首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有73個段落,150個語句,2987個語詞,4213個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_02 天路歷程_02
Bûn Iok-hān 文約翰
Sè-tì kóng, Góa phah-sǹg sī án-ni: bô châi-chêng ê lâng chhin-chiūⁿ lí gōng-siūⁿ siuⁿ chhim ê sū-chêng, sim-koaⁿ siông-siông jû-loān; hit-ê gōng-siūⁿ m̄-nā hō͘ i hoat-kông tiā-tiāⁿ, ia̍h hō͘ i khì sàn-ián, mn̄g i ài beh tit-tio̍h sím-mi̍h mi̍h, i ka-kī hoán-tńg m̄-chai; góa khòaⁿ lí sī chhin-chhiūⁿ án-ni. 世智講:「我扑算是án-ni;無才情ê人,親像你憨想傷深ê事情,心肝常常茹亂;hit個憨想m̄-nā hō͘伊發狂tiāⁿ-tiāⁿ,亦hō͘伊去sàn-ián,問伊愛beh得著甚mi̍h物,伊家己反轉m̄知;我看你是親像án-ni。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa chai ka-kī só͘ beh tit-tio̍h ê chiū-sī beh tit-tio̍h pàng chit-ê tāng-tàⁿ, thang hō͘ sim-koaⁿ pêng-an. 基督徒講:「我知家己所beh得著--ê,就是beh得著放這個重擔,thang hō͘我ê心肝平安。」
Sè-tì kóng, Chit-ê lō͘ kú chōe-chōe gûi-hiám, lí ài tit-tio̍h pêng-an, siáⁿ-sū tùi chit tiâu lō͘? Nā beh thiaⁿ góa ê ōe, góa ōe kà-sī lí, án-cháiⁿ-iūⁿ thang chiâⁿ lí só͘ ài, ia̍h ōe bián-tit chit tiâu lō͘ ê gûi-hiám; koh tit-tio̍h hit-ê kiù ê hong-hoat tī chia bô hn̄g. Lí nā thàn góa ê ōe, m̄-nā ōe bián-tit lóng-chóng ê gûi-hiám tiā-tiāⁿ, ia̍h ōe tit-tio̍h an-ún, ji̍t-ji̍t kap hó lâng khiā-khí, ta̍k hāng ê tāi-chì chiok-ì. 世智講:「這個路kú濟濟危險,你ài得著平安,啥事tùi這條路?若beh聽我ê話,我會教示你,án怎樣thang成你所ài,亦會免得這條路ê危險;koh得著hit個救ê方法tī chia無遠。你若趁我ê話,m̄-nā會免得攏總ê危險tiāⁿ-tiāⁿ,亦會得著安穩,日日kap 好人企起,逐項ê代誌足意。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chun-kà--ah, lí ōe ê hó-pō͘, chhiáⁿ lí khai-kái góa thiaⁿ. 基督徒講:「尊駕--ah!你會ê好步,請你開解我聽。」
Sè-tì kóng, Tī chit-ê chêng-bīn ê hiuⁿ-chhng [chng], miâ kiò Siu-hēng, ū chi̍t-lâng miâ Sī-hoat ; put-chí ū tì-sek ê lâng, koh ū hó mIâ-siaⁿ, gâu pang-chān lâng pàng chit-hō ê tàⁿ, che sī góa só͘ chhim chai; koh lâng kiám-chhái in-ūi hō͘ tāng-tàⁿ teh, sim-koaⁿ khioh hoat-kông, i ia̍h ōe i-hó hit-hō pīⁿ; lí khì kìⁿ--i, liâm-piⁿ chiū pang-chān lí, i ê chhù lī chia nā ū saⁿ-lí lō͘ tiā-tiāⁿ. Hit-ê lâng nā bô tī-teh, i ū chi̍t-ê kiáⁿ, bīn-māu hó-khòaⁿ, miâ kiò Si̍p-lé ; i ia̍h ōe pang-chān lí chhin-chhiūⁿ in lāu-pē chi̍t-poaⁿ-iūⁿ; lí kàu hit só͘-chāi, chiū tit-thang pàng chit-ê tàⁿ, tit-tio̍h pêng-an. Lí kiám-chhái bô sim siūⁿ beh tò-khì pún kū ê siâⁿ, góa ia̍h bô khǹg lí tio̍h án-ni, chiū thang poaⁿ-chhiáⁿ lí ê bó͘-kiáⁿ lâi; chit-tia̍p hiuⁿ-chhng--n̍i̍h ū kúi-nā keng khang-chhù, sè-chîⁿ bô kùi, mi̍h--ni̍h hó, kè-chîⁿ--n̍i̍h pan-gî; koh ū hó ê chhù-piⁿ, siong-sìn siong-kèng, só͘-í lí khiā-khí tī hia, it-hoat ke-thiⁿ pêng-an. 世智講:「Tī這個前面ê鄉庄(chng)名叫修行,有1人名Sī法 ,不止有智識ê人,koh有好名聲,gâu幫贊人放這號ê擔,che是我所深知;koh人kiám-chhái因為hō͘重擔teh,心肝卻發狂,伊亦會醫好hit號病。你去見--伊,liâm-piⁿ就幫贊你,伊ê厝離chia但 有3里路tiāⁿ-tiāⁿ。Hit個人若無tī--teh,伊有1個子,面貌好看,名叫習禮 ;伊亦會幫贊你親像in老父ê一般樣。你到hit所在,就得thang放這個擔,得著平安。你kiám-chhái無心想beh倒去本舊ê城,我亦無勸你著án-ni。就thang搬請你ê某子來;這tia̍p鄉庄--n̍i̍h有幾若間空厝,稅錢無貴,物--n̍i̍h好,價錢--n̍i̍h便宜;koh有好ê厝邊相信相敬,所以你企起tī hia,一發加添平安。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê ōe, tiû-tû bē koat-ì, chiū ka-kī phah-sǹg chit lâng ê ōe nā-sī chin, m̄ ta̍h-tio̍h thàn--i; chiah koh mn̄g i kóng, Chun-kà--ah, hit-ê gâu-lâng ê chhù, tùi tah-lo̍h chi̍t-tiâu lō͘ khì? Hit時基督徒聽見chiah-ê話,躊躇未決意,就家己扑算這人ê話若是真,m̄-ta̍h著趁--伊。才koh問伊講:「尊駕--ah!Hit個gâu人ê厝tùi tah落1條路去?」
Taⁿ hia ū chi̍t-ê soaⁿ, miâ Se-nái soaⁿ, Sè-tì kóng, hit-ê koâiⁿ-soaⁿ lí khòaⁿ-kìⁿ á bô? Ìn kóng, Khòaⁿ-kìⁿ chin bêng. 今hia有1個山,名西乃山。世智指講:「Hit個懸山你看見抑無?」應講:「看見真明。」
Sè-tì kóng, Tùi hit-ê soaⁿ khì, thâu kàu hit keng, sī i ê chhù. 世智講:「Tùi hit個山去,頭到hit間是伊ê厝。」
Ki-tok-tô͘ án-ni pàng-sak goân lō͘, beh khì kiû hit-ê Sī-hoat pang-chān i. Kiâⁿ kūn hit-ê soaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ soaⁿ-sè put-chí koâiⁿ, koh tò-khàm lo̍h-lâi, chiū put-chí kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-káⁿ koh chìn-chêng, kiaⁿ-liáu tùi i ê thâu-khak téng khàm lo̍h-lâi, só͘-í khiā-teh, m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ; ka-kī ia̍h phah-sǹg só͘ pē ê tàⁿ, pí kiâⁿ goân-lō͘ sī koh khah tāng; soaⁿ koh ū hé-iām si̍h chhut, Ki-tok-tô͘ kiaⁿ-liáu hō͘ i sio-khì, só͘-í ngiāu-ngiāu-chhoah, kàu bōe-kò͘-tit, seng-khu lâu chhìn-kōaⁿ. Chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng: 基督徒án-ni放sak原路,beh去求hit 個Sī法幫贊伊。行近hit個山,看見山勢不止懸,koh倒khàm-落來,不止驚惶,m̄敢koh進前,驚了對伊ê頭殼頂khàm-落來,所以企--teh,m̄知beh怎樣。家己亦扑算所背ê擔比行原路是koh較重。山koh有火焰si̍h出,基督徒驚了hō͘伊燒--去,所以ngiāu-ngiāu-chhoah到bōe顧--tit,身軀流凊汗。正親像詩講:
Iâ-so͘ ha̍k-seng thàn Sè-tì,
Lī-khui chiàⁿ-lō͘, pa̍t ūi khì;
Gōng-siūⁿ sià tàⁿ, tit pêng-an,
Hoán-tńg tú-tio̍h khah kan-lân.
耶穌學生趁世智,
離開正路,別位去;
憨想卸擔得平安;
反轉tú著較艱難。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ teh iu-būn ut-chut thàn Sè-tì ê ōe, khòaⁿ-kìⁿ Thoân-tō lâi, chiū put-chí kiàn-siàu. Thoân-tō ná kiâⁿ ná kūn--i, bīn put-chí ū ui-giâm thang kiaⁿ, mn̄g--i kóng, Ki-tok-tô͘, lí siáⁿ-sū lâi chia? Ki-tok-tô͘ chi8-ē thiaⁿ-kìⁿ, bô ōe thang ìn, chiū chēng-chēng, ná chhâ khiā--teh. Thoân-tō koh kóng, Chiong-bông siâⁿ gōa, góa tú-tio̍h chi̍t-lâng teh thî-kàu tōa siaⁿ kiò, kiám m̄-sī lí mah? Ìn kóng, Sī. Hit時基督徒teh憂悶鬱卒趁世智ê話,看見傳道來,就不止見笑。傳道那行那近--伊,面不止有威嚴thang驚。問--伊講:「基督徒,你啥事來chia?」基督徒一下聽見無話thang應,就靜靜若柴企--teh。傳道koh講:「將亡城外,我tú著1人啼哭大聲叫,kám m̄是你--mah?」應講:「是。」
Thoân-tō koh mn̄g, Khì hit-ê oe̍h-mn̂g lō͘, góa kiám bô kā lí kóng? Ìn kóng, Ū. 傳道koh問:「去hit個隘門路,我kám無kā你講?」應講:「有。」
Thoân-tō kóng, Nā-sī án-ni, hit-ê lō͘ lí siáⁿ-sū kàu chiah kín pàng-sak, lâi kiâⁿ chit-ê chha lō͘? 傳道講:「若是án-ni,hit個路你啥事到chiah緊放sak,來行這個叉路?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Góa kiâⁿ kè Iu-ut ê thô͘-khut, tú-á gū-tio̍h chi̍t-lâng kā góa kóng, tī chit-ê chêng-bīn ê hiuⁿ-chhng, ū lâng ōe pàng góa ê tàⁿ. 基督徒應講:「我行過憂鬱ê塗窟,tú仔遇著1人kā我講,tī這個前面ê鄉庄,有人會放我ê擔。」
Thoân-tō mn̄g, lí só͘ tú-tio̍h--ê sī sím-mi̍h lâng? 傳道問:「你所tú著--ê是甚mi̍h人?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Tùi góa khòaⁿ--i, sī bûn-lí ê lâng; i ēng chōe-chōe ōe khǹg góa, kàu lō͘-bé góa sìn, chiah lâi chia. In-ūi khòaⁿ-kìⁿ soaⁿ-sè koâiⁿ, koh tò-khàm lo̍h--lâi, góa chiū khiā--teh, m̄-káⁿ chìn-chêng, kiaⁿ-liáu soaⁿ pang--lo̍h-lâi. 基督徒應講:「Tùi我看伊,是聞理ê人;伊用濟濟話勸我,到路尾我信,才來chia。因為看見山勢懸,koh倒khàm-落來,我就企--teh,m̄ 敢進前,驚了山崩-落來。」
Thoân-tō kóng, hit-ê lâng kā lí kóng sím-mi̍h? 傳道講:「Hit個人kā你講甚mi̍h?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, I mn̄g góa beh to̍h-khì, góa ēng sêng-si̍t kā i kóng. 基督徒應:「伊問我beh to̍h去,我用誠實kā伊講。」
Thoân-tō kóng, I chiū kóng cháiⁿ-iūⁿ? 傳道講:「伊就講怎樣?」
Ki-tok-tô͘ ìn, I mn̄g góa ū ke-koàn á-bô, góa chiàu-si̍t kā i kóng, Ū. Góa ia̍h kā i kóng in-ūi chit-ê tàⁿ tāng-tāng teh góa, sui ū bó͘-kiáⁿ, bōe-ōe chiàu-kū kap in hoaⁿ-hí. 基督徒應:「伊問我有家眷抑無,我照實kā伊講,有。我亦kā伊講因為這個擔重重teh我,我雖有某子,bōe會照舊kap in歡喜。」
Thoân-tō kóng, I chiū koh kóng cháiⁿ-iūⁿ? 傳道講:「伊就koh講怎樣?」
Ki-tok-tô͘ ìn, I hoan-hù góa kín-kín pàng chit-ê tàⁿ; góa kā i kóng, pàng chit-ê tāng tàⁿ, chiah tit-tio̍h pêng-an, tú-á sī góa ê só͘ kiû. Taⁿ beh khì hit-ê oe̍h-mn̂g, ǹg-bāng kàu hia tek-khak ū lâng kà-sī góa tùi tah-lo̍h tit-tio̍h kiù. Hit-ê lâng chiū kóng, Ū chi̍t-tiâu lō͘ pí Sian-siⁿ lí só͘ chí-tiám ê, koh-khah hó, lō͘ bô hn̄g, koh bōe gûi-hiám, tùi hit-ê lō͘ khì, chiū tú-tio̍h chi̍t-lâng gâu pàng chit-hō ê tàⁿ; góa chiū sìn, chiah pàng-sak goân-lō͘, lâi chia, ǹg-bāng kiám-chháu chá-chá pàng chit-ê tàⁿ; tú-á kàu chia, khòaⁿ-kìⁿ chêng-chêng sī án-ni, chiū kiaⁿ-hiâⁿ thêng--teh, taⁿ soah m̄-chai tio̍h chái-iūⁿ. 基督徒應:「伊吩咐我緊緊放這個擔。我kā伊講放這個重擔才得著平安,tú仔是我ê所求。今beh去hit個隘門,向望到hia的確有人教示我tùi tah落得著救。Hit個人就講,有1條路,比先生你所指點--ê,koh較好,路無遠,koh bōe危險,tùi hit個路--去,就tú著1人gâu放這號ê擔。我就信,才放sak原路,來chia,向望kiám-chhái早早放這個擔。Tú仔到chia看見情形是án-ni,就驚惶停--teh,今煞m̄ 知著怎樣?」
Hit-sî Thoân-tō kóng, Lí chhiáⁿ teh-khiā, góa ēng Siong-tè ê ōe hō͘ lí thiaⁿ. Hit時傳道講:「你且teh企,我用上帝ê話hō͘你聽。」
Ki-tok-tô͘ khiā--teh ngiāu-ngiāu-chhoah. Thoân-tō chiū ín Sèng-chheh kóng, “Tio̍h sòe-jī, bo̍h-tit kù-choa̍t tùi lí kóng--ê. Hit-ê tī tōe--ni̍h thoân bēng-lēng, nā kù-choa̍t--i, kú bōe-ōe bián-tit hêng-hoa̍t, hô-hòng tùi thiⁿ--n̍i̍h kóng--ê, lán nā hoán-pōe--i, hit-ê hêng-hoa̍t beh cháiⁿ-iūⁿ ōe siám-tit.” Koh kóng, ū gī ê lâng tùi sìn tit-tio̍h oa̍h; nā-sī hoán-pōe tō-lí, góa m̄ hoaⁿ-hí--i.” Thoân-tō koh kóng, Ji̍p che khó͘-thàng ê tiong-kan, chiū-sī lí, lí taⁿ kù-choa̍t Chì-koâiⁿ-ê ê bēng-lēng, pàng-sak pêng-an ê lō͘, kàu tit-beh tîm-lûn. 基督徒企--teh ngiau-ngiau-chhoah。傳道就引聖冊講:「著細膩莫得拒(kū)絕kā lí講--ê:Hit個tī地--n̍i̍h傳命令,若拒絕伊,久bōe免得刑罰,何況tùi天--n̍i̍h講--ê,咱若反背--伊,hit個刑罰beh怎樣會閃--tit?」Koh講:「有義ê人tùi信得著活,若是反背道理,我m̄歡喜伊。」傳道koh講:「入che苦痛ê中間,就是你,你今拒絕至懸--ê ê命令,放sak平安ê路,到tit-beh沈淪。」
Ki-tok-tô͘ chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ chit-ê ōe, kiaⁿ kàu siak-tó tī i ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ beh sí, tōa siaⁿ kiò kóng, Chhám--ah, góa soah--lah! 基督徒一下聽見這個話,驚到摔倒tī伊ê面前親像beh死,大聲叫講:「慘--ah,我煞--lah!」
Thoân-tō khòaⁿ-kìⁿ i án-ni-siⁿ, chiū khan i ê chhiú, ín Sèng-chheh kóng, Kìⁿ-nā chōe-ok húi-pòng siat-to̍k, hit-ê lâng thang tit-tio̍h sià-bián.” Koh kóng, “Eng-kai sìn bo̍h-tit gî-ngái”. 傳道看見伊án-ni-siⁿ,就牽伊ê手,引聖冊講:「見若罪惡、誹謗、褻瀆,hit個人thang得著赦免。」Koh講:「應該信莫得疑ngái。」
Ki-tok-tô͘ án-ni lio̍h-á hôe-hûn, khí-lâi, iû-goân khiā tī Thoân-tō ê bīn-chêng, kiaⁿ kàu ngiāu-ngiāu-chhoah. 基督徒án-ni略仔回魂,起來,猶原企tī傳道ê面前,驚到ngiāu-ngiāu-chhoah。
Thoân-tō koh kóng, Góa beh ēng tō-lí kà-sī lí, eng-kai choan-sim, m̄-thang bōe-kì-tit. Taⁿ góa beh hō͘ lí chai, bê-he̍k lí--ê sī chī-chūi, lí beh khì kìⁿ--ê; ia̍h-sī chī-chūi. Bê-he̍k lí--ê, i ê miâ sī Sè-tì, i ê miâ ha̍p i ê khoán, in-ūi só͘ ài chiū-sī sè-kan ê tō-lí, m̄-sī Siōng-tè ê tō-lí: i khì lé-pài, chiū-sī Siu-hēng ê hiuⁿ-chhng, m̄-sī Hok-im ê hiuⁿ-chhng; i ài chit sè-kan ê tō-lí, sī in-ūi beh bián-tit hō͘ lâng pek-tio̍k: i ê sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ án-ni, só͘-í ài loān-loān kóe Chú chèng-keng ê tō-lí. Taⁿ chit-ê lâng khǹg lí--ê, tiong-kan ū saⁿ-hāng ê sū-chêng, lí tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ oàn-hūn: Tē it hāng, sī hō͘ lí pàng-sak chèng-ti̍t ê lō͘; tē-jī hāng, sī hō͘ lí iàm-chiān chèng-keng tō-lí ê kan-khó͘; tē saⁿ hāng, sī chhōa lí bô kiâⁿ oa̍h-lō͘, khì kiâⁿ sí ê hng-hiùⁿ. I bê-he̍k lí pàng-sak chèng-tit ê lō͘, lí ia̍h thiaⁿ i ê ōe, chiū goān kù-chhoa̍t Siōng-tè ê bēng-lēng, hoán-tńg tùi-tiōng Sè-tì ê ōe, che ê sū lí eng-kai chhim-chhim oàn-hūn. Chú ū kóng, “Eng-kai chīn la̍t ji̍p oe̍h-mn̂g, in-oì chhaa8 kàu oa̍h ê, hit-ê mn̂g oe̍h, hit-ê lō͘ sī sòe, tit-tio̍h ê lâng sī chió”, che chiū-sī góa kah lí khì ê mn̂g. Taⁿ chit-ê pháiⁿ-lâng ū bê-he̍k lí hoán-tńg lī-khui oe̍h-mn̂g, pàng-sak chèng-ti̍t ê lō͘, kàu tit-beh tîm-lûn ê tōe-pō͘, só͘-í lí eng-kai oàn-hūn i ê bê-he̍k lí; koh in-ūi lí thiaⁿ i ê ōe, lí eng-kai ka-kī oàn-hūn. Koh i bê-he̍k lí iàm-chiān chèng-keng tō-lí ê kan-khó͘, lí tio̍h oàn-hūn, in-ūi che tō-lí ê kan-khó͘, pí sè-kan ê châi-pó, lí tio̍h sǹg chòe sī khah pó-pòe: koh êng-kng ê Chú í-keng kā lí kóng, “Sioh siⁿ-miā Ḿ lâng, hoán-tńg sit-lo̍h.” “Lâng chiū-kūn góa, nā bô thiàⁿ góa khah thiàⁿ pē-bú, bó͘-kiáⁿ, hiaⁿ-tī, chí-bē, kap ka-kī ê sìⁿ-miā, bōe tit-thang chòe góa ê ha̍k-seng.” Àn-ni-siⁿ góa sī ín Siōng-tè ê ōe lâi kóng--ê, koh kóng chheng-chheng chit-ê lō͘ sī éng-oán-oa̍h ê lō͘, lâng nā án-ni kóng, kiâⁿ chit tiâu lō͘ sī sí, chiū chit ê só͘ kóng lí tio̍h chhim-chhim oàn-hūn. Koh i chhōa lí khì sí ê hng-hiùⁿ, chit-ê tāi-chì tio̍h oàn-hūn--i. Nā ài chai tio̍h oàn-hūn i ê iân-kò͘, thang siūⁿ lí só͘ beh khì kìⁿ, sī sím-mi̍h hō lâng, ia̍h tio̍h siūⁿ i ōe pàng lí ê tàⁿ á bōe? Hit lâng miâ Sī-hoat, sī kán siⁿ--ê, m̄-sī niû siⁿ--ê; hit-ê kán kap i ê kiáⁿ lóng sī chòe lô͘-châi, koh khiā-khí tī Se-nái ê kéng-kài, chhut-sì chiū-sī chòe lô͘-châi; pún-sin í-keng chòe lô͘-châi, beh-thài-ōe pàng lán, hō͘ lán chòe chū-chú? Só͘-í Sī-hoat lóng bōe-ōe pàng lí ê tàⁿ. Thàn Sī-hoat, lâi pàng chit-hō ê tàⁿ, tùi kó͘-chá kàu taⁿ, iáu-kú bē ū án-ni, koh kàu lō͘-bé ia̍h bô, in-ūi Sèng-chheh kóng, “Óa-khò lu̍t-hoat, án-ni kiâⁿ, bô lâng ōe tit-tio̍h chheng chòe-gī”; í-keng bōe tit-thang chheng sī gī, beh-thài-ōe pàng che ū chōe ê tàⁿ? Só͘-í Sè-tì sī sè-sio̍k ê peh-sìⁿ, m̄-sī Thian-koh ê peh-sìⁿ. Sī-hoat ia̍h sī phiàn--lâng ê lâng; koh i ê kiáⁿ Si̍p-lé, bīn sui-bóng súi, ia̍h sī ké-hó, bōe-ōe pang-chān lí. Lí tio̍h sìn góa, hit-hō o͘-àm lâng ê chōe-ōe, ài lí pàng-sak góa só͘ chí-tiám ê lō͘, put-lò sī kè-bô͘ phiàn lí, hō͘ lí bōe tit-tio̍h kiù. 傳道koh講:「我beh用道理教示你,應該專心m̄-thang bōe記--tit。今我beh hō͘你知,迷惑你--ê是是誰;你beh去見--ê,亦是是誰。迷惑你--ê,伊ê名是世智,伊ê名合伊ê款,因為所愛就是世間ê道理,m̄是上帝ê道理。伊去禮拜,就是修行ê鄉庄,m̄是福音ê鄉社;伊愛這世間ê道理,是因為beh免得hō͘人逼tio̍k,伊ê心肝親像án-ni,所以愛亂亂解主正經ê道理。今這個人勸你--ê,中間有3項ê事情,你著tiāⁿ-tiāⁿ 怨恨:第1項是hō͘你放sak正直ê路;第2項,是hō͘你厭賤正經道理艱ê苦;第3項,是chhōa你無行活路,去行死ê方向。伊迷惑你放sak正直ê路,你亦聽伊ê話,就願拒絕上帝ê命令,反轉tùi重世智ê話,這個事情你應該深深怨恨。主有講:『應該盡力入隘門,因為chhōa到活,hit個門是隘,hit個路是細,得著ê人是少。』Che就是我教(kà)你去ê門。今這個歹人有迷惑你反轉離開隘門,放sak正直ê路,到tit-beh沈淪,所以應該怨恨;hit個迷惑你ê事情;koh因為你聽伊ê話,應該家己怨恨。Koh伊迷惑你厭賤正經道理ê艱苦,你著怨恨,因為che道理ê艱苦,比世間ê財寶,你著算做是較寶貝,koh榮光ê主已經kā你講:『惜生命ê人,反轉失落。』『人就近我,若無疼我較疼父母、某子、兄弟、姊妹kap 家己ê生命,bōe得thang做我ê學生。』Án-ni-siⁿ我是引上帝ê話來講--ê,koh講清清這個路,是永遠活ê路。人若án-ni講,行這條路是死,就這個所講,你著深深怨恨。Koh伊chhōa你去死ê方向,這個代誌著怨恨--伊。若ài知著怨恨伊ê緣故,thang想你beh去見是甚mi̍h號人,亦著想伊會放你ê擔抑bōe?Hit人名Sī法,是kán生--ê,m̄是娘生--ê;hit個kán kap 伊ê子攏是做奴才,koh企起tī西乃ê境界,出世就是做奴才。本身已經做奴才,beh thài會放咱,hō͘咱做自主?所以Sī法攏bōe會放你ê擔。趁Sī法,來放這號ê擔,tùi古早到今,iáu-kú 未有án-ni。Koh到路尾亦無。因為聖冊講:『倚靠律法,án-ni行,無人會tit-thang稱做義。』已經bōe得thang稱是義,beh thài會放che有罪ê擔?所以世智是世俗ê百姓,m̄是天國ê百姓;Sī法亦是騙--人ê人。Koh伊ê子習禮,面雖然súi,亦是假好,bōe會幫贊你。你著信我,hit號烏暗人ê濟話,ài你放sak我所指點ê路,不過是計謀騙--你,hō͘你bōe得著救。」
Thoân-tō kóng liáu, chiū koh tōa-siaⁿ kiò thiⁿ kan-chèng i só͘ kóng ê ōe, liâm-piⁿ Se-nái soaⁿ ū siaⁿ kap hé chhut. 傳道講了,就koh大聲叫天干證伊所講ê話,liâm-piⁿ西乃山有聲kap 火出。
Ki-tok-tô͘ kiaⁿ kàu mn̂g-kńg-chhi kiā, hit-ê siaⁿ kóng, “Chheng-chheng óa-khò lu̍t-hoat siū chiù-chó͘; Sèng-chheh kóng, Bô siông-siông thàn lu̍t-hoat só͘ kì-chài án-ni khì kiâⁿ, siū chiù-chó͘.” 基督徒驚到毛管chhi企,hit個聲講:「清清倚靠律法受咒詛,聖冊講,無常常趁律法所記載,án-ni去,受咒咀。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ í-keng m̄-káⁿ ǹg-bāng oa̍h, put-chí thî-khàu, ka-kī kóng, Beh soe--lah! tú-tio̍h hit-ê Sè-tì; ka-kī gōng-gōng, thiaⁿ i ê ōe. Koh Ki-tok-tô͘ in-ūi hō͘ Sè-tì su-io̍k ê ōe bê-he̍k i, kàu pàng-sak chèng-ti̍t ê lō͘, i chiū put-chí kiàn-siàu, āu-lâi ǹg Thoân-tō kóng, Chun-kà--ah, lí phah-sǹg góa iáu-kú hang ǹg-bāng tit-kiù á-bô? Góa taⁿ beh tò-tńg goân-lō͘ khì hit-ê oe̍h-mn̂g thang mah? I beh kù-choa̍t góa, hō͘ góa kiàn-siàu tò-tńg á-bô? Tāi-seng lām-sám thiaⁿ sè-tì, taⁿ iu-būn hoán-hóe, góa ê chōe thang sià á-bô? Hit時基督徒已經m̄敢向望活,不止啼哭,家己講:「Beh衰--lah!Tú著hit個世智,家己憨憨,聽伊ê話。」Koh基督徒因為hō͘世智私慾ê話迷惑伊,到放sak正直ê路,伊就不止見笑。後來向傳道講:「尊駕--ah,你扑算我ián-kú thang向望得救抑無?我今beh倒轉原路去hit個隘門,thang--mah?伊beh拒絕我,hō͘我見笑倒轉抑無?代先 lām-sám聽世智,今憂悶反悔,我ê 罪thang赦抑無?」
Thoân-tō kóng, Lí ê chōe put chí tāng, in-ūi só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ ū N̄g hāng: chi̍t-hāng, sī pàng-sak chèng-tit ê lō͘, chit kāng, sī kiâⁿ tī hoān-kìm ê tōe. Sui-bóng án-ni, kò͘ mn̂g--ê ê sim sī lîn-bín, tek-khak chiap-la̍p lí; nā-sī lí tio̍h sòe-jī, bo̍h-tit koh lām-sám kiâⁿ, kiaⁿ-liáu Chú sió-khóa siū-khì, lí chiū sí tī lō͘--ni̍h. 傳道講:「你ê罪不止重,因為所行ê歹有兩項:1項是放sak正直ê路;1項是行tī犯禁ê地。雖罔án-ni,顧門--ê ê心是憐憫,的確接納你。但是你著細膩,莫得koh lām-sám行,驚了主小可受氣,你就死tī路--n̍i̍h。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ beh tò-tńg goân-lō͘, Thoân-tō chiah ba-bún-chiò, kóng, Goān lí chit lō͘ pêng-an. Ki-tok-tô͘ chiū kín-kín kiâⁿ, lō͘-n̍i̍h bô beh kap lâng kóng-ōe, ū-ê mn̄g--i ia̍h m̄-káⁿ ìn: i kiâⁿ chhin-chhiūⁿ ta̍h--tio̍h hoān-kìm ê tōe, iáu-bē kàu goân-lō͘, sim-koaⁿ siông-siông tah-tah hiahN-hiahN, í-keng kàu goân-lō͘, sim chiah lio̍h-á an: āu-lâi Ki-tok-tô͘ kàu hit-ê oe̍h-mn̂g; mn̂g-téng siá kóng, “Phah mn̂g chiū kā lín khui”, i liâm-piⁿ liân-liân phah, hit-sî kóng, Hit時基督徒beh倒轉原路,傳道才ba-bún笑 ,講:「願你這路平安。」基督徒就緊緊行,路--n̍i̍h無beh kap 人講話。有ê問--伊,亦m̄敢應。伊行親像踏著犯禁ê地,iáu未到原路,心肝常常tah-tah hiahN-hiahN,已經到原路,心肝才略仔安。後--來基督徒到hit個隘門,門頂寫,講:「扑門就kā lí開」。伊liâm-piⁿ連連扑,hit時講:
Lâng cháu lī-khui Chiong-bông siâⁿ,
Lâi phah oe̍h-mn̂g, kiû Chú thiaⁿ,
Khún-kiû lîn-bín khui oa̍h lō͘,
Chiap-la̍p chōe-jîn ji̍p sèng só͘.
人走離開將亡城,
來扑隘門,求主聽,
懇求憐憫,開活路,
接納罪人入聖所。
Tiap-á-kú ū chi̍t-lâng, bīn-māu toan-chong, miâ Hūi-chû , lâi mn̄g kóng, Sī chī-chūi--ah? Ta̍h-lo̍h lâng? Beh sím-mi̍h tāi-chì--ah? Tia̍p仔久有1個人,面貌端莊,名惠慈 ,來問講:「是是誰--ah?Ta̍h落人?Beh甚mi̍h代誌--ah?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Góa sī chi̍t-ê kan-khó͘ ū chōe ê lâng, tùi Chiong-bông siâⁿ lâi, beh khì Sûn-soaⁿ, ài bián-tit tú-tio̍h beh kàu ê siū-khì: ū kà-sī góa--ê kóng, eng-kai tùi chit-ê mn̂g lâi, chhiáⁿ mn̄g Chun-kà, goān ín góa ji̍p-khì á-bô? 基督徒應講:「我是1個艱苦有罪ê人,tùi將亡城來,beh去巡山,ài免得beh到ê受氣。有教示我--ê講,應該tùi這個門來。請問尊駕,願引我入去抑無?」
Hūi-chû ìn kóng, Góa put-chí kam-goān. chiū khui-mn̂g. 惠慈應講:「我不止甘願。」就開門。
Ài thoat sí tōe, chiūⁿ oa̍h lō͘, Ài脫死地,上活路,
Eng-kai jīn chōe, bo̍h kiau-ngō͘, 應該認罪,莫驕傲,
Lâi phah oe̍h-mn̂g chiah ōe ji̍p, 來扑隘門才會入,
Jiân-āu chin tō lóng ha̍k-si̍p 然後真道攏學習。
Hit-sî Ki-tok-tô͘ tú-á beh ji̍p, hit-ê lâng kín-kín tioh i ji̍p, Ki-tok-tô͘ kóng, Siáⁿ-sū án-ni? I ìn, kóng, Lī chit-ê mn̂g bô lōa-hn̄g, ū chi̍t-ê kian-kò͘ ê chē, Sat-tàn chiú-teh, kap i ê mo͘-kúi kha-á, thèng-āu lâng beh ji̍p chit-ê mn̂g, in chiū tùi hit-ê chē téng, ēng chìⁿ siā i, ǹg-bāng lâng bē ji̍p, kiám-chhái ōe khit i siā--sí. Hit時基督徒tú仔beh入,hit個人緊緊tioh伊入,基督徒講:「啥事án-ni?」伊應講:「離這個門無偌遠,有1個堅固ê寨,撒旦守--teh,kap 伊ê魔鬼腳仔,聽候人beh入這個門,in就tùi hit 個寨頂用箭射--伊,向望人未入,kiám-chhái ōe khit伊射--死。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ ia̍h hoaⁿ-hí, ia̍h kiaⁿ-hiâⁿ. Í-keng ji̍p oe̍h-mn̂g, Kò͘-mn̂g ê lâng mn̄g i, Chī-chūi-á kah lí lâi? Hit時基督徒亦歡喜、亦驚惶。已經入隘門,顧門ê人問伊:「是誰仔教你來?」
Ki-tok-tô͘ ìn, Ū Thoân-tō bēng-lēng góa, lâi phah chit-ê mn̂g, koh kā góa kóng, lí tek-khak kà-sī góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ. 基督徒應:「有傳道命令我,來扑這個門,koh kā我講,你的確會教示我著怎樣行。」
Hūi-chû kóng, “Tī lí chêng-bīn, mn̂g sī khui, bô lâng ōe koaiⁿ.” 惠慈講:「Tī你前面,門是開,無人會關。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tāi-seng siū gûi-hiám, taⁿ tit-tio̍h lī-ek. 基督徒講:「我代先受危險,今得著利益。」
Hūi-chû kóng, Beh thái lí ka-kī chi̍t-lâng lâi? 惠慈講:「Beh thái你家己1人來?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Goán hí chhù-piⁿ n̍i̍h, bô lâng chhin-chhiūⁿ góa ka-kī chai gûi-hiám. 基督徒應講:「阮hí厝邊--n̍i̍h,無人親像我家己知危險。」
Hūi-chû kóng, In tiong-kan ū lâng chai lí lâi á-bô? 惠慈講:「In中間有人知你來抑無?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Góa tú-á cháu-chhut, bó͘-kiáⁿ khòaⁿ-kìⁿ, chiū tùi góa ê kha-chiah-āu, kiò góa tò-tńg; koh ū chhù-piⁿ khiā-teh kiò góa tò-khì, nā-sī góa kú ēng nn̄g-chhiú ng hī-khang ti̍t-ti̍t cháu. 基督徒應講:「我tú仔走出,某子看見,就tùi我ê ka-chiah後叫我倒轉;koh有厝邊企teh叫我倒--去,但是我kú用兩手ng耳空直直走。」
Hūn-chû kóng, In kiám bô lâng lâi ji̍p lí, beh khǹg lí tò-khì? 惠慈講:「In敢無人來jip--你,beh勸你倒--去?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Ū, chiū-sī Kò͘-chip, Īⁿ-chhian hí N̄g lâng; āu-lâi khòaⁿ-kìⁿ góa m̄ thiaⁿ--i, Kò͘-chip lia̍h góa mē-nē chòe i tò-khì, nā ū Īⁿ-chhian chhiáⁿ kap góa teh kiâⁿ. 基督徒應講:「有。就是固執、易遷,hí兩人;後來看見我m̄聽--伊,固執掠我罵-nē做伊倒--去,但有易遷且kap 我teh行。」
Hūi-chû kóng, I siáⁿ-sū pòaⁿ lō͘ chiū soah? 惠慈講:「伊啥事半路就煞?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Goán N̄g lâng saⁿ-kap kiâⁿ, kàu Iu-ut ê thô͘-khut, hut-jiân poa̍h-lo̍h tī hit-ê tiong-kan, Īⁿ-chhian chiū lóe-chì, m̄-káⁿ koh chìn-chêng; só͘-í oa̍t-lìn-tńg ǹg i ê chhù, chiah tùi hit-ê thô͘-khut chhut, chiū kā góa kóng, “hit-ê hó ê só͘-chāi, lí thang ka-kī tit-tio̍h.” Án-ni i chòe i kiâⁿ i ê lō͘, góa ia̍h chòe góa kiâⁿ góa ê lō͘; i khì tè ò͘-chip, góa lâi chia. 基督徒應講:「阮兩人相kap 行到憂鬱ê塗窟,忽然跋落tī hit個中間,易遷就餒志,m̄敢koh進前;所以越lìn轉向伊ê厝,才tùi hit個窟出,就kā我講:『Hit個好ê所在,你thang家己得著。』Án-ni伊做伊行伊ê路,我亦做我行我ê路。伊去tè固執,我來chia。」
Hūi-chû chiū kóng, khó-sioh hit-ê lâng án-ni khòaⁿ-khin thiⁿ--ni̍h ê êng-kng, sǹg sī khah m̄-ta̍t sió-khóa ê kan-khó͘! 惠慈就講:「可惜hit個人án-ni看輕天--n̍i̍h ê榮光,算是較m̄值小可ê艱苦!」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa só͘ kńg Īⁿ-chhian ê tāi-chn3 sī ū-iáⁿ. Nā kóng góa pún-sin ê sū-chêng ia̍h kap i bô choa̍h; i chin-chiàⁿ tò-khì i ê chhù, góa chiū thàn Sè-tì ê ōe, chhìn-chhái pàng-sak chèng-ti̍t ê lō͘, khì kiâⁿ sí ê hng-hiùⁿ. 基督徒講:「我所講易遷ê代誌是有影,若講我本身ê事情亦kap 伊無choa̍h;伊真正倒去伊ê厝,我就趁世智ê話,chhìn-chhái放sak正直ê路,去行死ê方向。」
Hūi-chû kóng, Ha̍i̍hN! Lí kiám tú-tio̍h Se-tì mah? I ài lí tùi Sī-hoat kiû pêng-an, tio̍h mah? Hí N̄g lâng, chin-chiàⁿ lóng sī phiàn lâng--ê. Lí thàn i ê ōe á-bô? 惠慈講:「Ha̍i̍hN!你kám tú著世智--mah?伊ài你對 Sī法求平安,著--mah?Hí兩人真正攏是騙人--ê。你趁伊ê話抑無?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Khí-thâu ū thàn--i, āu-lâi chiū m̄-káⁿ; in-ūi tī Sī-hoat ê só͘-chāi ū Se-nái soaⁿ, góa beh kiû Sī-hoat pang-chān, khòaⁿ-kìⁿ soaⁿ-sè ê koâiⁿ, koh tò-khàm--lo̍h-lâi; kiaⁿ i khàm-tio̍h góa, só͘-í m̄-káⁿ koh chìn-chêng. 基督徒講:「起頭有趁--伊,後來就m̄敢。因為tī Sī法ê所在有西乃山,我beh求Sī法幫贊,看見山勢ê懸,koh倒khàm-落來;驚伊khàm著我,所以m̄敢koh進前。」
Hūi-chû kóng, hit-ê Se-nái soaⁿ í-keng hāi-sí chōe-chōe lâng, āu-lâi ia̍h sī án-ni; lí bián-tit hō͘ i teh-tio̍h chhùi-chhùi, sī put-chí kai-chài. 惠慈講:「Hit個西乃山已經害濟濟人死,後來亦是án-ni;你免得hō͘伊the--著碎碎,是不止佳哉。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa nā tiàm tī hit-ê soaⁿ-kha, lō͘-bé beh cháiⁿ-iūⁿ, heh sī oh kóng. Góa tú-á teh loān chau-chau ê sî, chiū siū Siōng-tè ê un, hō͘ Thoân-tō koh-chài lâi, nā m̄-sī án-ni, góa lóng bōe lâi chia. Chhin-chhiūⁿ góa chiah tāng chōe, eng-kai hō͘ soaⁿ teh-sí, bōe kham-tit khiā chia, kap Chú lí kóng, taⁿ iáu-kú ún góa ji̍p lâi, he! Un sī ke̍k tōa. 基督徒講:「我若tiàm tī hit個山腳,路尾beh怎樣,heh是oh講。我tú仔亂chau-chau,就受上帝ê恩,hō͘傳道koh再來。若m̄是án-ni,我攏bōe來chia。親像我chiah重罪,應該hō͘山teh死,bōe堪得企chia,kap 主你講,今iáu-kú引我入來,hé!恩是極大。」
Hūi-chû kóng, Put-lūn sím-mi̍h lâng bô lūn pêng-sò͘ án-chái-iūⁿ kiâⁿ, nā kàu chia, goán lóng-chóng chiap-la̍p i, toàn-toàn bô kóaⁿ--i. Chhiáⁿ lí kap góa kiâⁿ chi̍t-tè-á, góa beh kà-sī lí só͘ eng-kai kiâⁿ ê lō͘, Hí chêng-bīn chi̍t-tiâu oe̍h lō͘, lí khòaⁿ-kìⁿ á-bô? Chit-ê chiū-sī lí eng-kai kiâⁿ --ê. Chit-ê lō͘ sī lia̍t-chó͘ sian-ti Ki-tok Sù-tô͘ só͘ khui--ê, sī ti̍t-ti̍t chhin-chhiūⁿ chîn-sòaⁿ, che sī lí eng-kai kiâⁿ ê lō͘. 惠慈講:「不論甚mi̍h人,無論平素án怎樣行,若到chia,我攏總接納伊,斷斷無趕--伊。請你kap 我行一tè仔,我beh教示你所應該行ê路。Hí前面1條隘路,你看見抑無?這個就是你應該行--ê。這個路是列祖、先知、基督、使徒所開--ê,是直直,親像繩山,che是你應該行ê路。」
Ki-tok-tô͘ kóng, Chit-ê lō͘ kiám bô oan-oat, hō͘ hn̄g ê lâng kiâⁿ m̄-tio̍h mah? 基督徒講:「這個路kám無彎越,hō͘遠ê人行m̄著--mah?」
Hūi-chû kóng, Iah ū chin chōe-chōe tiâu oai-chhoa̍h ê lō͘; án-ni chiū thang hun-piat, hiah-ê lō͘ lóng sī oan-oat koh khoah, chheng-chheng chí chi̍t-tiâu ê lō͘ sī chèng-ti̍t koh oe̍h. 惠慈講:「亦有濟濟條歪chhoa̍h ê 路,án-ni就thang分別。Hiah-ê路攏是彎越koh闊。清清只一條ê路是正直koh隘。」
Hit-sî góa koh bāng-kìⁿ Ki-tok-tô͘ keng-thâu téng ê tàⁿ, iáu-kú bē pàng--khì; nā bô lâng pang-chān i, hit-ê tàⁿ kàu lō͘-bé bōe-ōe ka-kī pàng: só͘-í koh mn̄g Hūi-chû kóng, Ōe thòe góa pàng chit-ê tàⁿ á-bô? Hit時我koh夢見基督徒肩頭頂ê擔iáu-kú 未放--去;若無人幫贊伊,hit個擔到路尾bōe會家己放。所以koh問惠慈講:「會替我放這個擔抑無?」
Hūi-chû kóng, Lí eng-kai thun-lún, chhiáⁿ pē lí ê tàⁿ, nā kàu tit kiù ê só͘-chāi chiū ka-kī lut--lo̍h-khì. 惠慈講:「你應該吞忍,且背你ê擔,若到hit個救ê所在,就家己lut-落去。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ pi̍h-chah beh kiâⁿ lō͘, Hūi-chû kā i kóng, Lī chit-ê mn̂g bô lōa hn̄g, chiū-sī Sek-sī ê chhù; nā phah i ê mn̂g, tek-khak ēng ke̍k hó ê mi̍h hō͘ lí khòaⁿ. Hit時基督徒pi̍h-chah beh行路,惠慈kā伊講:「離這個門無偌遠,就是釋示 ê厝;若扑伊門ê,的確用極好ê物hō͘你看。」
Hit-sî Ki-tok-tô͘ kap i saⁿ-sî khì, kiâⁿ kàu Sek-sī ê chhù, chiū phah mn̂g, phah liáu koh phah, āu-lâi ū chi̍t-lâng mn̄g kóng, Sī chī-chiū-á? Hit時基督徒kap 伊相辭--去,行到釋示ê厝,就扑門,扑了koh扑,後來有1人來問講:「是是誰仔?」
Ki-tok-tô͘ ìn kóng, Góa sī kè-lō͘ lâng, in-ūi chit-n̍i̍h ê chú-lâng ê pêng-iú, ū chí-tiám góa, nā lâi tek-khak tit-tio̍h lī-ek, só͘-í góa ài kìⁿ chit-n̍i̍h ê chú-lâng. 基督徒應講:「我是過路人,因為這n̍i̍h 主人ê朋友有指點我,若來的確得著利益,所以我ài見這n̍i̍h ê主人。」
Hit-ê lâng chiū thòe i khì chhiáⁿ, chú-lâng liâm-piⁿ chhut-lâi kìⁿ--i, mn̄g kóng, Lí beh siáⁿ tāi-chì? Hit個人就替伊去請,主人liâm-piⁿ出來見--伊,問講:「你beh啥代誌?」
Ki-tok-tô͘ kóng, Góa tùi Chiong-bông siâⁿ lâi, beh khì Sûn-soaⁿ, kò͘ oe̍h-mn̂g ê lâng chí-tiám góa, nā lâi chia, lí tek-khak ēng ke̍k hó ê mi̍h hō͘ góa khòaⁿ, ōe chān góa kiâⁿ-lō͘ ê lī-ek. 基督徒講:「我tùi將亡城來,beh去巡山,顧隘門ê人指點我,若來chia,你的確用極好ê物hō͘我看,會贊我行路ê利益。」
Sek-sī kóng, Chhiáⁿ lí ji̍p--lâi, ū lī-ek lí ê mi̍h, góa beh hō͘ lí khòaⁿ: chiū kah i hhe-ēng--ê tiám chek, kiò Ki-tok-tô͘ tè i lâi, chhōa i ji̍p su-khia ê pâng, kah chhe-ēng-ê khui chi̍t-ê mn̂g, mn̂g khui chiū khòaⁿ-kìⁿ piah--ni̍h kùi chi̍t-pak siōng, hit-ê siōng put-chí toan-hong, ba̍k-chiu khòaⁿ thiⁿ, chhiú the̍h Sèng-chheh, chhùi-tûn siá chin-lí ê kà-sī, chiong sè-kan hiat tī ka-chiah-āu, khiā-teh, ū khó͘-khǹg ê khoán-sit, thâu-khak ê téng-bīn kùi kim ê bián-liû. 釋示講:「請你入--來,有利益你ê物,我beh hō͘你看。」就教伊差用--ê點燭,叫基督徒tè伊來,chhōa伊入私khia ê房,教差用--ê開1個門,門開就看見壁--ni̍h掛一幅像,hit 個像不止端方,目珠看天,手the̍h聖冊,嘴唇寫真理ê教示,將世間hiat tī ka-chiah後,企--teh有苦勸ê款式,頭殼ê頂面掛金ê冕旒。
Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī sím-mi̍h ì-sù? 基督徒講:「Che是甚mi̍h意思?」
Sek-sī kóng, chi̍t chheng lâng ê tiong-kan chiah ū chi̍t-lâng chhin-chhiūⁿ chit pak chí chi̍t-lâng; i ōe ēng tō-lí siⁿ-kiáⁿ, iā ū kan-khó͘ khioh, iā ū chû-pi iúⁿ-chhī. I ba̍k-chiu khòaⁿ thiⁿ, chhiú the̍h Sèng-chheh, chhiù-tûn siá chin-lí ê kà-sī; che lóng-chóng beh hō͘ lí chai i ê chit-jīm, sī eng-kai bat chin-tō ò-biāu ê ì-gī, sî-sî khui-thiah hō͘ ū chōe ê lâng thiaⁿ kàu chai, só͘-í i khiā--teh ê khoán-sit sī chhin-chiūⁿ teh khó͘-khǹg lâng. Koh sè-kan hiat tī i ka-chiah-āu, kim ê bián-liû kùi i thâu-khak téng, che hō͘ lí chai in-ūi i ài tio̍h-bôa, ho̍k-sāi Chú ê bô iàu-kín ba̍k-chiu chêng lóng-chóng ê mi̍h, só͘-í kàu lâi-sè tek-khak tit-tio̍h êng-kng ê pò-siúⁿ. Taⁿ lí beh khì thiⁿ-siâⁿ, lō͘ ê tiong-kan nā tú-tio̍h gî-ngái, oh-kiâⁿ ê sî, chheng-chheng chí chit-pak chit-hō ê lâng, ū hōng Chú ê bēng-lēng, ōe chhōa lí an-ún kiâⁿ; só͘-í góa khí-thâu ēng chit-pak chí-tiám lí, án-ni só͘ chí-tiám kap lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ--ê, eng-kai kín-sīn, bo̍h-tit bōe kì-tit; ū ké chòe chhōa thian-lō͘ ê lâng, in ê lō͘ sī sí lō͘, góa chin-chiàⁿ kiaⁿ-liáu lō͘--ni̍h ê tiong-kan tú-tio̍h che, lí tio̍h siông-siông tiuⁿ-tî--i. 釋示講:「1,000人ê中間才有1人親像這幅chí 1人;伊會用道理生子,也有艱苦khioh,也有慈悲養飼。伊目珠看天,手the̍h聖冊,嘴唇寫真理ê教示;che攏總beh hō͘你知伊ê職任,是應該bat 真道奧妙ê意義,時時開拆hō͘有罪ê人聽到知。所以伊企--teh ê款式是親像teh苦勸人。Koh世間hiat tī伊ka-chiah後,金ê冕旒掛伊頭殼頂,che hō͘你知因為伊愛著磨、服事主--ê,無要緊目珠前攏總ê物,所以到來世的確得著榮光ê報賞。今你beh去天城,路ê中間若tú著疑ngái,oh行ê時,清清只這幅這號ê人,有奉主ê命令,會chhōa你安穩行。所以我起頭用這幅指點你,án-ni所指點你kap 你所看見--ê,應該謹慎,莫得bōe記--tit。有假做chhōa天路ê人,in ê路是死路,真正驚了路--ni̍h ê中間tú著che,你著常常張持--伊。」
回上一頁    日治時期,   1897年,   小說