首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有37個段落,69個語句,1439個語詞,2101個音節
An-lo̍k ke_09 安樂街_09
Bô chù-bêng 無注明
Tē káu Chiuⁿ 第九章
Lī-su-tē tùi tn̂g-lāi tò-lâi, chiong só͘ ē-kì-tit ê lóng kā Tok-hui kóng, koh liām hit chhiú si ê tē saⁿ chat. Tok-hui chiū kóng, "Nā-sī án-ni Chú ē- tit-thang khoài-khoài kà-sī ín-chhōa góa, in-ūi sî- chūn liâm-piⁿ kàu lah." Lī-su-tē 對堂內倒--來,將所會記得 ê 攏kā Tok-hui 講,koh 念hit首詩 ê 第3節。Tok-hui 就講:「若是án-ni 主會得thang快快教示引chhōa 我,因為時陣liâm-piⁿ到lah。」
Lī-su-tē kóng, "Che bô it-tēng ê, kiám-chhái bô kah hiah khoài." Lī-su-tē 講:「Che無一定ê,kiám-chhái 無 kah hiah 快。」
Tok-hui kóng, "Chiàu i-seng só͘ kóng chi̍t-goe̍h- ji̍t ê an-kî í-keng beh kòe-khì lah; góa phah-sǹg lī êng-kng ê siâⁿ bô lōa-hn̄g, kap An-lo̍k-ke put- chí kīn; góa ū-sî hóng-hut khòaⁿ-kìⁿ mn̂g-téng ū kng-nà-nà ê jī." Tok-hui 講:「照醫生所講一月日 ê an-kî 已經 beh 過去--lah;我打算離榮光 ê 城無偌遠,佮安樂街不止近;我有時彷彿看見門頂有光-nà-nà ê 字。」
Lī-su-tē bô ìn i, oa̍t-kòe bīn, thâu-khak thìm-- lo̍h-khì, lún-bē-tiâu háu chi̍t-siaⁿ. Lī-su-tē無應伊,越過面,頭殼thìm--落去,忍bē-tiâu哮一聲。
Tok-hui in-ūi chit ê gín-ná ia̍h siong-sim khí-- lâi, bong Lī-su-tē ê thâu-khak, nn̄g lâng lóng bô kóng-ōe. Kòe chi̍t-sî-á Tok-hui koh kóng, " Lī- su-tē ah, lí kiám ài lâu góa tì An-lo̍k-ke ê mn̂g- kháu mah?” Tok-hui 因為這個囡仔亦傷心起--來,摸 Lī-su-tē ê 頭殼,兩人攏無講話。過一時仔Tok-hui koh 講:「 Lī-su-tē ah,你敢愛留我tì 安樂街 ê 門mah?」
Lī-su-tē kóng, "Góa bô lâu lí ê ì-sù, chóng-sī ū chi̍t-ê iūⁿ, góa kam-goān ì-ài kap lí chò-hóe ji̍p-khì." Lī-su-tē 講:「我無留你ê 意思,總--是有一個樣,我甘願意愛佮你做夥入去。」
Tok-hui kóng, "Góa phah-sǹg Chú lâu lí tī sè- kan, sī hō͘ lí chò i-ê kang; góa sī lāu-lâng, loán- jio̍k, ū pīⁿ, bē-ē chò sím-mi̍h; só͘-í Chú beh kiò góa tò-khì. Lí sī siàu-liân, ū khùi-la̍t ê lâng, thang ēng lín chit-chi̍t-pòe ho̍k-sāi Chú." Tok-hui 講:「我打算主留你tī 世間,是 hō͘ 你做伊 ê 工;我是老人,軟弱、有病,bē會做啥物;所在主beh 叫我倒--去。你是少年,有氣力 ê 人,thang用 lín 這一輩服事主。」
Lī-su-tē thó͘-khùi kóng, "Nā-sī án-ni sim-lāi siūⁿ oa̍h kàu chhin-chhiūⁿ lāu-peh chiah chē hòe, Thian-tông ê mn̂g chiah beh kā góa khui, m̄ chai beh thèng-hāu lōa-kú leh." Lī-su-tē 吐氣講:「若是 án-ni 心內想活到親像老伯 chiah 濟歲,天堂 ê 門 chiah beh kā 我開,m̄知 beh 聽候偌久leh。」
Tok-hui kóng, "Lí tī chia ho̍k-sāi Chú hián- bêng thiàⁿ-Chú ê sim, kiám thang kóng lí m̄ kam- goān mah?" Lī-su-tē sè-á-siaⁿ kóng, "Put-chí kam-goān." Tok-hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ góa nā ē koh oa̍h chi̍t nî, khó-í chīn-sim chīn-khùi-la̍t ho̍k-sāi Chú, hián-chhut ài kèng i-ê sim chiū kam-goān, sim chiong lóng-chóng só͘-ū--ê kap ke̍k bē-siá-tit ê khîm lóng pàng-sak--khì. Chú thè góa pàng-sak sìⁿ-miā siū-khó͘ kàu sí; góa chiông-chêng m̄-chai thang pò-tap, kàu chit-tia̍p to̍k-to̍k chhun kúi-ji̍t nā-tiāⁿ, ē hián-bêng ài kèng-i ê sim, hóng-hut chhin-chhiūⁿ ko͘-hū i-ê tōa in-tián, siūⁿ kàu chiah- ê bē-bián-tit siong-pi." Tok-hui 講:「你tī chia 服事主顯明疼主ê 心,敢thang講你m̄ 甘願 mah?」 Lī-su-tē 細仔聲講:「不止甘願。」 Tok-hui 講:「親像我若會koh活一年,可以真心盡氣力服事主,顯出愛敬伊 ê心就甘願,心將攏總所有--ê 佮極bē-sài得ê 琴攏放sak--去。主替我放sak 性命受苦到死;我從前m̄知thang報答,到這tia̍p 獨獨偆幾日nā-tiāⁿ,會顯明愛敬伊 ê 心,彷彿親像辜負伊 ê大恩典,想到chiah-ê bē免得傷悲。」
Chiông-chêng Tok-hui sī teh an-ùi Lī-su-tē, kàu kin-á-ji̍t i hoán-tńg an-ùi Tok-hui kóng, "Lāu- peh ah, lí tio̍h chiong chit-ê ì-sù kā Iâ-so͘ kóng, i tek-khak bêng-pe̍k." 從前 Tok-hui 是teh 安慰 Lī-su-tē,到今仔日伊反轉安慰Tok-hui 講:「老伯--ah,你著將這個意思 kā 耶穌講,伊的確明白。」
Tok-hui chhiú kiok-kiong pek-chhiat teh khún- kiû kóng, "Chú Iâ-so͘ góa si̍t-chāi thiàⁿ lí, kam- goān pò-tap lí ê in, nā-sī góa chí-ū chhun chi̍t ê lé-pài nā-tiāⁿ, chiū beh sí lah, góa si̍t-chāi sim- koaⁿ kám-siā lí, góa nā ē koh-chài oa̍h kúi-ji̍t hián-chhut si̍t-chāi ê sim thiàⁿ lí, góa chiū-sī chiong lóng-chóng sim-ài--ê lóng pàng-sak--khì, kiû Chú thiaⁿ góa kî-tó bêng-bêng chai góa ê ì-sù, thé-thiap góa sim-lāi só͘ kóng bē-chhut-lâi ê ōe." Tok-hui 手鞠躬迫切 teh 懇求講:「主耶穌我實在疼你,甘願報答你ê 恩,若是我只有偆一個禮拜nā-tiāⁿ,就beh死lah,我實在心肝感謝你,我若會koh再活幾日顯出實在 ê 心疼你,我就是將攏總心愛--ê 攏放sak--去,求主聽我祈禱明明知我ê 意思,體貼我心內所講bē出來 ê 話。」
Tok-hui kóng-liáu, chiū hoan-sin khùn--khì. Tok-hui 講了,就翻身睏--去。
Lī-su-tē iáu-kú óa hóe teh chē; khí-thâu kúi- ji̍t khiok ū khah khòaⁿ-oa̍h tām-po̍h, kàu ê-hng thiaⁿ-kìⁿ Tok-hui chit-kúi-kù ê ōe, liân chiông- chêng ê sū lóng hoan--khí-lâi siūⁿ put-chí tōa-tōa iu-chhiû hoân-ló; sè-kan bô lūn sím-mi̍h lâng nā chí-ū chi̍t ê Pêng-iú hut-jiân beh éng-oán lī-khui, i-ê sim tek-khak bē an-jiân, pí-phēng chhin-chhiūⁿ kiâⁿ-lō͘ chêng-bīn ū ba̍t-ba̍t ê hûn-bū, sui-jiân bêng-bêng chai jia-khàm oh-tit kiâⁿ, khiok ia̍h ē- tit-thang chìn-chêng. Lī-su-tē iáu-kú 倚火 teh 坐;起頭幾日卻有較快活淡薄,到e昏聽見 Tok-hui 這幾句 ê 話,連從前 ê 事攏翻--起來想不止大大憂愁煩惱;世間無論啥物人若只有一個朋友忽然 beh 永遠離開,伊 ê 心的確 bē安然,比並親像行路前面有 ba̍t-ba̍t ê 雲霧,雖然明明知遮蓋難得行,卻亦會得thang進前。
Lī-su-tē hiān-chāi só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, chiū- sī chit ê khoán-sit. I ji̍p-khì hit tiâu ê lō͘-chām, chiū sim-koaⁿ kiaⁿ-hiâⁿ tám-hân, siū-khí Tok-hui tú-á teh kóng ê ōe, chiū pek-chhiat teh khún-kiû Chú kóng, “Chú Iâ-so͘ lí tio̍h pang-chān góa, hō͘ góa chiong góa chi̍t-sì-lâng ê sî-ji̍t lóng hiàn hō͘ lí, iū-koh thò-thò-tòng-tòng lâi ho̍k-sāi Tok-hui sī sim só͘ goān.” Lī-su-tē 現在所著 ê 景況,就是這個款式。伊入去hit條 ê 路站, 就心肝驚惶膽寒,想起Tok-hui抵抵teh 講 ê 話,就迫切 teh 懇求主講:「主耶穌你著幫贊我,hō͘ 我將我一世人 ê 時日攏獻hō͘ 你,又koh 妥妥當當來服事Tok-hui 是心所願。」
Kî-tó liáu, sim-lāi chai ū tām-po̍h pêng-an, chiū khì khùn. 祈禱了,心內知有淡薄平安,就去睏。
Tē-jī-ji̍t chá-khí kàu Tok-hui bīn-chêng liû sim teh khòaⁿ i; khòaⁿ-kìⁿ pí chêng ji̍t koh-khah loán- jio̍k, chiū m̄ káⁿ lī-khui i ; nā-sī hiān-sî to̍k-to̍k chhun kúi ê chîⁿ nā-tiāⁿ, khòaⁿ Tok-hui ū ì-sù ài kiò i chhut-khì choān khîm, só͘-í Lī-su-tē sim-lāi siong-pi, sûi-sî chiū khì-kiâⁿ; siūⁿ beh khì siâⁿ-gōa chhōe Thài-thài kap Bí-lī kóng-khí Tok-hui pīⁿ- tāng ê chêng-hêng. Hoān-nā lâng ū kan-lân ê tāi-chià tek-khak siūⁿ-tio̍h pêng-ji̍t-lîn-bín thiàⁿ- thàng i ê lâng kap i kóng-kóng leh. 第二日早起到Tok-hui 面前留心teh 看伊;看見比前日koh較軟弱,就m̄敢離開伊;若是現時獨獨偆幾個錢nā-tiāⁿ,看Tok-hui 有意思ài叫伊出去轉琴,所在 Lī-su-tē 心內傷悲,隨時就去行;想beh去城外 chhōe 太太佮 Bí-lī 講起 Tok-hui 病重ê 情形。凡若人有艱難 ê 事誌的確想著平日憐憫疼痛伊 ê 人佮伊講講 leh。
Lī-su-tē kàu hoe-hn̂g ê the̍h-á, pe̍h-hoe lóng bô lah, sè-sè ê âng-hoe khui-khí put-chí hó khòaⁿ; i lóng bô khòaⁿ-chāi sim, ti̍t-ti̍t khòaⁿ tùi lâu-téng- khì, khòaⁿ Bí-lī ko͘-niû ū tī-hia á-bô, niá chai hit só͘-chāi bô pòaⁿ-lâng, i chiū choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Bí-lī chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ khîm-siaⁿ, chiū kín-kín chhut-lâi, cháu kàu bīn-chêng. Lī-su-tē khòaⁿ i-ê bīn-māu, sī chhin-chhiūⁿ tú-tú háu-liáu ê khoán-sit. Bí-lī kóng, "Choān khîm ê gín-natek2-khak m̄-thang choān lah, góa lāu-bó ū pīⁿ tó tī bîn-chhn̂g, chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ hiáng ê siaⁿ thâu- khak chiū thàng-thiàⁿ." Lī-su-tē 到花園 ê 宅仔,白花攏無lah,細細 ê 紅花開起不止好看;伊攏無看在心,直直看對樓頂去,看Bí-lī 姑娘有tī-hia 抑無,niá知hit所在無半人,伊就轉安樂街 ê曲調。Bí-lī 一下聽見琴聲,就緊緊出來,走到面前。Lī-su-tē 看伊 ê面貌,是親像抵抵哮了 ê 款式。Bí-lī 講:「轉琴 ê 囡仔的確 m̄-thang 轉 lah,我老母有病倒tī 眠床,一個聽見響ê 聲頭殼就疼痛。」
Lī-su-tē kóaⁿ-kín chiong khîm pàng-soah--khì, chhun chi̍t-ê bóe-siaⁿ chhin-chhiūⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im. Lī-su-tē 趕緊將琴放煞--去,偆一個尾聲親像有吐氣 ê 聲音。
Lī-su-tē kóng, "Góa thiaⁿ-kìⁿ che, thè lí iu-būn." Lī-su-tē 講:「我聽見che,替你憂悶。」
Bí-lī kap i khiā chò-hóe bô kóng sím-mi̍h. Lī-su-tē khòaⁿ-kìⁿ khó-liân i, chiū mn̄g kóng, "Thài-thài ê pīⁿ sī khin á-sī tāng." Bí-lī kóng, "Kiaⁿ-liáu sī siong-tiōng, khòaⁿ góa ' lāu-pē ê khoán-sit sī put-chí iu-chhiû, lāu-pô m̄ hō͘ goán chhit-thô, i tùi chú-chia̍h--ê kóng, góa ê lāu-bó bē hó lah." Kóng-tio̍h chiū thó͘-khùi háu chi̍t siaⁿ. Bí-lī 佮伊企做夥無講啥物。Lī-su-tē 看見可憐伊,就問講:「太太 ê 病是輕抑是重?」Bí-lī 講:「聽了是傷重,看我老爸 ê 款式是不止憂愁,老婆 m̄ hō͘ 阮chhit-thô,伊對煮食--ê 講,我ê老母bē好--lah。」講著就吐氣哮一聲。
Lī-su-tē kóng, "Chin-chiàⁿ khó-liân ah! sió ko͘- niû m̄-thang háu kàu án-ni;" liân-liân kóng nn̄g kù. Ba̍k-chiu khòaⁿ Bí-lī bô tiuⁿ-tî ia̍h lâu-ba̍k-sái chhut--lâi ti̍h tī i-ê chhiú-tó͘. Bí-lī kia̍h-thâu kóng, "Góa phah-sǹg bó-chhin ài kàu An-lo̍k-ke, góa ia̍h ài kap i khì." Lī-su-tē 講:「真正可憐 ah!小姑娘 m̄-thang 哮到án-ni;」連連講兩句。目珠看Bí-lī無張持亦流目屎出--來滴 tī伊 ê手tó͘。Bí-lī 舉頭講:「我打算母親ài到安樂街,我亦愛佮伊去。」
Lī-su-tē kóng, "Góa ia̍h ū chit ê ì-sù, ài khoài- khoài khì lah, kiaⁿ-liáu thèng-hāu put-chí kú, thiⁿ- n̍i̍h ê mn̂g chiah kā góa khui." Kóng-liáu lāu-pê lâi kiò Bí-lī ji̍p-khì, Lī-su-tē bô ì bô sù ia̍h tò-khì. I khòaⁿ sè-kan ê kong 68 kéng, hóng-hut lóng sī khó͘-lān, bô chi̍t-tiám-á an-lo̍k. Hiān-chāi téng-bīn lâm-sek ê thiⁿ hō͘ o͘- hûn jia-lia-khì, hoe-ba̍k chháu-á khui kàu chhiⁿ- chhiⁿ-chhioh-chhioh, ia̍h hō͘ kông-hong chhoe siā- khì, ná-khòaⁿ ná-kiâⁿ lóng m̄ an-sim, ē hō͘ lâng iu-thâu khó͘-bīn; siūⁿ-liáu hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú bē-kì-tit in ê khoán-sit. I ê sè-hàn pêng-iú Bí-lī ke-lāi ia̍h gū-tio̍h kan-khó͘ hoān-lān ê sū, só͘- í lóng bô tit-tio̍h sím-mi̍h an-ùi chì-hó tò-khì, bān- bān peh-chiūn koân ê lâu-thui, kàu tī mn̂g-gōa thiaⁿ-kìⁿ sī Úi sian-siⁿ teh tha̍k-chheh hō͘ Tok- hui thiaⁿ. Lī-su-tē 講:「我亦有這個意思,ài快快去 lah,聽了聽候不止久,天n̍i̍h ê 門 chiah kā 我開。」 講了老婆來叫 Bí-lī 入去,Lī-su-tē 無意無思亦倒--去。伊看世間 ê 光景,彷彿攏是苦難,無一點仔安樂。現在頂面藍色 ê 天hō͘黑雲遮lia去,花木草仔開到青青chhioh-chhioh,亦 hō͘ 狂風吹謝去,那看那行攏m̄ 安心,會hō͘ 人憂頭苦面;想了彷彿親像主bē記得 in ê 款式。伊 ê 細漢朋友Bí-lī 街內亦遇著艱苦犯難 ê 事,所以攏無得著啥物安慰chì好倒--去,慢慢peh上懸 ê 樓梯,到tī 門外聽見是Úi--先生 teh 讀書hō͘ Tok-hui 聽。
Tok-hui tī bîn-chhn̂g-téng teh chē, bīn-sek put- chí an-jiân, choan-sim teh thiaⁿ chhin-chhiūⁿ chhùi- ta ê lâng it-tio̍h lim ê khoán-sit. Lī-su-tē ji̍p-khì sian-siⁿ tha̍k chi̍t-chat chheh kóng, "Góa hō͘ lín pêng-an, chiū-sī chiong góa ê pêng-an lâi siúⁿ-sù lín; góa só͘ siúⁿ-sù; lín ê sim-koaⁿ m̄-bián iu-būn, ia̍h m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ."(Iok-hān14:27) Tok-hui tī 眠床頂 teh 坐,面色不止安然,全心teh 聽親像嘴礁 ê 人憶著lim ê 款式。Lī-su-tē 入去先生讀一節冊講:「我hō͘ lín平安,就是將我ê 平安來賞賜lín;我所賞賜;lín ê 心肝m̄免憂悶,亦 m̄免驚惶。」(約翰14:27)
Sian-siⁿ tùi Tok-hui kóng, " Chit-chat chheh chhin-chhiūⁿ tiâu-tî ūi-tio̍h lín lâi siá--ê." Tok-hui kóng, "Chin-chiàⁿ sī án-ni, ia̍h chhin- chhiūⁿ in-ūi Lī-su-tē lâi siá--ê, Lī-su-tē chím-má ê sim put-chí kip." 先生對 Tok-hui 講:「 這節冊親像刁持為著lín 來寫--ê。」 Tok-hui 講:「真正是 án-ni,亦親像因為Lī-su-tē 來寫--ê, Lī-su-tē chím-má ê 心不止急。」
Sian-siⁿ tah i-ê keng-kah-thâu kóng, “ Lí in-ūi sím-mi̍h tāi-chì iu-būn?” 先生tah 伊ê 肩胛頭講:「你因為啥物事誌憂悶?」
Lī-su-tē kóng, bē-tit chhut-lâi, hoan-sin khì tó tī Tok-hui ê bîn-chhn̂g tōa siaⁿ háu-khí--lâi. Lī-su-tē 講,bē得出來,翻身去倒tī Tok-hui ê 眠床大聲哮起--來。
Sian-siⁿ móa-sim thé-thiap i, kap i kūi-teh kóng, “Lī-su-tē ah, góa kap lí saⁿ-tâng kàu Chú ê bīn- chêng chiong lí ê kan-lân kā Chú kóng.” 先生滿心體貼伊,佮伊跪teh 講:「Lī-su-tē--ah,我佮你相同到主ê 面-前將你ê 艱難kā 主講。」
Sian-siⁿ chiū ēng chhián-chhián ê ōe kóng, “Kiû Chú khòaⁿ-kò͘ ko͘-toaⁿ ê gín-ná, an-ùi i , pó-hō͘ i, hō͘ i sim-lāi chai tit-tio̍h ū chi̍t ūi, éng-oán bē lī- khui i ê pêng-iú.” 先生就用淺淺 ê 話講:「求主看顧孤單 ê 囡仔,安慰伊、保護伊,hō͘ 伊心內知得著有一位,永遠bē 離開伊 ê 朋友。」
Sian-siⁿ tò-khì, Tok-hui chiū khùn-khì. Lī-su- tē hóng-hut thiaⁿ-kìⁿ kóng, Lí sim-lāi m̄ sái iu- būn sím-mi̍h.” 先生倒--去,Tok-hui 就睏去。Lī-su-tē 彷彿聽見講:「你心內m̄ sái 憂悶啥物。」
I chiū pêng-pêng an-an teh khùn; kòe chi̍t-sî-á thiaⁿ-kìⁿ lāu-peh ê siaⁿ kiò i chhíⁿ. Lī-su-tē chiū kín-kín khí--lâi, Tok-hui kóng, “Kū khîm tī tó- ūi ?” Lī-su-tē kóng, “Hó-hó hē tī chia lah.” Tok-hui kóng, “Lí kā góa choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu.” 伊就平平安安teh 睏;過一時仔聽見老伯 ê 聲叫伊醒。Lī-su-tē 就緊緊起--來,Tok-hui 講:「舊琴 tī 佗位 ?」Lī-su-tē 講:「好好hē tī chia lah。」Tok-hui 講:「你kā 我轉安樂街 ê 曲調。」
Lī-su-tē kóng, “Saⁿ kiⁿ pòaⁿ-mî choān khîm hō͘ lâng kî-koài.” Lī-su-tē 講:「三更半瞑轉琴 hō͘ 人奇怪。」
Tok-hui bô ìn i; Lī-su-tē tiám-teng kàu i bīn- chêng khòaⁿ i-ê bīn-iông, khòaⁿ i ba̍k-chiu kheh- kheh, bīn lóng piàn-sek chhin-chhiūⁿ ngó͘-hêng teh thoat. Lī-su-tē hiòng-lâi m̄ bat khòaⁿ-kìⁿ chit-ê iūⁿ, m̄ chai beh àn-cháiⁿ-iūⁿ leh; chiū tùi thang- á-mn̂g-lāi teh khòaⁿ chhut-khì, móa thiⁿ o͘-àm, to̍k-to̍k ū chi̍t-lia̍p kng ê chhiⁿ, hóng-hut ū koh thiaⁿ-kìⁿ kóng, “Lí sim-lāi m̄ sái iu-būn,” chiū ìn i chi̍t-siaⁿ kóng, “Góa só͘-thiàⁿ ê Chú kiû lí pang- chān góa.” Tok-hui無應伊; Lī-su-tē 點燈到伊面前看伊 ê面容,看伊目珠kheh- kheh,面攏變色親像 ngó͘-hêng teh 脫。Lī-su-tē 向來 m̄ bat 看見這 個樣,m̄知beh àn- cháiⁿ-iūⁿ leh;就對窗仔門內teh看出去,滿天黑暗,獨獨有一粒光 ê 星,彷彿有koh 聽見講:「你心內m̄ sái 憂悶,」就應伊一聲講:「我所疼ê 主求你幫贊我。」
I hoan-sim lâi kàu bîn-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui koh kóng, “Khoài-khoài choān khîm.” 伊翻身來到眠床邊,Tok-hui koh講:「快快轉琴。」
Lī-su-tē bô koh-chài giâu-gî, chiū the̍h khîm kòe-lâi, tiàm tī o͘-àm ê lâu-téng, bān-bān teh choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Choān ê sî-chūn Tok-hui thí-khui ba̍k-chiu, kóaⁿ-kín thiaⁿ kàu chit- ê khek-tiāu bêng-pe̍k, chiū kiò Lí-su-tē kàu i bīn- chêng kìⁿ-tio̍h sè-á-siaⁿ kā kóng, “Hit ê mn̂g hiān- sî khui-teh, góa beh ji̍p-khì lah, lí koh-chài choān chi̍t-ē.” Lī-su-tē無koh再 giâu疑,就提琴過來,tiàm tī 黑暗 ê 樓頂,慢慢teh 轉安樂街 ê 曲調。轉 ê 時陣 Tok-hui thí開目珠,趕緊聽到這個曲調明白,就叫Lí-su-tē 到伊面前見著細仔聲kā講:「Hit 個門現時開teh,我beh 入去--lah,你koh再轉一個。」
Hit-saⁿ-tè ê khek-tiāu ēng tī lâng beh sí ê sî bô ha̍p-sit. Lī-su-tē bô hoat-tō͘, kan-ta chi̍t-tè chi̍t-tè choān kòe-khì. Tok-hui lóng bô koán i, sè-á-siaⁿ kóng, “Kiû Chú sé góa, hō͘ góa pí seh khah pe̍h.” Lī-su-tē tē jī pái choān kàu An-lo̍k- ke ê khek-tiāu, tú-tú hit-tia̍p Tok-hui chiū ji̍p-khì siâⁿ-mn̂g-lāi kàu i-ê ke, chiū-sī An-lo̍k-ke. Hit三塊 ê 曲調用 tī 人 beh死ê時無 ha̍p-sit。Lī-su-tē無法度, kan-ta 一塊一塊轉過去。Tok-hui 攏無管伊,細仔聲講:「求主洗我,hō͘ 我比雪較白。」Lī-su-tē 第2擺轉到安樂街 ê 曲調,抵抵 hit-tia̍p Tok-hui 就入去城門內到伊 ê 街,就是安樂街。
Lī-su-tē chi̍t ê lâng tiàm tī mn̂g-gōa, pi-siong tōa khàu. Lī-su-tē 一個人tiàm tī 門外,悲傷大哭。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說