首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有63個段落,105個語句,1793個語詞,2537個音節
An-lo̍k ke_07 安樂街_07
Bô chù-bêng 無注明
Tē chhit Chiuⁿ 第七章
Tē-jī-ji̍t thàu-chá, Lī-su-tē cheng-sîn, sim-lāi put-chí an-jiân, ē-kì-tit chā-hng só͘ kiû ê , ia̍h chhim-sìn Chú í-keng ín lah; koh ēng pó-hoeh sé-khì i lóng-chóng ê chōe. To̍k-to̍k Tok-hui sim-lāi bô chit-ê khoán-sit, koh gî-ngái kiaⁿ-hiâⁿ khí-lâi, ka-tī teh siūⁿ, chiông-chêng chò lōa-chē chōe, hóng-hut chhin-chhiūⁿ khǹg tī sim-lāi, kiaⁿ thiⁿ-mn̂g iáu koaiⁿ-teh; tùi Lī-su-tē kóng, "Góa ū tām-po̍h m̄ pàng-sim." 第2日透早,Lī-su-tē 精神,心內不止安然,會記得chā-hng所求--ê,亦深信主已經允lah;koh用寶血洗去伊攏總 ê 罪。獨獨Tok-hui 心內無這個款式,koh 疑礙驚惶起來,家己teh想,從前做偌濟罪,彷彿親像囥 tī 心內,驚天門iáu關teh;對Lī-su-tē 講:「我有淡薄 m̄放心。」
Lī-su-tē kóng, "Siáⁿ-sū m̄ pàng-sim?" Lī-su-tē 講:「啥事m̄放心?」
Tok-hui kóng, "Chiàu góa khòaⁿ sià-chōe bô ún-tàng, bô kàu hiah khoài; góa iáu kú chai móa- sim sī chōe." Tok-hui 講:「照我看赦罪無穩當,無到hiah 快;我iáu kú知滿心是罪。」
Lī-su-tē kóng, "Lí kiám m̄-sī kiû Iâ-so͘ sé-khì lí ê chōe mah?" Lī-su-tē 講:「你敢m̄是求耶穌洗去你ê 罪mah?」
Ìn-kóng, "Ū, kiû liáu lah." 應講:「有,求了lah。」
Chit-chi̍t-sî thiaⁿ Tok-hui ê siaⁿ-im, oán-jiân chhin-chhiūⁿ sī bô chi̍t-tiám-á ê ǹg-bāng, Lī-su-tē kóng, "Iâ-so͘ kiám m̄-sī kóng, lí nā kiû i, i tek- khak ín mah?" 這一時聽Tok-hui ê 聲音,宛然親像是無一點仔 ê 向望,Lī-su-tē 講:「耶穌敢 m̄是講,你若求伊,伊的確允mah?」
Tok-hui kóng, "Góa ē-kì-tit lí sī án-ni kā góa kóng." Tok-hui講:「我會記得你是án-ni kā 我講。」
Lī-su-tē kóng, "Nā-sī án-ni, lán tāi-ke ê chōe i tiāⁿ-tio̍h chhat-siau." Lī-su-tē 講:「若是án-ni,咱大家 ê 罪伊 tiāⁿ著擦消。」
Tok-hui kóng, "Góa bē-kì-tit, sim-lāi iáu-kú m̄ an-ún, góa bē-hiáu-tit góa ê chōe í-keng sià-bián lah." Tok-hui講:「我bē記得,心內iáu-kú m̄ 安穩,我bē曉得我ê 罪已經赦免 lah。」
Chiàu án-ni lâi siūⁿ, Lī-su-tē chhin-chhiūⁿ tiàm tī kng ê só͘-chāi; Tok-hui sī chhin-chhiūⁿ tī àm ê só͘-chāi; ū-sî ū tām-po̍h ǹg-bāng, ū-sî giâu- gî kiaⁿ-hiâⁿ, bô sî-sî khek-khek choan-sim teh óa- khò Chú. 照án-ni 來想,Lī-su-tē 親像tiàm tī 光ê 所在;Tok-hui是親像tī 暗ê 所在;有時有淡薄向望,有時giâu疑驚惶,無時時刻刻全心teh 倚靠主。
Chit lé-pài ê tiong-kan, Lī-su-tē chhut siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, tú-tú kàu lî-pa mn̂g-kháu, Bí-lī kap i-ê lāu-bó chhut--lâi; Bí-lī khòaⁿ-kìⁿ khîm, chiū cháu kàu hit-ê gín-ná bīn-chêng, kiò in lāu-bó tāi-seng kiâⁿ, thèng-hāu i choān la̍k-ê khîm chiah kiâⁿ. 這禮拜 ê中間,Lī-su-tē 出城到有花園 ê 宅仔,抵抵到籬笆門口,Bí-lī 佮伊ê老母出--來;Bí-lī 看見琴,就走到hit個囡仔面前,叫 in 老母第先行,聽候伊轉6個琴才行。
Thài-thài kap Lī-su-tē kóng chi̍t-sî-á ê ōe; Lī-su-tē kā i kóng, Tok-hui teh-beh sí lah. Chit-ê thài-thài teh lâu-ba̍k-sái, mn̄g kóng, "Tok-hui khiā-khí tī sím-mi̍h só͘-chāi?" 太太佮 Lī-su-tē 講一時仔 ê 話;Lī- su-tē kā 伊講,Tok-hui teh beh死lah。這個太太teh流目屎,問講:「Tok-hui 企起 tī 啥物所在?」
Lī-su-tē chiū chiong i teh khiā ê só͘-chāi kóng- bêng. Bí-lī tùi in lāu-bô kóng, "Án niâ, góa ài kap lí kóng kúi-kù àm-chiⁿ ê ōe." I-ê lāu-bó thìm-thâu ìn i kóng, "Hó lah." Lī-su-tē 就將伊 teh企 ê 所在講明。Bí-lī 對in老母講:「阿娘,我ài 佮你講幾句暗靜ê 話。」伊ê老母 thìm頭應伊講:「好--lah。」
Bí-lī chiū cháu-ji̍p chhù-lāi, thêng chi̍t-sî-á kú koh cháu--chhut-lâi, chhiú--n̍i̍h kia̍h chi̍t-ki hó ê hoe, hoe-lúi sī soat-pe̍h, hoe-hio̍h sī le̍k-le̍k. Bí- lī the̍h hō͘ Lī-su-tē kóng, "Che sī góa ê î-á hō͘ góa-ê, lí the̍h khì sàng lāu Tok-hui, khòaⁿ i hoaⁿ-hí á-bô." Lī-su-tē kóng, "I tek-khak hoaⁿ-hí." Bí-lī 就走入厝內,停一時仔久 koh 走--出來,手--n̍i̍h 舉一枝好ê 花,花蕊是雪白,花葉是綠綠。Bí- lī 提hō͘ Lī-su-tē 講:「Che是我ê 姨仔 hō͘ 我ê,你提去送老Tok-hui,看伊歡喜抑無。」
Lī-su-tē kóng: “I tek-khak hoaⁿ-hí.” Lī-su-tē 講:「伊的確歡喜。」
Hit-ê ko͘-niû ê lāu-bó tùi Bí-lī kóng, "Lí ē-kì- tit góa kā lí kóng, nā khòaⁿ-kìⁿ chit-ê hoe, chiū tio̍h oa̍t-liām kî-tó-bûn, lí chiong che kà Lī-su-tē." Hit個姑娘 ê老母對Bí-lī 講:「你會記得我kā 你講,若看見這個花,就著閱念祈禱文,你將che 教Lī-su-tē。」
Bí-lī kóng, "Góa ē-kì-tit, ia̍h ē kà i." Chiū tùi Lī-su-tē kóng, "Kiû Chú sé góa, hō͘ góa pe̍h seh khah pe̍h." Bí-lī 講:「我會記得,亦會教伊。」就對 Lī-su-tē 講:「求主洗我,hō͘ 我白雪較白。」
Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit kúi-kù-ōe, kia̍h-khí-thâu lah, sim-koaⁿ teh siū chiàⁿ-chiàⁿ kap lé-pài-tn̂g lāi só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê ōe sio-tâng. Thài-thài mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí khéng ēng che ōe kî-tó mah?" Lī-su-tē 聽見這幾句話,舉起頭 lah,心肝teh 受正正佮禮拜堂內 所聽見ê 話相同。太太問Lī-su-tē 講:「你肯用che 話祈禱mah?」
I kóng, "Khéng lah ; chit-ê ōe-ì tú-tú chhin- chhiūⁿ chā-ji̍t kap Tok-hui só͘ ēng ê kî-tó-bûn siāng chi̍t-iūⁿ." I chiū sòa liām nn̄g kù si kóng: 伊講:「肯lah;這個話意抵抵親像chā日佮Tok-hui所用ê 祈禱文像一樣。」伊就續念2句詩講,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.
清氣我歹心,
清氣我歹心,
所行攏無欠缺。
Thài-thài thiaⁿ-kìⁿ, bīn tài-chhiò-iông ê khoán- sit kóng, "Lí kì-jiân chai sé-chheng ê hoat-tō͘, sī put-chí hó; góa khòaⁿ-kìⁿ chit-ê pe̍h-pe̍h ê hoe, chiū siū-tio̍h hō͘ Iâ-so͘ ê pó-hoeh sé-chheng sim- koaⁿ lah." 太太聽見,面帶笑容 ê 款式講:「你既然知洗清 ê 法度,是不止好;我看見這個白白 ê花,就受著hō͘ 耶穌ê 寶血洗清心肝lah。」
Thài-thài kóng-liáu chiū kap Bí-lī kiâⁿ--khì; Lī-su-tē teh khòaⁿ chit-ê hoe. Chiông-chêng pún-jiân sī ài chit-ê pe̍h hoe, kàu kin-á-ji̍t thiaⁿ- kìⁿ chiah-ê ōe, koh-khah ka-pōe ì-ài; ài thàn chhiⁿ-chhiⁿ hō͘ Tok-hui; chiū kóaⁿ-kín cháu tò- khì, kiaⁿ-liáu tī lō͘--n̍i̍h lian--khì. Nā gū-tio̍h gín-ná ài kā i thó chit-ê hoe, i lóng bô beh chhap i; kàu lâu-téng khui mn̂g, khòaⁿ-kìⁿ ū lâng kap Tok-hui tī-hia teh kóng-ōe, goân-lâi sī thoân-tō ê sian-siⁿ, kap i siông-sè pek-chhiat kóng-khí tō-lí. 太太講了就佮 Bí-lī 行--去; Lī-su-tē teh 看這個花。從前本然是愛這個白花,到今仔日聽見chiah-ê 話,koh較加倍意愛;愛趁生生 hō͘ Tok-hui;就趕緊走倒--去,聽了tī 路--ni̍h lian--去。若遇著囡仔愛kā 伊討這個花,伊攏無beh chhap 伊;到樓頂開門,看見有人佮 Tok-hui tī-hia teh講話,原來是傳道 ê 先生,佮伊詳細迫切講起道理。
Sian-siⁿ khòaⁿ-kìⁿ Lī-su-tē tò lâi,ōe chiū thêng, mn̄g i hó mah. Koh tùi Tok-hui kóng, Iâ-so͘ àn-cháiⁿ-iūⁿ thè lâng siū sí, àn-cháiⁿ-iūⁿ sé-khì lâng ê chōe.” 先生看見Lī-su-tē倒--來,話就停,問伊好mah。Koh對Tok-hui講:「耶穌 àn- cháiⁿ-iūⁿ替人受死?àn- cháiⁿ-iūⁿ洗去人 ê 罪? 」
Tok-hui kóng, "Góa iáu-bōe chai góa ê chōe sià-bián, sim-lāi hô͘-hô͘ hūn-hūn, bô tit-tio̍h pêng-an." Tok-hui 講:「我iáu-bōe知我ê 罪赦免,心內hô͘-hô͘ hūn-hūn,無得著平安。」
Sian-siⁿ kóng, "An-chái-iūⁿ lí siūⁿ góa khéng kā lí kóng pe̍h-chha̍t mah?" 先生講:「an- chai-iu°你想我肯 kā 你講白賊 mah?」
Tok-hui kóng, "Góa chai lí bô án-ni, góa kap lí sui-jiân m̄ sio-bat, iáu-kú khòaⁿ lí ê bīn-māu, khiok ē-hiáu-tit lí sī sêng-si̍t ê lâng." Tok-hui 講:「我知你無 án-ni,我佮你雖然m̄ 相bat,iáu-kú 看你ê 面貌,卻會曉得你是誠實 ê 人。」
Sian-siⁿ tùi chîⁿ-tē-á-lāi the̍h-chhut chi̍t-ê gîn ài-beh hō͘ Tok-hui, kóng, "Lí hiān-chāi bē-ē thàn chîⁿ, chit-ê hō͘ lí khì bé khiàm-ēng ê mi̍h." 先生對錢袋仔內提出一個銀 ài-beh hō͘ Tok-hui,講:「你現在bē會趁錢,這個hō͘ 你去買欠用 ê 物。」
Tok-hui tī teh lâu-ba̍k-sái kóng, "Put-chí kám- siā; hiān-chāi góa kap Lī-su-tē si̍t-chāi oh-tit-kòe." Tok-hui tī teh流目屎講:「不止感謝;現在我佮 Lī-su-tē 實在oh得過。」
Sian-siⁿ kóng, "Chîⁿ iáu-bōe sǹg sī lí ê, lí seng the̍h-khì." Tok-hui chhun-chhiú kiok-kiong koh kám-siā, i chiah kā i the̍h-lâi. 先生講:「錢 iáu-bōe 算是你ê,你先提去。」Tok-hui 偆手鞠躬 koh 感謝,伊chiah kā 伊提來。
Sian-siⁿ kóng, "Lí ū the̍h--tio̍h á-bô?" Tok- hui kóng, "Tī góa chhiú-lāi." Sian-siⁿ koh mn̄g chi̍t-piàn kóng, "Lí tek-khak chai ū tit-tio̍h mah?" 先生講:「你有提著抑無?」Tok- hui 講:「Tī 我手內。」先生 koh 問一遍講:「你的確知有得著mah?」
Tok-hui kóng, "Góa chai tit-tio̍h lah, nā-sī m̄ chai lí sī sím-mi̍h ì-sù." Tok-hui 講:「我知得著 lah,若是 m̄ 知你是啥物意思?」
Sian-siⁿ kóng, "Thang thiàⁿ ê Iâ-so͘, i lâi kàu chit-ê só͘-chāi, chiong só͘ ài siúⁿ-sù-ê hō͘ lí, chhin- chhiūⁿ góa hō͘ lí chit-ê gîn; i só͘ siúⁿ-sù ê kè-chîⁿ sī chin kùi-ê; i ê kè-chîⁿ só͘ tiōng-ta̍t ê, chiū-sī i-ê sèⁿ-miā; i lâi kàu chit só͘-chāi kóng, "Tok-hui ah, lí kam-goān óa-khò góa á m̄?" Chiong góa só͘ kóng ê ōe ū lia̍h-chò láu-si̍t á-bô?" I só͘ ài hō͘ lí-ê, í-keng the̍h-chhut, hoan-hù lí eng-kai tio̍h chiap-la̍p siū--khì, che sī lí só͘ eng-kai tit-ê. Chhin- chhiūⁿ án-ni, lí tio̍h àn-cháiⁿ-iūⁿ leh? Tú-á lí the̍h góa só͘ hō͘ lí-ê ia̍h sī án-ni; lí m̄-sái siū kan- khó͘, m̄-sái thèng-hāu, chhun-chhiú chiū the̍h--kòe-khì. Lí chai Chú ài siúⁿ-sù lí-ê sím-mi̍h?” 先生講:「Thang疼ê 耶穌,伊來到這個所在,將所愛賞賜-ê hō͘ 你,親 像我hō͘ 你這個銀;伊所賞賜 ê 價錢是真貴ê;伊 ê 價錢所重值 ê,就是伊 ê 性命;伊來到這所在講:「Tok-hui--ah,你甘願倚靠我抑 m̄?將我所講 ê 話有亦做老實抑無?伊所愛hō͘ 你ê,已經提出,吩咐你應該著接納受--去,che是你所應該得--ê。親像 án-ni,你著àn- cháiⁿ-iūⁿleh?抵抵你提我所hō͘--你--ê亦是án-ni;你m̄-sái 受艱苦,m̄-sái 聽候,偆手就提--過去。Lí知主愛賞賜你ê 啥物?」
Tok-hui bô ìn-tap. Sian-siⁿ kóng, “Chiū-sī sià- chōe ê in, chheng-khì ê sim sī lí ǹg-bāng ē tit- tio̍h mah? Ia̍h sī lí só͘ kiû kàu An-lo̍k-ke ê lō͘- thâu; lí khéng chiap-la̍p á m̄-khéng?” Tok-hui無應答。先生講:「就是赦罪 ê 恩,清氣ê 心是你向望會得著 mah?亦是你所求到安樂街ê 路頭;你肯接納抑 m̄肯?」
Tok-hui kóng, “Góa put-chí kam-goān ì-ài chiap-la̍p, nā-sī bē-hiáu-tit àn-cháiⁿ-iūⁿ tio̍h sêng- siū ê hoat-tō͘.” Tok-hui 講:「我不止甘願意愛接納,若是bē曉得àn- cháiⁿ-iūⁿ著承 受ê 法度。」
Sian-siⁿ kóng, “Góa hō͘ lí chi̍t-tiám-á ê gîn, lí ū thèng-hāu teh siūⁿ sím-mi̍h hoat-tō͘ á-bô?” 先生講:「我hō͘ 你一點仔 ê 銀,你有聽候 teh 想啥法度抑無?」
Tok-hui kóng, “Bô thèng-hāu, the̍h kòe-lâi chiū-sī.” Tok-hui 講:「無聽候,提過來就是。」
Sian-siⁿ kóng, “Lí chiap-la̍p Chú só͘ siúⁿ-sù-ê, sim-lāi ia̍h tio̍h chit-ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ góa hō͘ lí gîn, hit-chi̍t-sî lí m̄ chhun-chhiú, sim-koaⁿ siūⁿ bē-chò-tit, thèng-hāu chi̍t-sî-á chiah lâi the̍h, lí phah-sǹg góa ē siū-khì á bē?” 先生講:「你接納主所賞賜-ê, 心內亦著這個款式,親像我 hō͘ 你銀,hit一時你m̄ 偆手,心肝想bē做得,聽候一時仔才來提,你打算我會受氣抑 bē?」
Tok-hui kóng, “Lí it-tēng m̄ hoaⁿ-hí.” Tok-hui 講:「你一定m̄歡喜。」
Sian-siⁿ kóng, “Lí kap góa bô chit-ê iūⁿ, kap Chú khiok tio̍h án-ni. Chú lâi kàu chit-ê só͘- chāi, si-in kiò lí sêng-siū; siat-sú lí iân-chhiân kóng, “Góa bē-ē sìn lí só͘ ín-ê, ia̍h m̄-káⁿ khò lí ê ōe, sim-koaⁿ teh siūⁿ chit-ê siúⁿ-sù m̄-sī beh hō͘ góa-ê, hiān chāi góa m̄-káⁿ chiap-la̍p, kiám ū chit-ê chêng-lí mah?” 先生講:「你佮我無這個樣,佮主卻著án-ni。主來到這個所在,施恩叫你承受;設使你iân-chhiân 講:「我bē-ē 信你所允ê,亦m̄敢靠你ê 話,心肝 teh 想這個賞賜 m̄是beh hō͘ 我ê,現在我m̄敢接納,敢有這個情理mah?」
Sian-siⁿ koh pek-chhiat kóng, “Lí sìn-thàn bâng-ho̍k góa, àn-cháiⁿ-iūⁿ m̄ sìn-thàn hâng-ho̍k Chú Iâ-so͘ mah?” 先生koh迫切講:「你信趁降服我,àn- cháiⁿ-iūⁿ m̄ 信趁降服主耶穌 mah?」
Tok-hui bô ōe thang ìn, to̍k-to̍k lâu-ba̍k-sái. Sian-siⁿ kóng, “Koh mn̄g lí chi̍t-kù-ōe, lí hiān-sî taⁿ khéng sìn Chú á m̄-khéng?” Tok-hui無話thang應,獨獨流目屎。 先生講:「Koh問你一句話,你現時今肯信主抑 m̄肯?」
Tok-hui kóng, “Góa taⁿ m̄-káⁿ m̄ sìn-thàn.” Tok-hui 講:「我今m̄敢m̄ 信趁。」
Sian-siⁿ koh kóng, “Lí ē-kì-tit Iâ-so͘ chit-tia̍p tī lâu-téng kap lí, góa, put-chí kīn. Lán tāi-ke kap i kóng-ōe, i chi̍t-kù chi̍t-kù lóng thiaⁿ-kìⁿ lah, liân lán teh thó͘-khùi ê siaⁿ iah kàu i hī-khang- lāi; koh-chài lán ê sim hiòng tī tó͘-ūi, lán taⁿ m̄- sái tāi-seng kap Chú kóng siáⁿ-mi̍h, chóng-tio̍h thiaⁿ Chú tùi lán só͘ kóng ê ōe.” Chiū hian-khui Sèng-keng tha̍k nn̄g chat, teh tha̍k--ê sī Chú kóng, “Lín lóng lâi, góa kā lín kóng, lín ê chōe-ok koàn- boán, i-ê sek-tī tāng chhin-chhiūⁿ chhiah, chhim chhin-chhiūⁿ âng; góa tek-khak hō͘ i kàu chīn pe̍h chheng-khì, chhin-chhiūⁿ mî chhin-chhiūⁿ seh.(Í-sài-á 1:18) 先生koh 講:「你會記得耶穌這tia̍p tī 樓頂佮你,我,不止近。咱大家佮伊講話,伊一句一句攏聽見lah,連咱 teh 吐氣ê 聲iah到伊耳空內;koh再咱ê 心向tī 佗位,咱今 m̄- sái 第先佮主講啥物,總著聽主對咱所講 ê 話。」就掀開聖經讀二節,teh 讀--ê 是主講:「Lín攏來,我kā lín講,lín ê 罪惡貫滿,伊ê 色緻重親像赤,深親像紅;我的確hō͘伊到盡白清氣,親像棉親像雪。(以賽亞 1:18)
“Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh, tek-khak sé-khì lán tāi-ke lóng-chóng ê chōe.” (I lok. 1:7) “Tok-hui ah, lí ē sìn-thàn Chú Iâ-so͘ mah? Lí 52 lia̍h i só͘ kóng ê ōe m̄-sī si̍t-chāi mah?” 「上帝ê 子耶穌基督 ê血,的確洗去咱大家攏總 ê 罪。」(約翰一書。1:7) 「Tok-hui--ah,你會信趁主耶穌mah?你掠伊所講 ê 話m̄是實在 mah?」
Tok-hui kóng, “Góa chai sī si̍t-chāi.” Sian-siⁿ kóng, “Nā-sī án-ni, lán tāi-ke chiū thang kā Chú kóng.” Tok-hui 講:「我知是實在。」先生講:「若是án-ni,咱大家就thang kā 主講。」
Sian-siⁿ kap Lī-su-tē kūi-lo̍h tī bîn-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui bē-ē kūi, chiū chhiú kiok-kiong,sian-siⁿ teh kî-tó,Tok-hui ia̍h chi̍t-kù chi̍t-kù teh khún- kiû pek-chhiat tòe i teh kóng. 先生佮 Lī-su-tē 跪落 tī 眠床邊,Tok-hui bē會跪,就手鞠躬,先生 teh 祈禱,Tok-hui亦一句一句 teh 懇求迫切 tòe 伊teh 講。
Sian-siⁿ kóng liáu, Tok-hui iáu-kú chhiú kiok- kiong, ke-thiⁿ nn̄g-kù-ōe kóng, “Chú Iâ-so͘ ah, góa chit-tia̍p óa-khò lí lah,chiap-la̍p lí só͘ siúⁿ-sù- ê, ia̍h sìn-thàn lí ê ōe.” 先生講了,Tok-hui iáu-kú 手鞠躬,加添2句話講:「主耶穌--ah, 我這tia̍p倚靠你lah,接納你所賞賜 ê,亦信趁你ê 話。」
Sian-siⁿ mn̄g Tok-hui kóng, “Lī chiap-la̍p góa só͘ hō͘ lí ê, āu-lâi àn-cháiⁿ-iūⁿ?” Tok-hui kóng, “Góa kám-siā lí.” 先生問Tok-hui 講:「Lī 接納我 所hō͘ 你ê,後來àn- cháiⁿ-iūⁿ?」Tok-hui講:「我感謝你。」
Sian-siⁿ kóng, “Nā-sī án-ni, chit-tia̍p kiám m̄- eng-kai kám-siā Chú sià-chōe ê in mah?” Tok- hui lâu-ba̍k-sái kóng, “Góa chin-chiàⁿ sī sim goān.” 先生講:「若是án-ni,這tia̍p敢 m̄ 應該感謝主赦罪 ê 恩 mah?」Tok- hui 流目屎講:「我真正是心願。」
Sian-siⁿ kap Lī-su-tē koh kūi-teh, kám-siā Chú sià-bián Tok-hui ke̍k tōa ê chû-pi. Tok-hui koh- chài ke-thiⁿ nn̄g-kù kóng, “Chú ah, góa kám-siā lí, in-ūi lí sio̍k góa ê chōe; sī ēng lí ê sèⁿ-miā lâi sio̍k-ê, góa si̍t-chāi kám-siā bô kiông-chīn.” 先生佮 Lī-su-tē koh 跪teh,感謝主赦免Tok-hui極大 ê 慈悲。Tok-hui koh 再加添2句講:「主--ah,我感謝你,因為你贖我ê 罪;是用你ê 性命來贖ê,我實在感謝無窮盡。」
Kî-tó liáu, sian-siⁿ beh khí-kiâⁿ, koh mn̄g Tok- hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ bîn-á-ji̍t Sat-tàn lâi chhì- thàm lí kóng, "Tok-hui ah, lí chai lí ê chōe sià-bián mah? kiaⁿ-liáu bô tek-khak, lí beh àn-cháiⁿ- iūⁿ ìn leh?" 祈禱了,先生beh起行,koh問Tok- hui講:「親像明仔日撒旦來試 探你講:「Tok-hui ah,你知你ê 罪赦免mah?聽了無的確,你beh按怎 樣應leh?」
Tok-hui kóng, "Ēng chit-chat-chheh ìn i kóng, "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hoeh tek-khak sé- khì lóng-chóng ê chōe." Tok-hui講:「用這節冊應伊講,上帝 ê 子耶穌基督 ê血的確洗去攏總 ê 罪。」
Sian-siⁿ kóng, "Nā-sī án-ni-siⁿ, Sat-tàn chiū bô hoat-tō͘ thang bê-he̍k lí. Chú hō͘ lí chai thang kóng lí ê chōe sià-bián, m̄-sī hō͘ lí chin-chiàⁿ bat, ē chai kap chin bat sī nn̄g iūⁿ ê khoán-sit; chhin- chhiūⁿ tú-á lí chiap góa só͘ hō͘ lí ê gîn, góa mn̄g lí bat á m̄-bat, lí bē-hiáu-tit góa ê ì-sù. Tit-tio̍h Chú ê in-tián ia̍h sī án-ni; lí in-ūi sìn, chiū ē chai ū sià-chōe ê in; nā-sī lūn-kàu lêng-hûn ē tit-tio̍h kiù, khiok put-chāi bat á m̄-bat, lí chiong sìn Chú tit-tio̍h kiù, kap khò Chú in-tián, chit nn̄g hāng ka-tī sim-lāi siūⁿ khòaⁿ-māi-teh chiū kàu-gia̍h. 先生講:「若是án-ni-siⁿ,撒旦就無法度thang迷惑你。主hō͘ 你知thang 講你ê 罪赦免,m̄是hō͘ 你真正bat,會知佮真bat是兩樣 ê 款式;親像抵仔你接我所hō͘ 你ê 銀,我問你bat抑m̄-bat,你bē曉得我ê 意思。得著主ê 恩典亦是án-ni;你因為信,就會知有赦罪 ê 恩;若是論到靈魂會得著救,卻不在bat抑m̄-bat,你將信主得著救,佮靠主恩典,這二項家己心內想看māi-teh 就到額。
Tok-hui kóng, "Góa í-keng chiàu chit-ê khoán- sit lâi kiâⁿ." Tok-hui 講:「我已經照這個款式來行。」
Sian-siⁿ kóng, "Nā-sī án-ni, lí sī chai chōe í-keng sià-bián lah." 先生講:「若是án-ni,你是知罪已經赦免 lah。」
Tok-hui kóng, "Góa chit-tia̍p chai góa sī sìn- thàn óa-khò Chú." Tok-hui 講:「我這tia̍p知我是信趁倚靠主。」
Sian-siⁿ kap Tok-hui kóng soah, Lī-su-tē chiong hoe the̍h hō͘ Tok-hui kóng, "Che sī Bí-lī ko͘-niû hō͘--góa-ê, kah góa nā khòaⁿ-kìⁿ chit-ê hoe, chiū teh liām i só͘ kà góa ê kî-tó-bûn kóng, "Kiû Chú sé góa, hō͘ góa pí seh khah pe̍h, chit-hō ōe." 先生佮 Tok-hui 講煞,Lī-su-tē 將花提hō͘ Tok-hui 講:「Che是Bí-lī 姑娘 hō͘--我-ê,kah我若看見這個花,就 teh 念伊所教我ê 祈禱文講:「求主洗我,hō͘ 我比雪較白,這號話。」
Sian-siⁿ kóng, "Pí seh khah pe̍h, che ōe kiám m̄-hó thiaⁿ mah?" Sian-siⁿ 講:「比雪較白,che話敢 m̄好聽mah?」
Tok-hui khòaⁿ hoe kóng, "Sim-koaⁿ ē hō͘ Chú ê hoeh sé kàu chhin-chhiūⁿ seh ê pe̍h, che ōe chin- chiàⁿ sī hó thiaⁿ." Tok-hui 看花講:「心肝會hō͘ 主ê 血洗到親像雪ê 白,che話真正是好聽。」
Sian-siⁿ lo̍h lâu-ē iáu-bōe chhut gōa-bīn, thiaⁿ- kìⁿ āu-piah ū kha-pō͘ siaⁿ,khiok sī Lī-su-tē jiok-- lâi, chhiú--n̍i̍h the̍h chi̍t-ki hoe kóng, "Chit-ê lí ài mah?" 先生落樓下iáu-bōe 出外面,聽見後壁有腳步聲,卻是 Lī-su-tē jiok--來,手--n̍i̍h 提一枝花講:「這個你愛mah?」
Sian-siⁿ chi̍h-kòe chhiú kóng, "To-siā lah, chit- ê hoe chin-chiàⁿ thang ài." Sian-siⁿ sòa tòa--tò-khì in tau, nā khòaⁿ chit-ê hoe, sìn ê sim chiū seⁿ chhut-lâi; in-ūi kín-á-ji̍t ū nn̄g- ê hoān-tio̍h chōe-gia̍t ê lâng, tī hit-ê chúi-chôaⁿ- lāi sé kàu pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, chiū-sī lāu- lâng kap sè-hàn gín-ná sìn-thàn óa-khò Chú ê ōe, chhōe kàu êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k-ke ê lō͘-chām. Chú hō͘ i ē-hiáu-tit só͘ kóng ê tō-lí ū èng-hāu, chin-chiàⁿ sī Chú ê tōa in-tián. 先生chi̍h過手講:「多謝lah,這個花真正thang愛。」 所以續 tòa--倒-去 in兜,若看這個花,信ê 心就生出來;因為今仔日有二個犯著罪孽 ê人,tī hit個水泉 內洗到白白親像雪,就是老人佮細漢囡仔信趁倚靠主ê 話,chhōe 到榮光 ê 城安樂街 ê 路站。主hō͘ 伊會曉得所講ê 道理有應效,真正是主ê 大恩典。
Tùi hit-tia̍p í-āu, sian-siⁿ ê sim-koaⁿ chiū koat- ì, bē koh-chài giâu-gî Chú só͘ iā ê chéng-chí ka- la̍uh tī khang-khang. Tùi hit-tia̍p以後,先生ê 心肝就決意,bē koh再 giâu疑主所掖ê 種子 ka落 tī 空空。
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說