首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有9個段落,35個語句,603個語詞,891個音節
Chīn-tiong kàu-sí 盡忠到死
Phian-chip-sek 編輯室
Ū kun-ông nā beh chio peng-ióng chiū ū pò-iông in beh tit-tio̍h sím-mi̍h pò-siúⁿ , lóng bô kóng-khí beh tú-tio̍h sím-mi̍h kan-khó͘ . Iâ-so͘ bô án-ni-seⁿ. I ū bêng-bêng kā lâng kóng in nā beh tòe I tek-khak beh hō͘ tùi-te̍k oàn-hīn, húi-pòng,kap lēng-gōa pháiⁿ-khoán-thāi chē-chē hāng ê khoán-sit . 有君王若 beh 招兵勇就有報揚 in beh 得到甚物報賞,攏無講起 beh 抵著甚物艱苦。耶穌無án-ni-seⁿ。伊有明明kā 人講 in 若 beh tòe 伊的確 beh hō͘ 對敵怨恨、誹謗,佮另外歹款待濟濟項 ê 款式。
Kng kap àm lóng bē hô, só͘-í thàn chin-lí ê lâng siông-siông hō͘ sè-sio̍k lâng kap in chò tùi-te̍k . Sui-jiân sī án- ni, iáu-kú thang siông-siông hoaⁿ-hí, in- ūi sim-lāi ê pêng-an sī chám-jiân tōa . Chit-hō ê pêng-an Mô͘-kúi ê peh-sèⁿ bô chi̍t-tiám-á ē hiáu-tit . 光佮暗攏bē和,所以趁真理 ê 人常常 hō͘ 世俗人佮 in 做對敵。雖然是án-ni,iáu-kú thang 常常歡喜,因為心內 ê 平安是chám然大。這號 ê 平安,魔鬼 ê 百姓無一點仔會曉得。
Tit-tio̍h pe̍h-bí sī in-ūi ū keng-kòe phah kap cheng . Chē-chē hō ê chéng- chí nā bô géng-tio̍h chiū lóng bô chhut hó-bī . Án-ni-seⁿ , tùi Chú ê peh-sèⁿ siū khùn-tio̍k in-ê sèng-tek ē khah-bêng hián-chhut lâi . Iâ-so͘ ê kàu-hōe tē-it- tōa ê gûi-hiám chiū-sī in-ūi bô tú-tio̍h tùi-te̍k chiah chò léng-tām . 得著白米是因為有經過扑佮舂。濟濟號ê 種子若無研--著就攏無出好味。Án-ni-seⁿ,tùi 主ê 百姓受窘逐 ,in ê 聖德會較明顯--出來。耶穌 ê 教會第一大 ê 危險,就是因為無抵著對敵才做冷淡。
Kúi-nā pah-nî chêng tī Tāi-Eng-kok ū chi̍t-ê siàu-liân thài-chú ài chò chi̍t- hāng tāi-chì chóng-sī khòaⁿ pún-sin sī bô kàu-gia̍h tōa-hàn . Ū chi̍t-ê chhe-ēng khòaⁿ-kìⁿ án-ni chiū kín-kín the̍h tōa- pún Sèng-chheh lâi hē tī thô͘-kha chhiáⁿ thài-chú ta̍h tī téng-bīn chiah ē-chò-tit . Thài-chú m̄ kam-goān, koh ū hiâm hit- ê chhe-ēng ê put-kèng. I chai sī Siōng- tè ê Sèng-chheh só͘-í m̄-thang lām-sám ēng , ia̍h chai tī chêng sè-tāi ū chē-chē lâng in-ūi ài chiàu-kò͘ Sèng-chheh ū siū khùn-tio̍k kàu sí . Lán tāi-ke tio̍h siàu-liām hit-ê thài-chú ê ì-sù , siông-siông tio̍h siūⁿ Sèng-chheh sī chhin-chhiūⁿ chē-chē sè-tāi siū-sí ê lâng liû-thoân . 幾若百年前tī 大英國有一個少年太子ài做一項事誌,總--是看本身是無夠額大漢。有一個差用看見 án-ni ,就緊緊提大本聖冊來下tī 塗腳請太子踏 tī 頂面才會做--tit。太子m̄ 甘願,koh有嫌hit 個差用--ê 不敬。伊知是上帝 ê 聖冊所以m̄-thang 濫糝用。亦知tī 前世代,有濟濟人因為ài照顧聖冊,有受窘逐到死。咱逐家著數念hit個太子 ê意思,常常著想聖冊是親像濟濟世代受死 ê 人流傳。
Tng Iâ-so͘ tòa sè-kan ê sî bān-kok ū pài ngó͘-siōng, káⁿ-sī to̍k-to̍k Iû-thài kok bô . Tī hit-sî tē-it koân-pèng ê kok chiū- sī Lô-má kok . Kàu Iâ-so͘ ê chin-lí ū kóng-khoah soan-thoân Lô-má ê lâng khah-chē ū tōa oàn-hīn. Ū-sî hông-tè pún-sin ài chhiàm-koân hō͘ peh-sèⁿ pài in ná-chún Siōng-tè chi̍t-iūⁿ . Khó-kiàn thàn Iâ-so͘ ê tō-lí sī chin-hiám. Ū chheng-bān lâng hō͘ koaⁿ-hú lia̍h sòa hāi-sí . Sui- jiân sī án-ni , Iâ-so͘ ê chin-lí sī ná-kú ná heng-ōng . Chē chē sìn-Chú ê lâng tōa him-bō͘ siū khùn-tio̍k kàu sí . Nā bô siū-tio̍h chit-hō chiū ū hoân-ló . Tāi-ke saⁿ-bián-lē . Hông-tè jú-kú jú-chân-jím, m̄-kú bô-chhái-kang. Khùn-tio̍k ê hong- hoat sī ke̍k-chē ke̍k-pháiⁿ khoán . 當耶穌 tòa 世間 ê時,萬國有拜偶像,敢是獨獨猶太國無。Tī hit時第一權柄 ê 國就是羅馬國。到耶穌 ê 真理有廣闊宣傳,羅馬 ê 人較濟有大怨恨。有時皇帝本身愛chhiàm權 hō͘ 百姓拜in 那準上帝一樣。可見趁耶穌 ê 道理是真險。有千萬人 hō͘ 官府掠續害死。雖然是án-ni,耶穌 ê 真理是那久那興旺。濟濟信主 ê 人大欣慕受窘逐到死。若無受著這號就有煩惱。逐家相勉勵。皇帝愈久愈殘忍,m̄-kú 無采工。窘逐 ê 方法是極濟極歹款。
Chiông-tiong sèng-tô͘ só͘ keng-kòe ê khó͘-lān ū-ê bat hō͘ in-ê tùi-te̍k pû in tī thi̍h-sèⁿ , ū-ê hō͘ in boah-iû tī piàn seng- khu chiū tiám-hóe sio-tio̍h, ū-ê hō͘ in thoa in-ê kut-thâu tùi kut-lûn lóng khí- lâi , ū-ê hō͘ in koaiⁿ tī hì-tiûⁿ chiū pàng- làng ke̍k béng kap iau-gō ê iá-siù chhut- lâi kā-tio̍h , ū-ê hō͘ in thîn kún-chhiâng- chhiâng ê iân ji̍p tī in-ê chhùi, ba̍k kap hī, ia̍h ū pa̍t-hāng ê jím-hoat kóng bē- liáu . 從中聖徒所經過 ê苦難,有ê bat hō͘ in ê 對敵pû in tī 鐵sèⁿ,有ê hō͘ in抹油 tī 遍身軀就點火燒--著,有ê hō͘ in拖 in ê 骨頭 tùi 骨輪攏--起來,有ê hō͘ in 關tī 戲場就pàng-làng 極猛佮枵餓 ê 野獸出來咬--著,有ê hō͘ in thîn滾chhiâng-chhiâng ê 鉛入tī in ê 嘴、目佮耳,亦有別項 ê jím法講bē了。
Kàu Iâ-so͘ chiūⁿ-thiⁿ liáu-āu saⁿ-pah-nî ê tiong-kan ū cha̍p-kòe ê tōa khùn-tio̍k . Kok-ka nā tú-tio̍h sím-mi̍h chai- ē lâng lóng ū hiâm sī Ki-tok-tô͘ tì-kàu , ia̍h ū-sî tùi-te̍k ū chiong chè-hiàn ê chiú lâm-tio̍h lâng tī chhī-n̍i̍h só͘ bē ê hòe- mi̍h , ì-sù chiū-sī beh bián-kióng hiah-ê Ki-tok-tô͘ chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h á- sī thun-lún gō-sí . 到耶穌上天了後300年 ê 中間,有10-kòe ê大窘逐。國家若抵著甚物災厄,人攏有嫌是基督徒致到,亦有時對敵有將祭獻 ê 酒淋著人 tī 市n̍i̍h所賣 ê 貨物,意思就是beh 勉強 hiah-ê基督徒食祭偶像 ê 物抑是吞忍餓死。
Tī ē-té ê ang-á-tô͘ tāi-ke thang khòaⁿ- kìⁿ chi̍t-ê siàu-liân hū-jîn-lâng í-keng hō͘ siû-jîn chiong thi̍h-liān pa̍k tī chi̍t- ki-thiāu tiāⁿ-tio̍h beh sio-sí . Hoan-hù chò chit-hō-sū ê Lô-má chiáng-koân ê lâng chham hū-jîn-lâng, pêng-iú, í-ki̍p peng-teng tùi tài-téng teh khòaⁿ-kìⁿ. Ia̍h tī ē-té ū lô͘-po̍k tú-á teh khí-hóe . Lú Ki-tok-tô͘ ê bīn-māu sī súi ia̍h sī pêng-an, chiàⁿ-sī tōa koh-iūⁿ tī pa̍t-lâng--ê . Lán tio̍h kám-siā Siōng-tè in-ūi ū loán- jio̍k ê sèng-tô͘ kàu hiah hó-táⁿ kan-chèng I-ê tō-lí , iū-koh lán tio̍h kiû sèng- sîn chān lán sî-sî lài hián-chhut ke̍k kian- kò͘ ê sim, chiū kàu lō͘-bóe lán thang hióng-siū éng-oán ê hok-khì . Tī 下底ê 尪仔圖(見附圖p106-9),逐家thang看見一個少年婦人人已經hō͘ 仇人將鐵鏈縛 tī 一枝柱,定著 beh 燒死。吩咐做這號事 ê 羅馬掌權 ê人參婦人人、朋友,以及兵丁 tùi 台頂teh 看見。亦tī 下底有奴僕抵仔teh 起火。女基督徒 ê 面貌是súi 亦是平安,正是大各樣tī 別人ê。咱著感謝上帝因為有軟弱 ê 聖徒到hiah 好膽干證伊ê 道理,又koh 咱著求聖神,贊咱時時來顯出極堅固ê 心,就到路尾咱thang享受永遠 ê 福氣。
(Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 106 koàn, 1894 nî 2 ge̍h) (台灣府城教會報 第106卷,1894年2月)
回上一頁    清國時代,   1894年,   散文