首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有58個段落,207個語句,2892個語詞,3955個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_12 天路歷程_12
Bûn Iok-hān 文約翰
Bû-ti kóng, Góa tī chit-ê soaⁿ ê chó-pêng chhut-sì, beh khì thiⁿ-siâⁿ. 無知講:「我tī這個山ê左爿出世,beh去天城。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí siūⁿ beh ji̍p thiⁿ-siâⁿ káⁿ oh--ah? 基督徒講:「你想beh入天城káⁿ oh--ah?」
Bû-ti kóng, Hó lâng ōe ji̍p, góa siáⁿ-sū bōe? Ki-tok-tô͘ kóng, Lí nā kàu thiⁿ-siâⁿ, ū sím-mi̍h pîn-kù thang ji̍p-khì? 無知講:「好人會入,我啥事bōe?」基督徒講:「你若到天城,有甚mi̍h憑據thang入去?」
Bû-ti kóng, Góa chai Chú ê bēng-lēng, góa pêng-sò͘ ū kiâⁿ hó, ū ēng kong-gī khoán-thāi lâng, ia̍h ū kî-tó kìm-chia̍h, ia̍h ū tôe-iân chān sèng-hōe, ia̍h ū chín-chè sòng-hiong lâng, taⁿ koh ka-kī pàng-sak pún siâⁿ, ài khì thiⁿ-siâⁿ. 無知講:「我知主ê命令,我平素有行好,有用公義款待人,亦有祈禱禁食,亦有tôe-iân贊聖會,亦有賑濟散hiong人,今koh家己放sak本城,愛去天城。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Nā-sī ji̍p cheh lō͘ m̄-sī tùi oe̍h-mn̂g, sī tùi oan lō͘ ji̍p, kiaⁿ-liáu kàu sím-mn̄g hi-tia̍p, tek-khak lia̍h lí chòe chha̍t, m̄ chún lí ji̍p siâⁿ. 基督徒講:「若是入che路m̄是tùi隘門,是tùi彎路入,驚了到審問hi-tia̍p,的確掠你做賊,m̄准你入城。」
Bû-ti kóng, Lia̍t-ūi lín m̄-chai tāi--ah, lín pêng-sò͘ kap góa bô siong-se̍k, lín thàn lín ê kàu, góa thàn góa ê kàu, chiū-sī--lah. Lín tú-á teh kóng ê oe̍h-mn̂g, ta̍k lâng chai, lī goán ê siâⁿ chīn hn̄g. Góa liōng beh khì hit--n̍i̍h, goán ê siâⁿ tek-khak bô lâng bat lō͘. Lín siáⁿ-sū m̄ khòaⁿ chit tiâu lō͘, kín koah khoài kiâⁿ, tùi goán ê siâⁿ lâi, chiū ōe-tit-thang thàng chia. 無知講:「列位lín m̄知代--ah。Lín平素kap 我相熟,lín趁lín ê教,我趁我ê教,就是--lah。Lín tú仔teh講ê隘門,逐人知離阮ê城真遠。我量beh去hit--n̍i̍h,阮ê城的確無人bat 路。Lín啥事m̄看這條路,緊koah快行,tùi阮ê城來,就會tit-thang thàng chia。」
Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ i ka-kī lia̍h chòe tio̍h, chiū sòe siaⁿ kā Hiân-bōng kóng, Sèng-chheh kóng, “Goān lâng iáu ū thang ǹg-bāng”, kàu chit-ê lâng lóng bô thang ǹg-bāng; koh kóng, “Kìⁿ ū bōe hiáu-tit--ê, chit-ē chhut lō͘, tì-sek bô kàu-gia̍h, nā kap lâng kóng, i ê bōe biáu-tit chiū làu-pauh”. Goán taⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi cheh lag5? Tio̍h kap i koh kóng--ah, iá-sī chòe goán lâi khì, hō͘ i ōe hiáu-tit tò siūⁿ goán ê ōe, āu-lâi thèng-hāu i lâi, chiah ûn-á khǹg--i, khòaⁿ kiám-chhái ōe hoán-hóe bōe? 基督徒看見伊家己掠做著,就細聲kā賢望講:「聖冊講:『憨人iáu有thang向望。』到這個人攏無thang向望,koh講:『見有bōe曉--tit ê,一下出路,智識無夠額,若kap 人講,伊ê bōe曉--tit就làu-pauh。』咱 今著怎樣款待cheh人?著kap 伊koh講--ah;抑是做咱來去,hō͘伊會曉得倒想咱ê話,後來聽候伊來,才勻仔勸--伊,看kiám-chhái會反悔bōe?」
Hiân-bōng kóng, Chāi góa siūⁿ, chit-tia̍p m̄-thang kap i kóng, tio̍h thèng-hāu āu-sin, nā ōe kóng--tit chiah kap i koh kóng. Hit-tia̍p Hiân-bōng ū gîm-sî kóng: 賢望講:「在我想,這tia̍p m̄-thang kap 伊講,著聽候後身,若會講--tit才kap 伊koh講。」Hit-tia̍p賢望有吟詩講:
Góa khòaⁿ hit lâng miâ Bû-ti,
Khoán-sit kiau-ngō͘ bô khiam-pi;
Boa̍t-ji̍t sím-mn̄g nā kàu sî,
Siōng-tè kiám beh iông-ún i?
我看hit人名無知,
款式驕傲無謙卑;
末日審問若到時,
上帝kám beh容允伊?
Nn̄g ê ha̍k-seng tùi án-ni tāi-seng kiâⁿ. Bû-ti ia̍h tè āu-piah kiâⁿ. Bē jōa kú, ji̍p chi̍t-tiâu o͘-im ê lō͘, chiông-tiong tú-tio̍h chi̍t-lâng, hō͘ chhit-ê siâ-sîn ēng chhit tiâu soh pa̍k, hit-tia̍p thoa i tò-tńg, ti̍t-thàu tùi soaⁿ-ē ê mn̂g khì. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ che ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, kiaⁿ kàu bōe kò͘-tit. Hiân-bōng ia̍h sī án-ni. Tú-tú siâ-sîn thoa chit lâng tùi hia kè, Ki-tok-tô͘ ū lâi teh khòaⁿ ū bat--i á-bô, liōng kiám-chhái sī Khì-sìn hiuⁿ ê Pōe-tō, nā-sī khòaⁿ liáu bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, sī thâu-khak àⁿ-àⁿ teh kè, chhin-chhiūⁿ hō͘ lâng lia̍h ê chha̍t. Chit lâng kè-khì liáu, Hiân-bōng oa̍t kè-khì khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ ka-chiah--ni̍h ū jī kóng, “Gōa-phê sī sèng-tô͘, sim-lāi sī kan-îm ok-to̍k.” 兩個學生tùi án-ni代先行。無知亦tè後壁行。未偌久,入1條烏陰ê路,從中tú著1人,hō͘ 7個邪神用7條索縛,hit-tia̍p拖伊倒轉,直thàu tùi山下ê門去。基督徒看見che ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,驚到bōe顧--tit。賢望亦是án-ni。Tú-tú 邪神拖這人tùi hia過,基督徒有來teh看有bat--伊抑無。量kiám-chhái是棄信鄉ê背道,但是看了無甚mi̍h明白,是頭殼àⁿ-àⁿ teh過,親像hō͘人掠ê賊。這人過去了,賢望越過去看,看見ka-chiah--n̍i̍h有字講:「外皮是聖徒,心內是奸淫惡徒。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ tùi Hiân-bōng kóng, Góa bat thiaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê hó ê ha̍k-seng chit--n̍i̍h tú-tio̍h ê tāi-chì, taⁿ liâm-piⁿ kì-tit. Hit-ê lâng chiū-sī Siáu-sìn, ia̍h sī kó͘-ì lâng, pêng-sò͘ khiā Sim-sêng hiuⁿ. Taⁿ beh kóng hit-ê tāi-chì, i ê chêng-iû chiū-sī án-ni. Tú-tú ji̍p chit-ê o͘-im ê lō͘, gōa-bīn koh ū chi̍t-tiâu lō͘, ti̍t-thàu thàng tōa lō͘, miâ chòe Sat-kèng . Lâng éng-éng tùi chia khit lâng thâi, chiah ū cheh miâ. Hit-tia̍p Siáu-sìn ia̍h chhin-chhiūⁿ lán kiâⁿ thiⁿ-lō͘, ū chē chia teh khùn. Pō͘-pîn ū saⁿ ê kiông-liông ê chha̍t, chiū-sī Nō͘-chì , Gî-sim , Chōe-ko͘ , tùi tōa lō͘ lo̍h-lâi Sat-kèng, khòaⁿ-kìⁿ Siáu-sìn khùn, chiah liâm-piⁿ cháu khì óa i. Hit-tia̍p, Siáu-sìn khùn chhíⁿ, tit-beh khí-lâi koh kiâⁿ, saⁿ ê chha̍t kūn-óa hoah--i kóng, Khiā--teh, m̄-thang khì. Siáu-sìn thiaⁿ-kìⁿ, kiaⁿ kàu bīn lek-sek, bô la̍t thang kap in tí-te̍k, koah bōe cháu. Hit-tia̍p基督徒對賢望講:「我bat 聽見這個好ê學生chit--n̍i̍h tú著ê代誌,今liâm-piⁿ記得。Hit個人就是小信,亦是古意人,平素企心誠鄉。今beh講hit個代誌,伊ê情由就是án-ni。Tú-tú 入這個烏陰ê路,外面koh有1條路,直thàu thàng大路,名做殺徑 。人永永tùi chia khit人thâi,才有cheh名。Hit-tia̍p小信亦親像咱行天路,有坐chia teh睏。Pō͘-pîn有3個強梁ê賊,就是兩志 、疑心 、罪ko͘ ,tùi大路落來殺徑,看見小信睏,才 liâm-piⁿ走去倚--伊。Hit-tia̍p,小信睏醒,tit-beh起來koh行,3個賊近倚喝--伊講:『企--teh,m̄-thang去。』小信聽見,驚到面慄色,無力thang kap in抵敵,koah bōe走。」
Hit-tia̍p Nō͘-chì kóng, Gûn kín-kín the̍h chhut-lâi. Siáu-sìn chīn m̄ ài hō͘ i the̍h-khì, îⁿ-îⁿ tîⁿ-tîⁿ the̍h lóng bōe chhut-lâi, Gî-sim chiū chhek-óa--i, chhun chhiú jîm i ê tó͘-kōaⁿ, chhiúⁿ i ê gûn-tē-á. Siáu-sìn liâm-piⁿ tōa siaⁿ hoah-hiàm, Chha̍t--ah! Chha̍t--ahg! Chōe-ko͘ chiū ēng tōa ki khoáiⁿ-á kòng i ê thâu-khak, hō͘ i tó hí tōe--n̍i̍h, chiū lâu hui̍h, chhin-chhiūⁿ beh sí. Hit-tia̍p saⁿ ê chha̍t khiā-teh khòaⁿ, thiaⁿ-kìⁿ āu-piah ū lâng siaⁿ lâi, kiaⁿ-liáu sī Tok-sìn hiuⁿ ê Chông-un , chiū pàng Siáu-sìn hí lō͘--n̍i̍h, khí-kha kín-mé cháu. Ū tiap-á kú, Siáu-sìn lio̍h-á khah hó, chiah bián-kióng ti̍t-ti̍t kiâⁿ. Hit-tia̍p ū si kóng, 「Hit-tia̍p兩志講:『銀緊緊the̍h 出來。』小信chīn m̄愛hō͘伊the̍h走,îⁿ-îⁿ纏纏the̍h攏bōe出來。疑心就chhek倚伊伸手jîm伊ê肚kōaⁿ,搶伊ê銀袋仔。小信liâm-piⁿ大聲喝hiàm:『賊--ah!賊--ah!』兩ko͘就用大枝枴仔摃伊ê頭殼,hō͘伊倒hí地--n̍i̍h,就流血,親像beh死。Hit-tia̍p 3個賊企teh看,聽見後壁有人聲來,驚了是篤信 鄉ê崇恩 ,就放小信hí路--n̍i̍h,起腳緊猛走。有tia̍p仔久,小信略仔較好,才勉強直直行。Hit-tia̍p有詩講:
Nō͘-chì, Gî-sim, kap Chōe-ko͘,
Phah kàu Siáu-sìn cháu bô lō͘;
Chha̍t thiaⁿ lâng siaⁿ chiū kín cháu,
Oán-jiân chhin-chhiūⁿ bé teh pháu.
兩志、疑心kap 罪ko͘,
扑到小信走無路;
賊聽人聲就緊走,
宛然親像馬teh跑。
Hiân-bōng chiū mn̄g Ki-tok-tô͘ kóng, Hit-tia̍p saⁿ ê chha̍t ū lóng chhiúⁿ i ê mi̍h á-bô? 賢望就問基督徒講:「Hit-tia̍p 3個賊有攏搶伊ê物抑無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Bô, i ê seng-khu khǹg pó-pòe hit--n̍i̍h, bô hō͘ i chhiau-tio̍h, i ê pò-pòe iáu tī-teh. Nā-sī chiàu lâng kóng, i ta̍k ji̍t teh khai ê gûn hō͘ i chhiúⁿ kàu beh liáu, chí-ū chhun tām-po̍h chhùi gûn nā-tiāⁿ, ēng kàu lō͘-bé, kiaⁿ-liáu bô kàu. Góa thiaⁿ-kìⁿ i kiaⁿ lō͘ hit-tia̍p, ta̍uh-ta̍uh kiû-khit lâi tō͘-khó͘ kè ji̍t. i ê pó-pòe tek-khak m̄ bōe. Chi̍t lō͘ chheng-chheng pòaⁿ-iau pòa-pá teh kiâⁿ, i ê sè-bīn chin khó-lîn. 基督徒講:「無。伊ê身軀囥寶貝hit--n̍i̍h,無hō͘ in chhiau著。伊ê寶貝iáu tī--teh。但是照人講,伊逐日teh開ê銀hō͘ in搶到beh了,只有chhun淡薄碎銀nā-tiāⁿ,用到路尾,驚了無夠。我聽見伊行路hit-tia̍p,ta̍uh-ta̍uh求乞來渡苦過日。伊ê寶貝的確m̄賣。一路清清半枵半飽teh行,伊ê勢面真可憐。」
Hiân-bōng kóng, i ū thang ji̍p thiⁿ-siâⁿ ê pîn-kù, hit-tia̍p bô hō͘ chha̍t chhiūⁿ-khì, kiám m̄ kî--lah? 賢望講:「伊有thang入天城ê憑據,hit-tia̍p無khit賊搶去,kám m̄奇--lah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che chīn khá, nā-sī bô hō͘ chha̍t chhiúⁿ--khì, kú m̄-sī i ka-kī ōe hiáu siūⁿ, chiah ōe án-ni. I tú-tio̍h chha̍t hit-tia̍p kiaⁿ kàu bōe kò͘-tit, thái-thó ōe hiáu-tit khǹg i ê pîn-kù bô hō͘ i chhiúⁿ-khì? Che lóng sī Siōng-tè ê un. 基督徒講:「Che chīn巧,若是無hō͘賊搶去,kú m̄是伊家己會曉想,才會án-ni。伊tú著賊hit-tia̍p驚到bōe顧--tit,thái-thó會曉得囥伊ê憑據無hō͘伊搶去?Che攏是上帝ê恩。」
Hiân-bōng kóng, i ê pó-pòe bōe hō͘ i kiap-khì, liōng i ê sim tek-khak chin hoaⁿ-hí. 賢望講:「伊ê寶貝bōe hō͘伊劫去,量伊ê心的確真歡喜。」
Ki-tok-tô͘ kóng, i nā gâu ēng cheh pó-pòe, sim-koaⁿ chin-chiàⁿ thang hoaⁿ-hí. Nā-sī kā góa kóng cheh tāi-chì ê lâng, kóng-kiò i ê gûn hō͘ chha̍t kiap-khì, sim-koaⁿ jû chhiáng-chhiáng, kàu bōe hiáu-tit ēng i ê pó-pòe. I iáu teh kiâⁿ lō͘, chi̍t-ē siūⁿ--kiò i ê gûn hō͘ chha̍t chhiúⁿ-khì, liâm-piⁿ hoân-ló kàu bōe kò͘-tit, lóng bōe kì-tit i ū pó-pòe thang hoaⁿ-hí. 基督徒講:「伊若gâu用cheh寶貝,心肝真正thang歡喜。但是kā我講cheh代誌ê人,講--kiò伊ê銀hō͘賊劫去,心肝茹chhiáng-chhiáng到bōe曉--tit用伊ê寶貝。伊iáu teh行路,一下想--kiò伊ê銀hō͘賊搶去,liâm-piⁿ煩惱到bōe顧--tit,攏bōe記tit伊有寶貝thang歡喜。」
Hiân-bōng kóng, Khó͘--ah! chit-ê lâng hoân-ló kàu chiah thiám. 賢望講:「苦--ah!這個人煩惱到chiah thiám。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tio̍h, i ê hoân-ló chīn thiám. Kiám-chhái lán ia̍h tú-tio̍h che, seng-khu siū-siong, gûn hō͘ lâng chhiúⁿ--khì, hit-tia̍p tiàm hia chhiⁿ-so͘ ê só͘-chāi, lán ê hoân-ló ia̍h sī án-ni. I hit-tia̍p kan-khó͘ kàu án-ni, kú iū bōe sí, chin-chiàⁿ kî. Lâng kóng i āu-sin kiâⁿ lō͘, chheng-chheng thó͘-khùi hoân-ló, kàu ta̍k só͘-chāi lóng sī án-ni. Lō͘-n̍i̍h chhēng-tio̍h sím-mi̍h lâng, chiū kóng i to̍h-lo̍h tú-tio̍h chha̍t, sím-mi̍h hō͘ i chhiúⁿ-khì, seng-khu siū-tio̍h cháiⁿ-á tāng-siong, lóng-chóng kóng hō͘ i chai. 基督徒講:「著。伊ê煩惱真thiám,kiám-chhái咱亦tú著che,身軀受傷,銀hō͘人搶去,hit-tia̍p tiàm生疏ê所在,咱ê煩惱亦是án-ni。伊hit-tia̍p艱苦到án-ni,kú又bōe死,真正奇。人講伊後身行路,清清吐氣煩惱,到逐所在攏是án-ni。路n̍i̍h chhēng著甚mi̍h人,就講伊to̍h落tú著賊,甚mi̍h hō͘伊搶去,身軀受著怎仔重傷,攏總講hō͘伊知。」
Hiân-bōng kóng, i hit-tia̍p kan-khó͘ kàu án-ni, siáⁿ-sū m̄ chiong i ê pó-pò khì tǹg, iá-sī khì bōe tām-po̍h-á lâi chòe lō͘-hùi? 賢望講:「伊hit-tia̍p艱苦到án-ni,啥事m̄將伊ê寶貝去當,抑是去賣淡薄仔來做路費?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí án-ni kóng, siáⁿ-sū kàu chiah bô bêng-pe̍k? Kiám-chhái ài tǹg chit-ê pó-pòe, lâng bô chiah chōe chîⁿ thang kā i tǹg, kiám-chhái beh bōe, ū sím-mi̍h hó-gia̍h ê lâng thang kā i bóe? Koh kā i siūⁿ-teh, sī hō͘ lâng chhiúⁿ, hit-n̍i̍h ê lâng lóng bōe hiáu tùi-tiōng cheh pó-pòe, koh hit-ê só͘-chāi lóng bô sím-mi̍h mi̍h thang hō͘ i. Koh kā i siūⁿ-teh, kàu thiⁿ-siâⁿ nā bô cheh pó-pòe, tek-khak bōe-tit-thang tit thiⁿ-n̍i̍h ê ke-hé. 基督徒講:「你án-ni講,啥事到chia無明白?Kiám-chhái愛當這個寶貝,人無chiah濟錢thang kā伊當;kiám-chhái beh賣,有甚mi̍h好額ê人thang kā伊買?Koh kā伊想--teh,是hō͘人搶,hit--n̍i̍h ê人攏bōe曉tùi重cheh寶貝,koh hit個所在攏無甚mi̍h物thang hō͘伊。Koh kā伊想--teh,到天城若無cheh寶貝,的確bōe得thang得天n̍i̍h ê家伙。」
Hiân-bōng kóng, Góa teh kóng, Án-hiaⁿ lí án-ni chiat góa, siáⁿ-sū kàu chiah ngī-ti̍t? Chāi-chá Í-sò ūi-tio̍h chi̍t-tǹg chia̍h, chiū niū i ê sió-tī chòe i ê hiaⁿ, che kám m̄-sī ēng i ê pó-pòe saⁿ-niū? Í-sò to ōe an-ni, Siáu-sìn kám bōe mah? 賢望講:「我teh講,俺兄你án-ni折我,啥事到chiah硬直?在早以掃為著1頓食,就讓伊ê小弟做伊ê兄,che kám m̄是用伊ê寶貝相讓?以掃都會án-ni,小信kám bōe--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Í-sò chin-chiàⁿ ū bōe i ka-kī chòe án-hiaⁿ ê bêng-hūn. Lâng o̍h--i sī chōe, chóng-sī o̍h--i cheh khoán, chin-chiàⁿ sī ka-kī m̄-ti̍h tōa hok-khì, lâi kap Í-sò chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Iáu-kú tio̍h siūⁿ Í-sò chòe lâng kap Siáu-sìn bô saⁿ-tâng, i ê pó-pòe ia̍h bô saⁿ-tâng; lí tio̍h hun-piat. Che sī cháiⁿ-iūⁿ--ni̍h ? Í-sò ê bêng-hūn put-kò sī koan-chiò thiⁿ-n̍i̍h ê ke-hé, Siáu-sìn m̄-sī án-ni. Í-sò lia̍h i ê pak-tó͘ chòe chú, Siáu-sìn m̄-sī án-ni. 基督徒講:「以掃真正有賣伊家己做俺兄ê名份。人學--伊是濟,總是學伊cheh款,真正是家己m̄-ti̍h大福氣,來kap 以掃一般樣。Iáu-kú著想以掃做人kap 小信無相同,伊ê寶貝亦無相同,你著分別。Che是怎樣n̍i̍h?以掃ê名份不過是koan-chiò天n̍i̍h ê家伙,小信m̄是án-ni。以掃掠伊ê腹肚做主,小信m̄是án-ni。」
Hiân-bōng komg2, Án-hiaⁿ lí kóng sī tio̍h, nā-sī góa siūⁿ kàu chí saⁿ ê chha̍t lóng bô táⁿ, nā m̄-sī án-ni, siáⁿ-sū thiaⁿ-kìⁿ lâng lâi, kín-mé cháu? Siáu-sìn siàⁿ-sū kàu chiah kiâⁿ? In-hô m̄ kap in tùi-te̍k, thèng-hāu kàu bōe iâⁿ in chiah lâi cháu, iáu bē tî? Ki-tok-tô͘ kóng, Chōe-chōe lâng kóng hí saⁿ ê chha̍t sī sió-táⁿ, nā-sī kap in tí-te̍k, lâng éng lún--i. Cheh Siáu-sìn si̍t-chāi sī sió-táⁿ, chóng-sī lí kiám-chhái nā tú-tio̍h chit-hō chha̍t, khòaⁿ-kìⁿ ia̍h tek-khak cháu, chhin-chhiūⁿ Siáu-sìn chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Chit ê chha̍t kú m̄-sī chha̍t-thâu, sī chhim-ian ông ê chha̍t-hé, nā ū tōa tāi-chì, i ê ông liâm-piⁿ chān--i. Góa ia̍h bat tú-tio̍h che chha̍t, chīn lún i. Hit-tia̍p hō͘ i pek-óa góa, góa chīn-la̍t kap i tí-te̍k, i ê siaⁿ chi̍t-ē âu, in ê ông liâm-piⁿ kóaⁿ lâi chān--i. Hit-tia̍p chīn hiám, kai-chài siūⁿ-tio̍h Siōng-tè ê un, seng-khu ū khoe-kah, ke-si, phah bōe tio̍h. Kai-chài ū chi̍t-ê khoe-kah, ia̍h ū chhut-la̍t kap in tí-te̍k, nā-sī kú chin kan-khó͘. Che nā m̄-sī pún-sin tú-tio̍h ê lâng, lóng m̄-chai chit chân ê tāi-chì. 賢望講:「俺兄你講是著。但是我想到這3個賊攏無膽,若m̄是án-ni,啥事聽見人來,緊猛走?小信啥事到chiah驚?因何m̄ kap in對敵,聽候到bōe贏in 才來走,iáu未遲?」基督徒講:「濟濟人講hit3個賊是小膽,若是kap in抵敵,人永忍--伊。Cheh小信實在是小膽,總是你kiám-chhái若tú著這號賊,看見亦的確走,親像小信一般樣。這個賊kú m̄是賊頭,是深淵王ê賊伙,若有大代誌,伊ê王liâm-piⁿ贊伊。我亦bat tú著cheh賊,chīn忍伊。Hit-tia̍p hō͘伊逼倚我,我盡力kap 伊抵敵,伊ê聲一下喉,in ê王liâm-piⁿ趕來贊--伊。Hit-tia̍p真險,佳哉想著上帝ê恩,身軀有盔甲,ke-si扑bōe著。佳哉有這個盔甲,亦有出力kap in抵敵,但是kú chīn艱苦。Che若m̄是本身tú著ê人,攏m̄知這層ê代誌。」
Hiân-bōng kóng, in ê táⁿ nā-sī tōa, siūⁿ-tio̍h Chông-un lâi, siáⁿ-sū kín-mé cháu? 賢望講:「In ê膽若是大,想著崇恩來,啥事緊猛走?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chông-un chi̍t-ē kàu, in kap in ê ông éng-éng ū cháu, siáⁿ-sū--ah? Chông-un sī lán ê Chú ê tāi-chiòng. Nā-sī Siáu-sìn kú m̄-sī tāi-chiòng, i ê táⁿ thái-thó ōe Pí-tit--i? Lán ê Chú chiū nā ū chōe-chōe peh-sìⁿ, kú bô lóng chòe tāi-chiòng, kiám-chhái kap lâng saⁿ-thâi, ia̍h bōe chhin-chhiūⁿ tāi-chiòng tōa iú-kong. Chāi-chá Tāi-pi̍t thâi Kho-lī-a, che kám sī gín-ná ōe hiáu-tit mah? Chhiⁿ-si-á ê khùi-la̍t kiám ōe ta̍t-tit súi-gû mah? Sèng-tô͘ lāi-tiong khùi-la̍t ū ióng, lám; sìn ū tōa, sòe, Siáu-aìn si̍t-chāi sī lám ê lâng, tú-tio̍h tùi-te̍k chiah liâm-piⁿ su. 基督徒講:「崇恩一下到,in kap in ê王永永有走,啥事ah?崇恩是咱ê主ê大將。但是小信kú m̄是大將,伊ê膽thái-thó會比得--伊?咱ê主就若有濟濟百姓,kú無攏做大將,kiám-chhái kap人相thâi,亦bōe親像大將大有功。在早大衛thâi科利亞,che kám是囡仔會曉得--mah?青絲仔ê氣力kám會值得水牛--mah?聖徒內中氣力有勇、liám,信有大、細,小信實在是lám-lám ê人,tú著對敵才 liâm-piⁿ輸。」
Hiân-bōng kóng, khó-sioh m̄-sī Chông-un lâi thang kap chí saⁿ ê chha̍t tí-te̍k. 賢望講:「可惜崇恩hit-tia̍p無出來kap 這3個賊抵敵。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chông-un chiū nā chhut-thâu iâⁿ--i ia̍h sī oh. hông-un khiok gûn saⁿ thâi, ēng to kiàm kap i lā, éng bōe su in, iáu tng ōe-tit tiâu. Kiám-chhái Nō͘-chì, Gî-sim chiah-ê, poah khui i ê to kiàm, óa kàu i ê Seng-khu, bōe bián-tit tio̍h tó. Lâng í-keng tó, thái-thó ōe lòng-hêng ? Nā-sī sòe-jī khòaⁿ Chông-un ê bīn, khòaⁿ-kìⁿ ū siong-hûn, thang chai--kiò góa kóng sī ū-iáⁿ. Chāi-chá Pó-lô kap in kau-chiàn hit-tia̍p, bat kogn2, ‘Ài pó-choân sìⁿ-miā í-keng sit ǹg-bāng’.Koh chit-ê kiông ê tùi-te̍k, siáⁿ-sū kàu hō͘ Tāi-pi̍t hoân-ló. Thó͘-khùi, thî-khàu--ah! Hi-bān, Hi-se-ka chiū nā chòe tāi-chiòng, tú-tio̍h chit-ê tùi-te̍k, chiū-la̍t kap i tí-tng, ia̍h oh-tit liâm-piⁿ tek-sèng. Hit pang Pí-tek ài-tit kap i kìⁿ su-iâⁿ, chiū nā-sī chòe Chú ê Sù-tô͘, khiok ia̍h bô thang kóng i ū khùi-la̍t thang iâⁿ--in. Pí-tek hit-tia̍p chīn lún, lún kàu bé-liu, ū kiaⁿ chi̍t-ê lú-pī, sòa m̄-káⁿ jīn Iâ-so͘ chòe Chú. Koh chiah-ê chha̍t ê ông in chi̍t-ē hoah-hiám, i chiū lâi, bô chi̍t-tia̍p-á kú kap in saⁿ-lī, siông-siông ōe thiaⁿ-kìⁿ in ê âu-kiò. Thâi nā bōe iâⁿ, in ê ông liâm-piⁿ chiū lâi chān in. In ê ông chin kiông-liông, ‘lâng ài kong-kek--i, tō chiam chha̍k bōe ji̍p--i, khoe-kah bô lō͘-ēng, khòaⁿ thi̍h chhin-chhiūⁿ koaⁿ-bâng, khòaⁿ tâng chhin-chhiūⁿ ko͘-tâ ê chhâ, ēng chìⁿ kā i siā, bô siūⁿ beh cháu, hìⁿ chio̍h-thâu tìm--i, i khòaⁿ chhin chhiūⁿ chháu-ki. Lâng ēng thûi-á kā i kòng, i lia̍h choe sī chháu. Lâng bú hit-ê kek, i lia̍h chòe sī kún-chhiò.’ Béng kàu án-ni, lâng thái-thó ū hoat--i? Kiám-chhái ōe tit-tio̍h Iok-pek ê bé, táⁿ, tì-sek, kàu-gia̍h thang kap i tí-tng, khòaⁿ tng ōe tiâu bōe. I ê bé tāi-khài ū si kóng, 基督徒講:「崇恩就若出頭,贏伊亦是oh。崇恩卻gâu相thâi,用刀劍kap 伊lā,永bōe輸in,iáu當會tit tiâu。Kiám-chhái兩志、疑心chiah-ê,撥開伊ê刀劍,倚到伊ê身軀,bōe免得著倒。人已經倒,thái-thó會lòng-hêng?若是細膩看崇恩ê面,看見有傷痕,thang知--kiò我講是有影。在早保羅kap in交戰hit-tia̍p,bat 講:『愛保全生命已經失向望。』Koh這個強ê對敵,啥事到hō͘大衛煩惱、吐氣、啼哭ah!希曼、希西家就若做大將,tú著這個對敵,盡力kap 伊抵當,亦oh得liâm-piⁿ得勝。Hit-pang彼得愛tit kap 伊見輸贏,就若是做主ê使徒卻亦無thang講伊有氣力thang贏--in。彼得hit-tia̍p chīn忍,忍到尾溜,有驚1個女婢,續m̄敢認耶穌做主。Koh chiah-ê賊ê王,in一下喝hiàm伊就來,無一tia̍p仔久kap in相離,常常會聽見in ê喉叫。Thâi若bōe贏,in ê王liâm-piⁿ就來贊in。In ê王真強梁,『人ài攻擊伊,刀尖chha̍k bōe入伊,盔甲無路用;看鐵親像菅芒;看銅親像枯tâ ê柴;用箭kā伊射,無想beh走;用石頭tìm--伊,伊看親像草枝。人用鎚仔kā伊摃,伊掠做是草。人舞hit個革,伊掠做是滾笑。』猛到án-ni,人thái-thó有法伊?Kiám-chhái會得著約伯ê馬,智識夠額thang kap 伊抵當,看當會tiâu bōe?伊ê馬大概有詩講:
Che bé teh tián-ui,
Siaⁿ-sàu mī ná lûi,
Chhut-la̍t chi̍t-ē pháu,
Tùi-te̍k kím-mé cháu,
Hi-khang chīn-chāi lāi,
Peng lâi i lóng chai;
Thiaⁿ-kìⁿ lô-kó͘ siaⁿ,
Pēng bô sió-khóa kiaⁿ.
Che馬teh展威,
聲嗽mī那雷。
出力一下跑,
對敵緊猛走。
耳空盡在利,
兵來伊攏知。
聽見鑼鼓聲,
並無小可驚。」
Taⁿ lán bô chit-hō bé thang khiâ, put-kò pō͘-lián teh kiâⁿ, lán kám thang ài kìⁿ-tio̍h tùi-te̍k? Iá-sī thiaⁿ-kìⁿ ū lâng khah-su--i, lán kám ōe kóng-tit lán khah ū pún-sū éng-éng bōe su--i? Góa khòaⁿ Pí-tek hit-tia̍p ū siⁿ-khí lām-sám siūⁿ, liâm-piⁿ tùi Iâ-so͘ phín-phóng kóng, ‘Chèng-lâng chiū nā m̄ ti̍h lí, góa bô m̄ ti̍h lí.’ Khiok ū kóng che, āu-lâi su tùi-te̍k pí pa̍t lâng khah chhám. Taⁿ thiaⁿ-kìⁿ chit-ê thiⁿ-lō͘ ū chha̍t éng-éng teh kiap lâng, lán nā teh kiâⁿ, tio̍h chhēng khoe-kah, the̍h sîn ê pîn-pâi chiah tio̍h. Sèng-chheh ū kóng, ‘Tio̍h the̍h sìn ê tîn-pâi, chiah thang ēng che, phah-bô tùi-te̍k ê hé-chìⁿ.’Koh tio̍h kiû Chú ēng peng tè lán, iū tio̍h kiû Chú kap lán khì. Chêng Tāi-pi̍t ū tit-tio̍h che, khiok ū tiàm Sí-ìm ê soaⁿ-kha, i ê sim-koaⁿ ia̍h pêng-an. Mô͘-se kóng--kiò nā bô Chú saⁿ-kap kiâⁿ, sí khah hó, chi̍t-pō͘ ia̍h bô beh kiâⁿ. Taⁿ lán nā ū Chú chòe phōaⁿ, chiū ū chiâⁿ chheng-bān ê tùi-te̍k, lán m̄-sái kiaⁿ. Nā-sī Chú bô chān, lán koh-khah ióng ia̍h sī sí. Góa bat kap lâng tōa kau-chiàn, siū-tio̍h Chú ê un, ōe-tit-thang m̄-sái sí, nā-sī góa kú m̄-káⁿ phín-phóng, kóng--kiò góa ū tōa pún-sū chiah ū iâⁿ--i. Góa sī ài-tit āu-lâi bô tú-tio̍h án-ni, chiū chīn-chāi hoaⁿ-hí, nā-sī kú iū kiaⁿ, chit--n̍i̍h sī chha̍t-siū, góa só͘-í chiah lún. Taⁿ góa ū khò Siōng-tè kiù--góa, bô hō͘ tùi-te̍k iâⁿ--góa. Ū si kóng, 「今咱無這號馬thang騎,不過步輦teh行,咱kám thang愛見著對敵?抑是聽見有人較輸--伊,咱kám會講得咱較有本事,永永bōe輸--伊?我看彼得hit-tia̍p有生起 lām-sám想,liâm-piⁿ 對耶穌品phóng講:『眾人就若m̄-ti̍h你,我無m̄-ti̍h你。』卻有講che後來輸對敵比別人較慘。今聽見這個天路有賊永永teh劫人,咱若teh行,著穿盔甲,the̍h信pîn牌才著。聖冊有講『著the̍h信ê pîn牌,才thang用che扑無對敵ê火箭。』Koh著求主用兵tè咱,又著求主kap 咱去。前大衛有得著che,卻有tiàm死蔭ê山腳,伊ê心肝亦平安。摩西講mkîo:『若無主相kap 行,死較好,一步亦無beh行。』今咱若有主做伴,就成千萬ê對敵,咱m̄-sái驚。若是主無贊,咱koh較勇亦是死。我bat kap 人大交戰,受著主ê恩,會tit-thang m̄-sái死,但是我kú m̄敢品phóng,講--kiò我有大本事才有贏--伊。我是愛得後來無tú著án-ni,就盡在歡喜。但是kú又驚,這n̍i̍h是賊siū,我所以才 忍。今我有靠上帝救--我,無hō͘對敵贏我。有詩講:
Tùi-te̍k saⁿ-thâi chīn hiông-hún,
Ha̍k-seng tú-tio̍h kám bô lún?
Choan-sim sìn-khò Chú Ki-tok,
Tùi-te̍k bōe iâⁿ, kòa hâng-ho̍k.
對敵相thâi chīn雄狠,
學生tú著kám無忍?
專心信主基督,
對敵bōe贏,kòa降伏。
Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng chìn-chêng teh kiâⁿ, Bû-ti ia̍h tè--in, āu-lâi kàu chi̍t-só͘-chāi, khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t-tiâu lō͘ chiah ji̍p thiⁿ-lō͘. Hit tiâu lō͘ hóng-hut chhin-chhiūⁿ thiⁿ-lō͘, N̄g ê ha̍k-seng kàu chia, m̄-chai beh tùi ta̍h-lo̍h chi̍t-tiâu khì, chiah tiû-tû teh khiā. Hit-tia̍p ū o͘-o͘ tōa-hàn ê lâng, chhēng pe̍h-pe̍h ê saⁿ, óa lâi mn̄g--in, Lín khiā chia siáⁿ-sū? Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Goán beh khì thiⁿ-siâⁿ, tú-tio̍h chit N̄g tiâu lō͘, m̄-chai to̍h-lo̍h chi̍t-tiâu khah tio̍h. Chit-ê o͘-hàn kóng, Tè góa lâi, góa beh khì hit-n̍i̍h.Nn̄g ê ha̍k-seng chiū tè--i, tùi phian-lō͘ khì. Kiâⁿ bē jōa kú, hit tiâu lō͘ ûn-á oat, hit-ê thiⁿ-siâⁿ khiok tī in ka-chiah-āu. Nā-sī N̄g ê ha̍k-seng iáu-kú teh tè--i, bē jōa kú, khioh hō͘ i chhōa ji̍p lô-bāng, kha hō͘ i tîⁿ-teh, m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ. Hit-tia̍p o͘-hàn ê pe̍h saⁿ pō͘-pîn khioh la̍k-teh, N̄g ê ha̍k-seng chiah khòaⁿ-phòa chai khó͘. Nā-sī kú bōe-tit-hang chhut-lâi--lah, chiah tiàm hia teh thî-khàu. Hit-tia̍p兩個學生進前teh行,無知亦tè--in,後來到 1所在,看見有1條路才入天路。Hit條路恍忽親像天路,兩個學生到chia,m̄知beh tùi ta̍h落1條去,才躊躇teh企。Hit-tia̍p有烏烏大漢ê人,穿白白ê衫,倚來問--in:「Lín企chia啥事?」兩個學生講:「阮 beh去天城,tú著這兩條路,m̄知to̍h落1條較著。」這個烏漢講:「Tè我來,我beh去hit--n̍i̍h。」兩個學生就tè伊,tùi偏路去。行未偌久,hit條路勻仔越,hit個天城卻tī in ka-chiah後。但是兩個學生iáu-kú teh tè--伊,未偌久卻hō͘伊chhōa入羅網,腳hō͘伊纏--teh,m̄知beh怎樣。Hit-tia̍p烏漢ê白衫pō͘-pîn卻落--teh,兩個學生才看破知苦。但是kú bōe-tit-thang出來--lah,才tiàm hia teh啼哭。
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ tùi Hiân-bōng kóng, Góa taⁿ chīn chhò lah. Tio̍h sòe-jī tî-hông phô͘-tháⁿ ê lâng, bo̍k-chiá kám bô kā góa kóng mah? Taⁿ góa tú-tio̍h, chiū-sī Só͘-lô-bûn ū kóng, ‘Lâng phô͘-tháiⁿ i ê chhù-piⁿ, chhin-chhiūⁿ tiuⁿ bāng tîⁿ lâng ê kha.’ Hit-tia̍p基督徒對賢望講:「我今就錯--lah。著細膩持防phô͘-tháⁿ ê人,牧者kám無kā我講--mah?今我tú著,就是所羅門有講『人phô͘-tháⁿ伊ê厝邊,親像張網纏人ê腳。』」
Hiân-bōng kóng, Lō͘-thêng chì-lio̍k Bo̍k-chiá bat hō͘ lán, beh hō͘ lán chai lō͘, lán bōe kì-tit the̍h khí-lâi khòaⁿ, chiah kiâⁿ m̄-tio̍h. Tāi-pi̍t bat kóng, ‘Sè-kan chōe-chōe kiông-liông pō-gio̍k ê lâng, góa thàn lí ê bēng-lēng, hit lâng só͘ chòe m̄ o̍h i kiâⁿ. Lán taⁿ chin-chiàⁿ m̄ ta̍h-tio̍h Tāi-pi̍t. Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng tiàm hí lô-bāng teh thî-khàu. Ū hiah kú, chiah khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê bīn kng-kng ê lâng lâi, chhiú kia̍h chi̍t-ki piⁿ, óa N̄g ê ha̍k-seng, mn̄g in tùi to̍h-lo̍h lâi, siáⁿ-sū kàu chia. 賢望講:「路程誌略牧者bat hō͘咱,beh hō͘咱知路,咱bōe記--tit the̍h起來看,才行m̄著。大衛bat 講:『世間濟濟強梁暴虐ê人,我趁你ê命令,hit人所做m̄學伊行。』咱今真正m̄值著大衛。」Hit-tia̍p兩個學生tiàm hit羅網teh啼哭。有hiah久,才看見1個面光光ê人來,就kia̍h一枝鞭,倚兩個學生,問in tùi to̍h落來,啥事到chia。
Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Goán sī chin kan-khó͘ teh kiâⁿ lō͘ lâng, beh khì Sûn-soaⁿ, ū chhiāng-tio̍h chit-ê chhēng pe̍h saⁿ, o͘-hàn ê, kóng--kiò beh kàu hit-n̍i̍h, chio goán tè--i, chiah kiâⁿ m̄-tio̍h kàu chia. Hit-tia̍p kia̍h piⁿ ê kóng, Chit-ê o͘-hàn chiū-sī phô͘-tháⁿ ê lâng, bīn-māu kng-kng ké chòe Ki-tok ê ha̍k-seng. Kóng soah, chiū chiong lô-bāng thiah-li̍h8, pàng N̄g ê ha̍k-seng chhut-lâi, kā in kóng, Tè Góa, góa chhōa lín tò-tńg-khì chiàⁿ lō͘. I chiū liâm-piⁿ chhōa in ji̍p goân lō͘. Hit-tia̍p mn̄g in kóng, Chā-hng lín hioh ta̍h-lo̍h? 兩個學生講:「阮是chīn艱苦teh行路人,beh去巡山。有chhiāng著1個穿白衫,烏漢ê講--kiò beh到hit--n̍i̍h,招阮tè伊,才行m̄著到chia。」Hit-tia̍p kia̍h鞭ê講:「這個烏漢就是phô͘-tháⁿ ê人,面貌光光假做基督ê學生。」講煞,就將羅網拆裂,放兩個學生出--來,kā in講:「Tè我,我 chhōa lín倒轉去正路。」伊就liâm-piⁿ chhōa in入原路。Hit-tia̍p問in講:「昨昏lín歇ta̍h落?」
Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Goán chā-hng hioh Lo̍k-soaⁿ, Bo̍k-chiá ê pò͘-piⁿ lāi. 兩個學生講:「阮昨昏歇樂山,牧者ê布棚內。」
I chiū kóng, Lō͘-thêng chì-lio̍k, Bo̍k-chiá kiám bô hō͘ lín? Kóng, Ū--ah. 伊就講:「路程誌略,牧者kám無hō͘ lín?」講:「有--ah。」
I chiū kóng, Nā-sī án-ni, lín hit-tia̍p tiû-tû teh khiā, kám bô the̍h chhut-lâi khòaⁿ? 伊就講:「若是án-ni,lín hit-tia̍p躊躇teh企,kám無the̍h出來看?」
Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Si̍t-chāi iáu bē khòaⁿ. Kóng, Siáⁿ-sū m̄ khòaⁿ? 兩個學生講:「實在iáu未看。」講:「啥事m̄看?」
In chiū kóng, Goán bōe kì-tit. In就講:「阮bōe記--tit。」
I chiah kóng, Bo̍k-chia kám bô thong-ti lín, tio̍h sòe-jī tî-hông phô͘-tháⁿ ê lâng? 伊才講:「牧者kám無通知lín,著細膩持防phô͘-tháⁿ ê人?」
Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Ū--ah! chóng-sī goán khòaⁿ cheh lâng kóng ōe chīn hó thiaⁿ, kám ū gî i sī beh phô͘-tháⁿ? 兩個學生講:「有--ah!總是阮看cheh人講話chīn好聽,kám有疑伊是beh phô͘-tháⁿ?」
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ kia̍h piⁿ--ê kah in tó hí tōe--ni̍h, chiū ēng piⁿ phah--in, sī ài beh kà-sī in kiâⁿ chiàⁿ lō͘. Phah in hit-tia̍p koh kóng, ‘Góa só͘ thiàⁿ--ê, góa chek-pī i, chiah tio̍h choan-sim hoán-hóe kóe-pìⁿ. Phah soah, kah in koh khì, ū koh kā in kóng, Bo̍k-chiá kà lín hiah-ê ōe tio̍h kì-tit, m̄ thang bōe kì-tit. Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng kā i kóng to-siā, sòe-jī chìn-chêng kiâⁿ. Ū si kóng, Hit-tia̍p我夢見舉鞭--ê教in倒hí地--n̍i̍h,就用鞭扑--in,是ài beh教示in行正路。扑in hit-tia̍p koh講:「我所疼--ê,我責備伊,才著專心反悔改變。」扑煞,教in koh去,有koh kā in講:「牧者教lín hiah-ê話著記--tit,m̄-thang bōe記--tit。」Hit-tia̍p兩個學生kā伊講多謝,細膩進前行。有詩講:
Chit-ê o͘-hàn teh chhōa lō͘,
Ha̍k-seng tè i kiâⁿ kha-pō͘;
Chhōa ji̍p lô-bāng hiám-hiám sí,
Kai-chài Kiù-chú kiù in khí.
1個烏漢teh chhōa路,
學生tè伊行腳步;
Chhōa入羅網險險死,
佳哉救主救in去。
Nn̄g ê ha̍k-seng chìn-chêng kiâⁿ bē jōa kú, hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ bīn-chêng chit-ê lâng, ûn-á kiâⁿ--lâi. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ tùi Hiân-bōng kóng, Hia ū chit-ê lâng khì thiⁿ-siâⁿ tò-tńg-lâi, beh kàu lán chia. 兩個學生進前行未偌久,遠遠看見面前1個人,勻仔行--來。Hit-tia̍p基督徒對賢望講:「Hia有1個人去天城倒轉來,beh到咱chia。」
Hiân-bōng kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ liáu--lah, kiaⁿ-liáu ia̍h sī phô͘-tháⁿ lâng, kú tio̍h sòe-jī--ah! 賢望講:「我看見了--lah,驚了亦是phô͘-tháⁿ人,kú著細膩--ah!」
Hit-ê lâng ûn-ûn-á ná óa lâi, kàu bé kap N̄g ê ha̍k-seng chòe chi̍t-tui. I ê miâ kiò Bông-thian , mn̄g N̄g ê ha̍k-seng beh to̍h-lo̍h khì. Hit個人勻勻仔那倚來,到尾kap 兩個學生做1堆。伊ê名叫亡天 ,問兩個學生beh to̍h落去。
Ki-topk-tô͘ kóng, Goán beh khì Sûn-soaⁿ. 基督徒講:「阮beh去巡山。」
Bông-thian thiaⁿ-kìⁿ cheh ōe, hah-hah chhiò. Ki-tok-tô͘ kóng, Lí chhiò siáⁿ-sū? 亡天聽見cheh話,哈哈笑。基督徒講:「你笑啥事?」
Bông-thian kóng, Chhiò lín bōe hiáu-tit. Lín kiâⁿ cheh hn̄g lō͘ bô chhái-kang chiū-sī--lah, kám ū pa̍t chèng? 亡天講:「笑lín bōe曉--tit。Lín行cheh遠路無采工,就是--lah,kám有別眾?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che cháiⁿ-á kóng? Nā kàu thiⁿ-siâⁿ, lí kám siūⁿ--kiò Chú m̄ chi̍h-chiap goán mah? 基督徒講:「Che怎仔講?若到天城,你kám想--kiò主m̄ 接接阮--mah?」
Bông-thian kóng, Ha̍i̍h! chī-chūi-á beh chi̍h-chiap lín? Lín siūⁿ ê só͘-chāi, chí sè-kan lóng bô. 亡天講:「Ha̍i̍h!是誰仔beh 接接lín?Lín想ê所在,這世間攏無。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-sì chiū nā bô, āu-sì tek-khak ū. 基督徒講:「這世就若無,後世的確有。」
Bông-thian kóng, Góa chêng tiàm pún siâⁿ ia̍h thiaⁿ-kìⁿ ū chit só͘-chāi, chiah khì chhē--i, taⁿ chhē jī-cha̍p-gōa nî--lah, kàu taⁿ chhē lóng bô. 亡天講:「我前tiàm本城亦聽見有這所在,才去chhē伊,今chhē 20外年--lah,到今chhē攏無。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Si̍t-chāi ū cheh só͘-chāi, góa thiaⁿ kú sìn. 基督徒講:「實在有cheh所在,我聽kú信。」
Bông-thian kóng, Góa hit-tia̍p tòa pún siâⁿ ia̍h chhin-chhiūⁿ lín sìn kàu án-ni, chiah ū lâi kàu chiah hn̄g teh chhē. Nā-sī ū-iáⁿ ū cheh só͘-chāi, in-hô góa chhē chiah kú lóng bô? Taⁿ góa beh tò-lâi-khì, chêng góa ū pàng-hiat-ka̍k sè-kan só͘ tùi-tiōng--ê, taⁿ góa beh lâi-khì hióng-hok hù-khùi. 亡天講:「我hit-tia̍p tòa本城亦親像lín信到án-ni,才有來到chiah遠teh chhē。若是有影有cheh所在,因何我chhē chiah久攏無?今我beh倒來去,前我有放hiat-kak世間所tùi重--ê,今我beh倒來去享福富貴。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說