首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有36個段落,91個語句,1669個語詞,2464個音節
Ín Ka Tòng tō_01 引家Tòng道_01
Phian-chip-sek 編輯室
[Téng-bīn hit sì-jī, ké-soeh chiū-sī ín-chhōa ke-lāi kui tō-lí. Sī teh kóng-khí chi̍t-ê lâng àn-cháiⁿ-iūⁿ ín-chhōa choân-ke sìn tō-lí, lâi hâng-ho̍k Kiù-chú. Pún sī Hàn-kháu gōa-kok ê sian-siⁿ Iûⁿ Kek-hui chò--ê, ēng Tng-lâng-jī ìn. Lâng nā beh bé hit-hō, hiān-sî tī chheh-pâng--n̍i̍h ū, múi pún 12 chîⁿ. Kiaⁿ-liáu lâng khah chē bē-hiáu-tit khòaⁿ, in-ūi jī tio̍h ké-soeh; goán só͘-í ū hoan-e̍k pe̍h-ōe ìn tī-chia. N̂g-bāng hiaⁿ-tī chí-mōe lóng hoaⁿ-hí khòaⁿ, khòaⁿ liáu sim ē siū kám-kek, lâi o̍h i ê hó bô-iūⁿ.] 【頂面hit四字,解釋就是引chhōa家內歸道理。是teh講起一個人án怎樣引chhōa全家信道理來降服救主。本是漢口外國ê先生Iûⁿ Kek-hui作--ê,用唐人字印。人若beh買hit號,現時tī冊房--裡有,每本12錢。驚了人較濟bē曉得看,因為字著解釋;阮所以有翻譯白話印tī-chia。向望兄弟姊妹攏歡喜看,看了心會受感激,來學伊ê好模樣。】
Tē it chiuⁿ 第一章
Bô͘ só͘-chāi ū chit-ê lâng sìⁿ Lí, sui-jiân m̄-sī tha̍k-chheh bûn-ngá ê lâng, phai khiok ia̍h ti-su sek-lí, lâng lóng chheng-ho͘ i kiò-chò Lí sian-siⁿ. I-ê ke-lāi sió-khóa jiâu-jū, ū tām-po̍h-á chhân-hǹg sán-gia̍p, in-ūi bô kàu thang ēng; só͘-í tiàm gōa-bīn chò seng-lí thàn lâi thiⁿ-thiap. 某所在有一個人姓李,雖然m̄是讀冊文雅ê人,卻也知書識理,人攏稱呼伊叫做李先生。伊ê家內小可饒裕,有淡薄仔田園產業,因為無夠thang用,所以tiàm外面作生理賺來添貼。
Ū chhōa chi̍t-ê bó͘ sìⁿ Hô, mn̂g-hong kap i saⁿ-téng-tùi, tùi sè-hàn ū ha̍k-si̍p bûn-jī, sèng-chêng iū-koh chhong-bêng. Che chiàⁿ-chiàⁿ sī hó in-iân. Taⁿ-chiah chhōa hit-sî hu-chhe hô-hó saⁿ-thiàⁿ hoān sū saⁿ-pang-chān teh liāu-lí, iā m̄-sái hoân-ló chia̍h-chheng. Āu-lâi ū-siⁿ nn̄g-ê hāu-siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Gín-ná seng-sêng-put-sio̍k, pē-bó khòaⁿ-kìⁿ chin ì-ài. In pē tī gōa-bīn só͘ thàn ê chîⁿ the̍h tò--lâi chiàu-kò͘ ke-lāi ê lâng, lóng bô lām-sám khai. In bó͘ tī ke-lāi ta̍k-ji̍t chò lú-kang lâi thiⁿ-thai̍p só͘-hùi. Chit ke ê tiong-kan put-chí hô-pêng ū chin ê khoài-lo̍k, bô liāu Lí sian-siⁿ sim-lāi bô pá-chhî, chò lâng bô kian-tēng, m̄-bat lâng ê gâu, gōng, hó, pháiⁿ, lām-sám chham lâng kau-pôe, hō͘ chi̍t-ê pháiⁿ ê siàu-liân-lâng ín-iú khì kiâⁿ bô chèng-keng ê lō͘. Chhōa-khì thit-thô keng, chiong ji̍t chiong mî to sī tiàm tī hoa-ke-liú-hāng, loân-loân put-siá pō͘-pō͘ bô lī; iū-koh kap lâng iô-tâu poa̍h-thoaⁿ í-ki̍p pâi-á lián-pó, hòng-kiam ho͘-kûn kiat-tóng lim-chiú chia̍h tê, só͘ ū ê chîⁿ-châi it-chīn khai liáu-liáu. Chhù-lāi ê bó͘-kiáⁿ pàng bô iàu-kín, bô beh chiàu-kò͘, chiām-chiām hán-tit tò--lâi, kàu-bóe sòa lóng bô kui-ke, in-ūi hit-tia̍p bô chîⁿ-châi kap bô thé-biān ê iân-kò͘. Kìⁿ-tio̍h in bó͘ chiū bô hó-bīn saⁿ-khòaⁿ; kìⁿ-tio̍h in hāu-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ bô thiàⁿ-thàng ê sim, to̍k-to̍k pháiⁿ khoán-thāi i. Āu-lâi chiong i-ê cha-bó͘-kiáⁿ kap tē-jī hāu-siⁿ beh chhōa-khì bē-lâng, chiū chit-tia̍p i chi̍t-ke ê kan-khó͘ kàu-chia ke̍k-thâu lah. 有娶一個某姓何,門風佮伊相等對,對細漢有學習文字,性情iū-koh聰明。Che正正是好姻緣。今才娶hit時夫妻和好相疼,凡事相幫助teh料理,也m̄使煩惱食穿。後來有生兩個後生一個查某子。囡仔生成不俗,父母看見真意愛。In父tī外面所賺ê錢提倒--來照顧家內ê人,攏無lām-sám開。In母tī家內逐日作女紅來添貼所費。一家ê中間不止和平有真ê快樂。無料李先生心內無把持,做人無堅定,m̄-bat人ê gâu、憨、好、歹,lām-sám chham人交陪,hō͘一個歹ê少年人引誘去行無正經ê路。Chhōa去thit-thô間 ,終日終暝都是tiàm tī花家柳巷,戀戀不捨,步步無離;又koh佮人搖骰賭攤 以及牌子撚寶 ,況兼 呼群結黨飲酒食茶,所有ê錢財一盡開了了。厝內ê某子放無要緊,無beh照顧。漸漸罕得倒--來,到尾遂攏無歸家。因為hit tia̍p無錢財佮無體面ê緣故,見著in某就無好面相看;見著in後生、查某子無疼痛ê心,獨獨歹款待伊。後來將伊ê查某子佮第2後生beh chhōa去賣--人,就這tia̍p伊一家ê艱苦到chia極頭--lah。
Tē jī chiuⁿ 第2章
Ū chi̍t-ji̍t Lí sian-siⁿ tī bó͘ siâⁿ teh kiâⁿ lō͘ ê tiong-kan, hut-jiân ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t keng ê chhù, koân kòa-tōa, khoán-sit chham pa̍t-keng chhù bô siāng, koh khòaⁿ chē-chē lâng tùi hia teh chhut-ji̍p, m̄ chai sī sím-mi̍h tāi-chì. I chiū tòe chèng lâng ji̍p-khì, khòaⁿ-kìⁿ thiaⁿ-tn̂g ê lāi-bīn chó-iū-pêng pâi kúi-nā cha̍p liâu ê í, chē-chē lâng tī-hia teh chē thiaⁿ chi̍t ê bo̍k-su teh thoân tō-lí kóng, “Ū chi̍t ê chhòng-chō thiⁿ-tē bān-mi̍h ê tōa Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè, chiū-sī sè-kan lâng ê Thiⁿ-pē, put-lūn sím-mi̍h kok, sím-mi̍h cho̍k, sím-mi̍h lâng, bô chi̍t ê m̄ eng-kai kèng-pài ho̍k-sāi I.” 有一日李--先--生tī某城teh行路ê 中間,忽然有看見一間ê 厝,懸掛大,款式參別間厝無像,koh看濟濟人tùi hia teh出入,m̄知是甚mi̍h代誌。伊就tòe眾人入去,看見廳堂 ê內面左右爿排幾若十條ê 椅,濟濟人tī-hia teh 坐聽一個牧師teh傳道理講︰「有一個創造天地萬物 ê 大主宰 ê 上帝,就是世間人ê 天父,不論甚mi̍h國、甚mi̍h族、甚mi̍h人,無一個m̄應該敬拜服事伊。」
Koh kóng,“Sè-sio̍k só͘ pài ê ngó͘-siōng í-ki̍p it-khài ê sîn-bêng, ang-hu̍t lóng sī lâng só͘ siat só͘ hong ké iàⁿ ê sîn, kèng i, pài i, m̄-nā bô lī-ek, koh tōa-tōa tek-chōe-tio̍h chin Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè.” Koh講︰「世俗所拜ê 偶像以及一概 ê 神明,尪佛攏是人所設所封假iàⁿ ê 神,敬伊、拜伊,m̄但無利益,koh大大得罪著真主宰 ê 上帝。」
Ia̍h teh kóng,“Lâng lóng ū chōe, só͘ kóng só͘ kiâⁿ só͘ siūⁿ bô ha̍p Siōng-tè ê hoat-tō͘ ke̍k chē. Só͘-í chāi-siⁿ bô pêng-an, sí-liáu iā tio̍h lo̍h tē-ge̍k, siū hêng-hoa̍t ê pò-èng.” 亦teh 講︰「人攏有罪,所講所行所想無合上帝 ê法度極濟。所以在生無平安,死了也著落地獄,受刑罰 ê 報應。」
Ia̍h teh kóng,“Lâng bē ka-tī sio̍k-hôe pún-sin ê chōe, iā bô hoat-tō͘ thang hō͘ ka-tī ê sim toan-chiàⁿ. Nā bô Siōng-tè tōa-tōa hián-chhut I jîn-ài, chû-pi ê sim lâi kiù lâng, chiū lán lâng lóng ē-sí, tiàm tī chōe-ok ê tiong-kan, bô chi̍t lâng ē tit-tio̍h kiù.” 亦teh 講︰「人bē家己贖回本身 ê 罪,也無法度 thang hō͘家己 ê 心端正。若無上帝大大顯出伊仁愛、慈悲 ê 心來救人,就咱人攏會死,tiàm tī 罪惡 ê 中間,無一人會得著救。」
Koh kóng,“Siōng-tè kā thiⁿ-ē bān-hng siat-li̍p chi̍t ê Kiù-chú, chiū-sī Iâ-so͘ lah; hoān-nā sìn-khò I ê lâng m̄-nā bián-tit sí-āu tîm-lûn ê kan-khó͘, ia̍h tek-khak thoat-lī chōe-ok tī chit chāi-siⁿ.” Koh講︰「上帝kā天下萬方設立一個救主,就是耶穌lah;凡若信靠伊ê 人m̄若免得死後沉淪 ê 艱苦,亦的確脫離罪惡 tī 這在生。」
Chhin-chhiūⁿ chit hō ê ōe, m̄-nā chi̍t pòaⁿ-kù niā-niā. Lí sian-siⁿ kin-á-ji̍t thiaⁿ-kìⁿ--ê só͘ bōe bat thiaⁿ-kìⁿ--ê, nā-sī chē-chē kù-ōe ê tiong-kan tit-tio̍h chi̍t kù, ke̍k pó-pòe ê ōe. Chit-ê sī sím-mi̍h leh? Chiū-sī Kiù-chú ē hō͘ lâng thoat-lī chōe-ok tī chit chāi-siⁿ. Lí sian-siⁿ sui-jiân hām-lo̍h tī chèng chōe ê tiong-ng, sim-koaⁿ kú-kú bē an-jiân. Khó-sioh bô hoat-tō͘ thang thoat-lī, chiū chit-ê ké kòe-sit ōaⁿ-sin ê lō͘, lián chhin-chhiūⁿ teh-beh choa̍t-bāng. Taⁿ hut-jiân thiaⁿ-kìⁿ bo̍k-su ê ōe, hoán-hóe ké-pìⁿ ê sim chiām-chiām oa̍h-tang--khì-lâi, chóng--sī bōe chai che ōe sī khah-si̍t á-bô. Bo̍k-su kà-sī chèng-lâng liáu, chiū koh kóng, “Hoān-nā ū lâi mn̄g tō-lí--ê chhiáⁿ lín lâi-khì kheh-thiaⁿ tâm-lūn kúi-kù ōe.”Lí sian-siⁿ thiaⁿ-kìⁿ sûi-sî tòe i khì. Í-keng ji̍p thiaⁿ, bo̍k-su mn̄g i kóng,“Sian-siⁿ ū beh mn̄g-khí sím-mi̍h tāi-chì?” Ìn kóng, “Tú-á thiaⁿ-kìⁿ ló-su só͘ kóng Iâ-so͘ ē kiù lâng thoat-lī chōe-ok, chin-chiàⁿ ū iáⁿ--bô?” 親像這號 ê 話,m̄若一半句niā-niā。李--先--生今仔日聽見--ê所bōe bat聽見--ê,若是濟濟句話 ê 中間得著一句,極寶貝 ê 話。這個是甚mi̍h leh?就是救主會hō͘人脫離罪惡 tī 這在生。李--先--生雖然陷落 tī 眾罪ê 中央,心肝久久bē安然。可惜無法度thang脫離,就這個改過失換新 ê 路,lián親像teh-beh絕望。今忽然聽見牧師 ê 話,反悔改變 ê 心漸漸活動--起來,總--是bōe知che話是確實抑無。牧師教示眾人了,就koh 講︰「凡若有來問道理--ê,請lín來去客廳談論幾句話。」李--先--生聽見隨時tòe伊去。已經入廳,牧師問伊講︰「先生有beh問起甚mi̍h代誌?」應講︰「Tú仔聽見老師所講耶穌會救人脫離罪惡,真正有影--無?」
Bo̍k-su kóng,“Che ōe khiok-sī chin-si̍t.” 牧師講︰「Che 話卻是真實。」
Lí sian-siⁿ mn̄g kóng,“Iâ-so͘ ē kiù--góa bô?” 李--先--生問講︰「耶穌會救--我無?」
Bo̍k-su kóng,“Sian-siⁿ ū sím-mi̍h chōe, beh ǹg-bāng kiù?” 牧師講︰「先生有甚mi̍h罪,beh向望救?」
Ìn-kóng,“Sè-kan só͘ ū ê chōe góa lóng hoān-tio̍h, chiàu án-ni sǹg-sī tōa chōe ê lâng, m̄ chai Iâ-so͘ ē kiù--góa bô? ” 應講︰「世間所有ê 罪我攏犯著,照 án-ni 算是大罪 ê人,m̄知耶穌會救--我無?」
Bo̍k-su kóng,“Iâ-so͘ chò Kiù-chú sī bô só͘ bē-ē kiù. Sian-siⁿ nā chin-chiàⁿ sìn i, tek-khak tit-tio̍h kiù.”Bo̍k-su koh chiong sìn Iâ-so͘ chē-chē ò-biāu ê ōe lâi kā khui-thiah kà-sī i. Kóng-liáu koh mn̄g i kóng,“Sian-siⁿ lí ū sìn Chú Iâ-so͘ bô?” 牧師講︰「耶穌做救主是無所bē會救。先生若真正信伊,的確得著救。」牧師koh將信耶穌濟濟奧妙 ê 話來kā開拆教示伊。講了koh問伊講︰「先生你有信主耶穌無?」
Ìn-kóng,“Sìn ah! Ǹg-bāng Chú kiù--góa.” 應講︰「信--ah﹗向望主救--我。」
Bo̍k-su kóng,“Lán nn̄g lâng tio̍h kî-tó.” Chiū chò-hóe kūi-lo̍h-khì. 牧師講︰「咱二人著祈禱。」就做伙跪--落--去。
Bo̍k-su teh kî-tó ê ōe iok-lio̍k chiū-sī kóng,“Khún-kiû Kiù-chú lîn-bín Lí bó͘ lâng, sià-bián i-ê chōe, kám-hòa i-ê sim. I hō͘ mô͘-kúi pé-pa̍k, tio̍h tháu-pàng i. I ū thian-liông ê sim, tio̍h hō͘ i siⁿ oa̍h hō͘ i ē-tit chiâⁿ, chò ōaⁿ-sin ê lâng; tī sè-kan ē chò sèng, chheng-khì, bô lâ-sâm; sí-āu i-ê lêng-hûn ē-tit éng-oán hióng-hok tī Thian-tông.” 牧師 teh 祈禱 ê 話約略就是講︰「懇求救主憐憫你某人,赦免伊 ê 罪,感化伊 ê 心。伊hō͘ 魔鬼把縛,著釋放伊。伊有天良 ê 心,著 hō͘伊生活hō͘伊會tit成,做換新 ê 人;tī世間會做聖、清氣,無lâ-sâm;死後伊 ê 靈魂會tit永遠享福tī天堂。」
Chiū-sī kóng chiah-ê ōe, kî-tó liáu, nn̄g lâng khí-lâi, khòaⁿ Lí sian-siⁿ ê hêng-tōng-kí-chí, tōa-tōa ū siū Sèng-sîn kám-tōng. 就是講 chiah-ê 話,祈禱了,二人起來,看李--先--生 ê行動舉止,大大有受聖神感動。
Tùi chit-tia̍p liáu-āu sim chiū ké-pìⁿ chiông-chêng ê chhò-gō͘, siông-siông ka-tī kî-tó. I ê tek-hēng ta̍k-ji̍t ná ōaⁿ-sin, bô lōa-kú ji̍p Sèng-kàu chò Chú ê ha̍k-seng. Tùi 這tia̍p了後心就改變從前 ê 錯誤,常常家己祈禱。伊ê 德行逐日那換新,無偌久入聖教做主ê 學生。
Āu--lâi Lí sian-siⁿ hoaⁿ-hí kā Iâ-so͘ chò kan-chèng, nā tú-tio̍h lâng, chiū tek-khak kóng chin ê tō-lí chīn khùi-la̍t khó͘-khǹg lâng, tio̍h sìn Chú lâi tit-tio̍h kiù. Nā-sī lâng thiaⁿ-liáu gî-ngái, Lí sian-siⁿ o̍k-to̍k kā i kóng,“Chú ē kiù góa chit-hō tōa-chōe ê lâng, kiám bē kiù lín mah?”Lâng thiaⁿ i-ê só͘ kóng, khòaⁿ i só͘ kiâⁿ, tùi án-ni lâi siū i kám-hòa--ê bē chió. Iū-koh chāi-chá i kau-pôe hiah-ê phiâu-tó͘ ê pêng-iú, hit tóng-á ê pháiⁿ chú-tē; chiông-tiong iā ū-ê ké kòe-sit, ka-tī ōaⁿ-sin, kap i chò-hóe lâi kui-chèng-kàu. Ū ê bô sím-mi̍h bêng-pe̍k chit-ê tō-lí--ê, iā kiû i kà-sī in chò Chú ê ha̍k-seng, mn̄g i kóng,“Chit-ê tō-lí kì-jiân bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, siáⁿ-sū ài ji̍p kàu?” In chiū ìn kóng,“Goán chiah-ê sui-jiân bô sím-mi̍h bat chit-ê tō-lí, chóng-sī lóng ē-haiú khòaⁿ Lí sian-siⁿ pìⁿ pháiⁿ chò hó-ê, khì-siâ-kui-chèng, chiong hiān-kim siūⁿ-khí i chāi-chá tōa-tōa bô sio siāng, nā m̄-sī chèng-tō Lí sian-siⁿ àn-cháiⁿ-iūⁿ ē ké-pìⁿ kàu án-ni-siⁿ leh!” 後--來李--先--生歡喜kā耶穌做干證,若tú著人,就的確講真 ê 道理盡氣力苦勸人,著信主來得著救。若是人聽了疑ngái,李--先--生獨獨kā伊講︰「主會救我這號大罪 ê 人,kiám bē救lín mah?」人聽伊 ê 所講,看伊所行,tùi án-ni來受伊感化--ê bē 少。又koh在早伊交陪hiah-ê 嫖賭 ê 朋友,hit黨仔 ê 歹子弟;從中也有ê 改過失,家己換新,kap伊做伙來歸正教。有ê 無甚mi̍h明白這個道理--ê,也求伊教示in做主ê 學生,問伊講︰「這個道理既然無甚mi̍h明白,啥事ài 入教?」In就應講︰「阮 chiah-ê 雖然無甚mi̍h bat 這個道理,總--是攏會曉看李--先--生變歹做好ê,棄邪歸正,將現今想起伊在早大大無相像,若M̄是正道李--先--生 án-chóaⁿ樣會改變到án-ni-siⁿ leh﹗」
Tē saⁿ chiuⁿ 第三章
Lí sian-siⁿ ji̍p-kàu liáu-āu sū-sū hō͘ lâng siàu-liām hâng-ho̍k, khài ē kham-tit hō͘ lâng hâng-ho̍k--ê; chiū-sī i si̍t-sim ài i ke-lāi ê lâng tit-tio̍h hok-khì. Chi̍t-piⁿ chīn-sim chò seng-lí lâi iúⁿ-chhī choân-ke, chi̍t-piⁿ kóng Sèng-keng hō͘ ke-lāi thiaⁿ, ēng chē-chē ê hong-hoat, chē-chē ê kè-tì ín-chhōa i chhut siâ ê lō͘, ji̍p chiàⁿ ê lō͘. 李--先--生入教了後事事hō͘人數念降服,khài會堪tit hō͘人降服--ê;就是伊實心愛伊家內 ê 人得著福氣。一邊盡心做生理來養飼全家,一邊講聖經 hō͘家內聽,用濟濟 ê 方法,濟濟 ê 計智引chhōa伊出邪 ê 路,入正 ê 路。
Lí sian-siⁿ ji̍p-kàu liáu, chiū ài tò-lâi ke-lāi, m̄-kú chhiú-thâu-ân bô só͘-hùi, chē-chē hāng ê bōe-piān, to̍k-to̍k tāi-seng kià chi̍t tiuⁿ phoe kap tām-po̍h chîⁿ, chhiáⁿ an-ùi i ke-lāi ê lâng niā-tiāⁿ. 李--先--生入教了,就ài 倒來家內,m̄-kú手頭ân無所費,濟濟項 ê bōe便,獨獨代先寄一張批kap淡薄錢,請安慰伊家內 ê 人niā-tiāⁿ。
I ê bó͘ chiap-tio̍h phoe ia̍h kî-koài, ia̍h hoaⁿ-hí, teh kóng, “Kin-á-ji̍t chit ê tāi-chì sī bāng-kìⁿ á-sī chin-chiàⁿ, hō͘ lâng bô phah-sǹg kàu án-ni. Kó-jiân sī góa tiōng-hu só͘ kià ê phoe mah?”Khòaⁿ kúi-nā pái, koh kóng,“Sī góa tiōng-hu chhin-chhiú siá--ê bô gî lah. Chóng--sī chit tiuⁿ phoe khòaⁿ--khí-lâi, hó-chêng, hó-ì, móa-móa tī chóa-bīn, àn-cháiⁿ-iūⁿ thài án-ni? Kap chāi-chá tōa koh-iūⁿ, chin-chiàⁿ siūⁿ bē hiáu-tit, taⁿ chóng--sī thèng-hāu i kui-ke chiah ē chai.” 伊ê某接著批亦奇怪,亦歡喜,teh講︰「今仔日這個代誌是夢見抑是真正,hō͘人無扑算到án-ni。果然是我丈夫所寄ê 批mah?」看幾若擺,koh 講︰「是我丈夫親手寫--ê無疑--lah。總--是這張批看--起來,好情、好意,滿滿 tī 紙面,án-chóaⁿ樣thài án-ni?Kap在早大各樣,真正想bē曉--tit,今總--是聽候伊歸家才會知。」
Āu-lâi, Lí sian-siⁿ chhiú-thâu khah iōng-lēng, ū chhun chîⁿ, tek-ì kui-ke. 後--來,李--先--生手頭較量lēng、有chhun錢,得意歸家。
Kàu tè chiū gū-tio̍h i-ê kiáⁿ, thêng-kha kap i kóng kúi-kù-ōe, hoaⁿ-hí bē-kò͘-tit, chiū saⁿ-khan-chhiú ji̍p chhù-lāi. 到tè就遇著伊 ê 子,停腳kap伊講幾句話,歡喜bē顧tit,就相牽手入厝內。
I-ê kiáⁿ tōa-siaⁿ kiò i-ê lāu-bó kóng,“Tia-ah! Tò-lâi--lah. ” 伊ê 子大聲叫伊 ê 老母講:「爹--ah﹗倒來--lah。」
In bó͘ cháu chhut--lâi, thiaⁿ in ang ê giân-gí khòaⁿ in ang ê bīn-sek, put-chí un-jiû toan-chiàⁿ, hô-pêng, pí chāi-chá chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ ōaⁿ kut-thâu lah; sim-lāi teh kóng, Chin kî-koài! Góa ê tiōng-hu chit-sî àn-cháiⁿ-iūⁿ ē pìⁿ kàu hiah-n̍i̍h chē?” In某走出--來,聽in翁ê言語看 in翁ê 面色,不止溫柔端正、和平、比在早真正親像換骨頭lah;心內teh講:「真奇怪﹗我ê丈夫這時án-chóaⁿ樣會變到hiah-n̍i̍h濟?」
Lí sian-siⁿ khòaⁿ i-ê bó͘ sin-thé siau-sán, in-chiûⁿ phòa-sàm, i-ê kiáⁿ thâu jû-jû, kha chhiah-chhiah; chhù-the̍h phòa-sńg teh-beh tó, ke-si mi̍h-kiāⁿ khiàm-khoeh pháiⁿ-khòaⁿ. Hut-jiân siong-sim ba̍k-sái lâu--chhut--lâi, chiū ēng hó ōe, an-ùi i-ê bó͘ kóng, “Che lóng-sī góa ê chōe-kò, taⁿ chhiáⁿ lí khoan-sim, chū-kim í-āu óa-khò Siōng-tè in-tián pang-chān, tek-khak beh chiàu-kò͘ ke-lāi bó͘-kiáⁿ, m̄-bián koh-chài chhin-chhiūⁿ án-ni-siⁿ chiah-lông-pōe.” 李--先--生看伊 ê某身體消瘦,衣裳破sàm,伊 ê 子頭茹茹 ,腳赤赤;厝宅破損teh-beh 倒,家私物件欠缺歹看。忽然傷心目屎流--出--來,就用好話,安慰伊 ê某講︰「Che 攏是我ê罪過,今請你寬心,自今以後倚靠上帝恩典幫贊,的確beh 照顧家內某子,m̄免koh再親像 án-ni-siⁿ 才狼狽。」
Chò hóe tâm-lūn tiap-á-kú, chiū khì khui siuⁿ, chiong i só͘ hak ê cha-bó͘-lâng in-chiûⁿ the̍h hō͘ in bó͘; koh chiong saⁿ, kap ê, hō͘ i-ê kiáⁿ chhēng,sòa hō͘ i khì thì-thâu sé seng-khu choân-ke chi̍t-sî chò chi̍t-ē ōaⁿ-sin. Kàu teh-beh chia̍h pn̄g, tāi-ke ûi-lûi chò-hóe chē, bōe chia̍h ê tāi-seng, Li--sian--siⁿ kî-tó Siōng-tè kúi-kù-ōe chiah chia̍h. In bó͘ m̄-bat kî-tó sī sím-mi̍h ì-sù teh mn̄g i. Lí sian-siⁿ kā i kóng,“Kî-tó sī kiû Siōng-tè si-in kám-siā Siōng-tè sù-hok, kài iàu-kín ê lé-sò͘.” 做伙談論tiap仔久,就去開箱,將伊所hak ê 查某人衣裳提hō͘ in 某;koh將衫,kap 鞋,hō͘伊ê 子穿,續hō͘伊去剃頭洗身軀全家一時做一下換新。到teh-beh食飯,大家圍lûi 做伙坐,bōe食ê 代先,李--先--生祈禱上帝幾句話才食。In某m̄-bat祈禱是甚mi̍h意思 teh問伊。李--先--生kā伊講︰「祈禱是求上帝施恩感謝上帝賜福,kài 要緊 ê禮數。」
Chit-sî chhiáⁿ bān kóng, kàu ê-hng chiah kā lí kóng siông-sè. Taⁿ ū chi̍t kù iàu-kín ê ōe kap lí su-niû, chêng só͘ bē-khì hit nn̄g-ê kiáⁿ, tek-khak tio̍h sio̍k-hôe tò--lâi; bē-khì m̄-nā siong-tio̍h pē-kiáⁿ ê chêng, koh hoān-tio̍h Siōng-tè ê hoat. 這時請慢講,到e昏才kā你講詳細。今有一句要緊 ê 話 kap你思量,前所賣去hit兩個子,的確著贖回倒--來;賣去m̄但傷著父子 ê 情,koh犯著上帝ê 法。
In bó͘ thiaⁿ che ōe, tōa hoaⁿ-hí, sui-jiân m̄-bat hoān-tio̍h Siōng-tè ê hoat sī sím-mi̍h ōe, chit-kù siong-tio̍h pē-kiáⁿ ê chêng khiok ē-hiáu thiaⁿ. Tùi hit nn̄g-ê kiáⁿ bē-khì liáu-āu kàu chit-tia̍p iáu-bōe pàng-sim, chiū kóaⁿ-kín ìn i-ê tiōng-hu kóng,“Nā sio̍k-hôe chit nn̄g-ê kiáⁿ góa ê sim chiū an-jiân lah.” In某聽che 話,大歡喜,雖然m̄-bat犯著上帝 ê 法是甚mi̍h話,這句傷著父子ê 情卻會曉聽。Tùi hit兩個子賣去了後這tia̍p iáu-bōe 放心,就趕緊應伊 ê丈夫講︰「若贖回這兩個子我ê心就安然--lah。」
Lí sian-siⁿ kóng,“Góa bîn-á-ji̍t tek-khak beh chhin-sin khì thàm-thiaⁿ, nā chit nn̄g-ê kiáⁿ iáu tī-teh tek-khak beh sio̍k tò--lâi. Chi̍t-ke toân-toân-îⁿ chiū-sī khoài-lo̍k ê sū.” 李--先--生講︰「我明仔日的確beh 親身去探聽,若這兩個子iáu tī-teh 的確beh贖倒--來。一家團團圓就是快樂 ê 事。」
Chia̍h pn̄g liáu, khan i-ê kiáⁿ chhut-khì thàm chhù-piⁿ pêng-iú. Lâng khòaⁿ-kìⁿ tōa-tōa teh kî-koài, lóng kóng,“Lí sian-siⁿ pìⁿ-chò sin ê lâng, chóng--sī m̄-chai i sī tùi ta̍h-lo̍h pìⁿ-chò kàu án-ni.” 食飯了,牽伊 ê 子出去探厝邊朋友。人看見大大teh奇怪,攏講︰「李--先--生變做新 ê 人,總--是m̄知伊是tùi ta̍h落變做到án-ni。」
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說