首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有6個段落,28個語句,675個語詞,928個音節
Kiáⁿ khah iâⁿ lāu-pē 子較贏老父
Phian-chip-sek 編輯室
Tī Gōa-kok ū chi̍t-ê choh-sit-lâng tùi chhân--n̍i̍h tò-tńg--lâi; i ê sè-kiáⁿ hut- jiân chiū kā i mn̄g kóng, "Pē ah! góa siūⁿ ài ji̍p-kàu, nā-sī tú-tio̍h Boán-chhan ê ji̍t ē thang kap lāu-pē lāu-bú saⁿ-kap khì siú kui-kí hó mah?" In lāu-pē thiaⁿ chiah ê ōe tōa hoaⁿ-hí, chiong i ê kiáⁿ phō--teh, liân-siaⁿ o-ló kóng, "Koai ê kiáⁿ ah! lí tùi chhut-sì kàu taⁿ lóng hō͘ góa hoaⁿ-hí, góa chin-chiàⁿ sī thiàⁿ--lí; chóng-sī in-ūi lí chit-tia̍p iáu sè-hàn thài-chíⁿ-chhioh, góa pàng bē lo̍h-sim thang hō͘ lí khì, góa siūⁿ thèng-hāu pa̍t- ji̍t tióng-sêng chiah lâi ji̍p-kàu, chiong lí ê miâ hē tī kàu-hōe-phō͘; án-ni khiok iā bē tî". Sè-kiáⁿ thiaⁿ chit hō ê ōe tōa- tōa sit-lo̍h ǹg-bāng, sim-koaⁿ kek-kàu cha̍t thóng-thóng, liân pòaⁿ-kù-ōe iā bē kóng-chhut, chiū tiām-tiām bô koh chò siaⁿ, ka-tī cháu khì phian-phiah ê só͘-chāi kūi--teh kiû Iâ-so͘ lâi pang-chān i. Tī 外國有一個作穡人tùi田--n̍i̍h倒轉--來,伊ê 細子忽然就kā伊問講:「父--ah ! 我想ài入教,若是tú著晚餐ê日會thang kap老父老母相kap去守規矩好--mah?」In老父聽chiah ê 話大歡喜,將伊ê子抱--teh,連聲o-ló講:「乖ê子--ah ! 你對出世到今攏hō͘我歡喜,我真正是疼--你;總--是因為你chit-tia̍p iáu細漢太chíⁿ chhioh,我放bē落心thang hō͘ 你去,我想聽候別日長成才來入教,將你ê 名hē tī 教會簿;án-ni卻也bē遲。」細子聽這號ê話大大失落向望,心肝激到cha̍t thóng-thóng,連半句話也bē講出,就恬恬無koh做聲,家己走去偏僻ê所在跪--teh求耶穌來幫贊伊。
Kòe kúi-nā-ji̍t chit ê gín-ná kap i ê lāu-bú chò-hóe tòa tī chhù-lāi, in pē khì soaⁿ--n̍i̍h tò--lâi, hut-jiân siūⁿ--tio̍h hiah- ê iûⁿ-á bē kì-tit kóaⁿ--lâi, chiū kiò i ê gín- ná kā i kóng, "Kiáⁿ lâi! lí ē thè góa khì chhân--n̍i̍h khòaⁿ iûⁿ-á ū tò--lâi á-bē?" Gín-ná hoaⁿ-hí ìn kóng, "Ē no͘h! liâm- piⁿ chiū khì". In lāu-pē khòaⁿ i hoaⁿ- hoaⁿ hí-hí chhut-mn̂g. 過幾若日這個囡仔kap伊ê老母做伙tòa tī 厝內,in父去山--n̍i̍h倒--來,忽然想--著hiahê羊仔bē記tit趕--來,就叫伊ê 囡仔kā伊講:「子來!你會替我去田--n̍i̍h看羊仔有倒--來抑bē?」囡仔歡喜應講:「會no͘h!liâm-piⁿ 就去」。In老父看伊歡歡喜喜出門。
Bô lōa-kú sè-kiáⁿ koh tò-tńg--lâi, in pē chiū mn̄g i, "Khòaⁿ iûⁿ-á ū kóaⁿ tò-- lâi bô?" Kiáⁿ ìn kóng, "Ū ah!" In lāu- pē koh mn̄g kóng, "Ū lóng ji̍p-tiâu bô, tiâu-mn̂g ū sòa só bô?" Kiáⁿ ìn kóng, "Ū ah! lóng siu hó-hó". In pē sim-koaⁿ m̄ an-ún, chiū koh chài mn̄g i, "Liân hiah-ê iûⁿ-á kiáⁿ ū lóng siu ji̍p-tiâu-lāi bô?" Hit-sî in kiáⁿ chiū ēng un-jiû kiong- kèng lâi kóng, "Pē ah! góa siūⁿ hiah-ê sè-chiah iûⁿ-á iáu iù-chíⁿ, chiah hō͘ i tiàm tī gōa-bīn, thèng-hāu kàu pa̍t-ji̍t hō͘ i tōa chiah, hit-sî chiah ka ji̍p-tiâu-lāi iā bē tî lah!" In pē thiaⁿ che ōe sim-lāi chhiok--tio̍h. Chiū sûi-sî kīn-óa lâi kā sè- kiáⁿ kóng, "Gâu kiáⁿ ah! lí ê tì-sek pí góa khah iâⁿ, góa āu lé-pài chiū beh tùi Bo̍k-su kóng-khí lí ê miâ-jī, khòaⁿ ē-tit thang sòa hō͘ lí ji̍p kàu-hōe á-bē?" 無偌久細子koh倒轉--來,in父就問伊:「看羊仔有趕倒--來--無?」子應講:「有--ah!」In老父koh問講:「有攏入寮--無,寮門有續鎖--無?」子應講:「有--ah ! 攏收好好」。In父心肝m̄ 安穩,就koh再問伊:「連hiah-ê 羊仔子有攏收入寮內--無?」Hit時in子就用溫柔恭敬來講:「父--ah!我想hiah-ê 細隻羊仔iáu幼chíⁿ,才hō͘ 伊tiàm tī 外面,聽候到別日hō͘ 伊大隻,hit時才加入寮內也bē遲--lah !」In父聽che話心內觸--著。就隨時近倚來kā細子講;「Gâu子--ah!你ê 智識比我較贏,我後禮拜就beh對牧師講起你ê 名字,看會tit thang 續 hō͘ 你入教會抑bē?」
Chit téng-bīn só͘-siá--ê chiàu góa siūⁿ sī ē kham-tit chò lán ê lī-ek, kiaⁿ-liáu lán Tâi-oân ê lâng iā ū chit-hō ê chhò- gō͘, éng-éng phah-sǹg gín-ná-lâng bē hiáu-tit, koh loán-jio̍k ê; siūⁿ thèng-hāu in kàu khah tōa-hàn chiah beh siat hoat- tō͘ ín-chhōa, chāi in phah-sǹg sī án-ni khah-tio̍h, khah ū lī-ek, sû-put-ti án-ni- seⁿ chin-chiàⁿ bô lī-ek: in-ūi chò pē-bú ê lâng khah-siông sī ná-kú ná léng-tām, bô koán-kò͘ bô kà-sī, pàng kù hō͘ in khì thit-thô, tì-kàu hō͘ chú-tē tōa-hàn lóng m̄-bat tō-lí, lóng bô kui-kí; kàu hit-sî chiah beh lâi bián-kióng ah-ji̍h8, chò chi̍t- sî áu-ut bē lo̍h, kiám m̄ sī khah hùi-khì mah? Put-jû thàn in sè-hàn hit-tia̍p; it--lâi su-io̍k iáu bōe hoat-khí, jī--lâi tha̍k-chheh iā khah hó kì-tî, saⁿ--lâi ta̍k- ji̍t ū kang-hu teh ha̍k-si̍p, iā koàn-sì, chū-jiân ē chiām-chiām bat tō-lí; kàu tōa-hàn tióng-sêng ta̍k ê tio̍h chiâⁿ-kiáⁿ put-ti pháiⁿ kí-tōng. Chhiáⁿ lín kàu- hōe-lāi lâng put-lūn thoân-tō, tiúⁿ-ló, chip-sū, hiaⁿ-tī, chí-moāi tio̍h chīn-sim chīn-la̍t siat hó hoat-tō͘ lâi ín-chhōa kàu- hōe-lāi ê gín-ná o̍h Pe̍h-ōe-jī, tha̍k Sèng-chheh lâi chiū-kīn Iâ-so͘. M̄ sī kan-ta kà-in bat jī kàu se̍k, chiū thang pàng-soah, kiaⁿ-liáu in iā soah--khì; chóng-sī teh kà hit-tia̍p siông-siông kiaⁿ in jī bē- kì--tit, só͘-í bô ki-hōe ē sòa kóng hō͘ in thiaⁿ. M̄-kú nā kàu lé-pài tio̍h kap in chū-chi̍p kā in khui-thiah, sòa kà in liām kúi-nā chat ê Sèng-keng, í-ki̍p kúi-nā mn̄g ê būn-tap; tē-it iàu-kín tio̍h thè in kî-tó, iā kap in kî-tó, ǹg-bāng Sèng-sîn khui in ê sim, hō͘ in tùi sè-hàn ē-hiáu chhim sìn lâi tit-tio̍h kiù. 這頂面所寫--ê照我想是會堪tit做咱ê利益,驚了咱台灣ê人也有這號ê錯誤,往往扑算囡仔人bē曉tit,koh軟弱--ê;想聽候in到較大漢才beh設法度引chhōa,在in扑算是án-ni較著,較有利益,事不知án-niseⁿ真正無利益:因為做父母ê人較常是那久那冷淡,無管顧無教示,放據hō͘ in去thit-thô,致到hō͘ 子弟大漢攏m̄-bat道理攏無規矩;到hit時才beh來勉強壓ji̍h8,做一時拗熨bē落,kiám m̄ 是較費氣mah ? 不如趁in細漢hit-tia̍p;一--來私慾iáu bōe發起,二--來讀冊也較好記持,三--來逐日有功夫teh學習,也慣勢,自然會漸漸bat道理;到大漢長成逐個著成子不知歹舉動。請lín教會內人不論傳道、長老、執事、兄弟、姊妹著盡心盡力設好法度來引chhōa教會內ê囡仔學白話字,讀聖冊來就近耶穌。M̄是kan-ta教in bat字到熟,就thang放煞,驚了in也煞--去;總--是teh教hit-tia̍p常常驚in字bē記--tit,所以無機會會續講hō͘ in聽。M̄-kú若到禮拜著kapin聚集kā in開拆,續教in唸幾若節ê聖經,以及幾若問ê問答;第一要緊著替in祈禱,也kap in祈禱,向望聖神開in ê心,hō͘ in tùi細漢會曉深信來得著救。
Nā kó-jiân hō͘ ta̍k-ke ê lâng lóng bat Pe̍h-ōe-jī ē tha̍k Sèng-chheh, chiū gū- chá gū-àm thang chò lé-pài, tāi-ke lûn-liû tha̍k chi̍t nn̄g chat, á-sī saⁿ-hô chò- hóe tha̍k; ēng án-ni sî-sî kèng-pài Iâ-hô- hoa, chit-ê chin-chiàⁿ tē-it hó thiaⁿ lah! 若果然hō͘ 逐家ê人攏bat白話字會讀聖冊,就遇早遇暗thang做禮拜,大家輪流讀一兩節,抑是相和做伙讀;用án-ni時時敬拜耶和華,這個真正第一好聽--lah!
(Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò, tē 84 tiuⁿ, 1892 nî 4 ge̍h) (台南府城教會報第84張,1892年4月)
回上一頁    清國時代,   1892年,   散文