首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有49個段落,172個語句,2685個語詞,3698個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_10 天路歷程_10
Bûn Iok-hān 文約翰
Sì-kim kóng, Lí kóng ê ì-sù góa lóng bêng-pe̍k. Chhiáⁿ chiah-ê hiaⁿ-tī thiaⁿ góa kóe-bêng. Tāi-seng góa beh kóng bo̍k-su. Phì-lūn ū chi̍t-ê bo̍k-su chòe lâng chīn hó, thàn chîⁿchīn chió, khòaⁿ-kìⁿ pa̍t só͘-chāi ū chi̍t-ê thâu-lō͘ chīn hó thàn. Hit-tia̍p i ia̍h ū ki-hōe thang khì tòa, cháiⁿ-iūⁿ chiah thang khì tòa? Chiah tio̍h pí chêng koh-khah khûn-khûn kàu-khàm tō-lí, sòa tio̍h koh-khah chia̍p-chia̍p khì kóng tō-lí, iū i só͘ kóng ê tō-lí tio̍h ha̍h chiah-ê kàu-lāi ê lâng ê só͘ ài, hō͘ in lâi chhiáⁿ, i nā ōe chiàu che kiâⁿ, góa ia̍h kóng-kiò i sī sêng-si̍t. Che sī cháiⁿ-iūⁿ? Chiah ài-tit ū khah hó ê thâu-lō, ū sím-mi̍h m̄-thang, iū sī Siōng-tè siúⁿ-sù--i, m̄-sī i lām-sám khì kiû lâng ê, ū sím-mi̍h thang hiâm? I chiū nā ū chi̍t-ê thâu-lō͘ ia̍h sī thang. Sì金講:「你講ê意思我攏明白。請chiah-ê兄弟聽我解明。代先我beh講牧師。譬論有1個牧師做人chīn好,趁錢chīn少,看見別所在有1個頭路chīn好趁。Hit-tia̍p伊亦有機會thang去tòa,怎樣才thang去tòa?Chiah,著比前koh較勤勤校勘道理,續著koh較捷捷去講道理,又伊所講ê道理著合chiah-ê教內ê人ê所愛,hō͘ in來請,伊若會照che行,我亦講--kiò伊是誠實。Che是怎樣?Chiah,愛得有較好ê頭路,有甚mi̍h m̄-thang?又是上帝賞賜伊,m̄是伊 lām-sám去求人--ê,有甚mi̍h thang嫌?伊就若有這個頭路亦是thang。」
Koh chi̍t-hāng, i ài tit-tio̍h chit-ê thâu-lō͘, liâm-piⁿ ná káng-kiù tō-lí, ná khûn-khûn thoân tō-lí, iū-koh bô chip ka-kī ê phiah, ōe ha̍h kàu-hōe ê ì-sù, che sī i ê phín-hēng ta̍k ji̍t ná ū chìn-pō͘, chiū ná chiong sió-khóa ê thâu-lō͘, ōaⁿ tōa thâu-lō͘, kám thang kóng-kiò i tham. Che chiū-sī khûn-kín i ê tāi-chì, hō͘ i ê châi-tiāu it-hoat kiàn-tiông, thang ǹg-bāng pa̍t ji̍t ū khah hó ê ki-hōe thang pò-iông Siōng-tè ê tō-lí, chiū-sī án-ni. 「Koh 1項,伊愛得著這個頭路,liâm-piⁿ 那講究道理,那勤勤傳道理;又koh無執家己ê癖,會合教會ê意思,che是伊ê品行逐日那有進步,就那將小可ê頭路,換大頭路,kám thang講--kiò伊貪。Che就是勤謹伊ê代誌,hō͘伊ê才調一發見長,thang向望別日有較好ê機會thang播揚上帝ê道理,就是án-ni。」
Taⁿ beh kóng hit-ê seng-lí lâng, kiám-chhái i ê seng-lí bô sím-mi̍h ka-ia̍h, nā ōe khûn-khûn thàn tō-lí, ū-sî ōe tit-tio̍h chōe-chōe chú-kò͘ thang kau-koan, ū-sî ōe chhōa-tio̍h hó-gia̍h ê bó͘, tùi án-ni khòaⁿ-kìⁿ--lâi, ū sím-mi̍h m̄-hó? Chāi góa khòaⁿ che lóng sī tio̍h. Cháiⁿ-iūⁿ-á? Sī kóng-kiò thàn chin ê tō-lí ho̍k-sāi Siōng-tè, chin-chiàⁿ sī hó. Koh chhōa-tio̍h hó-gia̍h ê bó͘, ū chōe-chōe ê chú-kò͘, kám sī bōe chòe-tit mah? Tùi chia khòaⁿ-kìⁿ--lâi, i ōe tit-tio̍h hó-gia̍h ê bó͘, koah ōe tit-tio̍h chú-kò͘, iū kiam ōe thàn chîⁿ, che lóng sī tùi jia̍t-sim ho̍k-sāi Siōng-tè. Góa chiah kóng-kiò lâng pài Siōng-tè beh tit-tio̍h chí sè-kan ê lī-ek sī put-chí thang. 「今beh講hit個生理人,kiám-chhái伊ê生理無甚mi̍h交易,若會勤勤趁道理,有時會得著濟濟主顧thang交關,有時會娶著好額ê某,tùi án-ni看見--來,有甚mi̍h m̄好?在我看che攏是著。怎樣仔?是講--kiò趁真ê道理服事上帝,真正是好。Koh娶著好額ê某,有濟濟ê主顧,kám是bōe做--tit mah?Tùi chia看見--來,伊會得著好額ê某,koah會得著主顧,又兼會趁錢,che攏是tùi熱心服事上帝。我才講--kiò人拜上帝beh得著chí世間ê利益是不止thang。」
Sì-kim án-ni kóng liáu, chèng-lâng kóng i ê ōe sī tio̍h, kóng-kiò chiàu án-ni kiâⁿ, chin-chiàⁿ sī hó, koah ū lī-ek. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘, Hiân-bōng, chìn-chêng teh kiâⁿ, sì lâng liâm-piⁿ tâng-sim chi̍t-chôe teh jip in, beh chiong che ōe piān-tó chit N̄g ê ha̍k-seng. Jip bē tio̍h, ū tōa siaⁿ kiò in, N̄g ê chiah thêng kha, thèng-hāu in lâi. Sì lâng bē kàu N̄g ê ha̍k-seng hit-tia̍p, tāi-ke ū chham-siông, khòaⁿ tio̍h sím-mi̍h lâng chhut-thâu kap in kóng. Siūⁿ-kiò Lī-tô͘ chêng ū kap i piān-pok, kah i kóng, sī khah m̄ hó-sè, chiah beh hō͘ Sì-kim kap i kóng. Í-keng kàu, ū kap N̄g ê ha̍k-seng kiâⁿ lé, Sì-kim chiah mn̄g i téng-bīn teh kóng ê tāi-chì, kah i tio̍h kóng, i teh siūⁿ kàu chit chân sī cháiⁿ-iūⁿ. Sì金án-ni講了,眾人講伊ê話是著,講--kiò照án-ni行,真正是好,koah有利益。Hit-tia̍p基督徒、賢望進前teh行,4人liâm-piⁿ同心一齊teh jip in,beh將cheh話辯倒這兩個學生。Jip bē著,有大聲叫in,兩個才停腳,聽候in來。4人未到兩個學生hit-tia̍p,大家有參詳,看著甚mi̍h人出頭kap in講。想kiò利徒前有kap in辯駁,教伊講,是較m̄好勢,才beh hō͘ Sì金kap in講。已經到,有kap 兩個學生行禮,Sì金才問in頂面teh講ê代誌,教in著講伊teh想到這層是怎樣。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ kóng, Chiàu án-ni kóng, chiū kóng kàu chiâⁿ-chheng-bān kù, chiū lio̍h-lio̍h-á chai sèng ê tō-lí ê lâng, ia̍h ōe-hiáu piān-pok. Chiàu Sèng-chheh kóng, lâng ūi-tio̍h piáⁿ, hî, beh lâi tè Iâ-so͘, iáu-kú sī tōa lîm thang hiâm, bô kóng-kiò lâng chiong Kiù-chú pún-sin kap i ê tō-lí beh tit-tio̍h chí sè-kan ê lī-ek, kám m̄-sī koh-khah khó-o͘N3. Lâng nā án-ni, chiū-sī pài ngó͘-siōng ê lâng, ké hó ê lâng, siâ-kúi, âng-î, hit-hō ê. Beh kóng pài ngó͘-siōng ê lâng, chêng Hap-boat, Sī-kiàm, ì-sù ài beh tô͘-bô͘ Ngá-kok ê cha-bó͘-kiáⁿ kap i ê cheng-siⁿ, nā m̄-sī niá koah-lé bô thang tit-tio̍h. In chiū kā i ê chong-cho̍k ê lâng kóng, ‘Lán chèng-lâng nā o̍h i ê koah-lé, chiū Ngá-kok ê ke-hé, cheng-siⁿ, lóng kui hō͘ lán.’ I kam-goān thàn Siōng-tè ê peh-sìⁿ, lóng sī beh tô͘-bô͘ i ê ke-hé, chiah ū án-ni. Beh kóng kàu hit-ê ké hó--ê, chiū-sī Hoat-lī-sài lâng lóng sī hit-ê khoán. Sī in ài thun chiú-kóaⁿ ê ke-hé, chiah ū ēng chia̍p-chia̍p kî-tó, lâi chòe tô͘-bô͘ ê lō͘-ēng, nā-sī i āu-lâi ōe siū-tio̍h Siōng-tè tāng-tāng ê hêng-hoa̍t. Beh kóng kàu mô͘-kúi ê ha̍k-seng, chiū-sī bōe Iâ-so͘ ê Iû-tāi, i ia̍h sī chit-hō khoán. I thàn Kiù-chú ài tit-tio̍h tē-á lāi ê gûn; nā-sī chit lâng soah-bé ia̍h ōe phah-bô, hō͘ Siōng-tè m̄-ti̍h. Hit-tia̍p基督徒講:「照án-ni講,就講到成千萬句,就略略仔知聖ê道理ê人,亦會曉辯駁。照聖冊講,人為著餅、魚,beh來tè耶穌,iáu-kú是tōa-lîm thang嫌,無講--kiò人將救主本身kap 伊ê道理beh得著這世間ê利益,kám m̄是koh較可惡。人若án-ni,就是拜偶像ê人、假好ê人、邪鬼、?姨hit號--ê。Beh講拜偶像ê人,前哈抹、示劍意思ài beh圖謀雅各ê查某子kap 伊ê精牲,若m̄是領割禮無thang得著。In就kā伊ê宗族ê人講:『咱眾人若學伊ê割禮,就雅各ê家伙、精牲,攏歸hō͘咱。』伊甘願趁上帝ê百姓,攏是beh圖謀伊ê家伙才有án-ni。Beh講到hit個假好--ê,就是法利賽人攏是hit個款。是in ài吞守寡ê家伙,才有用捷捷祈禱來做圖謀ê路徑,但是伊後來會受著上帝重重ê刑罰。Beh講到魔鬼ê學生,就是賣耶穌ê猶大,伊亦是這號款。伊趁救主ài得著袋仔內ê銀;但是這人煞尾亦會扑無,hō͘上帝m̄-ti̍h。」
Án-ni kóng, lín sī ōe chai góa ê ì-sù, nā-sī lia̍h lín ê ōe kóng-kiò sī tio̍h, chiū-sī o̍h chiah-ê pài ngó͘-siōng, ké hó, Mô͘-kúi ê ha̍k-seng, pa̍t ji̍t siū pò-èng, ia̍h tek-khak chhin-chhiūⁿ án-ni. Hit-tia̍p sì lâng gông-ngia̍h, saⁿ-khòaⁿ, chēng-chēng teh khiā, bô ōe thang ìn. Ki-tok-tô͘ kóng cheh ōe, hit-tia̍p Hiân-bōng ia̍h kóng-kiò sī tio̍h, chí sì lâng it-hoat chēng-chēng bô ōe. In chiah khiā ná m̄ an, ûn-ûn-á teh kiâⁿ, niū N̄g ê ha̍k-seng tāi-seng khì. 「Án-ni講,lín是會知我ê意思,若是掠lín ê話講--kiò是著,就是學chiah-ê拜偶像、假好、魔鬼ê學生,別日受報應,亦的確親像án-ni。」Hit-tia̍p 4人gông-ngia̍h,相看,靜靜teh企,無話thang應。基督徒講cheh話,hit-tia̍p賢望亦講--kiò是著,chí 4人it-liáu靜靜無話。In才企ná m̄安,勻勻仔teh行,讓兩個學生代先去。
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ kā Hiân-bōng kóng, Cheh lâng kap góa piān-pok, siōng-chhiáⁿ tng bōe tiâu, thái-thó ōe tng-tit Siōng-tè ê sím-mn̄g? Hit-tia̍p基督徒kā賢望講:「Cheh人kap 我辯駁,倒當bōe-tiâu,thái-thó會當得上帝ê審問?」
Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng chìn-chèng teh kiâⁿ, ū kàu chi̍t-ê pîⁿ-tháⁿ, chīn hó ê só͘-chāi, miâ kiò An-ia̍t. Nn̄g ê ha̍k-seng kiâⁿ chia chin hoaⁿ-hí, khó-sioh hit-ê só͘-chāi bô siáⁿ tōa, chiah liâm-piⁿ kè-khì. Hit pêng ū chi̍t-ê sòe soaⁿ, miâ kiò Châi-san , lāi-tiong ū chi̍t-ê kim-khàng. Tāi-seng tùi chia kè--ê, éng-éng kî-koài hit-ê soaⁿ, pàng hiat-ka̍k chèng-keng ê lō͘, khì thàm-khòaⁿ--teh. Kiâⁿ óa hit-ê khòng-piⁿ, ē-tóe thô͘ khang-khang khoah-khoah, liâm-piⁿ pang, lâng poa̍h sí hit--n̍i̍h. Ū-ê bô sí--ê ia̍h ū tio̍h-siong, chi̍t-sì-lâng bōe hó. Hit-tia̍p兩個學生進前teh行,有到1個平坦,chīn好ê所在,名叫安逸。兩個學生行chia chīn歡喜,可惜hit個所在無啥大,才liâm-piⁿ過去。Hit爿有1個細山,名叫財山 ,內中有1個金礦。代先tùi chia過--ê,永永奇怪hit個山,放hiat-ka̍k正經路,去探看--teh。行倚hit個礦邊,下底塗空空??,liâm-piⁿ崩,人跋死hit--n̍i̍h。有ê無死--ê亦有著傷,一世人bōe好。
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ lī hit tiâu lō͘ bô siáⁿ hn̄g, ū chi̍t-lâng miâ kiò Tí-má, i ê khoán-sit put-chí hó khòaⁿ, khiā hí khòng-chêng éng-éng chio kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng khì khòaⁿ hit--n̍i̍h. Hit-tia̍p khòaⁿ-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng, chiū tōa siaⁿ kiò in kóng, Lâi, ū chi̍t-hāng tāi-chì, chhiáⁿ lí khòaⁿ. Hit-tia̍p我夢見離hit條路無啥遠,有1人名叫底馬,伊ê款式不止好看,企hit礦前永永招行天路ê人去看hit--n̍i̍h。Hit-tia̍p看見兩個學生,就大聲叫in講:「來,有 1項代誌,請你看。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū sím-mi̍h tāi-chì thang hō͘ góa pàng hiat-ka̍k chèng-keng lō͘ khì khòaⁿ--ah. 基督徒講:「有甚mi̍h代誌thang hō͘我放hiat-ka̍k正經路去看--ah?」
Tí-má kóng, Chit--n̍i̍h ū chi̍t-ê kim-khàng, lāi-tiong ū lâng teh ku̍t kim, lí nā lâi chia, lî-á chhut-la̍t chiū ōe tōa pù. 底馬講:「這n̍i̍h有1個金礦,內中有人teh掘金,你若來chia,厘仔出力就會大富。」
Hiân-bōng kā Ki-tok-tô͘ kóng, Siáⁿ-sū m̄ khì khòaⁿ--ah? 賢望kā基督徒講:「啥事m̄去看--ah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tek-khak m̄ khì. Góa bat thiaⁿ-kìⁿ chit--n̍i̍h ū chōe-chōe lâng sí. Koh tô͘-bô͘ châi--ê, éng-éng khit chîⁿ-châi hāi, khioh bōe-tit-thang kiâⁿ thiⁿ-lō͘. Liâm-piⁿ âu Tí-má kóng, Chit-n̍i̍h kám m̄-sī hiám mah? Kám m̄-sī chōe-chōe tòng lâng kiâⁿ thiⁿ-lō͘ mah? 基督徒講:「我的確m̄去。我bat 聽見。這n̍i̍h有濟濟人死。Koh圖謀財--ê,永永khit錢財害,卻bōe得thang行天路。」Liâm-piⁿ 喉底馬講:「這n̍i̍h kám m̄是險--mah?Kám m̄是濟濟擋人行天路--mah?」
Tí-má kóng, Chit n̍i̍h nā ka-kī sòe-jī, si̍t-chāi sī bô sím-mi̍h hiám. I ê ōe khiok sī án-ni kóng, nā-sī i ê bīn-sek ū kiàn-siàu. 底馬講:「這n̍i̍h若家己細膩,實在是無甚mi̍h險。」伊ê話卻是án-ni講,但是伊ê面色有見笑。
Ki-tok-tô͘ chiū kā Hiâm-bōng kóng, Goán chiū nā chi̍t-pō͘ ia̍h bô beh kiâⁿ khì khòaⁿ, tio̍h ti̍t-ti̍t kiâⁿ chèng-keng lō͘. 基督徒就kā賢望講:「阮就nā一步亦無beh行去看,著直直行正經路。」
Hiâm-bōng kóng, Góa siūⁿ-kiò Lī-tô͘ kàu chia, i nā chhiáⁿ--i, tek-khak khì khòaⁿ. 賢望講:「我想kiò利徒到chia,伊若請--伊,的確去看。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chin-chiàⁿ tio̍h, sī i ê sim pún-jiân ǹg chia, i nā kàu chia, cha̍p-ê tek-khak sí káu-ê. 基督徒講:「真正著,是伊ê心本然向chia;伊若到chia,10個的確死9個。」
Hit-tia̍p Tí-má koh tōa siaⁿ âu kóng, Lí siáⁿ-sū m̄ lâi khòaⁿ? Hit-tia̍p底馬koh大聲喉講:「你啥事m̄來看?」
Ki-tok-tô͘ ti̍t-ti̍t hiâm i kóng, Lí taⁿ kiáu-chhá Chú ê chèng-tō, sī kap Chú chòe tùi-te̍k. Lí tāi-seng tùi-tiōng chí sè-kan, m̄-ti̍h chèng-keng lō͘, Chú taⁿ í-keng tēng lí ê chōe. Siáⁿ-sū ín-iú góa, kah góa o̍h lí? Góa nā lio̍h-á lī thiⁿ-lō͘, Chut2 tek-khak ōe chai, góa pa̍t ji̍t khiā i ê bīn-chêng thái-thó bô kiàn-siàu? 基督徒直直嫌伊講:「你今攪吵主ê正道,是kap 主做對敵。你代先tùi重chí世間,m̄-ti̍h正經路。主今已經定你ê罪。啥事引誘我,教我學你?我若略仔離天路,主的確會知,我別日企伊ê面前thái-thó無見笑?」
Tí-má koh tōa siaⁿ âu kóng, Góa ia̍h sī lín ê lâng, nā thèng-hāu tia̍p-á-kú, beh kap lín tâng kiâⁿ. Ki-tok-tô͘ kóng, Lí siáⁿ miâ? Góa tú-á teh kiò, kám m̄-sī lí ê miâ mah? 底馬koh大聲喉講:「我亦是lín ê人,若聽候tia̍p仔久,beh kap lín同行。」基督徒講:「你啥名?我tú仔teh叫,kám m̄是你ê名--mah?」
Tí-má kóng, Tio̍h lah, góa chiū-sī miâ Tí-má, sī A-pek-lia̍p-hán ê hō͘-è. 底馬講:「著--lah,我就是名底馬,是亞伯拉罕ê後裔。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa bat lí. Ki-khap-sián chiū-sī lí ê chó͘, Iû-tāi chiū-sī lí ê pē, lí sī kiâⁿ in ê khoán. Lí ê pē bōe Chú, í-keng sí, lí kám tio̍h khah khin ê hêng-hoa̍t? Góa nā kàu Chú ê bīn-chêng, tek-khak chiong lí ê só͘ chòe kā i kóng. Nn̄g ê ha̍k-seng hit-tia̍p lī i chìn-chêng kiâⁿ. 基督徒講:「我bat 你。Ki-khap-sián就是你ê祖,猶大就是你ê父,你是行in ê款。你ê父賣主已經吊死,你kám著較輕ê刑罰?我若到主ê面前,的確將你ê所做kā伊講。」兩個學生hit-tia̍p離--伊進前行。
Bô jōa kú, Lī-tô͘ chiah-ê ia̍h kiâⁿ óa Châi-san, hō͘ Tí-má chi̍t-ē kiò, liâm-piⁿ khì óa--i. In chiah-ê kiám-chhái sī poa̍h-lo̍h kim-khàng sí, kiám-chhái sī ji̍p hí kim-khàng teh ku̍t kim, á kiám-chhái sī hō͘ hit-ê kim-khàng ê to̍k-khì chhèng--sí, góa bô tek-khak chai. Góa só͘ chai--ê, chí sì lâng bô koh kiâⁿ thiⁿ-lō͘. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ gîm-si kóng, 無偌久,利徒chiah-ê亦行倚財山,hō͘底馬一下叫,liâm-piⁿ去倚--伊。In chiah-ê kiám-chhái是跋落金礦死,kiám-chhái是入hí金礦teh掘金,抑kiám-chhái是hō͘ hit個金礦ê毒氣chhèng死,我無的確知。我所知--ê,chí 4人無koh行天路。Hit-tia̍p基督徒吟詩講:
Lī-tô͘ Tí-má chīn tham-châi,
Kóng tio̍h ū kim, in chiū lâi;
Taⁿ chai siū sí, ūi kim khí,
Sit-lo̍h thiⁿ-gia̍p bô poeh-sí.
利徒、底馬真貪財,
講著有金,in就來;
但知受死,為金起,
無行天路無poeh死。
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng kàu pîⁿ-iûⁿ gōa, lō͘-piⁿ ū chi̍t-ki kó͘-chá ê thiāu, khoán-sit chin kî-koài. Nn̄g ê ha̍k-seng khòaⁿ-kìⁿ, sim-lāi chám-jiân gông-ngia̍h, sī siáⁿ-sū? Khòaⁿ-kìⁿ chit ki thiāu sī hū-jîn-lâng pìⁿ--ê, N̄g ê ha̍k-sek chiah khòaⁿ liáu koh-khòaⁿ. It-sî-kan bōe hiáu-tit sím-mi̍h in-toaⁿ. Hit-tia̍p chù-sîn teh khòaⁿ, hiâm-bōng ū khòaⁿ-kìⁿ thiāu-thâu ū jī, lóng sī chhin-chhiūⁿ chāi-chá siá-ê. I chhián-ha̍k, Ki-tok-tô͘ khah phok-ha̍k, liâm-piⁿ kiò i lâi khòaⁿ, mn̄g i khòaⁿ ōe bat bōe. Ki-tok-tô͘ chiū kia̍h thâu teh khòaⁿ, khòaⁿ khah siông-sè, chiah bat hit-ê jī, sī siá “Tio̍h kì-tit Lô-tek ê bó͘.” Liâm-piⁿ chiū tha̍k hō͘ Hiân-bōng thiaⁿ, hit-tia̍p chiah kì-tit Lô-tek ê bó͘, tùi Só͘-to-má siâⁿ chhut-lâi, thâu-khak oa̍t-thâu kè-lâi khòaⁿ, chiū pìⁿ chòe iâm-thiāu. Chiah chai chit ki thiāu chiū-sī i ê thiāu. Nn̄g-ê ha̍k-seng khòaⁿ-kìⁿ che chin-chiàⁿ sī kî-koài koah kiaⁿ, chiah ū saⁿ-kap kóng chí ē-tóe ê tāi-chì. Hit-tia̍p我夢見兩個學生到平洋外,路邊有一支古早ê thiāu,款式chīn奇怪。兩個學生看見,心內chám然gông-ngia̍h。Gông-ngia̍h是啥事?看見這支thiāu 是婦人人變--ê,兩個學生才看了koh看。一時間bōe曉tit甚mi̍h因端。Hit-tia̍p注神teh看,賢望有看見thiāu 頭有字,攏是親像在早寫--ê。伊淺學,基督徒較博學,liâm-piⁿ叫伊來看,問伊看會bat bōe。基督徒就kia̍h頭teh看,看較詳細才bat hit個字,是寫「著記得羅得ê某」。Liâm-piⁿ就讀hō͘賢望聽,hit-tia̍p 才記得羅得ê某,tùi所多瑪城出來,頭殼越頭過來看,就變做鹽thiāu。才知這枝thiāu就是伊ê thiāu。兩個學生看見che,真正是奇怪koah驚,才有相kap 講chí下底ê代誌。
Ki-tok-tô͘ kóng, Ha̍i̍h! Án-hiaⁿ--ah! Thâu-seng Tí-má ū chhiáⁿ goán khì khòaⁿ Châi-san, taⁿ ōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ che, chin-chiàⁿ sī ki̍p-sî. Hit-tia̍p i chhiáⁿ goán khì, lí ê ì-sù lî-á ài khì, goán nā chiàu i chhiáⁿ chiū khì, Siōng-tè kiám-chhái ōe hêng-hoa̍t goán, hō͘ āu-sin ê lâng khòaⁿ-iūⁿ, ū chhin-chhiūⁿ chit-ê hū-jîn-lâng, káⁿ ia̍h káⁿ--ah. 基督徒講:「Ha̍i̍hN!俺兄--ah!頭先底馬有請咱(lán) 去看財山,今會tit-thang看見che,真正是及時。Hit-tia̍p伊請咱去,你ê意思厘仔 愛去,咱若照伊請就去,上帝kiám-chhái會刑罰咱,hō͘後身ê人看樣,有親像這個婦人人,敢亦敢--ah。」
Hiâm-bōng kóng, Góa tāi-seng ū lām-sám án-ni siūⁿ, taⁿ chīn hoân-ló koh hoán-hóe. Nā-sī Siōng-tè hit-tia̍p bô hêng-hoa̍t góa, chhin-chhiūⁿ Lô-tek ê bó͘, góa chīn kî-koài, sī kóng-kiò góa ê m̄-tio̍h kap Lô-tek ê bó͘ bô lōa cheng-chha. I sī oa̍t kè-khì khòaⁿ, góa sī ài tit khì khòaⁿ. Taⁿ Siōng-tè khoan-iông góa, un chin-chiàⁿ tōa. Sim-koaⁿ lām-sám siūⁿ che, góa tio̍h éng-éng kiàn-siàu. 賢望講:「我代先有 lām-sám án-ni想,今chīn煩惱koh反悔。但是上帝hit-tia̍p無刑罰我,親像羅得ê某,我chīn奇怪,是講--kiò我ê m̄著kap 羅得ê某無偌增差。伊是越過去看,我是愛得去看。今上帝寬容我,恩真正大。心肝 lām-sám想che,我著永永見笑。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Taⁿ khòaⁿ-kìⁿ cheh thiāu, lán tio̍h sòe-jī siūⁿ, thang tî-hông āu-lâi. Lán m̄-thang siūⁿ--kiò chit-ê gûi-hiám kè liáu, sī bô siong-kan, āu-lâi kú ia̍h ū gûi-hiám, kú tio̍h si̍t-chāi sòe-jī. Lô-tek ê bó͘ khiok ū cháu-chhut hit-ê siâⁿ, bô kap siâⁿ--n̍i̍h ê lâng lóng bia̍t-bô, āu-lâi ia̍h ū hō͘ Siōng-tè bia̍t--khì, seng-khu pìⁿ chòe thiāu. 基督徒講:「今看見cheh thiāu,咱著細膩想,thang持防後來。咱m̄-thang想kiò這個危險過了是無相干,後來kú亦有危險,kú著實在細膩。羅得ê某卻有走出hit個城,無kap 城--ni̍h ê人攏滅無,後來亦有hō͘上帝滅--去,身軀變做thiāu。」
Hiâm-bōng kóng, Tio̍h, chit-ê hū-jîn-lâng thang khòaⁿ-iūⁿ, chi̍t-hāng sī kéng-kài lán bo̍h-tit o̍h i ê pháiⁿ; chi̍t-hāng sī kà-sī lâng, nā m̄ ēng che lâi khòaⁿ-iūⁿ, tek-khak ōe tú-tio̍h sím-mi̍h chai-ē. Ū chhin-chhiūⁿ Ko-lat, Tāi-tan, A-pí-lân, kap tâng chōe ê hōe-tiúⁿ, N̄g-pah gō͘-cha̍p lâng, lóng-chóng hō͘ hit-ê tōe li̍h8 hām-lo̍h--khì, thang hō͘ Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ khòaⁿ-iūⁿ. Taⁿ Tí-má kap i tâng-phōaⁿ ê lâng, siáⁿ-sū koh tiàm chia kè-bô͘ chîⁿ, chòe i an-ún teh khiā, lóng m̄ kiaⁿ, che góa to bōe hiáu-tit. Lô-tek ê bó͘ chiàu Sèng-chheh só͘ kóng, seng-khu bē pàng hiat-ka̍k chèng-keng lō͘, put-kò tham-sim oa̍t-kè-khì khòaⁿ, liâm-piⁿ pìⁿ chòe iâm-thiāu. Taⁿ chit ki thiāu lī Tí-má-bô jōa hn̄g, bêng-bêng ū khòaⁿ-kìⁿ, siáⁿ-sū koh lām-sám án-ni chòe? 賢望講:「著。這個婦人人thang看樣。1項是炯戒咱莫得學伊ê歹,1項是教示人,若m̄用che來看樣,的確會tú著甚mi̍h災禍。有親像Ko-lat、大丹、亞比蘭kap 同罪ê會長250人,攏總hō͘ hit個地裂陷落--去,thang hō͘以色列ê百姓看樣。今底馬kap 伊同伴ê人,啥事koh tiàm chia計謀錢,做伊安穩teh企攏m̄驚,che我都bōe曉--tit。羅得ê某照聖冊所講,身軀未放hiat-ka̍k正經路,不過貪心越過去看,liâm-piⁿ變做鹽thiāu。今這支thiāu離底馬無偌遠,明明有看見,啥事koh lām-sám án-ni做?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che chin-chiàⁿ sī oh bêng-pe̍k, nā sái khòaⁿ i án-ni, chiū chai i ài chîⁿ ê sim lóng bô tò-tńg. 基督徒講:「Che真正是oh會曉tit,nā-sái看伊án-ni就知伊愛錢ê攏無倒轉。」
Cháiⁿ-iūⁿ thang pó-phēng--i? Chhin-chhiūⁿ lâng tiàm koaⁿ-hú hit--n̍i̍h, khòaⁿ-kìⁿ chha̍t hō͘ lâng hêng-hoa̍t, i iáu káⁿ thau-the̍h mi̍h, koh khòaⁿ-kìⁿ chha̍t, tī hí kà-tiûⁿ--n̍i̍h hō͘ lâng thâi thâu, i iáu káⁿ thau lâng. Sèng-chheh kóng, Só͘-tô-má lâng chīn pháiⁿ, Siōng-tè chiū ná hó khoán-thāi--i, hō͘ i ū pûi tōe thang tiàm, chhin-chhiūⁿ Ai-tiân ê hô, i iáu-kú káⁿ tùi Siōng-tè ê bīn-chêng kiâⁿ pháiⁿ. Siōng-tè chiah it-hoat siū-khì, piàⁿ thiⁿ--n̍i̍h ê tōa hé bia̍t-bô--i. Chiàu chêng-lí lâi kóng, lâng khòaⁿ-kìⁿ lâng kiâⁿ pháiⁿ, siū hêng-hoa̍t, i iû-goân káⁿ kiâⁿ pháiⁿ, pa̍t ji̍t hō͘ Siōng-tè hêng-hoa̍t, tek-khak koh-khah thiám. Taⁿ chit-ê Tí-má, lí khòaⁿ, i ōe bián-tit āu-ji̍t ê hêng-hoa̍t á bōe? 「怎樣thang比並--伊?親像人tiàm官府hit--n̍i̍h,看見賊hō͘人刑罰,伊iáu敢偷the̍h物;koh看見賊,tī hit校場--n̍i̍h hō͘人thâi頭,伊iáu敢偷--人。聖冊講:『所多瑪人真歹,上帝就nā好款待--伊,hō͘伊有肥地thang tiàm,親像埃甸ê河。』伊iáu-kú敢tùi上帝ê面前行歹。上帝才it-liáu受氣,拚天--n̍i̍h ê大火滅無伊。照情理來講,人看見人行歹,受刑罰,伊猶原敢行歹,別日hō͘上帝刑罰,的確koh較thiám。今這個底瑪,你看,伊會免得後日ê刑罰抑bōe?」
Hiân-bōng kóng, Án-hiaⁿ, lí kóng chīn tio̍h, góa taⁿ ōe-tit-thang m̄-sái sí, thang hō͘ āu-sin ê lâng khòaⁿ, cheh un si̍t-chāi sī tōa. 賢望講:「俺兄,你講chīn著,我今會tit-thang m̄-sái死,thang hō͘後身ê人看cheh恩實在是大。」
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng chìn-chêng teh kiâⁿ, kiâⁿ kàu hó kéng-tì ê khoe. Tāi-pi̍t hông-tè miâ chit-ê khoe kiò-chòe sī Siōng-tè ê khoe. Iok-hān miâ i chòe Oa̍h-miā chúi ê khoe. Kiâⁿ thiⁿ-lō͘ tio̍h tùi khoe-piⁿ khì, chiah N̄g ê ha̍k-seng kiâⁿ kàu chia, hit-tia̍p chīn hoaⁿ-hí. Lim hit-ê khoe-chúi, chheng koah tiⁿ, ōe hō͘ lâng ê khùi-la̍t ióng. Siang pêng ū chhiū, sek-tī mī chhiⁿ-chhùi, ōe kiat ta̍k hāng ê ké-chí; hio̍h thang chòe io̍h, táⁿ-tia̍p kiâⁿ lō͘ lâng ê pīⁿ. Koh siang pêng lóng sī chháu-po͘, lāi-tiong ū chōe-chōe kî-iūⁿ ê hoe, ta̍k sî chháu-á mī le̍k, hoe mī khui, bōe ko͘-tâ, koah bōe siā. Hit-tia̍p N̄g ê ha̍k-seng tiàm chit-ê chháu-po͘ tó-teh khùn, chīn khòaⁿ-oa̍h, lóng bô kan-khó͘. Khùn khí-lâi, koh bán ké-chí lâi chia̍h, koh lim hit-ê chúi, iū koh-chài tó-teh khùn. Kè kúi-ná mî-ji̍t lóng sī án-ni. Hit-tia̍p chiū gîm-si kóng, Hit-tia̍p我夢見兩個學生進前teh行,行到好景緻ê溪。大衛皇帝名這個溪叫做是上帝ê溪。約翰名伊做活命水ê溪。行天路著tùi溪邊去,才兩個學生行到chia,hit-tia̍p chīn歡喜。Lim hit個溪水,清koah甜,會hō͘人ê氣力勇。雙爿有樹,色緻mī青翠,會結逐項ê果子,葉thang做藥,táⁿ-tia̍p行路人ê病。Koh雙爿攏是草埔,內中有濟濟奇樣ê花,逐時草仔mī綠,花mī開,bōe枯tâ koah bōe謝。Hit-tia̍p兩個學生tiàm這個草埔倒teh睏,chīn快活攏無艱苦。睏起來,koh挽果子來食,koh lim hit個水,又koh再倒teh睏。過幾若暝日攏是án-ni。Hit-tia̍p就吟詩講:
Oa̍h-miâ ê khoe chúi chīn tiⁿ,
Siang pêng ké-chí ta̍k hang siⁿ;
Hoe-ba̍k siông khui bô cheng-choa̍h,
Ha̍k-seng kàu chia ke̍k khòaⁿ-oa̍h.
活命ê溪水chīn甜,
雙爿果子逐項生;
花木常開無增choa̍h,
學生到chia極快活。
Nn̄g ê ha̍k-seng tùi chia beh khì, ū koh chia̍h ké-chí, lim chúi chiah khì. 兩個學生tùi chia beh koh去,有koh食果子,lim水才去。
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ in kiâⁿ bē lōa hn̄g, ū ná lī hit-ê khoe. Nn̄g ê ha̍k-seng khòaⁿ-kìⁿ che, sim-lāi ū hoân-ló, nā-sī kú m̄-káⁿ lī thiⁿ-lō͘, lâi óa khoe teh kiâⁿ. Lī khoe-piⁿ, lō͘ chīn kham-khia̍t, oh kiâⁿ; in ê kha chin sng-Ńg, sī in-ūi kiâⁿ hn̄g lō͘, ha̍k-seng ê sim chiah lóe-chì, ài tit ná kiâⁿ ná pîⁿ-tháⁿ ê lō͘. Hit-tia̍p tú-tú bīn-chêng ū chi̍t-ê po͘, miâ kiò Pông-kèng po͘ , óa hí thiⁿ-lō͘ ê tò pêng, ū lî-pa thang pôaⁿ ji̍p-khì. Nn̄g ê ha̍k-seng kàu chia, Ki-tok-tô͘ chiū kā Hiân-bōng kóng, Chit-ê po͘ nā ū lō͘ thang kap cheh lō͘ pîⁿ-pîⁿ khì, tio̍h tùi hia khì, khah hó. I chiah khì khòaⁿ lî-pa, khòaⁿ-kìⁿ piⁿ-á ū lō͘, chhin-chhiūⁿ kap thiⁿ-lō͘ siāng lō͘. Liâm-piⁿ kā Hiân-bōng kóng, Che chīn ha̍h góa ì, tùi chia lâi-khì hó. Hit-tia̍p我夢見in行未偌遠,有ná離hit個溪。兩個學生看見che,心內有煩惱,但是kú m̄敢離天路來倚溪teh行。離溪邊,路chīn kam-khia̍t oh行。In ê腳chīn酸軟,是因為行遠路。學生ê心chia̍h餒志,愛得那行那平坦ê路。Hit-tia̍p tú-tú 面前有1個埔,名叫旁徑埔 ,倚hí天路ê左爿,有籬笆thang盤入--去。兩個學生到chia,基督徒就kā賢望講:「這個埔若有路thang kap cheh路平平去,著tùi hia去,較好。」伊才去看籬笆,看見邊仔有路,親像kap 天路像路。Liâm-piⁿ kā賢望講:「Che chīn合我意,tùi chia來去好。」
Hiân-bōng kóng, Tùi chia khì kám bô kiâⁿ m̄-tio̍h mah? 賢望講:「Tùi chia去kám無行m̄著--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Liōng ia̍h m̄-sái kiaⁿ, lí chhì-khòaⁿ--teh, kám m̄-sī kap chit tiâu lō͘ pîⁿ-pî ǹg tùi chia khì mah? Hiân-bōng chiū thàn i ê ōe tè i ji̍p lî-pa. In tùi hia kiâⁿ-khì, lō͘ si̍t-chāi sī pîⁿ-tháⁿ hó kiâⁿ. Teh kiâⁿ hit-tia̍p, khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t-lâng thâu-chêng teh kiâⁿ, chiū-sī miâ chòe Chū-sī .Nn̄g ê ha̍k-seng chiū kiò--i, mn̄g kóng, Tùi chia khì sī to̍h-lo̍h? Chū-sī kóng, Cheh lō͘ thàng thiⁿ-siâⁿ. 基督徒講:「量亦m̄-sái 驚,你試看--teh,kám m̄是kap 這條路平平向tùi hia去--mah?」賢望就趁伊ê話tè伊入籬笆。In tùi 這n̍i̍h行去,路實在是平坦好行。Teh行hit-tia̍p,看見有1人頭前teh行,就是名做自是 。兩個學生是就叫伊,問講:「Tùi chia去是to̍h落?」自是講:「Cheh路thàng天城。」
Ki-tok-tô͘ kā Hiân-bōng kóng, Góa thâu-seng kóng chin-chiàⁿ tio̍h, lí thang chai, góa bô lām-sám kóng. Án-ni chiū ûn-á kiâⁿ, tè Chū-sī khì. Bē jōa-kú ji̍t lo̍h, ûn-ûn-á ná àm, bô khòaⁿ-kìⁿ bīn-thâu-chêng ê lō͘. Chit-ê thâu-chêng kiâⁿ ê Chū-sī chiah bô tiuⁿ-tî hām-lo̍h chhim-khiⁿ, poa̍h kàu kut chi̍h8, bah li̍h8. Chit ê chhim-khiⁿ chiū-sī chit-n̍i̍h ê Chú siat ê, tiâu-kò͘-ì beh hāi chit-hō ka-kī phín-phóng--ê. 基督徒kā賢望講:「我頭先講真正著,你thang知我無 lām-sám講。」Án-ni就勻仔行tè自是去。未偌久日落,勻勻仔那暗,無看見面頭前ê路。這個頭前行ê自是才無張持陷落深坑,跋到骨折肉裂。這個深坑就是chi̍t-n̍i̍h ê主設ê,刁故意beh害這號家己品phóng--ê。
Nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ ū poa̍h-lo̍h-khì ê siaⁿ, chiū tōa siaⁿ mn̄g i sím-mi̍h tāi-chì. I lóng bô ìn, chheng-chheng thiaⁿ-kìⁿ i teh thó͘-khùi nā-tiāⁿ. Hit-tia̍p Hiân-bōng kóng, Àm-bong-bong lóng bô khòaⁿ-kìⁿ, taⁿ lán tī tah-lo̍h? Ki-tok-tô͘ chēng-chēng, in-ūi in tùi chia khì lóng sī i chhōa m̄-tio̍h, chiah m̄-káⁿ ìn--i. Hit-tia̍p khí hong, lo̍h hō͘, lûi tân, si̍h chhoah, chúi ná tiòng-khí-lâi. Hiân-bōng thó͘-khùi kóng, Ha̍i̍hN! Khó͘--ah! Kiâⁿ chia chhò--lah! 兩個學生聽見有跋落--去ê聲,就大聲問--伊甚mi̍h代誌。伊攏無應,清清聽見伊teh吐氣nā-tiāⁿ。Hit-tia̍p賢望講:「暗bong-bong攏無看見,今咱tī to̍h落?」基督徒靜靜,是in tùi chia去攏是伊chhōa--伊 m̄著,才m̄敢應--伊。Hit-tia̍p起風、落雨、雷tân、si̍h chhoah,水那漲起--來。賢望吐氣講:「Ha̍i̍hN!苦--ah!行chia錯--lah!」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi chia kiâⁿ ōe tú-tio̍h án-ni, chī-chūi-á ōe chai? 基督徒講:「Tùi chia行會tú著án-ni,是誰仔會知?」
Hiâi-bōng kóng, Góa tāi-thâu kiaⁿ-liáu che, ia̍h ū lî-á kóng, lí nā m̄-sī khah chōe hè góa, góa tek-khak kā lí kóng khah siông-sè. 賢望講:「我代頭行了che,亦有厘仔講,你若m̄是較濟歲我,我的確kā你講較詳細。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chhiáⁿ án-hiaⁿ bo̍h-tit siū-khì, hō͘ lí kiâⁿ m̄-tio̍h, tú-tio̍h che kan-khó͘, góa ê sim chīn hoân-ló, si̍t-chāi góa m̄-sī tiâu-kò͘-ì, lí tio̍h khoan góa. 基督徒講:「請俺兄莫得受氣,hō͘你行m̄著,tú著che艱苦。我ê心chīn煩惱,實在我m̄是刁故意,你著寬我。」
Hiân-bōng kóng, Án-hiaⁿ lí ê sim chòe lí páng khoan, góa bô beh chek-pī lí. Lán tú-tio̍h che kan-khó͘, liōng pa̍t ji̍t tek-khak ū lī-ek. 賢望講:「俺兄你ê心做你放寬,我無beh責備你。咱tú著che艱苦,量別日的確有利益。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Kai-chài tit-tio̍h tâng-phōaⁿ chhin-chhiūⁿ án-hiaⁿ lí ê tōa-liōng. Góa ê sim chīn hoaⁿ-hí, nā-sī lán tek-khak m̄-thang khiā chia, kín-kín tio̍h tò-tńg--khì. 基督徒講:「佳哉得著同伴親像俺兄你ê大量。我ê心chīn歡喜,但是咱的確m̄-thang企chia,緊緊著倒轉--去。」
Hiân-bōng kóng, Nā-sī án-ni, góa tio̍h tāi-seng kiâⁿ. 賢望講:「若是án-ni,我著代先行。」
Ki-tok-tô͘ kóng, M̄-thang, góa tio̍h tāi-seng, kiám-chhái lō͘--n̍i̍h ū kan-khó͘, góa thang tāi-seng tng, sī lí góa kiâⁿ m̄-tio̍h lō͘, lóng sī góa ê chōe. 基督徒講:「M̄-thang,我著代先,kiám-chhái路n̍i̍h有艱苦,我thang代先當,是你我行m̄著路,攏是我ê罪。」
Hiân-bōng kóng, M̄-thang. Góa khòaⁿ-kìⁿ lí chit-tia̍p sim-koaⁿ hoân-ló koah bâng-bâng, kiaⁿ-kìⁿ lí koh kiâⁿ m̄-tio̍h, lí m̄-thang tāi-seng kiâⁿ. Hit-tia̍p thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ kóng, “Lí tio̍h tò-tńg-khì, sim-koaⁿ ǹg tōa lō͘, chiū-sī lí chêng kiâⁿ ê lō͘.” Nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ che it-hoat ài tò-tńg, nā-sī chit-tia̍p chúi tiòng-khí--lâi ná chhim, beh tò-tńg chīn hiám. 賢望講:「M̄-thang。我看見你這tia̍p心肝煩惱koah茫茫,驚見你koh行m̄著,你m̄-thang代先行。」Hit-tia̍p聽見有聲講:「你著倒轉去,心肝向大路,就是你前行ê路。」兩個學生聽見che一發ài倒轉,但是這tia̍p水漲起--來那深,beh倒轉chīn險。
Góa khòaⁿ-kìⁿ N̄g ê ha̍k-seng khoán-sit án-ni, chiū koah ka-kī siūⁿ, lī chèng-keng lō͘ siáⁿ-sū kàu chiah khoài, beh chhut m̄-tio̍h ê lō͘ siáⁿ-sū kàu chiah oh? 我看見兩個學生款式án-ni,就koh家己想,離正經路啥事到chiah快,beh出m̄著ê路啥事到chiah oh?
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說