首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有53個段落,149個語句,2606個語詞,3688個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_04 天路歷程_04
Bûn Iok-hān 文約翰
Hit-sî góa bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ koh kiâⁿ, kàu chi̍t-ê kē-tōe, lō͘-piⁿ ū saⁿ lâng tāng-bîn teh khùn, kha lóng ū kha-khàu. In miâ kiò Gû-gōng, Lán-tō, kap Chū-sī. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ in án-ni, ài kiò in chhíⁿ, chiū óa in ê sin-piⁿ, kiò kóng, ‘Lín khùn chit-n̍i̍h ná khùn ûi-bé, ē-tóe ū sí-hái, chiū-sī bô tóe chhim-khiⁿ; tio̍h kín-mé chhíⁿ, kap góa lâi-khì. Lín nā beh, góa chiū chān lín tǸg-khì kha-khàu.’ Koh kā in kóng, Ū Sat-tàn ‘chhin-chhiūⁿ háu ê sai sì-kòe kiâⁿ’, i nā tùi chia kè, lín tek-khak hō͘ in pō͘-chia̍h. Saⁿ lâng chiū kia̍h-ba̍k khòaⁿ--i; Gû-gōng kóng, Góa bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h gûi-hiám; Lán-tō kóng, Góa beh koh khùn tiap-á-kú; Chū-sī kóng, Lí hoān lí, góa hoān góa, bô lí ê tāi-chì. Hit時我夢見基督徒koh行,到1個低地,路邊有3人重眠teh睏,腳攏有腳khàu。In名叫愚憨、懶惰kap 自是。基督徒看見in án-ni,ài叫in醒,就倚in ê身邊,叫講:「Lín睏這n̍i̍h若睏桅尾,下底有死海,就是無底深坑;著緊猛醒,kap我來去。Lín若beh,我就贊lín褪去腳khàu。」Koh kā in講:「有撒旦『親像哮ê獅四界行』,伊若tùi chia過,lín的確hō͘ in哺食。」3人就kia̍h目看--伊。愚憨講:「我無看見甚mi̍h危險。」懶惰講:「我beh koh睏tia̍p-仔久。」自是講:「你hoān你,我hoān我,無你ê代誌。」
Saⁿ lâng koh tó-teh khùn, Ki-tok-tô͘ chiah khí-sin koh kiâⁿ, sim-koaⁿ hoân-ló; hoân-ló͘ in tiàm gûi-hiám ê só͘-chāi, ài kiò in chhíⁿ khǹg in, koh ài kā in thǹg kha-khàu, thiàⁿ in kàu án-ni, hoán-tńg hō͘ in khòaⁿ-kin. Tú-tú teh án-ni hoân-ló, chiū koh khòaⁿ-kìⁿ N̄g lâng tùi tò-pêng ê phian-lō͘, kông-kông pôaⁿ chhiûⁿ ji̍p-lâi, kín-kín jip kàu. Che N̄g lâng, chi̍t-ê miâ kiò Sī-gî , chi̍t-ê miâ kiò Gūi-siān . Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ in lâi, chiū mn̄g in kóng.Lín jī-ūi tùi tah-lo̍h lâi, beh tah-lo̍h khì? 3人koh倒teh睏,基督徒才起身koh行,心肝煩惱;煩惱ìn tiàm危險ê所在,ài叫in醒,勸in,koh ài kā in褪腳khàu,疼in到án-ni,反轉hō͘ in看輕。Tú-tú teh án-ni煩惱,就koh看見兩人tùi 倒爿ê偏路狂狂盤牆入--來,緊緊jip到。Che兩人,1個名叫Sī儀 ,1個名叫偽善 。基督徒看見in來,就問in講:「Lín二位tùi tah落來,beh tah落去?」
In N̄g lâng ìn kóng, Goán chhut-sì tī Hu-êng ê tōe-hng, ài hó miâ-siaⁿ, só͘-í tit-beh khì Sûn-soaⁿ. In兩人應講:「阮出世tī虛榮ê地方,愛好名聲,所以tit-beh去巡山。」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Lō͘-thâu ū oe̍h-mn̂g, lín beh-thái m̄ tùi hia lâi, kiám m̄-chai Sèng-chheh kóng, “Bô tùi mn̂g ji̍p, tùi pa̍t ūi pôaⁿ-kè lâi, sī thau-the̍h--ê, sī kiap-chha̍t?” 基督徒應講:「路頭有隘門,lín beh thái m̄ tùi hia來?Kiám m̄知聖冊講『無tùi 門入,tùi別位盤過來,是偷the̍h--ê,是劫賊?』」
In N̄g lâng kóng, Tùi hit-ê ji̍p, goán hia ê lâng lóng hiâm lō͘ hn̄g, só͘-í siông-siông tùi khah té ê lō͘ pôaⁿ-ji̍p, chhin-chhiūⁿ goán tú-á ê só͘ kiâⁿ. In兩人講:「Tùi hit個門入,阮hia ê人攏嫌路遠,所以常常tùi較短ê路盤入,親像阮tú仔 ê所行。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lán beh khì thiⁿ-siâⁿ, hit siâⁿ ê Chú í-keng ū bēng-lēng, lín án-ni chòe hoān-tio̍h i ê bēng-lēng, kiám bōe hō͘ i chek-pī mah? 基督徒講:「咱beh去天城,hit城ê主已經有命令,lín án-ni做犯著伊ê命令,kiám bōe hō͘伊責備--mah?」
In N̄g lâng kóng, M̄-sái lí hoân-ló͘ chit-ê tāi-chì, goán kiâⁿ án-ni lóng chiàu kū-khoán, lí m̄-sái gî-ngái, goán í-keng án-ni kiâⁿ ū chheng-gōa nî kú. In兩人講:「M̄-sái你煩惱這個代誌,阮行án-ni攏照舊款,你m̄-sái疑ngái,阮已經án-ni行有千外年久。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Nā chiàu lu̍t-hoat lâi toàn, án-ni kiâⁿ sī tio̍h á m̄-tio̍h? 基督徒講:「若照律法來斷,án-ni行是著抑m̄著?」
In N̄g lâng kóng, Chit-ê chheng-gōa nî ê kū-khoán, kong-tō ê koaⁿ lâi gí-toàn, tek-khak lia̍h i sī tio̍h. Koh lâng nā kàu tī chiàⁿ-lō͘, mi̍h-sái mn̄g tùi ta̍h-lo̍h ji̍p-lâi? i tī chiàⁿ-lō͘, chiū hó͘. Lí sui-jiân tùi oe̍h-mn̂g ji̍p, put-kò sī tī chit-ê lō͘ tiā-tiāⁿ, goán sui-jiân pôaⁿ chhiûⁿ ji̍p, ia̍h sī tī chit-ê lō͘, án-ni lí pí goán ū sím-mi̍h khah iâⁿ? In兩人講:「這個千外年ê舊款,公道ê官來擬斷,的確掠伊是著。Koh人若到tī正路,mi̍h-sái問tùi ta̍h落入來?伊tī正路,就好。你雖然tùi隘門入,不過tī這個路tiāⁿ-tiāⁿ,阮雖然盤牆入,亦是tī這個路,án-ni你比阮有甚mi̍h較贏?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa chiàu Chú ê lu̍t-hoat lâi kiâⁿ, lín chiū chiàu ka-kī ê ì-sù lâi chòe. Chit tiâu lō͘ ê Chú í-keng gí lín sī chha̍t, kàu lō͘-bé kiám ōe lia̍h lín chò hó lâng mah? Lín bô thàn i ê bēng-lēng, lâi lām-sám ji̍p, āu-lâi tek-khak bô tit-tio̍h i ê un, tio̍h khang-khang chhut-khì. 基督徒講:「我照主ê律法來行,lín就照家己ê意思來做。這條路ê主已經擬lín是賊,到路尾kiám會掠lín做好人--mah?Lín無趁伊ê命令,來lām-sám入,後來的確無得著伊ê恩,著空空出去。」
In N̄g lâng thiaⁿ-kìⁿ án-ni bô ōe thang ìn, chiū kóng, Lí kò͘ lí ê tāi-chì chiū hó͘. Saⁿ lâng chiah ta̍k-ê chòe i kiâⁿ, bô siáⁿ saⁿ-kap kóng-ōe, chí-ū kóng kúi-kù nā-tiāⁿ, chiū-sī Sī-gî, Gûi-siān in N̄g lâng kā Ki-tok-tô͘ kóng, Chiah-ê lu̍t-hoat kap lé-sò͘, goán nā sió-sim lâi kiâⁿ, káⁿ ia̍h bōe su lí, só͘-í goán kap lí bô sím-mi̍h cheng-choa̍h, nā ū sNa bô chhin-chhiūⁿ tiā-tiāⁿ, lí chit niá saⁿ káⁿ sī chhù-piⁿ siá-sì lí, jia lí ê seng-khu, bián-tit kiàn-siàu? In兩人聽見án-ni無話thang應,就講:「你顧你ê代誌就好。」3人才逐個做伊行,無啥相kap講話。若有,講幾句nā-tiāⁿ,就是Sī儀、偽善in兩人kā基督徒講:「Chiah-ê律法kap 禮數,阮若小心來行,káⁿ亦bōe輸你。所以阮kap 你無甚mi̍h cheng-choa̍h;若有,衫無親像tiāⁿ-tiāⁿ。你這領衫káⁿ是厝邊捨施你,遮你ê身軀,免得見笑?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lín bô tùi oe̍h-mn̂g ji̍p-lâi, thàn lu̍t-hoat kap lé-gî, éng-éng bōe tit-tio̍h kiù. Góa sin-chiūⁿ chit niá saⁿ, sī Chú só͘ siúⁿ-sù, chin-chiàn chiàu lí só͘ kóng--ê, sī hō͘ góa jia seng-khu, bián-tit kiàn-siàu. Góa khòaⁿ-kìⁿ chit niáⁿ saⁿ chiū-sī Chú ê thiàⁿ góa, in-ūi góa óng-ji̍t ê saⁿ put-chí phòa-nōa. Koh kiâⁿ lō͘ ê sî, góa siông-siông ka-kī an-úi, phah-sǹg kàu thiⁿ-mn̂g, tek-khak tit-tio̍h Chú jīn góa, in-ūi góa sin-chiūⁿ ū i ê saⁿ, chiū-sī thǹg góa phòa-saⁿ ê ji̍t, Chú só͘ siúⁿ-sù ê. Koh góa thâu-hia̍h ū kì-hō, lín káⁿ bē khòaⁿ-kìⁿ, chit-ê chiū-sī góa pàng-tàⁿ ê ji̍t, Chú chì-chhin ê tâng-phōaⁿ só͘ tǹg--ê; hit-sî koh ū hō͘ góa chi̍t-kńg bûn-pîn, tī lō͘--n̍i̍h thang tha̍k an-ùi sim-koaⁿ, koh hoan-hù góa kàu thiⁿ-mn̂g, tio̍h chiong chit-ê bûn-pîn kau-la̍p chòe ji̍p mn̂g ê pîn-chún; che kúi-nā hāng ê mi̍h lí káⁿ lóng bô, in-ūi lín bô tùi oe̍h-mn̂g ji̍p. 基督徒講:「Lín無tùi隘門入來,趁律法kap 禮數,永永bōe得著救。我身上這領衫,是主所賞賜,真正照你所講--ê,是hō͘我遮身軀免得見笑。我看見這領衫,就是主ê疼我,因為我往日ê衫不止破爛。Koh行路ê時,我常常家己安慰,扑算到天門,的確得著主認我,因為身上有伊ê衫,就是褪我破衫ê日,主所賞賜--ê。Koh我頭額有記號,lín káⁿ未看見,這個就是我放擔ê日,主至親ê同伴所tǹg--ê;hit時koh有hō͘我一捲ê文憑tī路--n̍i̍h thang讀安慰心肝。Koh吩咐我到天門,著將這個文憑交納做入門ê憑準;che幾若項ê物,你káⁿ攏無,因為lín無tùi隘門入。」
In N̄g lâng thiaⁿ-kìⁿ án-ni, lóng chēng-chēng bô ìn, chheng-chheng saⁿ-khòaⁿ chhiò tiā-tiāⁿ. Hit-sî góa khòaⁿ-kìⁿ saⁿ-lâng chìn-chêng kiâⁿ. Ki-tok-tô͘ khah tī thâu-chêng, bô koh kap in N̄g lâng kóng-ōe, sī ka-kī chēng-chēng teh siūⁿ, ū sî thó͘-khùi, ū sî hoaⁿ-hí. Koh the̍h hit-ê êng-k ngchhàn-lān--ê só͘ hō͘ i ê bûn-pîn, ta̍uh-ta̍uh khui khòaⁿ lâi tha̍k, sim-koaⁿ tit-tio̍h an-ùi. In兩人聽見án-ni,攏靜靜無應,清清相看笑tiāⁿ-tiāⁿ。Hit時我看見3人進前行。基督徒較tī頭前,無koh kap in兩人講話,是家己靜靜想,有時吐氣,有時歡喜。Koh the̍h hit個榮光燦爛--ê所hō͘伊ê文憑,ta̍uh-ta̍uh開看來讀,心肝得著安慰。
Chí saⁿ lâng kiâⁿ kàu Kan-lân soaⁿ, soaⁿ-kha ū chheng ê chúi-chôaⁿ, hit só͘-chāi ū N̄g tiâu lō͘, kap chiàⁿ-lō͘ sio kau-kài, chi̍t-tiâu tùi tò-chhiú oat kè-lâi, chi̍t-tiâu tùi chiàⁿ-chhiú oat kè-khì, nā chit tiâu chiàⁿ-lō͘ ti̍t-ti̍t thàu kàu soaⁿ-téng, tùi chit tiâu chiūⁿ soaⁿ put-chí oh, só͘-í hō-chò Kan-lân soaⁿ. Ki-tok-tô͘ tai-seng kàu soaⁿ-kha, chiū khì hit-ê chúi-chôaⁿ lim chúi, cheng-sîn sóng-khoài, chiah tōa-hoa̍h chiūⁿ soaⁿ, hit-sî kóng, 這3人行到艱難山,山腳有清ê水泉,hit所在有兩條路,kap 正路相交界,1條tùi 倒手越過來,1條tùi正手越過去。若這條正路直直thàu到山頂,tùi 這條上山不止oh,所以號做艱難山。基督徒代先到山腳,就去hit個水泉lim水,精神爽快,才大hoa̍h上山,hit時講:
Kan-lân ê soaⁿ sui-jiân chin-kiā,
Iáu-kú bô hiâm pháiⁿ kiâⁿ;
In-ūi góa chai chit tiâu ê lō͘,
Ún-tàng ti̍t-thàu sèng-siâⁿ.
「艱難ê山雖然真崎,
Iáu-kú無嫌歹行;
因為我知這條ê路,
穩當直thàu聖城。」
Sī-gî, Gūi-siān lō͘-bé kàu hit-ê soaⁿ-kha, khòaⁿ-kìⁿ soaⁿ-sè koâiⁿ kòa chhiâ, soaⁿ-piⁿ ū N̄g tiâu lō͘, phah-sǹg ché N̄g tiâu lō͘ se̍h kè soaⁿ-io káⁿ kap chiàⁿ-lō͘ sio-chiap, chiū koat-ì tùi soaⁿ-piⁿ ê lō͘ khì. Chí N̄g tiâu lō͘, chi̍t-tiâu hō chòe Gûi-hiám, chi̍t-tiâu hō chòe Pāi-bông; chi̍t-lâng tùi Gûi-hiám lō͘ khì, bê-loān tī chhim soaⁿ-nâ, chi̍t-lâng tùi Pāi-bông lō͘ khì, lō͘ ji̍p khòng-iá, soaⁿ lóng o͘-àm, hut-jiân tak-tio̍h poa̍h-tó, bô koh khí-lâi. Sī儀、偽善路尾到hit個山腳,看見山勢懸kòa斜,山邊有兩條路,扑算ché兩條路se̍h過山腰káⁿ kap 正路相接,就決意tùi山邊ê路去。Chí兩條路,1條號做危險,1條號做敗亡。1人tùi危險路去,迷亂tī深山林;1人tùi敗亡路去,路入曠野,山攏烏暗,忽然tak著跋倒,無koh起來。
Oe̍h-mn̂g chòe thâu, hok chòe bé,
Pòaⁿ-lō͘ pôa-chhiûⁿ, chòe chha̍t-hé;
Gūi-siān, Sī-gî thau ji̍p-khì,
Hām-ji̍p pāi-bông ka-kī tì.
隘門做頭,福做尾,
半路盤牆,做賊伙;
偽善、Sī儀偷入去,
陷入敗亡家己致。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ chiūⁿ soaⁿ, góa khòaⁿ i khí-thâu ti̍t-ti̍t cháu, āu-lâi ná cháu ná bān, lō͘-bé in-ūi soaⁿ koâiⁿ kòa chhiâ, bô tâ-ôa, chiah chòe sì-kha-kàu pê chiūⁿ-khì. Kàu pòaⁿ soaⁿ ū chi̍t-ê khoài-lo̍k-têng, chiū-sī soaⁿ-chú khí--ê, hō͘ kha sng ê lâng thang hioh-khùn. Ki-tok-tô͘ kàu hit só͘-chāi siān-siān, chiū chē--teh hioh, the̍h. Kûi-lāi ê bûn-pîn, khui khòaⁿ lâi an-ùi sim-koaⁿ. Si̍p-jī-kè piⁿ só͘ tit-tio̍h ê saⁿ, hit-sî ia̍h koh siông-sè khòaⁿ. Tú-á teh hoaⁿ-hí, khioh tuh-ka-chē khùn-khì, sòa tiàm tī hia kàu ji̍t beh àm, khùn kàu chhiú ê bûn-pîn sòa ka-la̍uh. Hit-sî ū chi̍t-lâng lâi kiò i chhíⁿ kóng, ‘Pîn-tōaⁿ ê lâng--ah, lí khòaⁿ kàu-hiā teh, tio̍h siūⁿ i ê ûn-khûn, lâi o̍h i ê tì-sek.’ Hit時基督徒上山,我看伊起頭直直走,後--來那走那慢,路尾因為山懸kòa斜,無tâ-ôa,做四腳狗爬--上去。到半山有1個快樂亭,就是山主起--ê,hō͘腳酸 ê人thang歇。基督徒到hit所在siān-siān,就坐teh歇,the̍h 懷內ê文憑開看來安慰心肝。十字架邊所得著ê衫,hit時亦koh詳細看。Tú仔teh歡喜,卻tuh-ka-chē續睏--去,所以tiàm tī hia 到日beh暗,睏去手ê文憑ka落。Hit時有1人來叫伊醒,講:「貧憚ê人--ah,你看káu蟻--teh,著想伊ê殷耘勤,來學伊ê智識。」
Ki-tok-tô͘ chiū chhíⁿ-lâi khí-lâi, kín kiâⁿ, kàu soaⁿ-téng koh tú-tio̍h N̄g lâng tùi chêng-bīn chhiong-pōng cháu lâi, chi̍t-ê miâ kiò Sim-keng, chi̍t ê miâ kiò Hoâi-gî. Ki-tok-tô͘ mn̄g in kóng, Mi̍h-tāi--ah? Lín cháu tò-tńg-lâi, chhò lah. 基督徒就醒來起腳緊行,到山頂 koh tú著兩人tùi前面chhiong-pōng走--來,1個名叫心驚,1個名叫懷疑。基督徒問in講:「Mi̍h代--ah?Lín走倒轉--來,錯--lah。」
Sim-keng ìn kóng, Goán tit-beh khì Sûn-soaⁿ, í-keng kè chit-ê kan-lân ê só͘-chāi, kiâⁿ ná hn̄g ná gûi-hiám, só͘-í oa̍t-thâu beh tò-lâi khì. 心驚應講:「阮tit-beh去巡山,已經過這個艱難ê所在,行那遠那危險,所以越頭beh倒來去。」
Hoâi-gî kóng, Ū-iáⁿ; in-ūi lī chia bô lōa hn̄g, ū N̄g chiah sai phak tī lō͘--ni̍h, m̄-chai khùn á chhíⁿ, kiaⁿ-liáu keng-kè hia hō͘ i oa̍h-oa̍h peh-sí. 懷疑講:「有影。因為離chia無偌遠,有兩隻獅仆tī hí路--n̍i̍h,m̄知睏抑醒,驚了經過 hia,hō͘伊活活peh死。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lín kóng án-ni, góa ia̍h kiaⁿ, taⁿ beh siám tùi ta̍t-lo̍h khì chiah bô gûi-hiám? Nā tò-khì pún-siâⁿ, hit-ê siâⁿ tit-beh biat-bô, nā ōe kàu Thiⁿ-siâⁿ, tek-khak an-jiân bô kiaⁿ. Góa tio̍h chhì chìn-chêng khì; bōe sí ia̍h káⁿ, khioh ōe sí, ia̍h tek-khak tit-tio̍h éng-oa̍h. Góa í-keng koat-ì beh chìn-chêng khì. 基督徒講:「Lín講án-ni,我亦驚,今beh閃tùi ta̍t落去,才無危險?若倒去本城,hit個城tit-beh滅無,倒--去的確kap伊相kap 滅無。若會到天城,的確安然無驚。我著試進前去;bōe死亦káⁿ;卻會死,亦的確得著永活。我已經決意beh進前去。」
Hoâi-gî, Sim-keng, chiū lī-pia̍t Ki-tok-tô͘, cháu lo̍h-soaⁿ khì; Ki-tok-tô͘ iû-goân chìn-chêng kiâⁿ. Siūⁿ chí N̄g lâng só͘ kóng ê ōe, hit-sî chhun chhiú thàm-khòaⁿ kûi-lāi, ài beh the̍h bûn-pîn lâi tha̍k, thang an-ùi i ê sim-koaⁿ. Nā-sī piàn chhē kûi-lâi hit kńg khioh bô-khì--lah; chiū tōa iu-būn, kàu m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ, sī in-ūi bô hit kńg thang an-ùi i ê sim-koaⁿ; koh ji̍p Thiⁿ-siâⁿ ia̍h bô hit kńg thang chòe pîn-chún. Só͘-í tiû-tû iu-būn teh khiā, m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ, āu-lâi chiah kì-tit i ū khùn tī hit têng-á; chiū kūi-lo̍h--khì, jīn i ê lām-sám kiâⁿ, kiû Siōng-tè sià-bián--i; koh tò-tńg goân lō͘ khì chhē hit kńg. 懷疑、心驚,就離別基督徒,走落山--去。基督徒猶原進前行。想chí兩人所講ê話,hit時伸手探看懷內,ài beh the̍h 文憑來讀,安慰伊ê心肝。但是遍chhē懷內hit捲,卻無去--lah!就大憂悶到m̄ 知beh怎樣!是因為無hit捲thang安慰伊ê心肝;koh入天城亦無hit捲thang做憑準。所以躊躇憂悶teh企,m̄知beh怎樣,後來才記得伊bat 睏tī hit亭仔;就跪-落去,認伊ê lām-sám行,求上帝赦--伊;koh倒轉原路去chhē hit捲。
Hit-tia̍p tò-tńg ê sî, chi̍t-lō͘ iu-būn, kóng ia̍h bōe chīn, ū-sî thó͘-khùi, ū-sî thî-khàu; koh siông-siông ka-kī oàn-hūn chek-pī kóng, Chú khí chit-ê têng-á, put-kò beh hō͘ lâng thêng-séng hioh-siān, m̄-sī beh hō͘ lâng khùn, góa hoán-tńg khùn tī chit-n̍i̍h, chin-chiàⁿsī gōng. Chi̍t-lō͘ khòaⁿ-lâi khòaⁿ-khì, ǹg-bāng kiám-chhái ōe koh tit-tio̍h tī lō͘--n̍i̍h an-ùi sim-koaⁿ hit chi̍t-kńg. Ti̍t-ti̍t kiâⁿ kàu koh khòaⁿ-kìⁿ tāi-seng chē teh khùn ê têng-á, sim-koaⁿ it-hoat chai chōe, Ia̍h it-hoat iu-būn. Hit-sî Ki-tok-tô͘ chhin-chhiūⁿ án-ni kiâⁿ, thó͘-khùi i ê lām-sám khùn kóng: Góa khó͘ ah, góa ji̍t-sî khùn, kan-lân ê sî-chūn teh khùn. Chú khí chit-ê têng-á sī beh hō͘ lâng thang hioh-siān, lâi ióng cheng-sîn, góa hoán-tńg ēng i chòe êng-sin ê só͘-chāi. Hāi--ah! Góa lām-sám thàn chêng-io̍k kàu án-ni. Taⁿ óng-hôe chiū-sī khang kiâⁿ chi̍t-chōa lō͘, chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ tek-chōe Siōng-tè, tio̍h tò-thè kiâⁿ tī khòng-iá. Taⁿ hō͘ góa pō͘-pō͘ kiâⁿ, pō͘-pō͘ iu-būn; nā-sī bô lām-sám lâi tek-chōe, chiū pō͘-pō͘ kiâⁿ, pō͘-pō͘ hoaⁿ-hí; kàu chit-tia̍p m̄-chai koh kiâⁿ kàu lōa hn̄g--lah. Kiâⁿ chit tiâu lō͘ chi̍t-pái tùi chia kè chiū hó, góa óng-hôe í-keng ū saⁿ pái; koh ji̍t tit-beh àm, tio̍h thàu-mî kiâⁿ. Góa siáⁿ-sū khùn--ah? Hit-tia̍p倒轉ê時,一路憂悶,講亦bōe盡;有時吐氣,有時啼哭;koh常常家己怨恨責備講:「主起hit個亭仔,不過beh hō͘人停séng歇siān,m̄是beh hō͘人睏,我反轉睏tī這n̍i̍h,是真正憨。」一路倒--來,看來看去,向望kiám-chhái會koh得著tī路--ni̍h安慰心肝hit一捲。直直行到koh看見代先坐teh睏ê亭仔,心肝一發知罪,亦一發憂悶。Hit時基督徒親像án-ni行,吐氣伊ê lām-sám睏,講:「我苦--ah!我日時睏,艱難ê時陣teh睏。主起這個亭仔是beh hō͘人thang歇siān,來養精神,我反轉用伊做閒身ê所在。害--ah!我 lām-sám趁情慾到án-ni。今往回就是空行1-chōa路,親像以色列ê百姓得罪上帝,著倒退行tī曠野。今我步步行,步步憂悶;若是無 lām-sám睏來得罪,就步步行,步步歡喜。到這tia̍p m̄知koh行到偌遠--lah?行這條路1擺tùi chia過就好,我往回已經有3擺;koh日tit-beh暗,著thàu暝行。我啥事睏--ah?」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ í-keng koh kàu têng-á-lāi, chē ū hiah kú teh thî-khàu; āu-lâi tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián, tù-á teh iu-būn ê sî, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ hit-ê bûn-pîn, tī tāi-seng chē ê í-kha. Chiū gi̍h8-gi̍h8-chhoah, kín-mé khioh khǹg tī kûi-lāi. Ki-tok-tô͘ koh chhē--tio̍h chit kńg bûn-pîn, chiū hoaⁿ-hí kàu bōe-kò͘-tit, in-ūi tit-tio̍h oh kap ji̍p Thiⁿ-siâⁿ, lóng tio̍h chit kńg chòe pîn-kú, só͘-í chim-chiok khǹg tī kûi-lāi, to-siā Siōng-tè ê chí-sī, hō͘ i koh-chài chhē-tio̍h. Hit-sî ia̍h iu-būn, ia̍h hoaⁿ-hí, koh khí pō͘ kiâⁿ ǹg soaⁿ peh-khì, kha-pō͘ it-hoat khin-khoài. Nā-sī peh bē kàu soaⁿ-téng, ji̍t í-keng lo̍h, chiah siūⁿ-tio̍h i ê lām-sám khùn, koh ka-kī thó͘-khùi kóng, Góa án-ni khùn, m̄-nā tek-chōe, ia̍h ū gûi-hiám, í-keng lām-sám khùn, taⁿ tio̍h àm-mî kiâⁿ, bōe kìⁿ-tio̍h thiⁿ-ji̍t, móa lō͘ o͘-àm, kiaⁿ-liáu thiaⁿ-kìⁿ iá-siù ê siaⁿ hu-hu-háu, lóng sī hit-ê lām-sám khùn ê só͘ tì. Chêng Hoâi-gî, Sim-keng kā i kóng khòaⁿ-kìⁿ sai ê sū-chêng, hit-sî i koh siūⁿ--tio̍h, só-í ka-kī phah-sǹg, chit-ê iá-siù mî-sî sí-kòe thó-chia̍h, góa nā hō͘ i tú-tio̍h, beh-thài-ōe cháu-tit i peh sí? Hit時基督徒已經koh到亭仔內,坐有hiah久teh啼哭。後來得著上帝ê恩典,tú仔teh憂悶ê時,忽然看見hit個文憑,tī代先所坐ê椅腳。就gi̍h8-gi̍h8-chhoah,緊猛拾囥tī懷內。基督徒koh chhē著這捲文憑,就歡喜到bōe顧--tit。因為得著活kap 入天城,攏著這捲做憑據,所以斟酌囥tī懷內,多謝上帝ê指示,hō͘伊koh再chhē著。Hit時亦憂悶、亦歡喜,koh起步行向山peh去,腳步一發輕快。但是peh 未到山頂,日已經落,才想著伊ê lām-sám睏,koh家己吐氣講:「我án-ni睏m̄-nā得罪,亦有危險。已經 lām-sám睏,今著暗暝行,bōe見著天日,滿路烏暗,驚了聽著野獸ê聲hu-hu哮,攏是hit個 lām-sám睏ê所致。」前懷疑、心驚kā伊講看見獅ê事情,hit時伊koh想--著,所以家己扑算:「這個野獸暝時四界討食,我若hō͘伊tú--著,beh thài會走tit伊peh--死?」
Án-ni chiū chìn-chêng kiâⁿ, tú-á teh thó͘-khùi i ê sit-chhò, kia̍h-ba̍k hut-liân khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-chō tiān, koâiⁿ kòa tōa, miâ kiò Bí-kiong , tú-á kūn tī lō͘-piⁿ. Hit-sî góa bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ kín-kín kiâⁿ, ǹg-bāng hit só͘-chāi thang chioh hioh. Kiâⁿ bô lōa hn̄g, lō͘ chiū khah oe̍h; koh lī tiān-mn̂g liōng-iok ū pòaⁿ lí, Ki-tok-tô͘ siông-sè khòaⁿ chêng-bīn ê lō͘, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ N̄g chiah sai, chiàⁿ-sī, Án-ni就進前行,tú仔teh吐氣伊ê失錯,kia̍h目忽然看見一座殿,懸kòa大,名叫美宮 ,tú仔近tī路邊。Hit時我夢見基督徒緊緊行,向望hit所在thang借歇。行無偌遠,路就較隘;koh離殿門量約有半里。基督徒詳細看前面ê路,忽然看見兩隻獅,正是:
Āu-bīn kan-lân, chêng-bīn ū kiaⁿ,
Soaⁿ-téng nā kàu, chiah sai chhut siaⁿ,
Sèng-tô͘ an-lo̍k oh-tit tiông-kú,
Kan-khó͘ kè-liàu liâm-piⁿ koh tú.
後面艱難,前面有驚,
山頂若到,才獅出聲,
聖徒安樂oh得長久,
艱苦過了liâm-piⁿ koh tú。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ kóng, Góa chit-tia̍p só͘ khòaⁿ-kìⁿ chiū-sī Hoâi-gî, Sim-keng in só͘ kóng ê tāi-chì.Nn̄g chiah sai chin-chiàⁿ ū thi̍h-liān pa̍k-teh, Ki-tok-tô͘ chit-sî m̄-chai. Sim tōa iu-būn, phah-sǹg nā chìn-chêng khì, tek-khak sí, siūⁿ beh o̍h Hoâi-gî, Sim-keng koh hôe-thâu khì. Hit-sî Kò͘-mn̂g--ê lâng, miâ Kéng-séng, khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok-tô͘ thè pō͘ bô kiâⁿ, chhin-chhiūⁿ beh hôe-thâu ê ì-sù, chiū tōa siaⁿ kiò i kóng, Lí hiah sió-táⁿ, si̍t-chāi m̄-sái kiaⁿ. Chiah-ê sai ū thi̍h-liān liān teh, hē tī hia tiâu-tî beh chhì-khòaⁿ lâng ū sìn á-bô. Chòe lí tùi tiong-ng kiâⁿ lâi, chiah bōe hō͘ in siong-hāi. Hit-sî góa khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok-tô͘ chìn-chêng kiâⁿ, tùi sai ê bīn-chêng kè-khì, sim put-chí kiaⁿ, nā-sī chiàu kò͘-mn̂g ê lâng só͘ hoan-hù khì kiâⁿ, sui-bóng ū thiaⁿ-kìⁿ sai teh háu, ia̍h bōe hō͘ hāi--tio̍h. Í-keng kè liáu, chiū tah chhiú tōa hoaⁿ-hí, ti̍t-ti̍t kiâⁿ kàu tiān-mn̂g, mn̄g kò͘-mn̂g--ê kóng, Chit keng sī sím-mi̍h chhù? Kim-mî góa thang hioh tī chia, á m̄-thang? Hit時基督徒講:「我這tia̍p所看--見就是懷疑、心驚in所講ê代誌。」兩隻獅真正有鐵鏈縛--teh,基督徒這時m̄知。心大憂悶,扑算若進前去,的確死。想beh學懷疑、心驚koh回頭去。Hit時顧門ê人,名警醒,看見基督徒退步無行,親像beh回頭ê意思,就大聲叫伊講:「你hiah小膽,實在m̄-sái驚。Chiah-ê獅有鐵鏈鏈--teh,下tī hia 刁持beh試看人有信抑無。做你tùi中央行--來,才bōe hō͘ in傷害。」Hit時我看見基督徒進前行,tùi獅ê面前過--去,心不止驚,但是照顧門ê人所吩咐去行,雖罔有聽見獅teh哮,亦bōe hō͘害--著。已經過了,就tah手大歡喜,直直行到殿門,問顧門--ê講:「這間是甚mi̍h厝?今暝我thang歇tī chia,抑m̄-thang?」
Kò͘-mn̂g--ê kóng, Chit keng sī soaⁿ-chú khí--ê, in-ūi kiâⁿ chit tiâu lō͘ ê lâng lâi khí, beh chín-chè in ê khiàm-kheh, kiù in ê gûi-hiám. 顧門--ê講:「這間是山主起--ê,是因為行這條路ê人來起,beh賑濟in ê欠缺,救in ê危險。」
Kò͘-mn̂g ê lâng koh mn̄g kóng, Lí tùi ta̍t-lo̍h lâi, beh ta̍t-lo̍h khì? 顧門--ê koh問講:「你tùi ta̍h落來beh ta̍h落去?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tùi Chiong-bông siâⁿ lâi, beh khì Sûn-soaⁿ, taⁿ ji̍t àm, beh chioh hioh chit-n̍i̍h; m̄-chai thang á m̄-thang? 基督徒講:「我tùi將亡城來,beh去巡山,今日暗,beh借歇這--ni̍h;m̄知thang抑m̄-thang?」
Kò͘-mn̂g--ê kóng, Lí miâ kiò sím-mi̍h? 顧門--ê講:「你名叫甚mi̍h?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Góa pún-jiân miâ kiò Chiông-io̍k , taⁿ miâ kiò Ki-tok-tô͘. 基督徒應講:「我本然名叫從欲 ,今名叫基督徒。」
Kò͘-mn̂g--ê kóng, Lí lâi kàu chiah òaⁿ! Ji̍t to àm lah! 顧門--ê講:「你來到chiah晏!日都暗--lah!」
Ki-tok-tô͘ kóng, Hāi--ah! Nā m̄-sī lām-sám khùn tī soaⁿ ê têng-á-lāi, í-keng chá-chá kàu chit-n̍i̍h. Koh, nā m̄-sī khùn ê sî sit-lo̍h bûn-pîn, ia̍h khah chá kàu. In-ūi tú-á tit-beh pôaⁿ-soaⁿ ê sî, chiah chai bûn-pîn phah-m̄-kìⁿ, chhē lóng bô, ko͘-put-chiong hôe-thâu khì hit-ê lām-sám khùn ê só͘-chāi chhē; kāi-chài koh chhē-tio̍h. Góa kàu chit-tia̍p chiah lâi, sī in-ūi án-ni. 基督徒講:「Hāi--ah !若m̄是 lām-sám睏tī 山ê亭仔內,已經早早到這n̍i̍h。Koh,若m̄是睏ê時失落文憑,亦較早到。因為tú仔tit-beh盤山ê時,才知文憑扑m̄見,chhē攏無,姑不chiong回頭去hit個 lām-sám睏ê所在chhē;佳哉koh chhē著。我到這tia̍p才來是因為án-ni。」
Kò͘-mn̂g--ê kóng, Nā-sī án-ni, chit lāi-bīn sèng ê peh-sìⁿ, góa chhiáⁿ chi̍t-lâng chhut-lâi thiaⁿ lí só͘ kóng ê ōe; phah-sǹg nā thang, i chiū chiàu chit keng ê ka-hoat, beh chhōa lí kap thong-ke ê lâng sio-kìⁿ. 顧門--ê講:「若是án-ni,這內面聖ê百姓,我請1人出來聽你所講ê話;扑算若thang,伊就照這間ê家法,beh chhōa你kap 通家ê人相見。」
Kò͘-mn̂g ê lâng chiū kmńg-cheng, lāi-bīn thiaⁿ-kìⁿ cheng siaⁿ, chiū ū chi̍t-ê cha-bó͘ gín-ná chhut-lâi, bīn-māu toan-chiàⁿ, kòa súi, miâ kiò Khûn-sīn , mn̄g Kò͘-mn̂g ê lâng kóng, Kiò góa mi̍h-tāi? 顧門--ê人就摃鐘,內面聽見鐘聲,就有1個查某囡仔出來,面貌端正,kòa súi,名叫勤慎 。問顧門--ê人講:「叫我mi̍h代?」
Kò͘-mn̂g--ê ìn kóng, Chit lâng tùi Chiong-bông siâⁿ lâi, beh khì Sûn-soaⁿ, in-ūi kiâⁿ lō͘ ià-siān, koh ji̍t àm--lah, beh hioh tī chi̍t-n̍i̍h, mn̄g góa ‘Thang mah?’ Góa ū kā i kóng, beh chhiáⁿ lí chhut-lâi khòaⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Taⁿ lí kap i kóng, chiàu ka-hoat thang á m̄-thang. 顧門--ê應講:「這人tùi將亡城來,beh去巡山,因為行路ià-siān,koh日暗--lah,beh歇tī這n̍i̍h,問我thang--mah?我有kā伊講,beh請你出來看怎樣。今你kap 伊講,照家法thang抑m̄-thang?」
Khûn-sīn chiū mn̄g Ki-tok-tô͘ tùi ta̍t-lo̍h lâi, beh ta̍t-lo̍h khì. Ki-tok-tô͘ chiū chiong ìn kò͘-mn̂g--ê ê ōe lâi ìn i. 勤慎就問基督徒tùi ta̍t落來,beh ta̍t落去。基督徒就將應顧門--ê ê話來應伊。
Koh mn̄g kóng, Lí cháiⁿ-iūⁿ lâi chit tiâu lō͘? Ki-tok-tô͘ chiū kā i kóng-bêng. Koh問講:「你怎樣來這條路?」基督徒就kā伊講明。
Koh mn̄g kóng, Lō͘--ni̍h só͘ tú-tio̍h sī cháiⁿ-iūⁿ? Ki-tok-tô͘ ia̍h chi̍t-hāng chi̍t-hāng kā i kóng. Koh問講:「路--ni̍h所tú著是怎樣?」基督徒亦1項1項kā伊講。
Āu-lâi koh mn̄g kóng, Lí miâ kiò sím-mi̍h? 後來koh問講:「你名叫甚mi̍h?」
Ìn kóng, Góa miâ kiò Ki-tok-tô͘; thiaⁿ-kìⁿ soaⁿ-chú khí chit-ê tiān, sī beh chín-chè kiâⁿ lō͘ ê só͘ khiàm-kheh, kiù in ê gûi-hiám, góa chiah it-hoat ài hioh tī chia. 應講:「我名叫基督徒;聽見山主起這個殿,是beh賑濟行路--ê所欠缺,救in ê危險,我才一發ài歇tī chia。」
Hit-sî Khûn-sīn thiaⁿ-kìⁿ Ki-tok-tô͘ ê ōe, ia̍h hoaⁿ-hí, ia̍h pi-siong. Chiū kóng, Góa tio̍h chhiáⁿ ke-lāi kúi-nā lâng chhut-lâi. Chiū cháu kàu mn̂g-kha, chhiáⁿ Hiân-tì , Jîn-ài, Kèng-khiân, saⁿ lâng chhut-lâi kap Ki-tok-tô͘ tâm-lūn. Tâm-lūn liáu, chiū chhōa i kap ke-lāi ê lâng saⁿ-kìⁿ. Ke-lāi chōe-chōe lâng chhut-lâi ngiâ-chi̍h--i, kā i kóng, “Siū Chú un-tián ê lâng--ah, chhiáⁿ ji̍p--lâi.” Soaⁿ-chú khí chit-keng chhù, tiâu-tī sī beh khoán-thāi chhin-chhiūⁿ lí teh kiâⁿ lō͘ ê lâng. Hit時勤慎聽見基督徒ê話,亦歡喜亦悲傷。就講:「我著請家內幾若人出來。」就走到門腳,請賢智 、仁愛、敬虔3人出來kap 基督徒談論。談論了,就chhōa伊kap 家內ê人相見。家內濟濟人出來迎接--伊,kā伊講:「受主恩典ê人--ah,請入來。山主起這間厝,刁持beh款待親像你teh行路ê人。」
Ki-tok-tô͘ chiū thìm-thâu, tè i ji̍p-khì, í-keng ji̍p-khì liáu, teh chē, chiū chhiáⁿ i chia̍h-tê. Hit-sî ē-hng tǹg iáu-bē piān, chèng-lâng m̄-káⁿ hòe-sî, lóng-chóng chi̍t-sim ài siông-sè thiaⁿ Ki-tok-tô͘ ê tāi-chì. Chiū kéng Kéng-khiân, Hiân-tì, Jîn-ài kap i tâm-lūn. 基督徒就thìm頭 tè in入去,已經入去了,teh坐,就請伊食茶。Hit時e-昏頓iáu未便,眾人m̄敢廢時 ,攏總一心愛詳細聽基督徒ê代誌。就揀敬虔、賢智、仁愛kap 伊談論。
Kèng-khiân chiū kóng, Hó ê Ki-tok-tô͘--ah, goán í-keng thiàⁿ-sioh lí, chiap-la̍p lí hioh chia, lō͘--n̍i̍h só͘ tú-tio̍h chiah-ê sū-chêng, chhiáⁿ lí lóng-chóng kóng-bêng, kiám-chhái ōe lī-ek chèng-lâng. 敬虔就講:「好ê基督徒--ah,阮已經疼惜你,接納你歇chia,路--ni̍h所tú著chiah-ê事情,請你攏總講明,kiám-chhái會利益眾人。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī góa só͘ ài, lí án-ni kóng, góa put-chí hoaⁿ-hí. 基督徒講:「Che是我所愛,你án-ni講,我不止歡喜。」
Kèng-khiân kóng, Lí kiâⁿ Thiⁿ-lō͘ sī tùi sím-mi̍h iân-kò͘? 敬虔講:「你行天路是tùi甚mi̍h緣故?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa hiahN-sî tī góa pún-tōe, hī-khang siông-siông ū thang kiaⁿ ê siaⁿ teh pek góa cháu-khui. Hit-ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ kā góa kóng, nā iû-goân tiàm tī pún-tōe, tek-khak bōe bián-tit bia̍t-bô. 基督徒講:「我hiahN時tī我本地,耳空常常有thang驚ê聲逼我走開。Hit個聲親像kā我講,若猶原tiàm tī本地,的確bōe閃得滅無。」
Kèng-khiân kóng, Lí lī-khui pún-tōe, siáⁿ-sū kiâⁿ chit-tiâu? 敬虔講:「你離開本地,啥事行這條?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī Siōng-tè chí-ì. In-ūi góa hit-sî chai gûi-hiám, kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-chai tio̍h siám sím-mi̍h só͘-chāi; āu-lâi ū chi̍t-lâng miâ kiò Thoân-tō, khòaⁿ-kìⁿ góa teh thî-khàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, i chiū chí-tiám góa khì oe̍h-mn̂g. Nā m̄-sī án-ni; góa éng bōe tit-tio̍h ji̍p hit-ê mn̂g, kàu taⁿ ia̍h bōe kàu chit n̍i̍h. 基督徒講:「Che是上帝旨意。因為我hit時知危險、驚惶,m̄知著閃甚mi̍h所在。後來有1人名叫傳道,看見我teh啼哭ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,伊就指點我去隘門。若m̄是án-ni;我永bōe得著入hit個門,到今iáu 未到這--n̍i̍h。」
Kèng-khiân kóng, Lí lâi chit--n̍i̍h ū tùi Sek-sī ê chhù keng-kè á-bô? 敬虔講:「你來這--n̍i̍h有tùi釋示厝ê經過抑無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Ū--ah, góa hit só͘-chāi só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê tāi-chì, kàu chi̍t-sì-lâng m̄-káⁿ bōe kì-tit. Tiong-kan ū saⁿ hāng khah iàu-kín--ê. Chi̍t hāng, chiū-sī lâng sim-koaⁿ tit-tio̍h un-tián kám-hòa, mô͘-kúi sui ài beh bia̍t-bô--i, Ki-tok iáu-kú pó-choân--i. Chi̍t hāng, chiū-sī lâng tek-chōe Siōng-tè, tì-kàu m̄-káⁿ koh ǹg-bāng i ê un-tián. Chi̍t hāng chiū-sī lâng teh khùn ê sî, bāng-kìⁿ sím-phòaⁿ ê ji̍t-chí í-keng kàu, hit-sî só͘ bāng-kìⁿ chiah-ê sū-chêng. Chit saⁿ hāng chin sī iàu-kín--ê. 基督徒講:「有--ah,我hit所在所看見ê代誌,到一世人m̄ 敢bōe記--tit。中間有3項較要緊--ê。1項就是人心肝得著恩典感化,魔鬼雖愛beh滅無--伊,基督iáu-kú保全--伊。1項就是人得罪上帝,致到m̄ 敢koh向望伊ê恩典。1項就是人teh睏ê時,夢見審判ê日子已經到,hit時所夢見chiah-ê事情。這3項真是要緊--ê。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說