首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有47個段落,84個語句,2008個語詞,2844個音節
An-lo̍k ke_13 安樂街_13
Bô chù-bêng 無注明
Tē cha̍p-saⁿ Chiuⁿ 第十三章
Kòe kúi-nā nî kú tú-tio̍h hā-thiⁿ ke̍k-joa̍h ê sî- chūn, kheh-tiàm ê lāi-bīn iû-goân kap Tok-hui Lī-su-tē saⁿ-kap tòa hit sî siāng chi̍t-iūⁿ; ū lōa- chē gín-ná tī hit lāi-bīn teh chhá-nāu, ia̍h ū sio- chìⁿ-chhùi--ê. 過幾若年久抵著夏天極熱 ê 時陣,客店 ê 內面猶原佮 Tok-hui Lī-su-tē 相佮 tòa hit時像一樣;有偌濟囡仔 tī hit內面 teh 吵鬧,亦有sio-chìⁿ-嘴--ê。
Hit ê só͘-chāi ū hóe-hun kāu, thô͘-soa ia̍h chhàu- hiān, si̍t-chāi lap-cheh láu-chau bē-kham-tit khiā- khí. Lī-su-tē ji̍p lāi-bīn sim-lāi siūⁿ chit ê só͘-chāi iáu-kú sī lī An-lo̍k-ke put-chí hn̄g. Hit ê 所在有火薰厚,土砂亦臭hiān,實在lap-cheh láu-chau bē-kham-tit企起。Lī-su-tē 入內面心內想這個所在iáu-kú 是離安樂街不止遠。
Sui-jiân sī án-ni, i sim-lāi kì-liām chit ê tē-hng, pí kì-liām i só͘ kàu kóng tō-lí kap tha̍k-chheh ê tē- hng, koh-khah pek-chhiat, in-ūi i m̄ káⁿ bē-kì-tit chiông-chêng bô chhù ê sî siông-siông tī chit tiàm- lāi khiā-khi; ia̍h m̄ káⁿ bē-kì-tit chit ê phòa-lâu. Chit ê phòa-lâu sī i-ê lāu-bó sí liáu-āu thâu-chi̍t- pái lâi tòa ê só͘-chāi chiū sǹg chò sī ke. 雖然是 án-ni,伊心內紀念這個地方,比紀念伊所到講道理佮讀書 ê 地方,koh-較迫切,因為伊m̄敢bē記得 從前無厝 ê 時常常 tī 這店內企起;亦 m̄敢bē記得這個破樓。這個破樓是伊 ê老母死了後頭一擺來tòa ê 所在就算做是家。
Kin-á-ji̍t nā beh chiūⁿ-khì phòa-lâu tú peh lâu- thui chiū siūⁿ-khí thâu-chi̍t-pái lâi chia ê sî pê tī Tok-hui mn̂g-gōa teh thiaⁿ khîm-tiāu. Chit ê Khîm sī I lāu-peh beh sí ê sî só͘ hō͘ I chò kì-liām-ê. 今仔日若 beh 上去破樓抵 peh樓梯就想起頭一擺來chia ê 時pê tī Tok-hui 門外teh 聽琴調。這個琴是伊老伯 beh 死 ê 時所hō͘ 伊做記念--ê。
Tùi hit sî kàu kin-á-ji̍t i lóng bô lī-khui; i ū-sî ū tām-po̍h êng chiū choān chi̍t kòe, in-ūi i ài chit ê khek-tiāu; só͘ ke̍k-ài--ê khiok sī tē sì tiāu. Ū-sî Bí-lī ko͘-niû lâi khòaⁿ i, ia̍h ài choān chit-ê khîm, in-ūi chi̍t-ē choān chiū hō͘ i siūⁿ-khí chò gín-ná ê sî-chūn. Hiān-chāi i kè-chhut-mn̂g chheng-chò Thài-thài; i-ê tiōng-hu sī chi̍t ūi ê Bo̍k-su tú-tú koán-tio̍h Lī-su-tē só͘ khì thoân-tō ê tē-hng. Tùi hit時到今仔日伊攏無離開;伊有時有淡薄閒就轉一kòe,因為伊愛這ê 曲調;所極愛--ê 卻是第4調。有時Bí-lī 姑娘來看伊,亦愛轉這個琴,因為一個轉就hō͘ 伊想起做囡仔 ê 時陣。現在伊嫁出門稱做太太;伊 ê 丈夫是一位 ê 牧師抵抵管著 Lī-su-tē 所去傳道ê 地方。
Chit ê Thài-thài put-chí siàu-liām chit ê siàu- liân ê thoân-tō sian-siⁿ, koh siông-siông mn̄g kiông-khó͘ lâng ê sū-chêng; nā sī ē-tit-thang pang-chān ê, i ia̍h pang-chān; nā sī ē-tit-thang pún-sin khì khòaⁿ-ê, i ia̍h khì khòaⁿ. 這個太太不止數念這個少年ê 傳道先生,koh常常問窮苦人 ê 事情;若是會得thang幫贊 ê,伊亦幫贊;若是會得thang本身去看--ê,伊亦去看。
Hit-sî Lī-su-tē kàu phòa-lâu chhut-lâi khui- mn̂g--ê chiū-sī chit ê Bí-lī Thài-thài, sī in-ūi lâi khòaⁿ kiông-khó͘ ê hū-jîn-lâng. Hit-tia̍p chiū mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí ē-kì-tit hiàng-sî lán nn̄g lâng tī chit só͘-chāi á-bē-kì-tit?" Hit時Lī-su-tē 到破樓出來開門--ê 就是這個Bí-lī 太太,是因為來看窮苦 ê 婦人人。Hit-tia̍p 就問Lī-su-tē 講:「你會記得hiàng時咱兩人tī 這所在抑bē記得?」
Lī-su-tē kóng, "Put-chí ē-kì-tit, chiông-chêng tī chit só͘-chāi ū lán tāi-ke sì-ê lâng, hiān-sî ū nn̄g ê lâng í-keng kàu êng-kng ê siâⁿ." Hit-tia̍p Thài-thài lâu-ba̍k-sái kóng, "In tāi-ke tī An-lo̍k-ke teh thèng-hāu lán." Lī-su-tē 講:「不止會記得,從前tī 這所在有咱大家4個人,現時有2個人已經到榮光 ê 城。」 Hit-tia̍p 太太流目屎講:「In 大家tī 安樂街 teh 聽候咱。」
Lūn-kàu hit ê tiàm-lāi ê lâu pí tāi-seng ê sî koh khah phòa-sńg; thang-á-mn̂g-téng ê po-lê lóng phah-phòa; sīm-chì ēng chóa lâi pó͘-that; hit ê tē-pán ia̍h hiú-nōa. 論到hit ê店內 ê 樓比第先 ê 時koh較破損;窗仔門頂 ê 玻璃攏打破;甚至用紙來補that;hit ê地板亦朽爛。
Lī-su-tē teh kiâⁿ chhin-chhiūⁿ ū beh lap--lo̍h- khì ê khoán-sit. Í-keng kàu sè-keng-chhù ê lāi- bīn, chiū tiám-hóe chē-teh kap ū pīⁿ ê hū-jîn-lâng kóng-ōe. Lī-su-tē teh行親像有 beh lap--落去 ê 款式。已經到細間厝 ê 內面,就點火坐teh 佮有病ê 婦人人講話。
Hit ê hū-jîn-lâng kóng, "Pēⁿ bē hó, liân chi̍t- tiám-á ia̍h bô khah hó, chiàu góa khòaⁿ bē hó lah." Hit 個婦人人講:「病bē好,連一點仔亦無較好,照我看bē好lah。」
Lī-su-tē kóng, "Góa kah lí chò-ê, lí ū chò á-bô?" Lī-su-tē 講:「我教你做--ê,你有做抑無?」
Ìn kóng, "Góa chò lah, góa kóng kúi-nā-piàn ná kóng ná oh-tit siū." 應講:「我做lah,我講幾若遍那講那難得受。」
Ui-le̍k Thài-thài mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí kah i kóng sím-mi̍h?" Ui-le̍k 太太問 Lī-su-tē 講:「你教伊講啥物?」
Ìn kóng, "Sī kah i liām nn̄g kù ê kî-tó-bûn tùi Chú khún-kiû kóng, Chú siúⁿ-sù góa Sèng-sîn hō͘ góa chai góa sī sím-mi̍h hō ê lâng." 應講:「是教伊念兩句 ê 祈禱文對主懇求講,主賞賜我聖神 hō͘我知我是啥物號 ê 人。」
Hū-jîn-lâng koh kóng, "Góa phah sǹg Chú í- keng hō͘ góa chai, in-ūi khí-thâu góa ka-tī m̄-chai sī ū chōe ê lâng, chím-má teh siūⁿ góa ê chōe chhin-chhiūⁿ ji̍t iām hóe to̍h chi̍t-poaⁿ-iūⁿ; mî--sî tī chhn̂g-téng bē-khùn-tit, iû-goân sī án-ni teh siūⁿ." 婦人人koh 講:「我打算主已經hō͘ 我知,因為起頭我家己m̄知是有罪 ê 人,chím-má teh 想我ê 罪親像日炎火著一般樣;mî--sî tī 床頂bē睏得,猶原是 án-ni teh 想。」
Lī-su-tē kóng, "Kin-á-ji̍t koh chiong nn̄g kù ê kî-tó-bûn siá tī chóa-bīn-n̍i̍h, hō͘ lí thang tha̍k chiū-sī siá, 'Kiû Chú siúⁿ-sù góa Sèng-sîn hō͘ góa chai Iâ-so͘ sī sím-mi̍h khoán-sit. ' Siōng-tè í-keng thiaⁿ-kìⁿ lí khí-thâu nn̄g kù ê kî-tó. Lí beh sìn i, i ia̍h tek-khak thiaⁿ lí án-ni kóng; i nā hō͘ lí sim- lāi chai Iâ-so͘ sī sím-mi̍h khoán, lí tek-khak ē hoaⁿ-hí, in-ūi Iâ-so͘ beh sià-bián lí ê chōe beh tam- tng lí ê tāng tàⁿ." Lī-su-tē 講:「今仔日koh 將兩句 ê 祈禱文寫tī 紙面n̍i̍h,hō͘ 你thang讀就是寫,求主賞賜我聖神 hō͘ 我知耶穌是啥物款式。上帝已經聽見你起頭2句 ê 祈禱。你beh 信伊,伊亦的確聽你án-ni 講;伊若 hō͘ 你心內知耶穌是啥物款,你的確會歡喜,因為耶穌 beh 赦免你ê 罪 beh 擔當你ê 重擔。」
Chóa-bīn siá hit nn̄g kù ê kî-tó-bûn pīⁿ lâng chiū liām, Liām-liáu Thài-thài the̍h chi̍t pún chheh chhut-lâi tha̍k hō͘ i thiaⁿ; chiū-sī sè-pún ê Sin-iok; chheh-phôe sī lâm-sek, kàu kin-á-ji̍t í- keng kū-siùⁿ, kim-piⁿ ia̍h bē kng lah. Chit pún chheh m̄-sī chit-tia̍p taⁿ-chiah the̍h kàu chit keng phòa-lâu; cha̍p gō͘ nî chêng Thài-thài ê lāu-bó lâi, kap Tok-hui só͘ liām ê, ia̍h sī chit pún chheh. Thài-thài put-chí ài-sioh, in-ūi i lāu-bó só͘ ài tha̍k ê só͘-chāi ū chò kì-hō, ia̍h ū kì kúi chat chheh, ko͘-niû siông-siông ài tha̍k. Kin-á-ji̍t tùi hū-jîn- lâng tha̍k ê chiū-sī, "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-chheng lán tāi-ke lóng-chóng ê chōe." 紙面寫hit 2句 ê 祈禱文病人就念,念了太太提一本冊出來讀hō͘ 伊聽;就是細本 ê 新約;冊皮是藍色,到今仔日已經舊相,金邊亦bē 光lah。這本冊m̄是這tia̍p 今chiah 提到這間破樓;15年前太太 ê 老母來,佮 Tok-hui 所念--ê,亦是這本冊。太太不止愛惜,因為伊老母所愛讀ê 所在有做記號,亦有記幾節冊,姑娘常常愛讀。今仔日對婦人人讀 ê 就是:「上帝 ê 子耶穌基督ê血的確洗清咱大家攏總ê 罪。」
Thài-thài chiū chiong chit chat chheh ké-bêng kóng, "Put-lūn sím-mi̍h lâng kàu Iâ-so͘ ê bīn- chêng, i lóng kam-goān kiù i, i-ê hoeh kàu-gia̍h sio̍k lâng lóng-chóng ê chōe." 太太就將這節冊解明講:「不論啥物人到耶穌 ê 面前,伊攏甘願救伊,伊 ê 血到額贖人攏總 ê 罪。」
Hit ê pīⁿ-lâng thiaⁿ-kìⁿ che ōe chiū ū jia̍t-sim it-tio̍h beh thiaⁿ ê khoán-sit. Lī-su-tē kóng, "Góa put-chí ài Thài-thài tú-á só͘ kóng ê Sèng-chheh, in-ūi góa chá nî tē-jī pái kàu hōe-tn̂g Úi sian-siⁿ só͘ kóng--ê, chiū-sī chit chat. Hit ê 病人聽見 che 話就有熱心 憶著 beh 聽 ê 款式。Lī-su-tē 講:「我不止愛太太抵仔所講 ê 聖冊,因為我早年第2擺到會堂Úi--先生所講--ê,就是這節。
Góa thiaⁿ-liáu ke̍k hoaⁿ-hí iáu ē-kì-tit hit-chi̍t- ji̍t tò-lâi chi̍t-thàu-cháu ài kā Tok-hui kóng chit ê hó siau-sit." 我聽了極歡喜iáu 會記得 hit一日倒--來一透早 ài kā Tok-hui 講這個好消息。」
Thài-thài kóng, "Lí pí chiông-chêng koh-khah chai chit ê ōe sī chin-si̍t á-bô?" 太太講:「你比從前koh較知這個話是真實抑無?」
Lī-su-tē kóng, "M̄-nā góa chai, lāu Tok-hui koh khah chai sī chin-si̍t." Lī-su-tē 講:「M̄-nā 我知,老Tok-hui koh 較知是真實。」
Ui-le̍k Thài-thài kap Lī-su-tē saⁿ-tàng kiâⁿ kàu 95 lâu-thui Lī-su-tē kóng, "Lí iáu ū tām-po̍h êng- kang thang khì khòaⁿ lâu-chú á-bô? Lí nā ē thang khì, i tek-khak hoaⁿ-hí, i-ê pīⁿ siong-tiōng, góa khòaⁿ i khoài-khoài ē sí." Ui-le̍k 太太佮 Lī-su-tē 相同行到樓梯 Lī-su-tē 講:「你iáu 有淡薄閒工thang去看樓主抑無?你若會thang去,伊的確歡喜,伊 ê 病傷重,我看伊快快會死。」
Thài-thài chiū kap i chò-hóe khì. Lī-su-tē phah-mn̂g; ū chi̍t ê kò͘ pīⁿ ê siàu-liân hū-jîn-lâng lâi khui mn̂g, in nn̄g lâng ji̍p-khì. Lâu-chú tó tī bîn-chhn̂g-téng, tiap-á-kú thí-khui ba̍k-chiu khòaⁿ- kìⁿ Lī-su-tē, chiū ū móa-bīn echhîo-iông. Chit ê tiàm-chú hiān-sî sī loán-jio̍k ê lāu hū-jîn-lâng; ū kúi-nā nî kú bô liāu-lí tiàm-lāi ê tāi-chì. I tùi Lī-su-tē kóng, "Lí lâi put-chí hó, góa sî-sî khek- khek teh ǹg-bāng lí lâi." 太太就佮伊做夥去。Lī-su-tē 扑門;有一個顧病 ê 少年婦人人來開門,in 兩人入去。樓主倒tī眠床頂,tiap仔久thí開目珠看見Lī-su-tē,就有滿面 ê笑容。這個店主現時是軟弱 ê 老婦人人;有幾若年久無料理店內 ê 事誌。伊對Lī-su-tē 講:「你來不止好,我時時刻刻teh 向望你來。」
Lī-su-tē kóng, "Kin-á-ji̍t Ui-le̍k Thài-thài kap góa saⁿ-tâng lâi." Lī-su-tē 講:「今仔日 Ui-le̍k 太太佮我相同來。」
Lâu-chú kóng, "To-siā Ui-le̍k Thài-thài kì-liām góa chit ê lāu koh ū pīⁿ ê lâng." 樓主講:「多謝Ui-le̍k 太太紀念我這個老koh 有病 ê 人。」
Ui-le̍k Thài-thài mn̄g kóng, "Lí bat Lī-su-tē kiám m̄-sī tùi siàu-liân chiū bat i mah?" Ui-le̍k 太太問講:「你bat Lī-su-tē敢m̄是對少年就bat 伊mah?」
Ìn kóng, "Bô chhò, i taⁿ-chiah lâi ê sî-chūn, chhēng chi̍t niá phòa-saⁿ, seng-khu ùi-léng pak- tó͘ iau-gō, góa khòaⁿ-liáu chiū khó-liân i, in-ūi pí tiàm-lāi ê gín-ná tāi-ke khah láu-si̍t; góa siông- siông the̍h chhun ê tiám-sim hō͘ i chia̍h." 應講:「無錯,伊今chiah來 ê 時陣, 穿一領破衫,身軀畏冷腹肚枵餓,我看了就可憐伊,因為比店內ê 囡仔大家較老實;我常常提偆 ê 點心hō͘ 伊食。」
Lī-su-tē kóng, "Lí pún-jiân sī án-ni, khoán-thāi góa chin hó." Lī-su-tē 講:「你本然是án-ni,款待我真好。」
Lâu-chú kóng, "Che bē-sǹg-tit chin hó, góa só͘ hō͘ lí--ê put-kò sī chi̍t-tiám-á ê léng-chhài, léng- pn̄g; lí lâi kàu góa chit só͘-chāi sī tòa thiⁿ-téng ê bí-niû lâi hō͘ góa kàu-gia̍h ēng." 樓主講:「Che bē算得真好,我所hō͘ 你--ê 不過是一點仔 ê 冷菜、冷飯;你來到我這所在是 tòa 天頂 ê 米糧來 hō͘ 我到額用。」
Ui-le̍k Thài-thài kóng, " Lī-su-tē ah, góa thiaⁿ- kìⁿ Pe̍h lâu-chú ê ōe put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi góa chai Chú pó-pì lí, hō͘ lí chò i-ê kang ū èng-giām bô ka-la̍uh tī khang-khang." Ui-le̍k 太太講:「 Lī-su-tē ah,我聽見白樓主 ê 話不止歡喜,因為我知主保庇你,hō͘你做伊 ê 工有應驗無ka落 tī 空空。」
Lâu-chú tùi Ui-le̍k Thài-thài kóng, "Si̍t-chāi bô ka-la̍uh tī khang-khang, m̄-nā góa chi̍t lâng án-ni in-ūi lí, kap lí ê lāu-pē, ūi-tio̍h chit ê gín- ná só͘ chò-ê kám-siā Chú, koh ū lōa-chē lâng chit ê khoán-sit; to̍k-to̍k bô chi̍t lâng pí góa koh ' khah kám-siā--ê. Chiông-chêng góa sim-lāi o͘-àm, kap bô thiaⁿ tō-lí ê lâng chi̍t-poaⁿ-iūⁿ, in-ūi Lī-su- tē lâi tha̍k Sèng-chheh ké-soeh Iâ-so͘ ê sèng-tō, kóng kàu bêng-bêng-pe̍k-pe̍k; hiān-sî góa chai góa ê chōe tit-tio̍h sià-bián, Chú hoaⁿ-hí ín-chhōa góa khì kàu An-lo̍k-ke." 樓主對 Ui-le̍k 太太講:「實在無ka落tī 空空,m̄-nā 我一人án-ni 因為你,佮你ê 老父,為著這個囡仔所做ê 感謝主,koh有偌濟人這個款式;獨獨無一人比我koh較感謝--ê。從前我心內黑暗,佮無聽道理 ê 人一般樣,因為Lī-su-tē 來讀聖冊解說耶穌 ê 聖道,講到明明白白;現時我知我ê 罪得著赦免,主歡喜引chhōa 我去到安樂街。」
In hia tāi-ke koh kóng kúi-kù-ōe Ui-le̍k Thài- thài tò-khì. Lī-su-tē chiū tùi pa̍t só͘-chāi khì; he̍k-sī khì phian-phian ê só͘-chāi; he̍k-sī khì phòa- lâu; he̍k-sī khì chē-chē kiông-khó͘ lâng ê tiàm-lāi; i it-ti̍t kiâⁿ kàu ê-hng; bô lūn kàu tó-lo̍h to sī teh iā oa̍h-miā ê chéng-chí, chiū-sī Sèng-chheh só͘-kóng ê tō-lí. In hia 大家koh 講幾句話 Ui-le̍k 太太倒--去。Lī-su-tē 就對別所在去;或是去 phian-phian ê 所在;或是去破樓;或是去濟濟窮苦人 ê店內;伊一直行到e昏;無論到佗落都是 teh 掖活命 ê 種籽,就是聖冊所講ê 道理。
Tī hit pún-chheh-lāi ū ta̍k lâng só͘ khiàm-ēng ê in-tián; ū pêng-an, sī ūi-tio̍h hō͘ chōe-kòe ap chè ê lâng; ū an-ùi, sī ūi-tio̍h iu-chhiû ê lâng; i hioh-khùn, sī ūi-tio̍h tio̍h-bôa ià-lán ê lâng; ū chí sī, sī ūi-tio̍h giâu-gî bê-he̍k ê lâng; ū ǹg-bāng sī ūi-tio̍h beh sí ê lâng. Tī hit本冊內有逐人所欠用ê 恩典;有平安,是為著 hō͘ 罪過壓制 ê 人;有安慰,是為著憂愁 ê 人;伊歇睏,是為著著磨厭lán ê 人;有指示,是為著 giâu疑;迷惑 ê 人;有向望是為著 beh死ê 人。
Lī-su-tē ài kàu hit só͘-chāi, tāi-seng kiû Chú kàng-lo̍h Sèng-sîn chí-sī só͘ eng-kai kóng ê ōe, hō͘ chi̍t-ē khui-chhùi chiū kóng--chhut-lâi; bô lūn phah sím-mi̍h lâng ê mn̂g beh ji̍p-khì, sim-lāi tāi-seng kiû Chú kóng, "Chú lí sī chai lâng ê sim, kin-á- ji̍t tio̍h hō͘ góa chi̍t ê hó ki-hōe, thang thè lí chò kang, ia̍h kiû lí tī chit ê sî chí-sī góa kóng só͘ eng-kai kóng ê ōe." Lī-su-tē愛到hit所在,第先求主降落聖神指示所應該講 ê 話,hō͘ 一個開嘴就講--出來;無論扑啥物人 ê 門 beh 入去,心內第先求主講:「主你是知人 ê 心,今仔日著hō͘ 我一個好機會,thang替你做工,亦求你tī 這個時指示我講所應該講 ê 話。」
Lī-su-tē ū chit-iūⁿ khiam-pi ê sim óa-khò Chú chū-jiân Chú pó-pì i, hō͘ i siông-siông tit-tio̍h ki- hōe ē thàn án-ni-siⁿ lâi chò Chú ê kang. Hoān nā kiông-khó͘ ê pīⁿ-lâng chhiáⁿ i lâi, kap i tha̍k chheh kî-tó; gín-ná tāi-ke lóng thiàⁿ i, tio̍h-bôa ià-siān kiông-khó͘ ê hū-jîn-lâng m̄ kiaⁿ chhiân kang chē-teh thiaⁿ i tha̍k Sèng-chheh kap só͘ siá teh an-ùi lâng ê ōe. I kui-ji̍t ū chit hō ê kang siông-siông gū-tio̍h thèng-hāu teh-beh thiaⁿ Chú hok-im ê lâng. Lī-su-tē 有這樣謙卑 ê 心倚靠主自然主保庇伊,hō͘ 伊常常得著機會會趁 án-ni-siⁿ 來做主ê 工。凡若窮苦 ê 病人請伊來,佮伊讀冊祈禱;囡仔大家攏疼伊,著磨厭siān 窮苦 ê 婦人人 m̄驚 chhiân工坐teh 聽伊讀聖冊佮所寫teh 安慰人 ê 話。伊歸日有這號 ê 工常常遇著聽候 teh-beh 聽主福音 ê 人。
I ta̍k mî-hng chin lán, lóng bô iàu-kín; in-ūi m̄ káⁿ bē-kì-tit Tok-hui hit-tia̍p beh sí ê iu-chhiû só͘ iu-chhiû-ê chiū sī bô ki-hōe thang hián-chhut ài Chú ê sim, thè Chú khì chò kang; só͘-í Lī-su-tē siông-siông kám-siā Chú in-ūi Chú siúⁿ-sù i chit ê kóng tō-lí ê chit-jīm. 伊逐暝昏真lán,攏無要緊;因為m̄敢bē記得 Tok-hui hit-tia̍p beh死ê憂愁所憂愁ê 就是無機會thang顯出愛主ê 心,替主去做工;所在 Lī-su-tē 常常感謝主因為主賞賜伊這個講道理 ê 職任。
Hiān-sî Lī-su-tē khiā-khí tī chi̍t-tiâu ê sió-ke lī chiông-chêng i tòa ê kheh-tiàm bô lōa-hn̄g. Tāi-seng i in-ūi ài an-chēng ê só͘-chāi khì khiā tī siâⁿ-gōa; āu-lâi in-ūi siâⁿ-lāi ê kan-khó͘ lâng, mî-- sî ài kap i kóng-ōe, ū tāi-chì ài kap i siong-liông; só͘-í iû-goân poaⁿ ji̍p siâⁿ-lāi; siông-siông ū lâng lâi tùi i sò͘ kan-khó͘ ê tāi-chì chi̍t-mî lóng put-tn̄g. Hit ê siông-siông lâi kap i kóng-ōe-ê chiū-sī siàu- liân ū chhiú-gē ê lâng. 現時Lī-su-tē企起 tī 一條 ê 小街離從前伊 tòa ê 客店無偌遠。第先伊因為愛安靜 ê 所在去企 tī城外;後來因為城內 ê 艱苦人,暝--時愛佮伊講話,有事誌愛佮伊商量;所在猶原搬入城內;常常有人來對伊訴艱苦 ê 事誌 一暝攏不斷。Hit個常常來佮伊講話-ê 就是少年有手藝ê 人。
Lī-su-tē ta̍k lé-pài ê tiong-kan tēng chi̍t ê ji̍t, kā in tāi-ke siat-li̍p chi̍t ê kî-tó-hōe; che sī ke̍k pang-chān in kiâⁿ Thian-tông ê lō͘-chām. Ū chi̍t- ji̍t tò-lâi i tòa ê só͘-chāi, thiaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê siaⁿ-im hō͘ i put-chí kî-koài, chiū-sī kū-khîm; in-ūi i hoan- hù lâu-chú ê gín-ná nā-sī i bô tī-teh chhian-bān m̄ thang loān-loān tín-tāng. Chit-tia̍p m̄ chai sī sím-mi̍h lâng teh tín-tāng, sim-koaⁿ put-chí lún chit ê khîm kiaⁿ-liáu phah-pháiⁿ-khì. Hoān-nā gín- ná ài choān khîm, i chiū siūⁿ-khí Tok-hui oa̍h-teh ê sî-chūn, hoan-hù i bān-bān-choān, chit-kù-ōe. Lī-su-tē 逐禮拜 ê 中間訂一個日,kā in 大家設立一個祈禱會;che 是極幫贊 in 行天堂 ê 路站。有一日倒--來伊tòa ê 所在,聽見有一個聲音hō͘ 伊不止奇怪,就是舊琴;因為伊番咐樓主 ê 囡仔若是伊無 tī-teh 千萬m̄-thang亂亂振動。這tia̍p m̄知是啥物人 teh 振動,心肝不止lún這個琴驚了扑歹去。凡若囝仔愛轉琴,伊就想起 Tok-hui活teh ê 時陣,番咐伊慢慢轉,這句話。
Chit-tia̍p i kap Tok-hui sī chhiūⁿ chi̍t-ê ì-sù. Lí-su-tē kín-kín beh peh chiūⁿ lâu khì khòaⁿ. Kàu lâu-thui tú-tú gū-tio̍h lâu-chú kóng: “Ū lâng-kheh tī hit lāi-bīn thèng-hāu put-chí kú lah.” 這tia̍p 伊佮 Tok-hui 是像一個意思。Lī-su-tē 緊緊 beh peh上樓去看。到樓梯抵抵遇著樓主講:「有人客 tī hit內面聽候不止久lah。」
Lī-su-tē sak-mn̂g ji̍p-khì, saⁿ-kìⁿ chai sī Úi sian- siⁿ tī hit lāi-bīn teh chē choān khîm. In nn̄g lâng ū kúi-nî-kú bô kìⁿ-bīn, in-ūi Úi sian-siⁿ poaⁿ-khì pa̍t só͘-chāi thoân tō-lí. Chit pái ài tī kū-té ê só͘- chāi kòe chi̍t lé-pài, chi̍t sim ài thoân-tō, chi̍t sim ài chai Lī-su-tē kīn-lâi ê chêng-hêng, iáu ū chò Chú ê kang á bô, iáu ū ǹg-bāng An-lo̍k-ke á bô. In nn̄g lâng saⁿ-kìⁿ-bīn put-chí chhin-jia̍t,ia̍h ū kóng-khí lōa-chē-ōe. Úi sian-siⁿ khòaⁿ chit ê khîm pí Tok-hui tī-teh ê sî koh khah láu-chau chiū sûi chhùi kóng, "Chit ê lāu khîm iáu tī-teh mah?" Lī-su-tē kóng, "Chit ê khîm iáu kap góa chò- hóe tòa, lóng m̄ bat lī-khui, góa bat èng-ún lāu- peh án-ni, che sī i beh sí hō͘ góa chò kì-liām--ê khek-tiāu, góa chiū siūⁿ-tio̍h lāu Tok-hui koh siūⁿ- tio̍h chit-cha̍p-gō͘ nî i tī êng-kng ê siâⁿ m̄ chai àn-cháiⁿ-iūⁿ hoaⁿ-hí khoài-lo̍k." Lī-su-tē sak門入去,相見知是Úi--先生tī hit內面 teh 坐轉琴。In 兩人有幾年久無見面,因為Úi--先生搬去別所在傳道理。這擺愛 tī 舊底 ê 所在過一禮拜,一心ài傳道,一心ài知 Lī-su-tē 近來 ê 情形,iáu 有做主ê 工抑無,iáu有向望安樂街抑無。In二人相見面不止親熱,亦有講起偌濟話。Úi--先生看這個琴比 Tok-hui tī-teh ê 時 koh較láu-chau 就隨嘴講:「這個老琴 iáu tī-teh mah?」Lī-su-tē 講:「這個琴 iáu 佮我做夥 tòa,攏m̄ bat 離開,我bat 應允老伯 án-ni,che是伊beh死hō͘ 我做紀念--ê 曲調,我就想著老 Tok-hui koh 想著這15年伊 tī 榮光 ê 城 m̄知 àn- cháiⁿ-iūⁿ歡喜快樂。」
Úi sian-siⁿ kóng, "Lí ē-kì-tit chiông-chêng ia̍h kam-goān ì-ài khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke á-bē-kì- tit?" Úi--先生講:「你會記得從前亦甘願意愛快快到安樂街抑bē記得?」
Ìn kóng, "Góa put-chí ē-kì-tit, chit-tia̍p góa iáu-kú ài-beh khì: nā-sī Chú ê chí-ì beh lâu góa, góa ia̍h kam-goān tiàm sè-kan ke chò tām-po̍h kang. Góa khòaⁿ sè-kan ê kang chin-chē, góa só͘ ē chò-ê pí-phēng lâng só͘ eng-kai-tio̍h chò-ê, put- kò chhin-chhiūⁿ hái-tiong-ng chi̍t-ti̍h-á chúi; chit ê só͘-chāi ū kúi-pah ê lâng, góa phah-sǹg tit-tio̍h pang-chān-ê, put-kò sī kúi-ê niā-tiāⁿ, góa chin ūi chit-hō sū tam-iu." 應講:「我不止會記得,這tia̍p 我iáu-kú ài-beh 去:若是主ê 之旨意beh 留我,我亦甘願 tiàm 世間加做淡薄工。我看世間 ê 工真濟,我所會做ê 比並人所應該著做ê,不過親像海中央一滴仔水;這個所在有幾百個人,我打算得著幫贊--ê,不過是幾個 niā-tiāⁿ,我真為這號事擔憂。」
Úi sian-siⁿ kóng, "Pún-jiân sī án-ni, lán ē-chò- ê, he̍k-sī cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn, á-sī chheng-hūn ê chi̍t-hūn iàu-kín tio̍h chīn-tiong ê sim khì chò thang hō͘ Chú kóng lán sī chīn sim, chīn khùi-la̍t chò-ê." Úi--先生講:「本然是 án-ni,咱會做ê,或是十份ê 一份, 抑是千份 ê 一份要緊著盡忠 ê 心去做thang hō͘ 主講咱是真心,盡氣力做ê。」
Kóng-liáu Úi sian-siⁿ kap Lī-su-tē pîⁿ-pîⁿ kūi- lo̍h kî-tó kiû Chú hō͘ i chiâⁿ só͘-chò ê kang, tùi kan-khó͘ ê só͘-chāi ín-chhōa lâng kàu Iâ-so͘ ê bīn- chêng, hō͘ i lóng ē-tit kàu Tok-hui í-keng kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ, tī hit só͘-chāi tit-tio̍h chit ê ke thang khiā-khí. 講了 Úi--先生佮 Lī-su-tē 瀕瀕跪落祈禱求主hō͘ 伊成所做 ê 工,對艱苦 ê 所在引chhōa 人到耶穌 ê 面前,hō͘ 伊攏會得到Tok-hui 已經到hit ê 榮光 ê 城,tī hit所在得著這個街thang企起。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說