首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 臺省民主歌
編者 郎君先?
出版社 上海點石齋書局
出版年 1897
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
說出 清國 条代
邊出 一歌 唱出來
臺灣 事志 天下
造起 火車 出來
Serh-tshut tshing-kok tsi̍t tiâu-tāi ,
Pian-tshut tsi̍t-kua tshiùnn--tshut--lâi ,
Tâi-uân tāi-tsì thian-hā tsai ,
Tsō-khí hér-tshia sing tshut--lâi .
新造 火車 鐵枝
真奇
欽差 設計 計致
百姓 聞名 少念
Sin-tsō hér-tshia kiânn thit-ki ,
kha kiânn tsin-kî ,
Khim-tshe siat-kè siūnn kè-tì ,
Peh-sìnn bûn-bîng siàu-liām i .
百般 心神
造起 火車
日子 興工
各位 路頭 票房
Pah-puann sim-sîn īng tsi̍t thàng ,
Tsō-khí hér-tshia berh tsài lâng ,
Tio̍h khuànn li̍t-tsí berh hing-kang ,
Ta̍k-uī lōo-hâu siat phiò-pâng .
火車 却客 水螺
放盡磅 添火
大甲 溪中
并無 賢人 收尾
Hér-tshia khioh-kheh tân tsuí-lêr ,
Berh pàng-tsīn-pōng tio̍h thinn-hér ,
Tāi-kah khe-tiong tsō lân kèr ,
Pīng-bô gâu-lâng thang siu-bér .
欽差 告老 家中
手尾 景松
臺灣 千軍萬馬
一時 反背 奸雄
Khim-tshe kò-nóo kàu ka-tiong ,
Hāi i tshiú-bér Tn̂g Kíng-siông ,
Tâi-uân tshian-kun-bān-má tsiòng ,
Tsi̍t-sî huán-puè sim kan-hiông .
鴻章 東洋 日本
滿州 光緒君
打算 一半
江山 對半
Hông-tsiong Tang-iûnn thong Li̍t-pún ,
Berh tsing Buán-tsiu Kong-sīr-kun ,
Tsāi i phah-sǹg tsi̍t-puànn ún ,
Bāng berh kang-san tuí-puànn pun .
說到 京城 鴻章
奸臣 心肝 真正
本身 朝內 宰相
何用 通商
Serh-kàu Kiann-siânn Hông-tsiong ,
Kan-sîn sim-kuann tsin-tsiànn hiông ,
Pún-sin taiû-lāi tsò tsái-siòng ,
Hô-īng kap i khìr thong-siong .
鴻章 見用 奸臣
日本 高麗
返來 朝中 皇帝
五路 港口 盡把
Hông-tsiong kiàn-īng kan-sîn ,
Khìr thong Li̍t-pún phah Ko-lê ,
Tńg-lâi tiâu-tiong kìnn hông-tè ,
Ngóo-lōo káng-kháu tio̍h tsīn-pé .
光緒 力話 鴻章
打算 參詳
每日 朝中 皇上
無宜 貝心 盡忠
Kong-sīr lia̍h-uē ìn Hông-tsiong ,
Hōo i phah-sǹg bián tsham-siông ,
Muí-li̍t tiâu-tiong suî hông-tè ,
Bô-gî puè-sim tsīn-tiong .
日本 戦船 銃空
一時 高麗港
鴻章 變弄
世事 亦免 大空
Li̍t-pún tsiàn-tsûn kuì tshìng-khang ,
Tsi̍t-sî khìr phah Ko-lê-káng ,
Hông-tsiong terh pìnn-lāng ,
Sè-sīr a̍h-bián tsiah tuā-khang .
第一 高麗 打起
本縣 寫書 投降
高麗 打了 告示
雖時 安民 地理
Tē-it Ko-lê sing phah-khí ,
Pún-kuān siá-sir tâu-hâng i ,
Ko-lê phah-laiú tshut kò-sī ,
Suî-sî an-bîn siú tē-lí .
高麗 打了 外鄉
滿州 地場
鴻章 心內 一下
子兒 現在 東洋
Ko-lê phah-liáu tshut guā-hiunn ,
Berh phah Buán-tsiu tsi tuē-tiûnn ,
Hông-tsiong sim-lāi tsi̍t-ē siūnn ,
Kiánn-lî hiān-tsāi tīr tang-iûnn .
番附馬 經芳
鴻章 朝內 君王
奸臣 拐友 双頭
不怕 日后 沉亡
Tsuè huan-hū-má King-hong ,
Hông-tsiong taiû-lāi suî kun-ông ,
Kan-sîn kuái-iú sang-thâu lōng ,
M̄-kiann li̍t-āu khìr tîm-bông .
鴻章 朝內 名聲
通番 串位 出名
經芳
五月 時節 交城
Hông-tsiong taiû-lāi ū miâ-siann ,
Thong-huan tshuàn-uī tsin tshut-miâ ,
Sìnn King-hong i kiánn ,
Gōo--ge̍rh sî-tsueh lâi kau-siânn .
日本 好漢 汝順
未曾 出戦 行文
說到 京城 光緒君
水面 並無 戦船
Li̍t-pún hó-hàn phah lír-sūn ,
Bēr-tsîng tshut-tsiàn sing hîng-bûn ,
Serh-kàu Kiann-siânn Kong-sīr-kun ,
Tsuí-bīn pīng-bô tsi̍t tsiàn-tsûn .
淮軍 鴻章 名字
朝內 無人 過盤
好呆 盡望 主意
無宜 貝心 一時
Huâi-kun Hông-tsiong tshin miâ-lī ,
Taiû-lāi bô-lâng kèr-puânn i ,
Hó-phái tsīn-bāng i tsú-ì ,
Bô-gî puè-sim tsuè tsi̍t-sî .
日本 鴻章
前時 后日 參詳
起兵 一必仲
不免 失了 刀傷
Li̍t-pún terh thong Hông-tsiong ,
Tsîng-sî āu-li̍t ū tsham-siông ,
Khí-ping khìr tsing it-pit-tiòng ,
M̄-bián sit-liáu ē to-siong .
高麗 汝順 打開
亦是 鴻章 變鬼
添起 大隊 別位
雖時 打電 淡水
Ko-lê Lír-sūn i phah-khui ,
A̍h-sī Hông-tsiong terh pìnn-kuí ,
Thinn-khí tuā-tuī kèr pa̍t-uī ,
Suî-sî phah-tiān lâi Tām-tsuí .
鴻章 心肝 倒秉
君王 倩兵
楚軍 腳手 不通
盡用 淮軍 學生
Hông-tsiong sim-kuann siūnn tò-píng ,
tsàu kun-ông tio̍h tshíng-ping ,
Tshóo-kun kha-tshiú m̄-thang īng ,
Tsīn-īng Huâi-kun i ha̍k-sing .
君王
朝內 伐落 倩兵
望卜 成功 得勝
無宜 貝心 絕情
Tsiū tsàu kun-ông berh khìr pîng ,
Tsiâu-lāi hua̍t-lo̍h tio̍h tshiànn-ping ,
Bāng-berh sîng-kong lâi tik-sìng ,
Bô-gî puè-sim tsiah tsua̍t-tsîng .
鴻章 朝內 皇帝
日本 高麗
心肝 想起 一計
臺灣 着脈
Hông-tsiong taiû-lāi kìnn hông-tè ,
Berh khìr Li̍t-pún pîng Ko-lê ,
Sim-kuann siūnn-khìr ū tsi̍t-kè ,
Tâi-uân siá hoo khah tio̍h-be̍h .
君王 心內 主意
也免 即謹 做一時
Kun-ông sim-lāi ū tsú-ì ,
Ā-bián tsiah-kín tsuè-tsi̍t-sî .
鴻章 心內 計智
蜜書
日本 看見 主意
雖時 起兵
Hông-tsiong sim-lāi siūnn kè-tì ,
Àm siá bi̍t-sir khìr hōo i ,
Li̍t-pún khuànn--kìnn ū tsú-ì ,
Suî-sî khí-ping lâi tsing i .
皇帝 一時 主意
安南
臺南 下府 主意
臺北 景松 料理
Hông-tè tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tio̍h khìr An-lâm tshiànn Lâu ,
Tâi-lâm ē-hú tsú-ì ,
Tâi-pak Kíng-siông khìr liāu-lí .
戶尾 交帶 希賓
圭隆 朝棟 忠臣
港腳 有人
百般 大志 要謹
Hōo-bér kau-tài Iûnn ki-tin ,
Kue-lâng Tiâu-tòng tiong-sîn ,
Sann tiâu káng-kha ū-lâng tìn ,
Pah-puann tāi-tsì iàu-kín .
呵悔 戶尾港
身中 得病 不知人
倒落 房中 身世重
日本 未來 過工空
A-hué berh tsiú Hōo-bér-káng ,
Sin-tiong tit-pīnn m̄-tsai-lâng ,
Tó-lo̍h pâng-tiong sin-tìm-tāng ,
Li̍t-pún bēr-lâi kèr-kong-khang
十五 騎馬 行香
拔落 馬腳 地場
起來 說話 絕樣
想着 心肝
Tsa̍p-gōo khiâ-bé khìr hîng-hiunn ,
Pua̍h-lo̍h bé-kha tsāi tuē-tiûnn ,
Khí--lâi serh-uē ū tshua̍h-iūnn ,
Siūnn-tio̍h i bóo sim-kuann iûnn .
黃潭 官名 淮國
撫臺 捧祿
呵悔 無福
死去 二字 漲毒
N̂g-thâm kuann-miâ huâi-kok ,
Khìr niá bú-tâi ê hōng-lo̍k ,
A-hué kah i tsin bô-hok ,
Sí--khìr nn̄g-lī tsin tiòng-to̍k .
黃潭 八里亭
望卜 功勞 上文
無宜 江山 日本
官兵 出軍
N̂g-thâm khìr siú Pat-lí-hun ,
Bāng-berh kong-lôo thang siōng-bûn ,
Bô-gî kang-san hōo Li̍t-pún ,
Kuann-ping tio̍h thiah bián tshut-kun .
日本 鴻章
臺灣 景松
江山 皇帝
勞軍動將 孤不終
Li̍t-pún khìr kìnn Hông-tsiong ,
Berh tsing Tâi-uân Tn̂g Kíng-siông ,
Berh hiàn kang-san hîng hông-siōng ,
Lôo-kun-tōng-tsiòng koo-put-tsiong .
鴻章 電報 打過來
撫臺 城內 雖時
稱呼 日本 利害
不久 日子
Hông-tsiong tiān-pò phah--kèr--lâi ,
Bú-tâi siânn-lāi suî-sî tsai ,
Tshing-hoo Li̍t-pún tsin lī-hāi ,
Put-kiú li̍t-tsí tio̍h lâi .
日本 滿州
戦船 水面 店地
粮草 過手
有兵 無粮 干休
Li̍t-pún ā ū tīr Buán-tsiu ,
Tsiàn-tsûn tsuí-bīn tiàm-terh ,
Berh tsài niû-tsháu buē kèr-tshiú ,
Ū-ping bô-niû miā kan-hiu .
撫臺 用計 征番
通知 海防 設欵
滿州 此時 反亂
庫銀 難得 臺灣
Bú-tâi īng-kè berh tsing-huan ,
Thong-ti hái-hông tio̍h siat-khuán ,
Buán-tsiu tsí-sî terh huán-luān ,
Khòo-gûn lân-tit kàu Tâi-uân .
海防 一時 主意
頭人 相議
說到 海關 大志
安館 延遲
Hái-hông tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tio̍h kiò thâu-lâng lâi siong-gī ,
Serh-kàu hái-hong ê tāi-tsì ,
i an-kuán tshiân-tî .
大局 安落 地場
庄中 設出 團練長
練勇 外鄉
富戶 錢粮
Tuā-kio̍k an-lo̍h tsāi tuē-tiûnn ,
Tsng-tiong siat-tshut thuân-liān-tiúnn ,
Tio̍h tshiánn liān-ióng tshut guā-hiunn ,
Berh kāng hù-hōo tsioh tsînn-niû .
抽起 練勇 滿滿是
未知 練勇 在年
鴻章 滿州 寫字
尾省 臺灣
Thiu-khí liān-ióng muá-muá-sī ,
Bēr-tsai liān-ióng tsāi--nî ?
Hông-tsiong Buán-tsiu khìr siá-lī ,
Bér-síng Tâi-uân siá hōo i .
臺灣 完俻
日本 返枝
臺灣 無事志
雖時 電報 通知
Tâi-uân siá hoo uân-pī ,
Tio̍h kāng Li̍t-pún serh tńg-ki ,
Póo lír Tâi-uân bô-tāi-tsì ,
Suî-sî tiān-pò lâi thong-ti .
撫臺 得知 頭人
一時 抽兵 出港
百姓 紳士 振動
和心 不通
Bú-tâi tit-tsai tshiánn thâu-lâng ,
Tsi̍t-sî thiu-ping berh tshut-káng ,
Peh-sìnn sin-sīr tsâu tín-tāng ,
Hô-sim khǹg i sian m̄-thang .
下面 黃甲 探聽
帶起 親兵 起來
一時 好漢 城內
去到 中落 撫臺
Ē-bīn N̂g-kah thàm-thiann tsai ,
Tuà-khí tshin-ping tio̍h khí--lâi ,
Tsi̍t-sî hó-hàn li̍p siânn-lāi ,
Khìr-kàu tiong-lo̍h kìnn bú-tâi .
撫臺 煩好 無意
坐落 無話
想起 袂得
家后 鄉里
Bú-tâi huân-hó sim bô-ì ,
Tsēr--lo̍h bô-uē thang ìn i ,
Siūnn-khí berh tsáu buē-tit ,
Sing thuat ke-āu tńg hiunn-lí .
一日 電報 直直
番船 港口
撫臺 城內 亂吵吵
眾人 做頭
Tsi̍t-li̍t tiān-pò ti̍t-ti̍t kàu ,
Huan-tsûn berh lâi tìn káng-kháu ,
Bú-tâi siânn-lāi luān-tshau-tshau ,
Tsìng-lâng berh i tsuè-thâu .
尾省 頭人 不通
封伊 撫臺 民主王
未曾 拉旂
沉亡
Bér-síng thâu-lâng tsin put-thong ,
Hong-i bú-tâi Bîn-tsú-ông ,
Bēr-tsīng luī-kî lâng tio̍h kóng ,
Kánn i khìr tîm-bông .
四月 城內 告示
眾人 迎印
民主 國號
山頭 拉起 百姓旂
Sì--ge̍rh siânn-lāi tshut kò-sī ,
Tsìng-lâng ngiâ-ìn khìr kau i ,
Bîn-tsú kok-hō sann tuā ,
Suann-thâu luī-khí peh-sìnn-kî .
撫臺 過省份
差官 中軍
中軍 議論
家后 火船
Bú-tâi berh puann kèr-síng-hūn ,
Tio̍h kah tshe-kuann kiò tiong-kun ,
Tio̍h kiò tiong-kun lâi gī-lūn ,
Tshuā guá ke-āu lo̍h hér-tsûn .
景松 家后 家鄉
庫銀 一百
中軍 返樣
賊里 思量
Kíng-siông ke-āu tńg ke-hiunn ,
Sàng i khòo-gûn tsi̍t-pah niú ,
Tsuè lâng tiong-kun kánn pìnn-iūnn ?
Tio̍h kāng tsha̍t-lí suè si-niû .
賊里 聽說 得知
大刀 起來
一時 行到 撫衙
中軍 起來
Tshat-lí thiann-serh tio̍h tit-tsai ,
Tshiú gia̍h tuā-to tio̍h khí--lâi ,
Tsi̍t-sî kiânn-kàu bú-gê lāi ,
Tio̍h lia̍h tiong-kun khí--lâi thâi .
撫臺 一時 的到
一个 賊里 不通
中軍 家后
殺死 大路頭
Bú-tâi tsi̍t-sî siūnn tit-kàu ,
Tsi̍t-ê tsha̍t-lí m̄-thang kau ,
Tiong-kun kāng guá ah ke-āu ,
Hōo i sat-sí tuā-lōo-thâu .
撫臺 一時 主意
隨時 科遂 留伊
衣裳 籠箱 未利
雙平 戦船 生死
Bú-tâi tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Suî-sî khòo-tuī khìr liù--i ,
I-siûnn láng-siunn kng buē-lī ,
Sang-pîng tsiàn-tsûn berh sinn-sí .
文武 官員 振動
一時 請令 頭人
望卜 有工 有所望
兩平 生死 不通
Bûn-bú kuann-uân tsuân tín-tāng ,
Tsi̍t-sî tshiánn-līng kiò thâu-lâng ,
Bāng-berh ū-kong ū-sóo-bāng ,
Nn̄g-pîng sinn-sí sian m̄-thang .
頭人 情理 不敢
聲聲句句 勸和
百般 盡着 旂號
君王 盡交 伐落
Thâu-lâng tsîng-lí m̄-kánn ,
Siann-siann-kù-kù tio̍h khǹg-hô ,
Pah-puann tsīn-tio̍h khuànn kî-hō ,
Kun-ông tsīn-kau lín hua̍t-lo̍h .
提台 盡忠
雖時 親兵 倒返
吩咐 頭人 打算
不通 走過庄
Thê-tâi tsīn-tiong thiann lâng khǹg ,
Suî-sî tshin-ping tiàu tò-tńg ,
Huan-hù thâu-lâng tio̍h phah-sǹg ,
M̄-thang hōo guá tsáu-ké-tsng .
五月 廿九 一場
路邊 茶客
大局 尼金 無糧
撫臺 主張
Gōo-ge̍rh lī-káu luān tsi̍t-tiûnn ,
Lōo-pinn tê-kheh lâng tshiúnn ,
Tuā-kio̍k nî-kim bô-niû ,
Tio̍h khuànn bú-tâi mi̍h tsú-tiunn .
城內 探知 淨淨
無宜 十三 敗兵
恐了 反亂 太平
館內 茶工 不揀
Siânn-lāi thàm-tsai too tsīng-tsīng ,
Bô-gî tsa̍p-sann pāi-ping ,
Khióng-liáu huán-luān buē thài-pîng ,
Kuán-lāi tê-kang tsuân m̄-kíng .
食靠 洋行
雖時 館內 興工
通庄 茶工 叮動
夏茶 秋香
Tshun tsia̍h-sè khò iûnn-hâng ,
Suî-sî kuán-lāi kiò hing-kang ,
Thong-tsng tê-kang tsuân tín-tāng ,
Berh bué hē-tê thàu tshiu-phang .
說到 敗兵 代志
撫臺 無塊
貝心 通知
透冥 逃走 做一時
Serh-kàu pāi-ping ê tāi-tsì ,
Bú-tâi ê tsuē bô-tèr ,
Puè-sim ā bián sann thong-ti ,
Thàu-mî tô-tsáu tsuè-tsi̍t-sî .
三月 廿八 中軍
五月 初五 番船
海防 電報 一困
府縣 通文
Sann-ge̍h lī-pueh thâi tiong-kun ,
Gōo-ge̍h tshue-gōo kàu huan-tsûn ,
Hái-hông tiān-pò phah tsi̍t-khùn ,
Kok tsiu hú-kuīnn tio̍h thong-bûn .
海防 打電
撫臺 城內 伐落
粵底 番船 八十
統領 營官
Hái-hông phah-tiān tio̍h lāi ,
Bú-tâi siânn-lāi tio̍h hua̍t-lo̍h ,
Ò-tué huan-tsûn pue̍h-tsa̍p ,
Thóng-líng iânn-kuann sin tio̍h .
五月 初五 臺灣
基隆 不倚 佔塊
卜拍 后斗 眷串
來看 城池 百丈
Gōo-ge̍h tshue-gōo kàu Tâi-uân ,
Kue-lâng m̄-uá tsiàm-terh kuan ,
Berh-phah āu-táu khah kuàn-tshuàn ,
Lâi--khuànn siânn-tî pah-tn̄g kuân .
一日 戦船 直直
山頂 亂抄抄
救兵
各人 心肝
Tsi̍t-li̍t tsiàn-tsûn ti̍t-ti̍t kàu ,
Suann-tíng ê ping lāu-tshau-tshau ,
Lâi thó kiú-ping tsuân kàu ,
Kok-lâng sim-kuann siūnn tio̍h tsáu .
初六 日本 扒上
官兵 一直
基隆 海防官
刣死 一半
Tshue-la̍k Li̍t-pún peh-tsiūnn suann ,
Kuann-ping i it-ti̍t kuánn ,
Lâi kue-lâng hái-hông-kuann ,
i thâi--sí ū tsi̍t-puànn .
粵底 上山 一陣
無宜 敗兵 即謹
金山 行情
百姓 般走 一面
Ò-tué tsiūnn-suann thâi tsi̍t-tīn ,
Bô-gî pāi-ping lâi tsiah-kín ,
Kim-suann ê lâng tsai hâng-tsîng ,
Peh-sìnn puann-tsáu tng tsi̍t-bīn .
初七 金仔山
看見 金空 有盤
日本 一時 心肝
通山 百姓 一直
Tshue-tshit lâi kàu Kim-a-suann ,
Khuànn-kìnn kim-khang tsin ū-puânn ,
Li̍t-pún tsi̍t-sî siūnn sim-kuann ,
Thong-suann peh-sìnn it-ti̍t kuánn .
初八 番兵 一直
想卜 基隆頭
百姓 想不到
想卜 撫臺 做頭
Tshue-peh huan-ping it-ti̍t kàu ,
Siūnn-berh lâi phah Kue-lâng-thâu ,
Peh-sìnn ê lâng siūnn-buē-kàu ,
Siūnn-berh bú-tâi lâi tsuè-thâu .
初九 基隆山
八堵 添兵
撫臺 一時 心肝
想卜 抽兵 有盤
Tshue-káu thâi kàu Kue-lâng-suann ,
Pueh-tóo thinn-ping berh khìr kuánn ,
Bú-tâi tsi̍t-sî siūnn sim-kuann ,
Siūnn-berh thiu-ping khah ū-puânn .
初十 基隆 大鏡
第一 反背 廣東兵
撫臺 想正
害死 官員 不明
Tshue-tsa̍p Kue-lâng tân tuā-tshìng ,
Tē-it huán-puè Kńg-tang-ping ,
Bú-tâi berh tsáu terh siūnn-tsìng ,
Hāi-sí kuann-uân tsin put-bîng .
城內 火車 直直
基隆
也無 刣須
透冥 抽兵 走落來
Siânn-lāi hué-tshia ti̍t-ti̍t tsài ,
Berh khìr Kue-lâng kah i thâi ,
Ā-bô thâi-su sann gōo pai ,
Thàu-mî thiu-ping tsáu--lo̍h--lâi .
撫臺 用計 返到
透冥 衙內
城內 庫銀 八百
并無 頭人 伐落
Bú-tâi īng-kè berh tńg-tò ,
Tháu-mî gê-lāi pàng hér to̍h ,
Siânn-lāi khòo-gûn peh-pah ,
Pīng-bô thâu-lâng thang hua̍t-lo̍h .
撫臺 逃走 十二冥
路漢 欣喜 着半天
城內 庫銀 鄭鄭
福氣 無錢
Bú-tâi tô-tsáu tsa̍p-lī-mî ,
Lôo-hàn huann-hí tiô-puànn-thinn ,
Siânn-lāi khòo-gûn tīnn-tīnn ,
ū hok-khìr kiann bô-tsînn .
一日 無君 天下
一時 中間 變欵
番船 未來
乞丐 路漢
It-li̍t bû-kun thian-hā luān ,
Tsi̍t-sî tiong-kan tsuân pìnn-khuán ,
Huan-tsûn bēr-lâi lâng tio̍h tuàn ,
Khit-tsia̍h lôo-hàn too tit kuân .
十三 城內 振動
亦無 一个 好人
軍兵 一時 如葱葱
並無 一个 頭人
Tsa̍p-sann siânn-lāi tsuân tín-tāng ,
A̍h-bô tsi̍t-ê hó-lâng ,
Kun-ping tsi̍t-sî lî-tsháng-tsháng ,
Pīng-bô tsi̍t-ê thâu-lâng .
說到 敗兵 代志
圭隆 無人
眾人 走不得利
錢銀 恰多 卜年
Serh-kàu pāi-ping ê tāi-tsì ,
Kue-lâng ū mn̍gh bô-lâng ti̍h ,
Tsìng-lâng khóo tsáu-buē-tit-lī ,
Tsînn-gûn khah-tsuē berh--nî .
營盤 府縣 外江人
河南 安徽 廣東
城內 官兵 空空
通庄 外江人
Iânn-puânn hú-kuānn guā-kang-lâng ,
Hô-lâm An-hui phè Kńg-tang ,
Siânn-lāi kuann-ping tsáu khang-khang ,
Thong-tsng berh tshiúnn guā-kang-lâng .
圭庄 富戶 存長
番仔 未來 禁庄
盡驚 土匪 亂穿
雖時 隘門
Kue-tsng hù-hōo tsin tsûn-tn̂g ,
Huan-á bēr-lâi sing kìm-tsng ,
Tsīn-kiann thóo-huí ē luān-tshng ,
Suî-âi bué liāu tsō ài-mn̂g .
撫臺 逃走 別省
庄中 賊馬 五路
短刀 夯銃
搶去 不明
Bú-tâi tô-tsáu kèr pa̍t-síng ,
Tsng-tiong tsha̍t-bé ngóo-lōo hing ,
Tshiú tuà tér-to tshiú gia̍h-tshìng ,
Hōo i tshiùnn--khìr tsin put-bîng .
通庄 土匪 葉葉是
天地 一時
眾人 打羅 家司
囝仔 大小 半死
Thong-tsng thóo-huí ia̍p-ia̍p-sī ,
Thinn-tuē berh piàn tsuè tsi̍t-sî ,
Tsìng-lâng phah-lô gia̍h ke-si ,
Gín-á tuā-suè kiann puànn-sí .
冥日 不盡
眾庄 可人
舖戶 相議 立稟
日本 安民
Mî-li̍t luān tshiúnn puánn put-tsīn ,
Tsìng-tsng terh tshiúnn tsin khónn-lîn ,
Phòo-hōo siong-gī berh li̍p-pín ,
Khìr tshiánn Li̍t-pún lâi an-bîn .
日本 來到 雖時
驚了 人家 住兵
巡查 夯銃
一間 看了 別間
Li̍t-pún lâi-kàu suî-sî tsīng ,
Kiann-liáu lîn-ke ū tsū-ping ,
Berh khìr sûn-tsa tshiú gia̍h-tshìng ,
Tsi̍t-king khuànn-liáu kèr pa̍t-king .
十二 安民 水返腳
街頭巷尾 佔塊
Tsa̍p-lī an-bîn Tsuí-tńg-kha ,
Kue-tahû-hāng-bér tsiàm-terh tshâ .
和記 番势
日本 來打 買茶
夏茶 今年 好計
趁錢 二下
Hô-kì Tshun khò huan-sè ,
Li̍t-pún lâi-phah tng bué-tê ,
Hē-tê kin-nî tuā hó-kè ,
berh thàn-tsînn tsīn nn̄g-ē .
日本 剃頭 和尚
番王 坐殿 東洋
清朝 敗兵 亂搶
縣官 家鄉
Li̍t-pún thì-thâu sîng hêr-siūnn ,
Huan-ông tsēr-tiān tsāi Tang-iûnn ,
Tshing-tiâu pāi-ping lâng luān-tshiúnn ,
Kok kuīnn-kuann tńg ke-hiunn .
五月 反亂 好看
臺灣 一省 尋無
五路 官兵 走散
城內 軍宗 眾人
Gōo--ge̍h huán-luān tsin hó-khuànn ,
Tâi-uân tsi̍t-sìng tshēr-bô kuann ,
Ngóo-lōo kuann-ping thong tsáu-suànn ,
Siân-lāi kun-tsong tsìng-lâng puann .
光緒 坐天 巳未年
東洋 日本
想着 臺灣 子利
即久 時年
Kong-sīr tsēr-thinn It-bī-nî ,
Tang-iûnn Li̍t-pún lâi tsing i ,
Siūnn-tio̍h Tâi-uân tuā kiánn-lī ,
Tsit-kú phah thāi sî-nî .
今年 光緒 落難
誅着 日本 江山
百姓 逃走 千難
下天 下地 平安
Kin-nî kong-sīr tuā lo̍h-lān ,
Tú-tio̍h Li̍t-pún tsiàm kang-san ,
Peh-sìnn tô-tsáu tsin kan-lân ,
Hē-thinn hē-tuē kiû pîng-an .
十四 番仔 錫口
無宜 大兵 一直
等待 十四 二更后
城內 做頭
Tsa̍p-sì huan-á kàu Sik-kháu ,
Bô-gî tuā-ping it-ti̍t kàu ,
Tán-thāi tsa̍p-sì lī-kinn-āu ,
Berh khìr siânn-lāi thang tsuè-thâu .
去到 番楼 安營
遇着 一人
為人 正直 不驚
十五 早起 入城
Khìr-kàu Huan-lâu terh an-iânn ,
Gū-tio̍h tsi̍t-lâng Si Lông hiann ,
Uī-lîn tsìng-ti̍t too m̄-kiann ,
Tsa̍p-gōo tsá-khí tshuā li̍p-siânn .
日本 入城 未幾時
戈里
龜里 滿滿是
一時 扛米 延遲
Li̍t-pún li̍p-siânn bēr-kuí-sî ,
Tio̍h kiò Lông hiann tshiànn ku-lí ,
Berh tshiànn ku-lí buán-buán-sī ,
Tsi̍t-sî kng-bí iân-tî .
此時 反亂 平定
基隆 民主廳
力着 土匪 性命
力着 好人
Tsí-sî huán-luān bēr pîng-tiānn ,
Kue-lâng sing siat bîn-tsú-thiann ,
Lia̍h-tio̍h thóo-huí sìnn-miā ,
Lia̍h-tio̍h hó-lâng thang lâi niá .
圭良 五步
水返腳圭 一半
一日 千苦
此去 司令部
Kue-lâng kàu siânn ū gōo-phòo ,
Tsuí-tńg-kha-kue tsi̍t-puànn lōo ,
Tsi̍t-li̍t berh kiânn tsin kan-khóo ,
Tsí-khìr berh siat si-līng-pōo .
總督 一日 入城
城內 縣廳
Tsóng-tok tsi̍t-li̍t ti̍t li̍p-siânn ,
Siânn-lāi kánn tio̍h siat kuīnn-thiann ?
日本 入城 未几時
后面 再來 戈里
Li̍t-pún li̍p-siânn bēr-kuí-sî ,
Āu-bīn tsài-lâi ku-lí .
不少 日本 脫庫生
赤身路傦 一時間
雞鴨 滿六萬
正人 看見 驚甲
Buē-tsió Li̍t-pún thǹg-khòo-lān ,
Tshiah-sin-lóo-thé tsi̍t-sî-kan ,
Lia̍h lâng kue-ah muá-la̍k-bān ,
Tsìng-lâng khuànn-kìnn kiann-kah sán .
呆人 好漢 粮草
約首 入呈 回頭
日本 战兵 一直到
一時 京死 抽塊
Phái-lâng hó-hàn phè niû-tsháu ,
Iok-siú li̍p-tîng pín huê-thâu ,
Li̍t-pún tsiàn-ping it-ti̍t-kàu ,
Tsi̍t-sî kiann-sí thiu-terh tsáu .
富戶 差人
日本 會得着
日本 來到 下下趙
呆人 放火燒
Hù-hōo tshe-lâng tio̍h khìr kiò ,
Tio̍h kāng Li̍t-pún huē-ti̍t-tio̍h ,
Li̍t-pún lâi-àu hē-hē-tiô ,
Berh lia̍h phái-lâng pàng-hér-sio .
庄中 呆人 一下
呆人 出來 招兵
通庄
戈里 日本兵
Tsng-tiong phái-aln̂g tsi̍t-ē tsīng ,
Phái-lâng tshut--âi tio̍h tsio-ping ,
Thong-tsng tshe âng terh bué tshìng ,
Berh tshiúnn ku-lí Li̍t-pún-ping .
庄中 甲人 想起
卜做 只事 看時
日本 呆剃
頂港 有人 過盤
Tsng-iong kah-lâng tio̍h siūnn-khí ,
Berh-tsuè tsí-sīr tio̍h khuànn-sî ,
Li̍t-pún ê thâu ki̍k phái-thì ,
Tíng-káng ū-lâng kèr-puânn i .
庄中 全然 無頭棕
格空
招軍 買馬 帶塊
姓命 省人
Tsng-tiong tsuân-liân bô-thâu-tsáng ,
Khuànn lír ê lâng tsin kik-khang ,
Tsio-kun bué-bé tuà-terh lāng ,
Khuànn lír sìnn-miā khò siánn-lâng .
日本 后斗抄
看無 真主 做頭
下面
枋橋 大富 搬塊
Berh phah Li̍t-pun āu-táu-tshau ,
Khuànn-bô tsin-tsú thang tsuè-thâu ,
Ē-bīn Lâu iah bēr kàu ,
Pang-kiô tuā-pù puann-terh tsáu .
庄中 全來 頭棕
日本 不通
枋橋 有錢 振動
通商 做人
Tsng-tiong tsn̂g-lâi thâu-tsáng ,
Berh tsing Li̍t-pún sian m̄-thang ,
Pang-kiô ū-tsînn tín-tāng ,
Kah i thong-siong tsuè-lâng .
盡忠 報國 朝棟
第一 京死 國芳
日本 未來 想甲
京了 家伙 充公
Tsīn-tiong pò-kok Lîm Tiâu-tòng ,
Tē-it kiann-sí Lîm Kok-hong ,
Li̍t-pún bēr-lâi siūnn-kah kông ,
Kiann-liáu ké-hér tio̍h tshiong-kong .
下面 少爺 陣陣
第一 京死 枋橋頭
掌柜 庄頭
本身 家后
Ē-bīn siàu-iâ tīn-tīn kàu ,
Tē-it kiann-sí Pâng-kiô-thâu ,
Tio̍h kiò tsióng-kuī kòo tsng-thâu ,
Pún-sin ke-āu tshuā-terh tsáu .
日本 軍兵 直直
有人 趁錢
出來 庄中 行透透
甲人 軍宗
Li̍t-pún kun-ping ti̍t-ti̍t kàu ,
Ū-lâng thàn-tsînn terh tshuā-tshau ,
Tshut-lâi tsng-tiong kiânn-thàu-thàu ,
Kah-lâng kun-tsong tio̍h khìr kau .
暗坑 呆望
七月 初五
日本 城頂 大貢
庄中 打買 軍宗
Àm-khinn ê lâng tsin phái-bōng ,
Tshit-ge̍rh tshue-gōo berh lâi kong ,
Li̍t-pún siânn-tíng an tuā-kòng ,
Tsng-tiong phah-lô tui kun-tsong .
葉葉示
路追 在來 不示時
一着 小本 大利
相招 共伊 戈里
Thàn huan ê tsia̍h ia̍p-ia̍p-sī ,
Lôo-tsîr tsāi-lâi m̄-sī-sî ,
It-tio̍h sió-pńg kah tuā-lī ,
Sann-tsio kāng-i tsuè ku-lí .
戈里 在地人
論真 起來 不通
五路 官兵 叮動
力去 銃空
Berh tshiànn ku-lí tsāi-tuē-lâng ,
Lūn-tsin khí--lâi sian m̄-thang ,
Ngóo-lōo kuann-ping tín-tāng ,
Hōo i lia̍h--khìr that tshìng-khang .
一条 姓命 陰司
下海 城隍 出名
今年 反亂 平定
正庄 弟子 不敢
Tsi̍t-liâu sìnn-miā kui im-si ,
Hâ-hái Sîng-hông ū tshut-miâ ,
Kin-nî huán-luān bēr pîng-tiānn ,
Tsìng-tsng tē-tsú m̄-kánn ngiâ .
頂年 通庄 由景
五月 十三 小文明
今年 十三
亦是 反亂 太平
Tíng-nî thong-tsng hiàn iû-kíng ,
Gōo-ge̍rh tsa̍p-sann sió-bûn-bîng ,
Kin-nî tsa̍p-sann tsiah tsīng ,
A̍h-sī huán-luān bēr thài-pîng .
每年 迎來 北門內
牙妲 采排
今年 亦示 番仔
正庄 弟子 不敢
Muí-nî ngiâ-lâi Pak-mn̂g-lāi ,
A̍h ū gē-tuànn kāng tshái-pâi ,
Kin-nî a̍h-sī huan-á hāi ,
Tsìng-tsng tē-tsú m̄-kiánn lâi .
五月 十三 關公會
城隍廟前 手花
賞尔 戇內
銅針 嘴脴
Gōo-ge̍rh tsa̍p-sann Kuan-kong-huē ,
Sîng-hông-biō-tsîng tián tshiú-hue ,
Siúnn-lír gōng-bah kánn buē ,
Tshiú gia̍h tâng-tsiam tshah tshuì-phué .
永時 正音 難般戲
日本 未來 家司
籐排 鳥銃 葉葉示
今年 乖巧 無半枝
Íng-sî tsiànn-im lān-tân-hì ,
Li̍t-pún bēr-lâi tshuân ke-si ,
Tîn-pâi tsiáu-tshìng ia̍p-ia̍p-sī ,
Kin-nî kuai-khá bô-puànn-ki .
本街 采排 牙妲
眾人 成心 隨香
奸目 公子 和尚
車古 男人 姿娘
Pún-kue tshái-pâi gē-tuànn tshiùnn ,
Tsìng-lâng sîng-sim lâi suî-hiunn ,
Kan-ba̍k kong-tsú hêr-siūnn ,
Tshia-kóo lâm-lîn tsir-niû .
廟內 拔杯 点淺
保庇 弟子 趁錢
今年 被着 反亂
寬限 下年
Biō-lāi pua̍h-pue tio̍h tiám-tshínn ,
Pó-pì tē-tsú tuā thàn-tsînn ,
Kin-nî pī-tio̍h huán-luān thinn ,
i khuann-hān lo̍h ē-nî .
閑話 不可
秋秋 塊念 攻成
其實 無影
通庄 大小 巢巢京
Khǹg lâng îng-uē m̄-thang thiann ,
Tshiu-tshiu terh-liām berh kong-siânn ,
Kî-si̍t tsí tsîng too bô-iánn ,
Thong-tsng tuā-sè tsâu-tsâu-kiann .
成內 用意
可惜 銃子
用計 寫批
眾庄 頭人
Berh phah siânn-lāi too iông-ī ,
Khóo-sioh ū ping tshìng-tsí ,
Īng-kè siá-phue Lâu ,
Tsìng-tsng thâu-lâng khìr kíng i .
總督 雖時 大隊
四散 戦兵 吊做追
呆人 白賊嘴
害人 搬走 克開
Tsóng-tok suî-sî khí tuā-tuī ,
Sì-suànn tsiàn-ping tiàu-tsuè-tui ,
Phái-lâng gâu kóng pe̍h-tsha̍t-tshuì ,
Hāi-lâng puann-tsáu tsin khik-khui .
日本 物件 葉葉示
路透 科落 不利時
一着 小本 大利
相招 戈里
Li̍t-pún mn̍gh-kiānn ia̍p-ia̍p-sī ,
Lōo-thâu khoo-lo̍h put-lī-sî ,
It-tio̍h sió-pún kah tuā-lī ,
Sann-tsio kāng i tsuè ku-lí .
第一 丰臣 日本兵
臺灣 通通 太平
番王 欣喜 得勝
呵咾 總督 才情
Tē-it hong-sîn Li̍t-pun-ping ,
Tâi-uân thong-thong thài-pîng ,
Huan-ông huann-hí tsin tit-sìng ,
O-ló tsóng-tok ū tsâi-tsîng .
頂年 德國 基隆
今年
撫臺 逃走 罪卦
克開 百姓 賢人
Tíng-nî Tik-tok phah kue-lâng ,
A̍h kin-nî tsáu tsiah khang ,
Bú-tâi tô-tsáu tsēr-kuà tāng ,
Khik-khui peh-sìnn gâu-lâng .
頭人 伸士 良貝
撫臺
望卜 元帥
無宜 此事 獻花
Thâu-lâng sin-sīr tsin liông-puē ,
Lâi bú-tâi tsin berh sue ,
Bāng-berh kuà i tsuè guân-suè ,
Bô-gî tsí-sīr lâi hiàn-hue .
撫臺 反貝
克開 百姓 無主
盡忠
百姓 也免 六無
Bú-tâi huán-puè pàng i su ,
Khik-khui peh-sìnn tshuē bô-tsú ,
berh tsīn-tiong kah i tu ,
Peh-sìnn ā-bián tsiah lio̍k-bû .
光緒 落難 乙未年
冬洋 日本
奸臣 亂變
亂刣 有偏
Kong-sīr lo̍h-lān it-bī-nî ,
Tang-iûnn Li̍t-pún berh lâi tsinn ,
kan-sîn lâi luān-pìnn ,
Kah i luān-thâi ā ū-phinn .
一時 安淨 土匪
正庄 頭人
下日 大隊
仁家 到水
Tsi̍t-sî an-tsīng thóo-huí ,
Tsìng-tsng thâu-lâng sim tio̍h khui .
Ē-li̍t ū kàu tuā-tuī ,
Tsia̍h lâng lîn-ke tsin kàu-tsuí .
城內 縣官 錫口
眾人 入稟 經投
出來 人家 抄透透
搬走 亂抄抄
Siânn-lāi kuīnn-kuann kàu Sik-kháu ,
Tsìng-lâng li̍p-pín lâi king-tâu ,
Tshut-lâi lîn-ke tshau-thàu-thàu ,
Hāi lâng puann-tsáu luān-tshau-tshau .
日本 手了
媽祖 丕肩
此時 反亂 無變
眾人 看見 了然
Li̍p-pún ia̍h ū tshiú-liáu tsiān ,
Khìr pak Má-tsóo ê phī-kian ,
Tsí-sî kuán-luān tsin bô-piàn ,
Tsìng-lâng khuànn-kìnn tsin liáu-liân .
冬洋 日本 無樣
巢撻 人家 姿娘
長官 外鄉
眾人 欣喜 手掌
Tang-iûnn li̍t-pún tsin bô-iūnn ,
Tsau-thah lîn-ke ê tsi-niû ,
Tiúnn-kuann kik i tshut guā-hiunn ,
Tsìng-lâng huann-hí phah tshiú-tsiúnn .
采舍 帶在 錫口后
算來 庄中 第一
日本 大隊 一下
守俻 公館
Tshái-sià tuà-tsāi Sik-kháu-āu ,
Sǹg--lâi tsng-tiong tē-it thâu ,
Li̍t-pún tuā-tuī tsi̍t-ē kàu ,
Siú-pī kong-kuán an i tau .
錫口 喬先
害死 刣牛 吐目前
做人 成實 守兵
害死 了然
Sik-kháu pín tsha̍t Tân kiâu-sian ,
Hāi-sí thâi-gû Thóo-ba̍k-tsiân ,
Tsuè-lâng sîng-si̍t kah siú-ping ,
i hāi--sí tsin liáu-liân .
稟內 名字
明明 也示 注死
日本 追赶 走無利
無人 出頭
Pín-lāi ā i miâ-lī ,
Bîng-bîng ā-sī i tsù-sí ,
Li̍t-pún tui-kuánn tsáu-bô-lī ,
Bô-lâng tshut-thâu kánn kiù i .
喬先 做人 呆鉄
呆人
看見 叫鳴微
冤仇 有報 欣喜
Kiâu-sian tsuè-lâng kik phái-thì ,
Phái-lâng tsiah kánn khìr tshiúnn i ,
Lîm Bué khuànn-kìnn tshiò-oo-bi ,
Uan-siû ū-pò tsin huann-hí .
喬先 受氣 神聖稟
力去 城內 火神
眾圭 圖記 保認
林買
Kiâu-sian siū-khìr sîn-siànn-pín ,
Lia̍h-khìr siânn-lāi kìnn tuā-sîn ,
Tsìng-kue tôo-kì lâi pó-līn ,
Berh tìn Lîm-Bué tsue tsiah khin .
喬先 當堂 對只
林買 黨人 搶伊
逃兵 代志
無影 天里
Kiâu-sian tng-tn̂g khìr tuì-tsì ,
Lîm-mái tóng-lâng khìr tshiúnn-i ,
Pín lír tô-ping ê tāi-tsì ,
Tsí tsîng bô-iánn khut thinn-lí .
廿一 起致
想無 六空 戈里
總督 城內 受氣
雖時 點兵
Lia̍p-it Pi Kak lâi khí-tì ,
Siūnn-bô la̍k-khang tshiùnn ku-lí ,
Tsóng-tok siânn-lāi terh siū-khì ,
Suî-sî tiám-ping khìr tsing i .
五路 假批 暗坑
城內 初六冥
溪州 炙林 佔甲鄭
城內 號頭 凈青青
Ngóo-lōo ké-phue thong Àm-khinn ,
Berh kong siânn-lāi tshue-la̍k-mî ,
Khe-tsiu tsià-nâ tsiàm-kah-tīnn ,
Siânn-lāi hō-thâu tsīng-tshinn-tshinn .
可惜 一人 一位
放尿 超沙 做堆
那無 通庄 法水
城內 難得
Khónn-sioh tsi̍t-lâng tsiàm tsi̍t-uī ,
Pàng-liō tshiau-sua buē tsuè-tui ,
Nā-bô thong-tsng lâi huat-tsuí ,
Phah i siânn-lāi lân-tit khui .
日本 官兵
可惜 正人 不和齊
無頭 公案 不通
通庄 人蛙
Li̍t-pún kuann-ping guā tsuē ,
Khónn-sioh tsìng-lâng bô-hô-tsuê ,
Bô-thâu kong-àn m̄-thang tsuè ,
Ā bián thong-tsng tshiau lâng-kuê .
令人 好胆
出來 溪州 炙林
那無 頭人 出來
世事 恰大 咸丰三
Bué tshìng līng-lâng tsin hó-tánn ,
Tshut-lâi Khue-tsiu tsiàm tsià-nâ ,
Nā-bô thâu-lâng tshut-lâi ,
Sè-sīr khah-tuā Hâm-hong-sann .
日本 排陣
陣圖 百姓 看不真
日本 番兵 好認
亂刣 無要謹
Li̍t-pún ê ping gâu pâi-tīn ,
Tīn-tôo peh-sìnn khuànn-buē-tsin ,
Li̍t-pún huan-ping ki̍k hó-līn ,
Kah i luān-thâi bô-iàu-kín .
五路 通枇 行透透
下面 號頭
只時 氣力 用無到
可惜 粮草
Ngóo-lōo thong-phue kiânn-thàu-thàu ,
Tio̍h khuànn ē-bīn ê hō-thâu ,
Tsí-sî khuì-la̍t īng-bô-kàu ,
Khónn-sioh ū ping niû-tsháu .
三甲永庄 抽分
呆人 貝心 日本
總督 縣聽 議論
雖時 點兵
Sann-kak-íng-tsng terh thiu-hun ,
Phái-lâng puè-sim Li̍t-pún ,
Tsóng-tok kuīnn-thiann ū gī-lūn ,
Suî-sî tiám-ping berh khìr sûn .
日本 抽分
百姓 會齊
双平 起兵 一困
并無 戦書 尊忄存
Li̍t-pún berh khìr lia̍h thiu-hun ,
Peh-sìnn huē-tsuê tshiúnn i tsûn ,
Sang-pîng khí-ping thâi tsi̍t-khùn ,
Pīng-bô tsiàn-sir sann tsun-tshûn .
一時 走入 座部
百姓 四面 為塊
頭日 五百 戦敗
五十 返來
Tsi̍t-sî tsáu-li̍p tsià-phōo lāi ,
Peh-sìnn sì-bīn uî-terh thâi ,
Thâu-li̍t gōo-pah khìr tsiàn-pāi ,
Tshun gōo-tsa̍p thang tńg--lâi .
廿五 豈事 三角永
通庄 打羅 討救兵
頭人 督陣
望卜 日后 功名
Lī-gōo khí-sīr Sann-kak-íng ,
Thong-tsng phah-lô thó-kiù-ping ,
Thâu-lâng tok-tīn tshiú gia̍h līng ,
Bāng-berh li̍t-āu kong-bîng .
說到 頂港 名姓
頭人 紳士 半丁
賊案 人命
一時 般走 別省
Serh-kàu Tíng-káng ê miâ-sìng ,
Thâu-lâng sin-sīr tsin puànn-ting ,
A̍h tsha̍t-àn kāng lîn-bīng ,
Tsi̍t-î puann-tsáu kèr pa̍t-síng .
光緒 日止 紅須
眾人 請叫 才情
平洋 世界 好用
日本 手頭 光名
Kong-sīr li̍t-tsí âng-tíng ,
Tsìng-lâng kóng-kiò i tsâi-tsîng ,
Pînn-iûnn sè-kài tsin hó-īng ,
Li̍t-pún tshiú-thâu liáu kong-bîng .
日本 打開 三角永
百姓 不和 敗兵
有人 行情
返來
Li̍t-pún phah-khui Sann-kak-íng ,
Peh-sìnn buē-hô tsiah pāi-ping ,
Ū-lâng thau khìr thàm hāng-tsîng ,
Tńg--lâi siūnn tio̍h gîng .
也示 無主 所致
百姓 虔心
收軍 返來 自己
營中 粮草 無半絲
Ā-sī bô-tsú lâi sóo-tì ,
Peh-sìnn khiân-sim pàng hōo i ,
Siu-kun tńg-lâi tsia̍h ka-kī ,
Iânn-tiong niû-tsháu bô-puànn-si .
一時 打開 一个
囝仔 大水 帶山
日本 通上 吵甲難
力去 城內 火官
Tsi̍t-sî phah-khui tsi̍t-ē suànn ,
Gín-á tuā-suè khìr tuà-suann ,
Li̍t-pún thong-tsng tshiau-kah-nuā ,
Lia̍h-khìr siânn-lāi kìnn tuā-kuann .
豈先 塊靠 峇葉山
相刣 有盤
招兵 出來
無宜 連片
Khí-sian terh-khò Bā-hio̍h-suann ,
Kah i sann-thâi tsin ū-puânn ,
Tsio-ping tshut-lâi hōo i khuànn ,
Bô-gî hōo i liân-piàn kuánn .
清水祖師 生同
眾庄 弟子 光窓
日本 排陣 火蜈蚣
放火 不見
Tshing-tsuí-tsóo-si lia̍h tshinn-tâng ,
Tsìng-tsng tē-tsí khàunn kng-thang ,
Li̍t-pún pâi-tīn hér-giâ-kang ,
Pàng-hér sio tshù put-kìnn lâng .
廿六 早起 大隊
用計 排陣
呆人 刣須 別位
克開 百姓 歸堆
Lī-la̍k tsá-khí hing tuā-tuī ,
Īng-kè pâi-tīn phah tsiah khui ,
Phái-lâng thâi-au tsáu pa̍t-uī ,
Khik-khui peh-sìnn kui-tui .
廿八 西盛 豈到
相招 來走
Lia̍p-pueh Se-sīng lâi khí-tì ,
Sann-tsio lâi-tsáu pàng hōo i .
戈里 走入 府城
總督 縣廳 全全
掃官 千總 凡在
雖時 點兵
Ku-lí tsáu-li̍p hú-siânn lāi ,
Tsóng-tok kuīnn-thiann tsuân-tsuân tsai ,
Sàu-kuann tshian-tsóng too huân-tsāi ,
Suî-sî tiám-ping berh khìr thâi .
日本 來到 新庄圭
一時 扳搭 柴粮底
招着 官兵 在地
穿 衣裳 短庫蛙
Li̍t-pún lâi-kàu Sin-tsng-kue ,
Tsi̍t-sî an-tah tshâ-niû-tué ,
Lia̍h-tio̍h kuann-ping tsāi-tuē ,
Sin tshīng i-tsiûnn tér-khòo-kue̍h .
有人 塊走 未利
謹謹 寫書 投降
在地 官兵 不示
外庄 作事
Ū-lâng terh-tsáu a̍h buē-lī ,
Kín-kín siá-tsir tâu-hâng i ,
Tsāi-tuē kuann-ping too put-sī ,
Guā-tsng tsuè-sī lâi luī i .
新庄 山頂 龍潭陂
廿一 法水 日子
囝仔 大水 走不利
全家 巢巢
Sin-tsng suann-tíng Lîng-thâm-pi ,
Lī-it huat-tsuí kāng li̍t-tsí ,
Gín-á tuā-suè tsáu-buē-lī ,
Tsuân-ke ê lâng tsâu-tsâu .
日本 見打 所在
也示 百姓
燒去 八十
并無 真主 出來
Li̍p-pún kiàn-phah kuí sóo-tsāi ,
Ā-sī peh-sìnn kah i thâi ,
i sio-khìr peh-tsa̍p pái ,
Pīng-bô tsin-tsú thang tshut--lâi .
地頭 凈凈
日本 一時 收兵
返到 城內 真正
出了 告示 安民
Kìnn sio tuē-thâu too tsīng-tsīng ,
Li̍t-pún tsi̍t-sî tio̍h siu-ping ,
Tńg-lâi siânn-lāi tsin-tsiànn tsīng ,
Tshut-liáu kò-sī khìr an-bîn .
日本 安民 未幾時
釆金 代志
平生 硬氣
無宜 盡忠 歸行
Li̍t-pún an-bîn bēr-kuí-sî ,
Tio̍h serh Tshái-sià tsit tāi-tsì ,
Pîng-sing ê lâng tsin ngī-khìr ,
Bô-gî tsin-tiong kui-hâng i .
雖時 打掃 大廳堂
人工 茶湯
一家 大小 環環返
望卜 做官 久長
Suî-sî piànn-sàu tuā-thiann-tn̂g ,
Tio̍h tshiànn lâng-kang tsuann tê-thng ,
Tsi̍t-ke tuā-sè khuân-khuân-tńg ,
Bāng-berh tsuè-kuann ū kú-tn̂g .
日本 相議
次子 文乾 有義
領兵 臺南
返來 正人 恭喜
Li̍t-pún kiò i lâi siong-gī ,
Tshì-tsí Bûn-khiân Iú-gī ,
Niá-ping Tâi-lâm pîng Lâu ,
Tńg--lâi tsìng-lâng kai kiong-hí .
眾人 賀戲 真示
八仙 綉釆 番仔燈
看戲 一大陣
每冥 食點心
Tsìng-lâng hō-hì tsin-sī tshìng ,
Pat-sian siù-tshái huan-á-ting ,
Khuàn-hì ê lâng tsi̍t-tuā-tīn ,
Muí-mî kiò lâng tsia̍h-tiám-sim .
搬了 完俻
遇着 天頂 呆星
招兵 敢死
釆舍 力伊
tann puann-liáu too uân-pī ,
Bū-tio̍h thinn-tíng kàng phái-tshinn ,
Tsiam Tsín tsio-ping tsin kánn-sí ,
Tshái-sià tsio lâng khìr lia̍h--i .
等待 十一月中
十六冥中 代志
通到 山賊 滿滿示
日本 延遲
Tán-thāi tsa̍p-it-ge̍rh-tiong ,
Tsa̍p-la̍k-mî-tiong khí tāi-tsì ,
Thong-kàu suann-tsha̍t muá-muá-sī ,
Berh phah Li̍t-pún iân-tî .
一人 烏令
山賊 土匪兵
過港 大銃
日本 清榮
Tsiam Tsín tsi̍t-lâng gia̍h oo-līng ,
Berh kuán suann-tsha̍t thóo-huí-ping ,
Tio̍h lâi kèr-káng an tuā-tshìng ,
Berh phah Li̍t-pún tsin tshing-îng .
十六 冥中 四點鐘
號頭 大銃
日本 官兵 無路用
半陣 退兵
Tsa̍p-la̍k mî-tiong sì-tiám-tsing ,
Tsiam Tsín hō-thâu pàng tuā-tshìng ,
Li̍t-pún kuann-ping bô-lōo-īng ,
Bēr thâi puànn-tīn tio̍h thèr-ping .
虧得 采舍 受苦
大厝 燒了 平埔
好得 許年
走去 搭攸 透冥
Kui-tit Tshái-sià tsin siū-khóo ,
Tuā-tshù sió-liáu tsiânn pînn-poo ,
Hó-tit khóo-nî tshuā i lōo ,
Tsáu-khìr Tah-iu thàu-mî moo .
五份埔庄
盡忠 報國 招兵
招到 石曹 山仔頂
五路 招起 八萬
Gōo-hūn-poo-tsng tshut Tsiam Tsín ,
Tsīn-tiong pò-kok terh tsio-ping ,
Tsio-kàu Tsio̍h-tsô suann-á-tíng ,
Ngóo-lōo tsio-khí peh-bān ping .
十七 早起 戈里
錫口 眾庄 罷市
看見 火車 來到只
點兵
Tsa̍p-tshit tsá-khí thâi ku-lí ,
Sik-kháu tsìng-tsng tsuân pā-tshī ,
Khuànn-kìnn hér-tshia lâi-kàu-tsí ,
Tsiam Tsín tiám-ping khìr tsing i .
火車 返去 得知
總督 點兵 起來
無宜 一陣 來敗
飯員 扛返來
Hér-tshia tńg--khìr too tit-tsai ,
Tsóng-tok tiám-ping tio̍h khí--lâi ,
Bô-gî tsi̍t-tīn tio̍h lâi-pāi ,
Khìr tshiùnn pn̄g-uân kng--tńg--lâi .
真示 毛青
水返腳圭 點兵
來到 錫口 一陣
無宜 敗兵 者荳
Tsiam Tsín ê ping tsin-sī tshìng ,
Tsuí-tńg-kha-kue tio̍h tiám-ping ,
Lâi-kàu Sik-kháu tsiap tsi̍t-tīn ,
Bô-gî pāi-ping lâi tsiah-kín .
日本 敗兵 一下
無宜 粧后 后抄
來到 南港 大橋頭
刣死
Li̍t-pún pāi-ping tsi̍t-ē tsáu ,
Bô-gî tsng-āu siat āu-tshau ,
Lâi-kàu Lâm-káng Tuā-kiô-thâu ,
Hōo i thâi-sí tio̍h lâi tsáu .
十七 早起 著塊
日本 落難 無人
敗陣 走入 府城內
通城 目滓
Tsa̍p-tshit tsá-khí tīr-terh thâi ,
Li̍t-pún lo̍h-lān bô-lâng tsai ,
Pāi-tīn tsáu-li̍p Hú-siânn-lāi ,
Thong-siânn ê huan lâu ba̍k-tsái .
十八 早起時
日本 官兵 想計致
火車 大銃
錫口 延遲
Tshiánn kàu tsa̍p-peh tsá-khí-sî ,
Li̍t-pún kuann-ping siūnn-kè-tì ,
Hér-tshia tuā-tshìng tio̍h tsài khí ,
Tsài lâi Sik-kháu iân-tî .
土匪 一時 想不到
城內 無開 無頭
叫起 火車 一不到
人人 多示
Thóo-huí tsi̍t-sî siūnn-bô-kàu ,
Siânn-lāi bô-khui tio̍h bô-thâu ,
Kiò-khí hér-tshia tsi̍t-ē-kàu ,
Lâng-lâng too-sī siūnn berh tsáu .
五份埔
招軍 買馬 土匪
想卜 打開 功勞
無宜 錫口 平埔
Tsiam Tsín tshù tsāi Gōo-hūn-poo ,
Tsio-kun bué-bé sîng huí-thôo ,
Siūnn-berh phah-khui ū kong-lôo ,
Bô-gî Sik-kháu tsiânn pînn-poo .
錫口 查某 一疼
不示人
無頭 公案 不通
罪掛
Sik-kháu tsa-bóo tsi̍t-thàng ,
Tsiam Tsín káu thua m̄-sī-lâng ,
Bô-thâu kong-àn sian m̄-thang ,
Hāi lâng tshù tsīr-kuà tāng .
借問 乜仁
正是 曉神 良君先
Tsioh-mn̄g tsí kua mi̍h-lâng pian ,
Tsiànn-sī Hiáu-sîn lông-kun-sian .