首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有44個段落,172個語句,3007個語詞,4157個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_08 天路歷程_08
Bûn Iok-hān 文約翰
Chīn-tiong kóng, ThiaⁿÁn-hiaⁿ lí kóng, hō͘ góa kì-tit Mô͘-se ū kóng, chheng-khì-siùⁿ ê cheng-siⁿ chiū-sī pun-tôe, koh hoan-chháu--ê; nā kan-ta pun-tôe, bô hoan-chháu, iā sī bô chheng-khì. Ho͘N3-giân ê khoán sī án-ni. I éng-éng kóng sèng ê tō-lí, ené-éng kap pháiⁿ lâng saⁿ-kap kiâⁿ, lóng bô lī, kám ōe sǹg chòe sī chheng-khì? 盡忠講:「聽俺兄你講,hō͘我記得摩西有講,清氣相ê精牲就是分蹄,koh翻草--ê,若kan-ta分蹄無翻草,亦是無清氣。好言ê款是án-ni。伊永永講聖ê道理,永永kap 歹人相kap 行,攏無離,kám會算做是清氣?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ, lí taⁿ kóng che, góa ia̍h beh kóng. Pó-lô ia̍h ū kóng Ho͘N3-giân hit-hō sī chhin-chhiūⁿ‘phah lô khau poa̍t,’ū siaⁿ bô khì ê mi̍h. Lâng thoân tō-lí kiám-chái i ê siaⁿ khiok ū chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài, nā bô si̍t-si̍t sìn hok-im, kàu bé sǹg sī sí, bōe kap thiⁿ--n̍i̍h ê peh-sìⁿ chòe phōaⁿ. 基督徒講:「俺兄,你今講che,我亦beh講。保羅亦有講好言hit號是親像『扑鑼khau鈸』,有聲無器ê物。人傳道理kiám-chhái伊ê聲卻有親像天使,若無實實信福音,kâu-bé算是死,bōe kap 天--n̍i̍h ê百姓做伴。」
Chīn-tiong kóng, Góa chêng chīn hoaⁿ-hí chit-ê lâng, taⁿ chám-jiân ià--i. Tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chiah ōe hō͘ i chòe i khì? 盡忠講:「我前chīn歡喜這個人,今chám然厭--伊。著怎樣才會hō͘伊做伊去?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí nā thiaⁿ góa, tû-hui nā m̄-sī Siōng-tè kám-hòa i ê sim, hō͘ i ōe-hiáu siūⁿ, i tek-khak m̄-ti̍h lí, chòe i khì. 基督徒講:「你若聽我,除非若m̄是上帝感化伊ê心,hō͘伊會曉想,伊的確m̄-ti̍h你,做伊去。」
Chīn-tiong kóng, Án-hiaⁿ, lí ài góa cháiⁿ-iūⁿ? 盡忠講:「俺兄,你ài我怎樣?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ho̍k-sāi Siōng-tè ēng si̍t-si̍t ê sim, án-hiaⁿ lí tio̍h ēng che kap i kóng. I nā kam-goān thiaⁿ lí, lí tio̍h sòa mn̄g--i, khòaⁿ i ê pún-sin kap ke ū lóng án-ni á-bô? 基督徒講:「服事上帝用誠實ê心,俺兄你著用che kap 伊講。伊若甘願聽你,你著續問伊,看伊ê本身kap 家內有攏án-ni抑無?」
Hit-tia̍p Chīn-tiong chiū koh kūn-óa Ho͘N3-giân kóng, Taⁿ lí hó mah? Hit-tia̍p盡忠就koh近倚好言講:「今你好--mah?」
Ho͘N3-giân kóng, Hó--ah; lí nā chá-chá lâi, kàu chit-tia̍p kóng chōe-chōe--lah. 好言講:「好--ah,你若早早來,到這tia̍p講濟濟--lah!」
Chīn-tiong kóng, Tio̍h; taⁿ lâi kóng, chóng tio̍h tāi-seng niū góa kóng chi̍t-hāng, chiū-sī beh kóng, Siōng-tè siúⁿ-sù un hō͘ lâng, lâng cháiⁿ-iūⁿ ōe chai ū tit-tio̍h á-bô? 盡忠講:「著。今來講,總著代先讓我講1項,就是beh講,上帝賞賜恩hō͘人,人怎樣會知有得著抑無?」
Ho͘N3-giân kóng, Lí kóng chit hāng chīn ha̍h góa ì, taⁿ beh kap lí kóng. Siōng-tè ê un nā ū tiàm lâng sim-lāi tek-khak ōe siaⁿ-siaⁿ kù-kù hiâm pháiⁿ, che sī chi̍t-hāng. 好言講:「你講這項chīn合我意,今beh kap 你講。上帝ê恩ná有tiàm人心內,的確會聲聲句句嫌歹,che是1項。」
Ho͘N3-giân beh kóng tē-jī hāng, Chīn-tiong chiū at-chí i kóng, Bān-chiah kóng tē-jī hāng, tio̍h thâu chi̍t-hāng kóng bêng-pe̍k, beh kóng chiah kóng. Lí tú-á kóng góa siūⁿ iáu-bē thò-tòng. Góa kóng--kiò lâng tio̍h ōe chīn oàn i pún-sin ê chōe, chiah ū pîn-kù thang chai--kiò ū siū-tio̍h Siōng-tè ê un. 好言beh講第2項,盡忠就遏止伊講:「慢且講第2項,著頭1項講明白,beh講才講。你tú仔講,我想iáu未妥當,我講--kiò人著會chīn怨伊本身ê罪,才有憑據thang知--kiò有受--著上帝ê恩。」
Ho͘N3-giân kóng, Chí N̄g hāng ū sím-mi̍h cheng-chha? 好言講:「Chí兩項有甚mi̍h增差?」
Chīn-tiong kóng, Heh! Tōa-lîm cheng-chha. Lâng ū tāi-chì hoān-tio̍h i ê phāng, i ia̍h chīn gâu hiâm hit-ê pháiⁿ. Nā-sī chin-tiuⁿ oàn i ka-kī ê chōe, tek-khak sī sim ū siū-tio̍h Siōng-tè ê un, chiah ōe án-ni. Góa ū bat khòaⁿ-kìⁿ lâng thoân tō-lí hit-tia̍p, khiok ū chám-jiâm hiâm pháiⁿ, nā-sī i pún-sin kap ke iáu-kú ū kiâⁿ hit-ê teh hiâm ê pháiⁿ. Chêng iok-sek ê Chú-bú ài kap i sêng-chhin, iok-sek m̄ ún i: i pháiⁿ-sîn-khì ké-iàⁿ tōa siaⁿ âu-kiò, ū chhin-chhiūⁿ chèng-keng ê khoán-sit, nā-sī i ê sim si̍t-chāi ài kap i kiâⁿ sek-io̍k ê tāi-chì. Koh lâng kiâm pháiⁿ, ū chhin-chhiūⁿ lāu-bú tùi i ê kiáⁿ khiok ū chhùi mē i ê pháiⁿ, nā-sī i ê sim-koaⁿ tiāⁿ-tio̍h ū tia̍p-á-kú koh phō--i, chim--i. 盡忠講:「Heh!Tōa-lîm增差。人有代誌犯著伊ê縫,伊亦chīn gâu嫌hit個歹。若是真tiuⁿ怨伊家己ê罪,的確是心有受--著上帝ê恩,才會án-ni。我有bat 看見人傳道理hit-tia̍p,卻有chám然嫌歹。但是伊本身kap 家iáu-kú有行hit個teh嫌人ê歹。前約瑟ê主母愛kap 伊成親,約瑟m̄允--伊,伊歹神氣假影大聲喉叫,有親像正經ê款式。但是伊ê心實在愛kap 伊行色慾ê代誌。Koh,人嫌歹有親像老母對伊ê子,卻有嘴罵伊ê歹,但是伊ê心肝定著有tia̍p仔久koh抱--伊,chim--伊。」
Ho͘N3-giân kóng, Lí ài chhē phāng hiâm góa mah? 好言講:「你ài chhē縫嫌我--mah?」
Chīn-tiong kóng, M̄-sī án-ni, góa ài lí kiâⁿ sì-chiàⁿ. Taⁿ chhiáⁿ lí kóng tē-jī hang. 盡忠講:「M̄是án-ni,我ài你行四正。今請你講第2項。」
Ho͘N3-giân chiū kóng, Góa kóng hok-im chhim ê ì-sù, lâng nā ōe chin-tiuⁿ chai, chiū-sī Siōng-tè ê un tek-khak ū tiàm cheh lâng ê sim. 好言就講:「我講福音深ê意思,人若會真tiuⁿ知,就是上帝ê恩的確有tiàm cheh人ê心。」
Chīn-tiong kóng, Lí án-ni kóng, kú iáu-bē tio̍h. Lâng bē siū--tio̍h Siōng-tè ê un kám-hòa chiū hok-im chhim ê ì-sù kú ia̍h ōe chai, Sèng-chheh ū kóng, “ Ōe bat Siōng-tè chhim ê tō-lí, nā bô saⁿ-thiàⁿ ia̍h sī bô iú-ek.” Chit-hō kám ōe-tit-thang chòe Siōng-tè ê peh-sìⁿ mah? Kiù-chú kap i ê ha̍k-seng kóng tō-lí, bat kā in kóng, “Lín nā chai che, kiâⁿ--i chiū ū hok-khì.” Hit-tia̍p Kiù-chú m̄-sī kóng chai chiū ū hok-khì, tek-khak kóng kiâⁿ chiah ū hok-khì. Taⁿ lí tio̍h siūⁿ ū chit-hō khang-khang chai, lóng bô kiâⁿ. Chhin-chhiūⁿ Sèng-chheh ū kóng, “Lô͘-po̍k chai chú-lâng ê ì-sù, lóng bô beh thàn chiū-sī án-ni.” Lâng khiok chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài ê chin-tiuⁿchai, bē tek-khak sī Siōng-tè ê peh-sìⁿ, chiah lí kóng chit hāng si̍t-chai iáu-bē tio̍h.Che sī cháiⁿ-iūⁿ chiah khang-khang chai, sī ài kóng ōe, ài phín-phóng--ê só͘ hoaⁿ-hí; si̍t-si̍t lâi kiâⁿ--ê sī Siōng-tè hoaⁿ-hí. Án-ni kóng, lí m̄-thang lia̍h góa sī khòaⁿ-khin hit-ê chai: sī lâng nā lóng m̄-chai, i ê sim thái-thó ōe chòe hó? Taⁿ lí tio̍h kàu-khàm, chit-ê chai ū N̄g-hō: chi̍t-hō sī kan-ta siūⁿ, tì-kàu khang-khang chai; chi̍t-hāng sī chin-tiuⁿ chai koah ōe kiâⁿ Siōng-tè ê chí-ì; chhin-chhiūⁿ Tāi-pi̍t hông-tè kà tī Si-phian ū kóng, “Siúⁿ-sù góa tì-hūi siú lí ê lu̍t-le, chīn-sim khì thàn.” 盡忠講:「你án-ni講,kú iáu未著。人未受著上帝ê恩感化,就福音深ê意思久亦會知。聖冊有講『會bat上帝深ê道理,若無相疼亦是無有益。』這項kám會tit-thang做上帝ê百姓--mah?救主kap 伊ê學生講道理,bat kā in講:『Lín若知che,行--伊就有福氣。』Hit-tia̍p救主m̄是講知就有福氣,的確講行才有福氣。今你著想,有這號空空知攏無行,親像聖冊有講『奴僕知伊主人ê意思攏無beh趁就是án-ni。』人卻親像天使ê真tiuⁿ知,bē的確是上帝ê百姓,chiah你講這兩項實在iáu未著。Che是怎樣才空空知是愛講話,愛品phóng--ê所歡喜。實實來行--ê是上帝歡喜。Án-ni講,你m̄-thang掠我是看輕hit個知;是人若攏m̄知,伊ê心thái-thó會做好?今你著校勘這個知有兩號,1號是kan-ta想,致到空空知;1項是真tiuⁿ知,koah會行上帝ê旨意,親像大衛皇帝kà tī詩篇有講:『賞賜我智慧守你ê律例,盡心去趁。』」
Ho͘N3-giân kóng, Lí iū sī beh chhē phāng hiâm góa mah? Nā-sī án-ni saⁿ-kap kóng, kun-tit sī bô iú-ek. 好言講:「你又是beh chhē縫嫌我--mah?若是án-ni相kap 講,根直是無有益。」
Chīn-tiong kóng, Lâng ê sim ū Siōng-tè ê un á-bô, ka-kī ōe chai á bōe? Lí nā ū sím-mi̍h thang kóng, chhiáⁿ lí kóng. 盡忠講:「人ê心有上帝ê恩抑無,家己會知抑bōe?你若有甚mi̍h thang講,請你講。」
Ho͘N3-giân kóng, Lí ê ì-sù kap góa bô ha̍h, hóa taⁿ m̄ kóng--lah. 好言講:「你ê意思kap 我無合,我今m̄講--lah。」
Chīn-tiong kóng, Lí nā m̄ kóng, thiaⁿ góa kóng. 盡忠講:「你若m̄講,聽我講。」
Ho͘N3-giân kóng, Hó--ah; chhut-chāi lí kóng. 好言講:「好--ah,出在你講。」
Chīn-tiong kóng, Sim-koaⁿ ū Siōng-tè ê un, m̄-nā ka-kī ōe chai, piⁿ-á khòaⁿ--ê ia̍h ōe chai. Sī cháiⁿ-iūⁿ kóng ka-kī ōe chai? Chiah lâng siū-tio̍h Siōng-tè ê un, i chai-kiò ū chōe, nā bô Kiù-chú thang khò, kàu bé kun-tit sī lo̍h tē-ge̍k; koh chai--kiò ū chōe chám-jiân hoân-ló koah kiàn-siàu, Tû-hui nā m̄-sī sìn Kiù-chú, cheh chōe éng bōe sià, sòa bōe éng-oa̍h, chiah kui sim sìn i ná chhin-chhiūⁿ lâng iau ài chia̍h, chhùi-ta ài lim. Koh chi̍t-hāng, hit-ê lâng ê sìn sī chhim á khín, chiū-sī i ê pêng-an hoaⁿ-hí, ia̍h sī chhin-chhiūⁿ sìn ê khoán-sit. I ê sìn ná chhim; i ê ho̍k-sāi Siōng-tè ná chhiat. Lâng siū-tio̍h un kám-hòa chiah ōe chai kàu án-ni, nā-sī tio̍h koh siūⁿ chi̍t-chân, kiám-chhái chi̍t-pòaⁿ pái ū kū ê pháiⁿ koh khí--lâi, su-io̍k hut-jiân khàm--teh, sim-koaⁿ chiū nā ū Siōng-tè ê un kám-hòa, ū sî káⁿ ia̍h ka-kī m̄-chai. 盡忠講:「心肝有上帝ê恩,m̄-nā家己會知,邊仔看--ê亦會知。是怎樣講家己會知?Chiah人受著上帝ê恩,伊知kiò有罪,若無救主thang靠,到尾根直是落地獄。Koh,知--叫有罪chám然煩惱koah見笑。除非若m̄是信救主,cheh罪永bōe赦,續bōe永活,才歸心信伊若親像人枵 ài食,嘴礁ài lim。Koh1項,hit個人ê信是深抑khín,就是伊ê平安歡喜,亦是親像信ê款式。伊ê信那深,伊ê服事上帝那切。人受著恩感化,才會知到án-ni。但是著koh想1層,kiám-chhái一半擺著舊ê歹koh起--來,私慾忽然khàm--teh,心肝就若有上帝ê恩感化,有時káⁿ亦家己m̄知。」
Piⁿ-á ê lâng khòaⁿ ōe chai sī cháiⁿ-iūⁿ? Sī khòaⁿ-kìⁿ i chin-chiàⁿ ū jīn Kiù-chú, koh khòaⁿ-kìⁿ i só͘ kiâⁿ lóng chheng-khì, tú-tú ha̍h i ê chhùi só͘ kóng, chiū-sī sim só͘ siūⁿ--ê, kap só͘ kiâⁿ tī ke-lāi--ê, ta̍k-ji̍t ê hêng-tōng kú-chí, lóng ū chim-chiok. 「邊仔ê人看會知是怎樣。是看見伊真正有認救主,koh看見伊所行攏清氣,tú-tú 合伊ê嘴所講,就是心所想--ê,kap 所行tī家內--ê,逐日ê行動舉止,攏有斟酌。」
Taⁿ lâng ū siū-tio̍h Siōng-tè ê un, ōe chai á bōe, góa iok-lio̍k kóng liáu--lah, nā-sī m̄-tio̍h, lí thang piān-pok; nā bô phāng thang hiâm, góa beh koh mn̄g--lí. 「今人有受著上帝ê恩,會知抑bōe,我約略講了--lah。若是m̄著,你thang辯駁,若無縫thang嫌,我beh koh問--你。」
Ho͘N3-giân kóng, Góa m̄ piān-pok; lí ū sím-mi̍h thang mn̄g? 好言講:「我m̄辯駁,你有甚mi̍h thang問?」
Chīn-tiong kóng, Góa tú-tú teh kóng, khòaⁿ lí ê sim kap hêng-tōng kú-chí, ū ha̍h á-bô, ia̍h sī kiám-chhái lí ho̍k-sāi Siōng-tè khang-khang ēng chi̍t-ki chhùi nā-tiāⁿ, nā-sī khín beh ìn góa, tī Siōng-tè ê bīn-chêng kóng ōe tio̍h sim kap chhùi saⁿ-ha̍h. Nā-sī chhìⁿ-chhái kóng, góa chit hāng ia̍h chòe hó, hit hāng ia̍h chòe hó, chi̍t-ē kàu-khàm lí pún-sin kap chhù-piⁿ ê kan-chèng, si̍t-chāi lóng bô iáⁿ-chiah; che sī tōa-tîm khó-o͘N3. 盡忠講:「我tú-tú teh講,看你ê心kap 行動舉止有合抑無,亦是kiám-chhái你服事上帝空空用一支嘴nā-tiāⁿ,若是khín beh應我,tī上帝面前講話著心kap 嘴相合。若是chhìⁿ-chhái講,我這項亦做好,hit項亦做好,一下校勘你本身kap 厝邊ê干證,實在攏無影跡,che是tōa-lîm可惡。」
Ho͘N3-giân thiaⁿ-kìⁿ che hit-tia̍p i ū âng-bīn kiàn-siàu; ū tiap-á-kú chiah chū-jiân ìn kóng, Lí án-ni kóng, tāi-seng góa lóng bô siūⁿ kàu chit chân. Taⁿ lí lí án-ni mn̄g góa, góa bô tek-khak beh ìn--lí. Lí chiū nā ài chhâ-khó, góa ia̍h bô beh hō͘ lí mn̄g. Lí siáⁿ-sū mn̄g góa? 好言聽見che,hit-tia̍p伊有紅面見笑,有tia̍p仔久才自然應講:「你án-ni講,代先我攏無想到這層。今你án-ni問我,我無的確beh應--你。你就若愛查考beh來問我,我亦無beh hō͘你問。你啥事問我?」
Chīn-tiong kóng, Khoàiⁿ-kìⁿ lí chheng-chheng ài kóng sèng ê tō-lí, iáu lóng m̄-chai lí ōe-hiáu sím-mi̍h. Góa bat thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng, lí ho̍k-sāi Siōng-tè, kan-ta sī ēng chi̍t-ki chhùi, iáu bô. Chiàu lâng kóng, lí pháiⁿ kàu án-ni, si̍t-chāi jio̍k-tio̍h sèng-hōe, hō͘ lâng húi-pòng sèng ê tō-lí, koh hō͘ lâng hām-lo̍h chōe, hiám-hiám beh lo̍h tē-ge̍k. Lí nā kóng ho̍k-sāi Siōng-tè sī kap chiú-chùi, tham-sim, kiâⁿ îm-io̍k, lóe-mē, kóng pe̍h-chha̍t, chiah-ê pháiⁿ, pîⁿ-pîⁿ tâng-chōe. Lí án-ni-siⁿ liân-lūi Sèng-hōe, ná chhin-chhiūⁿ chhiong-ki liân-lūi-tio̍h chèng-keng hū-jîn-lâng, 盡忠講:「看見你清清愛講聖ê道理,iáu攏m̄知你會曉甚mi̍h。我bat 聽見人講,你服事上帝,kan-ta是用一支嘴,iáu無 。照人講你歹到án-ni,實在是辱著聖會,hō͘人誹謗聖ê道理,koh hō͘人陷落罪,險險beh落地獄。你若講服事上帝是kap酒醉、貪心、行淫慾、詈罵、講白賊,chiah-ê歹平平同罪。你án-ni-siⁿ連累聖會ná親像娼妓連累著正經婦人人。」
Ho͘N3-giân kóng, Lí hī-khang khin, thiaⁿ lâng kóng, lām-sám hiâm góa, liōng lí tek-khak sī khek-po̍k ê lâng, thong sè-kan lóng bô chit ê tèng lí ì. Kap lí kóng, kun-tit sī bô ek, Kóng soah, liâm-piⁿ chiū chìn-chêng chòe i khì. 好言講:「你耳空輕聽人講,lām-sám嫌我,量你的確是刻薄ê人,通世間攏無1個中你意。Kap 你講根直是無益。」講煞,liâm-piⁿ就進前做伊去。
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ kūn-óa Chīn-tiong kóng, Hāi--ah! Chit lâng chòe i khì, góa chêng kā lí kóng, chin-chiàⁿ sī bô chhò; Lí láu-si̍t kap i kóng, i lóng bōe-hiáu thiaⁿ, m̄-khéng hoán-hóe kóe-pìⁿ, sòa ài beh kap lí choa̍t-kau. Nā-sī i í-keng khì, chek-sêng sī i ê, m̄-sī lán ê. Kiám-chhái i nā m̄ lī lán, lán ia̍h tek-khak beh lī--i, kiaⁿ-liáu lán hō͘ i bak-tio̍h, kap i ê pháiⁿ lóng bô cheng-chha. Pó-lô ū bêng-bêng kóng, ‘Chit-hō ê lâng lán tio̍h lī-khui--i.’ Hit-tia̍p基督徒近倚盡忠講:「Hāi--ah!這人做伊去,我前kā你講,真正是無錯ho͘hN?你老實kap 伊講,伊攏bōe曉聽,m̄肯反悔改變,續ài beh kap 你絕交。但是伊已經去,出在伊去,責成是伊ê,m̄是咱ê。Kiám-chhái伊若m̄離咱,咱亦的確beh離伊,驚了咱hō͘伊bak著,kap 伊ê歹攏無增差。保羅有明明講:『這號ê人咱著離開--伊。』」
Chīn-tiong kóng, Án-ni khiok tio̍h, chóng-sī lio̍h-á kap i kóng ia̍h hó, bāng i āu-lâi kiám-chhái ōe-hiáu siūⁿ góa ê ōe, khiok ka-kī hoán-hóe kóe-pìⁿ; chiū nā m̄ án-ni, góa láu-si̍t kap i kóng, i nā lo̍h tē-ge̍k, ia̍h m̄-sī góa ê chōe. 盡忠講:「Án-ni卻著,總是略仔kap 伊講亦好,望伊後來kiám-chhái會曉想我ê話,卻家己反悔改變。就若m̄ án-ni,我老實kap 伊講,伊若落地獄,亦m̄是我ê罪。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ lí láu-si̍t kap i kóng kàu án-ni chīn-hó, chóng-sī chit-tia̍p ê lâng hán-tit ū chiah láu-si̍t, chiah hō͘ lâng chōe-chōe oàn-hūn sèng ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ oàn chhàu-mi̍h, sī chit-hō khang-khang kóng ê lâng, kan-ta ēng chhùi ho̍k-sāi Siōng-tè, sèng ê ha̍k-seng kap i óng-lâi, m̄-nā hō͘ lâng gî, sòa ōe jio̍k-tio̍h sèng ê tō-lí. Góa chīn ài chèng-lâng khoán-thāi chit-hō ná lí khoán-thāi--i, nā-sī án-ni, i kiám-chhái m̄ hoán-hóe kóe-pìⁿ, tek-khak khòaⁿ sèng-hōe chhin-chhiūⁿ jia̍t-jia̍t ê tōe tòng-bōe-tiâu, thái-thó ōe kú-kú tiàm--teh khiā m̄-khì. Kóng soah, Ki-tok-tô͘ chiū gîm-si kóng, 基督徒講:「俺兄你老實kap 伊講到án-ni chīn好,總是這tia̍p ê人罕得有chiah老實,才hō͘人濟濟怨恨聖ê道理,親像怨臭物,是這號空空講ê人,kan-ta用嘴服事上帝。聖ê學生kap 伊往來,m̄-nā hō͘人疑,續會辱著聖ê道理。我chīn愛眾人款待這號ná你款待--伊,若是án-ni,伊kiám-chhái m̄反悔改變,的確看聖會親像熱熱ê地擋bōe-tiâu,thái-thó會久久tiàm--teh企m̄去。」講煞,基督徒就吟詩講:
Ho͘N3-giâⁿ chng-chòe hó khoán-sit,
Chhin-chhiūⁿ chiáu-chiah thí súi si̍t,
Khí-thâu tú-tio̍h Chīn-tiong hiaⁿ,
Chit-lō͘ kap i saⁿ-kap kiâⁿ.
Pōe-ge̍k Thiⁿ-pē bōe poeh-sí,
Phian-phian phín i bat chin-li.
Kóng-lâi kóng-khì chīn gâu choán,
Lóng kap Siōng-tè saⁿ tùi-hoán.
Kai-chài goán taⁿ m̄-sī gōng,
Kín ēng tō-lí kap i kóng,
Thiaⁿ liáu ut-chut chò i khì;
Che sī iáu-bē têng-thâu-siⁿ.
好言裝做好款式,
親像鳥隻thí súi翅,
起頭tú著盡忠兄,
一路kap伊相kap行。
背逆天父bōe poeh-sí,
偏偏品伊bat真理。
講來講去chīn gâu轉,
攏kap 上帝相對反。
佳哉阮今m̄是憨,
緊用道理kap 伊講,
聽了鬱卒做伊去,
Che是iáu未重頭生。
Nn̄g ê ha̍k-seng koh kiâⁿ lō͘, chiong chiah-ê tāi-chì koh khioh khí-lâi kóng. Ná kóng ná kiâⁿ, kàu m̄-chai ià. Hit-tia̍p ji̍p khòng-iá tú-tú kiâⁿ tit-beh chhut-khì, Chīn-tiong oa̍t-kè-lâi khòaⁿ, liâm-piⁿ khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng lâi. Chīn-tiong bat--i, chiū mn̄g Ki-tok-tô͘ kóng, hit-ê lí chai--kiò sī chī-chūi? Ki-tok-tô͘ chi̍t-ê khòaⁿ, Chiū kóng, Che sī Thoân-tō, goán sian-siⁿ, Chīn-tiong kóng, kú ia̍h sī goán sian-siⁿ; kah góa khì oe̍h-mn̂g chiū-sī cheh lâng. Thoân-tō kiâⁿ kūn-óa tùi N̄g ê ha̍k-seng kóng, Ài-tit lín pêng-an, liân chān lín ê lâng ia̍h sòa pêng-an. 兩個學生koh行路,將chiah-ê代誌koh拾起來講。那講那行,到m̄知厭。Hit-tia̍p入嚝野,tú-tú 行tit-beh出去,盡忠越過來看,liâm-piⁿ看見1人來。盡忠bat--伊,就大聲問基督徒講:「Hit個你知--叫是誰?」基督徒一下看,就講:「Che是傳道,阮先生。」盡忠講:「Kú亦是阮先生。教我去隘門就是cheh人。」傳道行近倚,對兩個學生講:「愛得lín平安,連贊lín ê人亦續平安。」
Ki-tok-tô͘ tùi Thoân-tō kóng, Lí lâi chīn hó͘. Chêng lí thiàⁿ góa, ài góa tit-tio̍h kiù, thòe góa khûn-khûn tio̍h-bôa, taⁿ koh kìⁿ-tio̍h lí ê bīn, góa chīn hoaⁿ-hí. 基督徒對傳道講:「你來chīn好。前你疼我,愛我得著救,替我勤勤著磨,今koh見著你ê面,我chīn歡喜。」
Chīn-tiong ia̍h tùi Thoân-tō kóng, Lí lâi chīn-hó͘. Góa teh kiâⁿ lō͘ ê lâng ū lí kap goán chòe phōaⁿ chin-chiàⁿ iú-ek. 盡忠亦對傳道講:「你來chīn好。阮teh行路ê人有你kap 阮做伴,真正有益。」
Thoân-tō kóng, Pêng-iú--ah, tùi lī-pia̍t kàu taⁿ, kūn-lâi hó mah? Lín lō͘--n̍i̍h ū tú-tio̍h sím-mi̍h? Lín ū chiàu khí-kang kiâⁿ á-bô? chhiáⁿ lín kā góa kóng. 傳道講:「朋友--ah,tùi離別到今,近來好--mah?Lín路--ni̍h有tú著甚mi̍h?Lín有照khí-kang行抑無?請lín kā我講。」
Nn̄g ê ha̍k-seng chiah chiong lō͘--n̍i̍h tú-tio̍h ê tāi-chì, lóng ta̍k hāng kā i kóng, kóng--kiò in ū kè chōe-chōe hāng ê kan-khó͘ chiah kàu chia. 兩個學生才將路--n̍i̍h tú著ê代誌,攏逐項kā伊講。講--kiò in有過濟濟項ê艱苦才到chia。
Hit-tia̍p Thoân-tō kóng, Thiaⁿ-kìⁿ lín kóng, góa sim chīn hoaⁿ-hí, m̄-sī hoaⁿ-hí lín tú-tio̍h chiah-ê kan-khó͘, sī hoaⁿ-hí lín ōe tam-tng chiah-ê kan-khó͘ lâi kàu chia. Koh m̄-nā án-ni, sòa hoaⁿ-hí lín ê iú-ek, liân góa ia̍h ū hūn: sī kóng-kiò pò͘--ê sī góa, koah--ê sī lín, kàu siu-sêng hit-tia̍p pò͘--ê, koah--ê, tāi-ke lóng hoaⁿ-hí: chóng-sī iàu-kín tio̍h kàu bé bô piàn, sèng-chheh ū kóng, “Kiâⁿ hó m̄-thang pòaⁿ tiong-tn̂g soah, sî kàu tek-khak ōe siu-sêng.” Bīn-thâu-chêng ū êng-kng ê bián-liû beh hō͘ lín, cheh bián-liû éng-éng bōe phah-pháiⁿ. Lín tio̍h tàu chìn-chêng kiâⁿ, chiah ōe tit-tio̍h cheh bián-liû. Siōng-siông ū lâng ài kiû cheh bián-liû, chiū nā chhut-la̍t cháu kàu hn̄g-hn̄g, pō͘-pîn ū lâng chìⁿ i thâu-chêng, bián-liû liâm-piⁿ hō͘ toa̍t--khì. sèng-chheh ū kóng, lí só͘ ū ê tio̍h chhut-la̍t chiàu-kò͘, bián-tit lí Lí ê bián-liû hō͘ lâng chhiúⁿ--khì. Lín kiâⁿ chit-n̍i̍h, iáu sī mô͘-kúi ê chìⁿ siā ōe-tit-kàu--ê. Lín ê ba̍k-chiu tio̍h siông-siông chù-sîn tī hit-ê éng-éng-oa̍h ê kok; nā m̄-sī thiⁿ-téng ê mi̍h, lín ê sim-koaⁿ m̄-thang siūⁿ. Iàu-kín tio̍h tî-hông chit-ê sim-koaⁿ ê su-io̍k, sī cheh su-io̍k chīn pháiⁿ oh kóe. Lín tio̍h li̍p-chì lóng bô î-e̍k, tio̍h chai Siōng-tè ta̍k sî éng-éng teh chān lín. Hit-tia̍p傳道講:「聽見lín講,我心chīn歡喜,m̄是歡喜lín tú著chiah-ê艱苦,是歡喜lín會擔當chiah-ê艱苦來到chia。Koh m̄-nā án-ni,續歡喜lín ê有益,連我亦有份。是講kiò播--ê是我,割--ê是lín。到收成hit-tia̍p,播--ê、割--ê,大家攏歡喜。總是要緊著到尾無變。聖冊有講『行好m̄-thang半中長煞,時到的確會收成。』面頭前有榮光ê冕旒beh hō͘ lín,che冕旒永永bōe扑歹。Lín著鬥 進前行,才會得著cheh冕旒。常常有人愛求cheh冕旒,就若出力走到遠遠,pō͘-pîn有人chìⁿ伊頭前,冕旒liâm-piⁿ hō͘伊奪--去。聖冊有講『你所有--ê著出力照顧,免得你ê冕旒hō͘人搶--去。』Lín行chit-ni̍h2,iáu是魔鬼ê箭射會tit到--ê。Lín ê目珠著常常注神tī hit個永永活ê國。若m̄是天頂ê物,lín ê心m̄-thang想。要緊著持防這個心肝ê私慾。是cheh私慾chīn歹oh改。Lín著立志,攏無移易。知上帝逐時永永teh贊lín。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ chīn kam-siá Thoan-tō, koh kiu i kà-sī iáu-bē ia̍t-le̍k ê tāi-chì, sī Thoan-tō i ē tāi-seng chai tit-beh tú-tio̍h ê tāi-chì, cháiⁿ-iūⁿ ē ap-chè khah-iâⁿ i. Hit-sî Chīn-tiong sòa kap Ki-tok-tô͘ saⁿ-kap kiû, Thoan-tō chiū tùi nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Lín2 thiaⁿ hok-im chin-si̍t ê ōe, m̄ chai tio̍h keng-kè chōe-chōe kan-khó͘, chiah ōe-tit ji̍p thiⁿ-kok, ia̍h chai ta̍k siâⁿ ê thi̍h-liān, gûi-hiám, kan-khó͘, teh thèng-hāu lín. Taⁿ lín teh kiâⁿ che lō͘, kiám ōe kú-kú lóng m̄-sái tú-tio̍h che kan-khó͘? Lín chêng tú-tio̍h ê tāi-chì, tāi-khài thang chòe kan-chèǹg sī án-ni. Chit-tia̍p bô jōa kú iáu ē tit-beh tú-tio̍h, sī lín tit-beh tùi chit-ê khòng-iá chhut-khì, kàu chi̍t-ê siâⁿ, lín tùi chit--n̍i̍h, tek-khak ōe hō͘ chiah-ê tùi-te̍k sì-bīn pau óa, ài beh chīn-la̍t hāi lín. Hit-tia̍p lín nn̄g lâng tek-khak ōe chi̍t-ê sí, lâi kan-chèng tō-lí; nā-sī chin-chiàⁿ Chīn-tiong sí, Chú tek-khak chiong éng-oa̍h ê bián-liû siúⁿ-sù lí. Tī chit-n̍i̍h sí ê, chiū nā kan-khó͘ kàu bōe kò͘-tit, nā-sī pí hit-ê iáu tī-teh ê tâng-phōaⁿ, koh-khah ū hok-khì; sī cháiⁿ-iūⁿ Sī kóng-kiò m̄-nā tāi-seng kàu thiⁿ-siâⁿ, koh hit-ê tit-beh kiâⁿ-lō͘ ê kan-khó͘ sòa ōe bián-tit. Lín kàu hit-ê siâⁿ, khoaⁿ-kìⁿ góa chit-tia̍p teh kóng, chin-chiàⁿ ū-iáⁿ, tio̍h hó-táⁿ, m̄-thang lóe-chì--teh. Hit-tia̍p基督徒chīn 感謝傳道,koh 求伊教示iáu未閱歷 ê代誌,是傳道伊會代先知tit-beh tú著ê代誌怎樣會壓制較贏--伊。Hit時盡忠續kap基督徒相kap求。傳道就tùi兩個學生講:「Lín聽福音真實ê話,有知著經過濟濟艱苦,才會得入天國。亦知逐城有鐵鏈、危險、艱苦teh聽候lín。今lín teh行cheh路,kiám會久久攏m̄-sái tú著cheh艱苦?Lín前tú著ê代誌,大概thang做干證是án-ni。這tia̍p無偌久iáu有tit-beh tú著,是lín tit-beh tùi這個曠野出去,到1個城,lín tùi這--n̍i̍h,的確會hō͘ chiah-ê對敵四面包倚,ài beh盡力害--lín。Hit-tia̍p lín兩人的確會1個死,來干證道理。若是真正盡忠死,主的確將永活ê冕旒賞賜你。Tī這n̍i̍h死--ê,就若艱苦到bōe顧--tit,但是比hit個iáu tī--teh ê同伴,koh較有福氣,是怎樣?是講-kiò m̄-nā代先到天城,koh hit個tit-beh 行路ê艱苦續會免--tit。Lín到hit個城,看見我這tia̍p teh講,真正有影,著好膽m̄-thang拾餒志--teh。」
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ nn̄g ê ha̍k-seng chi̍t-ê tùi khòng-iá chhut-khì, liâm-piⁿ khòaⁿ-kìⁿ thâu-chêng ê chi̍t-ê siâⁿ, miâ kiò3 Hi-hôa, lāi-bīn ê chi̍t-ê tōa koe-chhī, miâ kiò3 Hi-hôa chhī. Chit e chhī siáⁿ-sū kiò-chòe Hi-hôa? Sī in-ūi hit ê siâⁿ lóng sī chòe chiah-ê khang-khang bô iáⁿ-chiah-ê tāi-chì, koh hit-ê lāi-bīn bóe-bōe--ê, lóng sī ài hó khòaⁿ ê mi̍h, chiah miâ Hi-hôa chhī. Hit-tia̍p我夢見兩個學生一下tùi曠野出去,liâm-piⁿ看見頭前有1個城,名叫虛華。內面有1個大街市,名叫虛華市。這個市啥事叫做虛華?是因為hit個城攏是做chiah-ê空空無影隻ê代誌,koh hit個內面買賣--ê,攏是愛好看ê物,才名虛華市。
Chit-ê chhī mā-sī kīn-lâi siat, sī chāi-chá chiū ū. Tùi gō͘-chheng-gōa nî chêng, ū kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng beh khì thiⁿ-siâⁿ, nā chhin-chhiūⁿ chí nn̄g ê ha̍k-seng chi̍t-pòaⁿ-iūⁿ. Hit-tia̍p Mô͘-kúi kap i ê tâng-hé, khòaⁿ-kìⁿ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng tek-khak tio̍h tùi chia kè, chiah siat chi̍t-ê koe-chhī lok chia, chòe chiah-ê khang-khang ê bôé-bôē ta̍k ji̍t bô thêng. I lāi-tiong teh bōe, chiū-sī chhù-the̍h, chhân-hn̂g, pah-hāng ê kang-gē, ta̍k hāng ê kan-kí, chun-kùi, koaⁿ-ūi, hōng-lo̍k, phín-kip, miâ-siaⁿ, thó͘-tōe, pang-kok, su-io̍k, lim-chia̍h ê hoaⁿ-hí; koh ū ta̍k hāng se-sio̍k ê mi̍h, chhin-chhiūⁿ chhiong-ki, ang-bó͘, hāu-siM, cha-bó͘-kiáⁿ, chú-lâng, lô͘-po̍k, lú-pì, lâng ê sìⁿ-miā, lâng ê hui̍h, seng-khu, lêng-hûn, kim, tiû-toàn, chin-chu, pó-pòe, ta̍k hāng mi̍h lóng chiáû-pī. Lāi-tiong iáu ū khang-khang ê siâ-su̍t, chhin-chhiūⁿ chhiùⁿ-koa, chhiùⁿ-khek, poaⁿ-hì, phiàn lâng, poa̍h-kiáu, koái-kùn, chòe chha̍t, put-sî long ū. Tī chit-ê siâⁿ iáu-kú ū thau-the̍h, thâi-lâng, pōe-iok, chiah-ê pháiⁿ; lóng m̄-sái ēng chîⁿ, kù-chāi lâng khòaⁿ. Lāi-tiong iáu ū koe-ku chin chōe; ū chhin-chhiūⁿ Tiong-kok ê koe-ku, An-lâm ê koe-ku, Thian-tio̍k ê koe-ku, Eng-kok ê koe-ku, Bí-kok ê koe-ku, Hoat-kok ê koe-ku, Lú-sòng ê koe-ku, Hô-lân ê koe-ku, chiah-ê ta̍k só͘-chāi ê koe-chhī, lóng ū hi-hi hôa-hôa ê mi̍h teh bōe. Nā beh khì thiⁿ-siâⁿ, lō͘ tek-khak tio̍h tùi Hi-hôa siâⁿ kè. Kiám-chhai ài beh khì thiⁿ-siâⁿ mā tùi chia khì, tek-khak tio̍h lī sè-kan. Chêng bān ông e Ông tng i tiàm sè-kan hit-tia̍p, beh tô-khì pún kok, ia̍h bat tùi Hi-hôa siâⁿ kè, tú-tú sī tōa-hi-ji̍t. Hit-tia̍p koe-chhī ê sī-tōa, Sat-tan, kiû Iâ-so bóe hi-hôa ê hè, kóng i nā beh kèng--i, pài--i, ia̍h kam-goān beh niū i chòe koe-chhī ê sī-tōa. Iâ-so sī ke̍k chun-kùi, Sat-tan chiah chhōa i kè chit-ê koe-ku, hit-ê koe-ku. Hit-tia̍p mô͘-kúi ēng bān-kok ê pâi-chhiáng hō͘ i khòaⁿ, ì-sù ài beh ín-iū Iâ-so bóe hit-ê khang-khang ê hé. Nā-sī Iâ-so sim-koaⁿ lóng bô hō͘ che, lóng bô bóe póaⁿ-ê îⁿ. 這個市m̄是近來設,是在早就有。Tùi五千外年前,有行天路ê人beh去天城,ná親像chí兩個學生一般樣。Hit-tia̍p魔鬼kap 伊ê同伙,看見行天路ê人的確著tùi chia過,才設1個街市lok chia,做chiah-ê空空ê買賣,逐日無停。伊內中teh賣,就是厝宅、田園、百項ê工藝,逐項ê kan-kí、尊貴、官位、俸祿、品級、名聲、土地、邦國、私慾、lim食ê歡喜。Koh有逐項世俗ê物,親像娼妓、翁某、後生、查某子、主人、奴僕、女婢、人ê姓命、人ê血、身軀、靈魂、金、綢、緞、真珠、寶貝,逐項物攏chiâu備。內中iáu有空空ê邪術,親像唱歌、唱曲、搬戲、騙人、poa̍h-kiáu、拐棍、做賊,不時攏有。Tī這個城iáu-kú有偷the̍h 、thâi人、背約chiah-ê歹。攏m̄-sái 用錢,據在人看。內中iáu有街衢真濟。有親像中國ê街衢、安南ê街衢、天竺ê街衢、大英國ê街衢、Hoe-kî ê街衢、法國ê街衢、呂宋ê街衢、荷蘭ê街衢,chiah-ê逐所在ê街市,攏有虛虛華華ê物teh賣。若beh去天城,路的確著tùi虛華城過。Kiám-chhái ài beh去天城m̄ tùi chia去,的確著離世間。前萬王ê王當伊tiàm世間hit-tia̍p,beh倒去本國,亦bat tùi虛華城過,tú-tú 是大墟 日。Hit-tia̍p街市ê序大,撤旦,求耶穌買虛華ê貨,講伊若beh敬--伊、拜--伊,亦甘願beh讓--伊做街市ê序大。耶穌是極尊貴,撒旦才 chhōa伊過這個街衢、hit個街衢。Hit-tia̍p魔鬼用萬國ê排場hō͘伊看,意思ài beh引誘耶穌買hit個空空ê貨。但是耶穌心肝攏無好che,攏無買半個圓。
Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng tùi chit-ê koe-chhī khì. Chi̍t-ê ji̍p-khì hia, thong siâⁿ thong koe-chhī lóng gōng-ngia̍h. Chit-ê gōng-ngia̍h ū kúi-nā hāng, sī in chhēng ê saⁿ kap koe-chhī ê lâng lóng koh-iūⁿ. Hiah ê peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ in, ū-ê kiò-chòe in sī khám, ū-ê kiò-chòe in sī kông, ū-ê kiò-chòe in sī pa̍t só͘-chāi ê lâng. Koh gōng-ngia̍h i ê khiuⁿ-kháu, hán-tit lâng ōe hiáu-tit: sī nn̄g ê ha̍k-seng teh kóng ōe lóng sī thiⁿ-kok khiuⁿ-kháu, koe-chhī lâng teh kóng ōe put-kò sī sè-sio̍k ōe, chiah tāi-ke khòaⁿ-lâi khòaⁿ-khì, khòaⁿ i sī gōa-kok lâng. Koh gōng-ngia̍h nn̄g ê ha̍k-seng khòaⁿ hit-ê siâⁿ-lāi hè lóng m̄ chiūⁿ-ba̍k. Ū lâng kiò in bóe, nn̄g ê ha̍k-seng lóng ēng chhiú ng hī-khang, m̄ thiaⁿ, sòa tōa siaⁿ kiò kóng, ‘Kiù Chú hō͘ góa ê ba̍k-chiu bo̍h-tit khòaⁿ chiah-ê khang-khang lām-sám ê mi̍h’; koh kia̍h thâu teh khòaⁿ, ì-sù sī tùi-tiōng thiⁿ-kok nā-tiāⁿ. Lāi-tiong ū chi̍t-lâng khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê ha̍k-seng án-ni, kún-chhiò kā in kóng, Sī beh bóe sím-mi̍h? Nn̄g ê ha̍k-seng chiū kek kàu tiām-tiām, kā i kóng, Goán sī beh bóe chin-lí. Lâng thiaⁿ-kìⁿ che, nā khòaⁿ-khin in; ū-ê mē--in, ū-ê kí-tu̍h--in, ū-ê tōa siaⁿ hiàm beh phah--in. Koe-chhī hit-tia̍p lóng jû chhiáng-chhiáng pà-chhī. Thoân kàu hō͘ koe-chhī ê sī-tōa chai, liâm-piⁿ chiū pún-sin lâi, kah in sim-pak ê lâng lia̍h in lâi mn̄g. Liâm-piⁿ chiū mn̄g nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Lín tùi to̍h-lo̍h lâi, beh to̍h-lo̍h khi,3 lín siáⁿ-sū chhēng chit-hō kî-koài ê saⁿ lâi chia? Nn̄g ee ha̍k-seng kóng, Goán sī kè lō͘ kheh, beh khì goán pún siâⁿ, chiū-sī thiⁿ-téng ê Iâ-lō͘-sat-léng. Lâng mn̄g goán beh bóe sím-mi̍h mi̍h? Goán ū kóng beh bóe chin-lí; iáu to-bô sím-mi̍h tāi-chì. Siâⁿ-lāi lâng kap teh bóe-bōe bô iân-kò͘ pō͘-jio̍k goán, m̄ hō͘ goán kiâⁿ lō͘. Sím-mn̄g ê lâng lóng bô sìn chit nn̄g-ê ha̍k-seng, liōng-iok in sī kông, káⁿ-sī tiáu-kò͘-ì beh chhâ chit-ê koe-chhī, in chiah ū lâi. Liâm-piⁿ chiū kia̍h tîn-tiâu phah--in, chiong thô͘ kā in phia̍h, koh ēng tû kā in tû, hō͘ chèng-lâng khòaⁿ. Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng tī tû--n̍i̍h siū lâng lêng-lek, koe-chhī ê sī-tōa khòaⁿ-kìⁿ che, liâm-piⁿ tōa siaⁿ chhiò hah-hah. Nn̄g ê ha̍k-seng chheng-chheng thun-lún tiāⁿ-tiāⁿ, lâng lóe-mē--in, in thòe lâng kiû hok-khì, lâng ēng pháiⁿ ōe hiàm--in, in ēng ōe kap in kóng, lâng ài beh hāi--in, in tò-hoán thiàⁿ--in; chiah koe-chhī--n̍i̍h ū chi̍t-nn̄g ê khah ōe hiáu-tit ê lâng khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê ha̍k-seng án-ni, tò-hoán hō͘ lâng lêng-lek, chiah hiàm kah in tio̍h soah. Koe-chhī e lâng tōa siū-khì, chiū hiàm Cheh lâng, kóng-kiò in sī kap nn̄g ê ha̍k-seng kiat-tóng, ài beh sòa chek-chōe--i. Hiah ê lâng chiū kóng, Khòaⁿ chit nn̄g ê ha̍k-seng liōng sī sūn tō-lí ê peh-sìⁿ, ì-sù mā-sī beh hāi lâng. Koh kóng, Koe-chhī--n̍i̍h ū chōe-chōe lâng sī khah pháiⁿ chit nn̄g ê ha̍k-seng, kám m̄ tio̍h ēng tû kā i tû, koh-khah tiōng-tiōng kā i hêng-hoa̍t. Hit-tia̍p兩個學生tùi這個街市去。一下入去hia,通城通街市攏gông-ngia̍h。這個gông-ngia̍h有幾若項,是in穿ê衫kap 街市ê人攏各樣。Hiah-ê百姓看見in,有ê叫做in是khám;有ê叫做in是狂;有ê叫做in是別所在ê人。Koh gông-ngia̍h in ê腔口,罕得人會曉--tit。是兩個學生teh講話攏是天國腔口,街市人teh講話不過是世俗話。才大家看來看去,看in是外國人。Koh gông-ngia̍h兩個學生看hit個城內貨攏m̄上目。有人叫in買,個學生攏用手ng耳空,m̄聽,續大聲叫講:「求主hō͘我ê目珠莫得看chiah-ê空空、 lām-sám ê物。」Koh kia̍h頭teh看,意思是tùi重天國nā-tiāⁿ。內中有1人看見兩個學生án-ni,滾笑kā in講:「是beh買甚mi̍h?」兩個學生就kek到tiām-tiām,kā伊講:「阮是beh買真理。」人聽見che,ná看輕in。有ê罵--in,有ê kí-tu̍h --in;有ê大聲hiàm beh扑--in。街市hit-tia̍p攏茹chhiáng-chhiáng罷市。傳到hō͘街市ê序大知,liâm-piⁿ就本身來,教伊心腹ê人掠in來問。Liâm-piⁿ就問兩個學生講:「Lín tùi to̍h落來,beh to̍h落去,lín啥事穿這號奇怪ê衫來chia?」兩個學生講:「阮是過路客,beh去阮本城,就是天頂ê耶路撒冷。人問阮beh買甚mi̍h物?阮有講beh買真理,Iáu都無甚mi̍h代誌。城內人kap teh買賣無緣故暴辱阮,m̄ hō͘阮行路。」審問ê人攏無信這兩個學生,liōng-iok in是狂,káⁿ是刁故意beh吵這個街市,in才有來。Liâm-piⁿ就kia̍h藤條扑--in,將塗kā in phia̍k,koh用tû kā in tû,hō͘眾人看。Hit-tia̍p兩個學生tī tû-n̍i̍h受人凌lek,街市ê序大看見che,liâm-piⁿ大聲笑hah-hah。兩個學生清清吞忍tiāⁿ-tiāⁿ。人詈罵--in,in替人求福氣;人用歹話嫌--in,in用好話kap in講;人愛beh害--in,in倒反疼--in;才街市--n̍i̍h有一、兩個較會曉--tit ê人看見兩個學生án-ni,倒反hō͘人凌lek,才hiàm ,教in著煞。街市ê人大受氣,就嫌cheh人,講kiò in是kap 兩個學生結黨,ài beh 續責罪伊。Hiah-ê人就講:「看這兩個學生量是順道理ê百姓,意思m̄是beh害人。」Koh講:「街市--n̍i̍h有濟濟人是較歹這兩個學生,kám m̄著用tû kā伊tû,koh較重重kā in刑罰?」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說