首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有60個段落,126個語句,2410個語詞,3493個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_03 天路歷程_03
Bûn Iok-hān 文約翰
Hit-sî Sek-sī khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p chi̍t-keng tōa thiaⁿ, lāi-bīn kú-kú bô piàⁿ-sàu, tîn-ai chek kàu tīⁿ that-that. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-khòaⁿ tiap-á-kú, Sek-sī chiū kiò lâng lâi sàu; khí chhiú teh sàu, tîn-ai sì-kòe pe, ti̍t-ti̍t eng kàu Ki-tok-tô͘ beh bōe choán-khùi. Hit-sî ū chi̍t-ê cha-bó͘-gín-ná tī hí piⁿ-á--ni̍h teh khiā, Sek-sī kah i khì phâng chúi lâi hiù; kiâⁿ án-ni thiaⁿ--ni̍h chiū tè chhiú sàu chheng-khì. Hit時釋示牽伊ê手,chhōa伊入一間大廳,內面久久無拚掃,塵埃積到tīⁿ that-that。基督徒看看tiap仔久,釋示就叫人來掃。起手teh掃,塵埃四界飛,直直eng到基督徒beh bōe喘氣。Hit時有一個查某囡仔tī hí邊仔--ni̍h teh企,釋示教伊去捧水來hiù;行án-ni廳--ni̍h就tè手掃清氣。
Ki-tok-tô͘ mn̄g, Che sī sím-mi̍h ì-sù? 基督徒問:「Che是甚mi̍h意思?」
Sek-sī kóng, Chit-ê thiaⁿ sī chí lâng ê sim-koaⁿ, bē siū Siōng-tè ê un chiâⁿ sèng; tîn-ai sī chí lâng pún-sèng ê chōe-sio̍k, kap sim-lāi ê pháiⁿ, phah lâ-sâm seng-khu: tāi-seng khí chhiú teh sàu, sī chí lu̍t-hoat, āu-lâi ēng chúi hiù, sī chí hok-im: taⁿ lí khí-thâu khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng teh sàu, tîn-ai sì-kòe pe, só͘-í thiaⁿ--ni̍h sàu bōe-ōe chheng-khì; chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê lu̍t-hoat, kú bōe-ōe sóe lâng ê sim, tû-khì lâng ê chōe. Lu̍t-hoat nā kàu, chōe-sio̍k chiū siⁿ-khí, it-hoat ū la̍t, it-hoat ū chōe, in-ūi lu̍t-hoat chheng-chheng ōe piáu-bêng lâng ê chōe-sio̍k; án-ni kìm tiā-tiāⁿ, bōe-ōe hō͘ lâng ū la̍t thang khah-iâⁿ châu-bia̍t i ê chōe. Koh lí ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê cha-bó͘ gín-ná ēng chúi hiù thô͘-kha, tîn-ai lóng-chóng teh lo̍h, thiaⁿ--ni̍h chiū tè chhiú sàu chheng-khì; chhin-chhiūⁿ hoh-im ê tō-lí, kam-tiⁿ koh pó-pòe, chi̍t-ē kám-hòa lâng ê sim, chōe-sio̍k chiū sit-pāi hâng-ho̍k, sim-koaⁿ sī sìn hok-im, chiah tit-tio̍h chheng-khì-siùⁿ, thang hō͘ êng-kng ê Chú khiā-khí. 釋示講:「這個廳是指人ê心肝,未受上帝ê恩成聖;塵埃是指人本性ê罪贖,kap 心內ê歹,扑lâ-sâm身軀。代先起手teh掃,是指律法,後來用水hiù,是指福音。今你起頭看見1人teh掃,塵埃四界飛,所以廳--ni̍h掃bōe會清氣;親像上帝ê律法,kú bōe會洗人ê心,除去人ê罪。律法若到,罪惡就生起,一發有力,一發有罪,因為律法清清會表明人ê罪贖;án-ni禁tiāⁿ-tiāⁿ,bōe會hō͘人有力thang較贏剿滅伊ê罪。Koh你有看見1個查某囡仔用水hiù塗腳,塵埃攏總teh落,廳--ni̍h就tè手掃清氣;親像福音ê 道理,甘甜koh寶貝,一下感化人ê心肝,罪贖就敗壞降服。心肝是信福音,才得著清氣相,thang hō͘榮光ê主企起。」
Hit-sî góa koh bāng-kìⁿ Sek-sī khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p chi̍t-keng sòe-keng pâng, lāi-bīn ū N̄g ê gín-ná, ta̍k-ê chē i ê ūi; chi̍t-ê khah tōa-hàn--ê, miâ Kip-io̍k , chi̍t-ê miâ Jím-thāi . Kip-io̍k ê hêng-chōng sī kāu-khôe, Jím-thāi ê khoán-sit sī put-chí thiâm-chēng. Ki-tok-tô͘ mn̄g, hit-ê Kip-io̍k siáⁿ-sū kàu hiah kāu-khôe? Sek-sī kóng, I èng-hūn ê ke-gia̍p, chiáng-teh ê lâng nā kàu mê-nî, chiahbeh hō͘ i, i ài kin-nî tit-tio̍h, só͘-í kāu-khôe; chheng-chheng Jím-thāi kam-sim, thèng-hau, só͘-í thiâm-chēng. Hit時我koh夢見釋示牽伊ê手,chhōa伊入去一間細間房,內面有兩個囡仔,逐個坐伊ê位;1個較大漢--ê,名急欲 ,1個名忍待 。急欲ê形狀是kāu-khôe,忍待ê款式是不止恬靜。基督徒問:「Hit個急欲啥事到hiah kāu-khôe?」釋示講:「伊應份ê家業,掌--teh ê人若到明年,才beh hō͘伊,伊ài今年得著,所以kāu-khôe。清清忍待甘心、聽候,所以恬靜。」
Hit-sî góa koh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng tòa chi̍t-tē ê kim-gûn pó-pòe, piàⁿ tī Kip-io̍k ê bīn-chêng, i chiū the̍h khí-lâi khòaⁿ, put-chí hoaⁿ-hí, teh chhiò Jím-thāi; chóng-sī bē lōa kú, kim-gûn pó-pòe lām-sám ēng liáu, chhun chi̍t-niá phòa-saⁿ tiā-tiāⁿ. Hit時我koh看見1人帶1袋ê金銀寶貝,piàⁿ tī急欲ê面前,伊就the̍h起來看,不止歡喜,teh笑忍待。總是未偌久,金銀寶貝 lām-sám用了,chhun一領破衫tiāⁿ-tiāⁿ。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ mn̄g Sek-sī kóng, Chhiáⁿ khui-thiah chit-ê sū-chêng, siông-sè kà-sī góa. Hit時基督徒問釋示講:「請開拆這個事情,詳細教示我。」
Sek-sī kóng, Chí N̄g ê gín-ná, chi̍t-ê sī chí kim-sè ê lâng, chi̍t-ê sî chí lâi-sè ê lâng. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ Kip-io̍k ài liâm-piⁿ tit-tio̍h i ê ke-gia̍p, bōe thèng-hāu tit kàu mê-nî, che chhin-chhiūⁿ kim-sè ê lâng, khak-khak beh chit-sì tit-tio̍h i ê hok-khì, bōe thèng-hāu tit kàu lâi-sè. Lâi-sè ê hok-khì sī ke̍k hó͘, Siōng-tè chōe-chōe pái pún-sin chòe kan-chèng, sè-kan lâng iáu-kú hut-lio̍k i, m̄ khéng kiû. Sio̍k-gú ū kóng, ‘’Cha̍p chiah chiáu tī chhiū--ni̍h, m̄-ta̍h-tio̍h chi̍t-chiah chiáu tī chhiú--ni̍h’, che lâng chiū tùi-tiōng, choan-choan kiû ba̍k-chiu chêng ê hok-khì. Chheng-chheng Kip-io̍k ê ke-gia̍p bē lōa-kú lóng liáu, nā chhun chi̍t-niá phòa-saⁿ tiā-tiāⁿ; kiû chit sè-kan ê hok-khì, hit-hō ê lâng boa̍t-ji̍t ia̍h tek-khak chhin-chhiūⁿ án-ni. 釋示講:「Chí兩個囡仔,1個是指今世ê人,1個是指來世ê人。你有看見急欲ài liâm-piⁿ得著伊ê家業,bōe聽候tit到明年。Che親像今世ê人,確確beh這世得著伊ê福氣,bōe聽候tit到來世。來世ê福氣是極好,上帝濟濟擺本身做干證,世間人iáu-kú忽略伊,m̄肯求。俗語有講『10隻鳥tī樹--n̍i̍h,m̄-ta̍h著1隻鳥tī手--n̍i̍h。』Che人就tùi重,專專求目珠前ê福氣。清清急欲ê家業未偌久攏了,但chhun一領破衫tiāⁿ-tiāⁿ;求這世間ê福氣,hit號ê人末日亦的確親像án-ni。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi án-ni khòaⁿ, Jím-thāi chiū ū tì-sek, in-ūi m̄-nā chi̍t-hāng ê iân-kò͘, tē it hāng, i ōe thèng-hāu-tit, āu-lâi chiah tit-tio̍h khah hó ê mi̍h; tē-jī hāng, Kip-io̍k ê ke-gia̍p í-keng lóng liáu, chí-ū chhun chi̍t-niá phòa-saⁿ tiā-tiāⁿ, Jím-thāi êng-kng ê ke-gia̍p ka-ⁿ̂g tī-teh. 基督徒講:「Tùi án-ni看,忍待就有智識,因為m̄-nā 1項ê緣故;第1項,伊會聽候--tit;後來才著較好ê物;第2項,急欲ê家業已攏了,但chhun一領破衫tiāⁿ-tiāⁿ,忍待榮光ê家業ka-ⁿ̂g tī--teh。」
Sek-sī kóng, M̄-nā án-ni tiā-tiāⁿ, iáu-kú ū pa̍t-mi̍h ê iân-kò͘. Lâi-sè êng-kng ê ke-gia̍p éng-oán tī-teh, bōe hòe-bô, kám ū chhin-chhiūⁿ sè-kan ê hok-khì, hut-jiân siau-sòaⁿ bô khì. Án-ni Kip-io̍k khí-thâu tit-tio̍h i ê ke-gia̍p, Jím-thāi chiū khit i chhiò; Jím-thāi lō͘-bé tit-tio̍h i ê ke-gia̍p, Kip-io̍k chiū koh-khah hō͘ i chòe hó-chhiò. In-ūi khí-thâu--ê, tek-khak ū lō͘-bé--ê thang sio-sòa; lō͘-bé--ê, sui-bóng iáu-bē kàu, tek-khak ū i ê sî, hit-ê lō͘-bé--ê, chiū bô thang lâi sio-sòa i. Án-ni khí-thâu tit-tio̍h i ê ke-gia̍p, tek-khak tāi-seng chòe chi̍t-sî ēng liáu, chheng-chheng lō͘-bé tit-tio̍h i ê ke-gia̍p, chiah thang kú-kú tn̂g-tn̂g tī-teh; Sèng-chheh chí hit-ê pù-lâng kóng, “Lí oa̍h-teh ê sî siū lóng-chóng ê hok-khì, Lia̍p-sat-lō͘ siū lóng-chóng ê chai-lān; taⁿ i an-ùi, lí siū khó͘. 釋示講:「M̄-nā án-ni tiāⁿ-tiāⁿ,iáu-kú有別物ê緣故。來世榮光ê家業永遠tī--teh,bōe廢無,kám有親像世間ê福氣,忽然消散無--去。Án-ni急欲起頭得著伊ê家業,忍待就khit伊笑;忍待路尾得著伊ê家業,急欲就koh較hō͘伊做好笑。因為起頭--ê,的確有路尾--ê thang相續;路尾--ê,雖然iáu未到,的確有伊ê時;hit個路尾--ê,就無thang來相續伊。Án-ni起頭得著伊ê家業,的確代先做一時用了,清清路尾得著伊ê家業,才thang久久長長tī--teh;聖冊指hit個富人講:『你活--teh ê時,受攏總ê福氣;拉撒路受攏總ê災難;今伊安慰,你受苦。』」
Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi án-ni kè-khòaⁿ, chiū-sī ba̍k-chiu chêng ê hok-khì, chin-chiàⁿ m̄-thang tham, tio̍h thèng-hāu āu-lâi ê hok-khì sī khah hó͘. 基督徒講:「Tùi án-ni過看,就是目珠前ê福氣,真正m̄-thang貪,著聽候後來ê福氣是較好。」
Sek-sī kóng, Lí ê ōe chin-chiàⁿ ū-iáⁿ, in-ūi só͘ ōe khòaⁿ-kìⁿ sī chiām-sî--ê, só͘ bōe khòaⁿ-kìⁿ sī éng-oán--ê. Nā-sī só͘ khòaⁿ-kìⁿ--ê, chiū-sī chit-sî ê mi̍h, kap lâng ê su-io̍k chòe keh-piah, só͘-í kau-pôe sī kōe kōe thn̂g-tiⁿ bi̍t-biⁿ; só͘ bōe khòaⁿ-kìⁿ--ê, chiū-sī lâi-sè ê ke-gia̍p, kap lâng ê su-io̍k sī hn̄g-hn̄g kek-khui, só͘-í kú-kú chhiⁿ-so͘, oh-tit chhin. 釋示講:「你ê話真正有影,因為所看見是暫時--ê,所未看見是永遠--ê。但是所看見--ê就是這世ê物,kap 人ê私慾做隔壁,所以相交陪是kōe-kōe糖甜蜜甜;所未看見--ê,就是來世ê家業,kap人ê私慾是遠遠隔開,所以久久生疏,oh得親。」
Hit-sî góa koh bāng-kìⁿ Sek-sī khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p-khì chi̍t só͘-chāi, khòaⁿ-kìⁿ ū hé tùi hit-ê chhiûⁿ-á kha khí-lâi, chi̍t-lâng tī piⁿ-á--n̍i̍h teh khiā, sî-sî ēng chúi thîn tī hé, beh hō͘ i hoa, m̄-kú hé ná iām. Hit時我koh夢見釋示牽伊ê手,chhōa伊入去 1所在,看見有火tùi hit個牆仔腳起來,1人tī邊仔--n̍i̍h teh企,時時用水thîn tī火,beh hō͘伊hoa,m̄-kú火那焰。
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī sím-mi̍h ê iân-kò͘? 基督徒講:「Che是什甚mi̍h ê緣故?」
Sek-sī ìn kóng, Chit-ê hé sī chí sim-tiong un-tiàn ê kám-hòa, ēng chúi thîn tī hé--ni̍h, beh lóng-chóng hō͘ i hoa, sī chí mô͘-kúi; sui-bóng hō͘ i án-ni, nā-sī hé it-hoat ná iām, hit-ê iân-kò͘, góa ia̍h tit-beh hō͘ lí khòaⁿ. Án-ni chiū chhōa i se̍h kè chhiūⁿ-á gōa, khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t-lâng chhiú the̍h iû-kan, siông-siông tùi chhiûⁿ-á gōa ēng iû àm-chīⁿ thiⁿ tī hé--ni̍h. 釋示應講:「這個火是指心中恩典ê感化,用水thîn tī火--n̍i̍h,beh攏總hō͘伊hoa,是指魔鬼;雖罔hō͘伊án-ni,但是火一發那焰,hit個緣故我亦tit-beh hō͘你看。」Án-ni就chhōa伊se̍h過牆仔外,看見有1人手the̍h油矸,常常tùi牆仔外用油暗靜添tī火--n̍i̍h。」
Ki-tok-tô͘ chiū kóng, Che koh sī sím-mi̍h ì-sù? 基督徒就講:「Che koh是甚mi̍h意思?」
Sek-sī kóng, Chit-ê lâng sī chí Ki-tok, siông-siông ēng un-tián lâi pang-chān kám-hòa lâng, ná chhiūⁿ iû, só͘-í mô͘-kúi sui-bóng chīn-la̍t beh hō͘ i hoa, nā-sī Ki-tok ê peh-sìⁿ éng-éng tit-tio̍h I ê un. Koh hit-ê lâng ēng iû thiⁿ tī hé, lí ū khòaⁿ-kìⁿ, i sī àm-chīⁿ teh khiā tī chhiûⁿ-á gōa; che sī hō͘ lí chai lâng nā tú-tio̍h mô͘-kúi ê chhì-liān, ka-kī ta̍uh-ta̍uh bōe hiáu-tit, sim-tiong ê un-tián cháiⁿ-á-iūⁿ iáu-kú tī-teh, bōe bia̍t-bô. 釋示講:「這個人是指基督,常常用恩典來幫贊、感化人,ná像油,所以魔鬼雖罔盡力beh hō͘伊hoa,但是基督ê百姓永永得著伊ê恩。Koh hit個人用油添 tī火,你有看見,伊是暗靜 teh企tī牆仔外;che是hō͘你知人若tú著魔鬼ê試煉,家己ta̍uh-ta̍uh bōe曉--tit,心中ê恩典怎仔樣iáu-kú tī--teh,bōe滅無。」
Hit-sî Sek-sī koh khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p chi̍t-ê khòaⁿ-oa̍h ê só͘-chāi, tiong-ng ū chi̍t-keng tiān, hâng-ngó͘ kàu-ke̍k. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ, chiū put-chí hoaⁿ-hí; koh khòaⁿ-kìⁿ tiān-téng ū lâng teh kiâⁿ, lóng-chóng sī chhēng kim ê saⁿ. Hit時釋示koh牽伊ê手,chhōa伊入1個快活ê所在,中央有一間殿,行伍夠極。基督徒看見,就不止歡喜;koh看見殿頂有人teh行,攏總是穿金ê衫。
Ki-tok-tô͘ kóng, Lán thang ji̍p-khì hia mah? 基督徒講:「咱thang入去hia--mah?」
Sek-sī chiū chhōa i ǹg hit-ê mn̂g, chiah khòaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lâng khiā tī mn̂g-chêng, chhin-chhiūⁿ ài beh ji̍p-khì, teh m̄-káⁿ: Koh lī hit-ê mn̂g bô hn̄g, ū chi̍t-lâng chē-óa toh, toh-téng ū chheh kap pit ba̍k; lóng-chóng beh ji̍p hit-ê mn̂g--ê, i chiū kì in ê miâ. Koh khòaⁿ-kìⁿ chhēng kah kia̍h to, chōe-chōe lâng khiā tī mn̂g-ak teh chiú, ì-sù sī beh chīn-la̍t hāi-tio̍h lóng-chóng ài ji̍p-khì ê lâng. 釋示就chhōa伊上去向hit個門,才看見濟濟人企tī門前,親像愛beh入去,teh m̄敢。Koh離hit 個門無遠,有1人坐倚桌,桌頂有冊、筆、墨;攏總beh入hit個門--ê,伊就記in ê名。Koh看見穿甲kia̍h刀濟濟人企tī門ak teh守,意思是beh盡力害著攏總愛入去ê人。
Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ chiū kî-koài. Hiah-ê ài ji̍p-khì ê lâng khòaⁿ-kìⁿ kia̍h to ê lâng, lóng-chóng tò-thè; āu-lâi koh ū chi̍t-lâng, bīn put-chí béng, óa-kūn hit-ê kì-miâ ê kóng, Chhiáⁿ lí kì góa ê miâ. I ê miâ í-keng kì liáu, chiū tì khoe pui̍h8 kiàm, pek-óa beh thâi hiah-ê kia̍h to ê lâng, hiah-ê kia̍h to ê lâng ia̍h chhut-la̍t kap i thâi; chóng-sī hit-ê lâng lóng bô lio̍h-á tah-hiahN, chiàⁿ chha̍k tò phut, hit-pêng chit-pêng lóng tio̍h-siong; āu-lâi phòa-khui chi̍t-tiâu lō͘, ti̍t-ti̍t chông ji̍p, chiū thiaⁿ-kìⁿ tiān-lāi ê lâng chhut siaⁿ, hoaⁿ-hí kiò i, Ji̍p--lâi, ji̍p--lâi, tek-khak tit-tio̍h éng-oán ê êng-kng. Hit-ê lâng chiū ji̍p-khì, ia̍h chhēng kim ê saⁿ. Ki-tok-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ án-ni, chiū ba-bún-chhiò kóng, Chit-ê tāi-chì ê ì-sù, phah-sǹg góa tek-khak chai. Hit-sî chiū tùi Sek-sī kóng, Lí chhiáⁿ, góa beh khí-sin--lah. 基督徒看見就奇怪。Hiah-ê 愛入去ê人看見kia̍h刀ê人,攏總倒退;後--來koh有1人,面不止猛,倚近hit個記名--ê講:「請你記我ê名。」伊ê名已經記了,就戴盔拔劍,逼倚beh thâi hiah-ê kia̍h刀ê人,hiah-ê kia̍h 刀ê人亦出力kap伊thâi;總是hit個人攏無略仔tah-hiahN,正chha̍k倒phut,hit爿這爿攏著傷。後來剖開1條路直直chông--入,就聽見殿內ê人出聲,歡喜叫伊:「入來,入來,的確得著永遠ê榮光。」Hit個人就入去,亦穿金ê衫。基督徒看見án-ni,就ba-bún笑講:「這個代誌ê意思,扑算我的確知。」Hit時就對釋示講:「你請,我beh起身--lah!」
Sek-sī kóng, Bē thang; thèng-hāu góa hō͘ lí khòaⁿ-kìⁿ pa̍t hō ê sū-chêng, jiân-āu chiah thang khì. Án-ni koh khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p chi̍t-keng àm-pâng, lāi-bīn ū chi̍t-lâng chē tī thi̍h-lâng lāi, bīn put-chí iu-būn, ba̍k-chiu ǹg tōe, nn̄g chhiú thong-siū, chhiⁿ-chhám teh thó͘-khùi, chhin-chhiūⁿ sim-koaⁿ tn̂g-á beh piak-khui. 釋示講:「未 thang;聽候我hō͘你看見別號ê事情,然後才thang去。」Án-ni koh牽伊ê手,chhōa伊入去一間暗房,內面有1人坐ti鐵籠內,面不止憂悶,目珠向地,兩手通袖,悽慘teh吐氣,親像心肝腸仔beh piak開。
Ki-tok-tô͘ chiū mn̄g kóng, Che sī in-ūi sím-mi̍h iân-kò͘? 基督徒就問講:「Che是因為甚mi̍h緣故?」
Sek-sī ìn kóng, Lí thang mn̄g i, chiū chai. 釋示應講:「你thang問伊,就知。」
Ki-tok-tô͘ chiah mn̄g i kóng, Lí chòe lâng cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒才問伊講:「你做人怎樣?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Góa taⁿ chòe lâng tōa-tōa koh-iūⁿ chhêng ji̍t. Hit個人應講:「我今做人大大各樣前日。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí chêng án-cháiⁿ-iūⁿ ? 基督徒講:「你前án怎樣?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Góa chêng chòe sèng-tô͘, phín-hēng lóng-chóng hó, m̄-nā góa ka-kī kóng, chiū pa̍t lâng iā án-ni o-ló. Hit-sî góa ka-kī phah-sǹg ia̍h ti̍t-ti̍t kiâⁿ thiⁿ-lō͘, kàu thiⁿ-siâⁿ, sim-koaⁿ siông-siông hoaⁿ-hí. Hit個人應講:「我前做聖徒,品行攏總好,m̄-nā我家己講,就別人亦án-ni o-ló。Hit時我家己扑算亦直直行天路,koh思想beh到天城,心肝常常歡喜。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí chêng nā án-ni, taⁿ sī cháiⁿ-iūⁿ? 基督徒講:「你前若án-ni,今是怎樣?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Taⁿ góa sī choa̍t-bāng, hō͘ hit-ê choa̍t-bāng pa̍k-teh, chhin-chhiūⁿ kìm tī thi̍h-lâng lāi, lóng bōe-ōe cháu chhut; chhám--ah! taⁿ bōe tit chhut lah! Hit個人應講:「今我是絕望,hō͘ hit個絕望縛--teh,親像禁tī鐵籠內,攏走bōe會走出;慘--ah!今bōe會出--lah!」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Lí tì-kàu án-ni, sī siáⁿ-sū? 基督徒講:「你致到án-ni,是啥事?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Kéng-séng kín-siú, góa ûn-ûn-á bōe kì-tit; chiū hòng-chhiòng su-io̍k, hoān-tio̍h sèng tō, ko͘-hū Siōng-tè ê un, hō͘ Sèng-sîn iu-būn, I ū lī-khui góa; góa chio mô͘-kúi, i ū chiū-kūn góa; chhiok-tio̍h Siōng-tè ê siū-khì, I ū pàng-sak góa; sim-koaⁿ ka-kī tēng khok-khok, kàu bōe-ōe hoán-hóe chōe. Hit個人應講:「警省緊守,我勻勻仔bōe記--tit;就放縱私慾,犯著聖道,辜負上帝ê恩,hō͘聖神憂悶,伊有離開我。我招魔鬼,伊有就近我;chhiok著上帝ê受氣,伊有放sak我;心肝家己tēng khok-khok,到bōe會反悔罪。」
Ki-tok-tô͘ chiū tùi Sek-sī kóng, Chit-hō͘ lâng kiám bô thang koh ǹg-bāng mah? 基督徒就對釋示講:「這號人kám無thang koh向望--mah?」
Sek-sī kóng, Lí thang mn̄g i. 釋示講:「你thang問伊。」
Ki-tok-tô͘ chiū mn̄g i, Chit-ê choa̍t-bāng ê thi̍h-lâng, lí kám tek-khak tiāⁿ-tiāⁿ tiàm-teh, lóng bô thang koh ǹg-bāng chhut mah? 基督徒就koh問伊:「這個絕望ê鐵籠,你kám的確定定tiàm--teh,攏無thang koh向望出--mah?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Góa toàn-toàn bô thang koh ǹg-bāng. Hit個人應講:「我斷斷無thang koh向望。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí siáⁿ-sū kóng án-ni? Siōng-tè ê Kiáⁿ, i ê sim kám bô lîn-bín lâng? 基督徒講:「你啥事講án-ni?上帝ê子,伊ê心kám無憐憫人?」
Hit-ê lâng kóng, Siōng-tè ê kiáⁿ, góa koh-chài tèng i tī si̍p-jī-kè téng; bú-bān i ê ūi; biáu-sī i ê gī; khòaⁿ-khin i ê hui̍h, lia̍h-chòe sī pêng-siông; siat-to̍k Sèng-sîn. Só͘-í Siōng-tè ín hok-khì ê ōe, góa taⁿ bô hūn--lah, chheng-chheng giâm-giâm hêng-hoa̍t ê ōe, beh kàu góa sin-chiūⁿ; góa ûi-ke̍h Siōng-tè, Siōng-tè ê tōa siū-khì beh châu-bia̍t góa. Hit個人講:「上帝ê子,我koh再釘伊tī十字架頂;侮慢伊ê位、藐視伊ê義、看輕伊ê血是平常;褻瀆聖神。所以上帝允福氣ê話,我今無份--lah,清清嚴嚴刑罰ê話,beh到我身上;我違逆上帝,上帝ê大受氣beh剿滅我。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí pêng-sò͘ ài-tio̍h sím-mi̍h, chiah tì-kàu án-ni? 基督徒講:「你平素愛著甚mi̍h,才致到án-ni?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Góa pêng-sò͘ ài su-io̍k, chok-lo̍k sè-kan ê lī-ek, phah-sǹg tit-tio̍h che, sim-koaⁿ tek-khak chīn-thâu hoaⁿ-hí; taⁿ che kúi-nā hāng ê sū-chêng, hoán-tńg chhin-chhiūⁿ thâng chhia góa ê sim-koaⁿ. Hit個人應講:「我平素愛私慾作樂世間ê利益,扑算得著che,心肝的確盡頭歡喜;今che幾若項ê事情,反轉親像蟲chhia我ê心肝。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Sui-jiân án-ni, lí taⁿ siáⁿ-sū bōe hoán-hóe kóe-pìⁿ? 基督徒講:「雖然án-ni,你今啥事bōe反悔改變?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Taⁿ Siōng-tè m̄ ín góa hoán-hóe kóe-pìⁿ; in-ūi hoán-hóe kóe-pìⁿ, ǹg-bāng un-tián, hit-ê mn̂g, Siōng-tè pún-sin ū koaiⁿ--lah; í-keng kìm góa tī chit-ê thi̍h-lâng lāi, chiū thong sè-kan ê lâng lóng bōe-ōe pàng góa chhut. Chhám--ah, chhám--ah! éng-oán ê chai-ē, góa beh thài-ōe tng tit khí! Hit個人應講:「今上帝m̄允我反悔改變;因為反悔改變、向望恩典hit個門,上帝本身有關--lah;已經禁我tī這個鐵籠內,就thong世間人攏bōe會放我出。慘--ah,慘--ah!永遠ê災禍,我beh thài會當得起!」
Sek-sī chiū kā Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-ê lâng ê chhám, lí eng-kai tio̍h kì-tit, hō͘ lí chòe éng-oán ê khòaⁿ-iūⁿ. 釋示就kā基督徒講:「這個人ê慘,你應該著記得,hō͘你做永遠ê看樣。」
Ki-tok-tô͘ kóng, I ê sū-chêng nā án-ni-siⁿ, chin-chiàⁿ thang kiaⁿ-hiâⁿ. Choan-choan kiû Siōng-tè pang-chān góa kéng-séng kín-siú, hō͘ góa kî-tó bô soah; bián-tit chhin-chhiūⁿ i ê khoán, siū-tio̍h che ê chhám. Koh tùi Sek-sī kóng, Taⁿ góa thang khí-sin mah? 基督徒講:「伊ê事情若án-ni-siⁿ,真正thang驚惶。專專求上帝幫贊我警省緊守,hō͘我祈禱無煞;免得親像伊ê款,受著che ê慘。」Koh 對釋示講:「今我thang起身--mah?」
Sek-sī kóng, thèng-hāu góa koh hō͘ lí khòaⁿ chi̍t-hāng, jiân-āu chiah thang khì. Án-ni chiū khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p-khì chi̍t-keng pâng, lāi-bīn ū chi̍t-lâng tú-á tùi bîn-chêng khùn khí-lâi, moa-saⁿ ê sî kiaⁿ kàu ngiāu-ngiāu-chhoah. 釋示講:「聽候我koh hō͘你看1項,然後才thang去。」Án-ni就牽伊ê手,chhōa伊入去一間房,內面有1人tú仔tùi面前睏起來,moa衫ê時驚到ngiāu-ngiāu-chhoah。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-ê lâng kiaⁿ kàu ngiāu-ngiāu-chhoah sī siáⁿ-sū? Sek-sī chiū kah hit-ê lâng kā i kóng. 基督徒講:「這個人驚到ngiāu-ngiāu-chhoah是啥事?」釋示就教hit個人kā伊講。
Hit-ê lâng chiū kóng, kim-mî khùn ê sî, góa tit-tio̍h chi̍t-ê bāng, chiū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ pìⁿ chòe chīn o͘-ám; lûi m̄ chhè, si̍h-nà nī the-si̍h; hō͘ góa chīn kiaⁿ. Hit-sî góa kia̍h-ba̍k khí-lâi khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ loān-hûn, kín-kín pe, thiaⁿ-kìⁿ hō-thâu tōa siaⁿ tân; hûn-téng chi̍t-lâng teh chē, bān-bān thiⁿ-sài kun-sûi teh khiā, iām-hé ûi-teh, móa thiⁿ lóng sī hé. Hit-sî ū chhut-siaⁿ kóng, ‘Sí ê lâng tio̍h khí-lâi siū sím-phòaⁿ’, chio̍h-pôaⁿ hut-jiân li̍h8, bōng lóng khui, sí-lâng chòe chi̍t-ē chhut-lâi, in tiong-kan ū-ê put-chí kiaⁿ-hiâⁿ, beh cháu khì bi̍h tī soaⁿ-ē. Chē hûn--ê, chiū hian-khui chheh, bēng-lēng sè-kan lâng lóng-chóng kūn-chêng; in-ūi tùi i ê bīn-chêng ū iām-hé chhiong-chhut, chèng-lâng chiū tī lī-á hn̄g, hó thang hō i sím-phòaⁿ. Koh ū siaⁿ thoân bēng-lēng, kā lóng-chóng ê thiⁿ-sài kóng, ‘Tio̍h chū-chi̍p phōe kap khng, lóng-chóng hiat tī hé-khiⁿ. Án-ni bô tóe ê khiⁿ, kūn góa teh khiā ê só͘-chāi, hut-jiân khui; hé-hûn, ian-thòaⁿ, kî-koài ê siaⁿ, lín-lín lòng-lòng chhiong-chhut. Chē hûn--ê koh bēng-lēng thiⁿ-sài kóng, ‘Góa ê gō͘-kak tio̍h siu ji̍p chhng.’ Án-ni chōe-chōe lâng hō͘ thiⁿ-sài hû in chiūⁿ-khì hûn--n̍i̍h, nā-sī lâu góa tī ē-tóe; hit-sî góa ia̍h beh cháu, chóng-sī bô só͘-chāi thang bi̍h, in-ūi chē hûn--ê ba̍k-chiu tiāⁿ-tiāⁿ teh siòng góa. Koh góa chhíⁿ-gō͘ chi̍t-sì-lâng ê chōe, liông-sim sì-bīn chek-pī góa. Bāng kàu án-ni chiū chhíⁿ. Hit個人就講:「今暝睏ê時,我得著1個夢,就看見天變做真烏暗;雷m̄-chhè,si̍h-nà nī teh si̍h;hō͘我盡驚。Hit時kia̍h目起來看,看見亂雲緊緊飛,聽見號頭大聲tân;雲頂1人teh坐,萬萬天使跟隨teh企,焰火圍--teh,滿天攏是火。Hit時有出聲講:『死ê人著起來,受審判。』石磐忽然裂,墓攏開,死人做一下--出來,in ê中間有ê不止歡喜kia̍h目teh看;有ê不止驚惶,beh走去bi̍h tī山下。坐雲--ê就掀開冊,命令世間人攏總近前;因為tùi伊ê面前有焰火衝出,眾人就企teh lī-á遠,好thang hō͘伊審判。Koh有聲傳命令,kā攏總ê天使講:『著聚集稗kap 糠,攏總hiat tī火坑。』Án-ni無底ê坑,近我teh企ê所在,忽然開;火薰、焰炭,奇怪ê聲,lín-lín lòng-lòng衝出。坐雲--ê koh命令天使講:『我ê五穀收入倉。』Án-ni濟濟人hō͘天使扶in上去雲--n̍i̍h,但是留我tī下底;hit時我亦beh走,總是無所在thang bi̍h,因為坐雲--ê 目珠定定teh相我。Koh我醒悟一世人ê罪,良心四面責備我。夢到án-ni就醒。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ nā-sī án-ni, ū sím-mi̍h thang hō͘ lí tōa kiaⁿ? 基督徒講:「你所看見若是án-ni,有甚mi̍h thang hō͘你大驚?」
Hit-ê lâng ìn kóng, Góa sī phah-sǹg sím-phòaⁿ ê ji̍t í-keng kàu; góa bē tāi-seng pī-pāng, khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-sài hû chōe-chōe lâng chiūⁿ-khì, lâu góa tī ē-tóe, che sī hō͘ góa put-chí tōa kiaⁿ. Koh tē-ge̍k ê hé-khiⁿ tú-á kūn góa teh khiā ê só͘-chāi, khui chhùi; liông-sim ia̍h chek-pī góa; koh sím-phòaⁿ ê Chú, ū siū-khì ê bīn-sek, kim-kim siòng góa, só͘-í góa chiah tōa kiaⁿ. Hit個人應講:「我是扑算審判ê日已經到;我beh代先備辦,看見天使扶濟濟人上去,留我tī下底,che是hō͘我不止大驚。Koh地獄ê火坑tú仔近我teh企ê所在,開嘴;良心亦責備我;koh審判ê主,有受氣ê面色,金金相我,所以我才大驚。」
Hit-sî Sek-sī kā Ki-tok-tô͘ kóng, Só͘ hō͘ lí khòaⁿ lóng-chóng ê sū-chêng, lí ū siūⁿ á-bô? Hit時釋示kā基督徒講:「所hō͘你看攏總ê事情,你有想抑無?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Ū--ah, só͘ khòaⁿ-kìⁿ lóng-chóng ê sū-chêng, hō͘ góa chi̍t-piⁿ ǹg-bāng, chit-piⁿ kiaⁿ. 基督徒應講:「有--ah,所看見攏總ê事情,hō͘我1邊向望,1邊驚。」
Sek-sī kóng, Án-ni che lóng-chóng ê sū-chêng, lí tio̍h sòe-jī kì-teh, ēng che bián-lē lí kóaⁿ-kín kiâⁿ thâu-chêng ê lō͘. 釋示講:「Án-ni che攏總ê事情,你著細膩記--teh,用che勉勵你趕緊行頭前ê路。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ koh pi̍h-chah beh khì, Sek-sī chiok-hok i kóng, ‘Hó ê Ki-tok-tô͘--ah, Thiⁿ-siâⁿ ê lō͘, goān Pó-hūi-su chhōa lí ti̍t-ti̍t kiâⁿ. Hit時基督徒koh pi̍h-chah beh去,釋示祝福伊講:「好ê基督徒--ah,天城ê路,願保惠師chhōa你直直行。」
Ki-tok-tô͘ chiū khì, hit-sî ia̍h kóng, 基督徒就去,hit時亦講:
Lâi chia tit-khòaⁿ kî-īⁿ chêng,
Pek góa cháu-chìn, lóng bô thêng,
Só͘ khòaⁿ siông-siông chhûn tī sim,
Sèng-sîn kà-sī koh khah chhim.
來chia teh看奇異情,
逼我走進,攏無停,
所看常常存tī心,
聖神教示koh較深。
Hit-sî góa bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ só͘ beh kiâⁿ ê lō͘, N̄g piⁿ ū ûi-chhiûⁿ, hit-ê chhiûⁿ ê miâ kiò Kiù. Ki-tok-tô͘ tùi chit-ê lō͘ tōa pō͘ kiâⁿ, in-ūi keng-thâu-téng ê tàⁿ tāng, oh-tit khí pō͘, án-ni tōa-pō͘ ìn, āu-lâi kàu chi̍t-ê lio̍h-á khoâiⁿ ê só͘-chāi, téng-bīn khiā si̍p-jī-kè, ē-tóe chi̍t-ê khang bōng. Ki-tok-tô͘ tú-á kàu hia, i ê tàⁿ chiū tùi keng-thâu-téng lut-lo̍h-khì, liàu ji̍p bōng-lāi; āu-lâi góa bô koh khòaⁿ-kìⁿ--i. Hit時我夢見基督徒所beh行ê路,兩邊有圍牆,hit個牆ê名叫救。基督徒tùi這個路大步行,因為肩頭頂ê擔重,oh得起步;án-ni大步印,後來到1個略仔懸ê所在,頂面企十字架,下底1個空墓。基督徒tú仔到hia,伊ê擔就tùi肩頭頂lut落去,liàu入墓內;後來我無koh看見--伊。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ hut-jiân khin-sang, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí kóng, ‘Chiong i ê iu-būn, hō͘ góa an-ùi; chiong i ê sí, hō͘ góa oa̍h.’ Chiū goâng-ngia̍h, tiāⁿ-tiāⁿ teh khiā, āu-lâi chiū chi̍t-piⁿ khòaⁿ, chi̍t-piⁿ kî-koài, in-ūi chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ si̍p-jī-kè, i ê tàⁿ chiū lut-lo̍h, só͘-í chhim-chhim teh kî-koài. Khòaⁿ-liàu koh khòaⁿ, kàu sim-koaⁿ ke̍k kám-tōng, hō͘ ba̍k-sái chhē-chhē-tò. Tú-á teh khiā, chi̍t-piⁿ khòaⁿ, chi̍t-piⁿ lâu ba̍k-sái, hut-jiân ū saⁿ-ê, êng-kng chhàn-lān--ê lâi kóng, Goān lí pêng-an. Thâu-chi̍t-ê kā i knog2, ‘Lí ê chōe sià--lah.’ Tē-jī--ê kā i thǹg phòa-saⁿ, ōaⁿ pe̍h ê saⁿ hō͘ i chhēng. Tē-saⁿ--ê ēng ìn, ìn i ê thâu-hia̍h, koh ēng chi̍t-kńg ê bûn-pîn hō͘ i, téng-bīn khàm-ìn, bēng-lēng i kiâⁿ lō͘ ê sî tio̍h khòaⁿ; nā kàu thiⁿ-mn̂g thang chiong chit kńg kau hō͘ i. Kóng soah, hí saⁿ ê êng-kng chhàn-lān--ê chiū chòe in khì. Hit時基督徒忽然輕鬆,歡歡喜喜講:「將伊ê憂悶,hō͘我安慰;將伊ê死,hō͘我活。」就gông-ngia̍h定定teh企,後來就一邊看、一邊奇怪,因為一下看見十字架,伊ê擔就lut落,所以深深teh奇怪。看了koh看,到心肝極感動,hō͘目屎chhē-chhē倒。Tú仔teh企,一邊看、一邊流目屎,忽然3個榮光燦爛--ê來講:「願你平安。」頭1個 kā伊講:「你ê罪赦--lah。」第2--ê kā伊褪破衫,換白ê衫hō͘伊穿。第3--ê用印,印伊ê頭額,koh用一捲ê文憑hō͘伊,頂面khàm印,命令伊行路ê時著看;若到天門thang將這捲交hō͘伊。講煞,hí 3個榮光燦爛--ê就做in去。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ put-chí hoaⁿ-hí, chài-saⁿ phut-phut-thiàu koh khì. I chiū gîm-sî: Hit時基督徒不止歡喜,再三phut-phut跳koh去。伊就吟詩:
Kàu si̍p-kè só͘ khòaⁿ bōng khang,
Tāng tàⁿ chiū thǹg, lâng khin-sang;
Kiù-chú siá-sin hō͘ góa oa̍h,
Góa chiū kám-siā éng bô soah.
行到十架看墓空
重擔就褪,人輕鬆;
救主捨身hō͘我活,
我就感謝永無煞。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ kàu hia, chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng, Hit時基督徒到hia,正親像詩講:
Saⁿ pe̍h ná seh che cháiⁿ-iūⁿ?
Kū khoán liâm-piⁿ ōaⁿ sin-siùⁿ,
Kiù-chù ēng gī jia chē-kòa,
Sim tùi Sèng-sîn siū kám-hòa.
衫白若雪che怎樣?
舊款liâm-piⁿ換新相,
救主用義遮罪過,
心對聖神受感化。
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說