。』Hit-tia̍p我才koh講:『Beh求伊,我kú攏bōe曉--tit。』伊講:『你若求,著講:上帝可憐我有罪ê人,hō͘我bat 耶穌來信--伊。我知若無耶穌ê義,永永著死,落地獄。懇求上帝可憐我,帶念耶穌ê義赦我ê罪。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chīn-tiong án-ni kà, lí ū kiâⁿ bô? 基督徒講:「盡忠án-ni教,你有行無?」
Hiân-bōng kóng, Ū--ah. Góa ū chia̍p-chia̍p kiâⁿ. 賢望講:「有--ah,我有捷捷行。」
Ki-to-tô͘ kóng, Hit-tia̍p Thiⁿ-Pē ū ún lí kiû bô? 基督徒講:「Hit-tia̍p天父有允你求無?」
Hiân-bōng kóng, Góa bat kiû kúi-nā pái, i kú lóng bô ún. 賢望講:「我bat 求幾若擺,伊kú攏無允。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Hit-tia̍p lí cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「Hit-tia̍p你怎樣?」
Hiân-bōng kóng, Hit-tia̍p góa lóng bōe hiáu-tit. 賢望講:「Hit-tia̍p我攏bōe曉--tit。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Hit-tia̍p Siōng-tè bô ún lí, lí kàm bô siūⁿ bô beh kiû mah? 基督徒講:「Hit-tia̍p上帝無允你,你kám無想無beh求--mah?」
Hiân-bōng kóng, Ū--ah. Heh, góa sī bōe sǹg-tit pái. 賢望講:「有--ah。Heh,我是bōe算得擺。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Nā-sī án-ni, siáⁿ-sū koh kiû bô soah. 基督徒講:「若是án-ni,啥事koh求無煞?」
Hiân-bōng kóng, Góa ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, nā bô Iâ-so͘ ê gī, góa tek-khak tio̍h sí, chit kù ōe góa sìn chin-chiàⁿ sī ū-iáⁿ, chiah ka-kī siūⁿ kóng, nā m̄-sī án-ni kiû, góa ún-tàng ōe sí, lêng-khó͘ tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ kiû, iáu thang ǹg-bāng oa̍h. Koh góa kì-tit Sèng-chheh ū kóng, “Góa tek-khak kín-kín kàu; khòaⁿ lâng ê só͘ kiâⁿ só͘ pò-èng--i;” góa chiah ti̍t-ti̍t kî-tó. 賢望講:「我有聽見講若無耶穌ê義,我的確著死。這句話我信--kiò真正是有影,才家己想講,若m̄是án-ni求,我穩當會死,寧可著定定求,iáu thang向望活。Koh我記得聖冊有講『我的確緊緊到,看人ê所做,所行報應--伊。』我才直直祈禱。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Siōng-tè ū kà-sī lí chai mah? 基督徒講:「上帝有教示你知--mah?」
Hiân-bōng kóng, Ū--ah. Góa ū chi̍t-ji̍t chīn-chāi hoân-ló, it-seng góa lóng m̄-bat kàu chiah hoân-ló. Chit-ê hoân-ló sī cháiⁿ-iūⁿ? Sī chai--kiò góa ê chōe ke̍k tāng, tek-khak tio̍h lo̍h tē-ge̍k, siū éng-éng ê hêng-hoa̍t. Góa tú-á teh siūⁿ, pō͘-pîn chhin-chhiūⁿ khòaⁿ-kìⁿ Chú Iâ-so͘ tùi thiⁿ áⁿ teh khòaⁿ, hit-tia̍p ū kā góa kóng, Tio̍h sìn Chú Iâ-so͘ Ki-tok chiah ōe tit-tio̍h kiù. Góa ū kóng, Chú--ah, góa ê chōe chīn tāng. Chú chiū kóng, M̄-sái kiaⁿ. “Góa ê un, lí chiū kàu-gia̍h” thang kiù lí. Góa kóng, Chú--ah, sìn Chú tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? Chú chiah kóng, “Kūn góa--ê, éng bōe iau, sìn góa--ê, éng bōe iau; sìn góa--ê, éng bōe chhùi-ta.” Chí chit kù ōe hō͘ góa chai--kiò tio̍h sìn Chú kap tio̍h kūn Chú, ì-sù lóng sī pîⁿ-pîⁿ. Hit-tia̍p góa ê sim siū kám-hòa, ba̍k-chiu lâu ba̍k-sái, koh kóng, Chú--ah, góa ê chōe kàu chiah tāng, chin-chiàⁿ kam-goān kiù góa mah? 賢望講:「有--ah。我有一日盡在煩惱,一生我攏m̄-bat到chiah煩惱。這個煩惱是怎樣?是知--kiò我ê罪極重,的確著落地獄,受永永ê刑罰。我tú仔teh想,pō͘-pîn親像看見主耶穌tùi天àⁿ teh看,hit-tia̍p有kā我講著信主耶穌基督,才會tit-thang救。我有講:『主--ah,我ê罪chīn重。』主就講:『M̄-sái 驚。我ê恩夠額thang救你。』我講:『主--ah,信主著怎樣?』主才講:『近我--ê,永bōe 枵;信我--ê,永bōe嘴ta。』只這句話hō͘我知--kiò著信主kap著近主,意思攏是平平。Hit-tia̍p我ê心受感化,目珠流目屎,koh講:『主--ah,我ê罪到chiah重,真正甘願救我--mah?』」
Hit-tia̍p Chú kóng, Beh--ah. “Kìⁿ ū óa góa--ê, góa lóng bô beh pàng hiat-kak--i.” Góa chiū kóng, Góa ài kūn lí, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chiah bô chhò? Chú ū kóng, “Ki-tok Iâ-so͘ kàu sè-kan, sī ài beh kiù ū chōe ê lâng,” kìⁿ ū sìn, khò--i, ōe-tit-thang sià-chōe, chheng chòe gī; i chòe tiong-pó éng-éng oa̍h tī thiⁿ--ni̍h thòe lán kî-tó. Góa siūⁿ kàu chit kù ōe, chiah chai ài beh chheng chòe gī tek-khak tio̍h it-ì sìn Iâ-so͘, ài tit sio̍k-chōe tek-khak tio̍h choan-choan khò i ê hui̍h. Iâ-so͘ thàn Siōng-tè ê lu̍t-hoat, siū-tio̍h lu̍t-hoat ê hêng-hoa̍t, che m̄-sī ūi ka-kī chiah án-ni, sī ūi-tio̍h lâng. 「Hit-tia̍p主講:『Beh--ah,見有倚我--ê,我攏無beh 放hiat-ka̍k--伊。』我就講:『我ài近你,著怎樣才無錯?』主有講:『基督耶穌到世間,是ài beh救有罪ê人。見有信靠--伊,會tit-thang赦罪,稱做義。伊做tiong-pó永永活tī天--ni̍h替咱祈禱。』我想到這句話,才知ài beh稱做義,的確著一意信耶穌;ài得贖罪的確著專專靠伊ê血。耶穌趁上帝ê律法,受著律法ê刑罰,che m̄是為家己才án-ni,是為著人。」
Hit-tia̍p góa chai--kiò che, móa-sim hoaⁿ-hí, lâu ba̍k-sái, sim-koaⁿ chheng-chheng thiàⁿ Iâ-so͘, thiàⁿ i ê peh-sìⁿ, thiàⁿ i ê tō-lí. 「Hit-tia̍p我知--kiò che,滿心歡喜,流目屎,心肝清清疼耶穌,疼伊ê百姓,疼伊ê道理。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí ê sim ōe kàu án-ni, chin-chiàⁿ sī Iâ-so͘ kà lí. Iáu lí āu-lâi ê sim sī cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你ê心肝會到án-ni,真正是耶穌教你。Iáu你後來ê心是怎樣?」
Hiân-bōng kóng, Góa hit-tia̍p siū-tio̍h i ê kà-sī, chiah chai thong sè-kan ê lâng chiū nā ka-kī kiò chòe gī, iáu-kú sī ū chōe. Góa ia̍h chai Siōng-tè chiū nā ke̍k kong-gī, i ōe chheng ū chōe ê lâng kiò chòe gī. Góa koh chīn kiàn-siàu chêng ê pháiⁿ, góa chiah koat-toàn siūⁿ āu-lâi chi̍t-sì-lâng tek-khak beh thàn Kiù-chú. 賢望講:「我hit-tia̍p受著伊ê教示,才知通世間ê人就若家己叫做義,iáu-kú是有罪。我亦知上帝就若極公義,伊會稱有罪ê人叫做義。我koh真見笑前ê歹,我才決斷想後來一世人的確beh趁救主。」
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ Hiân-bōng oa̍t-kè-lâi khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Bû-ti tùi āu bīn lâi, chiū tùi Ki-tok-tô͘ kóng, Lí ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê siàu-liân lâng liâu-liâu thian-thian tùi āu-bīn lâi, lī lán jōa hn̄g--ah? Hit-tia̍p我夢見賢望越過來看,看見無知tùi後面來。就對基督徒講:「你有看見hit個少年人liâu-liâu thian-thian tùi後面來,離咱偌遠ah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa ū khòaⁿ-kìⁿ. I chīn m̄-ái kap lán tâng kiâⁿ. 基督徒講:「我有看見。伊chīn m̄愛kap 咱同行。」
Hiân-bōng kóng, Chāi góa siūⁿ, i nā kap lán saⁿ-kap kiâⁿ, ia̍h bô hāi to̍h-lo̍h. 賢望講:「在我想,伊若kap 咱相kap 行,亦無害to̍h落。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tio̍h--ah, nā-sī i kú m̄. 基督徒講:「著--ah。但是伊kú m̄。」
Hiân-bōng kóng, Liōng i ê ì-sù sī án-ni, nā-sī lán tio̍h thèng-hāu i lâi. Nn̄g ê ha̍k-seng chiah thèng-hāu i. Bû-ti ná kiâⁿ ná óa--i, Ki-tok-tô͘ chiah tōa siaⁿ kiò kóng, Tio̍h kín-mé lâi, siáⁿ-sū chiah chhiân? 賢望講:「量伊ê意思是án-ni,但是咱著聽候伊來。」兩個學生才聽候伊。無知那行那倚--in。基督徒才大聲叫伊講:「著緊猛來,啥事chiah chhiân?」
Bû-ti kóng, Góa ài ka-kī kiâⁿ, m̄-ài kap lâng saⁿ-kap kiâⁿ. 無知講:「我愛家己行,m̄愛kap 人相kap 行。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ sòe siaⁿ kā Hiân-bōng kóng, Góa kám bô kā lí kóng, i m̄-ài kap lán saⁿ-kap kiâⁿ? Nā-sī chit--n̍i̍h chīn chēng-chauh, tio̍h kap i kiâⁿ khah hó. Hiân-bōng chiah kā Bû-ti kóng, Lí chiah kú hó mah? Lí sìn Siōng-tè, lí ê ì-sù cháiⁿ-iūⁿ? Hit-tia̍p基督徒細聲kā賢望講:「我kám無kā你講,伊m̄愛kap 咱相kap 行?但是這n̍i̍h真靜chauh,著kap 伊行較好。」賢望才kā無知講:「你chiah久好--mah?你信上帝,你ê意思怎樣?」
Bû-ti kóng, Góa siūⁿ lóng tio̍h. Góa teh kiâⁿ lō͘, éng-éng ū hó ê liām-thâu ka-kī an-ùi. 無知講:「我想攏著。我teh行路,永永有好ê念頭家己安慰。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū sím-mi̍h hó ê liām-thâu, chhiáⁿ lí kā góa kóng. 基督徒講:「有甚mi̍h好ê念頭,請你kā我講。」
Bû-ti kóng, Góa chiū-sī liām-tio̍h kàu Siōng-tè, liām-tio̍h thian-tông. 無知講:「我就是念著到上帝,念著天堂。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Mô͘-kúi kap chiah-ê tîm-lûn--ê, kú ia̍h ū chit-hō ê liām-thâu. 基督徒講:「魔鬼kap chiah-ê沈淪--ê,kú亦有這號ê念頭。」
Bû-ti kóng, Góa m̄-nā sī chheng-chheng liām, kú ia̍h ài tit-tio̍h. 無知講:「我m̄但是清清念,kú亦愛得著。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū chōe-chōe lâng ài tit-tio̍h che, soah-bé kú bōe tit-tio̍h. Sèng-chheh ū kóng, “Kìⁿ ū lán-tō--ê, sim-koaⁿ ài tit-tio̍h, kàu bé lóng bô.” 基督徒講:「有濟濟人愛得著che,煞尾kú bōe得著。聖冊有講『見有懶惰--ê,心肝愛得著,到尾攏無。』」
Bû-ti kóng, Góa m̄-nā liām, koh ūi-tio̍h i chiong só͘ ū ê mi̍h lóng pàng hiat-ka̍k. 無知講:「我m̄-nā念,koh為著伊將所有ê物攏放hiat-ka̍k。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí káⁿ bē pit-jiân sī chiong só͘ ū ê mi̍h lóng pàng hiat-ka̍k, lâng chōe-chōe kóng che sī khoài, si̍t-chāi kú put-chí oh. Lí kóng ūi-tio̍h Siōng-tè, ūi-tio̍h thian-tông, chiah pàng hiat-ka̍k chiah-ê mi̍h, ū sím-mi̍h pîn-kù? 基督徒講:「你káⁿ未必然是將所有ê物攏放hiat-ka̍k。人濟濟講che是快,實在kú不止oh。你講為著上帝,為著天堂,才放hiat-ka̍k chiah-ê物,有甚mi̍h憑據?」
Bû-ti kóng, Ū; góa ê sim thang chòe pîn-kù. 無知講:「有。我ê心肝thang做憑據。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Só͘-lô-bûn kóng, “Ka-ki khò i ê sim--ê, sī gōng.” 基督徒講:「所羅門講『家己靠伊ê心--ê,是憨。』」
Bû-ti kóng, Só͘-lô-bûn che ōe sī chí pháiⁿ sim--ê kóng, góa ê sim kú hó. 無知講:「所羅門cheh話是指歹心--ê講,我ê心kú好。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū sím-mi̍h pîn-kù? 基督徒講:「有甚mi̍h憑據?」
Bû-ti kóng, in-ūi góa ê sim-koaⁿ ǹg-bāng thian-tông, éng-éng an-ùi. 無知講:「Chiah,我ê 心肝向望天堂,永永安慰。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che kiám-chhái sī lí ê sim ka-kī phiàn. Góa teh siūⁿ, éng-éng ū chit-hō lâng bô sím-mi̍h thang ǹg-bāng, sim oa̍h ka-kī kiò chòe hoaⁿ-hí. 基督徒講:「Che kiám-chhái是你ê心肝家己騙。我teh想,永永有這號人無甚mi̍h thang向望,心肝亦家己叫做歡喜。」
Bû-tekóng, Góa m̄-sī khang-khang hoaⁿ-hí, góa sim-koaⁿ siūⁿ kàu chia, chiū kiâⁿ kàu hia. 無知講:「我m̄是空空歡喜,我心肝想到hia,就行到hia。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí thái-thó ōe chai án-ni? 基督徒講:「你thái-thó會知án-ni?」
Bû-ti kóng, Góa ê sim-koaⁿ ka-kī chai. 無知講:「我ê心肝家己知。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說