首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有26個段落,95個語句,1885個語詞,2747個音節
Ín Ka Tòng tō_03 引家Tòng道_03
Phian-chip-sek 編輯室
Tē chhit Chiuⁿ 第7章
Lí sian-siⁿ chhim chai Siōng-tè hō͘ i-ê hāu-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, m̄-nā hoaⁿ-hí, thit-thô nā-tiāⁿ, ia̍h m̄-sī kan-ta hō͘ i chia̍h, hō͘ i chhēng nā-tiāⁿ; tek-khak tio̍h khîn-khîn kà-sī i, hō͘ i ē chò hó ê kiáⁿ-jî, kàu tióng-sêng ē chò ū lō͘-ēng ê lâng. Ta̍k só͘-chāi hiuⁿ-lí hong-sio̍k éng-éng m̄ chiong jī-ba̍k kà-sī cha-bó͘ gín-ná. Lí--sian--siⁿ bô án-ni. Cha-po͘ cha-bó͘ khòaⁿ-chò chi̍t-iūⁿ, iúⁿ-chhī, m̄-nā kà i bat-jī, koh chi̍t ji̍t chiong Siōng-tè ê Sèng-keng kà-sī i, siông-siông thè in kiáⁿ kî-tó, ia̍h siông-siông chhōa i lâi saⁿ-kap kî-tó, hō͘ i tùi sè-hàn ū kèng-khiân ê sim, thang ǹg-bāng i āu--lâi chò lâng, ē chiàu kui-kí khì kiâⁿ. Khó-sioh! Hit nn̄g-ê kiáⁿ tùi hiàng-sî sit kà-sī, mē lâng, chham kóng pe̍h-chha̍t, éng-éng bē bián-tit. Lí sian-siⁿ khòaⁿ án-ni, sim-koaⁿ thàng-thiàⁿ oh-tit kóng. Ū-sî khó͘-khǹg i, ū-sî chek-pī i; thiàⁿ-thàng kap kà-sī chò-hóe chīn. Khó͘-khǹg chham kéng-kài saⁿ-kap ēng, it jī chài, chài jī sam, kóng liáu koh kóng, ǹg-bāng i ké-pìⁿ chiah soah. 李--先--生深知上帝hō͘伊ê 後生查某子,m̄若歡喜,thit-thô nā-tiāⁿ,亦m̄是kan-ta hō͘伊食,hō͘伊穿nā-tiāⁿ;的確著勤勤教示伊,hō͘伊會做好ê 子兒,到長成會做有路用 ê 人。逐所在鄉里風俗永永m̄將字墨教示查某囡仔。李--先--生無án-ni。查甫查某看做一樣,養飼,m̄若教伊bat字,koh一日將上帝ê聖經教示伊,常常替in子祈禱,亦常常chhōa伊來相佮祈禱,hō͘伊tùi世間有敬虔ê 心,thang向望伊後--來做人,會照規矩去行。可惜﹗Hit 2個子tùi hiàng時失教示、罵人、chham講白賊,永永bē免得。李--先--生看án-ni,心肝痛疼oh tit 講。有時苦勸伊,有時責備伊;疼痛kap教示做伙盡。苦勸chham警戒相kap用,一而再,再而三,講了koh講,向望伊改變才煞。
Tng hit-tia̍p-á thiaⁿ i teh mē lâng ê sî, tek-khak kiò i lâi siông-sè ká-sī--i, thang kiàn-siàu, thang oàn-hīn, thang khó-sioh; ē khám-chām lâi kám-tōng i-ê sim hoán-hóe bô koh hoān-tio̍h. Tng hit-tia̍p仔聽伊teh 罵人 ê時,的確叫伊來詳細教示--伊,thang見笑、thang 怨恨、thang可惜;會khám站來感動伊ê 心反悔無koh 犯著。
Thiaⁿ i kóng chi̍t kù pe̍h-chha̍t, ia̍h kiò i lâi, kā i kóng, “Kóng pe̍h-chha̍t sī khi-phiàn lâng, koh tek-chōe Siōng-tè. Nā m̄ hoán-hóe pé-pìⁿ, bē hō͘ lâng sìn, ia̍h bē hō͘ Siōng-tè thiàⁿ; āu--lâi ū hō-toan kan-khó͘, koan-hē m̄-sī sió-khóa.” Taⁿ chiū sè-kan lâng lâi lān, nā khòaⁿ i-ê kiáⁿ pāi-hoāi chi̍t-hāng sió-khóa mi̍h, chhin-chhiūⁿ phah-phòa tê-au kap óaⁿ hit-hō sū, pē-bó chiū mē kòa phah i. Nā kóng bô chêng-lí ê ōe, kap pe̍h-chha̍t, tèⁿ bô thiaⁿ-kìⁿ, koh ū-ê o-ló i-ê kiáⁿ sī sek kòa khiáu. Chin khó-sioh ah! Kóng pe̍h-chha̍t lé-mē lâng chiū-sī chiong-sin ê tōa hāi, m̄-nā hāi i-ê seng-khu, iā hāi i-ê thian-liông kap lêng-hûn. Lâng nià thang khòaⁿ chò sió-khóa ê chhò-gō͘? Beh kà-sī kiáⁿ-jî ê lâng, tùi siū-khì lâi phah mē i--ê khah chē. Kiáⁿ-jî ia̍h jím-siū, chai i só͘ phah sī ūi--tio̍h siū-khì, m̄-sī in-ūi thiàⁿ-thàng; só͘-í sim-koaⁿ bē siū kám-tōng ké-pìⁿ, ia̍h bô hoán-hóe ê liām-thâu. 聽伊講一句白賊,亦叫伊來,kā伊講︰「講白賊是欺騙人,koh得罪上帝。若m̄反悔改變,bē hō͘ 人信,亦bē hō͘ 上帝疼;後--來有禍端艱苦,關係m̄是小可。」今就世間人來論,若看伊ê 子敗壞一項小可物,親像扑破茶甌kap 碗hit號事,父母就罵kòa 扑伊。若講無情理 ê 話,kap白賊,tèⁿ無聽見,koh有ê o-ló伊 ê子是碩kòa巧。真可惜ah﹗講白賊lé罵人就是終身ê 大害,m̄若害伊 ê 身軀,也害伊ê 天良 kap 靈魂。人nià thang 看做小可 ê錯誤?Beh教示子兒ê 人,tùi受氣來扑罵伊--ê 較濟。子兒亦忍受,知伊所扑是為--著受氣,m̄是因為疼痛;所以心肝bē受感動改變,亦無反悔ê 念頭。
Lí sian-siⁿ bô án-ni. Ū chi̍t ji̍t thiaⁿ-kìⁿ i-ê kiáⁿ kóng pe̍h-chha̍t, chiū kà-sī i kóng,“Lí kóng pe̍h-chha̍t tōa bô ha̍p-gî. Góa í-keng khǹg lí kúi-nā pái, lí lóng m̄-thiaⁿ, taⁿ eng-kai tio̍h phah, bóng thèng-hāu kàu bîn-á-ji̍t, bián-tit hō͘ lí kóng góa sī siū-khì--lí chiah phah, m̄-sī thiàⁿ--lí lâi phah.” 李--先--生無án-ni。有一日聽見伊ê 子講白賊,就教示伊講︰「你講白賊大無合宜。我已經勸你幾若擺,你攏m̄聽,今應該著扑,罔聽候到明仔日,免得hō͘你講我是受氣--你才扑,m̄是疼--你來扑。」
Kòe ji̍t kiò i-ê kiáⁿ lâi, chiū lâu ba̍k-sái kā i kóng, “Góa ē háu sī ūi-tio̍h lí kóng pe̍h-chha̍t, hām-lo̍h put-gī; phah-lí, lí ê pē si̍t-chāi siong-sim, nā m̄ phah iā bô chīn chò pē ê chit-hūn, bô ta-ôa lâi phah, lí eng-kai tio̍h kóaⁿ-kín hoán-hóe ké-pìⁿ.”Chiū lio̍h-á chek-pī i, i-ê kiáⁿ kám-liām lāu-pē ê thiàⁿ-thàng, sòa hoán-hóe ka-tī ê m̄-tio̍h, āu--lâi m̄-bat kóng pe̍h-chha̍t. 過日叫伊ê 子來,就流目屎kā伊講︰「我會哮是為著你講白賊,陷落不義;扑你,你 ê 父實在傷心,若m̄ 扑也無盡做父ê 職份,無ta-ôa來扑,你應該著趕緊反悔改變。」就略仔責備伊,伊 ê子感念老父ê 疼痛,續反悔家己 ê m̄著,後--來m̄-bat講白賊。
Taⁿ khòaⁿ Lí sian-siⁿ tī ke ū tō-lí, kà kiáⁿ ū hong-hoat. Pa̍t-lâng ê kiáⁿ lé-mē lâng, kóng pe̍h-chha̍t, ia̍h chò koàn-sì, lóng m̄-chai kiàn-siàu, tiām-tiām pàng chò bô iàu-kín; móa ke móa hāng ta̍k-ūi siông-siông thiaⁿ-kìⁿ, chin-chiàⁿ thiaⁿ bē ji̍p hī-khang. Che sī chò pē-bó ê lâng sit kàu-hùn, bô ke-kàu, m̄-bián mn̄g ia̍h chai; só͘-í tùi sè-hàn kàu tōa-hàn seng-khu bē kiâⁿ tō-lí lé-gī ê lō͘, siong-hong pāi-sio̍k, tùi sè-hàn sit kà-sī. Lâng m̄-bat Siōng-tè ê chin-lí, lia̍h che sū chò bô iàu-kín, ta̍k-ji̍t ná siong-tiōng, tùi pe̍h-chha̍t tì-kàu chò chha̍t, tùi mē lâng tì-kàu phah lâng; kàu bóe pìⁿ-chò húi-lūi pháiⁿ-kiáⁿ, hoán-hóe khah tî; nā thàn-chá bián-lē kéng-kài i, beh thái ū āu--lâi ê hō-toan. 今看李--先--生tī 家有道理,教子有方法。別人ê 子lé罵人,講白賊,亦做慣勢,攏m̄知見笑,恬恬放做無要緊;滿街滿巷逐位常常聽見,真正聽bē 入耳空。Che是做父母 ê 人失教訓、無家教,m̄免問亦知;所以tùi 世間到大漢身軀bē行道理禮義 ê 路,傷風敗俗,tùi世間失教示。人m̄-bat上帝 ê 真理,掠che 事做無要緊,逐日那siōng重,tùi白賊致到做賊,tùi 罵人致到扑人;到尾變做匪類歹子,反悔較 遲;若趁早勉勵警戒伊,beh thái 有後--來 ê 禍端。
Lí sian-siⁿ in-ūi chai chin tō-lí, só͘-í ē bián-tit chit-hō ê kòe-sit, ín-chhōa i sè-hàn ê kiáⁿ, kiâⁿ toan-chiàⁿ ê lō͘, m̄-chún i lio̍h-á sit-chhò, chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú kóng,“Sè-hàn nā án-ni chò, si̍p-koàn sêng chū-jiân.”Koh Sèng-keng kóng, “ Ēng tō-lí kà kiáⁿ, kàu lāu bô hoán-poān chiū-sī lah.” 李--先--生因為知真道理,所以會免得這號 ê 過失,引chhōa伊細漢ê 子,行端正ê 路,m̄准伊略仔失錯,親像俗語講︰「世間若án-ni 做,習慣成自然。」Koh聖經講︰「用道理教子,到老無反poān就是--lah。」
Lūn poa̍h-kiáu ê sū, Lí sian-siⁿ ia̍h put-chí giâm kìm; m̄-nā kìm i bô chò, ia̍h m̄-chún i kīn-óa khì khòaⁿ. Ū chi̍t ji̍t i-ê kiáⁿ khòaⁿ lâng poa̍h pâi-á, kóaⁿ-kín kiò i chhut, pek-chhiat kà i bo̍h-tit khòaⁿ. I-ê bó͘ kóng,“Khòaⁿ ū sím-mi̍h siong-kan?”Lí sian-siⁿ kóng,“Lí bē-kì-tit góa chāi-chá in-ūi poa̍h-kiáu ê hām-hāi, lūi sin lūi ke, chhám kàu bē-kóng-tit, kiám m̄-sī tùi ài khòaⁿ kiáu khí-in mah? Tio̍h tî-hông kín-sīn, tī khí-thâu iàu-kín.” 論poa̍h-kiáu ê 事,李--先--生亦不止嚴禁;m̄若禁伊無做,亦m̄准伊近倚去看。有一日伊 ê 子看人poa̍h牌仔,趕緊叫伊出,迫切教伊莫tit看。伊 ê某講︰「看有甚mi̍h相關?」李--先--生講︰「你bē記tit我在早因為poa̍h-kiáu ê陷害,累身累家,慘到bē講tit,敢m̄是tùi 愛看局起因mah?著持防謹慎,tī起頭要緊。」
I ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ hut-jiân tōa chhéⁿ-gō͘, ia̍h kap i saⁿ-kap chek-pī i-ê kiáⁿ. 伊ê某聽見忽然醒悟,亦kap伊相佮責備伊 ê 子。
Tē peh Chiuⁿ 第8章
Lí sian-siⁿ chāi ke-lāi tú-tio̍h An-hioh-ji̍t, it-khài só͘ chò ê kang lóng thêng, chhōa i-ê ke-lāi saⁿ-kap siú lé-pài, chiàu lé-pài chhit ji̍t chi̍t pái. Lé-pài chêng chi̍t ji̍t hō-chò Pài-la̍k, hoān-nā lé-pài-ji̍t chia̍h ēng hiah-ê mi̍h, tek-khak tio̍h tī Pài-la̍k liōng-chá pī-pān chiâu-chn̂g; lāi-bīn chhéng-sàu, khì-khū, in-chiûⁿ lóng chheng-khì. Cha-po͘--ê tio̍h sé-e̍k, thì-thâu; cha-bó͘-ê iā tio̍h sé-e̍k pìn-thâu-mn̂g, ta̍k hāng sū an-tùn thò-tòng bián-tit lîm-sî chhóng-hông gō͘ sū. 李--先--生在家內tú著安息日,一概所做ê 工攏停,chhōa伊 ê 家內相佮守禮拜,照禮拜7日一擺。禮拜前一日號做拜六,凡若禮拜日食用hiah-ê 物,的確著tī 拜六量早備辦齊全;內面chhéng掃、器具、衣裳攏清氣。查甫--ê 著洗浴、剃頭;查某--ê 也著洗浴編頭毛,逐項事安頓妥當免得臨時倉惶誤事。
Kè chá-khí kui-ke chū-chi̍p o-ló kî-tó, ké-soeh Sèng-chheh, kèng-pài Siōng-tè, siu-sim ióng-sèng, chi̍t ji̍t nn̄g kòe. Nā êng kok lâng káng-kiù Sèng-chheh, á-sī gōa-bīn tām-po̍h kiâⁿ-sóa, lóng bô chò kang. 隔早起歸家聚集o-ló 祈禱、解說聖冊、敬拜上帝、修心養性,一日nn̄g過。若閒國人講究聖冊,抑是外面淡薄行徙,攏無做工。
Lí sian-siⁿ tiàm siâⁿ-lāi ê sî, tú-tio̍h lé-pài-ji̍t tek-khak kàu tī pài-tn̂g kap chiòng kàu-iú saⁿ-tâng siú An-hioh. Tī hiuⁿ-siā bô pài-tn̂g iā bô kàu-iú, tàu-tí m̄-káⁿ bē-kì-tit, kan-ta i-ê ke-lāi tī chhù-n̍i̍h siú lé-pài niā-niā. I tī ke-lāi tē-it-pái siú lé-pài, i-ê bó͘ bē-hiáu-tit hit-ê ì-sù, chiū mn̄g i kóng, “Che sī sím-mi̍h in-toaⁿ?” 李--先--生tiàm 城內 ê 時,tú著禮拜日的確到tī 拜堂kap眾教友相同守安息。Tī鄉社無拜堂也無教友,到底m̄-káⁿ bē記tit,kan-ta伊ê 家內tī 厝--n̍i̍h 守禮拜niā-niā。伊tī 家內第一擺守禮拜,伊 ê某bē曉tit hit個意思,就問伊講︰「Che是甚mi̍h因端?」
Lí sian-siⁿ kóng,“Iâ-so͘ chhut-sì í-chêng só͘ siú--ê, chiū-sī taⁿ ê Lé-pài-la̍k, miâ-kiò An-hioh-ji̍t; só͘-kì--ê sī Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ-tē, lâng, mi̍h, ê tōa kong-lô. Iâ-so͘ koh-oa̍h ê liáu-āu, só͘ siú--ê sī chāi-chá ê Lé-pài-ji̍t, chiū-sī chit-tia̍p ê Lé-pài-ji̍t, iā miâ-chò Chú-ji̍t; só͘ kì--ê sī Iâ-so͘ koh-oa̍h, kap sêng-chiū lâng kiù-sè sio̍k-chōe ê tōa kong-lô. In-ūi Siōng-tè kiù-sè ê kong-lô, khah tōa Siōng-tè chhòng-chō ê kong-lô; só͘-í ké-ōaⁿ hit ji̍t lâi siú i. 李--先--生講︰「耶穌出世以前所守--ê,就是今 ê 禮拜六,名叫安息日;所記--ê是上帝創造天地、人、物 ê 大功勞。耶穌復活 ê 了後,所守--ê是在早 ê 禮拜日,就是這tia̍p ê 禮拜日,也名做主日;所記--ê是耶穌復活,kap 成就人救世贖罪 ê 大功勞。因為上帝救世 ê 功勞,較大上帝創造 ê 功勞;所以改換hit日來守伊。
Iâ-so͘ ê ha̍k-seng put-lūn tī sím-mi̍h só͘-chāi, nā kàu chit-chi̍t-ji̍t eng-kai tio̍h an-hioh it-khài ê sè-sū, tiàm ke-lāi khòaⁿ chheh kóng tō-lí kî-tó. Nā ū pài-tn̂g chiū kàu pài-tn̂g, kap chèng-lâng gîm-si, kèng-khiân chò-hóe kî-tó, thiaⁿ lâng kóng hok-im lâi tiāu-ióng sim-sîn; siat-li̍p thiⁿ-téng hióng-siū An-hioh éng-oán ê tē-ki.”I-ê bó͘ koh mn̄g,“Lé-pài-ji̍t nā cha-po͘ iā tio̍h thêng-kang; cha-bó͘ iā m̄-thang pháng-chit, chò khang-khoe, sé in-chiûⁿ hiah-ê sū, ke-sū kiám bô khah khiàm-khoeh mah?”Lí sian-siⁿ kóng,“M̄-sái hoân-ló kàu kòe-thâu, thiaⁿ Siōng-tè ê bēng-lēng khah iàu-kín. Siōng-tè siúⁿ-sù lán la̍k ji̍t, hō͘ lán kè-bô͘ chia̍h chhēng, lâi iúⁿ-chhī seng-khu ke-lāi; bēng-lēng lán tio̍h chiong chi̍t ji̍t lâi ho̍k-sāi I, chiàu i ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, kiám m̄-sī eng-kai ê chêng-lí mah? Nā chhiat sim kiû Siōng-tè ê kok kap jîn-gī, só͘ ēng ê mi̍h Siōng-tè tek-khak siúⁿ-sù--lán. Iū-koh chò seng-lí thàn-chîn, put-kò sī in-ūi iúⁿ-chhī he̍k-sin niā-niā, nā lé-pài kú sī iúⁿ-chhī lêng-hûn; thàn-chîⁿ che sī kan-ta ūi-tio̍h chiām-sî sè-kan ê hok, lé-pài kú sī ūi-tio̍h éng-oán Thian-tông ê hok. Nn̄g hāng lâi pí, sím-mi̍h khah tāng, sím-mi̍h khah khin, tio̍h chai thang kéng. 耶穌ê 學生不論tī甚mi̍h所在,若到這一日應該著安息一概 ê 世事,tiàm家內看冊講道理祈禱。若有拜堂就到拜堂,kap眾人吟詩,敬虔做伙祈禱,聽人講福音來調養心神;設立天頂享受安息永遠ê 地基。」伊ê某koh 問︰「禮拜日若查甫也著停工;查某也m̄-thang紡織、做工課、洗衣裳hiah-ê 事,家事敢無較欠缺mah?」李--先--生講︰「M̄使煩惱到過頭,聽上帝 ê 命令較要緊。上帝賞賜咱6日,hō͘ 咱計謀食穿,來養飼身軀家內;命令咱著將一日來服事伊,照伊ê 命令來行,敢m̄是應該 ê 情理mah?若切心求上帝ê 國kap仁義,所用ê 物上帝的確賞賜--láu。Iū-koh做生理趁錢,不過是因為養飼惑身niā-niā,若禮拜kú是養飼靈魂;趁錢che是kan-ta 為著暫時世間 ê 福,禮拜久是為著永遠天堂 ê 福。二項來比,甚mi̍h較重?甚mi̍h較輕?著知thang揀。
Nā in-ūi siú lé-pài, gōa-bīn sui-jiân ū sió-khóa khiàm-khoeh, lāi-bīn si̍t-chāi ū tōa-tōa lī-ek. Che kiám m̄-sī hok-khì mah? Góa khòaⁿ kàu-hōe-lāi khîn-siú lé-pài ê lâng, tek-hēng ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ; bô khîn-siú lé-pài ê lâng, kap i bē-pí-tit. Lūn kàu sin-thé siú lé-pài--ê tōa ū lī-ek; la̍k ji̍t ê thoa-bôa, tit-tio̍h chi̍t ji̍t ê an-hioh, lâi tiāu-ióng cheng-sîn, kiông-chòng kin-kut, hok-khì ia̍h bē sǹg-chò sī sió. Taⁿ chiong ióng-kiāⁿ ê seng-khu chò la̍k ji̍t ê kang, chiah an-hioh chi̍t ji̍t, pí hit-hō͘ soe-lám ê seng-khu, ta̍k ji̍t thoa-bôa lóng bô an-hioh-ê, chò kang tek-khak pí i khah ū la̍t, chiū thàn-chîⁿ tek-khak pí khah chē. Che sī chū-jiân ê chêng-lí. Góa khòaⁿ chit sè-kan hoān-nā siú lé-pài ê kok, hit kok ê lâng éng khah hó-gia̍h khah kiông; bô siú lé-pài ê kok lóng put-ki̍p--i. Só͘-í khîn-siú lé-pài ê lâng, m̄-nā ke-thiⁿ tek-hēng tì-hūi, chiū-sī chîⁿ-châi, ia̍h khah chhiong-chiok, pí-bô siú lé-pài--ê, sim-koaⁿ khah an-jiân, kéng-hóng ia̍h khah sūn-sū. 若因為守禮拜,外面雖然有小可欠缺,內面實在有大大利益。Che敢m̄是福氣mah?我看教會內勤守禮拜 ê 人,德行日日加添;無勤守禮拜 ê 人,kap伊bē比tit。論到身體守禮拜--ê 大有利益;6 日 ê 拖磨,得著一日ê 安息,來調養精神、強壯筋骨,福氣亦bē算做是小。今將勇健 ê身軀做6日 ê 工,才安息一日,比hit號衰lám ê 身軀,逐日拖磨攏無安息ê,做工的確比伊較有力,就趁錢的確比較濟。Che是自然 ê 情理。我看這世間凡若守禮拜 ê 國,hit國ê 人永較好額較 強;無守禮拜 ê 國攏不及--伊。所以勤守禮拜 ê 人,m̄但加添德行智慧,就是錢財,亦較充足,比無守禮拜--ê,心肝較安然,景況亦較順事。
Iū-koh siú lé-pài--ê bô hō͘ lâng ín-iú, tek-khak kiâⁿ chèng-lō͘, ia̍h ē liám-séng bô bān só͘ hi-hoa ê só͘-hùi, bô lām-ēng ê chîⁿ-châi. Chhiáⁿ hiân-chhe siūⁿ khòaⁿ teh. Góa chāi-chá bô siú lé-pài, só͘ ji̍p ê chîⁿ lóng khai liáu-liáu; taⁿ siú lé-pài chún-chat teh ēng, choân-ke chia̍h chhēng lóng ū chhun. Che sī bêng-bêng ê chèng-kìⁿ.” 又koh 守禮拜--ê無hō͘ 人引誘,的確正路,亦會斂省無漫所虛hoa ê 所費,無濫用ê 錢財。請賢妻想看teh。我在早無守禮拜,所入ê 錢攏開了了;今守禮拜準節teh 用,全家食穿攏有chhun。Che是明明ê 證據。」
I ê bó͘ thiaⁿ che ōe hoaⁿ-hí hâng-ho̍k; āu--lâi Lí sian-siⁿ kap i-ê ka-lāi khì siú lé-pài. Nā ū-sî chhut-gōa, chiū i-ê bó͘ kiò hiah-ê kiáⁿ khì chò lé-pài lah. 伊ê某聽che 話歡喜降服;後--來李--先--生 kap伊 ê 家內去守禮拜。若有時出外,就伊 ê 某叫hiah-ê子去做禮拜lah。
Tē káu Chiuⁿ 第9章
Lí sian-siⁿ ê bó͘ chá-àm thiaⁿ tō-lí, iū-koh sió-khóa thong-ta̍t bûn-jī, khòaⁿ Sèng-chheh kap hiah-ê chù-kái, tōa-tōa ū hiáu-gō͘, siông-siông kì-liām hâng-ho̍k; chóng--sī pí i-ê tiōng-hu bô siāng-khoán. I tiōng-hu tī chin ê tō-lí ē chai ia̍h ē kiâⁿ. I-ê bó͘ sui-jiân ē chai, bô lóng ē kiâⁿ. In tiōng-hu kiâⁿ chit-ê tō-lí, sī an-jiân chū-jiân lâi kiâⁿ, í-keng kàu sèng ê tē-pō͘. I-ê bó͘ bē-ē án-ni-siⁿ, tio̍h ēng khùi-la̍t tiâu-kò͘-ì lâi kiâⁿ, chiah ē ha̍p tō-lí. 李--先--生 ê某早暗聽道理,iū-koh 小可通達文字,看聖冊kap hiah-ê 註解,大大有曉悟,常常記念降服;總--是比伊 ê 丈夫無像款。伊丈夫tī 真 ê 道理會知亦會行。伊ê某雖然會知,無攏會行。In丈夫行這個道理,是安然自然來行,已經到聖 ê 地步。伊 ê某bē會án-ni-siⁿ,著用氣力刁故意來行,才會合道理。
Ū chi̍t ji̍t-mn̄g i-ê tiōng-hu kóng,“Góa taⁿ tī sèng ê tō-lí bô gî-ngái, ia̍h goān sū-sū thàn chit-ê tō-lí lâi kiâⁿ. M̄-kú siông-siông ka-tī chai ngē-sim lóng bē hòa; su-io̍k oh-tit sé chheng-khì, thong seng-khu ngó͘-koan sù-chi khoài bak lâ-sâm ù-òe, pí kàu sian-siⁿ chū-jiân ē ha̍p tō-lí, chhin-chhiūⁿ chha-thian tùi-ian, cheng-choa̍h chin-hn̄g. Che sī sím-mi̍h iân-kò͘?” 有一日問伊 ê 丈夫講:「我今tī 聖ê 道理無疑ngái,亦願事事趁這個道理來行。M̄-kú 常常家己知硬心攏bē 化;私欲難得洗清氣,通身軀五官四肢khoài bak lâ-sâm污穢,比較先生自然會合道理,親像差天對淵,精差真遠。Che是甚mi̍h緣故?」
Lí sian-siⁿ kóng,“Bêng-pe̍k tō-lí, tiâu-kò͘-ì lâi kiâⁿ hó, khiok hó leh. Nā-sī tī chit-ê tō-lí ê tiong-kan, iáu-kú ū khah chìn-pō͘ leh. Siat-sú m̄-sī chhiong-móa tī Sèng-sîn-ê, bē chìn-pō͘; kàu chìn-pō͘ chiū ē an-jiân chū-chāi lâi kiâⁿ, chū-jiân ha̍p tō-lí. Taⁿ góa ka-tī si̍t-chāi bô piàn-hòa góa sim ê châi-lêng, ia̍h bô piàn-hòa pa̍t-lâng ê sim ê khùi-la̍t. Che sī Sèng-sîn ê koân-lêng, Siōng-tè chì-tōa ê in-tián só͘ siúⁿ-sù; só͘-í kiû chiū tek-khak tit-tio̍h; bô kiû, chiū bē tit-tio̍h. 李--先--生講︰「明白道理,刁故意來行好,卻好leh。若是tī這個道理 ê 中間,iáu-kú 有較進步leh。設使m̄是充滿tī聖神ê,bē進步;到進步就會安然自在來行,自然合道理。今我家己實在無變化我心 ê 才能,亦無變化別人 ê 心 ê 氣力。Che是聖神 ê 權能,上帝至大 ê 恩典所賞賜;所以求就的確得著;無求,就bē得著。
Lâng iáu-bōe tit-tio̍h Sèng-sîn ê pang-chān, ài tit sūn-thàn lâi kiâⁿ chit-ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ thoa tāng chhia, sái tōa chûn, put-chí tio̍h hùi-la̍t. Nā tit-tio̍h Sèng-sîn pang-chān, chit-ê tō-lí ke̍k khoài kiâⁿ, chhin-chhiūⁿ siū hong ê chûn-ûi, kui-tīn ê pháu-bé, lóng m̄-sái hùi-khì. Hiân-chhe lí ka-tī kóng sim-ngē, iáu-bōe hòa, chóng--sī Siōng-tè ê Sîn ē hòa ngē chò nńg. Sèng-keng ū kì-chài Siōng-tè ê ōe kóng,“Góa chiong sin ê sim lâi siúⁿ-sù--lín, tek-khak chiong lí hiong-ngē ê sèng tû-khì, hō͘ lí ū un-jiû, hô-pêng ê sim, khoài siū kàm-hòa, ia̍h tek-khak chiong góa ê Sîn hō͘--lí, hō͘ lí thàn Góa ê hoat-tō͘, siú Góa ê lu̍t-lē.” 人iáu-bōe得著聖神 ê幫贊,ài tit順趁來行這個道理,親像拖重車,駛大船,不止著費力。若得著聖神幫贊,這個道理極快行,親像受風ê 船桅,歸陣 ê 跑馬,攏m̄-sái費氣。賢妻你家己講心硬,iáu-bōe 化,總--是上帝 ê神會化硬做軟。聖經有記載上帝 ê 話講︰「我從新ê心來賞賜--lín,的確將你凶硬ê 性除去,hō͘你有溫柔,和平 ê 心,快受感化,亦的確將我ê神hō͘--你,hō͘ 你趁我ê 法度,守我ê 律例。」
Hiân-chhe iū koh kóng, su-io̍k oh-tit sé chheng. Keng--n̍i̍h ia̍h ū kóng, “Siōng-tè bat kóng,‘Góa ēng chheng ê chúi kā lí sé, hō͘ lí ē chheng-khì; hoān-nā ù-òe ê tāi-chì lóng sé-tû kàu chheng-khì.’Só͘-í chāi-chá Tāi-pi̍t ông kiû Chú kóng,‘Chú nā hō͘ góa chheng-khì, góa chiū chheng-khì, Chú nā sé-thōa--góa, góa chiū pí seh khah pe̍h.’Góa goān hiân-chhe o̍h Tāi-pi̍t ông sêng-sim khún-kiû, bô lōa-kú chiū ū èng-giām.” 賢妻又koh 講:「私欲oh tit洗清。經--n̍i̍h亦有講:「上帝bat 講:「我用清ê水kā你洗,hō͘你會清氣;凡若污穢 ê 代誌攏洗除到清氣。」所以在早大衛王求主講:「主若hō͘ 我清氣,我就清氣,主若洗thōa--我,我就比雪較白。」我願賢妻學大衛王誠心懇求,無偌久就有應驗。」
I-ê bó͘ tùi hit-tia̍p liáu-sū, lâi lia̍h kiû Sèng-sîn chhiong-móa tī i-ê sim, lâi chò iàu-kín, chi̍t ji̍t kiû--kòe chi̍t ji̍t-Hut-jiân chai tōa-tōa ū siū Sèng-sîn kám-hòa, sim-koaⁿ hô-pêng bīn-māu kng-seⁿ; kā i-ê tiōng-hu kóng,“Tit-tio̍h lah. ”I ê tiōng-hu khòaⁿ i kóng,“Lí kóng tit-tio̍h, chin-chiàⁿ ū-iáⁿ tit-tio̍h lah.”Chiū chhōa i-ê bó͘ kap hāu-seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ lóng khì ji̍p Sèng-kàu, ang-bó͘ tâng-sim an-jiân kiâⁿ thiⁿ-lō͘. I ê kiáⁿ ia̍h chai kèng-ùi Siōng-tè, hàu-sūn pē-bó, sûn-thàu kui-kí. Āu--lâi kè-chhōa lóng sī kàu-hōe-lāi ê lâng; siâ-kàu, siâ-sū; siâ-sio̍k lóng it-chīn tû kàu chheng-khì, ēng sèng ê khoán-sit liû-thoân sè-tāi lóng bô ké-ōaⁿ. 伊ê某tùi hit-tia̍p了後,來掠求聖神充滿 tī伊 ê 心,來做要緊,一日求--過一日忽然知大大有受聖神感化,心肝和平面貌光生;kā伊ê 丈夫講︰「得著lah。」伊ê 丈夫看伊講︰「你講tit著,真正有影得著lah。」就chhōa伊 ê某kap後生查某子攏去入聖教,翁某同心安然行天路。伊ê子亦知敬畏上帝,孝順父母,循趁規矩。後--來嫁娶攏是教會內 ê 人;邪教,邪事;邪俗攏一盡除到清氣,用聖ê 款式流傳世代攏無改換。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說