首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有69個段落,163個語句,2970個語詞,4295個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_06 天路歷程_06
Bûn Iok-hān 文約翰
A-pho-lûn kóng, Lí ho̍k-sāi chit-ê Chú, í-keng bô chīn-tiong, beh-thái-ōe ǹg-bāng tit-tio̍h siúⁿ? 阿波侖講:「你服事這個主已經無盡忠,beh thái會向望得著賞?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa ta̍t-lo̍h bô chīn-tiong? 基督徒講:「我ta̍t落無盡忠?」
A-pho-lûn kóng, Lí khí-thâu chiūⁿ-lō͘ tī Iu-ut ê thô͘-bê lāi hiám-hiám kek--sí, sim-koaⁿ chiū léng-tām; koh lí pē hit-ê tàⁿ, eng-kai thèng-hāu Chú kā lí pàng, nā-sī lí ēng put ha̍p-gî hoat-tō͘ chhì-khòaⁿ ōe lām-sám pàng; koh lí bat chhìn-chhái khùn sit-lo̍h lí ê bûn-pîn; koh chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ N̄g chiah sai, chiū siūⁿ beh tò-tńg--khì; koh lí kiâⁿ chit tiâu lō͘ ê tāi-chì, nā kóng só͘ khòaⁿ-kìⁿ, só͘ thiaⁿ-kìⁿ, só͘ tú-tio̍h, sim-lāi ê ì-sù, tùi thâu kàu bé lóng ài lâng o-ló. 阿波侖講:「你起頭上路tī憂鬱塗糜內險險kek--死,心肝就冷淡;koh你背hit個擔,應該聽候主kā你放,但是你用不合宜ê法度試看會lām-sám放;koh你bat chhìn-chhái睏,失落你ê文憑;koh一下看見兩隻獅就想beh倒轉--去;koh你行這條路ê代誌,若講所看見、所聽見、所tú著,心內ê意思,tùi頭到尾攏愛人o-ló。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí taⁿ só͘ kóng ê tāi-chì si̍t-chāi ū, ia̍h ū pa̍t mi̍h ê pháiⁿ lí lóng bē bat kóng, nā-sī góa só͘ ho̍k-sāi ê Chú, sim-koaⁿ chû-pi, hoaⁿ-hí sià-chōe; koh chiah-ê pháiⁿ, góa chá khiā-khí tī lí ê kok lóng-chóng bat ū, chiū-sī hiahN-sî ài pháiⁿ, chhin-chhiūⁿ ài chia̍h hó mi̍h, chóng-sī góa taⁿ oàn-hūn thó͘-khùi hit-ê pháiⁿ, ia̍h í-keng ū tit-tio̍h Chú sià-bián. 基督徒講:「你今所講ê代誌實在有,亦有別物ê歹你攏未bat講。但是我所服事ê主,心肝慈悲,歡喜赦罪。Koh chiah-ê歹,我早企起tī你ê國攏總有。就是hiahN時愛歹親像愛食好物。總是我今怨恨、吐氣hit個歹,亦已經有得著主赦免。」
Hit-sî A-pho-lûn hoat-sèng tōa siū-khì kóng, Góa sī chit-ê Chú ê tùi-te̍k, oàn-hūn i, ia̍h oàn-hūn i ê hoat-tō͘, i ê peh-sìn, góa taⁿ chi̍t chōa kiâⁿ, tiâu-kò͘-ì lâi chó͘-tòng lí. Hit時阿波侖發性大受氣,講:「我是這個主ê對敵,怨恨伊,亦怨恨伊ê法度、伊ê百姓;我今一chōa行,刁故意來阻擋你。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí só͘ chòe tio̍h sòe-jī; góa taⁿ teh kiâⁿ Chú ê tōa lō͘, chiū-sī thàu kàu sèng ê só͘-chāi, só͘-í khak hó lí tio̍h ka-kī kín-sīn. 基督徒講:「你所做著細膩。我今teh行主ê大路,就是thàu到聖ê所在,所以較好你著家己謹慎。」
A-pho-lûn chiū tián-khui kha-chiú, lóng-chóng ûi-cha̍h hit-ê lō͘, kóng, Góa lóng m̄-kiaⁿ; lí chit-n̍i̍h tio̍h sí, góa kí im-hú ê kúi-siū lâi chiù-chōa, tek-khak bô pàng lí koh kiâⁿ, chit-tia̍p beh bia̍t-bô lí ê sìⁿ-miâ. Kóng án-ni, chiū ēng hé-chìⁿ lâi siā i ê heng-khám, nā-sī Ki-tok-tô͘ ēng chhiú--n̍i̍h ê pâi lâi jia, chiū bô siong-hāi. 阿波侖就展開腳手,攏總圍截hit個路,講:「我攏m̄驚。你這n̍i̍h著死。我指陰府ê鬼壽來咒詛,這tia̍p beh滅無你ê生命。」講án-ni,就用火箭來射伊ê胸坎,但是基督徒用手--ni̍h ê牌來遮,就無傷害。
Ki-tok-tô͘ chiah chai tāi-chì pek-kín, bōe tit thang tiāⁿ-tiāⁿ khiā, chiū pui̍h8 kiàm. A-pho-lûn chiū chìn-chêng chīn-la̍t kong, chìⁿ ná lo̍h hō͘, Ki-tok-tô͘ sui-jiân chīn-la̍t tí-tng, iáu-kú kha-chhiú, thâu bīn lóng tio̍h-siong, chiū sió-khóa thè, A-pho-lûn jip--i; Ki-tok-tô͘ koh chìn-chêng, chhut-la̍t kap i tùi-te̍k, tōa-tîm kau-chiàn, iok-lio̍k pòaⁿ ji̍t kú, kàu khùi-la̍t tit-beh bô; in-ūi lâng tio̍h-siong kàu án-ni, tek-khak ná-bô la̍t. 基督徒才知代誌逼緊,bōe-tit-thang定定企,就拔劍。阿波侖就進前盡力攻,箭若落雨。基督徒雖然盡力抵擋,iáu-kú腳、手、頭、面攏著傷,就小可退。阿波侖jip--伊;基督徒koh進前,出力kap 伊對敵,tōa-tîm交戰,約略半日久到氣力tit-beh無;因為人著傷到án-ni,的確那無力。
A-pho-lûn khòaⁿ sè-bīn án-ni, chiū chhek-óa, kap Ki-tok-tô͘ phō teh ián, chiū chiong Ki-tok-tô͘ hi̍t tó tī tōe--n̍i̍h. Ki-tok-tô͘ ê kiàm ka-la̍uh, A-pho-lûn hoaⁿ-hí kóng, Taⁿ lí ê sìⁿ-miā tek-khak bô, chiū chhut-la̍t phah i kàu hiám-hiám sí. Ki-tok-tô͘ phah-sǹg taⁿ bô thang ǹg-bāng. A-pho-lûn kia̍h-khí chhiú beh koh phah chi̍t-ē, chiū chit-ê hó lâng tek-khak sí; kai-chài Siōng-tè ê un-tián, Ki-tok-tô͘ chhun chhiú sa--tio̍h i ê kiàm, chiū kóng, ‘Tùi-te̍k--ah, lí m̄-sái hoaⁿ-hí, góa sui-jiân poa̍h-tó, tek-khak koh khí-lâi, chiū peh khí-lâi, ēng kiàm lâi chha̍k i, A-pho-lûn kín-kín thè, chhin-chhiūⁿ tio̍h tāng siong, Ki-tok-tô͘ ji̍p i, koh phah, kóng, “Óa-khò thiàⁿ góa--ê, góa tek-khak ōe kah iâⁿ.” A-pho-lûn chiū thí si̍t kín-kín pe--khì. Ki-tok-tô͘ bô koh khòaⁿ-kìⁿ; chhin-chhiūⁿ si kóng, 阿波侖看勢面án-ni,就chhek倚,kap 基督徒抱teh ián,就將基督徒hi̍t倒tī地--ni̍h。基督徒ê劍ka落,阿波侖歡喜講:「今你ê生命的確無。」就出力扑伊到險險死。基督徒扑算今無thang向望。阿波侖kia̍h起手beh koh扑一下,就這個好人的確死。佳哉上帝ê恩典,基督徒伸手sa著伊ê劍,就講:「對敵--ah,你m̄-sái歡喜,我雖然跋倒,的確koh起來。」就peh起來,用劍來chha̍k伊。阿波侖緊緊退,親像著重傷,基督徒jip伊,koh扑,講:「倚靠疼我--ê,我的確會較贏。」阿波侖就thí翅緊緊飛--去。基督徒無koh看見。親像詩講:
Taⁿ khòaⁿ sū-chêng chīn sim-sek, 今看事情真心適,
Sèng-tô͘ mô͘-kúi saⁿ tùi-te̍k, 聖徒魔鬼相對敵,
Sèng-tô͘ khò Chú kia̍h sîn-kiàm, 聖徒靠主kia̍h神劍,
Mô͘-kúi thâi su cháu khì tiàm. 魔鬼thâi輸走去tiàm。
Nā-sī chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, chhin-hī thiaⁿ-kìⁿ, chiū bô lâng ōe siūⁿ-chhut phah-sǹg, kau-chiàn ōe tōa-tîm kàu án-ni, A-pho-lûn koài siaⁿ tōa háu, thò͘-khì chhin-chhiūⁿ lêng; Ki-tok-tô͘ thó͘-khùi chhan-kiò, bīn tài iu-lông, A-pho-lûn hō͘ i ēng kiàm chha̍k-tio̍h, Ki-tok-tô͘ chiah kia̍h thâu lî-lî-á chhiò. Hāi--ah! chit-ê tāi-chì put-chí thang kiaⁿ, góa bē bat khòaⁿ-kìⁿ. 若m̄是親目看見,親耳聽見,就無人會想出扑算,交戰會tōa-tîm到án-ni。阿波侖怪聲大哮,吐氣親像龍;基督徒吐氣chhan叫,面帶憂容。阿波侖khit伊用劍chha̍k著,基督徒才kia̍h頭lî-lî-仔笑:「Hāi--ah!這個代誌不止thang驚,我未bat看見。」
Kau-chiàn liáu-āu, Ki-tok-tô͘ kóng, Kiù góa thoat-lī sai ê chhùi, pang-chān góa khah-iâⁿ A-pho-lûn, taⁿ tio̍h kám-siā i, chiū chhiùⁿ-koa kóng, 交戰了後,基督徒講:「救我脫離獅ê嘴,幫贊我較贏阿波侖,今著感謝伊。」就唱歌講:
Kúi-ông bô͘ hāi góa lêng-hûn,
Chhin-chhiūⁿ kau-lêng beh lâi thun;
Siū-khì hoat-chhut ná hé to̍h,
Siā chìⁿ chia̍p-chia̍p ná hō͘ lo̍h;
Kai-chài Sèng-sîn tōa un-hūi,
Ki-tok ha̍k-seng iâⁿ mô͘-kúi;
Góa tio̍h chīn-sim ǹg Kiù-chú,
Kám-siā o-ló͘ bāng nî kú.
鬼王謀害我靈魂,
親像蛟龍beh來吞;
受氣發出若火to̍h,
射箭捷捷若雨落;
佳哉聖神大恩惠,
基督學生贏魔鬼;
我著盡心向救主,
感謝o-ló萬年久。
Hit-sî khòaⁿ ū lâng ê chhiú chhun chhut, chhiú-lāi ū oa̍h-miā chhiū ê hio̍h, hō͘ Ki-tok-tô͘, chi̍h--tio̍h lâi kô͘ tio̍h-siong ê só͘-chāi, liâm-piⁿ hó; chiū chē--teh hioh kha, chiong Khûn-sīn in só͘ sàng ê chiú kap piáⁿ lâi lim-chia̍h, ho̍k-tńg cheng-sîn khùi-la̍t, chiū koh kiâⁿ-lō͘; chhiú iáu-kú kia̍h kiàm, kiaⁿ-liáu kiám-chhái ōe koh tú-tio̍h tùi-te̍k, nā-sī Ku-khiam soaⁿ-kok lāi lóng bô koh tú-tio̍h. Hit時看有人ê手伸出,手內有活命ê樹葉,hō͘基督徒,接--著來糊著傷ê所在,liâm-piⁿ好。就坐--teh歇腳,將勤慎in所送ê酒kap 餅來lim食,復轉精神、氣力,就koh行路。手iáu-kú kia̍h劍,驚了會koh tú著對敵,但是居謙山谷內攏無koh tú--著。
Keng-kè chit-ê soaⁿ-kok, chiū kàu koh chi̍t-ê Soaⁿ-kok, miâ kiò Sí-ìm soaⁿ-kok, beh khì Thiⁿ-siâⁿ, lō͘ tio̍h tùi chia, só͘-í put-tek-put tio̍h-kè. Chit-ê soaⁿ-kok ke̍k chhiⁿ-chhìn, sian-ti lâng Iâ-lī-bí, bat chí chit ūi-á, kóng sī khòng-iá kham-khia̍t, khó͘-ōaⁿ sí-ìm ê tōe, lāi-bīn bô lâng chiūⁿ-lo̍h, ia̍h bô lâng tòa hia khiā-khí. 經過這個山谷,就到koh 1個山谷,名叫死蔭山谷。Beh去天城,路著tùi chia。所以不得不著過。這個山谷極chhiⁿ-chhìn,先知人耶利米bat 指這位仔,講是曠野khâm-khia̍t,khó-ōaⁿ死蔭ê 地,內面無人上落,亦無人tòa hia企起。
Ki-tok-tô͘ kàu chit-ê soaⁿ-kok, pí tāi-seng kap A-pho-lûn kau-chiàn, chêng-hêng koh-khah kan-khó͘. Tú-á kàu chit-ê Sí-ìm ê kau-kài, tú-tio̍h N̄g lâng tōa-pō͘ cháu tò-tńg--lâi; chāi-chá hiâm Ka-lâm tōe chòe pháiⁿ só͘-chāi, chiū-sī chí N̄g lâng ê chó͘. 基督徒到這個山谷,比代先kap 阿波侖交戰情形koh較艱苦。Tú-á到這個死蔭ê交界,tú著兩人大步走倒轉--來,在早嫌迦南地做歹所在,就是這兩人ê祖。
Ki-tok-tô͘ mn̄g in, Lín beh ta̍t-lo̍h khì? 基督徒問in:「Lín beh ta̍t落去?」
Hí N̄g lâng tōa siaⁿ kiò, Kóaⁿ-kín thè, kóaⁿ-kín thè, lí nā ài oa̍h tio̍h tè goán. Hí兩人大聲叫:「趕緊退!趕緊退!你若ài活亦著tè阮。」
Ki-tk-tô͘ mn̄g, Sī sím-mi̍h iân-kò͘! 基督徒問:「是甚mi̍h緣故?」
Nn̄g lâng kóng, Hngh! Iân-kò͘--ah! Sī chit lō͘ ê iân-kò͘, goán tāi-seng kiâⁿ, hiám-hiám bōe tit-thang tò-tńg--lâi, nā koh chìn kúi pō͘, tek-khak bōe kàu chia lâi pò lí. 兩人講:「Hngh!緣故--ah!是這路ê緣故。阮代先行,險險bōe-tit-thang倒轉--來,若koh進幾步,的確bōe到chia來報你。」
Ki-tok-tô͘ mn̄g, Lí só͘ tú-tio̍h sī sím-mi̍h mi̍h? 基督徒問:「Lín所tú著是甚mi̍h物?」
Nn̄g lâng ìn kóng, Goán hiám-hiám ji̍p Sí-ìm ê soaⁿ-kok, kai-chài chêng-bīn lō͘ siông-sè khòaⁿ, chai-kiò hit-ê gûi-hiám, chiah thang cháu-siám. 兩人應講:「阮險險入死蔭ê山谷,佳哉前面ê路詳細看,知kiò hit個危險,才thang走閃。」
Ki-tok-tô͘ mn̄g, Lín khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h--ah, chòe lín kóng. 基督徒問:「Lín看見甚mi̍h--ah?做lín講。」
Nn̄g lâng ìn, Khòaⁿ sim8-mi̍h--ah! Sī khòaⁿ-kìⁿ chit-ê soaⁿ-kok o͘-o͘ àm-àm; ū im-hú ê iau-chiⁿ, kúi-koài, kau-lêng, sì-kòe ū koài siaⁿ siông-siông âu-kiò, chhin-chhiūⁿ lâng siū khok-to̍k ê hêng-hoa̍t, chē ke̍k chhám ê thi̍h-liān; ū hun-hun loān-loān ê o͘-hûn, hō͘ lâng sí-sim; ū chhiⁿ-chhìn, sí-sit ê khì tà tī téng-bīn; tāi-khài kóng, chit-ê soaⁿ-kok sī hūn-hūn tūn-tūn, hō͘ lâng kiaⁿ kàu-ke̍k. 兩人應:「看甚mi̍h--ah?是看見1個山谷烏烏暗暗。有陰府ê妖精、鬼怪、蛟龍,四界有怪聲常常喉叫,親像人受酷毒ê刑罰,坐極慘ê鐵鏈;有紛紛亂亂ê烏雲,hō͘人死心;有chhiⁿ-chhìn死失ê氣罩tī頂面。大概講,這個山谷是混混沌沌,hō͘人驚到極。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lín sui-jiân kóng án-ni, nā-sī beh khì thiⁿ-siâⁿ iáu-kú tek-khak tio̍h tùi chia kè. 基督徒講:「Lín雖然講án-ni,若是beh去天城,iáu-kú的確著tùi chia過。」
Nn̄g lâng kóng, Ài tùi chia kè, kù-chāi lí, goán tek-khak m̄; chiū chòe in khì. Ki-tok-tô͘ koh kiâⁿ, chhiú iû-goân kia̍h kiàm, kiaⁿ-liáu ōe tú-tio̍h tùi-te̍k. 兩人講:「愛tùi chia過,據在你。阮的確m̄。」就做in去。基督徒koh行,手猶原kia̍h劍,驚了會 tú著對敵。
Góa bāng-kìⁿ chit-ê soaⁿ-kok, tùi thâu kàu bé, chó-pêng ū chhim-kau, chhiⁿ-mî khan chhiⁿ-mî le̍k-tāi lóng-chóng hām-lo̍h chia tîm-lûn; iū-pêng ū nōa-thô͘ ke̍k hiám; sui-jiân chòe hó ê lâng, nā hām-lo̍h ia̍h bô tè thang khiā-kha; Chāi-chá Tāi-pi̍t ông bat hām-lo̍h chia, chóng-sī Choân-lêng--ê chhun chhiú, pui̍h8 i chhut, chiah bô kek--sí. Chit só͘-chāi lō͘ ia̍h put-chí oe̍h, só͘-í Ki-tok-tô͘ ê chêng-hêng it-hoat kan-khó͘. Soaⁿ-kok lāi ke̍k o͘-àm, nā siám-pī chó-pêng ê chhim-kau, chiū hiám-hiám hām-lo̍h iū-pêng ê nōa-thô͘, nā siám-pī iū-pêng ê nōa-thô͘; chiū hiám-hiám hām-lo̍h chó-pêng ê chhim-kau; án-ni-siⁿ ná kiâⁿ ná kiâ, siông-siông chhám-chhoeh thó͘-khùi; teh kiâⁿ ta̍k pái khí kha lâi ta̍h, m̄-chāi ōe ta̍h--tio̍h sím-mi̍h só͘-chāi. 我夢見這個山谷tùi頭到尾,左爿有深溝,青瞑牽青瞑,歷代攏總陷落chia沈淪;右爿有爛塗極險,雖然做好ê人,若陷落亦無地thang企腳。在早大衛王bat 陷落chia,總是全能--ê伸手拔伊出,才無kek--死。這所在路亦不止隘,所以基督徒ê情形一發艱苦。山谷內極烏暗,若閃避左爿ê深溝,就險險陷落右爿ê爛塗;若閃避右爿ê爛塗,就險險陷落左爿ê深溝。Án-ni-sin那行那行,常常慘慼吐氣!Teh行,逐擺起腳來踏,m̄知會踏著甚mi̍h所在!
Góa koh khòaⁿ-kìⁿ kiâⁿ chit-ê soaⁿ-kok kàu pòaⁿ-lō͘; chiū kè tē-ge̍k ê chhim-khiⁿ tī lō͘-piⁿ, ta̍uh-ta̍uh chhut hé-iām o͘-o͘ ê hûn, hé-chhiⁿ koài siaⁿ. Ki-tok-tô͘ kàu hit ūi-á, chiū ka-kī siūⁿ kóng, Góa taⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? Tú-tio̍h A-pho-lûn bōe pí-tit tú-tio̍h chit-ê; sui-jiân kia̍h kiàm, ū sím-mi̍h lō͘-ēng? Chiū siu i ê kiàm, lâi ēng pa̍t mi̍h ê khì-kū, miâ kiò Siông-siông kî-tó. Góa thiaⁿ-kìⁿ i tōa siaⁿ kiò kóng, ‘Khún-kiû Iâ-hô-hoa lâi kiù góa ê lêng-hûn.’ Ki-tok-tô͘ kiâⁿ kú-kú, iáu-kú ū hé-iām nà tī bīn-chêng, ū ai-oàn ê siaⁿ âu-âu kiò-kiò bô tiāⁿ bô tio̍h; Ki-tok-tô͘ kiaⁿ-liáu ōe tú-tio̍h thún-ta̍h hún-sin chhùi-kut; khòaⁿ-kìⁿ chit-hō ê tāi-chì, thiaⁿ-kìⁿ chit-hō ê siaⁿ, kiâⁿ phò͘-gōa lō͘ siông-siông ū án-ni, chiah kàu chi̍t-só͘-chāi, ū siaⁿ chhin-chhiūⁿ kúi chiâⁿ tīn lâi; Ki-tok-tô͘ kàu hit ūi, chiū thêng kha tiû-tû, m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ, ū-sî siūⁿ tio̍h tò-tńg--khì, chiah koh ka-kī phah-sǹg, í-keng kiâⁿ ê lō͘ tú-tio̍h gûi-hiám put-chí chōe, kì-jiân lóng-chóng thoat-lī, taⁿ keng-kè soaⁿ-kok, káⁿ í-keng kiâⁿ khah ke chi̍t-pòaⁿ lō͘, siat-sú tò-tńg--khì, pí chìn-chêng kiâⁿ koh-khah tōa gûi-hiám, chiah koat-ì tio̍h chìn-chêng kiâⁿ. Chiah-ê kúi chiām-chiām kūn-óa, Ki-tok-tô͘ chiū chhut tōa siaⁿ kiò kóng, ‘Góa óa-khò Iâ-hô-hoa Siōng-tè ê khùi-la̍t hó-táⁿ lâi kiâⁿ.’ Kúi chiū kiu-cháu, m̄-káⁿ óa-kūn. 我koh看見行這個山谷半路,就過地獄ê深坑tī路邊,ta̍uh-ta̍uh出火焰烏烏ê雲,火星、怪聲。基督徒到hit位仔,就家己想講:「我今著怎樣?Tú著阿波侖bōe比得tú著這個!雖然kia̍h劍,有甚mi̍h路用?」就收伊ê劍,來用別物ê器具,名叫常常祈禱。我聽見伊大聲叫講:「懇求耶和華來救我ê靈魂。」基督徒行久久,iáu-kú有火焰nà tī面前,有哀怨ê聲喉喉叫叫無定無著,基督徒驚了會tú著thún踏,粉身碎骨,看見這號ê代誌,聽見這號ê聲,行舖外路常常有án-ni。才到 1所在有聲親像鬼成陣來,基督徒到hit位,就停腳躊躇,m̄知beh怎樣?有時想著倒轉--去,才koh家己扑算:「已經行路tú著危險不止濟,既然攏總脫離。今經過山谷,káⁿ已經行較加一半,設使倒轉去,比進前行koh較大危險。」才決意著進前行。Chiah-ê鬼漸漸近倚,基督徒就出大聲叫講:「我倚靠耶和華上帝ê氣力,好膽來行。」鬼就kiu走,m̄敢倚近。
Soaⁿ-kok o͘-àm thang kiaⁿ-hiâⁿ,
Kiù-chú ha̍k-seng ia̍h tio̍h kiâⁿ;
Oa̍h-lō͘ sui-jiân kūn im mn̂g,
Ti̍t kiâⁿ chiū ōe ji̍p thiⁿ-tn̂g.
山谷烏暗thang驚惶,
救主學生亦著行,
活路雖然近陰門,
直行救會入天堂。
Koh ū chi̍t-hāng ê tāi-chì, góa phah-sǹg ia̍h tio̍h kóng; góa khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok-tô͘ Hit-sî sim-koaⁿ kiaⁿ kàu jû-chhiáng-chhiáng, bōe hun-piat ka-kī ê siaⁿ; teh kiâⁿ kūn hit-ê hé-khiⁿ, ū chi̍t-ê pháiⁿ kúi liam-liam tè i ka-chiah-āu, ēng tōa-tîm siat-to̍k Siōng-tè ê ōe, i ê siaⁿ sui-jiân sòe, nā-sī tn̂g koh bêng, ji̍p Ki-tok-tô͘ ê hī-khang thàu kàu sim, Ki-tok-tô͘ lia̍h chòe sī ka-kī ê sim só͘ hoat-chhut. Chit tāi-chì, pí tāi-seng lóng-chóng só͘ tú-tio̍h--ê, hō͘ Ki-tok-tô͘ koh-khah tōa iu-būn, ka-kī siūⁿ i tāi-seng put-chí thiàⁿ Chú, taⁿ lâi siat-to̍k i, sim pháiⁿ kàu án-ni; nā-sī si̍t-chāi m̄-sī i ê sim pháiⁿ, sī kiaⁿ kàu loān, m̄-chai thang ng hī-khang, ia̍h m̄-chāi hit-ê siat-to̍k ê ōe tùi ta̍t-lo̍h lâi. Koh有1項ê代誌,我扑算亦著講。我看見基督徒hit時心肝驚到茹chhiáng-chhiáng,bōe分別家己ê聲,teh行近hit個火坑,有1個歹鬼liam-liam tè伊ka-chiah後,用tōa-tîm褻瀆上帝ê話。伊ê聲細但(tān)是長koh明,入基督徒ê耳空thàu到心。基督徒掠做是家己ê心所發出。這個代誌,比代先攏總所tú著--ê,hō͘基督徒koh較大憂悶。家己想:「代先不止疼主,今來褻瀆伊,心歹到án-ni。」但是實在m̄是伊ê心歹,是驚到亂,m̄知thang ng耳空,亦m̄知hit個褻瀆ê話tùi ta̍t落來。
Ki-tok-tô͘ teh kiâⁿ, sim-koaⁿ chhoeh-chhoeh, jiân-āu thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ chhin-chhiūⁿlâng tī thâu-chêng kiâⁿ, teh kóng, ‘Góa tit-tio̍h lí pì-iū, só͘-í keng-kè Sí-ìm ê tōe ia̍h bô kiaⁿ.’ Ki-tok-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ chit-ê siaⁿ, chiū hoaⁿ-hí tùi ka-kī kóng, Kiâⁿ chit-ê soaⁿ-kok-iāi ia̍h ū kèng-ùi Siōng-tè ê lâng, m̄-nā góa ka-kī tiā-tiāⁿ; koh chit-ê lâng bêng-bêng tit-tio̍h Siōng-tè ê pì-iū, kiám ū pì-iū i tiā-tiāⁿ, ia̍h bô pì-iū góa? Tek-khak ū pì-iū góa, chóng-sī góa ka-kī m̄-chai; taⁿ tio̍h ji̍p óa chit-ê lâng, góa chiū ū phōaⁿ. Ki-tok-tô͘ chiū chìn-chêng kiâⁿ, kiò chit-ê thâu-chêng ê lâng; nā-sī hit lâng m̄ ìn, in-ūi i ia̍h phah-sǹg chit só͘-chāi nā i chi̍t-lâng tiā-tiāⁿ. 基督徒teh行,心肝chhoeh-chhoeh,然後聽見有聲親像人tī頭前行,teh講:「我得著你庇佑,所以經過死蔭ê地亦無驚。」基督徒聽見這個聲,就歡喜,對家己想講:「行這個山谷內,亦有敬畏上帝ê人,m̄-nā我家己tiāⁿ-tiāⁿ。Koh這個人明明得著上帝ê庇佑,kiám有庇佑伊tiāⁿ-tiāⁿ,亦無庇佑我?的確有庇佑我,總是我家己m̄知。今著jip倚這個人,我就有伴。」基督徒就進前行,叫這個頭前ê人。但是hit人m̄應,因為伊亦扑算這所在,nā 伊1人tiāⁿ-tiāⁿ。
Bô lōa-kú thiⁿ phah-phú kng, Ki-tok-tô͘ hoaⁿ-hí kóng, “Chú hō͘ sí-sit ê ìm-ńg pìⁿ chòe chá-khí sî ê kng.” Thiⁿ chiām-chiām kng, Ki-tok-tô͘ chiū oa̍t-thâu khòaⁿ só͘ kiâⁿ lâi ê lō͘, m̄-sī ài tò-tńg--khì, sī ài thàn ji̍t-sî ê kng, lâi khòaⁿ mî--sî só͘ keng-kè ê gûi-hiám; chiū bêng-bêng khòaⁿ-kiⁿ chó-pêng ê chhim-kau, iū-pêng ê nōa-thô͘; tiong-ng ê lō͘ ke̍k oe̍h; koh khòaⁿ-kìⁿ chiah-ê im-hú ê iau-chiⁿ, kúi-koài, kau-lêng. Taⁿ lóng-chóng hn̄g-hn̄g lī-khui, m̄-káⁿ óa, in-ūi thiⁿ í-keng kng. Chiah-ê gûi-hiám Ki-tok-tô͘ tāi-seng put-chí kiaⁿ, taⁿthiⁿ-kng khòaⁿ khah bêng, sim-lāi siūⁿ ka-kī chi̍t-lâng kiâⁿ chit tiâu lō͘, ia̍h lóng-chóng tit-tio̍h thoat-lī, chiū tōa tah-hiahN. Ji̍t-thâu í-keng chhut, chit-ê ia̍h sī Siōng-tè ê tōa un-tián, in-ūi Sí-ìm soaⁿ-kok téng pòaⁿ lō͘ sui-jiân gûi-hiám, ē pòaⁿ-lō͘ koh-khah gûi-hiám. Tùi Ki-tok-tô͘ só͘ khiā-kha ê só͘-chāi, thàu kàu soaⁿ-kok ê kháu-bīn, iân-lō͘ lóng-chóng ū lô-bāng, oa̍h-tauh, tōe-hām, chhim-khiⁿ kap lóng-chóng ê ki-koan; siat-sú teh kiâⁿ lō͘ chhin-chhiūⁿ tāi-seng hiah o͘-àm, sui-jiân ū chheng-tiâu ê sìⁿ-miā, ia̍h tio̍h bia̍t-bô. Taⁿ ji̍t í-keng chiūⁿ, Ki-tok-tô͘ chiū kóng, “Chú ê kng sì-kòe chiò, sui-jiân kiâⁿ o͘-àm, ia̍h ōe chiò-tio̍h kng.” 無偌久天扑phú光,基督徒歡喜講:「主hō͘死失ê蔭影變做早起時ê光。」天漸漸光,基督徒就越頭看所行--來ê路,m̄是ài倒轉--去,是ài趁日--時ê光,來看暝--時所經過ê危險。就明明看見左爿ê深溝,右爿ê爛塗,中央ê路極隘。Koh看見chiah-ê陰府ê妖精、鬼怪、蛟龍。今攏總遠遠離開m̄敢倚,因為天已經光。Chiah-ê危險基督徒代先不止驚,今天光看較明,心內想家己1人行這條路,亦攏總得著脫離,就大tah-hiahN。日頭已經出,這個亦是上帝ê大恩典。因為死蔭山谷頂半路雖然危險,下半路koh較危險。Tùi基督徒所企腳ê所在,thàu到山谷ê口面,沿路攏總有羅網、活tauh、地陷、深坑kap 攏總ê機關。設使teh行路親像代先hiah烏暗,雖然有千條ê生命,亦著滅無。今,日已經上,基督徒就講:「主ê光四界照,雖然行烏暗,亦會照著光。」
Ki-tok-tô͘ thàn chit-ê kng, kiâⁿ kàu soaⁿ-kok ê kháu-bīn. Góa bāng-kìⁿ chhut hit-ê soaⁿ-kok ê só͘-chāi ū hui̍h, ū kut, ū sio ê kut-thâu hu, ū chhùi-chhùi ê sin-si; che lóng-chóng sī chá-chêng kiâⁿ chit tiâu lō͘ ê lâng, tú-tio̍h hām-hāi tī chia. Góa teh siūⁿ chit-ê sî sím-mi̍h iân-kò͘, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ thâu-chêng ū chi̍t-ê tōng, chāi-chá ū N̄g ê hó-hàn lâng khiā hia, chi̍t-ê miâ Pài-siōng , chi̍t-ê miâ Pà-pek , chí N̄g lâng óa-khò tōa koân-sè, kiâⁿ chân-jím hāi-sí chōe-chōe sèng-tô͘. Chit só͘-chāi só͘ ū ê hui̍h, kut, kap chiah-ê, lóng sī chí N̄g lâng só͘ hām-hāi--ê. Ki-tok-tô͘ keng-kè hia, bô sím-mi̍h gûi-hiám; góa lio̍h-á kî-koài, āu-lâi chai hit-ê iân-kò͘, chiū-sī Pài-siōng í-keng sí kú--lah; Pà-pek sui-bóng iáu tī-teh, nā-sī í-keng lāu, koh siàu-liân ê sî, chōe-chōe kau-chiàn sún-siong i ê khùi-la̍t; só͘-í chit tia̍p soe-lám, kha-chhiú bān-tūn, nā ōe chē tī tōng-kháu tiāⁿ-tiāⁿ, chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng keng-kè, chiū siū-khì lâi gîn: in-ūi bōe-tit-thang khí-lâi lia̍h, chiū kā-gê chhiat-chhí. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ chit-ê lāu hàn, sim lio̍h-á kiaⁿ, sui-jiân bōe-ōe hāi lâng, iáu-kú háng-hoah kóng, Nā bô koh sio-sí lín, lín éng-éng m̄ kóe-pìⁿ. Ki-tok-tô͘ chēng-chēng m̄ ìn, ûn-ûn-á kè-khì, lóng bô siū i hāi. Hit-sî hoaⁿ-hí gim-si, kóng, 基督徒趁這個光,行到山谷ê口面。我夢見出hit個山谷ê所在有血、有骨,有燒ê骨頭灰、有碎碎ê身屍,che攏總是早前行這條路ê人,tú著陷害tī chia。我teh想這個是甚mi̍h緣故?忽然看見頭前有1個洞,在早有兩個好漢人企hia,1個名拜像 ,亦1個名霸逼 。Chí兩人倚靠大權勢,行殘忍害死濟濟聖徒。這所在所有 ê血、骨kap chiah-ê,攏是chí兩人所陷害--ê。基督徒經過hia,無甚mi̍h危險。我略仔奇怪。後來知hit個緣故,就是拜像已經死久--lah。霸逼雖罔iáu tī--teh,但是已經老。Koh少年ê時,濟濟交戰損傷伊ê氣力,所以這tia̍p衰lám,腳手慢鈍,nā會坐tī洞口tiāⁿ-tiāⁿ。一下看見行天路ê人經過,就受氣來gîn;因為bōe-tit-thang起來掠,就kā牙切齒。基督徒看見這個老漢,心略略仔驚,雖然bōe會害人,iáu-kú háng喝講:「若無koh燒死lín,lín永永m̄改變。」基督徒靜靜m̄應,勻勻仔過--去,攏無khit伊害。Hit時歡喜吟詩,講:
Sí-ìm soaⁿ-kok kúi chiâⁿ tīn,
Gûi-hiám kiaⁿ-hiâⁿ kóng bōe chīn;
Lô-bāng oa̍h-tauh sì-kòe sī,
Tōe hām ki-koan oh-tit lī.
Loán-jio̍k ha̍k-seng keng-kè kiâⁿ,
Tùi-te̍k pháiⁿ kúi lóng bōe iâⁿ;
Bo̍k-hui sī Chú lâi pang-chān,
Chit-sî āu-lâi tio̍h siōng-chàn.
死蔭山谷鬼成陣,
危險驚惶講bōe盡。
羅網活tauh四界是,
地陷機關oh得離。
軟弱學生經過行,
對敵歹鬼攏bōe贏。
莫非是主來幫贊,
這時後來著相讚。
Ki-tok-tô͘ chìn-chêng kiâⁿ, hit tia̍p kàu chi̍t-ê lio̍h-á koâiⁿ ê só͘-chāi: kiâⁿ ê lâng peh chia thang khòaⁿ chêng ê lō͘. Ki-tok-tô͘ chiū peh hí téng-bīn teh khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ ū Chīn-tiong tī thâu-chêng ti̍t-ti̍t kiâⁿ. Ki-tok-tô͘ liâm-piⁿtōa siaⁿ kiò i kóng, Pêng-iú--ah, chhiáⁿ thêng-teh, góa beh kap lí saⁿ-kap kiâⁿ. Chīn-tiong oa̍t-kè-lâi khòaⁿ. Ki-tok-tô͘ koh kóng, Ûn-á kiâⁿ, ûn-á kiâⁿ, hō͘ góa jip lí ōe tio̍h. Chīn-tiong kóng, Góa sī tô-miā teh cháu, chhian-bān m̄-thang. 基督徒進前行,hit-tia̍p到1個略仔懸ê所在。行ê人peh chia thang看前ê路。基督徒就peh hí頂面teh看。看見有盡忠tī頭前直直行。基督徒liâm-piⁿ大聲叫伊講:「朋友--ah!且停--teh,我 beh kap 你相kap 行。」盡忠越過來看。基督徒koh講:「勻á行,勻á行,hō͘我jip你會著。」盡忠講:「我是逃命teh走,千萬m̄-thang。」
Ki-tok-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ che, sim-koaⁿ put-chí kip, liâm-piⁿ chhut-la̍t kín jip, bô lōa kú jip--tio̍h iā koh chòe thâu--i. Án-ni āu-piah--ê tò-hoán chòe thâu-chêng. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ khah-iâⁿ, sim-koaⁿ lio̍h-á kiau, bî-bî-á chhiò, kiâⁿ m̄-hó, bô tiuⁿ-tî, hut-jiân poa̍h-tó; thèng-hāu Chīn-tiong lâi khan--i, chiah ōe khí-lâi khiā. 基督徒聽見che,心肝不止急,liâm-piⁿ出力緊jip。無偌久jip--著,也koh做頭--伊。Án-ni後壁ê倒反做頭前。Hit-tia̍p基督徒較贏,心肝略仔驕,微微仔笑,行m̄好,無張持忽然跋倒。聽候盡忠來牽--伊,才會起來企。
Hit-tia̍p góa bāng-kìⁿ cheh N̄g lâng lia̍h-chôe teh kiâⁿ, ì-sù put-chí siong-hó, lō͘--ni̍h kìⁿ ū tú-tio̍h ê tāi-chì lóng hoaⁿ-hí saⁿ-kap kóng. Ki-tok-tô͘ tùi Chīn-tiong kóng, Án-hiaⁿ--ah, taⁿ jip-tio̍h lí, góa put-chí hoaⁿ-hí, koh hoaⁿ-hí Siōng-tè siⁿ lán, lí góa thang chòe tâng-phōaⁿ, lâi kiâⁿ chit tiâu hok-khì ê lō͘. Hit-tia̍p我夢見cheh 兩人掠齊teh行,意思不止相好。路--ni̍h見有tú著ê代誌攏歡喜相kap 講。基督徒對盡忠講:「俺兄--ah,今jip著你我不止歡喜,koh歡喜上帝生咱,你我thang做同伴,來行這條福氣ê路。」
Chīn-tiong kóng, Góa chhut Chiông-bông siâⁿ chiū siūⁿ ài kap án-hiaⁿ lí chòe phōaⁿ, nā-sī lí tāi-seng chhut-lâi, góa bô tà-tit-ôa chiah ka-kī kiâⁿ. 盡忠講:「我出將亡城,就愛kap 俺兄你做伴。但是你代先出來我無ta-tit-ôa 才家己行。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi góa chhut Chiong-bông siâⁿ, lí iáu-kú tiàm hia he ū jōa kú? 基督徒講:「Tùi我出將亡城你iáu-kú tiàm hia he有偌久?」
Chīn-tiong kóng, Góa tiám hia, kàu tòng lóng bōe tiâu, chiah chhut-lâi; nā-sī lí cháu chhut-lâi liáu, lâng lóng kóng cheh siâⁿ tek-khak ōe hō͘ thiⁿ-hé sio-lio--khì. 盡忠講:「我tiàm hia到擋攏bōe-tiâu 才出來。但是你走出來了,人攏講cheh城的確會hō͘天火燒lio--去。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ho͘hN! Siâⁿ--ni̍h ê lâng chin-chiàⁿ ū cheh ōe mah? 基督徒講:「Ho͘hN!城--n̍i̍h ê人真正有cheh話--mah?」
Chīn-tiong kóng, Ū--ah, hit-tia̍p lâng lóng ta̍k-ê teh kóng. 盡忠講:「有--lah,hit-tia̍p人攏逐個teh講。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chin-chiàⁿ ū án-ni, siáⁿ-sū siám-pī chai-ē cháu chhut--lâi nā lí ka-kī chi̍t-lâng? 基督徒講:「真正有án-ni,啥事閃避災禍走--出來nā你家己1人?」
Chīn-tiong kóng, Khiok ū chōe-chōe lâng án-ni teh kóng, liōng in ia̍h bô chin-tiuⁿ sìn. In tú-tú kóng cheh tāi-chì, iáu ū lâng mē--lí, lām-sám kóng, ché lō͘ chiū-sī káu-hūn sí, chi̍t-hūn oa̍h ê lō͘. Nā-sī lán ê siâⁿ kàu bé ōe hō͘ thiⁿ-hé sio-lio--khì, góa sī chin-tiuⁿ sìn, chiah ū cháu chhut--lâi. 盡忠講:「卻有濟濟人án-ni teh講,量in亦無真tiuⁿ信。In tú-tú 講che代誌iáu有人罵--你。Lām-sám講ché路就是9份死、1份活ê路。但是咱ê城到尾會hō͘天火燒lio--去。我是真tiuⁿ信才有走--出來。」
Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Góa ê chhù-piⁿ Iⁿ-chhian, lí ū thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng i mah? 基督徒就講:「我ê厝邊易遷,你有聽見人講伊--mah?」
Chīn-tiong kóng, Ū--ah; thiaⁿ-kìⁿ tè lí kiâⁿ, ū kiaⁿ kàu Iu-ut ê thô͘-khut, koh thiaⁿ-kìⁿ i poa̍h tī thô͘-khut--ni̍h; góa liōng hit-tia̍p i thong seng-khu tek-khak bak-tio̍h lâ-sâm-sia̍h ê thô͘-bê, nā-sī m̄-ài lâng chai. 盡忠講:「有--ah,聽見tè你行,有行到憂鬱ê塗窟。Koh聽見伊亦跋tī塗窟--ni̍h。我量hit-tia̍p伊thong身軀的確bak著lâ-sâm-sia̍h ê塗糜。但是m̄愛人知。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Siâⁿ--ni̍h ê lâng khòaⁿ-kìⁿ i tò-khì, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi--i? 基督徒講:「城--ni̍h ê人看見伊倒--去,怎樣款待--伊?」
Chīn-tiong kóng, I tò--khì liáu, chhìn-chhái lâng chōe-chōe ba̍k-tē bô--i, lóng bô lâng beh kap i kau-koan. I chhut siâⁿ koh tò-khì m̄-ta̍h to̍h-tit chhut khah hó. 盡忠講:「伊倒--去了chhìn-chhái人濟濟目地無--伊。攏無人beh kap 伊交關。伊出城koh 倒--去m̄-ta̍h莫得出來較好。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Siâⁿ--ni̍h ê lâng, chêng khòaⁿ chit tiâu lō͘ m̄ chiūⁿ ba̍k; taⁿ Īⁿ-chhian cheh lō͘ to pàng hiat-ka̍k, siáⁿ-sū iáu hiâm--i? 基督徒講:「城--ni̍h ê人前看這條路m̄上目,今易遷cheh路to͘放hiat-kak,啥事iáu嫌--伊?」
Chīn-tiong kóng, Lâng lóng kóng i ê kóng-ōe kap kiâⁿ tāi-chì bô saⁿ-ha̍p, hoán lâi hok-khì bô tiāⁿ-tio̍h, put-chí khó-o͘N3. Nā-sī góa kā i siūⁿ khí-lâi, i m̄-ti̍h cheh chèng-keng lō͘, liâm-piⁿ hō͘ lâng hiâm kàu án-ni, lia̍h-chòe ū-iáⁿ, che sī Siōng-tè pò-èng i ê pháiⁿ. 盡忠講:「人攏講伊ê講話kap 行代誌無相合。翻來覆去無定著,不止可惡。但是我kā伊想起來,伊m̄-ti̍h cheh正經路liâm-piⁿ hō͘人嫌到án-ni,掠做有影。Che是上帝報應伊ê歹。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí bē chhut siâⁿ bat kap cheh lâng kóng mah? 基督徒講:「你未出城,bat kap cheh人講--mah?」
Chīn-tiong kóng, Góa ū chi̍t-pái tī lō͘--n̍i̍h tú-tio̍h i. I ê bīn put-chí ū kiàn-siàu, khòaⁿ-kìⁿ góa chiū siám, chiah bē bat kap i kóng. 盡忠講:「我有一擺tī路--ni̍h tú著--伊,伊ê面不止有見笑,看見我就閃,才未bat kap 伊講。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Cheh lâng khí-thâu thàn chit-ê tō-lí lō͘-bé koh chòe pháiⁿ, chiah chhin-chhiūⁿ Sèng-chheh ū kóng, ‘Káu hoán tńg chia̍h i só͘ thò͘ ê mi̍h, ti sóe chheng-khì liáu koh khì hí thô͘-bê--n̍i̍h nòa’. Góa hit-tia̍p chhut siâⁿ, iáu ǹg-bāng cheh lâng ōe chòe hó, taⁿ kiaⁿ-liáu i ōe kap siâⁿ saⁿ-kap biat2-bô. 基督徒講:「Cheh人起頭趁這個道理,路尾koh做歹,才親像聖冊有講『狗反轉食伊所吐ê物;豬洗清氣了koh去hí塗糜--n̍i̍h nòa。』我hit-tia̍p出城iáu向望cheh人會做好,今驚了伊會kap 城相kap 滅無。」
Chīn-tiong kóng, Góa ia̍h kiaⁿ-liáu án-ni. Nā-sī kàu chit-ê khám-chām chī-chūi-á ū hoat-tit--i? 盡忠講:「我是驚了án-ni,但是到這個坎站是誰仔有法--tit伊?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Taⁿ Īⁿ-chhian ê tāi-chì, m̄-sái koh kóng, lâi kóng lí góa ê tāi-chì. Góa siūⁿ lí tī lō͘--n̍i̍h tek-khak ū tú-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì. Chhiáⁿ án-hiaⁿ lâi kap góa kóng. 基督徒講:「今易遷ê代誌m̄-sái koh講。來講你我ê代誌。我想你路--n̍i̍h的確有tú著甚mi̍h,請俺兄來kap我講。」
Chīn-tiong kóng, Lí poa̍h tī Iu-ut ê thô͘-bê--ni̍h, góa khì oe̍h-mn̂g bô cheh tāi-chì. Kan-ta tú-tio̍h chi̍t-ê pháiⁿ hū-jîn-lâng, miâ kiò Îm-hū, hiám-hiám khit i bê--khì. 盡忠講:「你跋tī憂鬱ê塗糜--n̍i̍h,我去隘門無cheh代誌。Kan-ta tú著1個歹婦人人,名叫淫婦,險險khit伊迷--去。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí bô hō͘ i bê--khì, put-chí kai-chài. Iok-sek bat hō͘ chit lâng pek, sè-bīn cháu hiám bōe lī, nā-sī i ia̍h bô hō͘ i bê--khì. Cheh lâng hit-tia̍p kap lí cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你無hō͘伊迷--去,不止佳哉。約瑟bat hō͘這人逼,勢面走險bōe離,但是伊亦無hō͘伊迷--去。Cheh人hit-tia̍p kap 你怎樣?」
Chīn-tiong kóng, I ê ōe put-chí tiⁿ; nā m̄-sī lí lio̍h-lio̍h-á chai i ê in-iû chin-chiàⁿ siūⁿ oh chhut. I pek góa kap i saⁿ-kap khì, kóng ū ta̍k hāng ê hoaⁿ-hí beh hō͘ góa. 盡忠講:「伊ê話不止甜,若m̄是你略略仔知伊ê因由,真正想oh出。伊逼我kap 伊相kap 去,講有逐項ê歡喜beh hō͘我。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Khiok ū án-ni, iáu-ū chi̍t-hāng ê hoaⁿ-hí i bōe-tit-thang hō͘ lí, chiū sī sim-koaⁿ chai-kiò bô pháiⁿ ê hoaⁿ-hí. 基督徒講:「卻有án-ni,iáu有1項ê 歡喜伊bōe-tit-thang hō͘你,就是心肝知kiò無歹ê 歡喜。」
Chīn-tiong kóng, hit-ê hū-jîn-lâng ún beh chōe-chōe hoaⁿ-hí hō͘ goiá, lóng sī sek-io̍k ê hoaⁿ-hí. 盡忠講:「Hit個婦人人允beh濟濟歡喜hō͘我,攏是色慾ê歡喜。」
Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Lí kap hit ê hū-lîn-lâng bô kau-chhap, chin-chiàⁿ sī siū-tio̍h Siōng-tè ê un. Sèng-chheh ū lóng, “Nā-sī Chú oàn--ê tek-khak poa̍h-lo̍h kau”. 基督徒就講:「你kap hit個婦人人無交插,真正是受著上帝ê恩。聖冊有講『若是主怨--ê的確跋落溝。』」
Chīn-tiong kóng, Góa m̄-káⁿ kóng, lóng bô bak-tio̍h i ê lâ-sâm. 盡忠講:「我m̄敢講攏無bak著伊ê lâ-sâm。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che cháiⁿ-á kóng, kám ū thàn i mah? 基督徒講:「Che怎仔 講,kám有趁伊--mah?」
Chīn-tiong kóng, Bô tek-khak lóng bô bak-tio̍h i ê lâ-sâm, nā-sī si̍t-chāi bô thàn i: sī chit-tia̍p góa kì-tit Sèng-chheh ū kóng, ‘îm-hū ê lō͘ ti̍t-ti̍t thàng kàu tē-ge̍k.’ Góa hit-tia̍p ba̍k-chiu chiah khoeh-khoeh, kiaⁿ-liáu hō͘ i ê bīn bê--khì. Chit-ê lâng chiū mē góa, góa chòe góa chìn-chêng kiâⁿ lâi siám--i. 盡忠講:「無的確攏無bak著伊ê lâ-sâm,但是實在無趁伊,是這tia̍p我記得聖冊有講『淫婦ê路直直thàng到地獄。』我hit-tia̍p目珠才khoeh-khoeh,驚了hō͘伊ê面迷--去。這個人就罵我,我做我進前行來閃--伊。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Án-hiaⁿ lí hit-tia̍p ū koh tú-tio̍h pa̍t ê á-bô? 基督徒講:「俺兄你hit-tia̍p有koh tú著別個抑無?」
Chīn-tiong kóng, Ū; kan-lân soaⁿ-ē tú-tio̍h chi̍t-lâng chīn lāu, mn̄g góa sī siáⁿ lâng, beh to̍h-lo̍h khì? Góa kā i kóng, sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng, beh khì thiⁿ-siâⁿ, Lāu lâng kóng, Góa khòaⁿ lí ê bīn, siūⁿ lí tek-khak sêng-si̍t; lí nā beh kap góa tiàm, góa beh hō͘ lí kang-chîⁿ. Lí beh m̄? Hit-tia̍p góa mn̄g--i, Lí sī chī-chūi? Khiā tī to̍h-lo̍h? Lāu lâng kóng, Góa miâ kiò Chêng ê A-tong; khiā Hun-bê hiuⁿ. Góa mn̄g i chòe sím-mi̍h keng-kí, beh hō͘ góa sím-mi̍h kang-chîⁿ? I kóng-kiò i ê keng-kí, chiū-sī ta̍k-hāng hoaⁿ-hí ê keng-kí, góa ê kang-chîⁿ chiū-sī lō͘-bé thang chiap i ê ke-hé. Góa koh mn̄g i ke-hé cháiⁿ-iūⁿ, i ê lô͘-po̍k kúi lâng? I kóng sè-kan ê hó mi̍h lóng sī i ke-lāi teh ēng; koh kóng i ê lô͘-po̍k lóng sī i pún-sin chhī--ê. Góa koh mn̄g i kúi ê kiáⁿ. I kóng ū saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ, miâ kiò Sè-io̍k, Sè-tham, Sè-kiau. góa nā beh saⁿ ê chòe-chi̍t-ē chhōa in, i kam-goān ún góa. Hit-tia̍p góa mn̄g i, beh kap i tiàm-teh tio̍h kàu jōa kú? I kóng kàu i lī-khui. 盡忠講:「有。艱難山下tú著1人chīn 老,問我是啥人,beh to̍h落 去?我kā伊講是行天路ê人,beh去天城。老人講:『我看你ê面,想你的確誠實,你若beh kap我tiàm,我beh hō͘ 你工錢。你beh m̄?』Hit-tia̍p我有問--伊:『你是是誰?Tī to̍h落企?』老人講:『我名叫前ê亞當,企Hun迷鄉。』我問伊做甚mi̍h經紀,beh hō͘我甚mi̍h?伊講叫伊ê經紀就是逐項歡喜ê經紀。我ê工錢就是路尾thang接伊ê家伙。我koh問伊家內怎樣,伊ê奴僕幾人。伊講世間ê好物攏是伊家內teh用,koh講伊ê奴僕攏是本身飼--ê。我koh問伊幾個子?伊講有3個查某子,名叫世慾、世貪、世驕,我若beh,3個做一下娶in,伊甘願允我。Hit-tia̍p我問伊beh kap 伊tiàm-teh著到偌久?伊講到伊離開。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說