首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有38個段落,83個語句,1604個語詞,2316個音節
An-lo̍k ke_08 安樂街_08
Bô chù-bêng 無注明
Tē peh Chiuⁿ 第八章
Āu-lâi Tok-hui giâu-gî kiaⁿ-hiâⁿ ê sim lóng bô lah, ta̍k-hāng tāi-chì bô chhin-chhiūⁿ chiông-chiông. I khiā-khí sui-jiân sī o͘-àm ê lâu, sim-lāi khiok tōa-tōa kng-liāng, liân hit-ê só͘-chāi hóng-hut pìⁿ- tōa-tōa kng-bêng. I chai tit-tio̍h Chú kàu-gia̍h ê siú-sù, kia̍h-thâu khòaⁿ-kìⁿ Chú ū hoaⁿ-hí ê bīn- sek, chhin-chhiūⁿ gín-ná hō͘ lāu-pē iông-chhiông thiàⁿ-thàng jiân-jī ê khoán-sit. Lí-su-tē hit-tia̍p khoan-sim chiū chhin-chhiūⁿ sià-lo̍h tāng-tàⁿ, in-ūi Tok-hui bô siū-khì i thàn chió chîⁿ. 後來 Tok-hui giâu疑驚惶 ê 心攏無--lah,逐項事誌無親像將-將。伊企起雖然是黑暗 ê 樓,心內卻大大光亮,連hit個所在彷彿變大大光明。伊知得著主到額 ê 賞賜,額頭看見主有歡喜 ê 面色,親像囡仔 hō͘ 老爸 iông-chhiông 疼痛 jiâu-jī ê 款式。Lí-su-tē hit-tia̍p寬心就親像sià落重擔,因為Tok-hui無受氣伊趁少錢。
Tok-hui chhin-chhiūⁿ tiàm tī An-lo̍k-ke ka-tī ti-chiok, chiong i-ê tāng chōe thok-tiōng Chú tōa- táⁿ pàng sim, it-khài lân-san ê sū ia̍h kau-tāi Chú, phah-sǹg Chú tek-khak sià-bián chiàu-kò͘ lóng- chóng chiâu-kàu. Tok-hui sui-jiân bē-hiáu-tit àn-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē tit-tio̍h pêng-an, khiok ia̍h chiàu Chú só͘ hoan-hù--ê khì chò, bô giâu-gî kap oàn-hīn ê ōe. Tok-hui 親像 tiàm tī 安樂街家己知足,將伊 ê 重罪託重主大膽放心,一概零星 ê 事亦交代主,打算主的確赦免照顧攏總齊到。Tok-hui 雖然bē曉得 àn- cháiⁿ-iūⁿ才會得著平安,卻亦照主所吩咐--ê 去做,無giâu疑佮怨恨 ê 話。
Lī-su-tē choān khîm tò--lâi, Tok-hui kap i tâm- lūn put-chí hoaⁿ-hí , ì-sù bô m̄ saⁿ-ha̍p. Lī-su-tē 轉琴倒--來,Tok-hui 佮伊談論不止歡喜,意思無m̄ 相合。
Lī-su-tē bô tī bīn-chêng, Tok-hui an-an ún-ún tó-teh, ū-sî ka-tī kóng-ōe, ū-sî kî-tó Chú, kám-siā Chú hō͘ i pêng-an. Tok-hui chit iūⁿ teh óa-khò Chú m̄ sī khang-khang--ê. Sèng-keng ū kóng, 56 "Hoān-nā óa-khò Chú ê, kàu-bóe tek-khak bē ko͘- toaⁿ kan-khó͘." Lī-su-tē無tī 面前,Tok-hui 安安穩穩倒-teh,有時家己講話,有時祈禱主,感謝主hō͘ 伊平安。Tok-hui 這樣 teh 倚靠主m̄ 是空空--ê。聖經有講:「凡若倚靠主--ê,到尾的確 bē 孤單艱苦。」
Ū chi̍t ji̍t ē-tàu Lī-su-tē tò--lâi, beh khòaⁿ Tok- hui ū khiàm-ēng sím-mi̍h mi̍h á-bô; kàu i beh koh chiūⁿ ke khì, thiaⁿ-kìⁿ in-chiûⁿ ê siaⁿ-im chiūⁿ lâu-téng--lâi; ū lâng ûn-ûn-á teh phah mn̂g. Lī- su-tē khui mn̂g chiah chai sī Bí-lī kap in lāu-bó ji̍p-lâi. In tāi-ke ūi-tio̍h Tok-hui tòa tām-po̍h hó ê mi̍h lâi. Bí-lī tháu-khui hō͘ Lī-su-tē khòaⁿ, m̄- nā-tòa mi̍h nā-tiāⁿ; iáu ū hit hō ū gîn chîⁿ bô tàng bé--ê, chiū-sī in ê ōe-ì bīn-māu kóng-chhut- lâi, ū thé-thiap thiàⁿ-thàng lîn-bín ê ì-sù, bīn-iông ū un-jiû chû-pi ê khoán-sit. 有一日下晝 Lī-su-tē 倒--來,beh看Tok-hui 有欠用啥物物抑無;到伊behkoh 上街去,聽見衣裳 ê 聲音上樓頂--來;有人勻勻仔 teh 扑門。Lī-su-tē 開門才知是Bí-lī 佮 in老母入來。In大家為著Tok-hui 帶淡薄好ê 物來。Bí-lī tháu開 hō͘ Lī-su-tē看,m̄-nā 帶物nā-tiāⁿ;iáu有hit號有銀錢無tàng 買--ê,就是in ê 話意面貌講出來,有體貼疼痛憐憫 ê 意思,面容有溫柔慈悲 ê款式。
Hit-ê thài-thài kap Tok-hui teh chē, nn̄g lâng tâm-lūn Iâ-so͘ ê jîn-ài; Tok-hui hit-tia̍p ài kóng- khí Iâ-so͘ ê miâ-jī, in-ūi i ē kóng, "Chú thiàⁿgóa, thè góa pàng-sak sìⁿ-miā." Hit個太太佮 Tok-hui teh 坐,2人談論耶穌 ê 仁愛;Tok-hui hit-tia̍p愛講起耶穌 ê 名字,因為伊會講:「主疼我,替我放sak 性命。」
Thài-thài the̍h-chhut chi̍t pún lâm-phôe Sin-iok ê chheh, tha̍k chi̍t chiuⁿ hō͘ Tok-hui thiaⁿ. I-ê siaⁿ- im béng-sūn, ta̍k jī chheng-chhó. 太太提出一本藍皮新約ê 冊,讀一章hō͘ Tok-hui 聽。伊 ê聲音猛順,逐字清楚。
Tha̍k-liáu, Bí-lī chiū kàu thang-á-chêng kóng, "Góa jīn-tio̍h chit-ki-hoe, sī góa hō͘-i--ê." oat2- thâu chiū mn̄g Tok-hui kóng, "lāu-lâng ah! lí ài chit-ê mah?" 讀了,Bí-lī 就到窗仔前講:「我認著這枝花,是我hō͘伊--ê。」越頭就問Tok-hui 講:「老人--ah!你愛這個mah?」
Tok-hui kóng, "Put-chí ài, góa kap Lī-su-tē khòaⁿ chit-ê hoe, chiū siūⁿ tio̍h kî-tó-bûn lah." Tok-hui 講:「不止愛,我佮Lī-su-tē 看這個花,就想著祈禱文--lah。」
Bí-lī kóng, "Chú sé góa, hō͘ góa pí seh khah-pe̍h." koh mn̄g Tok-hui kóng, "Chú ū kā lí sé á-bô?" Bí-lī 講:「主洗我,hō͘ 我比雪較白。」Koh 問Tok-hui 講:「主有kā 你洗抑無?」
Tok-hui ìn kóng, "Góa sìn i kā góa sé liáu." Tok-hui應講:「我信伊kā我洗了。」
Bí-lī kóng, "Án-ni sī put-chí hó. lí ē kàu An- lo̍k-ke lah." Koh tùi lāu-bó kóng, Án-niâ, sī án- ni m̄-sī?" Bí-lī 講:「Án-ni 是不止好。你會到安樂街--lah。」Koh 對老母講,阿娘,是án-ni m̄是?」
I-ê lāu-bó kóng, "Sī, Tok-hui kap Lī-su-tē chhōe-tio̍h kàu An-lo̍k-ke, hit-tiâu e̍h lō͘; lán tāi- ke āu-lâi lóng chū-chi̍p tī An-lo̍k-ke; hit-chi̍t-sî chiū-sī khoài-lo̍k ê ji̍t-chí." 伊ê 老母講:「是,Tok-hui 佮 Lī-su-tē chhōe著到安樂街,hit條狹路;咱大家後來攏聚集tī 安樂街;hit一時就是快樂ê 日子。」
Koh mn̄g Tok-hui kóng, "Lí ì-sù kam-goān khòaⁿ Iâ-so͘ á-m̄?" Koh 問 Tok-hui 講:「你意思甘願看耶穌抑m̄?」
Tok-hui kóng, "Put-chí kam-goān ì-ài, góa bô lōa-kú beh khì kìⁿ i-ê bīn, sim lāi ke̍k hoaⁿ-hí." Tok-hui 講:「不止甘願意愛,我無偌久去見伊 ê面,心內極歡喜。」
Thài-thài kóng, "Góa hīn-bē-tit chhin-chhiūⁿ lí khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke, chū-jiân sim-koaⁿ ē khoan." Kóng-liáu chiū beh kiâⁿ. 太太講:「我恨bē得親像你快快到安樂街,自然心肝會寬。」講了就beh行。
Bí-lī khòaⁿ-kìⁿ hit ê kū khîm tī lâu-thui piⁿ, chiū iáu-bōe beh tò-khì, ài tāi-seng choān khîm. Chiông-chiân Tok-hui ke̍k oàn-hīn gín-ná tāi-ke pìⁿ-lāng i-ê khîm, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t ū khah pháiⁿ-sè; koh khòaⁿ i sè-jī teh choān, sòa bô khòa-ì lah. Bí-lī看見hit 個舊琴 tī 樓梯邊,就 iáu-bōe beh倒--去,愛第先轉琴。從前 Tok-hui極怨恨囡仔大家pìⁿ弄伊 ê琴,親像今仔日有較歹勢;koh 看伊細膩 teh 轉,續無掛意lah。
Bí-lī chi̍t-ē choān chiū kàu An-lo̍k-ke ê khek- tiāu. Khí-thâu Tok-hui pún-jiân ài thiaⁿ, kàu kin-á-ji̍t koh khah him-bō͘ chit-ê khek-tiāu, in-ūi 58 i chi̍t-ē thiaⁿ bô chhin-chhiūⁿ tāi-seng kan-ta siūⁿ- tio̍h sè-kan ê ke; chit-tia̍p siūⁿ i ē khoài-khoài kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ. Bí-lī一個轉 就到安樂街ê 曲調。起頭Tok-hui 本然愛聽,到今仔日koh 較羨慕這個曲調,因為伊一下聽無親像第先kan-ta 想著世間ê 街;這tia̍p想伊會快快到hit ê 榮光 ê 城。
Thài-thài sim-lāi ia̍h sī án-ni siūⁿ; khek-tiāu choān soah, in tāi-ke chiū tò-khì. 太太心內亦是án-ni想;曲調轉煞,in大家就倒--去。
Lī-su-tē tùi thang-á-mn̂g-lāi khòaⁿ in chhut gōa-bīn kàu tōa ke peh-chiūⁿ in ê chhia. Chit-ê lé-pài chiū-sī kau-hèng ê ji̍t-chí. Lī-su-tē tùi 窗仔門內看 in 出外面到大街peh上 in ê 車。這個禮拜就是高興ê 日子。
Kàu ē lé-pài koh khui tńg kóng tō-lí. Lī-su-tē chá-chá chiū kàu, sian-siⁿ khòaⁿ i sī hoaⁿ-hí ê bīn- sek. Hit ji̍t ê-hng kóng ê chiū-sī hit chhiú si tē saⁿ chat. Tāi-ke tāi-seng gîm kui-chhiú, jiân-āu sian-siⁿ kiò in tāi-ke chiong tē saⁿ chat só͘ kóng, chiū-sī kóng: 到下禮拜 koh 開轉講道理。Lī-su-tē早早就到,先生看伊是歡喜 ê 面色。Hit日e昏講 ê 就是hit首詩第3節。大家第先吟歸首,然後先生叫in大家將第三節所講,就是講:
“Chú chiū kiò góa ê sî, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i tōa pó-chhî, Khò i tōa pó-chhî, Chōe sim bē koh hoat-khí.” 「主就叫我ê時,得著做子歡喜,靠伊大保持,靠伊大保持,罪心bē koh發起。」
Koh-chài gîm chi̍t piàn, sī in-ūi beh hō͘ in tāi- ke thiaⁿ-liáu khah khoài ē kì-tit. Koh再吟一遍,是因為beh hō͘ in 大 家聽了較快會記得。
Chit ê tê-ba̍k chiū-sī Ko-lô-se 1 chiuⁿ 12 chat kóng, "Thiⁿ-pē hō͘ lán tāi-ke ē kap chèng sèng-tô͘ ū hūn saⁿ-tâng tit-tio̍h kng-bêng ê ki-gia̍p." Sian- siⁿ bān-bān liām nn̄g piàn. Lī-su-tē sè-siaⁿ koh tòe i chi̍t piàn, ài tò-khì kà Tok-hui. 這個題目就是歌羅西1章12節 講:「天父 hō͘ 咱大家會佮眾聖徒有分相同得著光明 ê基業。」先生慢慢念兩遍。Lī-su-tē 細聲 koh tòe 伊一遍,愛倒--去教Tok-hui。
Sian-siⁿ tùi chèng-lâng kóng, "Ki-gia̍p sī sím- mi̍h? Chiū-sī só͘ kóng êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k ê ke; lán tāi-ke lóng iáu-bōe bat kàu. Nā-sī hō͘ Iâ-so͘ ê pó-hoeh sé-kòe, lóng-chóng ê lâng tiàm tī-hia ū ke, sī Iâ-so͘ khì thè lán liōng-chá pī-pān hē--teh. Che sī lán ê ki-gia̍p." 先生對眾人講:「基業是甚物?就是所講榮光 ê 城安樂 ê 街;咱大家攏 iáu-bōe bat 到。若是hō͘ 耶穌 ê 寶血洗過,攏總 ê人tiàm tī-hia有街,是耶穌去替咱量早備辦hē--teh。Che是咱 ê基業。」
Sian-siⁿ koh pek-chhiat teh kóng, "Chit tn̂g-lāi ū lōa-chē lâng tī hia ū ke leh? Lín tāi-ke tû-khì sè-kan pîn-kiông kan-khó͘ ê ke, lēng-gōa bê ū pa̍t mi̍h ê ke mah? Thian-tông êng-kng ê siâⁿ, hit lāi- bīn bô lín ê ke mah? Lín nā khéng chiū-kīn chúi- goân khì sim-lāi kiôa Chú sé lín, hō͘ lín pí seh khah pe̍h, tī hit tah chiū lóng-chóng ū ke." 先生koh迫切 teh 講:「這堂內有偌濟人 tī hia 有街leh? Lín大家除去世間貧窮艱苦 ê 街,另外bô 有別物 ê 街mah?天堂榮光 ê 城,hit內面無lín ê 街mah? Lín若肯就近水源去心內求主洗lín,hō͘ lín比雪較白,tī hit-tah 就攏總有街。」
Lī-su-tē thiaⁿ sian-siⁿ liām i-ê kî-tó-bûn, chiū siūⁿ-tio̍h hit ê pe̍h-hoe; sian-siⁿ ia̍h ū án-ni siūⁿ, í-āu chiū kóng, "Ê-hng só͘ kóng--ê sī in-ūi í-keng kàu Chú bīn-chêng ê lâng, í-keng chiong chōe thok-tiōng Chú ēng pó-hoeh sé-chheng-khì." Lī-su-tē 聽先生念伊 ê祈禱文,就想著hit 個白花;先生亦有án-ni 想,以後就講:「E昏所講--ê 是因為已經到主面前 ê 人,已經將罪託重主用寶血洗清氣。」
Lī-su-tē thiaⁿ chit ê ōe, sim-lāi siūⁿ-tio̍h, che tek-khak sī teh kóng Tok-hui kap góa. Lī-su-tē 聽這個話,心內想著,che 的確是teh 講Tok-hui 佮我。
Sian-siⁿ kóng, "Góa só͘ thiàⁿ ê pêng-iú,lín tāi- ke sī Siōng-tè ê kiáⁿ; i-ê kok-lāi ū lín ê só͘-chāi, hiān-sî Chú thè lín tāi seng pī-pān hē--teh; góa chit-tia̍p ài kā lín kóng, sī eng-kai tio̍h àn-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pī-pān; pí-phēng ū chi̍t kok ê kun-ông siⁿ chi̍t-ê thài-chú, kàu sî-chūn beh chē-ūi; chit-ê ūi sī i-ê ki-gia̍p, sī chhut-sì chiū ū-ê. I tùi sè- hàn o̍h chit ê hoat-tō͘, ha̍k-si̍p chit ê tāi-chì thiaⁿ- thàn tiong-sîn ê kà-sī, sió-sim kín-sīn, kàu lóng ē hiáu koán-lí ki-gia̍p. Nā m̄-sī án-ni, tī ông-kiong- lāi sui-jiân ū thài-chú ê miâ-jī, m̄-kú bē kham-tit sòa-chiap chit ê chit-jīm. Lūn-kàu lán tāi-ke ê ki-gia̍p, ia̍h sī chit ê iūⁿ; nā kó-jiân tit-tio̍h têng- thâu-siⁿ, chiū-sī bān ông ê Ông ê kiáⁿ; lán tāi-ke nā m̄ thàn-chá tāi-seng pī-pān, kàu hit sî-chūn chiū bē-ē tit-tio̍h ki-gia̍p. Lín tāi-ke tek-khak tio̍h ū chit ê ke̍k-pe̍h chheng-khì ê sim, bān-bān ha̍k-si̍p, oàn-hīn chōe-ok, ài kiâⁿ hó-tāi lóng-chóng thàn Sèng-sîn ê kà-sī." 先生講:「我所疼ê 朋友,lín 大家是上帝ê 子;伊 ê 國內有 lín ê 所在,現時主替lín 第先備辦 hē--teh;我這tia̍p愛kā lín 講,是應該著àn- cháiⁿ-iūⁿ 第先備辦;比並有一國 ê 君王生一個太子,到時陣 beh 坐位;這個位是伊 ê 基業,是出世就有--ê。伊對細漢學這個法度,學習這個事誌聽趁忠臣ê教示,小心謹慎,到攏會曉;管理你基業。若m̄是 án-ni,tī 王宮內雖然有太子ê 名字,m̄-kú bē 堪得續接這個職任。論到咱大家 ê 基業,亦是這個樣;若果然得著重頭生,就是萬王 ê 王 ê 子;咱大家若 m̄ 趁早第先備辦,到hit時陣就bē會得著基業。Lín大家的確著有這個極白清氣 ê 心,慢慢學習,怨恨罪惡,愛行好事攏總趁聖神 ê教示。」
Sian-siⁿ koh kóng, "Góa ê pêng-iú ah,lín tāi- ke kiám m̄ eng-kai kiû Sèng-sîn khui-chhōa lín ê sim mah? Chit ê tāi-chì m̄-sī chi̍t-táu-kú ê kang- hu chiū ē-chò-chiâⁿ-ê. Lín tāi-ke lâi kàu Iâ-so͘ ê bīn-chêng, khún-kiû sé-khì chōe-gia̍t, Chú sûi-sî chiū kā lín chhat-siau; hit ê ki-gia̍p chiū sǹg-sī lín ê. Sèng-sîn hō͘ lâng chiâⁿ-sèng chheng-khì m̄- sī kín-kín chiū sêng-kong, sī chi̍t-ji̍t pí chi̍t-ji̍t khah chìn-pō͘, chi̍t-sî pí chi̍t-sî khah ē-kham-tit tit ki-gia̍p, chiām-chiām chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘; thiàⁿ Iâ-so͘, oàn-hīn chōe-ok, chiâⁿ chheng-khì.” 先生koh 講:「我ê 朋友--ah,lín 大家敢m̄應該求聖神開chhōa lín ê 心mah?這個事誌 m̄是一táu久 ê 工夫就會做成--ê。Lín大家來到耶穌 ê 面前,懇求洗去罪孽,主隨時就kā lín 擦消;hit ê基業就算是 lín ê。聖神hō͘ 人成聖清氣m̄ 是緊緊就成功,是一日比一日較進步,一時比一時較會堪得得基業,漸漸親像耶穌;疼耶穌,怨恨罪惡,成清氣。
Lín put-lūn sím-mi̍h lâng nā bô chiàu án-ni kiâⁿ,chit-ê ki-gia̍p chiū m̄-sī lín só͘ eng-kai-tit-ê chhin-chhiūⁿ góa ê ha̍k-būn sui-jiân pí thài-chú khah gâu chi̍t pah pōe, chit ê hông-tè ê pó-ūi koat-toàn bē-tit sǹg-sī góa ê pún-hūn só͘ eng-kai- tit-ê. Lán tāi-ke nā ài chiong chit-ê ki-gia̍p sǹg chò sī lán ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit ê, tek-khak tio̍h óa-khò Iâ-so͘ ê pó-hoeh, bē-ē óa-khò ka-tī ê kong- lô. Chú kì-jiân hō͘ lán tī i-ê kok-lāi ū chò kiáⁿ ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê, i tek-khak beh kà-sī ín- chhōa lán, hō͘ lán ē chiap-la̍p sêng-siū i-ê ki-gia̍p. Koh í-keng siū Chú ê in-tián chōe tit-tio̍h sià ê lâng tek-khak ū kiâⁿ-hó ê sim; sim-lāi kì-jiân ke̍k pe̍h chheng-khì ia̍h tek-khak siông-siông kiaⁿ-liáu hō͘ chōe bak lâ-sâm." Lín不論啥物人若無照 án-ni 行,這個基業就m̄是 lín 所應該得--ê, 親像我ê 學問雖然比太子較 gâu一百倍,這個皇帝 ê 寶位決斷bē得算是我ê 本分所應該得-ê。Lán大家若 ài將這個基業算做是咱 ê 本分所應該得 ê,的確著倚靠耶穌 ê 寶血,bē會倚靠家己 ê 功勞。主既然hō͘咱tī伊 ê 國內有做子 ê 本分所應該得-ê,伊的確 beh教示引 chhōa咱,hō͘ 咱會接納承受伊 ê基業。Koh 已經受主ê 恩典罪得著赦 ê 人的確有行好 ê 心;心內既然極白清氣亦的確常常聽了hō͘ 罪 bak lâ-sâm。」
Sian-siⁿ koh mn̄g, "Lín tāi-ke ê tiong-kan ū lâng chûn chit ê ì-sù á-bô? Lín eng-kai tio̍h su-siúⁿ Iâ-so͘ thè lín só͘ chò ê sī sím-mi̍h? I sī ēng pó- hoeh sé lín, ēng sìⁿ-miā sio̍k-chheng lín ê chōe; góa m̄ chai lín ê kí-tōng iáu-kú khéng hō͘ i iu- chhiû, ko͘-hū i-ê in-tián mah? Góa siūⁿ lín káⁿ m̄ khéng, tek-khak ēng hit chhiú si ê tē saⁿ chat kóng: 先生koh 問:「Lín大家 ê 中間有 存這個意思抑無?Lín應該著思想耶穌替lín 所做 ê 是啥物? 伊是用寶血洗lín,用性命贖清 lín ê 罪;我m̄知lín ê kí-tōng iáu-kú 肯hō͘ 伊憂愁,辜負伊 ê恩典 mah?我想 lín敢m̄ 肯,的確用hit首詩 ê 第3節講:
Chú chiū kiò góa ê sî, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i tōa pó-chhî, Khò i tōa pó-chhî, Chōe sim bē koh hoat-khí.” 「主就叫我ê時,得著做子歡喜,靠伊大保持,靠伊大保持,罪心bē koh發起。」
Ia̍h tio̍h pek-chhiat kiû Chú siúⁿ-sù Sèng-sîn chheng-khì lán ê sim; thèng-hāu tāi-chì sêng- kóng, Chú chiong lín lóng hó-hó kà-sī ín-chhōa lín, chiū ē chiap-siū ki-gia̍p; ū-ê m̄-bián ēng chē- chē tō-lí kà-sī ín-chhōa; ū-ê sī hō͘ Chú chhì-liān; chóng-sī nā beh chò Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, lóng tio̍h hō͘ Chú kà-sī ín-chhōa kàu chiâu-chn̂g, chiah ē-tit kàu hit ke-lāi khì chiap-la̍p ki-gia̍p. Lín chiong- lâi ài tiàm hit só͘-chāi á-m̄?" 亦著迫切求主賞賜聖神清氣咱ê 心;聽候事誌成功,主將lín攏好好教示引chhōa lín,就會接受基業;有ê m̄免用濟濟道理教示引chhōa;有ê 是hō͘ 主試練;總--是若beh做上帝 ê 子兒,攏著hō͘ 主教示引chhōa 到齊全,才會得到hit街內去接納基業。Lín 將來愛 tiàm hit所在抑m̄?」
Tn̂g-lāi ê lâng sim-lāi tiû-tû teh siūⁿ, bīn-sek ū tòa hit-ê khoán-sit; hit-tia̍p kok-lâng lio̍k-sio̍k sì-sòaⁿ. 堂內 ê 人心內躊躇teh 想,面色有帶hit個款式;hit-tia̍p 各人陸續四散。
Lī-su-tē tiàm tī mn̂g-kháu thèng-hāu sian-siⁿ; sian-siⁿ chhut-lâi, tāi-seng mn̄g-khí Tok-hui ê pīⁿ chit kúi-ji̍t àn-cháiⁿ-iūⁿ. Iū kiaⁿ-liáu tn̂g-lāi teh kóng ê ōe khah chhim, gín-ná oh-tit ē-hiáu-tit, chhì-khòaⁿ Lī-su-tē ē-hiáu-tit thàu-thiat á bē, kàu thiaⁿ-kìⁿ Lī-su-tē teh ìn-tap i, chiah chai i tāi-khài bêng-pe̍k, thang tò-khì ké-soeh hō͘ Tok-hui thiaⁿ, chiū put-chí hoaⁿ-hí. Chit-chi̍t-sî Lī-su-tē m̄-nā siū lâng ê kàu-hùn, ia̍h siū Sèng-sîn ê chí-sī; Chú kó-jiân tāi-seng kám-tōng lâng ê sim, koh chí-sī thoân-tō--ê kóng, só͘ eng-kai kóng ê tō-lí, chhin- chhiūⁿ chhân-tē lóng tāi-seng pī-pān hó-hó; hit- ê iā chéng--ê put-kò chiong sè-lia̍p chóng-chí iā tī lāi-bīn, í-āu tek-khak hoat-siⁿ kiat-chí. Lī-su-tē tiàm tī 門口聽候先生;先生出來,第先問起Tok-hui ê 病這幾日àn- cháiⁿ-iūⁿ。又聽了堂內teh講 ê 話較深,囡仔難得會曉得,試看 Lī-su-tē 會曉得透徹抑 bē,到聽見 Lī-su-tē teh應答伊,才知伊大概明白,thang倒--去解說hō͘ Tok-hui 聽,就不止歡喜。這一時 Lī-su-tē m̄-nā受人 ê 教訓,亦受聖神 ê 指示;主果然第先感動人 ê 心,koh 指示傳道--ê 講,所應該講 ê 道理,親像田地攏第先備辦好好;hit個掖種--ê 不過將細粒種子掖tī 內面,以後的確發生結籽。
Hit ê thoân-tō--ê tò-khì iân-lō͘ kiâⁿ, iân-lō͘ teh chhúi-mô͘ chit ê tō-lí, kiû Chú hō͘ thiaⁿ tō-lí ê lâng kín-kín siū Sèng-sîn kám-tōng, hō͘ i só͘ kóng ê ōe ē ji̍p inê sim-koaⁿ. Hit 個傳道--ê 倒--去沿路行,沿路teh 揣摩這個道理,求主hō͘ 聽道理 ê 人緊緊受聖神感動,hō͘ 伊所講 ê 話會入in ê 心肝。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說