首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有22個段落,70個語句,1635個語詞,2445個音節
Pan-iâng Pan-iâng
Phian-chip-sek 編輯室
Ū o͘-bīn-lâng miâ-kiò Pan-iâng, chhut-sì tī A-hui-lī-ka chiu lāi-tē, kīn tī chhek-tō. I-ê chó͘-chiūⁿ sī chhiⁿ-hoan, ke̍k-iá, ē chia̍h lâng. I gín-á ê sî hō͘ lâng lia̍h, khì hái-piⁿ, bē chò lô͘-châi; ū bē kòe kúi-nā lâng ê chhiú, lō͘-bóe ū chi̍t lâng tiàm tī Ki-lōe-a ê tē-hng bé--lâi. Chit-ê chú-lâng ia̍h-sī o͘-bīn-lâng. 有烏面人名叫Pan-iâng,出世tī 亞非利加州內地,近tī 赤道。伊 ê 祖上是生番,極野,會食人。伊囡仔ê 時hō͘人掠,去海邊,賣做奴才;有賣過幾若人 ê 手,路尾有一人tiàm tī 幾內亞 ê 地方買--來。這個主人亦是烏面人。
Hit só͘-chāi ê hong-sio̍k chin-pháiⁿ, lóng m̄-bat tō-lí; lâng siông-siông khì soaⁿ-lāi, lia̍h lâng lâi bē chò lô͘-châi, kàu hit só͘-chāi lô͘-châi put-chí chē; lóng m̄ bat lé-gī, ū kàu khiàn-sńg, ke̍k pháiⁿ ê phín-hēng. Chit-ê Pan-iâng pún ia̍h-sī chit hō ê khoán-sit. Hit所在 ê 風俗真歹,攏m̄-bat道理;人常常去山內,掠人來賣做奴才,到hit所在奴才不止濟;攏m̄ bat禮義,有夠khiàn-sńg,極歹 ê品行。這個Pan-iâng 本亦是這號ê 款式。
Kúi-cha̍p nî chêng kàu-hōe chhe bo̍k-su khì tiàm hit-ê tē, chhòng lé-pài-tn̂g, pò-iông hok-im ê kà-sī. It-jia̍p nî chêng, bo̍k-su khòaⁿ-kìⁿ chit-ê Pan-iâng ū-sî ji̍p lé-pài-tn̂g, nā-sī bo̍k-su lóng bô tì-ì, phah-sǹg sī gōng ê lô͘-châi, beh ji̍p lâi khòaⁿ-khòaⁿ niā-tiāⁿ; bo̍k-su lóng bô siūⁿ tio̍h ēng tō-lí kap i gī-lūn. 幾十年前教會差牧師去tiàm hit個地,創禮拜堂,播揚福音 ê 教示。一廿年前,牧師看見這個Pan-iâng有時入禮拜堂,若是牧師攏無致意,扑算是憨ê 奴才,beh入來看看niā -tiāⁿ;牧師攏無想著用道理 kap伊議論。
Ū chi̍t-ji̍t bo̍k-su tī ka-tī ê o̍h-pâng teh tha̍k-chheh, lâng tī gōa-bīn phah-mn̂g, bo̍k-su chhiáⁿ i ji̍p; lâng chiū ji̍p, khòaⁿ sī chit-ê Pan-iâng, i-ê bīn-sek put-chí kín-chhiat; bo̍k-su chiū mn̄g--i,“Pan-iâng ah, lí siáⁿ-sū? Ū sím-mi̍h kan-khó͘ bô?”Pan-iâng ìn, kóng,“Sian-siⁿ ah, ū kan-khó͘; góa ê lêng-hûn hûi-hiám, ài sian-siⁿ lí thè góa kî-tó.” 有一日牧師tī 家己 ê 學房teh讀冊,人 tī 外面扑門,牧師請伊入;人就入,看是這個Pan-iâng,伊 ê 面色不只緊切;牧師就問--伊︰「Pan-iâng--ah,你啥事?有甚mi̍h艱苦無?」Pan-iâng 應,講︰「先生--ah,有艱苦;我ê 靈魂危險,ài先生你替我祈禱。」
Bo̍k-su tāi-seng phah-sǹg chit-ê lô͘-châi ke̍k gōng, lóng bē hiáu-tit siūⁿ lêng-hûn ê tāi-chì; taⁿ thiaⁿ-kìⁿ i pek-chhiat kóng kàu án-ni, chiū tōa kî-koài, lâi siông-sè mn̄g--i, chhì-khòaⁿ chin-chiàⁿ ū tōa chhíⁿ-gō͘ lêng-hûn gûi-hiám ê tāi-chì, ài tit-tio̍h kiù, á-bô. 牧師代先扑算這個奴才極憨,攏bē曉--tit 想靈魂ê 代誌;今聽見伊迫切講到án -ni,就大奇怪,來詳細問--伊,試看真正有大醒悟靈魂危險 ê 代誌,ài得著救,抑無。
Bo̍k-su khòaⁿ-kìⁿ Pan-iâng si̍t-chāi ū chhíⁿ-gō͘, chiū chiong tō-lí lâi kà-sī--i, kap i kūi-lo̍h, thè i kî-tó. Pan-iâng ia̍h sòa kî-tó, khoán-sit put-chí khiám-sùn, jīn ka-tī ê tāng-chōe, kiû Siōng-tè tài-liām Kiù-chú ê kong-lô sià-bián--i. Jiân-āu Pan-iâng siông-siông chiàu-kî lâi mn̄g sé-lé siū kà-sī. Ū-sî bo̍k-su koh chhiáⁿ i lâi o̍h-pâng, kap i siông-sè gī-lūn, saⁿ-kap kî-tó. 牧師看見Pan-iâng實在有醒悟,就將道理來教示--伊,kap伊跪落,替伊祈禱。Pan-iâng亦續祈禱,款式不止謙遜,認家己 ê 重罪,求上帝tài念救主 ê 功勞赦免--伊。然後Pan-iâng常常照期來問洗禮受教示。有時牧師koh請伊來學房,kap伊詳細議論,相kap祈禱。
Pan-iâng chhíⁿ-gō͘ ka-tī ê chōe, pí pêng-siông mn̄g sé-lé ê lâng koh khah chhim, chhiat-iàu kiû, ài thoat-lī āu-lâi ê hêng-hoa̍t. Bô jōa-kú ti̍t-ti̍t sìn Iâ-so͘, sim tit pêng-an, chai Siōng-tè sià-bián chōe ê thiàⁿ-thàng, chiū hoaⁿ-hí kàu bē kò͘--tit, kiû ji̍p kàu-hōe thang kong-hêng jīn Kiù-chú ê miâ. Kàu-hōe tng-chit ê lâng kúi-nā pái chhâ-mn̄g--i, khòaⁿ-kìⁿ i chai tō-lí sui-jiân bô kàu ke̍k-chhim, iáu-kú bêng-pe̍k tit-tio̍h kiù ê lō͘, ia̍h ē kóng,“Góa ê sim pún chhiⁿ-mî, taⁿ ē khòaⁿ-kìⁿ.”Tng-chit ê lâng khòaⁿ-kìⁿ i-ê ì-sù sêng-si̍t chhiat-iàu, só͘-í m̄ káⁿ kú-kú iân-chhiân, chiū chiap-la̍p i niá sé-lé, thang saⁿ-kap chē Chú ê toh. Pan-iâng 醒悟家己 ê 罪,比平常問洗禮 ê 人koh 較深,切要求,ài脫離後--來ê 刑罰。無偌久直直信耶穌,心得平安,知上帝赦免罪 ê 疼痛,就歡喜到bē顧--tit,求入教會 thang 公行認救主 ê 名。教會當職 ê人幾若擺查問--伊,看見伊知道理雖然無到極深,iáu-kú明白得著救 ê 路,亦會講:「我ê 心本青暝,今會看見。」當這個人看見伊 ê 意思誠實切要,所以m̄ 敢久久延chhiân,就接納伊領洗禮,thang相kap坐主ê 桌。
Pan-iâng pàng-sak sè-sio̍k, kap Chú kiat éng-oán ê iok, chiū liâm-piⁿ ēng hoaⁿ-hí jia̍t-jia̍t chīn-tiong ê sim, kiâⁿ ta̍k-hāng ê pún-hūn; chhin-chhiūⁿ sio̍k Chú ê lâng só͘ eng-kai kiâⁿ--ê. I-ê khoán-sit kap chá tōa koh-iūⁿ; chá chò gōng ê lô͘-châi, bīn ū hā-chiān iu-būn ê sek-tī; taⁿ i-ê bīn ké-ōaⁿ kng-kng, chò hoaⁿ-hí ê sek, hián-bêng sim-lāi kèng Siōng-tè, thiàⁿ-lâng, tōa ǹg-bāng āu--lâi ê hok-khì. Pan-iâng 放sak世俗,kap主結永遠 ê 約,就liâm-piⁿ 用歡喜熱熱盡忠 ê 心,行逐項 ê 本份;親像屬主ê人所應該行--ê。伊 ê 款式kap 早大各樣;早做憨 ê奴才,面有下賤憂悶 ê 色緻;今伊 ê 面改換光光,做歡喜 ê色,顯明心內敬上帝,疼人,大向望後--來 ê 福氣。
Sèng-chheh kóng,“Kū ê tāi-chì kòe-khì, lóng-chóng ê tāi-chì ōaⁿ-sin.” Chhin-chhiūⁿ án-ni, Pan-iâng ka-tī têng-thâu-sin, ná chhin-chhiūⁿ khòaⁿ-kìⁿ sè-kan ta̍k-hāng ōaⁿ sin-siùⁿ ê khoán-sit. Chiàu i-ê seng-khu i iáu-kú chò lô͘-po̍k, sio̍k tī chân-jím put-sìn ê chú-lâng, nā-sī chiàu i-ê sim-sîn ū tit-tio̍h tháu-pàng, lâi sio̍k tī Ki-tok Iâ-so͘, put-chí ē kóng sī chū-chú. I tē-bīn-chiūⁿ ê chú-lâng lāu, phòa-siùⁿ, bē ka-tī chiàu-kò͘, chīn khòaⁿ chit-ê lô͘-po̍k. Pan-iâng pí tāi-seng koh khah chīn pún-hūn lâi ho̍k-sāi chit-ê chú-lâng; taⁿ ū koh tit-tio̍h sin ê chú-lâng tī thiⁿ--n̍i̍h, sim só͘ kèng-ài--ê, chiū lia̍h i-ê tàⁿ chò khin, chin hoaⁿ-hí lâi taⁿ; lóng bô the-sî kóng, ka-tī ham-bān bô pún-sū, chiah chò pîn-tōaⁿ ê lô͘-po̍k; sī chiàu só͘ ū ê châi-tiāu, chhut-la̍t lī-ek lâng kui êng-kng Siōng-tè. 聖冊講︰「舊 ê 代誌過去,攏總 ê 代誌換新。」親像án-ni,Pan -iâng 家己重頭新,那親像看見世間逐項換新相ê 款式。照伊ê 身軀伊iáu-kú做奴僕,屬tī 殘忍不信 ê 主人,若是照伊 ê 心神有得著釋放,來屬tī 基督耶穌, 不止會講是自主。伊地面上ê 主人老、破相,bē家己照顧,盡看這個奴僕。Pan-iâng 比代先koh 較盡本份來服事這個主人;今有koh得著新ê主人 tī 天--n̍i̍h,心所敬愛--ê,就掠伊 ê 擔做輕,真歡喜來擔;攏無推辭講,家己頇慢無本事,才做貧憚 ê 奴僕;是照所有ê 才調,出力利益人歸榮光上帝。
Pan-iâng khí-seng chhì-khòaⁿ ē lī-ek tâng-phōaⁿ hā-chiān ê lâng, chiū chiū-kīn chit-hō ê lâng, chiong Siōng-tè khoán-thāi i ka-tī ê tāi-chì kā in kóng, chhiáⁿ in lâi saⁿ-kap kiâⁿ thiⁿ ê lō͘, thang tit-tio̍h chin ê hok-khì. Bô jōa-kú chit-hō ê lâng, kúi-nā-ê thiaⁿ-kìⁿ i kóng, chiū chhíⁿ-gō͘ ka-tī ê chōe, ài tit Iâ-so͘ ê kà-sī. Pan-iâng 起先試看會利益同伴下賤 ê 人,就就近這號 ê 人,將上帝款待伊家己 ê 代誌kā in講,請in來相kap行天ê 路,thang得著真 ê 福氣。無偌久這號ê人,幾若個聽見伊講,就醒悟家己 ê 罪,ài 得耶穌 ê 教示。
Pan-iâng tōa hoaⁿ-hí khì hù kî-tó-hōe. I kî-tó khoán-sit chhin-chhiūⁿ gín-ná ê sim, chiong Siōng-tè só͘ èng-ún ê ōe lâi kiû, lóng bô gî-ngái Siōng-tè tek-khak thiaⁿ, chiàu só͘ èng-ún ê ōe lâi kiâⁿ. Nā ū ki-hōe thang kóng, i chiū khí--lâi thè Iâ-so͘ lâi khǹg lâng. Ū lâng pêng-sò͘ khòaⁿ-khin i chò gōng ê lô͘-châi, khí-thâu m̄ ài thiaⁿ i kóng; jiân-āu khòaⁿ-kìⁿ i put-chí khiam-sùn, koh sêng-si̍t pek-chhiat, tōa pún-sū lâi bián-lē kéng-kài khó͘-khǹg lâng, chiah-ê lâng léng-chhiò khòaⁿ-khin ê bīn chiū pìⁿ chiâⁿ toan-chong ê khoán-sit. Pan-iâng大歡喜去赴祈禱會。伊祈禱款式親像囡仔 ê 心,將上帝所應允ê 話來求,攏無疑ngái上帝的確聽,照所應允 ê 話來行。若有機會thang講,伊就起--來替耶穌來勸人。有人平素看輕伊做憨 ê 奴才,起頭m̄ ài聽伊講;然後看見伊不止謙遜,koh誠實迫切,大本事來勉勵警戒苦勸人,chiah-ê 人冷笑看輕 ê 面就變成端莊 ê 款式。
Iâ-so͘ thiàⁿ lâng, ū koân-lêng hoaⁿ-hí kiù lâng, ia̍h bô khòaⁿ-khin hā-chiān o͘-àm sim ê lô͘-châi, Pan-iâng kóng chit-hō ê tō-lí chin hó thiaⁿ. Teh kóng ê sî, ū-sî tāi-seng kóng ka-tī chò sàn-hiong ê lô͘-châi, tī tāi-ke ê tiong-kan chò tē-it hā-chiān, bô lō͘-ēng ê lâng, ka-tī m̄ bat jī, nā-sī bat thiaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê lô͘-po̍k kóng Sèng-chheh ê tō-lí, koh ū tit-tio̍h Sèng-sîn kám-tōng chí-sī sim-koaⁿ, só͘-í ko͘-put-chiong tio̍h chiàu só͘ thiaⁿ-kìⁿ--ê só͘ chai--ê, lâi kóng hō͘ pa̍t lâng thiaⁿ. 耶穌疼人,有權能歡喜救人,亦無看輕下賤烏暗心 ê 奴才,Pan-iâng 講這號ê 道理真好聽。Teh講 ê時,有時代先講家己做散hiong ê 奴才,tī 大家 ê 中間做第一下賤,無路用 ê 人,家己m̄ bat字,若是bat 聽見上帝 ê 奴僕講聖冊 ê 道理,koh有得著聖神感動只是心肝,所以姑不chiong著照所聽見--ê所知--ê,來講hō͘ 別人聽。
Pan-iâng ka-tī m̄ bat jī, chiū koh khah sè-sim thiaⁿ lâng thoân Siōng-tè ê tō-lí, m̄-nā sêng-siū lâi iúⁿ-chhī ka-tī ê sim, koh chek-chū tō-lí tī sim-lāi, thang the̍h-chhut lâi kà-sī pa̍t lâng; án-ni siông-siông ū tō-lí thang kóng; nā ín Sèng-chheh ia̍h hán-tit chhò-gō͘. Lâng chū-chi̍p chò hōe kî-tó Siōng-tè, saⁿ-kap gī-lūn tō-lí, Pan-iâng ê saⁿ-khǹg si̍t-chāi tōa lō͘-ēng; nā-sī kóng tī gōa-bīn ê lâng sī koh khah tōa lō͘-ēng. Ū-sî khì tō-lí iáu-bōe kàu ê só͘-chāi bé-bē, siông-siông sòa kóng tō-lí khǹg lâng. Pan-iâng家己m̄ bat字,就koh 較細心聽人傳上帝 ê 道理,m̄若承受來養飼家己 ê 心,koh積聚道理 tī 心內,thang 提出來教示別人;án -ni 常常有道理thang講;若引聖冊亦罕tit錯誤。人聚集做會祈禱上帝,相kap議論道理,Pan-iâng ê 相勸實在大路用;若是講 tī 外面 ê 人是koh 較大路用。有時去道理iáu-bōe到ê 所在買賣,常常續講道理勸人。
Pan-iâng ji̍p-kàu liâm-piⁿ chhōa lâng lâi tit-tio̍h kà-sī; ū-sî tú-tio̍h ū chhíⁿ-gō͘, tú-tio̍h lâng ū sìn, chiū hoaⁿ-hí lâi pò. Ū chi̍t-pái i khì tiàm soaⁿ-lāi khah kú, chiū chhōa la̍k lâng lâi kìⁿ bo̍k-su tit-tio̍h kà-sī. Jiân-āu chit la̍k lâng kap kúi-nā ê tâng-phōaⁿ lóng-chóng niá sé-lé ji̍p-kàu; bô jōa-kú hit só͘-chāi ū cha̍p-só͘ lâng siông-siông chū-chi̍p pài Siōng-tè. Chiah-ê lâng khí-thâu tùi Pan-iâng tit-tio̍h tō-lí, chiū iû-goân hoaⁿ-hí hō͘ Pan-iâng kà-sī ín-chhōa. Pan-iâng tòe Iâ-so͘ put-chí chīn-tiong, chiong i só͘ tit-tio̍h ê kng lâi chiò sì-bīn ê o͘-àm, put-sî chiàu ki-hōe, koh chhōe ki-hōe thang lī-ek lâng, kui êng-kng Siōng-tè. Kî-tó pún-hūn ū chim-chiok siú, ka-tī sai-khia kî-tó, kap ke-lāi ê lâng kî-tó, kap chèng hiaⁿ-tī chū-chi̍p kî-tó, lóng m̄ káⁿ bē kì--tit. Ū-sî thiaⁿ-kìⁿ kóng cheng ê siaⁿ, bē-tit thang khì lé-pài-tn̂g, chiū hit só͘-chāi kap tâng-phōaⁿ ê lâng kūi-lo̍h kî-tó. Chá-khí sî thâu-chi̍t hāng só͘ chò chiū-sī kî-tó, ê-hng sî lō͘-bóe ê só͘-chò ia̍h-sī kî-tó. Ū-sî bē-tit chiàu-sî chia̍h-pn̄g, he̍k-sī tit-tio̍h chi̍t-tiâu han-chû, á-sī gêng-chio, á-sī be̍h-sūi, chhiⁿ-chia̍h, tāi-seng kî-tó chiah káⁿ chia̍h. Pan-iâng入教liâm-piⁿ chhōa人來得著教示;有時tú著有醒悟,tú著人有信,就歡喜來播。有一擺伊去tiàm 山內較久,就chhōa 6人來見牧師得著教示。然後這6人kap 幾若個同伴攏總領洗禮入教;無偌久hit所在有十數人常常聚集拜上帝。Chiah-ê 人起頭tùi Pan-iâng 得著道理,就猶原歡喜hō͘ Pan-iâng 教示引chhōa。Pan-iâng tòe耶穌不止盡忠,將伊所得著 ê 光來照四面ê 烏暗,不時照機會,koh chhōe機會thang利益人,歸榮光上帝。祈禱本份有斟酌守,家己sāi-khia祈禱,kap家內 ê 人祈禱,kap眾兄弟聚集祈禱,攏m̄ 敢bē記--tit。有時聽見講鐘ê 聲,bē tit thang去禮拜堂,就hit所在kap同伴 ê 人跪落祈禱。早起時頭一項所做就是祈禱,下昏時路尾 ê所做抑是祈禱。有時bē tit照時食飯,或是得著一條番藷,抑是gêng蕉,抑是麥穗、生食,代先祈禱才敢食。
Goa̍t-hōe ê sî thè bān-kok ê lâng kî-tó, Pan-iâng hán-tit bô hù. I ū siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ niā-tiāⁿ, sui-jiân chin sàn-hiong, iáu-kú siông-siông pâi-pí thang chûn tām-po̍h chîⁿ, i kap bó͘-kiáⁿ thang tê-iân, lâi pang-chān Ki-tok ê kok heng-ōng; m̄ nā ēng kî-tó, ia̍h-sī ēng chîⁿ. I ê chîⁿ kan-khó͘ thàn, ia̍h oh-tit khiām-liám lâi chek-chū, só͘-í tê bô jōa-chē; tú-tú hō͘ lâng siūⁿ-tio̍h Sèng-chheh só͘ kì-chài, hit-ê sàn-hiong ê chiú-kóaⁿ-lâng, té chin chió, ia̍h hō͘ Iâ-so͘ o-ló kàu ke̍k, kóng,‘I só͘ tê--ê pí chèng lâng khah chē.’ 月會ê 時替萬國 ê 人祈禱,Pan -iâng 罕tit無赴。伊有生一個查某子niā -tiāⁿ,雖然真散hiong,iáu-kú 常常排比thang存淡薄錢,伊kap某子thang tê捐,來幫贊基督 ê 國興旺;m̄若用祈禱,亦是用錢。伊ê 錢艱苦趁,亦oh-tit 儉斂來積聚,所以tê無偌濟;tú-tuh23 人想著聖冊所記載,hit個散hiong ê 守寡人,短真少,亦hō͘ 耶穌 o-ló到極,講︰「伊所tê--ê 比眾人較濟」。
Goa̍t-hōe ê sî, bo̍k-su tha̍k sin-bûn, kóng pa̍t só͘-chāi kàu-hōe ê tāi-chì, kóng lâng cháiⁿ-iūⁿ tio̍h-bôa pò-iông tō-lí, kóng ke-thiⁿ sìn Chú ê lâng, kóng lâng in-ūi Chú siū kan-khó͘: chit-hō ê siau-sit Pan-iâng put-chí ài thiaⁿ. Kúi-ná só͘-chāi kàu-hōe tú-tio̍h khún-tio̍k ke̍k siong-tiōng, chē-chē lâng hāi--sí, Pan-iâng thiaⁿ-kìⁿ chit-ê siau-sit, sim-koaⁿ tōa kám-kek, koh khah koat-ì, ka-tī séng-chhat, kóng, “M̄ chai góa ē chīn-tiong kàu án-ni, á-bô.” 月會ê 時,牧師讀新聞,講別所在教會 ê 代誌,講人怎樣著磨播揚道理,講加添信主ê 人,講人因為主受艱苦: 這號 ê 消息Pan-iâng 不止愛聽。幾若所在教會tú著捆著極傷重,濟濟人害--死,Pan-iâng聽見這個消息,心肝大感激,koh 較決意,家己省察,講︰「M̄知我會盡忠到án-ni,抑無。」
Ū-sî khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi bé-bē, put-lūn tah-lo̍h khì, khoán-sit ia̍h saⁿ-tâng. Chē-chē lâng tiàm tī ka-tī ê chhù, khoán-sit sī pài Siōng-tè ê lâng; kàu pa̍t tè khì, i pài Siōng-tè ê khoán-sit, sī chhin-chhiūⁿ bē kì-tit tōa-lâi. Pan-iâng m̄ sī án-ni, khì hn̄g ê só͘-chāi bô koh-iūⁿ tiàm tī ka-tī ê ke-lāi; put-lūn só͘-chāi chim-chiok siú an-hioh-ji̍t, ka-tī pài Siōng-tè, ia̍h pò-iông tō-lí kà-sī lâng. 有時去遠遠 ê 所在買賣,不論tah落去,款式亦相同。濟濟人tiàm tī家己 ê 厝,款式是拜上帝 ê 人;到別地去,伊拜上帝 ê 款式,是親像bē記tit 帶來。Pan-iâng m̄是án-ni,去遠 ê 所在無各樣tiàm tī 家己ê 家內;不論所在斟酌守安息日,家己拜上帝,亦播揚道理教示人。
Pan-iâng m̄-nā lé-pài-ji̍t kà-sī lâng, ta̍k-ji̍t ū siàu-liām kiù lâng ê tāi-chì; kiám-chhái tī hiuⁿ-siā, kiám-chhái tī lō͘-n̍i̍h, kiám-chhái tī chûn-n̍i̍h, put-lūn sím-mi̍h sî, sím-mi̍h só͘-chāi, siông-siông ài kap lâng gī-lūn tō-lí, thè lâng kî-tó. I tò--lâi chiū khì kā bo̍k-su kóng ū tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, lâng cháiⁿ-iūⁿ kap i piān-pok, ka-tī ēng sím-mi̍h tō-lí lâi ín-chhōa lâng chiū-kīn Iâ-so͘. Pan -iâng m̄但禮拜日教示人,逐日有數念救人ê 代誌;kiám-chhái tī 鄉社,kiám -chhái tī 路n̍i̍h,kiám-chhái tī 船n̍i̍h,不論甚mi̍h時,甚mi̍h所在,常常ài kap人議論道理,替人祈禱。伊tò--來就去kā 牧師講有tú著怎樣,人怎樣 kap伊辯駁,家己用甚mi̍h道理來引chhōa人就近耶穌。
Lâng khòaⁿ-kìⁿ Pan-iâng chit-hō ê khoán-sit, hoaⁿ-hí pò-iông tō-lí ài kiù lâng, chiū kúi-nā ê hiaⁿ-tī chhut-gîn beh thè i sio̍k-sin, m̄-sái chò lâng ê lô͘-châi. I-ê chú-lâng chân-jím ê sim, koh khòaⁿ-kìⁿ chit-ê lô͘-po̍k pí chá put-chí chīn-tiong, chiū lóng m̄-khéng hō͘ i sio̍k. Án-ni-siⁿ Pan-iâng iû-goân chò lô͘-po̍k, thun-lún bô chò siaⁿ, m̄-ài phah-phàiⁿ tō-lí ê miâ-siaⁿ, chiū chhut-chāi Siōng-tè só͘ hō͘ i tam-tng ê kan-khó͘, i kam-goān tam-tng, lóng bô hiâm. 人看見Pan-iâng這號 ê款式,歡喜播揚道理愛救人,就幾若個兄弟出銀beh替伊贖身,m̄使做人 ê 奴才。伊ê 主人殘忍 ê 心,koh看見這個奴僕比早不止盡忠,就攏m̄肯hō͘伊贖。Án-ni -siⁿ Pan -iâng猶原做奴僕,吞忍無做聲,m̄愛扑歹道理 ê名聲,就出在上帝所hō͘伊擔當ê 艱苦,伊甘願擔當,攏無嫌。
Ū chi̍t-ji̍t, chiū-sī pài-la̍k, Pan-iâng khì kā bo̍k-su kóng teh-beh khì soaⁿ-lāi ê chhiū-nâ pī-pān sam-liāu, thang chū i-ê chú-lâng ê chhù lâi koh-chài hoan-kài. Kīn hit-ê chhiū-nâ ū sè ê hiuⁿ-siā, tiong-kan ū nn̄g saⁿ lâng í-keng kóng beh chò Iâ-so͘ ê ha̍k-seng. Pan-iâng ê ì-sù beh kap hiah-ê lâng kòe lé-pài, chiū chhōa i-ê bó͘ kap cha-bó͘-kiáⁿ lo̍h ka-tī ê chûn-á khì. Lé-pài-ji̍t hioh hit-ê hiuⁿ-siā, kap hiah-ê lâng chò lé-pài. Pài it ia̍h tòa tī hia. Pài jī chá-khí, iáu-bōe khì chò i ê kang, chiū kiò tāi-ke chū-chi̍p lâi kî-tó; kî-tó bêng-pe̍k khí-lâi, thiaⁿ-kìⁿ lâng âu-kiò, kín-kín chhut-khì, khòaⁿ-kìⁿ kúi-nā ê lia̍h lâng ê chha̍t, lia̍h i ê cha-bó͘-kiáⁿ khi. Pan-iâng tōa-pō͘ jip in, chha̍t oa̍t-thâu pàng chhèng, phah tio̍h Pan-iâng ê sim-koaⁿ, liâm-piⁿ poa̍h-tó, bē ē chhut-siaⁿ, sí khì. Ū lâng kiù i ê cha-bó͘-kiáⁿ, kàu bîn-á-chài siu sin-si, bó͘ kap cha-bó͘-kiáⁿ lóng-chóng tó-khì, kàu tē chiū bâi-chòng, chē-chē lâng siàu-liām Pan-iâng, tōa iu-būn. 有一日,就是拜六,Pan-iâng去kā牧師講teh -beh去山內ê 樹林備辦杉料,thang自伊ê 主人 ê 厝來koh再翻蓋。近hit個樹林有勢ê 鄉社,中間有2、3人已經講beh做耶穌 ê 學生。Pan-iâng ê 意思 beh kap hiah-ê 人過禮拜,就chhōa 伊ê某kap 查某子落家己 ê 船仔去。禮拜日歇hit個鄉社,kap hiah-ê人做禮拜。拜一亦tòa tī hia。拜二早起,iáu-bōe去做伊ê 工,就叫大家聚集來祈禱;祈禱明白起--來,聽見人喉叫,緊緊出去,看見幾若個掠人 ê 賊,掠伊 ê 查某子去。Pan-iâng 大步jip--in,賊越頭放銃,扑著Pan-iâng ê 心肝,liâm -piⁿ 跋倒,bē會出聲,死去。有人救伊 ê 查某子,到明仔再收身屍,某kap查某子攏總倒去,到地就埋葬,濟濟人數念Pan-iâng,大憂悶。
Kàu-hōe-lāi chèng lâng lóng-chóng o̍h chit-ê o͘-bīn ê lô͘-po̍k Pan-iâng ê chīn tiong, chiū Siōng-tè ê kok kín-kín sì-kè siat-li̍p, chheng bān lâng tit-tio̍h kiù. 教會內眾人攏總學這個烏面ê 奴僕Pan-iâng ê 盡忠,就上帝 ê 國緊緊四界設立,千萬人得著救。
(Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 92 koàn,1893 nî 2 ge̍h) (台南府城教會報第92卷,1893年2月)
回上一頁    清國時代,   1893年,   小說