首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有23個段落,85個語句,1760個語詞,2563個音節
Ín Ka Tòng tō_02 引家Tòng道_02
Phian-chip-sek 編輯室
Tē sì Chiuⁿ 第四章
Lí sian-siⁿ hit ji̍t àm tò--lâi, sòa kap i-ê bó͘ tī teng-hoe-ē lūn tō-lí tùi chhián chiām-chiām kóng kàu chhim, tùi iok-lio̍k kóng kàu siông-sè. Koh chiong i pún-sīn àn-cháiⁿ-iūⁿ ji̍p kàu-tn̂g, àn-cháiⁿ-iūⁿ thiaⁿ tō-lí, àn-cháiⁿ-iūⁿ piān-pok, àn-cháiⁿ-iūⁿ kî-tó, àn-cháiⁿ-iūⁿ siū lâng kám-kek, àn-cháiⁿ-iūⁿ hoán-hóe chōe-kòa, àn-cháiⁿ-iūⁿ ké-piⁿ, àn-cháiⁿ-iūⁿ ji̍p-kàu; ji̍p-kàu liáu-āu àn-cháiⁿ-iūⁿ kā Iâ-so͘ chò chèng. Hiah-ê tāi-chì ta̍k chân kóng liáu, kàu lō͘-bóe kóng, “Nā m̄-sī Siōng-tè ê tōa in-tián Iâ-so͘ lâi kiù góa, góa tek-khak éng-éng sí tī chōe-ok ê tiong-ng, kin-á-ji̍t bô koh ū chit ê khoán-sit thang chi̍t-ke lâi toân-toân-îⁿ.” 李--先--生hit日暗倒--來,續kap伊ê某tī 燈火下論道理 tùi 淺漸漸講到深,tùi 約略講到詳細。Koh 將伊本身án怎樣入教堂、án怎樣聽道理、án怎樣辯駁、án怎樣祈禱、án怎樣受人感激、án怎樣反悔罪過、án怎樣改變、án怎樣入教;入教了後án怎樣kā耶穌做證。Hiah-ê 代誌逐層講了,到路尾講︰「若M̄是上帝ê 大恩典耶穌來救我,我的確永永死tī 罪惡ê 中央,今仔日無koh有這個款式thang一家來團團圓。」
Kóng-liáu the̍h Sèng-keng hē tī toh-téng, kā in bó͘ kóng, “Góa tùi ji̍p-kàu kàu taⁿ, ta̍k chá-àm tek-khak tio̍h tha̍k Sèng-keng chi̍t nn̄g chiuⁿ, che sī iúⁿ-chhī sim-sîn ê niû-chháu, ia̍h teh-khak tio̍h gîm-si kî-tó: kin-mî hiân-chhe kap kiáⁿ tio̍h kap góa án-ni chò.” 講了提聖經hē tī 桌頂,kā in某講︰「我tùi入教到今,逐早暗的確著讀聖經1、2章,che是養飼心神 ê 糧草,亦的確著吟詩祈禱:今暝賢妻 kap子著kap我án-ni 做。」
Lí sian-siⁿ tha̍k Sèng-keng chi̍t chiuⁿ liáu kap i-ê bó͘-kiáⁿ chò-hóe gîm Sèng si, chò-hóe kūi-teh kî-tó. Kî-tó ê ōe tāi-lio̍k sī kóng,“Góa ê Pē Siōng-tè, chhòng-chō thiⁿ-tē lâng mi̍h ê tōa Chú-cháiⁿ, góa pún sī tōa chōe ê lâng hām-lo̍h tī bān hāng ok ê tiong-kan, bô hoat thang ka-tī kiù, tit-tio̍h Thiⁿ-pē thiàⁿ-thàng lîn-bín, Iâ-so͘ chín-kiù, Sèng-sîn kám-hòa; taⁿ ē tit thoat-lī khó͘-hái chhut-sí, ji̍p-oa̍h, chit ê in-tián khoah-tōa bô-hān-liōng, kám-siā bē tit chīn. Hiān-chāi kiû góa ê Pē Siōng-tè chiàu-kò͘ kám-hòa góa ê bó͘-kiáⁿ, hō͘ in lóng ē tit-tio̍h kiù, kap góa chò-hóe kiâⁿ Thiⁿ ê lō͘, sí-āu chò-hóe hióng-siū Thian-tông ê chin hok-khì.” 李--先--生讀聖經一章了kap伊 ê 某子做伙吟聖詩,做伙跪teh祈禱。祈禱 ê 話大略是講︰「我ê 父上帝,創造天地人物 ê 大主宰,我本是大罪 ê 人陷落tī 萬項惡ê 中間,無法thang家己救,得著天父疼痛憐憫、耶穌拯救、聖神感化;今會tit脫離苦海出死、入活,這個恩典闊大無限量,感謝bē tit盡。現在求我ê 父上帝照顧感化我ê 某子,hō͘ in 攏會得著救,kap 我做伙行天ê路,死後做伙享受天堂ê 真福氣。」
Chiah ê ōe kî-tó liáu, chiū peh-khí-lâi khì khùn. Lūn-kàu in bó͘ hit mî siūⁿ lóng bē khùn tit, siūⁿ-khí in ang ké-kū ōaⁿ-sin, sim-lāi tōa-tōa hoaⁿ-hí. In ang khoán-thāi i ê in-chêng thiàⁿ-thàng pí éng-siông-sî ka-pōe hó, sim-lāi tōa-tōa siū kám-kek; khòaⁿ in ang giân-gí, tek-hēng un-jiû, toan-chiàⁿ, hô-pêng, sim-lāi tōa-tōa hâng-ho̍k. Lūn-kàu só͘ kà i ê tō-lí khiok ū oh-tit bêng-pe̍k ê só͘-chāi chhin-chhiūⁿ teh kóng,“Siōng-tè sī to̍k-it bû jī, it-khài chiah ê pho͘-sat kap sîn-bêng, ang-hu̍t lóng-sī pe̍h-chha̍t bô iáⁿ, kèng-i, pài-i bô lī-ek, iū-koh ū chōe.” Chit hō ê ōe taⁿ chiah thiaⁿ-kìⁿ sim-lāi bē bián-tit giâu-gî kî-koài, in-ūi i-ê sim cha̍t-cha̍t iáu-bōe khui ê iân-kò͘ chiah án-ni, chóng-sī teh tiû-tû ê tiong-kan, ū chi̍t-kù-ōe ē bêng ē sìn, chiū-sī i-ê ang kóng chit ê tō-lí ē piàn-hòa i-ê sim, hō͘ i thoat-lī hiah ê chōe-ok. Nā m̄-sī chin ê tō-lí beh thài-ē kàu án-ni? Che ōe chin tio̍h, chhin-chhiūⁿ kóng,“Hó chhiū tek-khak kiat hó ê kóe-chí, pháiⁿ chhiū bē kiat hó ê kóe-chí.”Taⁿ khòaⁿ in ang ū hó ê kí-tōng chiū thang chai hit ê tō-lí tek-khak sī hó ê tō-lí, hiān-sî sui-jiân bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, āu--lâi tek-khak ē tì-kàu lóng-chóng bat. Chiah ê 話祈禱了,就爬起來去睏。論到 in某hit暝想攏bē 睏tit,想起 in翁改舊換新,心內大大歡喜。In翁款待伊ê 恩情疼痛比往常時加倍好,心內大大受感激;看in翁言語,德行溫柔、端正、和平,心內大大降服。論到所教伊ê 道理卻有難得明白 ê 所在親像teh 講︰「上帝是獨一無二,一概chiah ê 菩薩kap 神明,尪佛攏是白賊無影,敬伊,拜伊無利益,又koh有罪。」這號ê 話今才聽見心內bē免得giâu疑奇怪,因為伊 ê 心cha̍t-cha̍t iáu-bōe 開ê 緣故才án-ni,總--是teh 躊躇 ê 中間,有一句話會明會信,就是伊 ê 翁講這個道理會變化伊 ê 心,hō͘伊脫離hiah ê 罪惡。若M̄是真ê 道理 beh thài會到án-ni?Che 話真著,親像講︰「好樹的確結好ê 果子,歹樹bē 結好ê 果子。」今看 in 翁有好ê 舉動就thang 知hit 個道理的確是好ê 道理,現時雖然無甚mi̍h明白,後--來的確會致到攏總bat。
Keh ji̍t chá-khí khí-lâi se-thâu, sé-bīn, chia̍h-tê, tiám-sim liáu-āu ha̍p ka chū-chi̍p khòaⁿ Sèng-keng kî-tó kap chêng mî-hng siāng. Ta̍k ji̍t chiàu án-ni lia̍h chò tiāⁿ-tio̍h ê kui-kí. 隔日早起起來梳頭、洗面、食茶、點心了後閤家聚集看聖經祈禱kap 前暝昏像。逐日照án-ni 掠做定著 ê 規矩。
Tē gō͘ Chiuⁿ 第五章
Hit chi̍t ji̍t Lí sian-siⁿkhì thàm-thiaⁿ i só͘ bē hit nn̄g ê kiáⁿ, chiah chai cha-po͘ ê í-keng sí, siong-sim chhám-chheh, m̄-nā in-ūi in kiáⁿ lâi pi-ai, ia̍h sī ūi-tio̍h i ka-tī chāi-chá chò pháiⁿ tì-kàu án-ni, lâi pi-ai. Lí sian-siⁿ taⁿ chai chiông-chêng só͘ ū ê chōe-ok sī khó͘ ê kin, só͘ siⁿ ê ki-hio̍h ia̍h tek-khak chē-chē ê kan-khó͘; chheh-sim hoán-hóe tāi-seng ê chhò-gō͘, to̍k-to̍k pek-chhiat kiû Siōng-tè, tài-liām Iâ-so͘ ê kong-lô lâi sià i-ê tōa-chōe, siúⁿ-sù Sèng-sîn lâi an-ùi i-ê sim. Hit一日李--先--生去探聽伊所賣hit 兩個子,才知查甫--ê 已經死,傷心慘慼,m̄若因為in子來悲哀,亦是為著伊家己在早做歹致到án-ni,來悲哀。李--先--生今知從前所有ê 罪惡是苦ê 根,所生 ê 枝葉亦的確濟濟 ê艱苦;chheh心反悔代先ê 錯誤,獨獨迫切求上帝,帶念耶穌 ê 功勞來赦伊 ê 大罪,賞賜聖神來安慰伊 ê 心。
Lí sian-siⁿ tit-tio̍h hit-hō pháiⁿ ê siau-sit, bô ōe thang kap in bó͘ kóng, iū-koh kiû Siōng-tè khoan-i in bó͘ ê sim, bián-tit hō͘ in iu-būn khah kòe-thâu. Tò--lâi kap i-ê bó͘ oán-choán lâi kóng, i-ê bó͘ lâu-ba̍k-sái siong-sim. Lí sian-siⁿ ēng chē-chē hong-hoat khó͘-khǹg i, in bó͘ koh khàu kóng,“Nā-sī cha-bó͘--ê sí, cha-po͘--ê lâu teh, ia̍h iáu ē-kham-tit. Taⁿ kú bô án-ni, góa ê sim-tn̂g kiò góa cháiⁿ-iūⁿ m̄ kòa-tiàu?” 李--先--生得著 hit號歹 ê 消息,無話thang kap in某講,又koh求上帝寬衣in某ê 心,免得hō͘ in憂悶較過頭。倒--來kap伊 ê某婉轉來講,伊 ê 某流目屎傷心。李--先--生用濟濟方法苦勸伊,in某koh 哭講︰「若是查某--ê 死,查甫--ê 留teh,亦iáu會堪--tit。今久無án-ni,我ê 心腸叫我怎樣m̄ 掛吊?」
Lí sian-siⁿ chai i-ê bó͘ sèng-tō iáu-bōe bêng, sio̍k-chêng iáu-bōe hòa, chiū khǹg i kóng, “Hiân-chhe lí só͘ kóng ê ōe bô sūn thian-lí, ia̍h m̄-sī chiàu jîn-chêng, cha-po͘ cha-bó͘ lóng sī pē-bó ê kut-jio̍k, nià thang koh-iūⁿ sim khoán-thāi i? Góa iáu-bōe thiaⁿ-kìⁿ chin-lí ê tāi-seng, ia̍h sī tùi-tiōng cha-po͘, m̄-ài cha-bó͘, chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú teh kóng,‘Cha-bó͘-kiáⁿ sī liáu-chîⁿ-hòe, m̄ chhī ia̍h ē-tit-kòe.’Góa ia̍h pêⁿ-pêⁿ ū chit-hō sim, siông-siông ū chit-hō ōe. Tùi bat tō-lí liáu-āu, chiah chai lâm-lí lóng sī Siōng-tè siúⁿ-sù, lóng sī Iâ-so͘ sio̍k-hôe ê lâng, chāi-siⁿ thang chò Siōng-tè ê peh sìⁿ, sí-āu lêng-hûn ē-tit kui Thian-tông, éng-oán hióng-hok, bô hun-piat cha-po͘ cha-bó͘. Sio̍k-gú koh kóng,‘Bó͘-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ sé-kha-chúi, piàⁿ hiat-ka̍k koh ōaⁿ sin.’ Chāi-chá góa ia̍h án-ni siūⁿ, lām-sám khai-hùi chîⁿ-châi, ke-lāi pàng-cho̍h-teh bô chiàu-kò͘, chiū-sī chit-hō sim só͘ ti̍hN8 ê. Taⁿ chiah chai tû-khì sio̍k-chêng, ài-sioh hiân-chhe khòaⁿ chò chi̍t thé, sī in-ūi ji̍p sèng-kàu, tit-tio̍h Siōng-tè ê Sèng-sîn kám-hòa, sūn-thàn Sèng-keng ê kà-sī, chiah ē án-ni. Sio̍k-gí ia̍h bat kóng,‘Lâm ū saⁿ ê bó͘ sī hó-hàn, lí ū saⁿ ê ang sī pháiⁿ-lâng.’Che ia̍h sī tùi-tiōng cha-po͘ khòaⁿ-khin cha-bó͘, liû-thoân ê mâu-pēng. Sam hu, sam chhe lóng m̄-sī chiàu chêng-lí, chhin-chhiūⁿ án-ni lâi chò, pāi-hoāi jîn-lûn, si̍t-chāi bô kiông-chīn. Chiàu Sèng-keng kóng,“Siōng-tè chhòng-chō lâng sī it-lâm it-lí,”m̄-sī it-lí lióng-lâm, ia̍h m̄-sī it-lâm lióng-lí. Só͘-í nā ji̍p sèng-kàu--ê, siōng chì hông-tè, hā chì peh-sìⁿ, lóng sī chi̍t ang chi̍t bó͘. Sèng-keng koh kóng,“Ang tio̍h thiàⁿ-bó͘ chhin-chhiūⁿ ka-tī, thiàⁿ bó͘ chiū-sī thiàⁿ ka-tī, lâng m̄-bat oàn-hīn ka-tī ê seng-khu--ê, lóng sī pó-sio̍h i.”Koh kóng, “Lâng lī-khui pē-bó chhin-chhiūⁿ i-ê bó͘, lâi ha̍p chò chi̍t thé; só͘-í ta̍k lâng eng-kai tio̍h thiàⁿ bó͘ chhin-chhiūⁿ ka-tī, bó͘ ia̍h tio̍h thiàⁿ i-ê tiōng-hu, lâi chun-kèng hâng-ho̍k--i.”Chit-hō ōe ke̍k chē, kóng bē-tit chīn. 李--先--生知伊 ê某聖道iáu-bōe明,俗情iáu-bōe 化,就勸伊講︰「賢妻你所講 ê 話無順天理,亦m̄是照人情,查甫查某攏是父母 ê 骨肉,nià thang各樣心款待伊?我iáu-bōe 聽見真理 ê 代先,亦是tùi重查甫,m̄愛查某,親像俗語teh 講︰「查某子是了錢貨,m̄ 飼亦會tit過。」我亦平平有這號心,常常有這號話。Tùi bat道理了後,才知男女攏是上帝賞賜,攏是耶穌贖回 ê 人,在生thang做上帝 ê 百姓,死後靈魂會tit 歸天堂,永遠享福,無分別查甫查某。俗語koh 講︰「某子親像洗腳水,拚hiat-ka̍k koh 換新。」在早我亦án-ni想,lām-sám開費錢財,家內放cho̍h-teh無照顧,就是這號心所ti̍hN8--ê。今才知除去俗情,愛惜賢妻看做一體,是因為入聖教,得著上帝 ê 聖神感化,順趁聖經 ê 教示,才會án-ni。俗語亦bat 講︰「男有3個某是好漢,女有3個翁是歹人。」Che亦是tùi重查甫看輕查某,流傳 ê毛病。三夫、三妻攏m̄是照情理,親像án-ni來做,敗壞人倫,實在無窮盡。照聖經講︰「上帝創造人是一男一女,」m̄是一女兩男,亦m̄是一男兩女。所以若入聖教--ê,上至皇帝,下至百姓,攏是一翁一某。聖經koh講︰「翁著疼某親像家己,疼某就是疼家己,人m̄-bat怨恨家己 ê 身軀--ê,攏是保惜伊。」Koh 講︰「人離開父母親像伊ê 某,來合做一體;所以逐人應該著疼某親像家己,某亦著疼伊ê丈夫,來尊敬降服--伊。」這號話極濟,講bē tit盡。
I-ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê ōe, chai in ang só͘ kóng lóng ha̍p tō-lí, só͘ chò ia̍h sī án-ni, sim-lāi chiām-chiām hoaⁿ-hí siū i an-ùi, to̍k-to̍k tì-ì teh-beh sio̍k-hôe chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ. 伊ê某聽見chiah-ê 話,知in翁所講攏合道理,所做亦是án-ni,心內漸漸歡喜受伊安慰,獨獨致意teh-beh贖回這個查某子。
Lí sian-siⁿ chhut-khì chhâ cha-bó͘-kiáⁿ ê hē-lo̍h, chiong chîⁿ sio̍k tò-tńg--lâi. In bó͘ khòaⁿ-kìⁿ i-ê cha-bó͘-kiáⁿ tò--lâi, sim-lāi hoaⁿ-hí, lám lâi phō tī heng-chêng, ài-sioh chhin-chhiūⁿ pó-pòe, ēng chhhiú so in cha-bó͘-kiáⁿ ê bīn kóng, “Lí ê bīn-māu chhin-chhiūⁿ án-niâ-ê.”Koh khòaⁿ i-ê sin-hūn kóng,“Taⁿ pí hiàng-sî khah tōa-hàn lah.”Chim-chim chn̄g-chn̄g, kóng tang mn̄g sai, bó-á-kiáⁿ kóng bē-tit soah. Lí sian-siⁿ tī piⁿ--á khòaⁿ in chit-hō ê khoán-sit, hoaⁿ-hí kàu lâu ba̍k-sái, sòa bô ōe thang kóng, to̍k-to̍k kóng chi̍t-kù,“Che sī Siōng-tè tōa in-tián lah.” 李--先--生出去查查某子ê 下落,將錢贖倒轉--來。In某看見伊 ê 查某子倒--來,心內歡喜,攬來抱tī 胸前,愛惜親像寶貝,用手so in查某子ê 面講︰「你ê 面貌親像阿娘ê。」Koh看伊 ê 身份講︰「今比hiàng時較大漢lah。」Chim-chim chn̄g-chn̄g ,講東問西,母仔子講bē tit 煞。李--先--生tī 邊--仔看 in 這號 ê 款式,歡喜到流目屎,續無話thang講,獨獨講一句︰「Che是上帝大恩典--lah。」
Tē-la̍k Chiuⁿ 第6章
Hit chi̍t mê cha-bó͘ gín-ná kap in lāu-bó chò-hóe khàu, kha siông-siông chhun-teh kiu-teh, chhùi-lāi teh i̍hN8-i̍hN8 ng-ng haiⁿ-haiⁿ-chhan. I-ê lāu-bó tī bîn-bāng-tiōng kiaⁿ-chhéⁿ, chiah chai i-ê cha-bó͘-kiáⁿ sī kha teh thiàⁿ. I bô hoat tā-ôa, chóng--sī iōng ōe an-ùi i niā-niā. Bîn-á-chá-khí i-ê lāu-pē mn̄g i, in lāu-bó kā i kóng, sī kha thiàⁿ. Lí sian-siⁿ kóng,“Góa thiaⁿ-kìⁿ cha-bó͘-kiáⁿ teh hiⁿ-hiⁿ-háu, sè siaⁿ teh chhan, phah-sǹg sī in-ūi pa̍k-kha khí-in, taⁿ kó-jiân sī án-ni. Hài lah! Chin kî-koài! Tiong-kok pa̍k-kha ê hong-sio̍k, tùi Bông-niû siat khí-thâu, kàu kin-á-ji̍t liû-thoân ná hāi, ū lâng pa̍k kàu nn̄g saⁿ chhùn hiah sè. ” Hit一暝查某囡仔kap in老母做伙哭,腳常常伸teh kiu-teh,嘴內teh i̍hN8-i̍hN8 ng-ng haiⁿ-haiⁿ-chhan。伊 ê 老母tī 眠夢中驚醒,才知伊ê查某子是腳teh 疼。伊無法tā-ôa,總--是用話安慰伊niā-niā。明仔早起伊 ê 老父問伊,in老母kā伊講,是腳疼。李--先--生講︰「我聽見查某子teh hiⁿ-hiⁿ 哮,細聲teh chhan,扑算是因為縛腳起因,今果然是án-ni。Hài lah!真奇怪﹗中國縛腳 ê 風俗,tùi Bông娘設起頭,到今仔日流傳那害,有人縛到2、3寸hiah 細。」
Sio̍k-gí kóng,“Tōa kha ta̍h tē ún, sè kha ka-lún-sún.”Chiàu án-ni lâi khòaⁿ, pa̍k-kha m̄-sī hó hong-sio̍k, m̄-sī hok-khì ê siòng-thé. Taⁿ-chiah pa̍k ê sî thàng-thiàⁿ lân tong, mê-ji̍t thî-háu, pòaⁿ-pō͘ bē kiâⁿ bē sóa, phôe-hu kha-ba̍k hiú-nōa, lâu-hoeh chhut-lâng, kap siū chōe ê hoān-lâng siāng chi̍t-iūⁿ. Pē-bó khòaⁿ i thái-thó ē jím-sim, bô beh lîn-bín leh, pa̍k kàu tōa-hàn pháiⁿ kiâⁿ-ta̍h. Siat-sú tú-tio̍h bô tiuⁿ-tî ê chai-iong, kín-kip ê tāi-chì, beh thài cháu ē lī thang siám-pī, kàu hit-tia̍p chóng--sī sí. Hiân-chhe chhiáⁿ lí thiaⁿ góa ê ōe, kóaⁿ-kín chiong i ê kha kā liû--khí--lâi. 俗語講︰「大腳踏地穩,細腳ka-lún-sún。」照án-ni來看,縛腳m̄是好風俗,m̄是福氣ê 相體。今才縛ê 時痛疼難當,暝日啼哮,半步bē行bē 徙,皮膚腳目朽爛,流血出膿,kap 受罪 ê 犯人像一樣。父母看伊thái-thó 會忍心,無beh 憐憫leh,縛到大漢歹行踏。設使tú著無張持ê 災殃、緊急 ê 代誌,beh thài 走會離thang 閃避,到hit-tia̍p總--是死。賢妻請你聽我ê 話,趕緊將伊ê 腳kā liû --起--來。
In bó͘ kóng,“Cha-bó͘ lâng kha tōa-ê, khah chōe sī chò hā-chiān hō͘ lâng chhe-ēng, lâng lóng kā i chhiok-hō, kiò chò tōa-kha-pô, hit-hō ōe thiaⁿ lóng bē ji̍p hī. Góa khòaⁿ i kan-khó͘ khiok ia̍h siong-sim, m̄-kú hong-sio̍k to sī án-ni, thài thang kap lâng bô siāng-khoán, káⁿ-tio̍h pa̍k khah hó.” In某講︰「查某人腳大ê,較濟是做下賤hō͘ 人差用,人攏kā伊綽號,叫做大腳婆,hit號話聽攏bē入耳。我看伊艱苦卻亦傷心,m̄-kú風俗都是án-ni,thài thang kap人無共款,káⁿ著縛較好。」
Lí sian-siⁿ kóng,“Hong-sio̍k ū hó, ū pháiⁿ; nā hó--ê tio̍h thàn i, nā pháiⁿ--ê chiū tio̍h ōaⁿ. Pa̍k-kha sī ke̍k pháiⁿ ê hong-sio̍k, chhiat-chhiat tio̍h ké-ōaⁿ, kóaⁿ-kín tio̍h ké-ōaⁿ. Kàu āu--lâi tek-khak thong kok lóng ē ké-ōaⁿ. Chóng-sī bô chi̍t lâng chò khí-thâu, chiū bô ǹg-bāng ê ji̍t-chí. Nā-sī chi̍t-ke tiàm chit hiuⁿ-lí, ē tāi-seng ké-ōaⁿ, m̄-bián hoân-ló bô lâng o̍h lán ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ lí só͘ kóng, hō͘ lâng kiò tōa-kha-pô, thài ū sím-mi̍h siong-kan? Góa khòaⁿ tōa-kha, chiah sī sūn-thàn Siōng-tè, chiàu-kò͘ i só͘ hō͘--lán ê sin-thé, ū sím-mi̍h hā-chiān? Khòaⁿ hiah-ê sè-kha--ê lóng sī ge̍k-thiⁿ, só͘ kiâⁿ tiâu-tî béng-kióng lâi áu-ut kàu chiâⁿ. Lūn chin sī tōa kiàn-siàu ê sū, hoán-tńg sī chheng-ho͘ chò sam-chhùn ê kim-liân lah, keng-ê--lah, tāi-ke hō-ló hō-sō, sī ín-iú bê-he̍k lâng ê ōe, kā i pàng chò bô thiaⁿ-kìⁿ ia̍h thang.” 李--先--生講︰「風俗有好,有歹;若好--ê 著趁伊,若歹--ê就著換。縛腳是極歹 ê風俗,切切著改換,趕緊著改換。到後--來的確通國攏會改換。總--是無一人做起頭,就無向望ê 日子。若是一家tiàm這鄉里,會代先改換,m̄免煩惱無人學咱ê 款式,親像你所講,hō͘人叫大腳婆,thài有甚mi̍h相關?我看大腳,才是順趁上帝,照顧伊所hō͘--咱ê 身體,有甚mi̍h下賤?看hiah-ê細腳--ê 攏是逆天,所行刁持猛強來áu屈到成。論真是大見笑 ê 事,反轉是稱呼做三寸 ê 金蓮lah,keng--ê--lah,大家號ló號sō,是引誘迷惑人 ê 話,kā伊放做無聽見亦thang。」
I ê bó͘ kóng, “Tiōng-hu lí só͘ kóng ê ōe, si̍t-chāi ū chêng-lí, góa hīn bē-tit ka-tī liû--khí-lâi, lâi thàn lí ê ì-sù, chóng--sī chit-ê cha-bó͘ gín-ná nā m̄ kā i pa̍k-kha, kàu chiong-lâi phòe-chhin khòaⁿ beh àn-cháiⁿ-iūⁿ?” 伊ê某講︰「丈夫你所講 ê話,實在有情理,我恨bē-tit家己liû--起來,來趁你 ê 意思,總--是這個查某囡仔若m̄ kā伊縛腳,到將來配親看beh án怎樣?」
Lí sian-siⁿ kóng,“Che sū sī Siōng-tè chú-ì só͘ tiāⁿ lán put-kò thàn i ê bēng-lēng chiū-sī, nià thang in-ūi phòe-chhin ê iân-kò͘ lâi pāi-hoāi sin-thé? Iū-koh hit-ê cha-bó͘ gín-ná āu--lâi tek-khak kā i phòe hō͘ kàu-hōe-lāi ê lâng, koat-toàn m̄-thang kè-chhut kàu-hōe-gōa; si̍t-chāi thàn tō-lí ê lâng bô lia̍h kha tōa chò kiàn-siàu.” 李--先--生講︰「Che事是上帝主意所定咱不過趁伊ê 命令就是,nià thang因為配親ê 緣故來敗壞身體?又koh hit個查某囡仔後--來的確kā伊配hō͘ 教會內 ê 人,決斷m̄-thang 嫁出教會外;實在趁道理 ê 人無掠腳大做見笑。」
I ê bó͘ kóng,“An-cháiⁿ-iūⁿ m̄ kap kàu-hōe-gōa kiat chhin?” 伊ê某講︰「Án怎樣m̄ kap教會外結親?」
Lí sian-siⁿ kóng,“Kàu-hōe-gōa ê lâng bô beh kèng Siōng-tè, thàn sè-sio̍k, pài ké sîn, hêng-tōng kí-chí lóng lī-khui chin tō-lí, nā chiong kiáⁿ kè hō͘ i, chhin-chhiūⁿ ji̍p o͘-àm ê só͘-chāi, chāi-siⁿ bē sūn Siōng-tè ê bēng-lēng lâi chò lâng, kòe-óng bē hióng Thian-tông ê éng-hok. Góa m̄ jím khòaⁿ i pa̍k-kha ê kan-khó͘, thái-thó ē jím--tit pàng i khì siū tē-ge̍k ê kan-khó͘ leh? Sè-sio̍k tiōng hù-kùi, bô tiōng tō-lí; tiōng seng-khu, bô tiōng lêng-hûn, chhián-kiàn iū-koh su-phian. Góa chāi-chá iā sī án-ni, taⁿ chiah chai lêng-hûn sī bô tàng bé ê pó-pòe, lâng ê seng-khu bān-bān bē pí-tit. Sè-kan ê hok-khì chhin-chhiūⁿ poe ê hûn, chhin-chhiūⁿ gán-chiân hoa. Nā-sī in-ūi che lâi sit-lo̍h lêng-hûn, sī o͘-àm gû-gōng kàu-ke̍k. Hài ah! Chin khó-sio̍h! Chit-ê cha-bó͘ gín-ná chiū-sī chiong-sì-lâng bô phit-phòe, iā m̄-khéng kè hō͘ kàu-hōe-gōa.” 李--先--生講︰「教會外 ê 人無beh 敬上帝、趁世俗、拜假神,行動舉止攏離開真道理,若將子嫁hō͘ 伊,親像入烏暗 ê 所在,在生bē順上帝 ê 命令來做人,過往bē 享天堂 ê 永福。我m̄忍看伊縛腳 ê 艱苦,thái-thó會忍--tit 放伊去受地獄ê 艱苦leh?世俗重富貴,無重道理;重身軀,無重靈魂,淺見又koh 私偏。我在早也是án-ni,今才知靈魂是無tàng 買ê 寶貝,人ê身軀萬萬bē 比tit。世間ê福氣親像飛 ê 雲,親像眼前花。若是因為che來失落靈魂,是烏暗愚憨到極。Hài--ah﹗真可惜﹗這個查某囡仔就是終世人無匹配,也m̄肯嫁hō͘ 教會外。」
I ê bó͘ ta̍k ji̍t teh siū i kà-sī, sim-lāi lio̍h-á bêng-pe̍k, só͘-í chit-tia̍p thiaⁿ i chē-chē ōe, khah khoài ē-hiáu-tit, tùi i-ê tiōng-hu thìm-thâu kóng,“Sian-siⁿ ê ōe chin tio̍h, góa taⁿ kam-goān tháu-pàng chit-ê gín-ná ê kha, bô beh koh kā i pa̍k.” 伊ê某逐日teh 受伊教示,心內略仔明白,所以這tia̍p聽伊濟濟話,較快會曉tit,tùi 伊ê 丈夫thìm頭講︰「先生 ê話真著,我今甘願釋放這個囡仔ê 腳,無beh koh kā伊縛。」
Chiū sòa kā i liû--khí--lâi. Cha-bó͘ gín-ná iā tōa hoaⁿ-hí, tùi chit-tia̍p sin-thé chhun-ûn, sim-koaⁿ an-jiân, pí pa̍k-kha ê cha-bó͘ gín-ná put-chí khah sóng-khoài lah. 就續kā伊liû--起--來。查某囡仔也大歡喜,tùi 這tia̍p身體伸勻,心肝安然,比縛腳ê 查某囡仔不止較爽快--lah。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說