首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有5個段落,35個語句,672個語詞,942個音節
Âng Bêng-lí pia̍t-sè 洪明理別世
Ô͘ Tiāu-ki 胡兆基
Âng Bêng-lí chiū-sī Liōng-á, tùi tī 1893 nî ji̍p-kàu. I tùi chhut-sì í-lâi seng-khu siông-siông bat ū phòa-pīⁿ; kàu chiūⁿ 10 hòe í-lâi chiū khah hán-tit phòa-pīⁿ. Lūn-kàu i-ê chò lâng phoh-si̍t khiām-séng; i chò lâng ê kiáⁿ-jî ū hàu, ū gī, m̄-bián hō͘ in sī-tōa-lâng siū-khì lâi hiâm i; i sī put-chí gâu pang-chān sī-tōa-lâng. Tùi kúi-nā nî í-lâi ē hiáu kì-siàu, bé-bē put-chí ū chhù-sū. I kap chhù-piⁿ hiuⁿ-siā ê gín-ná chò-hóe, i m̄ bat kap lâng oan-ke, ia̍h m̄ bat kap lâng saⁿ-phah saⁿ-mē, chit-ho ê sū lóng m̄ bat. Góa lai Tâng-káng, i ia̍h bat chiâⁿ nî kú lâi kap góa tha̍k-chheh; tī o̍h--n̍i̍h i ia̍h sī hián-bêng hó ê khoán-sit. I bat kā goán kóng i chin ài tha̍k-chheh, bat kiû in lāu-pē kàu lâu ba̍k-sái. Lūn i thiaⁿ tō-lí ū put-chí tì-ì, i-ê sim chēng, só͘ thiaⁿ siông-siông ē kì-tit. Lūn i ài ji̍p-kàu, nn̄g pái lâi hō͘ Bo̍k-su mn7, i éng sī khah chò chêng lâi, nā ū pí i khah tōa ê lâng tī-teh, i chiū ài niū lâng tāi-seng. Tùi i ji̍p-kàu liú-āu, thiaⁿ-kìⁿ Hú-siâⁿ ū sin khí chi̍t-keng Tiong-o̍h-tn̂g, i chin tōa him-bō͘ ài khì hia tha̍k-chheh, chiū ko͘-chiâⁿ in lāu-pē lāu-bó i-ê hiaⁿ. I-ê pē ū khòa-lū i-ê sin-thé, kiaⁿ-liáu bē kham, chóng-sī i chin chhiat-ì kiû i-ê pē hiaⁿ, in nā kóng hó, i-ê sim chiū pêng-an, in nā kóng m̄ hō͘ i khì, i-ê sim iu-būn kan-khó͘ bē pêng-an. I-ê lāu-pē tiāⁿ-tio̍h ín i hó, i chiū chiong i pún-sin tùi sè-hàn ê sî só͘ lia̍p-chek ê chîⁿ hoaⁿ-hí the̍h chhut lâi, ū gō͘-kho͘ gîn, thiap o̍h--n̍i̍h ê hóe-si̍t ê só͘-hùi, iáu ū tām-po̍h chò chū-kí ê só͘-hùi. Chiaⁿ goe̍h cha̍p-sì ji̍t chiū tùi Tang-káng khí-sin; chi̍t-lō͘ góa mn̄g i kúi-nā pái, khòaⁿ i kiâⁿ-lō͘ kha ē sng á-bē, beh chē kiō á-m̄, i kóng kha bô sím-mi̍h sng, ē kiâⁿ lō͘ m̄-bián chē kiō. Cha̍p-la̍k kàu Hú-siâⁿ sin-thé pêng-an. Cha̍p-chhit khui o̍h tha̍k-chheh; kàu jī-sì ji̍t ū tām-po̍h jia̍t, jī-gō͘ ji̍t ia̍h iáu ū tām-po̍h jia̍t.Āu-lâi i-ê jia̍t ū sî khah-hó,ū sî ū tām-po̍h khah-jia̍t, chóng-sī i-ê me̍h ū put-chí khah-kín. Kim i-seng chiū phài lâng teh chiàu-kò͘ i , i-seng ū pī-pān put-chí hó-sè ê só͘-chāi hō͘ i thang khùn. In-ūi i phòa-pīⁿ ê sî chin gâu thun-lún, bô chhan bô kiò, i ka-tī ê sim siông-siông ài kap Chú kau-pôe, ta̍uh-ta̍uh ū ka-tī teh kî-tó. I só͘ chia̍h ê io̍h lóng bô sím-mi̍h èng-hāu. Kàu jī-goe̍h chhe gō͘ ē-pō͘ gō͘-tiám-gōa cheng, Chú tiàu i an-jiân kòe-óng. Ai-ah! Ū chit-hō siàu-liân lâng chīn-tiong-hō͘ ê lâng kòe-óng lah. Taⁿ tī sè-kan bô thang koh kìⁿ-tio̍h i lah, i ún-tàng hō͘ Chú chiap-la̍p, éng-éng kap Chú Iâ-so͘ saⁿ-kap tī-teh, tī hia ū thang hióng-siū Chú Iâ-so͘ só͘ èng-ún ê chun-kùi êng-kng tōa hok-khì. 洪明理就是Liōng仔!對tī 1893年入教。伊對出世以來身軀常常bat有破病,到上10歲以來就較罕tit破病。論到伊ê做人樸實儉省,伊做人ê子兒有孝、有義,m̄免 hō͘ in 序大人受氣來嫌伊,伊是不止gâu 幫贊序大人。對幾若年以來,會曉記數不止有次序。伊kap厝邊鄉社ê 囡仔做伙,伊m̄-bat kap人冤家,亦m̄-bat kap人相扑、相罵,這號ê事攏m̄-bat。我來東港,伊bat 成年久來kap我讀冊;tī學--n̍i̍h伊亦是顯明好ê款式。伊bat kā 阮講真ài讀冊,bat 求in老父到流目屎。論伊聽道理有不止致意,伊ê心靜,所聽常常會記。論伊ài入教,兩擺來hō͘牧師問,伊往是較做前來,若有比伊較大ê 人tī--leh,伊就ài讓人代先。對伊入教了後,聽見府城有新起1間中學堂,伊真大欣慕ài去hia 讀冊,就ko͘-chiâⁿ in 老父、老母、伊ê兄。伊ê父有掛慮伊ê身体,驚了bē堪,總--是伊真切意求伊ê父兄,in 若講好,伊ê心就平安,in若講m̄-hō͘伊去,伊ê身憂悶艱苦bē平安。伊ê老父定著允伊好,伊就將伊本身對細漢ê時所粒積ê錢歡喜提--出來,有5箍銀,貼學--n̍i̍h ê伙食ê所費,iáu有淡薄做自己ê所費。正月14日就對東港起身,一路我問伊幾若擺,看伊行路腳會酸抑bē,beh坐轎抑m̄,伊講腳無甚mi̍h酸,會行路m̄免坐轎。16 到府城身体平安。17開學讀冊,到24日有淡薄熱,25日亦iáu有淡薄熱。後--來伊ê熱有時較好,有時有淡薄較熱,總--是伊ê脈有淡薄較緊。金醫生就派人teh 照顧--伊。醫生有備辦不止好勢ê所在hō͘伊thang 睏。因為伊破病ê時真gâu吞忍,無呻無叫,伊家己ê心常常ài kap主交陪,ta̍uh ta̍uh有家己teh祈禱。伊所食ê藥攏無甚mi̍h應效,到二月初五e晡5點外鐘,主召伊安然過往。Ai--ah!有這號少年盡忠厚ê人過往--lah!今tī世間無thang koh見著伊--lah,伊穩當hō͘主接納,往往kap主耶穌相kap tī--leh,tī hia 有thang享受主耶穌所應允ê尊貴榮光大福氣。
Cha̍p-jī ji̍t sī lé-pài-ji̍t, thoân Chú Iâ-so͘ ê tō-lí, bē bián-tit tio̍h lio̍h-lio̍h-á kóng Liōng-á ê tāi-chí; só͘-í chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ hiaⁿ-tī chí-moāi bô m̄ siong-sim lâu ba̍k-sái, i-ê pē-bó siong-sim iu-būn éng bē-bián-tit. Tùi án-ni sòa lâi bián-lē hiaⁿ-tī chí-moāi. 12日是禮拜日,傳主耶穌ê道理,bē免tit著略略仔講量仔ê代誌;所以一下聽見,兄弟姊妹無m̄傷心流目屎,伊ê父母傷心憂悶往未免--tit。對án-ni 續來勉勵兄弟姊妹。
1.Lán thang iu-būn i bô tòa tī sè-kan thang lâi chò Chú ê kang, in-ūi i pún-sin só͘ him-bō͘ tāi-seng ji̍p Tiong-o̍h, ǹg-bāng āu-lâi ē ji̍p Tōa-o̍h, ha̍k-si̍p tō-lí, ài chò Chú ê kang, ài kui êng-kng Chú ê miâ. 1.咱thang憂悶伊無tòa tī世間thang 來做主ê工,因為伊本身所欣慕代先入中學,向望後--來會入大學,學習道理,ài做主ê工,ài歸榮光主ê名。
2.Lán tāi-ke chiū kā i hoaⁿ-hí, in-ūi i hō͘ Chú tiàu i kàu thian-tông, lóng bē thang giâu-gî, i sī tùi chèng-lâng ê tiông-ng thâi-iâⁿ, i ū chīn i-ê khùi-la̍t lâi pháu-cháu kàu tit-tio̍h kiù, tit-tio̍h pò-siúⁿ ê hok-khì. Thiaⁿ-kìⁿ i kòe-óng m̄-nā kàu-hōe-lāi ê lâng siong-sim, chiū hōe-gōa ê lâng ia̍h ū siong-sim lâu ba̍k-sái. Chit-ê tāi-chì thang bián-lē lán tāi-ke tio̍h chò hó lâng. In-ūi lán ê sìⁿ-miā bô tiāⁿ-tio̍h; siàu-liân ê lâng ē kòe-óng, hô-hòng lán khah ū hòe ê lâng mah? Kiám m̄ tio̍h kéng-séng pī-pān? Chú nā lâi beh kiò lán tò-khì, lán chiū hoaⁿ-hí thiaⁿ. Kiù-chú tiàu lán lī-khui sè-kan tò-khì Pē ê ke, chiū hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit. 2.咱逐家kā伊歡喜,因為伊hō͘主召伊到天堂,攏bē thang giâu疑,伊是對眾人ê 中央thâi贏,伊有盡伊ê氣力跑走到得著救,得著報償ê福氣。聽見伊過往,m̄但教會內ê人傷心,就會外ê人亦有傷心流目屎。這個代誌thang 勉勵咱逐家著做好人。因為咱ê性命無定著,少年ê人會過往,何況咱較有歲ê人mmah5?Kiám m̄著警醒備辦?主若來beh叫咱倒--去,咱就歡喜聽。救主召咱離開世間倒去父ê家,就歡喜到bē顧--tit。
(Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 108 koàn,1894 nî 4 ge̍h) (台灣府城教會報第108卷,1894年4月)
回上一頁    清國時代,   1894年,   散文