首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有62個段落,139個語句,2809個語詞,4005個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_05 天路歷程_05
Bûn Iok-hān 文約翰
Kèng-khiân kóng, hit-ê lâng só͘ bāng-kìⁿ, bat kóng hō͘ lí thiaⁿ mah? 敬虔講:「Hit個人所夢見,bat 講hō͘你聽--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū, hit-ê bāng put-chí thang kiaⁿ. I kóng hit-ê bāng, góa ê sim-koaⁿ chiū pho̍k-pho̍k-chhéng. Sui-bóng án-ni, góa ōe thiaⁿ-kìⁿ che, ia̍h put-chí hoaⁿ-hí. 基督徒講:「有。Hit個夢不止thang驚。伊講hit個夢,我ê心肝就pho̍k-pho̍k-chhéng。雖罔án-ni,我會聽見che,亦不止歡喜。」
Kèng-khiân kóng, Lí tī Sek-sī ê chhù, chit-ê í-gōa, kám bô koh khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h mah? 敬虔講:「你tī釋示ê厝,這個以外,kám無koh看見甚mi̍h--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ia̍h ū.Hit-sî koh chhōa góa khì khòaⁿ chi̍t-keng chhù, tōa koh súi, lāi-bīn ê lâng lóng-chóng chhēng kim ê saⁿ, mn̂g--ni̍h ū kia̍h to ê lâng teh khiā, beh chó͘-tòng, m̄-chún lâng ji̍p-khì. Hut-jiân ū chi̍t-ê hó-táⁿ ê lâng, ēng tō phòa-khui chi̍t-tiâu lō͘ ji̍p-khì. Hit lāi-bīn ê lâng chiū chhiáⁿ i ji̍p-khì, lâi tit-tio̍h éng-oán ê êng-kng. Khòaⁿ kàu chit-ê tāi-chì, si̍t-chāi hō͘ góa ê sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí. Hit-sî nā m̄-sī chai chit-tiâu lō͘ tio̍h koh kiâⁿ, che Sek-sī ê chhù góa ài kú-kú tiàm-teh. 基督徒講:「亦有。Hit時koh chhōa我去看一間厝,大koh súi,內面ê人攏總穿金ê衫,門--n̍i̍h有kia̍h刀ê人teh企,阻擋m̄ 准人入去。忽然有1個好膽ê人,用刀tùi中央剖開1條路入去。Hit內面ê人亦請伊入去,thang得著永遠ê榮光。看到這個代誌,實在hō͘我ê心肝不止歡喜。Hit時若m̄ 是知這條路著koh行,che釋示ê厝我愛久久tiàm--teh。」
Kèng-khiân kóng, Chit-ê í-gōa, lō͘--n̍i̍h ū koh khòaⁿ-kìⁿ sīm-mi̍h? 敬虔講:「這個以外,路--n̍i̍h koh有看見甚mi̍h?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Koh kiâⁿ bē lōa hn̄g, chin-chhiūⁿ khòaⁿ-kìⁿ kè-téng tiàu chi̍t ê lâu-hui̍h ê lâng. Góa chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ, hit-ê tàⁿ chiū liâm-piⁿ tùi keng-thâu téng lut--lo̍h-khì. HiahN-sî góa ka-chiah pē tāng-tàⁿ thó͘-khùi, thî-khàu, kàu chit-sî tàⁿ chiū lut-lo̍h lī-khui góa ê seng-khu. Góa tāi-seng bē bat khòaⁿ-kìⁿ kàu án-ni-siⁿ, hit-sî góa phah-sǹg sī kî-koài. Só͘-í put-tek-put tio̍h khiā-teh khòaⁿ. Tú-á teh khòaⁿ ê sî, ū saⁿ-ê êng-kng--ê chiū-kūn góa:tē-it ê, kan-chèng góa ê chōe í-keng sià-bián; tē-jī ê, kā góa thǹg phòa-saⁿ, ēng chit ê súi ê saⁿ hō͘ góa chhēng; tē-saⁿ-ê, tǹg-ìn tī góa ê thâu-hia̍h chòe kì-hō. 基督徒講:「Koh行未偌遠,親像看見架 頂吊1個流血ê人。我一下看見,hit個擔就liâm-piⁿ tùi肩頭lut-落去。HiahN時我Ka-chiah 背重擔吐氣啼哭,到這時,擔就lut落離開我ê身軀。我代先bōe bat看見有到án-ni-siⁿ,hit時我扑算是奇怪。所以不得不著企teh看。Tú仔teh看ê時,有3個榮光--ê就近我。第1個干證我ê罪已經赦免;第2個kā我褪破衫,用這個súi ê衫hō͘我穿;第3個tǹg印tī我ê頭額做記號。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ koh the̍h kûi-lāi ê bûn-pîn kóng, Chit kńg khàm-ìn ê bûn-pîn ia̍h sī i hō͘ góa. Hit時基督徒koh the̍h 懷內ê文憑講:「這捲khàm印ê文憑亦是伊hō͘我。」
Kèng-khiân kóng, Góa phah-sǹg lí káⁿ ū koh khòaⁿ-kìⁿ pa̍t mi̍h? 敬虔講:「我扑算你káⁿ有koh看見別物?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Í-keng kā lí kóng--ê, sī hit ê khah tōa hāng--ê, chiah-ê í-gōa chin-chiàⁿ iā ū koh khòaⁿ-kìⁿ pa̍t mi̍h. In-ūi góa lâi ê sî, khòaⁿ-kìⁿ ū saⁿ lâng tī lō͘-piⁿ teh khùn, miâ kiò Gû-gōng, Lán-tō , Chū-sī, ta̍k-lâng ê kha ū thi̍h-liān liān-teh. Góa chhut-la̍t kiò in chhíⁿ, lí phah-sǹg in ū beh thiaⁿ mah? Ia̍h ū koh khòaⁿ-kìⁿ Sī-gî , Gūi-siān , N̄g lâng lām-sám pôaⁿ-chhiûⁿ ji̍p-lâi, kan-ta kóng beh khì Sûn-soaⁿ; bē lōa-kú, in chiū kiâⁿ bê-lō͘ khì sí. Góa ū kā in kóng ōe tú-tio̍h hit-ê chai-ē, in ia̍h m̄-sìn. Koh góa tit-beh chiūⁿ chit-ê soaⁿ, chai-kiò sī put-chí kan-khó͘, tùi sai ê bīn-chêng keng-kè ia̍h chīn oh. Siat-sú Kò͘-mn̂g lâng bô kiò góa, kiaⁿ-liáu kàu bé ia̍h tò-tńg khì. Taⁿ kám-siā Siōng-tè hō͘ góa kàu tī chit-n̍i̍h, ia̍h to-siā lín chiap-la̍p góa. 基督徒講:「已經kā你講--ê,是hit個較大項--ê,chiah-ê以外真正亦有koh看見。因為我來ê時,看見有3人tī路邊teh睏,名叫愚憨、懶惰、自是,逐人ê腳有鐵鏈鏈--teh。我出力叫in醒,你扑算in有beh聽--mah?亦有koh看見Sī儀、偽善兩人lām-sám盤牆入來,kan-ta講beh去巡山;未偌久,in就行迷路去死。我有kā in講,會tú著hit個災禍,in亦m̄信。Koh我tit-beh上這個山,知kiò是不止艱苦,tùi獅ê面前過去亦真oh。設使顧門人無叫我,驚了到尾亦倒轉--去。今感謝上帝,hō͘我到tī chit-n̍i̍h,亦多謝lín接納我。」
Hit-sî Hiân-tì phah-sǹg ū kúi-nā hāng tāi-chì tio̍h koh siông-sè mn̄g--i; chiū chhiáⁿ Ki-tok-tô͘ kóe-bêng hō͘ i thiaⁿ. Chiū mn̄g kóng, Lí lī-khui pún-hiuⁿ, ū-sî káⁿ ū siàu-liām mah? Hit時賢智扑算有幾若項代誌著koh詳細問伊;就請基督徒解明hō͘伊聽。就問講:「你離開本鄉,有時káⁿ有數念--mah?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū--ah; siông-siông teh siàu-liām. M̄-kú sim-koaⁿ kiàn-siàu, oàn-hūn, koat-toàn bô siūⁿ beh tò--khì. Nā ài beh tò--khì, tek-khak ū ki-hōe. Nā-sī góa beh kiû khah hó ê tōe-hng, chiū-sī tī thiⁿ-ni̍h--ê. 基督徒講:「有--ah;常常teh數念。M̄-kú心肝見笑、怨恨,決斷無想beh倒--去。若ài beh倒--去,的確有機會;但是我beh求較好ê地方,就是tī天--ni̍h ê。」
Hiân-tì kóng, Lí chêng koàiⁿ-so͘ ê pháiⁿ , táⁿ kiám lóng bô? 賢智講:「你前慣勢ê歹,今kiám攏無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Sim-lāi iáu-kú ū, nā-sī su-io̍k pháiⁿ ê liām-thâu m̄-sī góa só͘ hoaⁿ-hí--ê. Góa tāi-seng kap pún-siâⁿ ê lâng chin-chiàⁿ hoaⁿ-hí chiah-ê su-io̍k, chit-tia̍p chiah-ê tāi-chì lóng sī hō͘ góa ê sim iu-būn, góa só͘ him-bō͘--ê, nā ōe tit-tio̍h, chiū éng-éng bô koh siūⁿ chiah ê. “Nā-sī ài kiâA hà ê sî, siâng-siâng ū pháiⁿ tī bīn-chêng. 基督徒講:「心內iáu-kú有,但是私慾歹ê念頭,m̄是我所歡喜--ê。我代先kap 本城ê人真正歡喜chiah-ê私慾,這tia̍p chiah-ê代誌攏是hō͘我ê心憂悶。我所欣慕--ê,若會得著,就永永無koh想chiah-ê。『若是ài行好ê時,常常有歹tī面前。』」
Hiân-tì kóng, hit-ê su-io̍k kiáu-jiáu lí--ê, ū-sî lí kiám bô khah-iâⁿ--i mah? 賢智講:「Hit個私慾攪擾你--ê,有時你kiám無較贏--伊mah?」
Ki-tok-tô͘ komg2, Ū-sî ū, nā-sī khah hán-tit. Khioh ū chit-ha8 ê sî, góa pó-sioh i chhin-chhiūⁿ kim-ge̍k. 基督徒講:「有時有,但是較罕--tit。卻有這號ê時,我寶惜伊親像金玉。」
Hiân-tì kóng, hit-ê su-io̍k kiáu-jiáu lí ê sim, ū-sî ná bô khì, hit-ê in-toaⁿ sī cháiⁿ-iūⁿ? Lí ōe kóng á bōe? 賢智講:「Hit個私慾攪擾你ê心,有時ná無去,hit個因端是怎樣?你會講抑bōe?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ōe. Tāi-seng si̍p-jī-kè só͘ khòaⁿ-kìⁿ chiah-ê sū-chêng, sim-lāi siūⁿ i, chiū chai hit-ê pháiⁿ chhin-chhiūⁿ bô--khì. Khòaⁿ seng-khu chit-niá saⁿ, á-sī khui khòaⁿ kūi-lāi ê bûn-pîn, á-sī sim-lāi siūⁿ tit-beh khì ê só͘-chāi, che lóng ōe hō͘ góa ka-kī khòaⁿ hit-ê pháiⁿ ná chhin-chhiūⁿ í-keng bô--khì. 基督徒講:「會。代先十字架所看見chiah-ê事情,心內想伊,就知hit個歹親像無--去。看身軀這領衫,抑是開看tī 懷內ê文憑,抑是心內想tit-beh去ê所在,che攏會hō͘我家己看hit個歹ná親像已經無--去。」
Hiân-tì kóng, Lí sím-mi̍h iân-kò͘ chiah tiâu-tî beh khì Sûn-soaⁿ? 賢智講:「你甚mi̍h緣故才刁持beh去巡山?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Tāi-seng só͘ khòaⁿ-kìⁿ tiàu tī kè-téng í-keng sí--ê, góa ǹg-bāng kàu hit-n̍i̍h tek-khak khòaⁿ I oa̍h ōe tī-teh; koh chit-tia̍p teh kiáu-jiân góa ê pháiⁿ, kàu hit-n̍i̍h lóng-chóng ia̍h ōe choa̍t-tn̄g, koh bat thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng, hit só͘-chāi éng-éng bô sí-sit, koh kàu hit-n̍i̍h, tek-khak tit-tio̍h só͘ hoaⁿ-hí ê lâng lâi chòe phōaⁿ. Góa si̍t-chāi kā lí kóng, Chú kā góa pàng hit-ê tàⁿ, chiū góa put-chí thiàⁿ i; sim-lāi ê pē-pēng, góa put-chí oàn-hūn; éng-oa̍h ê só͘-chāi put-chí ài kàu; koh tī hia chèng-lâng o-ló Chú, siông-siông tōa siaⁿ kiò kóng, ‘Sèng-chāi, sèng-chāi, sèng-chāi’, chiū góa put-chí ài kap in chòe-tui. 基督徒應講:「代先看見吊tī架頂已經死--ê,我向望到hit-n̍i̍h的確會看伊活tī--teh。Koh這tia̍p攪擾我ê歹,到hit-n̍i̍h攏總會絕斷,koh bat 聽見人講,hit所在永永無死失;koh到hit-n̍i̍h的確得著所歡喜ê人來做伴。我實在kā你講,主kā我放hit個擔,就我不止疼伊;心內ê pē病,我不止怨恨;永活ê所在不止愛到;koh tī hia眾人o-ló主,常常大聲叫講:『聖哉!聖哉!聖哉!』就我不止愛kap in做堆。」
Jîn-ài chiū mn̄g Ki-tok-tô͘ kóng, Lí ū bó͘-kiáⁿ á-bô? 仁愛就問基督徒講:「你有某子抑無?」
Ki-tok-tô͘ ìn kńg, Ū--ah; chi̍t-ê bó͘, sì ê kiáⁿ. 基督徒應講:「有--ah,1個某,四個子。」
Jîn-ài koh mn̄g kóng, Siáⁿ-sū m̄ chhōa in lâi? 仁愛koh問講:「啥事m̄ chhōa in來?」
Ki-tok-tô͘ chiū lâu ba̍k-sái, kóng, Hāi--ah! Góa put-chí ài, nā-sī góa kiâⁿ thiⁿ-lō͘, khah su bó͘-kiáⁿ lóng m̄ hoaⁿ-hí. 基督徒就流目屎,講:「Hāi--ah!我不止愛。但是我行天路,較輸某子攏m̄歡喜。」
Jîn-ài kóng, In iáu-kú khiā-khí put2 só͘-chāi, hit-ê gûi-hiám, lí éng-kai bêng-bêng kā in kóng. 仁愛講:「In iáu-kú企起本所在,hit個危險,你應該明明kā in講。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū--lah; chiàu Siōng-tè chí-sī góa pún-siâⁿ tit-beh bia̍t-bô, góa bat lóng-chóng kā in kóng, nā-sī in ia̍h lia̍h-chòe kóng chhiò-ōe, lóng m̄ sìn. 基督徒講:「有--lah!照上帝指示我本城tit-beh滅無,我bat 攏總kā in講,但是in亦掠做講笑話,攏m̄信。」
JÎn-ài koh mn̄g, Lí án-ni kā in kóng, lí koh ū kiû Siōng-tè kám-hòa in ê sim-koaⁿ hō͘ in sìn á-bô? 仁愛koh問:「你án-ni kā in講,你koh有求上帝感化in ê心肝hō͘ in信抑無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū--ah; ta̍uh-ta̍i̍h8 thòe in kî-tó, sim-koaⁿ put-chí pek-chhiat, in-ūi bó͘ kiáⁿ, sī góa tē-it thiàⁿ--ê, lí só͘ chai--ê. 基督徒講:「有--ah!Ta̍uh-ta̍uh替in祈禱,心肝不止迫切,因為某子是我第1疼--ê,你所知--ê。」
Jîn-ài kóng, Tit-beh bia̍t-bô ê chêng-iû phah-sǹg lí hit-sî siông sè chai, taⁿ ū ēng ka-kī iu-būn kap kiaⁿ-hiâⁿ kā in kóng á-bô? 仁愛講:「Tit-beh滅無ê情由扑算你hit時詳細知,今有用家己憂悶kap 驚惶kā in講抑無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū--ah; góa ēng án-ni chài-saⁿ kóng; koh góa siūⁿ tit-beh kàu ê siū-khì, chiū kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, bīn iu-būn ai-chhám lâu ba̍k-sái, in khòaⁿ chiū ka-kī chai, chóng-sī m̄ ài kap góa lâi. 基督徒講:「有--ah!我用án-ni再三kā in講;koh我想tit-beh到ê受氣,就驚惶ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,面憂悶哀慘流目屎,in看就家己知,總是m̄ kap我來。」
Jîn-ài kóng, Án-ni m̄ lâi, in ū sím-mi̍h ōe thang kóng? 仁愛講:「Án-ni m̄來,in有甚mi̍h話thang講?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa ê bó͘ it-tio̍h chit-ê sè-kan, kiáⁿ-jî iáu-kú siàu-liân ài thit-thô, só͘-í lóng-chóng pàng-sak hō͘ góa ks-kī kiâⁿ. 基督徒講:「我ê某it著這世間,子兒láu-kú少年愛thit-thô,所以攏總放sak hō͘我家己行。」
Jîn-ài kóng, Lí sui-bóng án-ni khǹg in, kiám-chhái lí ê só͘ kiâⁿ bē ū tú-hó, chiū bô-chhái lí ê kang-chêng. 仁愛講:「你雖然án-ni勸in,kiám-chhái你ê所行有bē tú好,就無采你ê kang情。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa ê phín-hēng ka-kī chai ū chōe-chōe m̄-tio̍h, m̄-káⁿ kóng bô, ia̍h chai ēng hó--ê lâi khǹg lâng, kiám-chhái só͘ kiâⁿ bô ha̍h, chiū só͘ khǹg ia̍h bô lī-ek; chóng-sī góa káⁿ kóng pêng-sò͘ put-chí kín-sīn, kiaⁿ-liáu góa ê m̄-hó ōe chó͘-tòng in kiâⁿ thiⁿ-lō͘, chiū chai góa ê kín-sīn, in hoán-tńg kóng góa siuⁿ sòe-jī, chiū ū tāi-chì, in phah-sǹg sī bô iàu-kín--ê, góa ūi-tio̍h in m̄-káⁿ kiâⁿ. Siat-sú góa ê só͘ kiâⁿ ū chó͘-tòng in kiâⁿ thiⁿ-lō͘, phah-sǹg bô pa̍t-mi̍h, tek-khak sī in-ūi góa ê sim put-chí kiaⁿ, m̄-káⁿ tek-chōe Siōng-tè, sòa hāi-tio̍h lâng. 基督徒講:「我ê品行家己知有濟濟m̄ 著,m̄ 敢講無,亦知用好--ê來勸人,kiám-chhái所行無合,就所勸亦無利益。總是我敢講家己平素不止謹慎,驚了我ê m̄好會阻擋in行天路。就知我ê謹慎,in反轉講我siuⁿ細膩,就有代誌in扑算無要緊--ê,來嫌我亦m̄敢行。設使我ê所行有阻擋in行天路,扑算無別物,的確是因為我ê心不止驚,m̄ 敢得罪上帝,續害著人。」
Jîn-ài kóng, Lâng khiok ū án-ni, chāi-chá Kai-ún kiâⁿ pháiⁿ, chiū oàn-hūn i ê sió-tī kiâⁿ hó; nā lí án-ni ê só͘ kiâⁿ, bó͘ kiáⁿ ê iàm-chiān, sī in bêng-bêng oàn-hūn hó, chiū in lêng-hûn bōe tit-tio̍h kiù, m̄-sī lí ê chōe-sio̍k. 仁愛講:「人卻有án-ni,在早『該隱行歹,就怨恨伊ê小弟行好。』若你án-ni ê所行,某子來厭賤,是in明明怨恨好,就in靈魂bōe得著救,m̄是你ê罪贖。」
Chèng-lâng án-ni teh chē, saⁿ-kap kóng-ōe, kàu ē-h ngtǹg chhòng-piān, tāi-ke lâi chē-toh, ta̍k hāng mi̍h pûi koh nōa, chiú sûn koh tiⁿ. Chē-toh só͘ kóng ê ōe, lóng sī gī-ūn soaⁿ-chú, kóng i ê só͘ kiâⁿ, siáⁿ-sū án-ni kiâⁿ, koh sínA-sò khí chit-ê Bí-kiong. 眾人án-ni teh坐,相kap 講話,到e昏頓創便,大家來坐桌,逐項物肥koh nōa,酒醇koh甜。坐桌所講ê話,攏是議論山主,講伊ê所行,亦啥事án-ni行,koh啥事起這個美宮。
Chiàu in kóng, Chú si̍t-chāi ióng-béng, mô͘-kúi pêng-sò͘ hāi lâng, Chú khah-iâⁿ--i, hit tia̍p put-chí gûi-hiám kàu lâu hui̍h, kiâⁿ án-ni chheng-chheng in-ūi thiàⁿ peh-sìⁿ, che tōa-un chin-chiàⁿ hō͘ lâng ōe thiàⁿ-tit, ōe him-bō͘-tit. Koh in ū lâng kóng, Chú tèng-sí liáu-āu, bat koh tú-tio̍h i oa̍h tī-teh, ia̍h bat thiaⁿ-kìⁿ i pún-sin kóng-ōe, chai-kiò Chú gâu thiàⁿ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng, chiū-sī thong thiⁿ-ē long bô lâng ōe pí-tit Chú, chi̍t-hāng ê pîn-kù, chiū-sī Chú lī ka-kī ê êng-kng lâi kiù hoān-chōe ê lâng; ia̍h bat thiaⁿ Chú bêng-bêng kóng, m̄-ài ka-kī chi̍t-lâng tòa tī Sûn-soaⁿ, ài tit chōe-chōe lâng kap i tī--teh, án-ni-siⁿ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng chōe-chōe, sui-jiân chāi-siⁿ chòe khit-chia̍h tī pùn-sò khiā-khí, ia̍h í-keng hō͘ Chú kú-khí chòe kun-ông. 照in講:「主實在勇猛,魔鬼平素害人,主去爭較贏--伊,hit-tia̍p不止危險到流血,行án-ni清清因為疼百姓tiāⁿ-tiāⁿ,che大恩真正hō͘人會疼--tit、會欣慕--tit。Koh in有人講,主釘死了後,bat koh tú著伊活tī--teh,亦bat 聽見伊本身講話。知kiò主gâu疼行天路ê人,就是通天下攏無人會比得主。1項ê憑據,就是主離家己ê榮光來救犯罪ê人;亦bat 聽主明明講,m̄愛家己1人tòa tī巡山,愛tit濟濟人kap 伊tī--teh。Án-ni-siⁿ行天路ê人濟濟,雖然在生做乞食tī糞圾企起,亦已經hō͘主舉起做君王。」
Tāi-ke án-ni saⁿ-kap kóng-ōe kàu kiⁿ-chhim, chiū kiû Chú pó-pì chiah khì khùn, hō͘ Ki-tok-tô͘ tiàm tī tōa lâu--ni̍h khùn, pâng ê thang-á ǹg ji̍t chhut ê só͘-chāi, pâng ê miâ sī Pêng-an. Ki-tok-tô͘ tī hit ūi-á khùn kàu thiⁿ kng, chhíⁿ chiū chhiùⁿ-koa kóng, 大家án-ni相kap 講話到更深,就求主保庇才去睏。Hō͘基督徒tiàm tī大樓--ni̍h睏,房ê窗仔向日出ê所在,房ê名是平安。基督徒tī hit位仔睏到天光,醒就唱歌講:
Chhiáⁿ-hí góa hioh Pêng-an pâng,
Sī Chú sià-bián ū chōe lâng;
Un-tián, thiàⁿ-thàng bô thang pí,
Bí-kiong lī thiⁿ káⁿ kúi lí.
且喜我歇平安房,
是主赦免有罪人;
恩典疼痛無thang比,
美宮離天káⁿ幾里。
Chèng-lâng khùn chhíⁿ khí-lâi, kap Ki-tok-tô͘ koh tâm-lūn, ia̍h kā i kóng Lí m̄-sái liâm-piⁿ khí-sin, thèng-hāu chhōa lí khòaⁿ chit só͘-chāi koh-iūⁿ pó-pòe ê mi̍h-kiāⁿ. Chiū chhōa i tāi-seng ji̍p chu-pâng, hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ kó͘-chá ê chheh, tiong-kan siá Chú ê sè-hē, kóng, Chú sī bô khí-thâu--ê ê Kiáⁿ, Chú ia̍h sī bô khí-thâu. Chheh-lāi ia̍h siông-sè siá Chú só͘ kóng, só͘ kiâⁿ; ia̍h kì kúi-nā-pah lâng ê miâ, chiū-sī Chú só͘ kú-khí chòe chhe-ēng, hō͘ in khiā kú-tn̂g bōe pāi-hoāi ê chhù-the̍h; koh Chú ê chhe-ēng só͘ kiâⁿ ê hó-sū, chiū-sī khah iâⁿ te̍k-kok, kiâⁿ kong-gī, tit-tio̍h só͘ ín ê hok-khi, that sai ê chhùi, thoat-lī hé-iām, siám-pī lāi-kiàm, jio̍k pìⁿ kiông, kau-chiàn ōe ióng, phòa tùi-te̍k ê tīn. Chiah-ê tāi-chì chheh-lāi lóng ū kì-chài, it-chīn tha̍k hō͘ Ki-tok-tô͘ thiaⁿ. Koh lâng pêng-sò͘ khòaⁿ-khin Chú, bú-bān i ê só͘ kóng, só͘ kiâⁿ, Chú iáu-kú sià-bián i ê chōe, ēng un-tián chiap-la̍p i, chit hō͘ sū chōe-chōe hāng ū kì-chài. Lēng-gōa koh kì-chài kî-koài ê tāi-chì, chiū-sī kó͘-chá, hiān-sî kap āu-lâi ê tāi-chì; chit-ê āu lâi ê tāi-chì sī sian-ti lâng só͘ tāi-seng kóng, kàu sî ta̍k-hāng tek-khak ōe èng-giām, hō͘ Chú ê tùi-te̍k kiaⁿ-hiâⁿ, sèng-tô͘ hoaⁿ-hí an-sim; che só͘ kì Ki-tok-tô͘ lóng-chóng ū khòaⁿ-kìⁿ. 眾人睏醒起來,kap 基督徒koh談論,亦kā伊講:「你m̄-sái liâm-piⁿ起身,聽候chhōa你看這所在各樣寶貝ê物件。」就chhōa伊代先入書房,hō͘伊看見古早ê冊,中間寫主ê世系,講主是無起頭--ê ê子,主亦是無起頭。冊內亦詳細寫主所講、所行;亦記幾若百人ê名,就是主所舉起做差用,hō͘ in企久長bōe敗壞ê厝宅;koh主ê差用所行ê好事,就是較贏敵國;行公義,得著所允ê福氣。塞獅ê嘴、脫離火焰,閃避利劍,弱變強,交戰會勇,破對敵ê陣。Chiah-ê代誌冊內攏有記載,一盡讀hō͘基督徒聽。Koh有人平素看輕主,侮慢伊ê所講、所行,主iáu-kú赦免伊ê罪,用恩典接納伊,這號事濟濟項亦有記載。另外koh記載奇怪ê代誌,就是古早、現時kap 後來ê代誌。這個後來ê代誌是先知人所代先講,到時逐項的確會應驗,hō͘主ê對敵驚惶;聖徒歡喜安心。Che所記,基督徒攏總有看見。
Bîn-á-chài koh chhōa i ji̍p kun-chong-ke̍k, tiong-ng siu hiah-ê sîn-lêng kau-chiàn ê khì-kū, chiū-sī Sèng-sîn ê kiàm, Sìn-chú ê pâi, Iú-gī ê kah, Kiù-hō͘ ê khoe, Hok-im ê ôe, che ôe chhēng kàu kú ia̍h bōe pháiⁿ, koh ū khì-kū hō chòe Siông-siông Kî-tó. Chiah-ê khì-kū lóng sī Chú só͘ pī-pān hō͘ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng thang ēng. Sui-jiân ho̍k-sāi Chú ê lâng chhin-chhiūⁿ soa hiah chōe, iáu-kú ū kàu-gia̍h thang ēng. 明仔再koh chhōa伊入軍裝局,內面有收hiah-ê神靈交戰ê器具,就是聖神ê劍、信主ê牌、友義ê甲、救護ê盔、福音ê鞋,che鞋穿到久亦bōe歹。Koh有器具號做常常祈禱。Chiah-ê器具攏是主所備辦hō͘行天路ê人thang用。雖然服事主ê人親像沙hiah濟,iáu-kú有夠額thang用。
Kó͘-chá Chú ê lô͘-châi kiâⁿ koh-iūⁿ ê tāi-chì, só͘ ēng ê khì-kū ia̍h hō͘ Ki-tok-tô͘ khòaⁿ, chhin-chhiūⁿ Mô͘-se só͘ ēng ê koáiⁿ-á, hū-jîn-lâng Ngá-lí só͘ ēng tèng-sí Se-sián-lia̍p hit-ê thûi kap thi̍h-teng; Ki-tiân só͘ ēng kóaⁿ-cháu Bí-tiân ê kun-peng hiah-ê pân, teng, hô-thâu; San-kah phah-sì la̍k-pah lâng hit-ê gû-thûi; Chham-sun phah-sí chi̍t-chheng lâng hit-ê lû ê gê-chô kut; Tāi-pi̍t tìm-sí Ka-te̍k lâng Kho-lī-a, hit-ê chio̍h kap hiat chi̍h ê soh; koh Chú āu-lâi tī tōa siū-khì ê ji̍t, khí-lâi thâi hit-ê pháiⁿ ê thâu-lâng, só͘ beh ēng ê kiàm. Lēng-gōa chōe-chōe hāng hó-mi̍h lóng-chóng hō͘ Ki-tok-tô͘ khòaⁿ. Ki-tok-tô͘ tōa hoaⁿ-hí, khòaⁿ bêng-pe̍k chèng-lâng koh khì khùn. 古早主ê奴才行各樣ê代誌,所用ê器具亦hō͘基督徒看,親像摩西所用ê枴仔;婦人人雅里所用釘死西鮮拉hit個錘kap 鐵釘;基甸所用趕走米甸ê軍兵hiah-ê瓶、燈、毫頭;珊迦扑死600人hit個牛thûi;參孫扑死7,000人hit個驢ê牙槽骨;大衛tìm死加特人哥利亞hit個石,kap hiat石ê索;koh主後來tī大受氣ê日,起來thâi hit個歹ê頭人,所beh用ê劍。另外濟濟項好物攏總hō͘基督徒看。基督徒大歡喜,看明白,眾人koh去睏。
Góa bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ keh ji̍t khùn-khí, tit-beh chiūⁿ lō͘, tāi-ke koh lâu i, kóng, Chhiáⁿ thèng-hāu, bîn-á-chài nā hó thiⁿ-sî, chiū beh chhōa lí khòaⁿ hit-ê tī hn̄g-hn̄g ê Lo̍k-san . Lí nā khòaⁿ-kìⁿ hit-ê soaⁿ, chiū ōe it-hoat an-sim, in-ūi hit-ê soaⁿ pí lán chit só͘-chāi khah kūn thiⁿ-siâⁿ. Ki-tok-tô͘ chiū ín, hō͘ in lâu. 我夢見基督徒隔日睏起,tit-beh上路,大家koh留伊,講:「請聽候,明仔再若好天時,就beh chhōa你看hit個 tī遠遠ê樂山。你若看見hit個山,就會一發安心。因為hit個山比咱這所在較近天城。」基督徒就允,ho͘ in留。
Kàu bîn-á chá-khí, ji̍t chhut, chhōa i chiūⁿ lâu-téng, ǹg lâm teh khòaⁿ, khòaⁿ-tio̍h khoài-lo̍k ê tōe-hng, soaⁿ chōe, chhiū ām, koh ū phû-tô-hn̂g, pah-hāng ê ké-chí, ta̍k hāng kî-iūⁿ ê hoe, chheng-chheng ê chúi-chôaⁿ lâu-chhut, kéng-tì put-chí kah ba̍k. Ki-tok-tô͘ chiū mn̄g, hit-ê sī sím-mi̍h só͘-chāi? In kóng, Sī Í-má-lōe-lī ê tōe. Hit-ê soaⁿ kap chit só͘-chāi lóng sī hō͘ kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng kong-ēng. Lí nā kàu hit-n̍i̍h, khiā hit soaⁿ ê Bo̍k-chiá tit-beh chí-tiám lí khòaⁿ thiⁿ-siâⁿ ê mn̂g. 到明仔早起日出,chhōa伊上樓頂,向南teh看,看著快樂ê地方,山濟、樹ām,koh有葡萄園,百項ê果子,逐項奇樣ê花,清清ê水泉流出,景緻不止kah目。基督徒就問:「Hit個是甚mi̍h所在?」應講:「是以馬內利ê地。Hit山kap 這所在攏是hō͘行天路ê人公用。你若到hit-n̍i̍h,企hit山ê牧者tit-beh指點你看天城ê門。」
Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ siūⁿ tio̍h khí-sin koh kiâⁿ lō͘. Tāi-ke kóng, Hó:nā-sī tāi-seng tio̍h koh ji̍p kun-chong-ke̍k, Í-keng ji̍p, chiū ēng kian-kò͘ ê kah, lāi ê peng-khì, piàn seng-khu lóng ū pó-hō͘, tî-hông lō͘--n̍i̍h ê tùi-te̍k. Hit-tia̍p基督徒想著起身koh行路。大家講:「好,但是代先著koh入軍裝局。」已經入,就用堅固ê甲、利ê兵器,遍身軀攏照顧,thang持防路--n̍i̍h ê對敵。
Ki-tok-tô͘ chhēng khoe-kah bêng-pe̍k, chiū kap chiah-ê pêng-iú kiâⁿ kàu gōa mn̂g, mn̄g kò͘-mn̂g--ê kóng, Ū kè-lō͘ ê lâng tùi chia keng-kè á-bô? Kò͘-mn̂g--ê ìn--i kóng, Ū--ah. Ki-tok-tô͘ mn̄g, Lí bat i mah? Kò͘-mn̂g--ê kóng, Góa mn̄g i ê miâ, i ìn kóng, Góa miâ kiò-chòe Chīn-tiong. 基督徒穿盔甲明白,就kap chiah-ê朋友行到外門,問顧門--ê講:「有過路ê人tùi chia經過抑無?」顧門--ê應--伊,講:「有--ah!」基督徒問:「你bat 伊--mah?」顧門--ê講:「我問伊ê名,伊應講:『我名叫做盡忠。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-ê lâng góa bat, sī góa ê chhù-piⁿ, tùi góa pún siâⁿ lâi. Lí phah-sǹg i thâu-chêng kiâⁿ, taⁿ ū lōa hn̄g? 基督徒講:「這個人我bat,是我ê厝邊,tùi我本城來。你扑算伊頭前行,今有偌遠?」
Kò͘-mn̂g--ê kóng, Taⁿ chha-put-to kàu soaⁿ-kha. 顧門--ê講:「今差不多到山腳。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Hó. Taⁿ kò͘-mn̂g--ah, lí khoán-thāi góa thâu kàu bé put-chí hó, goān Chú siông-siông pì-iū lí, ke-thiⁿ lí chōe-chōe hok-khì. 基督徒講:「好。今顧門--ah,你款待我,頭到尾不止好,願主常常庇佑你,加添你濟濟福氣。」
Ki-tok-tô͘ tit-beh koh kiâⁿ, Khûn-sīn, Kèng-khiân, Jîn-ài, Hiân-tì, sàng i lo̍h soaⁿ. Án-ni tāi-ke saⁿ-kap kiâⁿ, koh-chài gī-lūn tāi-seng ê ōe. kiâⁿ kàu soaⁿ-pho tit-beh lo̍h-khì, Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Góa chêng-ji̍t chiūⁿ chit ê soaⁿ, hit-sî chai put-chí oh, taⁿ tit-beh lo̍h, phah-sǹg ia̍h sī hûi-hiám. 基督徒tit-beh koh行,勤慎、敬虔、仁愛、賢智,送伊落山。Án-ni大家相kap 行,koh再議論前所講ê話。行到山坡tit-beh落去,基督徒就講:「我前日上這個山,hit時知不止oh,今tit-beh落,扑算亦是危險。」
Hiân-tì kóng, Lí ê ōe tio̍h, lâng lo̍h chit-ê soaⁿ, ji̍p Ku-khiam ê soaⁿ-kok, si̍t-chāi oh, siông-siông ài ta̍h-thu̍t, só͘-í goán kap lí lâi, sàng lí lo̍h soaⁿ. Ki-tok-tô͘ án-ni lo̍h soaⁿ ûn-ûn-á kiâⁿ, chīn chú sòe, iáu-kú ta̍h-thu̍t teh chi̍t-N̄g pái. 賢智講:「你ê話著,人落這個山,入居謙 ê山谷,實在oh,常常ài-tit踏thu̍t,所以阮kap 你來,送你落山。」基督徒án-ni落山勻勻仔行,真仔細,iáu-kú踏thu̍t teh一、兩擺。
Hit-sî góa bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ í-keng lo̍h soaⁿ, chiah-ê pêng-iú chiū ēng piáⁿ chi̍t-ê, chiú chi̍t-kan, kap phû-tô͘ koaⁿ lâi sàng i. Ki-tok-tô͘ chiū chìn-chêng kiâⁿ. Kiâⁿ chit-ê Ku-khiam ê soaⁿ-kok lāi, hit-ê chêng-hêng put-chí kan-khó͘, in-ūi kiâⁿ bô lōa hn̄g, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ mô͘-kúi tùi khòng-iá lâi, miâ chòe A-pho-lûn . Hit tia̍p Ki-tok-tô͘ kiaⁿ kàu ke̍k, ka-kī tiû-tû, m̄-chai tio̍h cháu tò-thè, á-sī khiā chia thèng-hāu, ka-kī kóng, Góa ê chiàn-kah ōe kò͘ heng-chêng, bōe kò͘ ka-chiah-āu, siat-sú oa̍t-lìn-tńg tò-thè, tio̍h-siong koh-khah khoài, nā-sī ài pó-choân sìⁿ-miā, ia̍h tio̍h tòng chia bô thè; koh siūⁿ tio̍h hiòng-chêng, chiū ûn-ûn-á kiâⁿ, A-pho-lûn ia̍h chìn-chêng lâi chiū-kun i. I ê bīn-māu put-chí hiông, ia̍h hō͘ lâng oàn-hūn, ia̍h hō͘ lâng kiaⁿ, piàn seng-khu ū lân, ka-kī tián-béng, lia̍h chòe put-chí hó khòaⁿ, koh ū si̍t chhin-chhiūⁿ lêng ê si̍t, ū kha chhin-chhiūⁿ hîm ê kha, pak-tó͘ chhut hé-hun, chhùi chhin-chhiūⁿ sai chhùi. Í-keng kūn-óa Ki-tok-tô͘, chiū thán-chhiâ-ba̍k khòaⁿ i, kóng, Lí tùi ta̍t-lo̍h lâi, beh ta̍t-lo̍h khì? Hit時我夢見基督徒已經落山,chiah-ê朋友就用餅1個、酒1矸kap 葡萄乾來送伊。基督徒就進前行。行這個居謙ê山谷內,hit個情形不止艱苦。因為行無偌遠,忽然看見魔鬼tùi曠野來,名做阿波侖 。Hit-tia̍p基督徒驚到極,家己躊躇m̄知著走倒退,抑是著企chia聽候?家己講:「我ê戰甲會顧胸前,bōe顧ka-chiah後。設使越lín轉倒退,著傷koh較快;若是ài保全生命,亦著擋chia無退。」Koh想著向前,就勻勻仔行。阿波侖亦進前來就近伊。伊ê面貌不止hiông,亦hō͘人怨恨、亦hō͘人驚,遍身軀有鱗,家己展猛掠做不止好看,koh有翅親像龍ê翅;有腳親像熊ê腳,腹肚出火薰,嘴親像獅嘴,已經近倚基督徒,就thán斜目看伊,講:「你tùi ta̍t-lo̍h來,beh ta̍t落去?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tùi Chiong-bông siâⁿ lâi, hit só͘-chāi sī bān-hāng pháiⁿ ê só͘-chāi, taⁿ tit-beh khì Sûn-soaⁿ. 基督徒講:「我tùi將亡城來,hit所在是萬項歹ê所在,今tit-beh去巡山。」
A-pho-lûn kóng, Chiàu lí ê ōe, lí tek-kahk sī góa ê peh-sìⁿ, in-ūi hit-ê tōe sio̍k góa, góa chòe hit só͘-chāi ê ông, hiah-ê peh-sìⁿ ê Siōng-tè. Lí siáⁿ-sū káⁿ án-ni pōe-poān cháu-chhut? Nā m̄-sī góa ǹg-bāng lí ōe koh ho̍k-sāi góa, góa chit-tia̍p chiū phah chi̍t-ē hō͘ lí tó-tōe. 阿波侖講:「照你ê話你的確是我ê百姓,因為hit個地屬我,我做hit所在ê王,hiah-ê百姓ê上帝。你啥事káⁿ án-ni 背叛走出?若m̄是向望你會koh服事我,我這tia̍p就扑一下hō͘你倒地。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa chin-chiàⁿ chhut-sì tī lí ê kok, nā-sī ho̍k-sāi lí chīn kan-khó͘, koh kang-chîⁿ bô kàu thang iúⁿ-chhī sìⁿ-miā, in-ūi ho̍k-sāi lí ê sū sī chōe-ok ê sū, pò-èng tek-khak sí; só͘-í góa kàu tióng-sêng, chiū o̍h tì-hūi ê khoán-sit, sì-kòe chhē khòaⁿ ū pa̍t-tiâu-lō͘ thang ke-thiⁿ ka-kī ê lī-ek á-bô. 基督徒講:「我真正出世tī你ê國,但是服事你真艱苦,koh工錢無夠thang養飼生命;因為服事你ê事是罪惡ê事,報應的確死。所以我到長成,就學智慧ê款式,四界chhē看有別條路thang 加添家己ê利益抑無。」
A-pho-lûn kóng, Chòe ông--ê éng-éng m̄ kam-goān i ê peh-sìⁿ ka-kī lī-khui, án-ni góa toàn-toàn m̄ pàng lí khì, lí nā hiâm ho̍k-sāi góa kan-khó͘, kang-chíⁿ chió, tio̍h thiaⁿ góa só͘ khmg3 tò-tńg--khì, góa ê kok só͘ ū ê mi̍h chiū hō͘ lí kàu kè-ì. 阿波侖講:「做王--ê永永m̄甘願伊ê百姓家己離開,án-ni我斷斷m̄放你去,你若嫌服事我艱苦、工錢少,著聽我所勸倒轉--去,我ê國所有ê物就hō͘你到kè意 。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa í-keng ín beh ho̍k-sāi pa̍t ê Chú, chiū-sī bān ông ê Chú, taⁿ thái-thó ōe tit-thang pōe-poān i lâi tè lí? 基督徒講:「我已經允beh服事別ê主,就是萬王ê王,今thái-thó會tit-thang背叛伊來tè你?」
A-pho-lûn lkóng, Lí kiâⁿ án-ni chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú ū kóng, ‘Î chng sóa chio̍h’. Lâng ka-kī hâng-ho̍k chit-ê Chú bô lōa-kú, àm-chīⁿ pōe-poān koh kui tī góa, che sī pêng-siông ê tāi-chì, lí nā án-ni ia̍h bô siong-hāi. 阿波侖講:「你行án-ni親像俗語有講『移磚徒石』。人家己降服這個主無偌久,暗靜背叛koh歸tī我,che是平常ê代誌,你若án-ni亦無傷害。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa kap chit-ê Chú li̍p-iok chiù-chōa beh chīn-tiong, taⁿ nā pōe-poān chiū bōe bián-tit hoán-poān ê hêng-hoa̍t. 基督徒講:「我kap 這個主立約咒詛beh盡忠。今若背叛,就bōe免得反叛ê刑罰。」
A-pho-lûn kóng, Nā-sī án-ni, lí cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pōe-poān góa? Taⁿ lí nā kam-goān tè góa tò-tńg--khì, góa chiū pàng lí soah. 阿波侖講:「若是án-ni,你怎樣代先背叛我?今你若甘願tè我倒轉--去,我就放你煞。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tāi-seng ín ho̍k-sāi lí, chiū-sī siàu-liân ê sî lām-sám ê só͘ kiâⁿ, taⁿ góa só͘ ho̍k-sāi--ê, chiū-sī choân-lêng ê Chú, i ōe pàng góa; koh góa hiahN-sî tè lí kiâⁿ pháiⁿ, Chú ia̍h ōe lóng-chóng sià-bián. Hāi sìⁿ-miā ê A-pho-lûn--ah, góa si̍t-chāi kā lí kóng, ho̍k-sāi góa ê Chú, tit-tio̍h i ê kang-chîⁿ, kau-pôe i ê lô͘-po̍k, thàn i ê kok-hoat, tiâu-kìⁿ i ê bīn, khiā-khí tī i ê tōe, chiah-ê tāi-chì lóng-chóng khah hó lim?2e; só͘-í lí m̄-sái koh kóng, góa chiū sī Chú ê lô͘-po̍k, koat-toàn beh tè i. 基督徒講:「我代先允服事你,就是少年ê時 lām-sám ê所行。今我所服事--ê,就是全能ê主,伊會放我;koh我hiahN時tè你行歹,主亦會攏總赦免。害生命ê阿波侖--ah!我實在kā你講,服事我ê主,得著伊ê工錢,交陪伊ê奴僕,趁伊ê國法,朝見伊ê面,企起tī伊ê地,chiah-ê代誌攏總較好你--ê,所以你m̄-sái koh講,我就是主ê奴僕,決斷beh tè伊。」
A-pho-lûn kóng, Lí kiâⁿ chit tiâu lō͘, ōe tú-tio̍h sīm-mi̍h ê chai-lān, eng-kai liōng-chá siūⁿ. Che Chú ê lô͘-châi, in-ūi tek-chōe góa, hoān-tio̍h góa ê hoat-tō͘, chiū tōa pòaⁿ bô siān-chiong, chōe-chōe lêng-jio̍k sí, lí kiám m̄-chai? Lí beh thái ōe phah-sǹg ho̍k-sāi i sī khah hó ho̍k-sāi góa? I khiā-khí tī hn̄g-hn̄g, bē bat lâi kiù i ê lô͘-châi, thoat-lī góa ê chhiú; nā-sī lâng chīn-tiong ho̍k-sāi góa, kiám-chhái hō͘ i kap i ê lô͘-châi só͘ lia̍h, chiū góa ta̍uh-ta̍uh chīn khùi-la̍t, chīn kè-bô͘ kiù--i, che sī thong sè-kan só͘ chai; góa án-ni ia̍h beh kiù lí. 阿波侖講:「你行這條路所會tú著ê災難,應該量早想。Che主ê奴才,因為得罪我,犯著我ê法度,就大半無善終,濟濟凌辱死,你kiám m̄知?你beh thái會扑算服事伊是較好服事我?伊企起tī遠遠,未bat來救伊ê奴才脫離我ê手。若是人盡忠來服事我,kiám-chhái hō͘伊kap 伊ê奴才所掠,就我ta̍uh-ta̍uh盡氣力,盡計謀救--伊,che是thong世間所知;我án-ni亦beh救你。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chú bô liâm-piⁿ kiù i ê lô͘-po̍k, ì-sù sī beh chhì-khòaⁿ in ū kèng-ài ê sim, kàu lō͘-bé chīn-tiong á-bô; koh lūn kàu bô siān-chiong, i ê lô͘-po̍k chiū lia̍h chòe êng-kng ê tāi-chì, in-ūi in só͘ tōa ǹg-bāng--ê, m̄-sī ba̍k-chiu chêng ê kiù, sī āu-lâi ê hok-khì, án-ni teh thèng-hāu, Chú hián-bêng i ê êng-kng kap i ê thiⁿ-sài lâi, i ê lô͘-po̍k tek-khak tit-tio̍h êng-kng. 基督徒講:「主無liâm-piⁿ救伊ê奴僕,意思是beh試看in有敬愛ê心到路尾盡忠抑無。Koh論到無善終,伊ê奴僕就掠做榮光ê代誌。In所大向望--ê,m̄是目珠前ê救,是後來ê福氣;án-ni teh聽候主顯明伊ê榮光,kap伊ê天使來,伊ê奴僕的確得著榮光。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說