首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 迷信打破歌
編者 劍堂、東海生共編
出版社 溪口庄共榮會
出版年 1929
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
迷信 惡例 未去
所以 欵勸 歌詩
不是 自己
聽了 大家 知機
Bê-sìn ok-lē kái bē-khì ,
Sóo-í khuán-khǹg īng kua-si ,
Guá kóng m̄-sī ka-kī ,
Thiann-liáu tāi-ke ē tsai-ki .
大家 要着
不是 拜神
拜神 不可 迷信
誠心 較好 錢銀
Tāi-ke ài-tio̍h thiann hoo tsin ,
M̄-sī khǹg lín mài pài-sîn ,
Pài-sîn m̄-thang siunn bê-sìn ,
Sîng-sim khah-hó khai tsînn-gîn .
敬神 要知 道理
不免 浪費 大錢
誠心 若有 敬意
神明 的確 保庇
Kìng-sîn ài-tsai tsin tō-lí ,
M̄-bián lōng-huì khai tuā-tsînn ,
Sîng-sim nā-ū piáu kìng-ì ,
Sîn-bîn tit-khak ē pó-pì .
開錢 要着 目的
不可 虛華 心色
虛華 甭開 淡薄
喜捨 貧民 功德
Khai-tsînn ài-tio̍h ū bo̍k-tik ,
M̄-thang hi-hua siūnn sim-sik ,
Hi-hua mài-khai tām-po̍h tsik ,
Hí-sià pîn-bîn tsò kong-tik .
敬神 目的 知情
破病 不可 神明
下神 若是 有應
富戶 常常 健寧寧
Kìng-sîn bo̍k-tik ài tsai-tsîng ,
Phuà-pīnn m̄-thang sîn-bîng ,
Hē-sîn nā-sī hiah ū-ìng ,
Hù-hōo tiānn-tiānn kiān-lîng-lîng .
平生 行為 正經
神明 也是 賛成
大下 大謝 無用
不是 食錢 神明
Pîng-sîng hîng-uî tsìng-king ,
Sîn-bîng iā-sī tuā tsàn-sîng ,
Tuā-hē tuā-siā sîn bô-īng ,
M̄-sī tsia̍h-tsînn ê sîn-bîng .
敬神 要着 心肝
免用 牲禮 大盤
清香 三枝 三盞
神明 歡喜 免般
Kìng-sìn ài-tio̍h tsin sim-kuann ,
Bián-īng sing-lé hiah tuā-puânn ,
Tshing-hiunn sann-ki sann-tsuánn ,
Sîn-bîng huann-hí bián-puann .
般戱 實在 開錢
大小 無睏 亂歸瞑
有人 散凶 苦[石+鄭]khoo2-tinn3
開了 過頭 青青
Puann-hì si̍t-tsāi to khai-tsînn ,
Tuā-sè bô-khùn luān-kui-mî ,
Ū-lâng sàn-hiong khah khóo-tìnn ,
Khai-liáu kè-thâu bīn tshinn-tshinn .
商人 愛利 計智
大家 激戱
傾家蕩產 不知死
獃子 果咧 陽氣
Siong-lîn ài-lī siūnn kè-tì ,
Tsio lín tāi-ke sann kik-hì ,
Khing-ka-tōng-sán m̄-tsai-sí ,
Gōng-kiánn koh-leh tián iāng-khì .
當執灬 相激 不知
賣皮當骨 相拼
錢虱 掠了 精神
無米 無菜 吊鐤
Tng-lia̍t sann-kik m̄-tsai thiànn ,
Bē-phuê-tǹg-kut lâi sann-piànn ,
Tsînn-sat lia̍h-liáu tsing-sîn tiānn ,
Bô-bí bô-tshài teh tiàu-tiánn .
大鐤 大碗
臭酸
叉抄 置到 十數頓
食了 的確 腹腸
Tuā-tiánn tuā-uánn tshài kāng pn̄g ,
Thn̄g-lâi thn̄g-khì kín tshàu-sng ,
Tshe-tshau khǹg-kàu tsa̍p-sóo-tǹg ,
Tsia̍h-liáu tit-khak sńg pak-tn̂g .
一欵 囝仔 嘴水
猪肉 不管
食到 腹月斗 錐錐錐
屎尿 漏到 大堆
Tsi̍t-khuán gín-á tsia̍h tshuì-tsuí ,
Ti-bah m̄-kuán tsiah kāng puî ,
Tsia̍h-kah pak-tóo tsui-tsui-tsui ,
Sái-jiō làu-kah kui tuā-tui .
不信 請看 鬧執灬
大小 漏屎 滿路頭
凸風 發執灬 百症
保庇 實在 應効
M̄-sìn tshiánn-khuànn lāu-lia̍t āu ,
Tuā-sè làu-sái muá-lōo-thâu ,
Phòng-hong huat-lia̍t pah-tsìng kàu ,
Pó-pì si̍t-tsāi tsin ìng-hāu .
攑香 作戱 從省
不可 相激 競爭
輸嬴 結局 無路用
同胞 感情
Gia̍h-hiunn tsò-hì ài tsiông-síng ,
M̄-thanmg1 sann-kik lâi kīng-tsing ,
Su-iânn kiat-kio̍k bô-lōo-īng ,
Bián hāi tông-pau pháinn kám-tsîng .
鬧執灬 開錢 制限
錢銀 不是 快趁
體貼 貧民 生活
應該 要着 簡單
Lāu-lia̍t khai-tsînn tio̍h tsè-hān ,
Tsînn-gîn m̄-sī hiah kín-thàn ,
Thé-thiap pîn-bîn sing-ua̍h lân ,
Ìng-kai ài-tio̍h kái kán-tan .
有病 醫生
司公 童乩 不可
假鬼假怪 陰兵
白白 誤死 責成
Khǹg lín ū-pīnn tshiànn i-sing ,
Sai-kong tâng-ki m̄-thang īng ,
Ké-kuí-ké-kuài tshiánn im-ping ,
Pe̍h-pe̍h ngōo--sí tsik-sîng .
司公仔 盤時 正利
捏造 冤鬼 纏大
投下 着要
謝紙 補運
Sai-kong-á puânn-sî tshuì tsiânn-lāi ,
Lia̍p-tsō uan-kuí teh tînn-tāi ,
Kiò lín tâu-hē tio̍h-ài pài ,
Siā-tsuà póo-ūn tshiànn guá lâi .
迷信 最壞 女查媒
破病 青瞑仔 起土
生命 照顧
誤死 哭苦
Bē-sìn tsuè-hāi tsa-bóo ,
Phuà-pīnn tshinn-mî-á lâi khí-thôo ,
lín sìnn-miā tsiàu-kòo ,
Ngōo-sí tsiah lâi kiò khàu-khóo .
青瞑仔 排比
香爐 插香 白米
返去
巧法 趁米 趁錢
giāng-á tshinn-mî-á gâu pâi-pí ,
Hiunn-lôo tshah-hiunn phài pe̍h-bí ,
Giāng-á hōo i siu tńg--khì ,
Khá-huat thàn-bí kah thàn-tsînn .
在念 笑魁
手裡 那搖 那說
天頂 念來 地下
親像 坪頂 採茶
Thiann i teh-liām tsiânn tshiò-khe ,
Tshiú--lín ná-iô tshuì ná-seh ,
Thinn-tíng liām-lâi kàu tē-ē ,
Tshin-tshiūnn pînn-tíng tshiò tshái-tê .
呼請 神明 滿 世計
其實 半個
封旨 大下
脚裡 踊蹄
Hoo-tshiánn sîn-bîng muá sì-kè ,
Kî-si̍t khuànn tshiánn puànn-ê ,
Hong-tsí tân tuā-ē ,
liām kha--lín tǹg-tê .
靈角 吹來 三聲
踊脚 講是 能驚
若卜 有聖
青瞑 免驚 時行
Lîng-kak tshe--lâi liân sann-siann ,
Tǹg-kha kóng-sī kuí ē-kiann ,
giāng-á nā-bueh hiah ū-siànn ,
Tshinn-mî á bián-kiann sî-kiânn .
實在 目花 可憐
各人 愛着 轉變
盲啞學校 便便
掠龍 該然
Si̍t-tsāi ba̍k-hue tsin khó-liân ,
Kok-lâng ài-tio̍h ū tńg-piàn ,
Bông-á-ha̍k-hāu siat piān-piān ,
Tio̍h o̍h lia̍h-lîng tsiah kai-liân .
迷信 着病 輦轎
不愛 請醫 施藥
誤死 來呌
此欵 辨法 不着
Bê-sìn tio̍h-pīnn mn̄g lián-kiō ,
M̄-ài tshiánn-i lâi si-io̍h ,
Ngōo-sí sìn kuì lâi-kiò ,
Tsit-khuán pān-huat siōng m̄-tio̍h .
詐騙 戇人 智識
搖來 搖去 起輦
假作 真神
誤死 生命 了錢
Tsà-phiàn gōng-lâng tì-sik tshián ,
Iô-lâi iô-khì khí-lián ,
Ké-tsò tsin-sîn hōo lín siàn ,
Ngōo-sí sìnn-miā kiam liáu-tsiân .
輦轎 出字 假魁
兩人 扛在 亂亂畵
隨在 棹頭
按怎 一字 彼多
Lián-kiō tshut-jī gâu ké-khue ,
Nn̄g-lâng kng-teh luān-luān-uē ,
Suî-tsāi toh-thâu tshuì teh sueh ,
Àn-tsuánn tsi̍t-jī tsik hiah-tsuē .
畵來 畵去 無字
實在 扛轎仔 創治
無着 受氣
汗流 閃滴
Uē-lâi uē-khì tsuan bô-jī ,
Si̍t-tsāi kng-kiō-á teh tshòng-tī ,
Tsik bô-tio̍h siū-khì ,
Khà kah kuānn-lâu kāng siám-ti̍h .
真神 踏輦
其實 在搖 攏是
不信 兩人 齊齊
轎仔 靜靜 振動
Tsin-sîn ta̍h-lián kóng hiah tāng ,
Kî-si̍t teh-iô lóng-sī lâng ,
M̄-sìn nn̄g-lâng tsê-tsê pàng ,
Kiō-á tiām-tiām tín-tāng .
濫信 棹頭 不通
不知 藥性 害人
對藥 癒重
小病 大空
Lām-sìn toh-thâu siōng m̄-thang ,
M̄-tsai io̍h-sìng ē hāi-lâng ,
Tsia̍h tuì-io̍h pīnn lú-tāng ,
Sió-pīnn i tuā-khang .
信神 要着 理論
破病 不可 補運
補運 若是 有準
富戶 免死 安允
Sìn-sîn ài-tio̍h tsiàu lí-lūn ,
Phuà-pīnn m̄-thang īng póo-ūn ,
Póo-ūn nā-sī hiah ū-tsún ,
Hù-hōo bián-sí miā an-ún .
補運 童乩 棹脚
講是 落陰 討魂
戇信 惷笨
戇錢 被人
Póo-ūn tâng-ki toh-kha khùn ,
Kóng-sī lo̍h-im khì thó-hûn ,
lín gōng-sìn siunn tshún-pūn ,
Gōng-tsînn hōo-lâng phiàn khì pun .
童乩 棹頭 紅包
假影 攑劍 亂亂抄
實在 真神 無影
二人 暗罩
Tâng-ki toh-thâu ài âng-pau ,
Ké-iánn gia̍h-kiàm luān-luān-tshau ,
Si̍t-tsāi tsin-sîn bô-iánn kàu ,
Tsuan i nn̄g-lâng teh àm-tàu .
不信
假銅 常常 悾神
不可 迷信
愛着 改革 維新
M̄-sìn i khuànn hoo tsin ,
Ké-tâng tiānn-tiānn khong-sîn ,
Khǹg lín m̄-thang hiah bê-sìn ,
Sì-tio̍h kái-kik tsiông uî-sin .
童乩 叉抄
假銅 走去 毛灬媒
說話 無明 假哭
講是 新娘 煞頭
Tâng-ki siūnn ài tsia̍h tshe-tshau ,
Ké-tâng tsáu-khì tshuā-bóo tau ,
Kóng-uē bô-bîng tshiūnn ké-khàu ,
Kóng-sī sin-niû ū suah-thâu .
因兜 毛灬媒 好空
遇着 童乩 上銅
講是 新娘 煞頭
打派 用符 轎窓
In-tau tshuā-muî bueh hó-khang ,
Gū-tio̍h tâng-ki lâi tsiūnn-tâng ,
Kóng-sī sin-niû suah-thâu tāng ,
Phah-phài īng-hû tah kiō-thang .
黃紙 銀朱
臨時 勅符
弟子 吩咐
即能 心婦
Thó bueh n̂g-tsuá kah gîn-tsu ,
Guá sîn lîm-sî bueh thik-hû ,
Tē-tsú ài tio̍h thian huan-hù ,
Tsiah-ē tshuā-tio̍h sin-pū .
戇人 不識
假做 神明 打噠
若是 真神 氣力
童乩 按怎 警察
Phiàn lín gōng-lâng m̄-bat ,
Ké-tsò sîn-bîng lâi phah-tat ,
Nā-sī tsin-sîn ê khuì-la̍t ,
Tâng-ki àn-tsuánn kiann kìng-tshat !
一欵 紅姨 良心
鼓舞 戇人 關落陰
有枝 ___kah 與有u7-
打騙 姑姨 舅妗
Tsi̍t-khuán ang-î liông-sim ,
Kóo-bú gōng-lâng kuan-lo̍h-im ,
Kóng kah ū-ki kah ū- gím ,
Phah-phiàn koo-î kāng kū-kīm .
口述 入耳
大家 相招 出錢
悾神 不識 亂亂變
紅姨 相爭
Thiann i kháu-su̍t li̍p-ní ,
Tāi-ke sann-tsio lâi tshut-tsînn ,
Khong-sîn m̄-bat luān-luān-pìnn ,
Bueh tshiánn ang-î suah sann-tsinn .
紅姨 頭壳 烏布
行路
打騙 迷信 女查媒
無影 無隻 亂亂呼
Ang-î thâu-khak oo-pòo ,
Kha tshiú pái kiânn-lōo ,
Phah-phiàn bê-sìn gōng tsa-bóo ,
Bô-iánn bô-tsiah luān-luān-hoo .
第一戇人 牽紅姨
被伊 打騙 大猪
假講 神魂 落陰
卜尋 陰魂 鄉里
Tē-it-gōng-lâng khan-ang-î ,
Hōo-i phah-phiàn tuā-ti ,
Ké-kong sîn-hûn lo̍h-im khì ,
Bueh-tshuē im-hûn tńg hiunn-lí .

行到 奈河橋
陰魂 尋未着
廳頭 銀紙
kah kha tshiú ,
Kóng i kiânn-kàu Nāi-hô-kiô ,
Phiàn lín im-hûn tshuē-bē-tio̍h ,
Thiann-thâu gîn-tsuá tio̍h kín sio .
亡魂溪
陰魂 一個
約畧 卌外歲
打算 老爸
Kóng i tshuē kàu Bông-hûn-khe ,
Tshuē tio̍h im-hûn ū tsi̍t-ê ,
Iok-lio̍k lâng ū siap-guā-hè ,
Phah-sǹg lín ê lāu-pē .
又閣 一個 細細
打算 敢是 大家
因為 陽間 積多
現在 陰府 攑架
Iū-koh tsi̍t-ê kha sè-sè ,
Phah-sǹg kánn-sī lín ta-ke ,
In-uī iông-kan tsuē tsik-tsē ,
Hiān-tsāi im-hú teh giâ-kê .
形狀 何欵
假講 即哖
講是 面裡 少許
嘴肶 少許
Mn̄g i hîng-tsōng sinn siánn-khuán ,
I tio̍h ké-kóng tsiah--nî kuân ,
Kóng-sī bīn--lín sió-khuá oo ,
Tshuì-phé ū tshiu sió-khuá hôo .
聽着 邊仔
話尾 直直對
不着 擱再
假做 扶身 講話
Thiann-tio̍h pinn-á lâng teh sueh ,
Sūn lâng uē-bué ti̍t-ti̍t-tuè ,
Tsik m̄-tio̍h koh-tsài hue ,
Ké-tsuè hū-sin lâi kóng-uē .
紅姨 耳空 利利
聽着 話尾
燒香 趕緊
真魂 返來
Ang-î hīnn-khang óo lāi-lāi ,
Thiann-tio̍h uē-bué i tio̍h tsai ,
Kiò lín sio-hiunn kuánn-kín pài ,
Tsin-hûn hōo guá tshuā tńg--lâi .
講是 去世
放掉
假意 目滓 雜雜滴
听着 湳淚啼
Kóng-sī miā pháinn tsá khì-sì ,
Pàng-tiāu sann kiann kāng gōo ,
Ké-ì ba̍k-tsái tsha̍p-tsha̍p-ti̍h ,
Hōo lín thiann-tio̍h lâm-luī-thî .
迷信 戇人 大不通
紅姨 祖公
好呆 亂亂講
真真 有影 牽亡
Bê-sìn gōng-lâng tāi-put-thong ,
Khì jīn ang-î tsò tsóo-kong ,
Hó-pháinn pîn i luān-luān-kóng ,
Tsin-tsin ū-iánn teh khan-bông .
女查媒 迷信 蓋深
愛請 紅姨 關落陰
聽說 陰間 難忍
了錢 不達 傷心
Tsa-bóo bê-sìn siōng kài-tshim ,
Ài-tshiánn ang-î kuan-lo̍h-im ,
Thiann-seh im-kan khóo lân-lím ,
Liáu-tsînn m̄-ta̍t ke siong-sim .
不可 紅姨
凡事 愛着 情理
無影 陰間 能得
攏是 紅姨 愛卜
Khǹg lín m̄-thang sìn ang-î ,
Huân-sū ài-tio̍h kik tsîng-lí ,
Bô-iánn im-kan ē-tit khì ,
Lóng-sī âng-î ài-bueh tsînn .
有人 行路 子細
身軀 致到 跋落
起來 耳仔 三下
承續 槌胸 踊蹄
Ū-lâng kiânn-lōo tsú-sè ,
Sini-khu tì-kàu pua̍h-lo̍h ,
Khí--lâi hīnn-á giú sann-ē ,
Sîn-suà tuî-hing kah tǹg-tê .
精神 脚即骿
跋倒 不免驚
這欵 念法 有影
在念 校魁 好聽
Tshuì liām tsing-sîn kha-tsiah-phiann ,
hia pua̍h-tó m̄-bián-kiann ,
Tsit-khuán liām-huat sìn ū-iánn ,
Teh-liām tshiò-khue tsin hó-thiann .
有人 蹲蹲 門|在
聽着 后面 喝聲
返去 若是 頭壳痛
講是 被人 打着驚
Ū-lâng tsún-tsún tú-teh kiânn ,
Thiann-tio̍h āu-bīn lâng huah-siann ,
Tńg--khì nā-sī thâu-khak-thiànn ,
Kóng-sī hōo-lâng phah-tio̍h-kiann .
因為 不識 想未到
捧去 因兜
三口
嘴涎 應効
In-uī m̄-bat siūnn-bē-kàu ,
Tsiong uánn phâng-khì kàu in-tau ,
Iang i tsiong tsuí kâm sann-kháu ,
Kóng tse tshuì-nuā siōng ìng-hāu .
此欵 迷信 實在
嘴涎
污穢 赤惡 無禁
講着 安心
Tsit-khuán bê-sìn si̍t-tsāi tshim ,
Kiû lâng tshuì-nuā hōo i lim ,
Ù-uè tshiah-ok tsuân bô-kìm ,
Kóng-tio̍h lim he tsiah an-sim .
設使 這人 肺病
傳染病
不識 濫滲變
全無 衛生 精生
Siat-sú tsit-lâng ū hì-pīnn ,
Suà liá thuân-liám-pīnn lâi tînn ,
lín m̄-bat lām-siám-pìnn ,
Tsuân-bô uē-sing tsing-sinn .
囝仔 跋倒 半路
牽起 踊脚 挖土
不識 又擱 見古
囝仔 亂亂糊
Gín-á pua̍h-tó puànn-lōo ,
Khan-khí tǹg-kha kah óo-thôo ,
M̄-bat iū-koh kiàn-kóo ,
Tsiong gín-á ê tshuì luān-luān-kôo .
伸手 土脚 濫滲
不管 猪屎 雞膏
囝仔 亂亂造
此欵 衛生 全然
Tshun-tshiú thôo-kha lām-sám so ,
M̄-kuán ti-sái kāng ke-ko ,
Tsiong gín-á ê tshuì luān-luān-tsō ,
Tsit-khuán uē-sing tsuân-liân .
有人 驚一潮
卜尋 真蛇 未得
這欵 悾神 好笑
洗拔 桶繩 準作
Ū-lâng hōo tsuâ kiann-tsi̍t-tiô ,
Bueh-tshuē tsin-tsuâ bē-tit tio̍h ,
Tsit-khuán khong-sîn tuā hó-tshiò ,
Sé-phua̍h tháng-soh tsún-tsò io̍h .
破病 有人 着驚
衫仔 包米 提在
此欵 實在 無影
不信
Phuà-pīnn ū-lâng sìn tio̍h-kiann ,
Sann-á pau-bí the̍h-teh iānn ,
Tsit-khuán si̍t-tsāi kài bô-iánn ,
Kóng lín m̄-sìn i thiann .
聽着 好笑 好氣
想覷 即知 情理
飜來 覆去 順序
也是
Thiann-tio̍h hó-tshiò hó-khì ,
Siūnn-tshù tsiah-tsai tsîng-lí ,
Huan-lâi phak-khì sūn-sī ,
Khah liām iā-sī hóo tshí .
十二生相 幾遍
缺角
此欵 手段 打騙
識想 了然
Tsa̍p-jī-sinn-siùnn liām kuí-piàn ,
khi̍h-kak hōo siàn .
Tsit-khuán tshiú-tuānn teh phah-phiàn ,
Bat-siūnn ê lâng ē liáu-liân .
收驚 無影 感應
放令 缺歸平
此欵 秘訣 一定
無影 鬼仔 顯靈
Siu-kiann bô-iánn ē kám-ìng ,
Pàng-līng ē khi̍h-kui-pîng ,
Tsit-khuán pì-kuat ū it-tīng ,
Bô-iánn kuí-á ē hián-lîng .
迷信 知錯
收驚 老婆 轉水
烏念 白念 不好
病人 聽了 耳空
Lín bê-sìn ē tsai-tshò ,
Siu-kiann lāu-pô tsuán-tsuí ,
Oo-liām pe̍h-liām kài m̄-hó ,
Pīnn-lâng thiann-liáu hīnn-khang tso .
米卦 變奇
其實 趁米
亂亂指
無影無跡 講是
Siat ū bì-kuà gâu piàn-kî ,
Kî-si̍t i teh siūnn thàn-bí ,
Thiann i ê tshuì luān-luān-kí ,
Bô-iánn-bô-tsiah sìn kóng-sī .
三下
無缺的 算看 幾多
講是 沖犯 一個
愛着 趕緊 投下
Kiò tsiong liam sann-ē ,
Bô-khi̍h--ê sǹg-khuànn ū luā-tsē ,
Kóng-sī tshiong-huān bóo tsi̍t-ê ,
Ài-tio̍h kuánn-kín khì tâu-hē .
講是 東南 原因
犯着 無主 家神
不通 看作 無要緊
草人 脫身
Kóng-sī tang-lâm ū guân-in ,
Huān-tio̍h bô-tsú ê ke-sîn ,
M̄-thang khuànn-tsò bô-iàu-kín ,
Tio̍h tshòng tsháu-lâng khì thuat-sin .
此欵 打騙 可惡
轉食 只用 扯仔簿
不識 庫庫
所以 手段 些步
Tsit-khuán phah-phiàn siōng khóo-ònn ,
Tsuán-tsia̍h tsí-īng theh-á-phōo ,
Khò m̄-bat khòo-khòo ,
Sóo-í tshiú-tuānn īng tsit-pōo .
不可 迷信
凡事 愛着 想乎真
了米 尚且 無要緊
給汝 錢銀
Khǹg lín m̄-thang bê-sìn ,
Huân-sū ài-tio̍h siūnn-hoo-tsin ,
Liáu-bí siōng-tshiánn bô-iàu-kín ,
phài hōo-lí liáu tsînn-gîn .
有人 為着 漏吐
專信 一本 扯仔簿
講是 此日 運途
犯着 太歲 遊路
Ū-lâng uī-tio̍h khí làu-thòo ,
Tsuan-sìn tsi̍t-pún theh-á-phōo ,
Kóng-sī tsit-ji̍t pháinn ūn-tôo ,
Huān-tio̍h thài-suè lâi iû-lōo .
天狗 白虎
呌恁 大車路
青瞑仔 角鼓
白白 開了 幾阿
Bueh phài thian-káu kāng pe̍h-hóo ,
Kiò-lín phâng khì tuā-tshia-lōo ,
Suà tshiánn tshinn-mî-á pûn kak-kóo ,
Pe̍h-pe̍h khai-liáu kuí-ā khoo .
看着 病体 不是勢
醫生
這是 迷信 所致
一命 歸陰司
Khuànn-tio̍h pīnn-thé m̄-sī-sì ,
Tsiah tshiánn i-sing bueh ka i ,
Tse-sī bê-sìn lâi sóo-tì ,
Hiám sàng tsi̍t-miā kui-im-si .
有人 感着 頭壳
溪邊 精神
一個 在呌 一個
大小 呌到 青真
Ū-lâng kám--tio̍h thâu-khak hîn ,
Tsái khì khe-pinn kóo tsing-sîn ,
Tsi̍t-ê teh-kiò tsi̍t-ê ìn ,
Tuā-sè kiò-kah siunn tshinn-tsin .
精神 飯例
溪邊 十外下
趕緊
講是 神魂 彼底
Bueh kóo tsing-sîn īng pn̄g-lē ,
Khe-pinn liân kóo tsa̍p-guā-ē ,
Kuánn-kín khan sann tio̍h lâi phè ,
Kóng-sī sîn-hûn hit-té .
神魂 打走
大聲 連呌 越頭
大步 小步 緊到
直直 因兜
Kiann khì sîn-hûn hông phah-tsáu ,
Tuā-siann liân-kiò ua̍t-thâu ,
Tuā-pōo sè-pōo ài kín-kàu ,
Ti̍t-ti̍t kiò khì kàu in-tau .
此欵 實在 無影
戇脚 溪邊
心肝 想定
不可 打呆
Tsit-khuán si̍t-tsāi bô-iánn ,
Phiàn gōng-kha khe-pinn kiânn ,
Khǹg lín sim-kuann tio̍h siūnn-tiānn ,
M̄-thang hông tshiò phah-pháinn miâ .
無重 衛生 厚病痛
牽拖 鬼仔 討命
不請 醫生 趕緊
柴頭神主 指名
Bô-tiōng uē-sing kāu-pīnn-thiànn ,
Khan-thua kuí-á bueh thó-miā ,
M̄-tshiánn i-sing kuánn-kín piànn ,
Tshâ-thâu-sîn-tsú luān kí-miâ .
講是 家神 作採
寫落 神主牌
烏寫 白寫 三四
誤到 打去
Kóng-sī ke-sîn teh tsok-tshái ,
Tsiong miâ siá-lo̍h sîn-tsú-pâi ,
Oo-siá pe̍h-siá sann-sì pái ,
Ngōo-kah lâng phah-khì tâi .
床母 上蓋
大碗 小碗 滿床
若無 當初 風流代
此欵 床母
Siat pài tshn̂g-bó siōng-kài hāi ,
Tuā-uánn sè-uánn muá-tsn̂g pâi ,
N̄g-bô tong-tshe hong-liû-tāi ,
Tsit-khuán tshn̂g-bó tuì lâi .
這是 古人
少年 風流 虛華
双人 戀愛 未得
馬風症 未活
Tse-sī kóo-lâng miâ Kueh Huâ ,
Siàu-liân hong-liû ài hi-hua ,
Siang-lâng luân-ài bē-tit suah ,
Tshiūnn bé-hong-tsìng kiù bē-ua̍h .
床母 實在 無影
這是 月英 客兄
因為 風流 生命
埋在 床脚 呆名
Tshn̂g-bó si̍t-tsāi bô-iánn ,
Tse-sī Gua̍t-ing ê kheh-hiann ,
In-uī hong-liû sìnn-miā ,
Tâi-tī tshn̂g-kha kiann pháinn-miâ .
呆例 相傳 參考
實在 床江 口正 床母
不是 所靠
白白 了錢 無對
Pháinn-lē siong-thuân tsham-khó ,
Si̍t-tsāi tshn̂g-kang tsing tshn̂g-bó ,
M̄-sī hōo ē sóo-khò ,
Pe̍h-pe̍h liáu-tsînn bô-tè thó .
也有 生婆 雷追
看着 生子 落威
趕緊 臼槌
走去 房后 直直槌
Iā-ū sinn-pô tsin luî-tui ,
Khuànn-tio̍h sinn-kiánn bān lo̍h-ui ,
Kiò lâng kuánn-kín gia̍h khū-thuî ,
Tsáu-khì pâng-āu ti̍t-ti̍t-tuî .
慢落 大驚
大聲
其實 產法 不知影
講是 臼槌 能行
Ui bān-lo̍h tio̍h tuā-kiann ,
tsing jiáng tuā-siann ,
Kî-si̍t sán-huat m̄-tsai-iánn ,
Kóng-sī khū-thuî tsing ē-kiânn .
因為 迷信 守舊
見問 應有
慢出 較久
催生符
In-uī bê-sìn lâi tsiú-kū ,
Teh tsing kiàn-mn̄g to ìn-ū ,
Sinn bān-tshut thîng khah-kú ,
Kiò lâng kín tshui-sing-hû .
哭潺
彼張 何干
不呌 產婆 生產
所以 生子 平安
i pak thiànn teh khàu-tshan ,
Kāng hit-tiunn ū hô-kan ,
M̄-kiò sán-pô lâi sing-sán ,
Sóo-í sinn-kiánn pîng-an .
破病 不醫 大大
神明 契爸
稱呼 大小
不知 見少
Phuà-pīnn m̄-i tuā-tuā ,
Suah jīn sîn-bîng tsò khè-pē ,
Tshing-hoo tsuan hun tuā-sè ,
M̄-tsai kiàn-siàu tián kóng ē .
大小 保庇 有影
後生 寫給 作子
神明 若是 有聖
醫生 那着 相爭
Tuā-sè pó-pì sìn ū-iánn ,
Hāu-sinn siá-hōo sîn tsò-kiánn ,
Sîn-bîng nā-sī hiah ū-siànn ,
I-sing nà-tio̍h sann-tsinn tshiánn .
有人 真理 不通
呆運 有應公
無影 靈感
戇人 走藏
Ū-lâng tsin-lí siōng put-thong ,
Pháinn-ūn khì iú-ìng-kong ,
Bô-iánn lîng-kám tuì lâng pòng ,
Phiàn lín gōng-lâng teh tsáu-tsông .
塚埔 因為 毀墓
無奈 即起 納骨堂
此是 善心人
不是 鬼仔 作弄
Thióng-poo in-uī kuann huí-bōng ,
Bô-nāi tsiah-khí la̍p-kut-tông ,
Tse-sī siān-sim-lâng lâi tshòng ,
M̄-sī kuí-á teh tsok-lōng .
出有 一種 愚民
大樹 大石 有神
風聲謗影 歸陣
實在 大耳 可憐
Tshut-ū tsi̍t-tsióng tuā gû-bîn ,
Tuā-tshiū tuā-tsio̍h sìn ū-sîn ,
Hong-siann-pòng-iánn tsio kui-tīn ,
Si̍t-tsāi tuā-hīnn tsin khó-lîn .
亂認 亂信 大不通
松樹 稱呼 阿公
此欵 行為
不是 戇人 辨是
Luān-jīn luān-sìn tāi-put-thong ,
Tshîng-tshiū tshing-hoo tsò a-kong ,
Tsit-khuán hîng-uî tuā bóng-tóng ,
M̄-sī gōng-lâng piān-sī khong .
奉勸 列位 朋友哥
樹欉 保庇 實在
呆例 不可
風俗 改良 合和
Hōng-khǹg lia̍t-uī pîng-iú-ko ,
Tshiū-tsâng pó-pì si̍t-tsāi ,
Pháinn-lē m̄-thang khioh lâi o̍h ,
Hong-sio̍k kái-liông tio̍h ha̍p-hô .
有人 迷信 未見少
路頭 路尾 草寮
謗鬼謗怪 烏白
紅布 掛到 幾十
Ū-lâng bê-sìn bē-kiàn-siàu ,
Lōo-thâu lōo-bué tah tsháu-liâu ,
Pòng-kuí-pòng-kuài oo-pe̍h siáu ,
Âng-pòo kuà-kah kuí-tsa̍p tiâu .
紅布 無採物
再寫 名字 大耳
乞食
白白 了名 了錢
Kuà he âng-pòo bô-tshái-mi̍h ,
Tsài-siá miâ-jī tsiânn tuā-hīnn ,
Khì hōo khit-tsia̍h siu khì ,
Pe̍h-pe̍h liáu-miâ kah liáu-tsînn .
迷信 不驚 被人
香火 幾何
行為 實在 無禮
神明 揆帶 衫仔底
Bê-sìn m̄-kiann hōo-lâng ,
Hiunn-hué kiat kah kuí-ā ê ,
Hîng-uî si̍t-tsāi tsin bô-lé ,
Sîn-bîng khè-tuà sann-á-té .
此欵 想法 規矩
不驚 神明 受氣
若下 平安 趁大錢
神明 的確 保庇
Tsit-khuán siūnn-huat kui-kí ,
M̄-kiann sîn-bîng lâi siū-khì ,
Nā-hē pîng-an thàn-tuā-tsînn ,
Sîn-bîng tit-khak pó-pì .
戇信 不識
囝仔 面黃 口正 着猿

囝仔 牽到 大路頭
Gōng-sìn m̄-bat tián kóng gâu ,
Gín-á bîn-n̂g tsing tio̍h-kâu ,
Ài bueh tsiong kâu kuánn hoo tsáu ,
Tsiong gín-á khan-kàu tāu-lōo-thâu .
土脚 箍仔 十字
卜用 秘訣 醫治
看着 好笑 好氣
迷信 女查媒 變奇
Thôo-kha khoo-á siá si̍p-jī ,
Bueh-īng pì-kuat ka i-tī ,
Khuànn-tio̍h hó-tshiò hó-khì ,
Bê-sìn tsa-bóo gâu pìnn-kî .
嬰仔 緊來
靜靜 竪在 箍仔內
亂畵 二三擺
凶凶
Tio̍h kiò enn-á kín-lâi ,
Tsīng-tsīng khiā-tī khoo-á-lāi ,
Tsiong thôo luān-uē nn̄g-sann-pái ,
Hiông-hiông to bueh ka thâi .
又對 土脚 一下
承續 喝聲 踊蹄
變鬼變怪
囝仔 喝到 犁犁
Iū-tuì thôo-kha tsàm tsi̍t-ē ,
Sîn-suà huah-siann kah tǹg-tê ,
Pìnn-kuí-pìnn-kuài tián i ē ,
Tsiong gín-á huah-kah thâu lê-lê .
喝了 緊走
緊行 越頭
直直 拖入 門扇
放到 乒乓哮
Huah-liáu tsiong i thua kín-tsáu ,
Kiò i kín-kiânn bāng ua̍t-thâu ,
Ti̍t-ti̍t thua-li̍p mn̂g-sìnn āu ,
Tsiong phàu pàng-kah pin-piang-háu .
此欵 變法 不通
愈變 沈重
彼是 貧血 黃酸桶
無影 着人
Tsit-khuán pìnn-huat siōng m̄-thang ,
Lú-pìnn pīnn suah tîm-tāng ,
He-sī pîn-hiat n̂g-sng-tháng ,
Bô-iánn ū kâu ē tio̍h-lâng .
迷信 女查媒 嘮騷
囝仔 頭壳 雞膏
講是 着猿 能好
衛生 實在 全然無
Bê-sìn tsa-bóo kài lo-so ,
Gín-á thâu-khak kôo ke-ko ,
Kóng-sī tio̍h-kâu kôo ē-hó ,
Uē-sing si̍t-tsāi tsuân-liân-bô .
慢脾 囝仔 着猿
串到 一身 骨頭
按怎 着猿 猿骨
此欵 情理 未出
Bān-pî gín-á sìn tio̍h-kâu ,
Tshuàn-kah tsi̍t-sin tsuân kut-thâu ,
Àn-tsuánn tio̍h-kâu tshuàn kâu-kut ,
Tsit-khuán tsîng-lí kik bē-tshut .
一種 污儒
不時 畵符
符頭 畵到 逐項
誚人 有益 身軀
Tshut ū tsi̍t-tsióng tuā u-lû ,
Put-sî tián i gâu uē-hû ,
Hû-thâu uē-kah ta̍k-hāng ū ,
Siáu-lâng iú-ik tio̍h sin-khu .
燒符 講是 趕鬼
着病 符水
符水 幾嘴
紅包 較貴
Sio-hû kóng-sī ē khuánn-kuí ,
Tio̍h-pīnn kiò lim hû-tsuí ,
Hû-tsuí hōo lim kuí-tshuì ,
Âng-pau io̍h khah-kuì .
符水 醫病 無應効
其實 紅包
不識 想未到
無影 符法 彼裡
Hû-tsuí i-pīnn bô-ìng-hāu ,
Kî-si̍t i teh siūnn âng-pau ,
lín m̄-bat siūnn-bē-kàu ,
Bô-iánn hû-huat hiah--ní gâu .
有人 最愛 想杯
手裡 在比 在說
想杯 連三衛
心肝 愈想 愈花
Ū-lâng tsuè-ài pua̍h siūnn-pue ,
Tshiú--lín teh-pí tshuì teh-sueh ,
Pua̍h siūnn-pue liân-sann-uē ,
Sim-kuann lú-siūnn lú-hue .
想杯 連三衛
愈下 愈加
敢是 金紙
也是 猪頭 大個
Ài pua̍h siūnn-pue liân-sann-ue ,
Tsài pua̍h lú-hē lé-ke ,
Kánn-sī kim-tsuá bueh thó tsē ,
Iah-sī ti-thâu ài tuā-ê ?
猜來 猜去 無路
双盖 双笑 歸晡
二個 杯信 落土
見下 多是 幾十科
Ioh-lâi ioh-khì ioh bô-lōo ,
Siang-khap siang-tshiò pua̍h kui-poo ,
Nn̄g-ê pue-sìn tàn lo̍h-thôo ,
Kìnn-hē to-sī kuí-tsa̍p-khoo .
講是 下神 若肯
神明 來秉
拔來 拔去 無一定
大志 未成 拔到
Kóng-sī hē-sîn sîn nā-khíng ,
Sîn-bîng i tio̍h ē lâi-píng ,
Pua̍h-alî pua̍h-khì bô-it-tīng ,
Tāi-tsì bē-sîng pua̍h-kàu sîng .
金銀紙 由來
大家 敢能 不知
這是 後漢 時代
發明 高才
Sio kim-gîn-tsuá ê iû-lâi ,
Tāi-ke kám-ē lóng m̄-tsai ,
Tse-sī Hiō-hàn ê sî-tāi ,
Tshuà Lûn huat-bîng siōng ko-tsâi .
因為 粗紙 未去
即想 消路 計智
自己 假死
吩咐 燒紙 給伊
In-iū tshoo-tsuá bē-khì ,
Tsiah-siūnn siau-lōo ê kè-tì ,
I tio̍h ka-kī lâi ké-si ,
Huan-hù sio-tsuá khì hōo-i .
七日 回魂 講起
講是 陰間 討錢
金紙 多多 燒去
神鬼 的確 保庇
Tshit-ji̍t huê-hûn tio̍h kong-khí ,
Kóng-sī im-kan bueh thó-tsînn ,
Kim-tsuá tsē-tsē sio--khì ,
Sîn-kuí tit-khak lâi pó-pì .
彼時 大懛
受騙 至今 了解
金紙 錢財
不知 提去 按怎
Hit-sî ê lâng tsin tuā-tai ,
Siū-phiàn tsì-kim liáu-kái ,
Kim-tsuá sio hoo tsò tsînn-tsâi ,
M̄-tsai the̍h-khì àn-tsuánn khai .
燒金
數十張 一千
心肝 若有 遵敬
何故 用凖 神明
Sio-kim kóng bueh hōo sîn īng ,
Sóo-tsa̍p-tiunn tsuá tsún tsi̍t-tshing ,
Sim-kuann nā-ū hiah tsun-kìng ,
Hô-kòo īng-tsún phiàn sîn-bîng .
燒紙 銀票
香灰 認作
此是 生命 保惜
此欵 呆例 力作
Sio-tsuá hōo sîn tsún gîn-phiò ,
Kiû hiunn-hu jīn-tsò io̍h ,
Tse-sī sìnn-miā pó-sioh ,
Tsit-khuán pháinn-lē lia̍h-tsò tio̍h .
有人 燒金 大禍
致出 火災 續無
不但 了錢
按咧 顛倒 功勞
Ū-lâng sio-kim liá tuā-hō ,
Tì-tshut hé-tsai tshù suah-bô ,
M̄-nā liáu-tsînn kiam bô-poh ,
Àn-leh tian-tò kong-lô .
也有 破病 疑惑
信是 陰魂 公德
白白 開錢 利益
單請 司公 唱曲
Iā-ū phuà-pīnn khí gî-hi̍k ,
Sìn-sī im-hûn thó kong-tik ,
Pe̍h-pe̍h khai-tsînn lī-ik ,
Tan-tshiánn sai-kong lâi tshiò-khik .
有人 夢見 嘴齒
家內 能死
寫卜 呆夢 賣出去
不纏 愛纏
Ū-lâng bāng-kìnn lak tshuì-khí ,
Sìn kóng ke-lāi lâng ē-sí ,
Siá-bueh pháinn-bāng bē--tshut--khì ,
to m̄-tinnh8 siáng ài-tinnh8 .
有人 囝仔 緊驚風
誤作 走馬天公
厝內 大小 亂亂藏
厝頂 打鑼 不通
Ū-lâng gín-á kín-kiann-hong ,
Ngōo-tsò tio̍h tsáu-bé-thian-kong ,
Tshù-lāi tuā-sè luān-luān-tsông ,
Tshù-tíng phah-lô siōng put-thong .
醫生 緊來
打鑼 醫病 上蓋 口宋
大家
不可 誤死 笑戇
tshiánn i-sing kín-lâi tshòng ,
Phah-lô i-pīnn siōng-kài sông ,
Khǹg lín tāi-ke thiann guá kong ,
M̄-thang ngōo-sí hông tshiò-gōng .
亂信 實在 蔽害
大家 都是 明機知
按怎 呆樣 不肯
甘愿 勞民 傷財
Luān-sìn si̍t-tsāi tuā pè-hāi ,
Tāi-ke to-sī bîng-ki-tsai ,
Àn-tsuánn pái-iūnn m̄-khíng kái ,
Kam-guān lô-bîn kah siong-tsâi .
奉勸 列位 朋友哥
惡俗 迷信
風俗 改良 若來
地方 進步 免驚
Hōng-khǹg lia̍t-uī pîng-iú-ko ,
Ok-sio̍k bê-sìn ài kín phò ,
Hong-sio̍k kái-liông nā-lâi o̍h ,
Tē-hng tsìn-pōo bián-kiann .