首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有10個段落,38個語句,571個語詞,850個音節
Kiù-miā-chûn 救命船
Phian-chip-sek 編輯室
Iâ-so͘ tùi i-ê peh-sèⁿ ê sim-lāi m̄-nā ū tû--khì chōe-ok koh ū seⁿ-khí hó ê sèng-chêng. Án-ni-seⁿ, khah jia̍t-sim ê sèng-tô͘ siông-siông teh-siūⁿ ū thang siat sím-mi̍h jîn-ài ê hoat-tō͘ lâi pang-chān pa̍t-lâng. Tī Sai-kok chiông-tiong só͘ siat ê hoat-tō͘ chiū ū chi̍t-hāng sī tōa ê lō͘-ēng, chiū-sī chō Kiù-miā-chûn. Óa tī hái-kîⁿ nā tú-tio̍h tōa-chiah chûn phah-phòa, chiū Kiù-miā-chûn ū chhut-khì khòaⁿ ē-tit-thang kiù lâng ê sèⁿ-miā á-bē. Ū-sî chit-hō kang sī ke̍k gûi-hiám, in-ūi hong chin-thàu éng chin-tōa, ia̍h tī hit-sî pêng- siông chûn lóng bē-ēng-tit chhut-káng. 耶穌tùi伊ê百姓ê心內m̄但有除去罪惡koh有生起好ê性情。Án-ni-seⁿ,較熱心ê聖徒常常teh想有thang設甚物仁愛ê法度來幫贊別人。Tī西國從中所設ê法度就有一項是大ê路用,就是造救命船。倚tī海墘若tú著大隻船扑破,就救命船有出去看會tit-thang救人ê性命抑bē。有時這號工是極危險,因為風真thàu湧真大,亦tī hit時平常船攏bē用tit出港。
Chō Kiù-miā-chûn eng-kai tio̍h tōa iàu-kín kúi-nā hāng ê tāi-chì, chiông- tiong thang kóng-khí chiū-sī ē-té sì-ê: 造救命船應該著大要緊幾若項ê代誌,從中thang講起就是下底四個:
1.Chûn tio̍h gâu phû tī hái-bīn; sui- jiân chúi phoah ji̍p tī lāi-bīn kàu lóng chhiong-móa, iáu-kú tio̍h chhòng hō͘ i bē tîm lo̍h--khì. In-ūi ài án-ni-seⁿ chiū tī chûn thâu-bóe, piⁿ-á, kap té ū chhòng khang-khak ê só͘-chāi khoah-tōa koh ba̍t- chia̍t. Chûn-té ū hun-pia̍t nn̄g chân. Ē-té chân ū phàⁿ-phàⁿ ê chhiū-phôe (ná- chhin-chhiūⁿ po-lê-kan ê that-á) kap thiⁿ-khì. Tī téng-chân, thâu-bóe, kap piⁿ-á hiah-ê khang-khak ê só͘-chāi lóng ū thiⁿ-khì. Phàⁿ-chhâ kap thiⁿ-khì sī khah- khin chúi, só͘-í ē hō͘ chûn phû--khí-lâi. 1.船著gâu浮tī海面;雖然水潑入tī內面到攏充滿,iáu-kú著chhòng hō͘伊bē沈落去。因為ài án-ni-seⁿ就tī船頭尾、邊仔kap底有chhòng空殼ê所在闊大koh密chia̍t。船底有分別兩層。下底層有phàⁿ-phàⁿ ê樹皮(若親像玻璃矸塞仔)kap添氣。Tī頂層、頭尾,kap邊仔hiah-ê空殼ê所在攏有添氣。Phàⁿ柴kap添氣是較輕水,所以會hō͘船浮起來。
Chi̍t-ūi ê tô͘ thang hō͘ lâng lio̍h-á chai tú-á kóng-khí chûn hit chi̍t-hāng ê khoán-sit. Lâng ū chē tī tiong-ng ê só͘-chāi. Nā tùi téng-bīn khòaⁿ sī chhin- chhiūⁿ tī chit-ê ē-té ê tô͘ só͘ phì-jū--ê. Lâng tiàm ê só͘-chāi sī sì-kak. 一位ê圖thang hō͘人略仔知tú仔講起船hit一項ê款式。人有坐tī中央ê所在。若tùi頂面看是親像tī chit-ê下底ê圖所譬如ê。人tiàm ê所在是四角。
2.Tī chúi--hi̍h8 chûn tio̍h chám-jiân khiā-chāi, sui-jiân hong-éng ū tōa-siak- tio̍h piⁿ-á, iáu-kú tio̍h chhòng hō͘ i oh-tit khi-chhiâ. Nā chō chûn chin-khoah chiū ē án-ni-seⁿ, m̄-kú nā péng-kòe-khì chiū khah-bē koh-chài péng-kòe-lâi, só͘-í ū chō pa̍t-mi̍h khoán, chiū-sī tèng tāng tāng ê mi̍h-liāu (ná-chhin-chhiūⁿ thi̍h, hit-hō) tī chhiám-á té. (Khòaⁿ téng-bīn thâu-chi̍t-ê tô͘, hit-ê siāng-ē-té ê o͘-hûn chiū-sī). 2. Tī水裡船著chám然企在,雖然風湧有大siak著邊仔,iáu-kú著chhòng hō͘伊oh tit khi斜。若造船真闊就會án-ni-seⁿ,m̄-kú若péng過去就較bē koh再péng過來,所以有造別物款,就是釘重重ê物料(若親像鐵,hit號)tī chhiám仔底。(看頂面頭一個圖,hit-ê像下底ê烏雲就是)。
3 .Chûn nā tò-péng lo̍h-khì, tio̍h chhòng hō͘ i ka-tī ē hoan-lìn-tńg khí-lâi, Phì-jū ū siang-thâu-bóe chò ba̍t ê tháng- á, tī piⁿ-á nā pa̍k chi̍t-ki-thi̍h8, chiū lóng- chóng hiat-lo̍h-chúi, hit-ê pa̍k-thi̍h ê pêng siông-siông beh hoan-chò ē-té, in- ūi hit-pêng sī khah-tāng, téng-bīn ê só͘-chāi sī chám-jiân khah-khin. Kiù-miā- chûn ū hit-ê khoán-sit, to̍k-to̍k tī téng-bīn ê tiong-ng ū tiâu-chò lap-khang thang hō͘ lâng chē. 3. 船若倒péng落去,著chhòng hō͘伊家己會翻lìn轉起來,譬如有雙頭尾做密ê桶仔,tī邊仔若縛一支鐵,就攏總hiat落水,hit-ê縛鐵ê爿常常beh翻做下底,因為hit爿是較重,頂面ê所在是chám然較輕。救命船有hit-ê款式,獨獨tī頂面ê中央有調做lap空thang hō͘人坐。
4.Chûn nā siū chúi phoah-ji̍p--lâi tio̍h chhòng hō͘ i kín-kín pàng koh chhut- khì,. Tī téng-bīn í-keng ū kóng lâng chō Kiù-miā-chûn chin-gâu phû. Siat-sú chûn ū boán-chài lâng ê kha só͘ ta̍h ê tē-pán sī khah-koân chûn-gōa ê chúi--bīn, só͘-í nā khui-khang tī chûn-té phoah- ji̍p--lâi ê chúi beh tùi hia ka-tī lâu-chhut- khì. Chhòng chit-ê hoat-tō͘ to̍k to̍k ū chit-hāng m̄ hó-sè, chiū-sī chûn nā thìm- éng kàu hui-siông chhim chúi beh tùi hit-ê khang chhèng-khí--lâi tī lāi-bīn, só͘-í lâng tī hit-ê khang téng-bīn ê kháu ū ke-chò chi̍t-ê kan-ta ē-khui- lo̍h-khì ê mn̂g, Tùi ē-té ài ji̍p-lâi ê chúi nā tōng-tio̍h chit ê mn̂g chiū i ē-khí--lâi kàu pêⁿ-pêⁿ. lóng bē kòe-khui, in-ūi ū kîⁿ thó͘-chhut--lâi nôa-chí. 4. 船若受水潑入來著創 hō͘伊緊緊放koh出去。Tī頂面已經有講人造救命船真gâu浮。設使船有滿載人ê腳所踏ê地板是較高船外ê水面,所以若開空tī船底潑入來ê水beh tùi hia家己流出去。創這個法度獨獨有這項m̄好勢,就是船若thìm湧到非常深水beh tùi hit-ê空沖起來tī內面,所以人tī hit-ê空頂面ê口有加做一個kan-ta會開落去ê門,Tùi下底ài入來ê水若撞著chitê門就伊會起來到平平。攏bē過開,因為有墘吐出來欄止。
Kiù-kèng lán thang chai Kiù-miā-chûn sī ke̍k kî-īⁿ, sī tú-á ha̍p tī i-ê ēng, ia̍h sī chin ún-tàng. 究竟咱thang知救命船是極奇異,是tú仔合tī伊ê用,亦是真穩當。
Kiù-miā-chûn thang phì-jū Iâ-so͘. Hái-n̍i̍h ê gûi-hiám sī ná-chún lán tī chit sè-kan ūi-tio̍h chōe-ok kap chhì-liān teh-beh tîm-lûn. Soaⁿ-téng sī chhin- chhiūⁿ thian-tông. Lán nā bô óa-khò Kiù-sè-chú tek-khak bô-thang tit-tio̍h kiù. Lēng-gōa si̍t-chāi bô pa̍t-mi̍h ê hoat-tō͘ sī ún-tàng. Ǹg-bāng lán tāi-ke beh kóaⁿ-kín lâi it-chīn khò Iâ-so͘, chiū koh bô-lōa-kú tī thiⁿ--n̍i̍h thang éng-oán hióng-kok. Sī sim só͘ goān. 救命船thang譬如耶穌。海裡ê危險是若準咱tichit7世間為著罪惡kap試煉teh-beh沈淪。山頂是親像天堂。咱若無倚靠救世主的確無thang得著救。另外實在無別物ê法度是穩當。向望咱大家beh趕緊來一盡靠耶穌,就koh無偌久tī天裡thang永遠享福。是心所願。
(Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò, tē 100 koàn, 1893 nî 8 ge̍h) (台南府城教會報第100卷,1893年8月)
回上一頁    清國時代,   1893年,   散文