首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有3個段落,23個語句,462個語詞,713個音節
In Gī lióng-choân 恩義兩全
Phian-chip-sek 編輯室
Sio̍k tī Hi-lia̍p kok ū chi̍t-ê sió pang-kok, miâ-chò Lô-kiat; só͘-chāi khah- phiah, kīn-óa soaⁿ-kha. Kok-lāi îm-loān ê hong-sio̍k chin sēng, Kok-ông put-chí thòng-hīn--in; chiū siat giâm-kín ê kìm-lēng, lài thong-ti hiah-ê peh-sèⁿ kóng, nā-ū lâng hoān-tio̍h îm-loān ê chōe beh phah i nn̄g-lúi ba̍k-chiu, bô beh sià--i. Kok-ông ū chi̍t-ê Thài-chú, bīn-māu sì-pang hō͘-tiōng, seng-sêng put- sio̍k; lâng lóng ǹg-bāng i ē sêng tāi-khì lâi chiap-ūi. Tī chi̍t-jit Thài-chú hut-jiân hoān-tio̍h chit ê kìm-lēng. hō͘ lâng kā i chhut-phòa; chhâ-khó hit-ê-sū kó-chin ū-iáⁿ. Kok-ông chek-sî beh chiàu kok-hoat pān--i; choán-siūⁿ kóng, Góa chí-ū chit-chi̍t-tiâu ê hiat-me̍h, toàn-toàn m̄-thang choa̍t-liáu chó- chong ê hō͘-sû; m̄-kú kok-hoat iū bē- sái--tit tô-cháu. Nā in-ūi su-sū lâi hòe- bô kong-gī, beh án-chóaⁿ siat-li̍p hoat-tō͘ ? In-ūi le̍k-ài lâi phoan-thán, beh án- chóaⁿ kà-sī peh-sèⁿ? Chá-àm chhau-sim peh-pak; ài-tit lióng-choân-kî-bí, iū bô hit-ê kè. Siūⁿ-kàu bē-chia̍h bē-khùn--ti; hut-jiân-kan ū chi̍t-ji̍t siuⁿ-chhut thè- sio̍k ê kè-tì; chiū tng chòng-lâng ê bīn- chèng, kah i-ê Thài-chú lâi kūi--teh, chhiat-chhiat chek-pī--i, kóng, Góa chham lí lūn in, sī pē-kiáⁿ, lūn gī, sī kun-sîn; hoat-lu̍t si̍t-chāi bē tô-pī--tit, chóng-sī in-chêng iā oh--tit koah iá; lí nā kó-jiân ē kái-kò ōaⁿ sin-ho͘h, góa goān chham lí tàu-siū-chōe. Chek-sî ka- tī phah chi̍t-lúi ba̍k-chin khí--lai, kah Hêng-tiōng iā phah in Thài-chú chi̍t- ba̍k. Thài-chú siong-sim kàu-ke̍k chhám- chheh hoán-hoóe chiông-chiân ê sit-chhò, tōa-siaⁿ kóng, Góa ê pē chō-ūi, chiah-nī chun, nî-hòe, chiah-nī lāu, lâi thè-góa siū-khó͘, góa sim m̄-sī chhâ--ê chio̍h--ê, góa beh-thài-ē jím—tit--leh? Chū hit- sî chheng-sim kóaⁿ-io̍k, sé-thōa tek- hēng, kái-kò ōaⁿ-sin; kàu-bóe kó-jiân chò hó jîn-kun. Thong-kok ê peh-sèⁿ chiong chit-khí-sū kā i liû-thoân o-ló; iū-koh chit-ê chi̍t-chhùi siàu-liām kok- ông ê tek-hēng, chheng-ho͘ Thài-chú ê hiân; hit-ê îm-loān ê hong-sio̍k, iā in-ūi án-re ū khah leng--khì. 屬tī希臘國有一個小邦國,名做羅傑,所在較僻,近倚山腳。國內淫亂ê風俗真盛,國王不止痛恨--in,就設嚴謹ê禁令,來通知hiah ê百姓講:「若有人犯著淫亂ê罪beh扑in兩蕊目珠,無beh赦--伊。」國王有一個太子,面貌四pang厚重,生成不俗,人攏向望伊會成大器來接位。Tī一日太子忽然犯著這個禁令,hō͘人kā伊出破,查考hit個事果然有影。國王即時beh照國法辦--伊;轉想講:「我只有這一條血脈,斷斷m̄-thang 絕了祖宗ê後嗣。M̄-kú 國法又bē使--tit逃走,若因為私事來廢無公義,beh án-chóaⁿ設立法度?因為溺愛來偏袒,beh án-chóaⁿ教示百姓?早暗操心擘腹,ài-tit 兩全其美,又無hit個計。想到bē食bē睏--tit。忽然間有一日想出替贖ê計智,就當眾人ê面前,kah伊ê太子來跪--teh,切切責備--伊,講:「我chham你論恩,是父子;論義,是君臣。法律實在bē逃避--tit,總是恩情也oh-tit割也。你若果然會改過換新ho͘h,我願chham你鬥受罪。」即時家己扑一蕊目珠起來,kah Hêng-tiōng也扑in太子一目。太子傷心到極慘慼反悔從前ê失錯,大聲講:「我ê父坐位,chiah-n̍i̍h尊,年歲,chiah-n̍i̍h老,來替我受苦,我心m̄是柴--ê、石--ê,我beh thài會忍tit--leh?自hit時清心寡欲,洗thōa德行,改過換新,到尾果然做好人君,通國ê百姓將這起事kā伊流傳o-ló,又koh一個一嘴數念國王ê德行,稱呼太子ê gâu,hit個淫亂ê風俗,也因為án-ne有較冷--去。
Khì-chin-chú teh phoe-phêng kóng, Thiⁿ-ē bô hit-hō m̄-thiàⁿ-kiáⁿ ê pē; hām- lo̍h-chōe, pē kap i siū hêng-hoa̍t, kàu āu-lâi kiáⁿ ē hiáu-tit hoán-hōe kái-kò, hō͘ pē lâi tit-tio̍h hiàn ê kiáⁿ. lâng chai hit ê kiáⁿ ē ké-pìⁿ chiông-chiân ê chhò- gō͘, kiám iā sòa chai sī tùi hit-ê pē ê ēng- sim kàu-hiah-nī khó͘ lâi--ê mah? Taⁿ Thiⁿ-pē chhòng-chō lâng-lūi, khòaⁿ-chò ì-ài ê kiáⁿ; lâng kì-jiân hoān chōe, i nā chiàu kong-gī ēng thiⁿ-lí lâi chek-hoa̍t--lán, m̄-kú hāi-tio̍h in-chêng, nā in-ūi su- chêng it-bī lâi sià-bián--lán, m̄-kú hāi- tio̍h kong-gī. Só͘-í chiah hòa-sin kàng- lo̍h sè-kan, miâⁿ-chò Iâ-so͘, lâi thè-lâng siū-khó͘, kiù chiah-ê bān-peh-sèⁿ; lūn jîn-ài iā kàu, lūn kong-gī iā chīn; si̍t-chāi sī chin bô-tā-ôa ê khó͘-sim. Khòaⁿ Lô-má 3:26. Lâng siat-sú ē hiáu-tit sé- tû ōaⁿ-sin, í-keng pò i-ê tōa-in, bān-hūn iā pò bô chi̍t-hūn. Hit-hō kiān-koai put- siū kàu-hòa--ê chóng bē-bián--tit tio̍h hō͘ I khiàn-chek. Che m̄-sī Thiⁿ-pē khì- choa̍t lâng, si̍t-chāi sī lâng ka-tī khì- choa̍t lah! Khì -chin-chú teh批評講:「天下無hit號m̄疼子ê父;陷落罪,父kap伊受刑法,到後來子來會曉tit反悔改過,hō͘父來得著gâu ê子。人知hit個子會改變從前ê錯誤,kiám 也續知是對hit個父ê用心到hiah-n̍i̍h苦來--ê mah?今天父創造人類,看做意愛ê子,人既然犯罪,伊若照公義用天理來責罰咱,hit害著恩情;若因為私情一味來赦免咱,hit害著公義,所以才化身降落世間,名做耶穌,來替人受苦,救chiah-ê萬百姓,論仁愛也夠,論公義也真,實在是真bê-tā-ôa ê苦心。看羅馬3:26「人設使會曉tit洗除換新,已經報伊ê大恩,萬分也報無一分。」Hit號kiān-koai不受教化--ê 總bē免tit著hō͘伊譴責,這m̄是天父棄絕人,實在是人家己棄絕--lah!
(Tâi-lâm-hú-siâⁿ kàu-hōe-pò tē 17 tiuⁿ, 1886 nî 11 goe̍h) (台南府城教會報第17張,1886年11月)
回上一頁    清國時代,   1886年,   散文