首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有11個段落,31個語句,585個語詞,897個音節
Gô͘ Bûn-súi 吳文水
Kam Bo̍k-su 甘牧師
Tī Tâi-oân thâu-chi̍t-ê pún-tē lâng tng thoân-tō kap tiúⁿ-ló ê chit chiū-sī Gô͘ Bûn-súi. I sui-jiân kòe-sin í-keng kú, chē-chē hiaⁿ-tī iáu teh siàu-liām i, só͘-í tī Kàu-hōe-pò lio̍h-á lâi kóng-khí i-ê tāi-chì ún-tàng ē hō͘ lán siū bián-lē sòa thang kám-siā Siōng-tè. Tī 台灣頭1個本地人當傳道kap長老ê 職,就是吳文水。伊雖然過身已經久,濟濟兄弟iauteh2 數念伊,所以tī教會報略仔來講起伊ê代誌,穩當會hō͘ 咱受勉勵thang 感謝上帝。
Bûn-peh pún-jiân tòa Chiang-chiu, tī hia tng niû-chhe: bōe thàn tō-lí ê tāi-seng iā sī gâu chia̍h a-phiàn. Góa ū thiaⁿ-kìⁿ lâng teh kóng, Saⁿ-cha̍p-gōa nî chêng, Tn̂g-thâu-mn̂g-chha̍t kong-phòa siâⁿ ê sî, Bûn-peh cháu-khì Ē-mn̄g, āu-lâi thiaⁿ tō-lí ji̍p kàu-hōe. 文伯本然tòa漳州,tī hia當糧差;bōe趁道理ê代先也是gâu食鴉片。我有聽見人teh講,30外年前,長頭毛賊攻破城ê 時,文伯走去廈門,後--來聽道理入教會。
Tông-tī sì nî, Má I-seng kòe-lâi Tâi-oân, Bûn-peh iā kap i lâi. Khí-thâu nn̄g lâng ài tòa Hú-siâⁿ, chóng-sī tú-tio̍h pháiⁿ-lâng ê chó͘-tòng, in chiah poaⁿ-khì Kî-āu tiàm hia chò Chú ê kang. 同治4年,馬醫生過來台灣,文伯也kap伊來。起頭兩人ài tòa 府城,總--是tú著歹人ê 阻擋,in才搬去旗後tiàm hia 做主ê工。
In-ūi Bûn-peh bô lōa-tōa bat jī, nî-hòe iā chē, pun-sin m̄-káⁿ siūⁿ pa̍t-ji̍t ē tng thoân-tō ê chit; m̄-kú chi̍t-nn̄g nî ê tiong-kan Má I-seng khòaⁿ I jia̍t-sim koh chin-chiàⁿ ū hó bô͘-iūⁿ, chiū kah i chiām-sî khì tòa Pi-thâu kóng tō-lí. Hit-sî chia ê koaⁿ put-chí m̄-ài gōa-kok lâng lâi Tâi-oân chò seng-lí siat kàu, só͘-í Bûn-peh tī Pi-thâu thoân hok-im, peh-sìⁿ ê sim-koaⁿ tōa iô-tāng tì-kàu siâⁿ-lāi ê húi-lūi chū-chi̍p thiah lé-pài-tn̂g, koh lia̍h Tióng-hiaⁿ koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, Bûn-peh iā hiám-hiám hō͘ in thâi. 因為文伯無偌大bat字,年歲也濟,本身m̄敢想別日會當傳道ê職,m̄-kú 1、2年ê中間馬醫生看伊熱心koh 真正有好模樣,就教伊暫時去tòa 埤頭講道理。Hit時chia ê官不止m̄-ài外國人來台灣做生理設教,所以文伯tī埤頭傳福音,百姓ê心肝大搖動,致到城內ê匪類聚集拆禮拜堂,koh掠長兄關落監,文伯也險險hō͘ in thâi。
Tông-tī peh nî, hiah-ê sū long pān kàu bêng-pe̍k, koaⁿ-hú chhut kò-sī chún lâng chhut-chāi i ji̍p-kàu, Má I-seng chiū tò-tńg-lâi Hú-siâⁿ, hō͘ Bûn-ptòa Têng-á-kha ê pài-tn̂g thoân tō-lí. Kong-sū goân--nî, in-ūi i sin-thé chin lám, soah-kang kòe Tn̂g-soaⁿ, tī hia saⁿ-nî kú khah siông tó tī bîn-chhn̂g, liáu-āu chiū “tò-khì kap Ki-tok saⁿ-kap tī-teh”. 同治8年,hiah-ê 事攏辦到明白,官府出告示准人出在伊入教,馬醫生就倒轉來府城,hō͘文伯tòa亭仔腳ê 拜堂傳道理。光緒元年,因為伊身体真lám,煞工過唐山,tī hia 3年久較常倒tī眠床,了後就「倒去kap基督相kap tī--leh。」
Tùi góa lâi Tâi-oân ê sî kàu i tò-khì Tn̂g-soaⁿ, góa chha-put-to ta̍k ji̍t kap Bûn-peh kau-pôe chiah ū siông-sè bat i. Lūn i-ê khoán-sit chit-tia̍p beh kóng-khí sì hāng nā-tiāⁿ─ 對我來台灣ê時到伊倒去唐山,我差不多逐日kap文伯交陪才有詳細bat伊。論伊ê 款式這tia̍p beh 講起4項nā-tiāⁿ: ---
1. I ta̍k-ji̍t káng-kiù Sèng-keng. Ì-sù sī m̄-nā chhōe sím-mi̍h tú-ha̍p ê tō-lí thang kóng-chhut tī lé-pài-tn̂g; in-ūi Bûn-peh lia̍h-chò Siōng-tè ê tō-lí ná-chhin-chhiūⁿ ka-tī ê bí-niû, iā chai pun-sin tāi-seng tio̍h siū i-ê kám-hòa chiah ē-kham-tit pò-iông hō͘ pa̍t-lâng thiaⁿ. Khòaⁿ i án-ni lâi tùi-tiōng Sèng-keng sī hō͘ lán ē kì-tit Tāi-pi̍t-ông só͘ kì, “Lí-ê lu̍t-hoat, góa chīn-chāi thiàⁿ-sioh, siàu-liām kàu kui-ji̍t.” 1.伊逐日講究聖經。意思是m̄-nā chhōe甚mi̍h tú合ê道理thang 講出tī禮拜堂,因為文伯掠做上帝ê道理若親像家己ê米糧,也知本身代先著受伊ê感化,才會堪tit報揚hō͘別人聽。 看伊án-ni來對重聖經是hō͘咱會記tit大衛王所記:「你ê律法,我盡在疼惜,數念到歸日。」
2. I ta̍k-ji̍t choan-bū kî-tó. Lūn chit-ê tāi-chì, Bûn-peh kó-jiân chò chèng hiaⁿ-tī ê hó bô͘-iūⁿ. Chē-chē lâng ê kî-tó sī ê-hng chá-khí liām kúi-kù chin pau-hâm ê ōe chiah soah, hoán-tńg Bûn-peh bô lūn sím-mi̍h sî sím-mi̍h tāi-chì, i-ê sim tiāⁿ-tio̍h ǹg-hiòng tī téng-bīn; iā m̄-nā pek-chhiat thè pa̍t-lâng kî-tó in-ūi i siông-siông hián-chhut kám-in ê sim ūi-tio̍h chêng só͘ tit-tio̍h--ê. 2.伊逐日專務祈禱。論這代誌,文伯果然做眾兄弟ê好模樣。濟濟人ê祈禱是e 昏早起唸幾句真包涵ê話才煞,反轉文伯甚mi̍h時、甚mi̍h代誌,伊ê 心定著ńg向tī頂面,也m̄-nā迫切替別人祈禱,因為伊常常顯出感恩ê心,為著前所得著--ê。
3. I gâu liāu-lí kàu-hōe ê sū. Jī-cha̍p-gōa nî chêng tòa chia ê gōa-kok sian-siⁿ kàu Tâi-oân kúi-nā goe̍h ji̍t nā-tiāⁿ; koh, ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe sī siat bô lōa-kú, só͘-í hit-tia̍p chit-ê thò-tòng chai-iáⁿ ê pún-tē lâng lâi tàu pang-chān, chin-chiàⁿ ū ki-hōe thang chò tōa lō͘-eng. Bûn-peh he̍k-sī khó͘-khǹg lâng, he̍k-sī siat-hoat liāu-lí tāi-chì, tāi-kē lóng chai i m̄-sī ūi-tio̍h miâ-siaⁿ á-sī sím-mi̍h su-khia ê ì-sù lâi kiâⁿ. Hiaⁿ-tī kap kàu-hōe-gōa ê lâng hoaⁿ-hí chhōe i siū i-ê kà-sī. 3.伊gâu料理教會ê事。20外年前tòa chie ê外國先生到台灣幾若月日na-tāⁿ;koh逐所在ê教會是設無偌久,所以hit-tia̍p 這個妥當知影ê本地人來鬥幫贊,真正有機會thang做大路用。文伯或是苦勸人或是設法料理代誌,逐家攏知伊m̄是為著名聲抑是甚mi̍h su-khia ê意思來行。兄弟kap教會外ê人歡喜chhōe伊受伊ê教示。
4.I put-koán sî ài lâng tit-tio̍h kiù. Ji̍t-sî i siông-siogn5 khì kap chhù-piⁿ sio-bat ê lâng kóng tō-lí, ta̍k mê-hng tī pài-tn̂g iā kap in chū-chi̍p khui-thiah Sèng-keng khó͘-khǹg lâng tio̍h hoán-hóe sìn-khò Iâ-so͘. Bó͘-ji̍t, i án-ni teh thoân, ū lâng ji̍p-lâi thiaⁿ tia̍p-á-kú, sim chiū siū kám-kek. Goān Thiⁿ-pē hō͘ hit-ê bó͘-lâng iáu kú-kú tī kàu-hōe-lāi chò Siōng-tè chīn-tiong ê lô͘-po̍k. I sìⁿ Lí miâ-kiò Pà, jī-cha̍p-gōa nî chêng khài-lō͘ khì Po͘-siā pò-iông hok-im, chit-chūn i tī Gû-taⁿ-oan chò thoân-tō sian-siⁿ. 4.伊不管時ài人得著救。日--時伊常常去kap厝邊相bat ê人講道理,逐暝昏tī拜堂也kap in聚集開拆聖經,苦勸人著反悔信靠耶穌。某日伊 án-ni teh傳,有人入來聽tia̍p 仔久,心就受感激。願天父hō͘ hit個某人iáu久久tī教會內做上帝盡忠ê奴僕。伊姓李名叫豹,20 外年前開路去埔社報揚福音,這陣伊tī牛挑灣做傳道先生。
(Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 100 koàn,1893 nî 8 ge̍h) (台灣府城教會報第100卷,1893年8月)
回上一頁    清國時代,   1893年,   散文