首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有10個段落,45個語句,559個語詞,818個音節
Tī tē-bīn-ē chò kang Tī地面下做工
Phian-chip-sek 編輯室
Tī tē-bīn-chiūⁿ in-ūi lâng siông-siông ēng chhâ sī ná-kú ná-khoeh. Hó-tit, tī tē-bīn-ē Siōng-tè ū pī-pān thô͘-thòaⁿ. Chit-ê thô͘-thòaⁿ goân-pún sī chhiū-ba̍k, āu-lâi hòa-khì kiat chò tēng-tauh ê mi̍h. Tī地面上因為人常常用柴是那久那缺。好tit,tī 地面下上帝有備辦土炭。這個土炭原本是樹木,後來化去做tēng-tauh ê物。
Thô͘-thòaⁿ sī thia̍p chi̍t-chân chi̍t- chân. Ū-sî hiah chân ê siang-thâu-bóe ū khiau-khí lō͘-chhut tī tē-bīn, nā-sī hit- ê lō͘-hiān ê thô͘-thòaⁿ khah-siông sī khah hā-téng, ē-té sī khah-hó, só͘-í lâng ài khui thán-khiā ê hām ku̍t hit-ê siōng- téng--ê. Kàu hām-té ū khui thán-hoâiⁿ ê tōa-lō͘; koh, tī tōa-lō͘ ê piⁿ-á ū khui hāng-á. Lóng sī àm-bong-bong. Siāng-chhim ê thô͘-thòaⁿ-khòng sī saⁿ-pah-gōa tn̄g. Ū-sî hiah-ê thán-hoâiⁿ ê lō͘ ū chhut tī hái-té ê ē-té. Tī lán Tâi-oân ê pak-sì ê Ke-lâng-thâu ū thô͘-thòaⁿ-khòng. 土炭是疊一層一層。有時hiah層ê雙頭尾 有蹺起露出tī地面,若是hit-ê露現ê土炭較常是較下等,下底是較好,所以人ài 開thán企 ê陷掘hit-ê上等ê。到陷底有開thán橫 ê大路;koh,tī大路ê邊仔有開巷仔。攏是暗bong-bong。上深ê土炭礦是300外丈。有時hiah-ê thán橫ê路有出 tī海底ê下底。Tī咱台灣ê北勢 ê基隆頭有土炭礦。
In-ūi thô͘-thòaⁿ-khòng sī chhim, hong- khì oh-tit ji̍p, só͘-í lâng khah-siông ū ke- khui koh chi̍t-ê hām tī tōa-lō͘-bé, chiū tī chit-pêng ê hām-kha ū khí tōa-hóe beh ín hit-pêng ê khì tùi chia kek--khí-lâi. Án-ni-seⁿ sī hō͘ hit-ê khòng-lāi thang khah thong-hong. Thâu-chi̍t-ê khui ê hām sī hō͘ lâng kap mi̍h chiūⁿ-lo̍h ê lō͘, sī hō-chò lo̍h-hām. Hit-pêng sio-hóe--ê sī hō-chò khí-hām. 因為土炭礦是深,風氣oh-tit入,所以人較常有加開koh一個陷tī大路尾,就tī 這爿ê陷腳有起大火beh 引hit爿ê氣tùi chia激起來。Án-ni-seⁿ是hō͘ hit-ê礦內thang 較通風。頭一個開ê 陷是hō͘人kap物上落ê路,是號做落陷。Hit爿燒火ê 是號做起陷。
Ku̍t thô͘-thòaⁿ ê kang sī chin gûi- hiám. Thang hun-pia̍t saⁿ tōa-hāng: 掘土炭ê工是真危險。Thang分別三大項:
(1) Lâng nā beh chiūⁿ-lo̍h hām chiū tio̍h ta̍h tī tháng-lāi hō͘ téng-bīn ê chhia chhiūⁿ-khí lūi-lo̍h. Ū-sî pa̍k-tháng ê thi̍h-liān ē tn̄g hō͘ lâng tǹg--sí. (1)人若beh上落陷就著踏tī桶內hō͘頂面ê車上起lūi落。有時縛桶ê 鐵鏈會斷hō͘人頓死。
(2) Khòng-lāi ū kúi-nā iūⁿ ê to̍k-khì. Siāng-hiám--ê hō-chò hóe-khì. Phì-jū thô͘-khut-té ū chhiū-ba̍k ê mi̍h teh nōaⁿ tī lāi-bīn, lâng nā ēng koáiⁿ-á tu̍h--lo̍h-khì kiáu-lā hit-ê thô͘-moâi chiū ū puh kóng-á khí-lâi. He chúi-kóng-á lāi ê khì chiū-sī hóe-khì. Hóe-khì put-chí gâu to̍h, iā teh to̍h ê sî ài pia̍k. Án-ni- seⁿ, lâng tī khòng-lāi m̄-thang ēng pêng- siông ê teng-á. Lâng nā ni chi̍t-ki tâng-chiam kap chi̍t-ki sio-khì khah-khoài thàu-kòe tâng-chiam. Só͘-í lán thang chai ū mi̍h gâu ín sio-khì, ū mi̍h khah-bān ín. Khòng-lāi ê hóe-khì nā tú-tio̍h jia̍t kàu-gia̍h-tōa chiū pia̍k, nā bô chiū bē. In-ūi án-ni ku̍t thô͘-thòaⁿê sai-hū ū chiong iù-iù ê tâng-lô pau i-ê teng, chiū teng-lāi to̍h ê hóe ê jia̍t nā kàu tī hit tâng-lô, tâng-lô ē ín i sì-sòaⁿ, só͘-í gōa-bīn ê hóe-khì nā tú-tio̍h hit-ê tâng- lô chiū jia̍t bô kàu-gia̍h-tōa thang hō͘ i pia̍k-phòa. (2)礦內有幾若樣ê毒氣。上險ê號做火氣。譬如頭窟底有樹木ê物teh爛 tī內面,人若用柺tu̍h落去攪撈hit-ê土糜就有puh 管仔起來。He水管仔內 ê氣就是火氣。火氣不止 gâu著,也teh 著 ê時ài pia̍k。Án-ni-seⁿ,人tī礦內m̄-thang用平常ê燈仔。人若ni一支銅針kap一支燒氣較快透過銅針。所以咱thang 知有物gâu引燒氣,有物較慢引。礦內ê火氣若tú著熱夠額大就pia̍k,若無就 bē。因為án-ni掘土炭ê師傅有將幼幼ê銅鑼包伊ê燈,就燈內著 ê火ê熱若到tī hit銅鑼,銅鑼會引伊四散,所以外面ê火氣若tú著hit-ê銅鑼就熱無夠額大thang hō͘伊爆破。
(3) Ū-sî tī khòng-lāi chúi-chôaⁿ chhiong--chhut-lâi, ia̍h ū-sî piⁿ-á kap téng-kòa ū pang--lo̍h-lâi. Ūi-tio̍h chiah-ê hong-hiám ê sū-chêng chē-chē lâng bat siū tōa-hāi. (3)有時tī礦內水泉衝出來,亦有時邊仔kap 頂蓋有崩落來。為著chiah-ê風險ê事情濟濟人bat受大害。
Ū chi̍t-ji̍t ū nn̄g-ê ku̍t thô͘-thòaⁿ ê sai- hū tī khòng-lāi. Chi̍t-ê iáu-bōe chhōa- bó͘, sī sìn Iâ-so͘ ê lâng. Koh chi̍t-ê ū bó͘-kiáⁿ, ū khòaⁿ-khin kiù-sè ê chin-lí, ia̍h ū oàn-hīn i saⁿ-kap chò kang ê phōaⁿ. Tng hit-ji̍t hit nn̄g-lâng teh tiàm tī lo̍h-hām-kha ê ūi. Sìn Chú ê sai-hū hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ téng-bīn ê só͘-chāi teh pang--lo̍h-lâi ia̍h tōa-chúi beh lâu chhut- lâi. I chai sī tōa hong-hiám, koh bô- lōa-kú ē teh in lóng sí. Sî ū kàu thang ka-tī cháu pôaⁿ-ji̍p tī tháng-lāi kiò téng- bīn ê lâng kín-kín chhiūⁿ i khí-lâi. Teh-beh chò án-ni i siūⁿ i-ê tùi-te̍k iáu-bōe ū chiap-la̍p Iâ-so͘ ia̍h ū bó͘-kiáⁿ, só͘-í pek i tio̍h kóaⁿ-kín kiù i-ê sìⁿ-miā. I sûi-sî thàn i-ê hó-phōaⁿ ê ōe thoat-lī chai-ē. Sìn Chú ê lâng siū sí. 有一日有兩個掘土炭ê師傅tī礦內。一個iáu-bōe娶某,是信耶穌ê人。Koh一個有某子,有看輕救世ê真理,亦有怨恨伊相kap做工ê伴。當hit日hit兩人teh tiàm tī落陷腳ê位。信主ê師傅忽然看見頂面ê所在teh 崩落來,亦大水beh流出來。伊知是大風險,koh無偌久會teh in攏死。時有夠thang 家己走盤入tī桶內叫頂面ê人緊緊上伊起來。Teh-beh做án-ni,伊想伊ê對敵iáu-bōe有接納耶穌,亦有某子,所以迫伊著趕緊救伊ê性命。伊隨時趁伊ê好伴ê話脫離災厄。信主ê人受死。
Lán bat oàn-hīn Iâ-so͘ chò I-ê tùi-te̍k. Tng I tī sè-kan ū ki-hōe thang kiù ka-tī. Chóng-sī bô. I hoaⁿ-hí siū-sí kiù lán. Lán eng-kai tio̍h siàu-liām I-ê tōa-in, o-ló I bô soah. 咱bat怨恨耶穌做伊ê對敵。當伊tī世間有機會thang救家己。總是無。伊歡喜受死救咱。咱應該著數念伊ê大恩,o-ló伊無煞。
(Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò, Tē 101 koàn, 1893 nî 9 ge̍h) (台南府城教會報第101卷,1893年9月)
回上一頁    清國時代,   1893年,   散文