首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有60個段落,175個語句,2884個語詞,3985個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_07 天路歷程_07
Bûn Iok-hān 文約翰
Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Lí kap chit-ê lāu lâng soah-bé cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒就講:「你kap 這個老人煞尾怎樣?」
Chīn-tiong kóng, Góa thiaⁿ-kìⁿ i ê ōe chhin-chhiūⁿ hó, khí-thâu siūⁿ ài beh kap i khì. Kap i chē kóng ōe, liâm-piⁿ khòaⁿ i ê thâu-hia̍h ū chhiah jī kóng, ‘Lâng chiàu hit-ê kū ê sim-sèng, kap kū ê khoán-sit lóng tio̍h pàng hiat-ka̍k.’ 盡忠講:「我聽見伊ê話親像好,起頭想愛beh kap 伊去。Kap 伊濟講話,liâm-piⁿ看伊頭額有刺字講:『人照hit個舊ê心性kap舊ê款式攏著放hiat-ka̍k。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, iáu--ê cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「Iáu--ê怎樣?」
Chīn-tiong kóng, Hit-tia̍p góa liâm-piⁿ ōe-hiáu-tit, chin-tiuⁿ chai i ê ōe khiok tiⁿ, nā-sī góa kap i tò-khì, chiū tek-khak hō͘ i bōe, khì chòe lô͘-po̍k.Góa chiah kā i bo̍h-tit kóng, góa lóng m̄-káⁿ lî-lî-á hoa̍h kàu i ê hō͘-tēng-kha. Tùi hit-tia̍p, lāu lâng mē góa, kóng beh chhe chi̍t lâng jip góa, hō͘ góa oh kiâⁿ lō͘. Hit-tia̍p góa tú-tú khí-sin beh khì, chai-kiò chit ê lāu-lâng, chhut-la̍t lâi lia̍h góa, khiú góa kap i khì.Góa thong seng-khu ê kut kap bah chhin-chhiūⁿ hō͘ i khiú-khì; góa chin-chiⁿ thàng-thiàⁿ, tōa siaⁿ kiò kóng, ‘Chīn kan-khó͘ sī góa’. Tùi hit-tia̍p góa chiah peh-chiūⁿ soaⁿ, peh bē chi̍t-pòaⁿ, góa oa̍t-kè-lâi khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng teh jip góa kín kàu ná hong--ni̍h. Góa bōe kham-tit i jip, kàu hit-ê soaⁿ-téng khioh khit i jip--tio̍h. 盡忠講:「Hit-tia̍p我liâm-piⁿ會曉--tit,真tiuⁿ知伊ê話卻甜,但是我kap 伊倒--去的確hō͘伊賣去做奴僕。我才kā伊bo̍h-tit講,我攏m̄敢厘厘仔hoa̍h到伊ê戶碇腳。Tùi hit-tia̍p,老人罵我,講beh差1人jip我,hō͘我oh行路。Hit-tia̍p我 tú-tú 起身beh去,知kiò這個老人出力來掠我,khiú我kap 伊去。我通身軀ê骨kap 肉親像hō͘伊khiú去!我真正痛疼,大聲叫講:『Chīn艱苦是我』。Tùi hit-tia̍p我才peh上山,peh未一半,我越過來看,看見1人teh jip我,緊到若風--ni̍h。我bōe堪得伊jip,到hit個山頂卻khit伊jip著。」
Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Góa bô koan-sim, chhN3-chhní lâi chē teh hioh-khùn chiū-sī hia, hit-tia̍p góa heng-chêng ū chi̍t-pún pîn-kù ê chheh bô tiuⁿ-tî lak--khì. 基督徒就講:「我無關心chhìn-chhái來坐teh歇睏就是hia。Hit-tia̍p我胸前有一本憑據ê冊無張持落--去。」
Chīn-tiong kóng, Lí bān-chiah kóng, thèng-hāu góa kóng soah chiah kóng. Cheh lâng jip--tio̍h góa iáu-bē kap góa kóng pòaⁿ kù phah--góa, hō͘ góa tó hí tōe--n̍i̍h hiám-hiám sí. Kàu lio̍h-á cheng-sîn, mn̄g i phah góa siáⁿ-sū? I kóng, góa sī kiò lí thàn Chêng ê A-tong. Hit-tia̍p i lóng bô-hun bô-hē, chiū koh phah góa ê heng-khám, hō͘ góa hiòng thian tó-teh, chiàu chêng hiám-hiám sí chi̍t-poaⁿ. Góa lî m̀a koh cheng-sîn, chiū tōa siaⁿ kiò i khó-lîn.Kóng liáu chiū koh phah góa-tó hí tōe--n̍i̍h, nā m̄-sī chi̍t-lâng tú-tú tùi hia kè, lâi kah i m̄-thang, góa tek-khak hō͘ i phah-sí. Ki-tok-tô͘ kóng, Kah i m̄-thang sī chī-chiū? Chiū-tiong kóng, Góa tāi-seng m̄ bat--i; kàu i beh khì, góa khòaⁿ-kìⁿ i ê chhiú-tiong-sim ū teng-jiah; chiah chai I sī lán ê Chú. Góa chiū khí-lâi chiūⁿ soaⁿ. 盡忠講:「你慢且講,聽候我講煞才講。Cheh人jip--著我,iáu未kap 我講半句,扑--我,hō͘我倒hí地--n̍i̍h險險死。到略仔精神,問伊扑我啥事?伊講:『我是叫你趁前ê亞當。』Hit-tia̍p伊攏無分無下就koh扑我ê胸坎,hō͘我向天倒--teh,照前險險死1半。我厘仔koh精神,就大聲叫伊可憐。伊講:『我啥事著可憐?』講了就koh扑倒hí地--n̍i̍h。若m̄是1人 tú-tú tùi hia過,來教伊m̄-thang,的確hō͘伊扑死。」基督徒講:「教伊m̄-thang是是誰?」盡忠講:「我代先m̄-bat--伊,到伊beh去ê時,我看見伊ê手中心有釘跡,才知伊是咱ê主。我就起來上山。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Jip lí, chiū-sī Mô͘-se. I ê khoán-sit lâng nā hoān-tio̍h i ê hoat-tō͘, lóng bô beh khó-lîn. 基督徒講:「Jip你就是摩西。伊ê款式,人若犯著伊ê法度,攏無beh可憐。」
Chīn-tiong kóng, Án-hiaⁿ, lí kóng chin-chiàⁿ tio̍h. Góa chêng ia̍h bat tú-tio̍h Mô͘-se. Góa tī ke-lāi teh khiā, ún-tàng bô kiaⁿ, ū chi̍t-lâng lâi kóng, góa nā-sī iû-goân khiā hia, i tek-khak beh hō͘ góa kap chhù lóng-chóng khit hé sio-lio-khì; cheh lâng chiū-sī Mô͘-se. 盡忠講:「俺兄,你講真正著。我前亦bat tú著摩西。我tī hí家內teh企穩當無驚,有1人來講我若是猶原企hia,伊的確beh hō͘我kap 厝攏總受火燒lio去。Cheh人就是摩西。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí tī soaⁿ-piⁿ tú-tio̍h Mô͘-se, soaⁿ-téng ū chi̍t-keng chhù, hit-tia̍p lí ū khòaⁿ-kìⁿ á-bô? 基督徒講:「你tī山邊tú著摩西,山頂有一間厝,hit-tia̍p你有看見抑無?」
Chīn-tiong kóng, Ū; bē kàu hit keng, khòaⁿ-kìⁿ ū N̄g chiah sai; in lóng bô lâi kiáu-chhá góa. Hit-tia̍p tú-tú ji̍t-tàu; iok-lio̍k sai hit-tia̍p tek-khak teh khùn. Góa khòaⁿ-kìⁿ ji̍t iáu-bē àm, ū tùi chhù-chêng ti̍t-ti̍t lo̍h soaⁿ. 盡忠講:「有。未到hit間,看見有兩隻獅。In攏無來攪吵我。Hit-tia̍p tú-tú 日晝,約略獅hit-tia̍p的確teh睏。我看見日iáu未暗,有tùi厝前直直落山。」
Ki-tok-tô͘ kóng, hit-ê kò͘ mn̂g--ê khòaⁿ-kìⁿ lí tùi hia kè, ū kā góa kóng, góa chīn ài jip khì, lí nā ji̍p khì i beh ēng lāi-bīn chiah-ê pó-pòe kî-koài ê mi̍h hō͘ lí khòaⁿ, hō͘ lí chi̍t-sì-lâng tiāⁿ-tiāⁿ kì-tit. Lí tī Ku-khiam ê soaⁿ-kha hit-tia̍p tú-tio̍h siáⁿ lâng? 基督徒講:「Hit個顧門--ê看見你tùi hia過,有kā我講。我真愛你入,你若入去,伊beh用內面寶貝奇怪ê物hō͘你看,hō͘你一世人定定記--tit。你tī居謙ê山腳hit-tia̍p tú著啥人?」
Chīn-tiong kóng, Tú-tio̍h chi̍t-lâng miâ kiò Lân-chiok, ài góa kap i tò--khì; kóng chit soaⁿ-kha put-chí hā-chiān ê só͘-chāi. Koh kóng góa nā kiâⁿ cheh soaⁿ-kha sī bô sūn Kiau-ngō͘, Chū-ko, Sè-êng, kap lán lóng-chóng pêng-iú ê ì-sù, sī góa chin-chiàⁿ ka-kī lia̍h chòe sió-khóa lâng, kam-goān lâi kiâⁿ chit-ê soaⁿ-kha, chiah-ê lâng tek-khak tōa-lîm m̄ hoaⁿ-hí. 盡忠講:「Tú著1人,名叫難足,ài我kap 伊倒--去。講這山腳不止下賤ê所在。Koh講我若行cheh山腳是無順驕傲、自高、世榮,kap 咱攏總朋友ê意思。是我真正家己掠做小可人,甘願來行這個山腳,chiah-ê人的確tōa-tîm m̄歡喜。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ, lí ēng sím-mi̍h ōe ìn i? 基督徒講:「俺兄,你用甚mi̍h話應伊?」
Chīn-tiong kóng, Góa ìn--i kóng, lí só͘ kóng chiah-ê lâng, si̍t-chāi sī góa kut-jio̍k ê chì-chhin. Tùi góa kiâⁿ lō͘ hit-tia̍p, in chiū m̄-jīn góa, góa ia̍h kù-choa̍t in; taⁿ kap góa lóng bô chhin-jia̍t, mi̍h-sái kiû in hoaⁿ-hí? Góa koh kóng, lí kóng cheh soaⁿ-kha put-chí hā-chiān, bô tek-khak ū-iáⁿ. ‘Tāi-seng nā-sī ōe khiam-pi, āu-lâi tek-khak chun-kùi, nā-sī ka-kī kiau-ngō͘, āu-lâi tek-khak chhia-tó.’ Góa chiah kam-goān kè chit-ê soaⁿ-kha, ài tit-tio̍h tì-sek ê lâng só͘ tùi-tiōng ê chun-kùi, m̄ ài kiû lí ê khang-khang hó khòaⁿ. 盡忠講:「我應--伊講:『你講chiah-ê人,實在是我骨肉ê至親。Tùi我行路hit-tia̍p,in就m̄認我,我亦拒絕in。今kap 我攏無親熱,mi̍h-sái求in歡喜。』我koh講:『你講cheh山腳不止下賤,無的確有影。代先若是會謙卑,後來的確尊貴。代先若是家己驕傲,後來的確chhia倒。我chiah甘願過這個山腳,愛得著智識ê人所tùi重ê尊貴,m̄愛求你空空ê好看。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, Cheh soaⁿ-kha lí koh tú-tio̍h sím-mi̍h mah? 基督徒講:「Cheh山腳你有koh tú著甚mi̍h--mah?」
Chīn-tiong kóng, Ū; tú-tio̍h chi̍t-lâng miâ kiò Ùi-thí . Góa lō͘--n̍i̍h tú-tio̍h, lóng bô chi̍t-lâng chhin-chhiūⁿ--i, chiah-ni̍h bô kiaⁿ kiàn-siàu, i ê miâ sǹg sī bô ha̍p. Góa tùi pa̍t lâng nā ēng tō͘-lí lâi at-chí, i liâm-piⁿ chiū chēng-chēng, m̄-káⁿ kóng; chí-ū chit-ê Ùi-thí lóng m̄-chai kiàn-siàu; góa m̄ thiaⁿ--i, i iû-goân chia̍p-chia̍p kóng, lóng m̄ soah. 盡忠講:「有,tú著1人名叫畏恥。我路--ni̍h tú著,攏無1人親像--伊,chiah無驚見笑,伊ê名算是無合。我對別人若用道理來遏止,伊liâm-piⁿ就靜靜,m̄敢講。只有這個畏恥攏m̄知見笑,我m̄聽--伊,伊猶原捷捷講,攏m̄煞。」
Ki-tok-tô͘ kóng, I kóng chái-iūⁿ? 基督徒講:「伊講怎樣?」
Chīn-tiong kóng, I kóng kèng Siōng-tè, che sī m̄ hó; ho̍k-sāi Siōng-tè, che sī m̄ tio̍h. Koh kóng, pài Siōng-tè éng-éng khǹg lâng chòe hó, che sī chhàu-chiān bô châi-tiāu; koh kóng só͘ kóng só͘ kiâⁿ lóng sòe-jī, m̄-káⁿ chhun kha-chhiú, che sī bô táⁿ koah hō͘ lâng chhìo; koh kóng, tùi chāi-chá kàu taⁿ, sè-kan ū sè-thâu hó-gia̍h, tì-sek, chiah-ê hán-tit ū thàn cheh tō-lí, chiông-tiong nā kiám-chhái ū chit-hō lâng, tek-khak sī tāi-seng hī-khang khin; thiaⁿ lâng kóng, kam-goān ka-kī gōng, m̄-ài chí sè-kan ê mi̍h khì kiû bô lâng khòaⁿ-kìⁿ ê tāi-chì; koh kóng, ta̍k-tāi kiâⁿ thiⁿ-lō͘, lóng sī hā-chiān chho͘-sio̍k bōe hiáu-tit kàu-khàm; koh kóng kúi-nā hāng ê tāi-chì, góa ài beh kóng--i, ia̍h bōe liáu. Taⁿ iok-lio̍k lâi kóng--i, chiū-sī lâng thiaⁿ tō-lí, ū-ê ka-kī thó͘-khùi, ka-kī hoán-hóe, i kóng che sī thang kiàn-siàu: tò--khì koh ka-kī hoân-ló, ka-kī oàn-hūn, i kóng che ia̍h sī thang kiàn-siàu; lio̍h-lio̍h-á tek-chōe tio̍h chhù-piⁿ thâu-bé, liâm-piⁿ ka-kī jīn kiò i m̄-tio̍h, i kóng che ia̍h sī thang kiàn-siàu; àm-chīⁿ tit-tio̍h bô kong-tō ê chîⁿ kong-hêng lâi hêng lâng, i kóng che ia̍h sī thang kiàn-siàu; koh kóng, lâng nā thàn cheh tō-lí khòaⁿ hó-gia̍h kùi-khì nā lî-lî-á m̄-tio̍h, chiū m̄ kap i kau-pôe, khòaⁿ chi̍t-ê sòng-hiong hā-chiān--ê, nā ū láu-si̍t tiong-hō͘, tek-khak kèng--i, thiàⁿ--i; i kóng che kám m̄-sī thang liàn-siàu mah? 盡忠講:「伊講敬上帝,che是m̄好;服事上帝,che是m̄著。Koh講,拜上帝永永勸人做好,che是臭賤無才調;koh講所講所行攏細膩,m̄敢伸腳手,che是無膽koah hō͘人笑。Koh講tùi在早到今,世間有勢頭、好額、智識,chiah-ê罕得有趁cheh道理。從中若kiám-chhái有這號人,的確是代先耳空輕,聽人講,甘願家己憨,m̄愛chí世間ê物去求無人看見ê代誌。Koh講逐代行天路,攏是下賤粗俗bōe曉--tit 校勘。Koh講幾若項ê代誌,我ài beh講--伊亦bōe了。今約略來講--伊,就是人聽道理,有ê家己吐氣家己反悔,伊講che是thang見笑。倒--去koh家己煩惱家己怨恨,伊講che亦是thang見笑。略略仔得罪厝邊頭尾,liâm-piⁿ家己認叫伊m̄著,伊講che亦是thang見笑。暗靜得著無公道ê錢,kong-hêng 來還人,伊講cheh亦是thang見笑。Koh講,人若趁che道理,看好額貴氣若厘厘仔m̄著,就m̄ kap 伊交陪;看1個散hiong下賤--ê,若有老實忠厚,的確敬--伊、疼--伊,伊講che kám m̄是thang見笑--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ, lí hit-tia̍p ēng sím-mi̍h ōe ìn--i? 基督徒講:「俺兄,你hit-tia̍p用甚mi̍h話應--伊?」
Chīn-tiong kóng, Khí-thâu góa bōe-hiáu ìn--i; koh hō͘ i pek góa, hō͘ góa âng-bīn, hiám-hiám kóng bōe iâⁿ--i, góa chiah siūⁿ Sèng-chheh ū kóng, ‘Lâng tùi-tiōng--ê, chiū-sī Siōng-tè oàn-hūn--ê.’ Koh siūⁿ Ùi-thí ê ōe sī thàn sè-kan lâng ê ì-sù, m̄-sī thàn Siōng-tè; koh siūⁿ kàu lō͘-bé ji̍t, Siōng-tè sím-mn̄g chèng lâng, ū-ê tio̍h hō͘ i oa̍h, ū-ê tio̍h hō͘ i si, lóng m̄-sī thàn lâng ê ì-sù, tek-khak sī chhut-chāi Siōng-tè chú-ì, góa chiah siūⁿ kóng, Siōng-tè ê tō-lí chīn tio̍h, thong sè-kan nā hiâm--i, thàn i ia̍h sī tio̍h. Kiû thiⁿ-kok, lâng khòaⁿ i sī gōng, i si̍t-chāi sī ū tì-sek. Koh kóng, sòng-hiong lâng kèng Iâ-so͘, sī khah-iâⁿ hit-ê pù-lâng m̄ kèng Iâ-so͘; góa siūⁿ kàu chia, chiū kóng, Ùi-thí, lí tio̍h kín-kín thè-khì; lí sī góa ê tùi-te̍k, hō͘ góa bōe tit-tio̍h kiù, góa kám tio̍h pōe góa ê Kiù-chú lâi thiaⁿ lí mah? Kiù-Chú koh lâi, góa beh siáⁿ bīn lâi kìⁿ--i? Chit-tia̍p nā-sī lia̍h i ê tō-lí chòe kiàn-siàu, koh m̄-ti̍h i ê peh-sìⁿ, thái-thó thang ǹg-bāng i ê hok-khì? Chit-ê Ùi-thí si̍t-chāi m̄-chāi kiàn-siàu; kóaⁿ--i, iáu m̄ khì, ta̍uh-ta̍uh lâi tîⁿ góa, siông-siông óa hī-khang sòe siaⁿ lâi kā góa kóng, kóng thàn Siōng-tè ê tō-lí sī chōe-chōe hāng thang kiàn-siàu. Góa ū kā i kóng, Lí nā Koh kóng, sī khang-khang bô lō͘-ēng; lí lia̍h chòe kiàn-siàu, góa lia̍h chòe thé-biān. Ùi-thí chiū khì, góa chiah koh kiâⁿ. Hit-sî ū gîm si kóng, 盡忠講:「起頭我boe曉應--伊,koh khit伊逼我,hō͘我紅面,險險講bōe贏--伊,我才想聖冊有講『人tùi-重--ê,就是上帝怨恨--ê。』Koh想畏恥ê話是趁世間人ê意思,m̄是趁上帝。Koh想到路尾日,上帝審問眾人有ê著hō͘伊活,有ê著hō͘伊死,攏m̄是趁人ê意思,的確是出在上帝主意。我就想講,上帝ê道理真著,通世間若嫌--伊,趁伊亦是著。求天國,人看伊是憨,伊實在是有智識。Koh講散hiong人敬耶穌是較贏hit個富人m̄敬耶穌。我想到chia,才講:『畏恥,你著緊緊退去,你是我ê對敵,hō͘我bōe得著救,我kám著背我ê救主來聽你--mah?救主koh來,我beh啥面來見--伊?Chit-tia̍p若是掠伊ê道理做見笑,koh m̄-ti̍h伊ê百姓,thái-thó thang向望伊ê福氣?』這個畏恥實在m̄知見笑。趕--伊,iáu m̄去,ta̍uh-ta̍uh來纏我,常常倚耳空細聲來kā我講,講趁上帝ê道理是濟濟項thang見笑。我有kā伊講:『你若koh講,是空空無路用。你掠做見笑,我掠做體面。』畏恥就去,我才koh行。」Hit時有吟詩講:
Thiⁿ-pē Siōng-tè chn-chiàⁿ hó;
Lán kiâⁿ thiⁿ-lō͘ bián hoân-ló,
Khó-lîn thiàⁿ-thàng I lóng ū,
Tiàu lán beh khì chò khì-khū,
Mô͘-kúi chûn-sim chīn lī-hāi,
Ta̍k hāng kè-bô͘ sī pháiⁿ tāi;
Ū ēng sek-io̍k lâi bê-he̍k,
Ài lán sîn-hûn lo̍h tē-ge̍k.
Kiù-chú Iâ-so͘ ū tì-sek,
Chi̍t lō͘ kap i chòe tùi-te̍k;
Mô͘-kúi chai-kiò pok bōe iâⁿ,
I thiaⁿ chiū cháu, lán koh kiâⁿ.
天父上帝真正好,
咱行天路免煩惱,
可憐疼痛伊攏有,
召咱beh去做器具,
魔鬼存心chīn厲害,
逐項計謀是歹代,
有用色慾來迷惑,
Ài咱神魂落地獄。
救主耶穌有智識,
一路kap伊做對敵,
魔鬼知kiò駁bōe贏,
伊聽就走,咱koh行。
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ lí ōe chhut-la̍t at-chí cheh bô hē-lo̍h ê lâng, góa put-chí hoaⁿ-hí. Lí kóng i m̄-chai kiàn-siàu chin-chiàⁿ sī tio̍h. Khòaⁿ-kìⁿ i hó-táⁿ ta̍uh-ta̍uh lâi tîⁿ--lán, ài hō͘ lâng chhiò--lán, khòaⁿ m̄ chiūⁿ ba̍k--lán, che bêng-bêng sī m̄-chai liàn-siàu. Ū chit-hō Ùi-thí, lán tio̍h chhut-la̍t lâi tû-khì, sī Chú bat kóng, “Kìⁿ ū lia̍h góa kap góa ê tō-lí chòe kiàn-siàu, Jîn-chú ēng ka-kī chham Pē kap sèng ê chhe-sài, nā kàu ia̍h tek-khak hō͘ hit lâng kiàn-siàu.” 基督徒講:「俺兄,你會出力遏止cheh無下落ê人,我不止歡喜。你講伊m̄知見笑真正是著。看見伊好膽ta̍uh-ta̍uh來纏--咱,ài hō͘人笑--咱,看m̄上目--咱,che明明是m̄知見笑。有這號畏恥,咱著出力來除去。是主bat 講:『見有掠我kap 我ê道理來做見笑,人子用家己chham父kap聖ê差使,若到,亦的確hō͘ hit 人見笑。』」
Chīn-tiong kóng, Lán lâng tī sè-kan, Kiù-Chú chiū ài lán chhut-la̍t lâi kiâⁿ i ê tō-lí; taⁿ hō͘ Ùi-thí chó͘-tòng, tio̍h Kiù-chú lâi chān lán, hō͘ lán m̄ thàn--i. 盡忠講:「咱人tī世間,救主就ài咱出力來行伊ê道理。今hō͘畏恥阻擋,著救主來贊咱,hō͘咱m̄趁--伊。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tio̍h; lí tī Ku-khiam soaⁿ-kha iáu ū koh tú-tio̍h mah? 基督徒講:「著!你tī居謙山腳iáu有koh tú著--mah?」
Chīn-tiong kóng, iáu bô; kai-chài chi̍t lō͘ ū chhut ji̍t hō͘ góa ōe tit-thang kè cheh soaⁿ-kha, koh ōe tit-thang kè Sí-ìm soaⁿ-kha. 盡忠講:「Iáu無。佳哉1路有出日hō͘我會tit-thang過cheh山腳,koh會tit-thang過死蔭山腳。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī chīn kai-chài: nā-sī góa só͘ tú-tio̍h--ê, tōa-lîm cheng-chha. In-ūi góa ji̍p Ku-khiam soaⁿ-kha chiū tú-tio̍h pháiⁿ-kúi, miâ A-pho-lûn, kap góa saⁿ-thâi kú-kú, sè-bīn chīn-chāi hiám.Hit-tia̍p chhia góa tī hóe--n̍i̍h, ēng tōa-la̍t teh góa, beh hō͘ góa seng-khu teh kàu nōa-kô͘-kô͘; góa chhiú--n̍i̍h ê kiàm sòa lak-khì: I iā kóng tōa-ōe tek-khak beh hō͘ góa sí: góa siūⁿ-kiò hit-tia̍p tio̍h sí--lah, chiah ‘kî-tó Siōng-tè, Siōng-tè ū thiaⁿ góa, hō͘ góa siám chit-ê kan-khó͘.’ Khah thêng ji̍p Sú-ìm soaⁿ-kha, lō͘ lóng o͘-àm, góa siūⁿ-kiò kúi-nā pái tio̍h sí. Kàu pòaⁿ-lō͘ kai-chài thiⁿ kng, ji̍t-chhut kiâⁿ cheh lō͘ lî-lî-n2 pêng-an. 基督徒講:「Che是chīn佳哉。但是我所tú著--ê比你所tú著--ê tōa-tîm增差。因為我入居謙山腳就tú著歹鬼,名阿波侖,kap我相thâi久久,勢面chīn在險。Hit-tia̍p chhia我hí地--n̍i̍h,用大力teh--我,beh hō͘我身軀teh到爛糊糊。我手--n̍i̍h ê劍續落去。伊也講大話的確beh hō͘我死。我想叫hit-tia̍p著死--lah。才『祈禱上帝,上帝有聽我,hō͘我閃這艱苦。』較停入死蔭山腳,路況烏暗,我想叫幾若擺扑算著死。到半路佳哉天光,日出行cheh路,厘厘仔平安。」
Góa bāng-kìⁿ, chí Eg3-lâng hit-tia̍p chìn-chêng teh kiâⁿ, Chīn-tiong khòaⁿ-kìⁿ piⁿ-n2 chi̍t-lâng teh kiâⁿ, miâ Ho͘N3-giân. Hit só͘-chāi lō͘ khah khoah, ōe kham-tit kúi-nā lâng saⁿ-pâi kiâⁿ. Chit-lâng chīn-lò, bīn hn̄g-hn̄g khòaⁿ sī hō͘-tiōng hó-khòaⁿ, kūn-óa chi̍t-ē khòaⁿ khiok bô. Hit-tia̍p Chīn-tiong mn̄g i kóng, Pêng-iú--ah, lí beh ta̍h-lo̍h khì? Sī beh khì thiⁿ-kok mah? 我夢見chí兩人hit-tia̍p進前teh 行。盡忠看見邊仔1人teh 行,名叫好言。Hit所在路?,會容允3人相排行。這人chīn lò,面遠遠看是厚重好看,近倚一下看卻無。Hit-tia̍p盡忠問伊講:「好朋友--ah,你beh ta̍h落去?是beh去天國--mah?」
Ho͘N3-giân chiū kóng, Góa sī beh khì hit-n̍i̍h. 好言講:「我是beh去hi̍h-n̍i̍h。」
Chīn-tiong kóng, Che chīn hó, ū lí thang chòe-phōaⁿ. 盡忠講:「Che chīn好,有你thang做伴。」
Ho͘N3-giân kóng, Kap lí chòe phōaⁿ, góa chīn ài. 好言講:「Kap 你做伴,我chīn愛。」
Chīn-tiong kóng, Nā-sī án-ni, tio̍h lâi saⁿ-pâi kiâⁿ khah hó, thang kóng chèng-keng ōe lâi kè-ji̍t. 盡忠講:「若是án-ni,著來相排行較好,thang講正經話來過日。」
Ho͘N3-giân kóng, Kóng chèng-keng ōe, put-koán sī lí ia̍h sī pa̍t-lâng, lóng hoaⁿ-hí kóng.kai-chài lí ū sim beh kóng chèng-keng ê ōe.Taⁿ góa kā lí kóng, góa lóng hoaⁿ-hí kóng. Kai-chài lí ū sim beh kóng chèng-keng ê ōe. Taⁿ góa kā lí kóng, lâng teh kiâⁿ-lō͘, lóng ài kóng chhiàu-tâm kap êng-á ōe liáu-liáu. Góa khòaⁿ-kìⁿ chin hoân-ló. 好言講:「講正經話,不管是你亦是別人,我攏歡喜講。佳哉你有心beh講正經ê話。今我kā你講,人teh行路攏愛講笑談kap 閒仔話了了。我看見chīn煩惱。」
Chīn-tiong kóng, Che chin-chiàⁿ thang hoân-ló, nā-sī lóng-chóng ta̍t tō-lí ê ōe, iáu m̄ ta̍t-tio̍h Siōng-tè ê tō-lí. 盡忠講:「Che真正thang煩惱,若是攏總值道理ê話,iáu m̄值著上帝ê道理。」
Ho͘N3-giasn5 kóng, Lí kóng chīn tio̍h, góa chīn hoaⁿ-hí--lí. Siōng-tè ê tō-lí chīn iú-ek thang tōa-lîm hoaⁿ-hí. Put-koán sī tāi-chì ê lâi-le̍k, á-sī ke̍k chhim ê tō-lí, kî-koài ê tāi-chì, sîn-jiah, koh-iūⁿ ê tiāu-thâu, lâng ài kóng, chit-hō chiū Sèng-chheh ū kì-chài, ia̍h ū kù-tāu thang khòaⁿ. Iáu ū sím-mi̍h chheh thang kap Sèng-chheh pí-phēng mah? 好言講:「你講chīn著,我chīn歡喜--你。上帝ê道理chīn有益thang tōa-lîm 歡喜。不管是代誌ê來歷,抑是極深ê道理、奇怪ê代誌、神跡、各樣ê兆頭,人愛講這號就聖冊有記載,亦有句讀thang看。Iáu有甚mi̍h冊thang kap 聖冊比並--mah?」
Chīn-tiong kóng, Chin-chiàⁿ tio̍h, chóng-sī lán beh kóng tio̍h ū ì-sù koat-toàn beh tit-tio̍h lī-ek. 盡忠講:「真正著,總是咱beh講,著有意思決斷beh得著有益。」
Ho͘N3-giân kóng, Góa iā sī án-ni, sī kóng-kiò gī-lūn iú-ek ê tāi-chì, lâng nā án-ni saⁿ-kap kóng, tek-khak ōe ná chai sè-kan ê hó khòaⁿ, thiⁿ-kok ê iú-ek, i ê tāi-chì sī án-ni. Nā beh ta̍k-hāng kóng, chai--kiò lâng tek-khak tio̍h têng-thâu-siⁿ, chiah ōe tit thang ji̍p thiⁿ-kok; ia̍h chai--kiò lâng khò ka-kī ê kong-lô m̄-sī gī, tek-khak tio̍h khò Iâ-so͘ ê kong-lô chiah thang chheng gī. Iáu--ê, chiū-sī hoán-hóe chōe, sìn Kiù-chú, kî-tó, tng kan-khó͘. 好言講:「我亦是án-ni,是講叫議論有益ê代誌,人若án-ni相kap 講,的確會ná知世間ê好看。天國ê有益,伊ê代誌是án-ni。若beh逐項講,知--叫人的確著重頭生,才會-tit-thang入天國。亦知--叫人靠家己ê功勞m̄是義,的確著靠耶穌ê功勞,才thang稱義。Iáu--ê,就是反悔罪、信救主、祈禱、當艱苦。」
Chīn-tiong kóng, Lí kóng ta̍k kù tio̍h; góa thiaⁿ-kìⁿ che chīn hoaⁿ-hí. 盡忠講:「你講逐句著。我聽見che chīn歡喜。」
Ho͘N3-giân kóng, Hāi! Khó͘-á! Lâng lóng bô saⁿ-kap gī-lūn chin tō-lí, chiah m̄-chai tio̍h sìn Iâ-so͘, koh m̄-chai sim-koaⁿ tio̍h hō͘ Sèng-sîn kám-hòa, chiah ōe éng-éng oa̍h; lām-sám khò pún-sin ê kpng-lô. Nā-sī khò pún-sin ê kong-lô kàu bé beh ji̍p thiⁿ-kok chin-chiàⁿ bōe. 好言講:「Hāi!苦--ah!人攏無相kap 議論真道理,才m̄知著信耶穌,koh m̄知心肝著hō͘聖神感化才會永遠活,lām-sám靠本身ê功勞。若是靠本身ê功勞,到尾beh入天國真正bōe。」
Chīn-tiong kóng, Tek-chōe heh! Chhiáⁿ thiaⁿ góa kóng chi̍t kù, lâng ōe chai cheh tāi-chì tek-khak tio̍h tit-tio̍h Sèng-sîn chí-sī--i, nā m̄-sī án-ni, lâng chiū ná khûn-khûn tha̍k kòa kàu-khàm lóng bōe hiáu-tit. 盡忠講:「得罪heh!請聽我講1句,人會知cheh代誌的確著得著聖神指示--伊,若m̄是án-ni,人就nā勤勤讀kòa 校勘攏bōe曉--tit。」
Ho͘N3-giân kóng, Lí kóng góa lóng chai, sī Sèng-chheh ū kóng, “M̄-sī thiⁿ hō͘ lán lâng bô thang siūutio̍h”. Koh kóng, che lóng sī Siōng-tè pe̍h-pe̍h ê un hō͘ lán, m̄-sī tùi lâng ê kong-lô. Sèng-chheh kì che chīn-chōe, góa lóng ōe ín. 好言講:「你講我攏知。是聖冊有講『M̄是天hō͘咱,人攏無thang受--著。』Koh講,che攏是上帝白白ê恩hō͘咱,m̄是tùi人ê功勞。聖冊記che chīn濟,我攏會引。」
Chīn-tiong kóng, Taⁿ lí góa ài saⁿ-kap kóng to̍h-lo̍h chi̍t-hāng thang sǹg chòe tē-it iàu-kín? 盡忠講:「今你我ài相kap 講to̍h落1項thang算做第1要緊?」
Ho͘N3-giân kóng, Chhut chāi lí kóng. Khòaⁿ lí sī beh kóng thiⁿ, á-sī kóng tōe; sī beh kóng iu̍t-hoat, á-sī beh kóng hok-im; sī beh kóng sèng ê tāi-chì, á-sī beh kóng sè-sio̍k ê tāi-chì; sī beh kóng kè liáu ê tāi-chì, á-sī beh kóng bē lâi ê tāi-chì; sī beh kóng gōa-pang, á-sī beh kóng pún-kok, lóng hó. Iàu-kín tio̍h iú-ek chiah thang. 好言講:「出在你講,看你是beh講天,抑是講地;是beh講律法,抑是beh講福音;是beh講聖ê代誌,抑是beh講世俗ê代誌;是beh講過了ê代誌,抑是beh講未來ê代誌;是beh講外邦,抑是beh講本國,攏好。要緊著有益才thang。」
Hit-tia̍p Chīn-tiong thiaⁿ-kìⁿ cheh ōe, i chiah cháu khì kūn Ki-tok-tô͘, sòe-siaⁿ kā i kóng, Che tâng-kiâⁿ ê lâng, siáⁿ-sū chiah gâu? Góa siūⁿ cheh lâng, tek-khak sī gâu kiâⁿ thiⁿ-lō͘. Hit-tia̍p盡忠聽見cheh話,伊才走去近基督徒,細聲kā伊講:「Cheh同行ê人,啥事chiah gâu?我想cheh人的確是gâu行天路。」
Ki-tok-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ cheh ōe, bún-bún-á chhiò kóng, Án-hiaⁿ, lí hoaⁿ-hí cheh lâng, i ê ōe sī ha̍h lí ê sim. Bōe hiáu-tit ê lâng chōe-chōe hō͘ i ê chhùi-súi koái--khì. 基督徒聽見cheh話,bún-bún-á笑,講:「俺兄,你歡喜cheh人,伊ê話是合你ê心。Bōe曉--tit ê人濟濟hō͘伊ê嘴súi 拐--去。」
Chīn-tiong kóng, Án-hiaⁿ lí bat--i mah? 盡忠講:「俺兄你bat--伊mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Thái-thó m̄ bat--i? Bat i kàu ū chhun. 基督徒講:「Thái-thó m̄-bat--伊?Bat伊到有chhun。」
Chīn-tiong kóng, HehN! Che sī sím-mi̍h lâng? 盡忠講:「HehN!Che是甚mi̍h人?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Cheh lâng chiū-sī Ho͘N3-giân, kap lán siāng só͘-chāi. Án-hiaⁿ lí siáⁿ-sū m̄ bat--i? Á-sī in-ūi siâⁿ chīn tōa, chiah m̄-bat i mah? 基督徒講:「Cheh人就是好言,kap 咱像所在。俺兄你啥事m̄-bat--伊?抑是因為城真大,才m̄-bat伊--mah?」
Chīn-tiong kóng, Che chī-chūi-á ê hāu-siⁿ, khiā to̍h-lo̍h? 盡忠講:「Che是誰仔ê後生,企to̍h落?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī Lêng-giân ê kiáⁿ, tāi-seng khiā Phêng-lūn lí, lâng lóng bat--i; nā-sī i ê chhùi chiū nā gâu kóng, kūn-tit ia̍h sī gōng-lâng. 基督徒講:「Che是能言ê子,代先企評論里,人攏bat--伊。若是伊ê嘴就nā gâu講,根直亦是憨人。」
Chīn-tiong kóng, Góa khòaⁿ i ê bīn, khiok hó-khòaⁿ. 盡忠講:「我看伊ê面卻好看。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Bōe hiáu-tit ê lâng, khòaⁿ-liáu chiū-sī án-ni, chóng-sī cheh lâng gōa-phê khiok ōe khòaⁿ-tit, lāi-bīn chīn pháiⁿ; chhin-chhiūⁿ ūi, hn̄g-hn̄g khòaⁿ chám-jiân ōe khòaⁿ-tit, chi̍t-ē kūn khòaⁿ-liáu lóng bô kio̍k. 基督徒講:「Bōe曉--tit ê人看了就是án-ni。總是cheh人外皮卻會看--tit,內面chīn歹。親像畫,遠遠看chám然會看--tit,一下近看了攏無局。」
Chīn-tiong kóng, Tú-tú khòaⁿ-kìⁿ Án-hiaⁿ lí bún-bún-á chhiò, góa lia̍h-chòe sī kún-chhiò. 盡忠講:「Tú-tú 看見俺兄你bún-bún-á笑,我掠做是滾笑。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Bô, góa án-ni kóng, lóng m̄-sī kún-chhiò, ia̍h m̄-sī lām-sám ka-kī the liōng-iok lâng. Beh chai i ê siông-sè, thang thiaⁿ góa koh kóng. Chí lâng put-koán kau sím-mi̍h lâng; kóng sím-mi̍h tāi-chì, lóng ōe chòe-tit. Lūn chia̍h-chiú ê lâng, i ia̍h ōe hiáu kap i kóng, chia̍h-chiú ná chōe ná hèng-kóng. I ê sim kap ke-lāi lóng bô kèng-pài Siōng-tè, chheng-chheng ēng chi̍t-ki chhùi kèng-pài tiāⁿ-tiāⁿ. 基督徒講:「無,我án-ni攏m̄是滾笑,亦m̄是 lām-sám家己teh liōng-iok人。Beh知伊ê詳細,thang聽我koh講。Chí人不管交甚mi̍h人,講甚mi̍h代誌,攏會做--tit。論食酒ê人,伊亦會曉kap伊講。食酒那濟那興講。伊ê心kap 家內攏無敬拜上帝,清清用1支嘴敬拜tiāⁿ-tiāⁿ。」
Chīn-tiong kóng, Nā án-ni, góa hō͘ chit-ê lâng môa--khì. 盡忠講:「若是án-ni,我khit這個人瞞--去。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ, i chin-chiàⁿ m̄-tio̍h; lí tio̍h siuⁿ kàu Siōng-tè ê kok, m̄-sī chheng-chheng ēng chhùi kóng, sī tio̍h si̍t-sim kiâⁿ. Cheh lâng chiū nā ōe kóng kàu kî-tó, hoán-hóe chōe, sìn Kiù-chú, têng-thâu-siⁿ, i put-kò sī ēng khang-khang ê ōe lâi kóng nā-tiāⁿ. Góa bat kàu in tau sòe-jī khòaⁿ i lāi-gōa kiâⁿ sím-mi̍h kha-pang. Góa kóng si̍t-chāi bô cheng-chha; lūn kî-tó, hoán-hóe chōe, kèng-pài Siōng-tè, i ê ke lóng bô che: cheh lâng ho̍k-sāi Siōng-tè chin-chiàⁿ m̄-ta̍t-tio̍h khîm-siù, i si̍t-chāi sī ū lâ-sâm, bak-tio̍h sèng ê tō-lí, hō͘ chhù-piⁿ hiuⁿ-lí lóng húi-pòng cheh tō-lí. kìⁿ-ū bat i ê lâng lóng kóng i ê gōa-phê sī chòe sèng ê ha̍k-seng, lāi-bīn sī chòe mô͘-kúi: chiū i ke-lāi ê lâng ia̍h lóng chai. I koh khek-po̍k pō͘-jio̍k ē-kha-chhiú lâng, éng-éng ēng bô chêng-lí khoán-thāi--i; bô siáⁿ-sū siū-khì koh mē--i, hō͘ ē-kha-chhiú lâng beh kap i kóng-ōe, lóng bōe-hiáu cháiⁿ-iūⁿ kóng, chiah hō͘ i hoaⁿ-hí, Koh kap i kau-koan, hiah-ê lóng-chóng kóng kap chit-hō lâng kau-koan m̄ ta̍t-tio̍h kap m̄-sìn tō-lí ê lâng khah hó; sī Ho͘N3-giân hoân-sū lóng bô chiàu kong-tō, tú-tio̍h ōe thun-tit, ōe phiàn-tit, chiū sūn-sòa khì thun-phiàn: m̄-nā án-ni-siⁿ, iáu ū kà i ê kiáⁿ o̍h i ê khoán. I ê kiáⁿ nā ū sūn-liông chèng-ti̍t, liâm-piⁿ chiū mē i gōng, chhin-chhiūⁿ tōa tiâu han-chû, bô beh ēng tāi-chì hō͘ i pān; tùi lâng ia̍h m̄ o-ló--i. Góa siūⁿkàu chit-ê lâng ê pháiⁿ kàu án-ni-siⁿ sī ōe hāi chōe-chōe lâng. Nā m̄-sī Siobg7-tè iok-sok--i, tek-khak ná ōe hāi lâng. 基督徒講:「俺兄,伊真正m̄著,你著想到上帝ê國,m̄是清清用嘴講,是著實心行。Cheh人就若會講到祈禱、反悔罪、信救主、重頭生,伊不過是用空空ê話來講nā-tiāⁿ。我bat到in 兜細膩看伊內外行甚mi̍h kha-pàng。我講實在無增差;論祈禱、反悔罪、敬拜上帝,伊ê家攏無che。Cheh人服事上帝真正m̄值著禽獸,伊實在是有lâ-sâm,bak著聖ê道理,hō͘厝邊鄉里攏譭謗cheh道理。見有bat 伊ê人,攏講伊外皮做聖ê學生,內面是做魔鬼。就伊家內ê人亦攏知。伊koh刻薄暴辱下腳手人,永永用無情理款待--伊,無啥事受氣koh罵--伊,hō͘下腳手人beh kap 伊講話,攏bōe曉怎樣講才hō͘伊歡喜。Koh kap 伊交關,hiah-ê攏講kap 這號人交關m̄值著kap m̄信道理ê人較好。是好言凡事攏無照公道,tú著會吞--tit,會騙--tit,就順續去吞騙。M̄-nā án-ni-siⁿ,iáu有教伊ê子學伊ê款。伊ê子若有順良正直,liâm-piⁿ就罵伊憨,親像大條蕃薯,無beh用代誌hō͘伊辦;對人亦m̄ o-ló--伊。我想到這個人ê歹到án-ni-siⁿ,是會害濟濟人。若m̄是上帝約束--伊,的確會那會害人。」
Chīn-tiong kóng, Án-hiaⁿ, lí án-ni kóng, góa si̍t-chāi tio̍h sìn, sī lí chêng bat--i, koh sī Ki-tok ê ha̍k-seng, tek-khak m̄-sī lām-sám ka-kī liōng-iok i ê khoán-sit sī án-ni, ia̍h m̄-sī kap i pháiⁿ chiah lâi chhìn-chhái kóng--i. 盡忠講:「俺兄,你án-ni講,我實在著信,是你前bat--伊,koh是基督ê學生,的確m̄是 lām-sám家己liōng-iok伊ê款式是án-ni,亦m̄是kap 伊歹才來chhìn-chhái講--伊。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí án-ni kóng ia̍h tio̍h, chóng-sī góa kiám-chhái chhin-chiūⁿ lí m̄-bat chit-ê lâng, ia̍h-sī thiaⁿ-kìⁿ bô sìn tō-lí ê lâi kóng--i, góa ia̍h chám-jiân gî in sī teh húi-pòng. Pháiⁿ lâng éng-éng ài húi-pòng sìn tō-lí chiah-ê lâng; nā-sī góa kóng, lóng sī pún-sin chin-tiuⁿ chai. Iáu ū chi̍t-hāng thang hō͘ lán gî--i, chiū-sī hó lâng lia̍h chit-ê lâng chòe kiàn-siàu, bô bhe kap i chòe pêng-iú. 基督徒講:「你án-ni講亦著。總是我kiám-chhái親像你m̄-bat 這個人,亦是聽見無信道理ê來講--伊,我亦chám然疑in是teh誹謗。歹人永永愛誹謗信道理chiah-ê人。但是我講,攏是本身真tiuⁿ知。Iáu有1項thang hō͘咱疑--伊,就是好人掠這個人做見笑,無beh kap 伊做朋友。」
Chīn-tiong kóng, Tùi án-ni khòaⁿ kìⁿ-lâi, chiah chai kóng kap kiâⁿ ū N̄g hō, iàu-kín tio̍h hun-piat. 盡忠講:「Tùi án-ni看見--來,才知講kap 行有兩號,要緊著分別。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tio̍h, sī kóng nā nā bô kiâⁿ i ê ōe sī khang-khang. Chhin-chhiūⁿ seng-khu nā bô sîn-hûn, chiū-sī sí ê seng-khu. Kóng khí--lâi kèng-pài Siōng-tè tàu-tí tio̍h si̍t-si̍t khì kiâⁿ. Sèng-chheh ū kóng, “Tùi kan-khó͘ ê sî-chūn chiàu-kò͘ ko͘-toaⁿ chiú-kóaⁿ, tiàm sè-kan ka-kī chiàu-kò͘ bô lâ-sâm-sia̍h, che chin-chiaⁿ sī sêng-si̍t kèng-pài; tùi Pē Siōng-tè ê bīn-chêng lóng bû lî-lî-n2 kiaⁿ-hiâⁿ.” Ho͘N3-giân lóng m̄-hcai che; i siūⁿ sèng ê tō-lí nā sái hī-khang thiaⁿ-kìⁿ, chhùi kóng chiū ōe chòe Ki-tok hó ê ha̍k-seng, che lóng sī ka-kī phiàn. Lâng thiaⁿ tō-lí chhin-chhiūⁿ iā chéng-chí, ōe ēng chhùi thoân tō-lí, chin-chiàⁿ bô kàu-gia̍h thang kan-chèng i sim-lāi ū sìn tō-lí. Kàu sím-mn̄g hit ji̍t ta̍k-ê chiàu i ê só͘ kiâⁿ kiat-àn. Hit ji̍t Siōng-tè m̄-nā mn̄g lán ū sìn á-bô, sòa mn̄g lán ū kiâⁿ bô, chiah ū kiat-àn. Sè-kan soah-bé pí-phēng chhin-chhiūⁿ siu-sêng hit-tia̍p, gō͘-kak tùi-tiōng tio̍h ōe kiat-chí, che sī lí lóng chai. Tùi chia khòaⁿ kìⁿ--lâi, Ho͘N3-giân lām-sám kóng sèng e ha̍k-seng, kàu soah bé-ji̍t tek-khak hō͘ Chú m̄-ti̍h. 基督徒講:「著。是講若無行伊ê話是空空;親像身軀若無神魂,就是死ê身軀。講起--來,敬拜上帝tàu-tí著實實去行。聖冊有講『Tùi艱苦ê時陣照顧孤單、守寡,tiàm世間家己照顧無lâ-sâm-sia̍h,che真正是誠實敬拜,tùi父上帝ê面前攏無厘厘仔驚人。』好言攏m̄知che。伊想聖ê道理若sái耳空聽--見,嘴講就會做基督好ê學生,che攏是家己騙。人聽道理親像掖種籽,會用嘴傳道理真正無夠額thang干證伊心內有信道理。到審問hit日,逐個照伊ê所行結案。Hit日上帝m̄-nā問咱有信抑無?續問咱有行無?才有結案。世間煞尾比並親像收成hit-tia̍p,五穀tùi重著會結籽,che是你攏知。Tùi chia看--起來,好言lām-sám講聖ê學生,到煞尾日的確hō͘主m̄-ti̍h。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說