首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有39個段落,79個語句,1513個語詞,2203個音節
An-lo̍k ke_05 安樂街_05
Bô chù-bêng 無注明
Tē gō͘ Chiuⁿ 第五章
Hit ê-hng pí ji̍t--sî khah joa̍h. Lī-su-tē tāi- seng bē-khùn-tit, āu-lâi pòaⁿ-khùn pòaⁿ-chhéⁿ, koh hō͘ lûi-tân kiaⁿ cheng-sîn. Hit-ê lûi tōa-siaⁿ chi̍t- ē tân; chit-ê lâu lóng tín-tāng, Tok-hui tī chhn̂g- téng teh chē, Lī-su-tē peh kàu tī i sin-piⁿ, si̍h-nà chin kín, chiò-ji̍p chhù-lāi, sì-kak-thâu ia̍h lóng kng-siám-siám. Hit e昏日--時較熱。Lī-su-tē 第先bē睏得,後來半睏半醒,koh hō͘ 雷tân 驚精神。Hit個雷大聲一下tân;這個樓攏振動,Tok-hui tī 床頂 teh 坐,Lī-su-tē peh到tī伊身邊,si̍h-nà真緊,照入厝內,四角頭亦攏光siám-siám。
Lī-su-tē khòaⁿ-kìⁿ Tok-hui ê bīn chhin-chhiūⁿ pe̍h-pe̍h ê chóa, sim put-chí sng. Si̍h-nà si̍h-liáu, hit-ê chhù ná o͘-àm, to̍k-to̍k ū lûi ê siaⁿ khū-khū- háu. Tok-hui chiū móa-sim kiaⁿ kàu ngia̍uh- ngia̍uh-chhoah; Lī-su-tē hiòng-lâi m̄-bat khòaⁿ- kìⁿ chit-iūⁿ ê tōa hong hō͘, ia̍h put-chí kiaⁿ-hiâⁿ, chiū kūi tī bîn-chhn̂g-piⁿ, khiú Tok-hui ê chhiú mn̄g kóng, "Lāu-peh ah, lí kiaⁿ m̄-kiaⁿ?" Lī-su-tē 看見Tok-hui ê 面親像白白 ê 紙,心不止酸。Si̍h-nà si̍h了,hit個厝那黑暗,獨獨有雷 ê 聲khū-khū-háu。Tok-hui 就滿心聽到ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah;Lī-su-tē 向來 m̄-bat 看見這樣 ê 大風雨,亦不止驚惶,就跪tī 眠床邊,khiú Tok-hui ê 手問講:「老伯--ah,你驚m̄驚?」
Tok-hui ìn kóng, "Chin-chiàⁿ thang kiaⁿ, chiông-chêng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ án-ni, bô-liāu kin-á-ji̍t kéng-jiân kàu chit-ê iūⁿ." Tok-hui應講:「真正thang驚,從前m̄-bat聽見án-ni,無料今仔日竟然到這個樣。」
Lī-su-tē bô ìn i. Tok-hui koh kóng, "Chit-ê 29 si̍h-nà hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú ê ba̍k-chiu teh khòaⁿ góa, lûi chhin-chhiūⁿ Chú ê siaⁿ hiàm-hoah góa, góa put-chí kiaⁿ, chi̍t-tiám-á bô ài i." Lī-su-tē無應伊。Tok-hui koh講:「這個si̍h-nà 彷彿親像主ê目珠 teh看我,雷親像主ê 聲 hiàm-hoah我,我不止驚,一點仔無愛伊。」
Liâm-piⁿ lûi-tân si̍h-nà chò-hóe kàu, Tok-hui kiaⁿ kàu móa-sin ngia̍uh-ngia̍uh-chùn kóng, "Si̍h- nà ê kng lī góa bô hn̄g, góa kiaⁿ-liáu ê-hng ē hō͘ i phah sí," koh sè-siaⁿ teh mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí chai àn-cháiⁿ-iūⁿ sī ū chōe?" Liâm-piⁿ 雷tân si̍h-nà 做夥到,Tok-hui驚到滿身ngia̍uh-ngia̍uh-chùn 講:「Si̍h-nà ê 光離我無遠,我聽了e昏會hō͘伊打死,」koh 細聲teh問Lī-su-tē 講:「你知àn- cháiⁿ-iūⁿ是有罪?」
Lī-su-tē ìn kóng, "M̄-thang chò ê, ài-beh khì chò, che chiū-sī chōe?" Lī-su-tē應講:「M̄-thang做 ê,ài-beh 去做,che就是罪?」
Tok-hui ìn kóng, "Bô chhò, m̄ eng-kai chò lâi chò sī chōe, góa chò chē-chē lah; m̄ eng-kai kóng- ê lâi kóng sī chōe, góa kóng chē-chē lah; m̄ eng- kai siūⁿ-ê lâi siūⁿ sī chōe, góa siūⁿ ia̍h chē-chē; chiông-chêng choân-jiân bē-hiáu-tit, ê-hng in-ūi chit-ê sū chiah chai put-chí thang kiaⁿ." Tok-hui應講:「無錯,m̄應該做來做是罪,我做濟濟--lah;m̄應該講-ê 來講是罪,我講濟濟--lah;m̄應該想--ê 來想是罪,我想亦濟濟;從前全然bē曉得,e昏因為這個事chiah知不止thang驚。」
Lī-su-tē mn̄g kóng, " Che sī sím-mi̍h iân-kò͘? Lī-su-tē 問講:「Che是啥物緣故?」
Tok-hui kóng, "Góa bāng-kìⁿ chi̍t-ê bāng hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ.” Tok-hui講:「我夢見一個夢hō͘我驚惶。」
Lī-su-tē mn̄g kóng, "Bāng-kìⁿ sím-mi̍h?” Lī-su-tē 講:「夢見啥物?」
Tok-hui kóng, "Góa chiong lí thiàⁿ Iâ-so͘ chit- kù-ōe, chi̍t-ē siūⁿ chiū khùn--khì, bāng-kìⁿ chi̍t bāng, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-chō koân-tōa ê mn̂g sī n̂g-kim chò-ê, put-chí súi, góa tiām tī bīn-chêng khòaⁿ- kìⁿ mn̂g-téng ū jī chin bêng, siá-teh sī An-lo̍k-ke, sim siūⁿ chiông-chêng chhōe bē-tio̍h, kàu kin-á-ji̍t 30 chhōe--tio̍h, hīn bē-tit liân Lī-su-tē ia̍h saⁿ-kap tī chia chiah hó; hut-jiân ū lâng khui-mn̂g mn̄g kóng, "Lí lāu-lâng-ke tiàm chia chò sím-mi̍h? " Góa kóng, "Ài-beh ji̍p-khì, góa put-chí lán ài tòa chia hioh-khùn." Hit-ê lâng iô-thâu kóng, "Lāu Tok-hui ah, lí iáu ū chōe-gia̍t káⁿ bē-tit-thang ji̍p--khì, chiū chiong mn̂g koaiⁿ-teh. Góa chai chi̍t-sin lóng sī chōe, hoan-sin chiū cháu; cháu kàu o͘-àm ê só͘-chāi, hō͘ chit-ê lûi siaⁿ kiaⁿ-chhéⁿ góa, Chit-ê bāng khiok m̄-káⁿ bē-kì--tit." Tok-hui 講:「我將你疼耶穌這句話,一個想就睏--去,夢見一夢,看見一座懸大ê 門是黃金做-ê,不止súi,我tiām tī 面前看見門頂有字真明,寫teh是安樂街,心想從前 chhōe bē著,到今仔日chhōe--著,恨bē-tit 連 Lī-su-tē亦相佮tī chia chiah好;忽然有人開門問 講:「你老人家tiàm chia做啥物?」我講:「Ài-beh 入去,我不止lán愛tòa chia 歇睏。」hit個人搖頭講:「老 Tok-hui-- ah,你iáu有罪孽敢bē得thang 入--去,就將門關-teh。我知一身攏是罪,翻身就走;走到黑暗 ê 所在,hō͘ 這個雷聲驚醒我,這個夢卻m̄敢bē記得。」
Kóng-liáu chit kúi-kù ê ōe, lûi-tân si̍h-nà lóng bô soah, Tok-hui iû-goân sī teh tiō. Lī-su-tē bô hoat-tō͘ thang an-ùi i, tī piⁿ-á ia̍h teh kiaⁿ-hiâⁿ, thèng-hāu lûi-siaⁿ tiām, chí-ū chhun lo̍h-hō͘ ê siaⁿ; chiū lī-khui Tok-hui, kàu ka-tī bîn-chhn̂g-téng khì khùn. 講了這幾句 ê 話,雷tân si̍h-nà 攏無煞,Tok-hui 猶原teh tiō。Lī-su-tē無法度thang安伊,tī邊--仔亦teh 驚惶,聽候雷聲tiām,只有偆落雨ê 聲;就離開Tok-hui,到家己眠床頂去睏。
Tē-jī chá-khí hō͘ chêⁿ, chhiū-ba̍k chheⁿ-chhùi, chhù chiáu-á ki̍h8-ki̍h8 kiu̍h-kiu̍h; siūⁿ-khí chā-mê ê bāng, chhin-chhiūⁿ sī hō͘ lâng kiaⁿ-hiâⁿ--ê. Chit- chi̍t-ji̍t tú-tú sī An-hioh-ji̍t, Lī-su-tē ê-hng ài khì lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí, hīn bē-tit sî-hāu khoài-khoài kàu, in-ūi ài kóaⁿ-kín ē-hiáu-tit Tok-hui thok i thàm-thiaⁿ ê tāi-chì. 第二早起雨chêⁿ,樹木青翠,厝鳥仔ki̍h8-ki̍h8 kiu̍h-kiu̍h;想起chā暝 ê 夢,親像是 hō͘ 人驚惶--ê。這一日抵抵是安息日,Lī-su-tē e昏愛去禮拜堂聽道理,恨bē得時候快快到,因為愛趕緊會曉得 Tok-hui 託伊探聽 ê 事誌。
Tok-hui chêng pòaⁿ-ji̍t lóng bô phah-sǹg, peh-- khí-lâi koh tó--lo̍h-khì, tó-liáu chiū koh khí-lâi chē; khòaⁿ i chit-hō ê kong-kéng, kan-ta sī siūⁿ- 31 tio̍h chā-mê-hng ê bāng, nā-sī ka-tī bô kóng-khí. Tok-hui 前半日攏無打算,peh--起來koh 倒--落去,倒了就koh起來坐;看伊這號ê光景,kan-ta是想著chā暝昏 ê 夢,若是家己無講起。
Lī-su-tē chai-kioh kin-á-ji̍t lēng-gōa khah tn̂g, kàu la̍k-tiám-cheng sé-bīn chiū beh khì. Tok-hui ûn-ûn-á teh hoan-hù i tio̍h siông-sè thiaⁿ lé-pài- tn̂g-lāi só͘ kóng ê ōe. I kàu hit só͘-chāi mn̂g tú- tú khui, tùi mn̂g-kháu khòaⁿ lāi-bīn, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê lāu hū-jîn-lâng teh tiám-teng pī-pān só͘- chāi, thèng-hāu tāi-ke chū-chi̍p ê lâng, kìⁿ-tio̍h Lī-su-tē chiū sak i cháu. Lī-su-tē知卻今仔日另外較長,到六點鐘洗面就beh去。Tok-hui勻勻仔teh 吩咐伊著詳細聽禮拜堂內所講 ê 話。伊到hit所在門抵抵開,對門口看內面,看見一個老婦人人 teh 點燈備辦所在,聽候大家聚集 ê 人,見著 Lī-su-tē 就 sak伊走。
Lī-su-tē kóng, "Ê-hng kiám m̄-sī tāi-ke chū- chi̍p kóng tō-lí mah?" Lī-su-tē 講:「E昏敢m̄是大家聚集講道理 mah?」
Hū-jîn-lâng kóng, "Lí nā sī ūi--tio̍h thiaⁿ tō-lí lâi--ê, chiū thang ji̍p--lâi, tio̍h an-chēng, m̄-thang kóng-ōe kiáu-jiáu." 婦人人講:「你若是為--著聽道理 來--ê,就thang入--來,著安靜,m̄-thang 講話攪擾。」
Lī-su-tē tī thâu-chêng kha-ta̍h-í teh chē. Kòe chi̍t-sî-á thiaⁿ tō-lí ê lâng lóng chiām-chiām lâi lah; ū-ê lāu-lâng chhōa gín-ná; ū-ê lāu-bó phō sè-kiáⁿ; ū pau thâu-khak ê lāu hū-jîn-lâng; ū ang-bó͘ nn̄g lâng chò-hóe lâi; ū siàu-liân ko͘-toaⁿ chi̍t-lâng lâi; iū-koh ū chē-chē chò kang-hu ê lâng, kap ta̍k téng-hō ê lâng, sīm-chì liân khit- chia̍h; put-koán sím-mi̍h lâng-sek ia̍h ū. Lī-su-tē tī 頭前腳踏椅teh 坐。過一時仔聽道理 ê 人攏漸漸來 lah;有ê 老人 chhōa 囡仔;有ê 老母抱 細子;有包頭殼 ê 老婦人人;有翁某二人做夥來;有少年孤單一人來;又koh 有濟濟做工夫 ê 人,佮逐頂號 ê 人,甚至連乞食;不管啥物人色亦有。
Tú-á chhit-tiám-cheng Ùi sian-siⁿ ji̍p lé-pài- tn̂g, seng liām kî-tó bûn, tùi khí-thâu kàu lō͘-bóe, Lī-su-tē ba̍k-chiu bô tńg-lûn kim-kim teh khòaⁿ i. 抵仔七點鐘 Ùi--先生入禮拜堂,先念祈禱文,對起頭到路尾, Lī-su-tē 目珠無轉-lûn 金金teh 看伊。
In tāi-ke só͘ gîm ê si, Lī-su-tē lóng ài thiaⁿ, 32 ke̍k hoaⁿ-hí ê; sī lō͘-bóe gîm hit-chi̍t-chhiú si, ū chi̍t-ūi siàu-liân ê hū-jîn-lâng tī i sin-piⁿ kīn-óa teh chē, só͘ gîm ê si jī-jī bêng, siaⁿ-im ia̍h put-chí hiáng-liāng. I siūⁿ chiong chit chhiú si kì-teh, tò- khì thang liām hō͘ Tok-hui thiaⁿ; chiū-sī kóng: In 大家所吟 ê 詩,Lī-su-tē 攏愛聽,極歡喜 ê;是路尾吟hit一首詩,有一位少年 ê 婦人人 tī 伊身邊近倚 teh 坐,所吟ê 詩字字明,聲音亦不止響亮。伊想將這首詩記-teh,倒--去thang念hō͘ Tok-hui 聽;就是講:
Ū êng-kng ê pó siâⁿ,
Mn̂g koaiⁿ chiong chōe chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-oán bē-tit ji̍p-khì.
有榮光 ê 寶城,
門關將罪阻止,
驚人佮歹事,
驚人佮歹事,
永遠bē得入去。
Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Góa lâi khún-kiû sià-chōe,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Só͘-kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.
救主上帝羊羔,
我來懇求卸罪,
清氣我歹心,
清氣我歹心,
所行攏無欠缺。
Chú chiū kiò góa ê sî,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i tōa pó-chhî,
Khò i tōa pó-chhî,
Chōe-sim bē koh hoat-khí.
主就叫我ê時,
得著做子歡喜,
靠伊大保持,
靠伊大保持,
罪心 bē koh發起。
Thèng-hāu góa chhēng pe̍h-saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tī Thian tông sim chiok.
聽候我穿白衫,
感恩所穿來贖,
極清極潔lah,
極清極潔lah,
Tiàm tī天堂心足。
Gîm-si liáu, sian-siⁿ chiū kóng, Be̍k-sī-lio̍k 21 chiuⁿ 27 chat kóng, "Hoān-nā bô chheng-khì ê lâng, lóng bē-tit ji̍p chit-ê pó-siâⁿ." 吟詩了,先生就講,Be̍k-sī-lio̍k 21 章27 節講:「凡若無清氣 ê 人,攏bē得入這個寶城。」
I kóng, "Tú-á só͘ gîm ê Thiⁿ-siâⁿ, mn̂g sī chin- chu, ke-lō͘ sī n̂g-kim, ū oa̍h-miâ ê chúi-hô, nn̄g- tiâu ê hōaⁿ ū oa̍h-miā ê chhiū, khiā-khí tī-hia ê lâng, seng-khu chhēng pe̍h-saⁿ, thâu-khak tì bián- liû, in tāi-ke gîm ê si put-chí hó thiaⁿ, móa-bīn ē chhiò-iông. Hit só͘-chāi bô lâu-ba̍k-sái kap pi-ai thó͘-khùi; ēng n̂g-kim chò lō͘, bô cháu ià-siān ê lâng, bô chhùi-ta iau-gō--ê, bô hō͘ sng-seh tàng, kap bô hō͘ iām-ji̍t pha̍k, bô pēⁿ-thiàⁿ, sí-sit, ia̍h bô bâi-chòng kap hûn-bōng; móa sim lóng sī hoaⁿ- hí khòaⁿ-oa̍h, bô saⁿ-cheⁿ tó͘-khì, bô saⁿ-phah chhá- jiáng, bô m̄-hó ê siaⁿ-im kiáu-jiáu. Chit-hō hó chhù, tī hit só͘-chāi éng-oán bô pó-choân, sǹg sī kàu ke, tit-tio̍h pêng-an kap Chú chò chi̍t-hóe. Lín tāi-ke kam-goān khì hia á m̄-ài?" 伊講:「抵仔所吟ê 天城,門是珍珠,街路是黃金,有活命 ê 水河,二條 ê 岸有活命 ê 樹,企起 tī-hia ê 人,身軀穿白衫,頭殼戴冕旒,in 大家吟ê 詩不止好聽,滿面會笑容。Hit所在無流目屎佮悲哀吐氣;用黃金做路,無走厭siān ê 人,無嘴礁枵餓--ê,無hō͘ 霜雪凍,佮無 hō͘ 炎日曝,無病痛,死事,亦無埋葬佮墳墓;滿心攏是歡喜快活,無相爭賭氣,無相打吵嚷,無m̄好 ê 聲音攪擾。這號好厝,tī hit所在永遠無保全,算是到家,得著平安佮主做一夥。Lín大家甘願去hia抑 m̄愛?」
Kóng-tio̍h chiah-ê ōe tāi-ke àm-àm thó͘-khùi. Lī-su-tē sim-lāi kóng, "Góa kam-goān kap Tok- hui chò-hóe khì." 講著chiah-ê 話大家暗暗吐氣。Lī-su-tē 心內講:「我甘願佮 Tok- hui 做夥去。」
Sian-siⁿ kóng, "Hoān-nā bô ke̍k pe̍h chheng- khì-ê bē-tit-thang ji̍p hit-ê siâⁿ; koh kóng, "Mn̂g koaiⁿ, chiong chōe chó͘-chí." Góa ê pêng-iú ah, lín tāi-ke sim-lāi nā ū chi̍t-hāng ê chōe, Thian-tông ê mn̂g chiū koaiⁿ--teh, bē-tit ji̍p-khì; in-ūi bô ke̍k pe̍h chheng-khì bē-ē ji̍p hit-ê mn̂g. Pí- phēng chhin-chhiūⁿ lán chit-chi̍t-pòe, bô chò pháiⁿ-tāi, bô kóng pháiⁿ-ōe, bô khǹg pháiⁿ ê liām- thâu; lán só͘ eng-kai chò ê ta̍k-hāng khì chò lah, chò-chi̍t-ē oân-choân chheng-khì ke̍k pe̍h ê lâng; siat-sú kin-á-ji̍t hoān-tio̍h chi̍t-hāng chōe, chiàu lâng só͘ khòaⁿ khiok sī sió-khóa ê chhò-gō͘, m̄-kú ē tì-kàu hō͘ Thian-tông ê mn̂g koaiⁿ-teh, lán chiū bē-tit ji̍p-khì; khó-kiàn sim-lāi ū chi̍t-sî-á ê chōe, chiū bē kàu êng-kng ê siâⁿ; iū-koh mn̄g chit lé- pài-tn̂g-lāi, chī-chūi káⁿ kóng hoān-chōe put-kò sī chi̍t-pái; chī-chūi káⁿ kóng, sim-lāi ê chōe to̍k- to̍k sī chi̍t-hāng?" 先生講:「凡若無極白清氣--ê bē得 thang入hit個城;koh講:「門 關,將罪阻止。」我ê 朋友--ah,lín大家心內若有一項 ê 罪,天堂ê 門就關--teh,bē得入去;因為無極白清氣 bē會入hit個門。比並親像咱這一輩,無做歹事,無講歹話,無囥歹ê 念頭;咱所應該做ê逐項去做lah,做一個完全清氣極白ê人;設使今仔日犯著一項罪,照人所看卻是小可 ê 錯誤,m̄-kú 會致到hō͘天堂ê門關teh,咱就bē得去;可見心內有一絲仔ê 罪,就bē到榮光 ê 城;又koh 問這禮拜堂內,是誰敢講犯罪不過是一擺;是誰敢講,心內 ê 罪獨獨是一項?」
Kóng-liáu, thiaⁿ-kìⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im, chiū- sī ta̍k-lâng ê liông-sim hoat-hiān. 講了,聽見有吐氣 ê聲音,就是逐人 ê 良心發現。
Sian-siⁿ koh kóng, "Chit lāi-bīn tàu-tí bô chi̍t- ê lâng káⁿ án-ni kóng lah. Ta̍k-lâng lóng chai só͘ hoān--tio̍h ê chōe bô tàng thang sǹg; nā-sī chi̍t-hāng ê chōe, chhin-chhiūⁿ bak--tio̍h chi̍t- tiám-á ê kiaⁿ-lâng, thòaⁿ--khì-lâi, sim-koaⁿ lóng chhin-chhiūⁿ chhat-o͘--ê." 先生koh 講:「這內面到底無一 個人敢án-ni 講lah。逐人攏知所犯--著 ê 罪無tàng thang算;若是一項 ê 罪,親像bak--著一點仔 ê 驚人,thòaⁿ--去來,心肝攏親像出烏--ê。」
Lī-su-tē sim-lāi siūⁿ ka-tī kap Tok-hui chiông-lâi beh àn-cháiⁿ-iūⁿ; hoán-tńg siū Tok-hui chêng mê-hng bīn chhin-chhiūⁿ pe̍h chóa, khoán-sit kiaⁿ- hiâⁿ, chiok-kiàn i-ê bāng kap Bí-lī ê ōe, chham kin-á-ji̍t sian-siⁿ só͘ kóng, lóng sī saⁿ-tâng. Lī-su-tē 心內想家己佮 Tok-hui 從來beh àn- cháiⁿ-iūⁿ;反轉受Tok-hui 前暝昏面親像白紙,款式驚惶,足見伊 ê夢佮 Bí-lī ê 話,參今仔日先生所講,攏是相同。
Hit-chi̍t-sî sian-siⁿ kóng-kiò chōe àn-cháiⁿ-iūⁿ thang kiaⁿ, koh bêng-bêng kóng-kiò chōe àn-cháiⁿ- iūⁿ ē-tit-thang sià-bián. Siat-sú Lī-su-tē nā ē chiong sian-siⁿ só͘ kóng ê ōe, chi̍t-hāng chi̍t-hāng ûn-á khì kiù-khàm, chū-jiân ē-tit-tio̍h an-ùi. M̄-kú i chiong tāi-seng só͘ thiaⁿ-ê, chiū pé-pa̍k tī i-ê sim, pa̍t-kù-ōe choân-jiân lóng bô siūⁿ; kàu-bóe sian-siⁿ kóng, "Āu lé-pài-ji̍t lín tāi-ke chiah koh lâi, góa beh kóng chit chhiú si tē-jī chat, ké-soeh hō͘ lín thiaⁿ, khòaⁿ ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang ji̍p êng-kng ê siâⁿ." Hit一時先生講叫罪àn- cháiⁿ-iūⁿ thang聽,koh明明講叫罪àn- cháiⁿ-iūⁿ會得thang赦免。設使 Lī-su-tē若會將先生所講 ê 話,一項一項勻仔去究khàm,自然會得著安慰。M̄- kú 伊將第先所聽-ê,就pé-pa̍k tī伊 ê 心,別句話全然攏無想;到尾先生講:「後禮拜日lín大家chiah koh 來,我beh 講這首詩第2節,解說 hō͘ lín 聽,看有啥物法度thang入榮光 ê 城。」
Lī-su-tē tò-khì, tī lō͘--ni̍h bān-bān teh kiaⁿ,tōa- tōa teh ut-būn, in-ūi bô hoat-tō͘ thang an-ùi Tok- hui. Ki̍p-chì kàu lâu-téng,kap i chē chò hóe, ba̍k-chiu teh khòaⁿ-hóe kóng, "Lí chò ê bāng kap góa tī lé-pài-tn̂g-lāi thiaⁿ-kìⁿ só͘ kóng--ê tō-lí, kap só͘ gîm ê si lóng sī siāng chi̍t khoán-sit, chi̍t- tiám-á bô cheng-chha." Lī-su-tē倒--去,tī 路--ni̍h慢慢teh 聽,大大teh 鬱悶,因為無法度thang安慰Tok- hui。Ki̍p-chì 到樓頂,佮伊坐做夥,目珠 teh 看火講:「你做 ê 夢佮我tī 禮拜堂內聽見所講--ê 道理,佮所吟 ê 詩攏是像一款式,一點仔無精差。」
Tok-hui kóng, "Chiong lí ê-hng só͘ thiaⁿ-ê kóng chi̍t-piàn hō͘ góa thiaⁿ." Tok-hui 講:「將你e昏所聽--ê 講一遍hō͘ 我聽。」
Lī-su-tē chiū kóng, "Góa thiaⁿ i teh kóng, hit- ê só͘-chāi chin hó, siat-sú ē-tit-thang kàu, chiū móa-sim hoaⁿ-hí; nā-sī ū chōe-ê bē-ē khiā-khí tī- hia. Hit chhiú si ia̍h sī án-ni kóng, "Ū chi̍t êng- kng ê siâⁿ, mn̂g koaiⁿ chiong chōe chó͘-chí." Lī-su-tē 就講:「我聽伊teh講,hit ê 所在真好,設使會得thang到,就滿心歡喜;若是有罪--ê bē會企起 tī- hia。Hit首詩亦是án-ni 講:「有一榮光 ê 城,門關將罪阻止。」
Tok-hui kóng, "Chiàu án-ni lâi khòaⁿ, góa bô chi̍t-tiám-á thang ǹg-bāng." Tok-hui 講:「照 án-ni 來看,我無一點仔thang向望。」
Kàu pòaⁿ-mê, Lī-su-tē phah-sǹg Tok-hui khùn- khì; bô-liāu i kéng-jiân sè-siaⁿ teh kóng, " Mn̂g koaiⁿ chiong chōe chó͘-chí, "chia̍p-chia̍p kóng kúi- nā kòe. 到半暝,Lī-su-tē 打算Tok-hui 睏去;無料伊竟然細聲 teh 講:「門關將罪阻止」,捷捷講幾若kòe。
M̄-nā Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit-ê ōe, iáu-kú ia̍h ū pa̍t-lâng thiaⁿ-kìⁿ, chiū-sī chhin-chhiūⁿ Thian-lō͘ le̍k-thêng só͘ kóng, kò͘ ba̍k-sa-mn̂g ê, ia̍h thiaⁿ-kìⁿ lāu-lâng iu-chhiû kan-khó͘ ê siaⁿ-im; i put-chí chai Tok-hui ê kong-kéng, hoat-khí lîn-bín ê sim, kòe bô chi̍t-sî-á kú, chiū ài ēng in-tián ê ōe kap i kóng, "Góa hoaⁿ-hí kā lí khui-mn̂g." 不但Lī-su-tē 聽見這個話,iáu-kú亦有別人聽見,就是親像《天路歷程》所講,顧木柵門 ê,亦聽見老人憂愁艱苦 ê 聲音;伊不止知 Tok-hui ê 光景,發起憐憫 ê 心,過無一時仔久,就愛用恩典 ê 話佮伊講:「我歡喜 kā 你開門。」
回上一頁    清國時代,   1890年,   小說