首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 台灣史詩
編者 原唱吳天羅,周定邦根據錄音帶整理
出版社
出版年 1997
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
列位 先生
號做 天羅
有影
靜靜 斟酌
Lia̍t-uī sian-sinn guá tsóng tshiánn ,
Sènn Ngôo hō-tsiò Thian-lô guá ê miâ ,
Guá kóng ê lóng tsuân ū-iánn ,
Tshiánn lín tsīng-tsīng ê tsim-tsiok lâi thiann
前輩 老阿伯
各位 少年家
台灣 經過
事實 問題
Sing tshiánn tsiân-puè lāu-a-peh ,
tshiánn kok-uī siàu-liân-ke ,
Lâi thiann Tâi-uân ê king-kè ,
Tsuân to sū-si̍t ê būn-tê .
台灣 故事
事實
歸站 趣味
袂輸 看戲 歸棚
Lâi thiann Tâi-uân ê kòo-sī ,
Tsuân to sū-si̍t hi ,
Kui-tsām lâi thiann tsiânn tshù-bī ,
Bē-su hōo khuànn-hì khuànn kui-pînn .
台灣 寶島
原早 彼落 平洋 草埔
出入 全部 小路
路邊 菅草 林投
Tâi-uân lán ê pó-tóo ,
Guân-tsá hit-lo̍h pênn-iûnn tsuân to tsháu-poo ,
Tshut-ji̍p tsuân-pōo kiânn sió-lōo ,
Lōo-pinn to kuann-tsháu nâ-tâu oo .
講起 台灣 較早 擾亂
彼陣 島內 一寡 紅毛番
彼站 荷蘭 佇咧
成功 台灣
Kóng-khí Tâi-uân khah-tsá tuā jiáu-luān ,
Hit-tsūn tó-lāi tsuan tsi̍t-kuá âng-mn̂g-huan ,
Hit-tsām á Hô-lân lâi tī-leh kuán ,
Tēnn Sîng-kong tsiah lâi phah Tâi-uân .
趕走 荷蘭 成功
保持 即个 大明國 不亡
廈門 海面 銅金貢
直接 打死 清朝王
Kuánn-tsáu Hô-liân Tēnn Sîng-kong ,
Pó-tshî tsit-ê Tāi-bîng-kok put-bông ,
Ē-mn̂g hái-bīn phuî tâng-kòng ,
Ti̍t-tsiap tio̍h lâi phah-sí Tshing-tiâu-ông .
成功 離開 福建
堅持
台灣 安定
趕走 荷蘭
Tēnn Sîng-kong tsiah lâi lî-khui Hok-kiàn síng ,
Kian-tshî bueh lâi huán Tshing tsài koh ho̍k Bîng ,
Lâi kàu Tâi-uân tsiah an-tīng ,
Tsiah lâi kuánn-tsáu Hô-liân ping .
荷蘭 趕出去
漢人 安居
滿清 無理
日本仔 五十
Tsū tsiong Hô-liân khuánn--tshut--khì ,
Uānn lán tsit ê hàn-jîn leh an-ki ,
Khó hīn Buán-tshing khah bô-lí ,
lán kuah hōo Ji̍t-pún-á gōo-tsa̍p .
滿清 日本
日本仔 起兵 台灣
台灣 同胞 不滿
反抗 過關
Buán-tshing kuah hōo Ji̍t-pún kuán ,
Ji̍t-pún-á tsiah lâi khí-ping phah Tâi-uân ,
Tâi-uân tông-pau tsiânn put-buán ,
Ū ê huán-khòng ê hōo i kuè-kuan .
台灣 反抗 誠濟
上濟 虎尾 西螺
日本兵 西螺 大溪
戰死 親像 著人災
Tâi-uân huán-khòng ê tsiânn-tsē ,
Siōng-tsē Hóo-bué kàu Sai-lê ,
Ji̍t-pún-ping lâi kàu Sai-lê tuā-khe ,
Tsiàn-sí ê tshan-tshiūnn leh tio̍h-lâng-tse .
日本 西螺 大溪
挨挨 陣陣 幾落千
全部 步銃
騎馬 頭前
Ji̍t-pún kàu Sai-lê tuā-khe tíng ,
E-e tīn-tīn kuí-lo̍h-tshing ,
Iōng kiânn ê tsuân-pōo gia̍h pōo-tshìng ,
Khiâ-bé ê phāinn to tsò thâu-tsîng .
離遠 清楚
歸條 溪岸 蟯蟯趖
探子
騎馬 全部 長刀
Lî-hn̄g ka khuànn tshing-tshó ,
Kui-tiâu khe-huānn ngia̍uh-ngia̍uh-sô ,
Thàm-tsù tsáu alî leh ,
Khiâ-bé ê kóng tsuân-pōo phāinn tn̂g-to .
西螺 總理
一个 心肝
真緊
反抗 義士
Sai-lê tsóng-lí thiann lâng hán ,
Tsi̍t-ê sim-kuann tsiânn an ,
I tio̍h tsin-kín kánn bān ,
Tio̍h khì tsio huán-khòng gī-sū pan .
西螺 總理 命令
彼落 日本兵
清朝 民間
好膽
Sai-lê tsóng-lí tsiah thuân bīng-līng ,
Tsio lâng bueh phah hit-lo̍h Ji̍t-pún-ping ,
Tshing-tiâu bîng-kan tsuân ū tshìng ,
Hó-tánn ê lâng piànn tsò tsîng .
日本仔 西螺 槽瘟
反抗 義士 齊勻
暝日 歇睏
刣死 溪底 大墩
Ji̍t-pún-á lâi kàu Sai-lê khí tsô-un ,
Huán-khòng gī-sū tsiàn khì tsiânn tsâu-ûn ,
Tsiàn kah mê-ji̍t hioh-khùn ,
Thâi-sí khe-té kui tuā-tun .
日本仔 起山 時代
西螺 虎尾 閣再
土庫 損害
老勻
Ji̍t-pún-á khí-suann ê sî-tāi ,
Sai-lê phah kuè Hóo-bué koh-tsài tsa̍h leh thâi ,
Thôo-khòo ke lāi siōng sńg-hāi ,
Lāu-ûn ê mn̄g khuànn ē tsai .
土庫 竹刺 五里
彼落 虎尾 厝邊
日本仔 火砲 到位
土庫 火燒 歸暝
Thôo-khòo ê tik-tshì gōo-lí ,
kàu hit-lo̍h Hóo-bué ê tshù-pinn ,
Ji̍t-pún-á hué-phàu ti̍t kàu-uī ,
Thôo-khòo hué-sio to̍h kui-mî .
彼落 日本仔 大隊 按爾 直直
土庫 反抗
查某 驚著 開聲哭
查甫
Hit-lo̍h Ji̍t-pún-á tuā-tuī án-ni ti̍t-ti̍t kàu ,
Thôo-khòo huán-khòng ê tsóng bueh tsâu ,
Tsa-bóo ê kiann-tio̍h khui-siann-khàu ,
Tsa-poo ê thâi kah hueh lâu .
日本 佔領 可憐代
老勻 管著的 會知
日本仔 巡查 真正

Khì hōo ji̍t-pún tsiàm-líng khóo-liân-tāi ,
Lāu-ûn ê hoo kuán--tio̍h--ê tsuân lóng ē-tsai ,
Ji̍t-pún-á sûn-tsa tsin-tsiànn pháinn ,
Kìnn lâng bueh phah kah bueh sai .
日本仔 心肝 毒行
三分 代誌
雙跤 衙門
見面 代先
Ji̍t-pún-á sim-kuann tsiânn to̍k-hīng ,
Sam-hun tāi-tsì tio̍h bueh lia̍h khì hîng ,
Sang-kha kuī tuà gê-mn̂g tíng ,
Kìnn-bīn tio̍h bueh kòng tāi-sing .
日本仔 號做 豬跤狗
咬著 血水
相爭
毋敢 相撞頭
Ji̍t-pún-á hō-tsò ti-kha-káu ,
hoo kā--tio̍h hueh-tsuí tio̍h ke lâu ,
Khuànn tio̍h leh lâi sio-tsenn tsáu ,
M̄-kánn kah i sio-tn̄g-thâu .
日本仔 心肝 毒行
小仔
雙跤 衙門
無問 見面 代先
Ji̍t-pún-á sim-kuann tsuè to̍k-hīng ,
Sió-á huān tio̍h lia̍h khì hîng ,
Siang-kha tio̍h kuī tuà gê-mn̂g tíng ,
Bô-mn̂g kìnn-bīn to̍h kòng tāi-sing .
見面 跤肚
一枝 木棍 真誠 大箍
倒轉來 行路
跤骨 歸個月 tam塗
Kìnn-bīn tio̍h tsing gíng kha-tóo ,
Iōng tsi̍t-ki bo̍k-kùn tsin-tsiânn tuā-khoo ,
Gíng kah tò-tńg--lâi suà kiânn-lōo ,
Kha-kut kui-kòo-gue̍h to tam-thôo .
賊仔 掠著 重刑
口供
尻川 雙爿
強度 開框
Tsò tsha̍t-á lia̍h-tio̍h siōng tāng-hîng ,
Phah kóng tio̍h ài jīn kháu-king ,
Kóng tio̍h kha-tshng sang-pîng tsíng ,
Thui tio̍h kiông-tōo bueh khui-khing .
索仔 縛踮 大頭拇
跤骨 離浮
鐵人 難得
流汗 歸身軀
Soh-á pa̍k-tiàm tuā-thâu-bú ,
Tiàu kah kha-kut tsóng lî-phû ,
Thi̍h-lâng tann lân-tit ,
Tiàu tio̍h lâu-kuānn kui-sin-khu .
日本仔 刑具 袂了
一種 號做 龍蝦彫
到塊 雙頭
鐵人 忍耐
Ji̍t-pún-á hîng-khī kóng bē-liáu ,
Tsi̍t-tsióng hō-tsò lîng-hê-tiau ,
Tiau lo̍h khì kàu-tè sang-thâu khiàu ,
Thi̍h-lâng tio̍h jím-nāi tit tiâu .
昏去 淋水
精神 起來
叫人 恬恬跪
身軀 大癗 細癗
Hîng liáu hūn--khì iōng lâm-tsuí ,
Tsing-sîn khì--lâi koh tsài thui ,
Phah tio̍h kiò-lâng tiām-tiām-kuī ,
Sin-khu tuā-luî kah sè-luî .
日本 界管 時代
真正 悽慘 通人
三頓 誠禾黑
煮米 日本仔
Ji̍t-pún ê kài-kuán ê sî-tāi ,
Tsin-tsiànn tshi-tshám thong-lâng tsai ,
Sann-tǹg leh tsia̍h tsia̍h tsiânn-bái ,
tsú-bí kiann Ji̍t-pún-á lâi .
日本 界管 時陣
百姓人 giam7-giam7-tsun
內山人 竹筍
平洋 蕃薯 齊勻
Ji̍t-pún kài-kuán ê sî-tsūn ,
Peh-sìnn-lâng ū ê kah giām-giām-tsun ,
Lāi-suann-lâng ū ê leh tsia̍h tik-sún ,
lán pênn-iûnn ê han-tsî khah tsâu-ûn .
彼陣仔 受苦
三頓 蕃薯 瓜仔糊
一寡 囡仔 全全 無穿褲
鱔魚 逐尾 大箍
Hit-tsūn-á ê lâng tsiok siū-khóo ,
Sann-tǹg ū ê leh tsia̍h han-tsî ke-á-kôo ,
Tsi̍t-kuá gín-á tsuân-tsuân lóng bô-tshīng-khòo ,
Siān-hî ta̍k-bué to tsiânn tuā-khoo .
強度 牽手
彼尾 鱔魚 強度 喙鬚
無塊 通好 剪布 夭壽
小弟仔 一揹 大球
Ū ê kiông-tōo bueh tshuā khan-tshiú ,
Hit-bué siān-hî kiông-tōo bueh huat tshuì-tshiu ,
Bô-tè thang-hó jián-pòo siōng iáu-siū ,
Sió-tī-á tsi̍t-phāinn tsiânn tuā-kiû .
毋是 袂曉 歹勢
無塊 剪布 問題
大人 作穡 穿 布袋
褪褲 囡仔胎
M̄-sī bē-hiáu thang pháinn-sè ,
Bô-tè jián-pòo ê būn-tê ,
Tuā-lâng tsoh-sit tshīng pòo-tē ,
Thǹg-khòo ê tsuân to gín-á-the .
彼陣 悽慘
衫褲 穿破 毋甘
日頭 落山 漸漸暗
褪裼 查某人
Kóng kàu hit-tsūn ê lâng siōng tshi-tshám ,
Sann-khóo tshīng-phuà tsin m̄-kam ,
Ji̍t-thâu lo̍h-suann tsiām-tsiām-àm ,
Thǹg-theh ê tsuân tsa-bóo-lâng .
衫褲 穿破 打損
褪裼 一暝
衫褲 毋甘 穿 褪起來
毋敢 房間
Sann-khòo tshīng-phuà tsiânn phah-sńg ,
Thǹg-theh ê tsi̍t-mî tǹg kàu kng ,
Sann-khòo m̄-kam tshīng thǹg--khí--lâi khǹg ,
M̄-kánn kuinn pâng-king mn̂g .
查某 褪裼 見笑
棉被 掩牢牢
衫褲 毋甘 穿 按爾 褪了了
無塊 剪布 毋是 妖嬌
Tsa-bóo ê thǹg-theh kiann kiàn-siàu ,
To̍h iōng he mî-phuē am-tiâu-tiâu ,
Sann-khòo m̄-kam tshīng án-ni thǹg-liáu-liáu ,
Bô-tè jián-pòo m̄-sī tián iau-kiau .
查某 褪裼 歹勢
無塊 通好 剪布 問題
食暗飽 房間仔
衫褲 毋甘 穿 溜白白
Tsa-bóo thǹg-theh ē pháinn-sè ,
Bô-tè thang-hó jián-pòo ê būn-tê ,
Tsia̍h-àm-pá bi̍h tuà pâng-king-á ,
Sann-khòo m̄-kam tshīng ū ê liù-pe̍h-pe̍h .
相揣 僥倖
小等 幾分鐘
穿
暗暗 穿 毋著爿
Ū lâng bueh lâi sio-tshē tio̍h hiau-hīng ,
Kiò lâng sió-tán kuí-hun-tsing ,
Tsiah koh hiannh sann hiannh khòo khí lâi tshīng ,
Ū ê àm-àm suah tshīng m̄-tio̍h-pîng .
全是 補衫 補褲

十花 五色 烏白補
瘦瘦 大箍
Tsuân-sī póo-sann kah póo-khòo ,
Ū ê póo pe̍h ê kiam póo oo ,
Tsa̍p-hue gōo-sik oo-pe̍h-póo ,
Sán-sán á póo kah tsiânn tuā-khoo .
穿 褲底
布碎
即款 情景 非常
尻川phue2 白白
Ū khòo tshīng kah khòo-té ,
Bueh póo pòo-tshuì thang the̍h ,
Tsit-khuán ê tsîng-kíng hui-siông tsē ,
Kha-tshng-phué tsiah lâi pàng pe̍h-pe̍h .
穿 布肉
褲底 按爾 無去 褲跤
一个 鳥檻仔 班鵁
鳥仔巴
Ū pòo tshīng kah pòo-bah ,
Khòo-té tsū án-ni bô--khì tshun khòo-kha ,
Tshun tsi̍t-ê tsiáu-lam-á lam pan-kah ,
Tsē tio̍h sio suah piak tsiáu-á-pa .
小姐 身份
布碎 面巾
重重 疊疊 歸寸
褲底 親像 草裙
Sió-tsiá siōng gâu kik sin-hūn ,
Pòo-tshuì á póo liáu póo bīn-kun ,
Tîng-tîng tha̍h-tha̍h póo kui-tshùn ,
Khòo-té tshan-tshiūnn leh thia̍p tsháu-kûn .
會曉
頇慢 打結球
褲底 鳥仔岫
布紗 綏綏 喙鬚
Ē-hiáu póo ê póo khah ,
Han-bān ê póo kah phah-kat-kiû ,
Khòo-té leh tsò tsiáu-á-siū ,
Pòo-se sui-sui tshuì-tshiu .
無半項
頭前 後壁 大空
窗仔 大空 打相迵
規氣 放起來
Ū ê bueh póo bô-puànn-hāng ,
Thâu-tsîng āu-piah suah lâu tuā-khang ,
Thang-á tuā-khang phah-sio-thàng ,
Kui-khì pàng--khí--lâi hoo khuànn lâng .
彼陣仔 情景
後面 頭前
啥乜 僥倖
穿 彼號 尼龍 透明
kóng hit-tsūn-á ê tsîng-kíng ,
Āu-bīn thiah lâi póo thâu-tsîng ,
siánn-mi̍h thang póo siōng hiau-hīng ,
tshīng hit-hō nái-lóng ê khah thàu-bîng .
有人 布碎
按爾 攝攝 一堆
小可 裂開
規氣 古錐
Ū-lâng bueh póo pòo-tshuì ,
Tsiông án-ni i liap-liap tsò tsi̍t-tui ,
Sió-khuá ku leh tio̍h li̍h8--khui ,
Kui-khì mài póo khah kóo-tsui .
彼陣仔 辛苦
毋是 彼落 有錢 袂曉
日本仔 配給 彼款 huai3 肉布
兩遍 破糊糊
kóng hit-tsūn-á ê lâng tsiânn sin-khóo ,
M̄-sī hit-lo̍h ū-tsînn bē-hiáu thang soo ,
Ji̍t-pún-á phuè-kip hit-khuán huài bah-pòo ,
Lo̍h nn̄g-piàn tsuí tio̍h phuà-kôo-kôo .
無塊 通好 剪布 無法度
逐个 穿 破糊糊
穿 內底褲
無論 查某的 查甫
Bô-tè thang-hó jián-pòo bô-huat-tōo ,
Ta̍k-ke to̍h tshīng kah phuà-kôo-kôo ,
Ū ê tshīng lāi-té-khòo ,
Bô-lūn tsa-bóo-ê iah tsa-poo .
出門 衫褲 密密補
無牛 駛馬 罔渡
台北 衫褲
幾落
Tshut-mn̂g sann-khòo lóng ba̍t-ba̍t-póo ,
Bô-gû sái-bé tio̍h bóng-tōo ,
Kiânn kàu Tâi-pak ū ê lâi leh uānn sann-khòo ,
Lia̍h tio̍h hua̍t tio̍h kuí-lo̍h khoo .

物件 沒收
日本仔 實在 夭壽
台灣 冤仇
Ū ê kuānn kah kuānn ,
hoo lia̍h tio̍h mi̍h-kiānn tsóng bu̍t-siu ,
Ji̍t-pún-á si̍t-tsāi tsiânn iáu-siū ,
Tsham lán Tâi-uân tuā uan-siû .
一暗
衙門 那像 孝男
若講 彼站 悽慘
物件 沒收 毋甘
Ū ê khì hoo lia̍h khì tsi̍t-àm ,
Lia̍h kàu gê-mn̂g ná-tshiūnn tsò hàu-lâm ,
Nā-kóng hit-tsām ê lâng tsiânn tshi-tshám ,
Mi̍h-kiānn koh hoo bu̍t-siu tsiânn m̄-kam .
都市
有錢 無塊
不時
等待 配給
Too-tshī ê lâng tsiânn hāi ,
Ū-tsînn bô-tè thang khai ,
Put-sî kah tshài ,
Tán-thāi phuè-kip ê buē tit lâi .
都市 配給 無夠
大人 喙頭
囡仔 哞哞哭
大人 目屎 輾輾流
Too-tshī phuè-kip ê tsia̍h bô-kàu ,
Tuā-lâng to̍h ài khiām tshuì-thâu ,
Gín-á tio̍h mè-mè-khàu ,
Tuā-lâng ba̍k-sái liàn-liàn-lâu .
配給 都市 袂死
庄跤 若是 無夠 蕃薯
第一 可憐 大都市
樓仔 毋挃
Phuè-kip hōo too-tshī tōo bē-sí ,
Tsng-kha nā-sī bô-kàu ū thang tsia̍h han-tsî ,
Tē-it khó-liân to̍h tuā-too-tshī ,
Lâu-á bueh kâng uānn lâng m̄-ti̍h .
都市人 腹肚 袂飽
做牛 農家


日本仔 巡查 真正
看著 無問 代先
Too-tshī-lâng ê pak-tóo kòo bē-pá ,
Tsò-gû ê leh thua lông-ka .
...
...
...
...
...
...
Ji̍t-pún-á sûn-tsa tsin-tsiànn pháinn ,
Khuànn--tio̍h bô-mn̄g tio̍h tāi-sing sai .
門口 甘蔗粕
即頓 皮疼 難逃
恬恬 予伊
出手 牙槽
Mn̂g-kháu ū kam-tsià-phoh ,
Tsit-tǹg ê phuê-thiànn to̍h lân-tô ,
Kiò tio̍h tiām-tiām khiā hōo-i ,
Tshut-tshiú to̍h tsâu gê-tsô .
門口 蔗粕
看著 無問 倚來
等待 天光 明仔再
衙門 召單 隨時
Mn̂g-kháu tsià-phoh tio̍h hāi ,
Khuànn--tio̍h bô-mn̄g kiò uá--lâi sai ,
Tán-thāi thinn-kng bîn-á-tsài ,
Gê-mn̂g ê tiàu-tuann suî-sî lâi .
日本仔 橫虐 誠濟
罰金
明明 死人債
五穀 生產
Ji̍t-pún-á hîng-gi̍k lán tsiânn-tsē ,
Phah liáu koh kiò khì hua̍t-kim tsiah ū sue ,
Bîng-bîng khiàm i ê sí-lâng-tsè ,
Ngóo-kok sing-sán ê tsóng i ê .
日本仔 水透夠
稻仔 若是
無通 半斗
拐仔頭
Ji̍t-pún-á tsia̍h lán tsuí-thàu-kàu ,
Tiū-á nā-sī kuah liáu ài tshia khì kau ,
Bô-thang hōo lán lâu puànn-táu ,
Tshiau tio̍h to̍h tsia̍h kuái-á-thâu .
配給 人數
做限 米糊
明明 百姓 辛苦
臭狗仔 孝孤
Iōng phuè-kip ê niá tsiàu lâng-sòo ,
Tsò-hān bueh hōo kûn bí-kôo ,
Bîng-bîng peh-sènn tsiânn sin-khóo ,
Khah tsē tshàu-káu-á leh hàu-koo .
厝內 誠濟
彼落 稻仔 好收冬
加減
無空
Ū lâng tshù-lāi tsiânn-tsē lâng ,
tio̍h hit-lo̍h tiū-á hó-siu-tang ,
Ke-kiám thau put khí lâi tsàng ,
Tsàng lâi tsàng khì tsàng bô-khang .
草垺
毋敢 提起來
一寡 粗糠 鳥鼠屎
夭壽 鳥鼠 逐隻
The̍h khì tsàng tuà tsháu-pû lāi ,
Kiann tio̍h m̄-kánn khì the̍h--khí--lâi ,
Tshun tsi̍t-kuá tshoo-khng niáu-tshí-sái ,
Iáu-siū niáu-tshí ta̍k-tsiah tsai .
看著 強卜 目屎
竹敢仔 過篩
一跤 布袋 咬咬
困難 生活 直直
Khuànn-tio̍h kiông-bueh lâu ba̍k-sái ,
Kám-á the̍h lâi kàm koh kè-thai ,
Tsi̍t-kha pòo-tē kā-kā phiánn ,
Khùn-lân sing-ua̍h ti̍t-ti̍t lâi .
塗底
按爾 撨澹 歸包 出芽
彼跤 布袋 按爾 溶界界
日本
Ū lâng the̍h khì tâi thôo-té ,
Án-ne tsiâu-tiâm kui-pau tsóng tshut-gê ,
Hit-kha pòo-tē tsū án-ne iûnn-kè-kè ,
Khì hōo Ji̍t-pún tia̍p kah sue .
家家 戶戶 癮米
偷提 一寡 蕃薯
一跤 布袋 爛去
稻仔 一下 出芽 無醫
Ke-ke hōo-hōo to giàn-bí ,
Thau-the̍h tsi̍t-kuá lām han-tsî ,
Liân tsi̍t-kha pòo-tē suah nuā--khì ,
Tiū-á tsi̍t-ē tshut-gê sauh bô-i .
彼陣仔 苦情
食米
兩个 對頭釘
輪班 一人 一程
kóng hit-tsūn-á tsiânn khóo-tsîng ,
bueh tsia̍h-bí ài thau tsing ,
ū nn̄g-ê tio̍h ài tuì-thâu-tìng ,
lûn-pan tsi̍t-lâng tsing tsi̍t-thîng .
粟仔 出芽 無米
攏總 飼豬
好笑 好氣
註定 蕃薯
Tshik-á tshut-gê ē tsing bô-bí ,
Tsū àn lóng-tsóng khì tshī-ti ,
Siūnn tio̍h hó-tshiò ia̍h hó-khì ,
Kám tio̍h tsù-tiānn ài tsia̍h han-tsî .
豬仔 無通 豬肉
第一 毋值 農家
飼豬 戶口 奇巧
部落
Tshī ti-á bô-thang tsia̍h ti-bah ,
Tē-it m̄-ta̍t tio̍h lán lông-ka ,
Tshī-tí hōo-kháu siōng kî-khá ,
Pōo-lo̍h leh tshâ .
放見
偷刣
掣青屎

Ti phàng-kìnn tio̍h hāi ,
I to̍h luā kóng thau-thâi ,
Lia̍h khì tiān kah kiông bueh tshuah-tshinn-sái ,
bat tio̍h ê lâng to̍h tsai .
幾隻 登記
飼大 公定 毋成錢
中途 豬仔 若是 打不見
時到 膏膏纏
Ti tshī kuí-tsiah tsiàu ting-kì ,
Tshī-tuā kong-tīng ê m̄-tsiânn-tsînn ,
Tiong-tôo ti-á nā-sī phah-m̄-kìnn ,
Sî-kàu tio̍h kah i ko-ko-tînn .
死豬 戶口
掠去 無通好 翻頭
衙門
大隻的
Sí-ti tio̍h lia̍h khì siau hōo-kháu ,
Lia̍h--khì bô-thang-hó lia̍h huan-thâu ,
Gê-mn̂g khah hn̄g tio̍h ài lia̍h kah kàu ,
Tuā-tsiah-ê to̍h kah kuānn lâu .
豬肉 分配
一家 總共 幾个
一本 簿仔
無通 較加
Bueh tsia̍h ti-bah tio̍h tsiàu hun-phuè ,
Tsi̍t-ke tsóng-kiōng khuànn kuí-ê ,
Huat tsi̍t-pún phōo-á hōo bué ,
Bô-thang hōo khah-ke .
七日 有通 一擺
老勻
配給 一塊 鼻屎
透早 豬砧
Tshit-ji̍t tsiah ū-thang phuè tsi̍t-pái ,
Lāu-ûn ê lâng tio̍h ē tsai ,
Phuè-kip lán tsi̍t-tè phīnn-sái ,
Tio̍h thàu-tsá khì kàu ti-tiam pâi .
七日 有通 一塊
親像 嫁翁 竹梳
一喙 無通 腹肚底
厝內 十外
Tshit-ji̍t tsiah ū-thang phuè tsi̍t-tè ,
Tshin-tshiūnn lâng leh kè-ang leh pa̍k tik-se ,
Tsi̍t-tshuì tsia̍h to bô-thang lo̍h kàu he pak-tóo-té ,
Bueh tsia̍h tshù-lāi tsa̍p-guā ê .
煮菜 三頓 油絲
害死 彼个 銅鼎 煎匙
不時 生鉎 hiau3疕
白水 一年 按爾 迵天
Leh tsú-tshài sann-tǹg lóng iû-si ,
Hāi-sí hit-ê tâng-tiánn kah tsian-sî ,
Put-sî to senn-sian kah hiàu-phí ,
Pe̍h-tsuí tsi̍t-nî án-ni tsú thàng-thinn .
油臊 誠忝
三頓 攪鹽
人民 勤儉
三頓 彼款 蕃薯簽
Iû-tsho lán hān tsiânn-thiám ,
Sann-tǹg bueh tsia̍h iōng kiáu-iâm ,
Kiò lán jîn-bîn tio̍h khîn-khiām ,
Sann-tǹg lóng tsia̍h hit-khuán han-tsî-tshiam .
油臊
彼號 蕃簽仔 蕃薯
彼號 豆m2仔 豆絲
罕得
Iû-tsho hān kah kiông bueh ,
Tsuân tsia̍h hit-hō han-tshiam-á kah han-tsî ,
Phuè hit-hō tāu-ḿ-á kah tāu-si ,
Hán-tit phuè tio̍h bah kah .
事實 代誌
小弟仔 半句 無虛
彼號 日本人 鐵仔 窗仔
窗仔子仔 無半枝
Tsuân to sū-si̍t ê tāi-tsì ,
Sió-tī-á phuànn-kù to bô-hi ,
Hit-hō ji̍t-pún-lâng khiàm thi̍h-á liâm thang-á suà ,
Thang-á-tsí-á kah bô-puànn-ki .
日本仔 窗仔子
窗仔門 鐵枝
鐵鋸仔 出來 烏白
窗仔 挵破 賠錢
Ji̍t-pún-á lán ê thang-á-tsí ,
Thang-á-mn̂g hōo lán tiunn thi̍h-ki ,
Thi̍h-kì-á gia̍h tshut-lâi oo-pe̍h ,
Thang-á lòng-phuà pê-tsînn .
日本人 台灣 金器
彼號 金仔 鐵枝
到尾仔 召去
海外 無塊 身屍
Ji̍t-pún-lâng kàu Tâi-uân lán khîng kim-khì ,
Hit-hō kim-á khîng liáu koh khîng thi̍h-ki ,
Kàu-bé-á liâm lâng suà tiuà--khì ,
Hái-guā khì ê bô-tè tshē sin-si .
日本仔 蹧踢 台灣人
無過 海外 勞務工
石頭 實在 真正
老勻 肩胛 大細空
Ji̍t-pún-á tsâu-thah lán Tâi-uân-lâng ,
Ah bô-kè hái-guā tio̍h tsò lô-bū-kang ,
Khì giâ tsio̍h-thâu si̍t-tsāi tsin-tsiànn tāng ,
Lāu-ûn ê khì tiàu kah king-kah tuā-sè-khang .
少年家仔 叫著
工兵仔 趁錢
一症 號做 ma5-la-li2
發起來 袂輸 童乩
Siàu-lian4-ke-á kiò-tio̍h tio̍h khì ,
Tio̍h tsò kang-ping-á thàn-tsînn ,
Suah khì jiám tio̍h tsi̍t-tsìng hō-tsò mâ-la-lí ,
Huat--khí--lâi bē-su tâng-ki .
即症 號做 寒熱仔症
日本仔 時代 流行
代先 挽搣 畏冷
押尾 代先
Tsit-tsìng hō-tsò kuânn-jia̍t-á-tsìng ,
Ji̍t-pún-á ê sî-tāi tsiânn liû-hîng ,
Tāi-sing bán-mi tsiah uì-líng ,
Jia̍t ah-bé kuânn tāi-sing .
無著 誠少
代先 畏冷 才來 發燒
著落 到底 哀哀叫
親像 彼號 童乩 tshiak-tshiak-趒
Bô-tio̍h ê lâng tsiânn-tsió ,
Tāi-sing uì-líng tsiah-lâi huat-sio ,
Tio̍h-lo̍h kàu-té ai-ai-kiò ,
Tshin-tshiūnn hit-hō tâng-ki tshiak-tshiak-tiô .
Ma5-la-li2仔 厲害

閬日 一擺
一種 逐日
Mâ-la-lí-á tsiânn lī-hāi ,
ū khì hoo tio̍h tio̍h ē tsai ,
Ū ê làng-ji̍t lâi tsi̍t-pái ,
ū tsi̍t-tsióng ta̍k-ji̍t lâi .
彼个 ma5-la-li2仔 兩款
kin2腦丸
未過 執倒亂
閣再 時間
Hit-ê mâ-la-lí-á hun nn̄g-khuán ,
Iah kàu tio̍h sing tsia̍h kín-náu-uân ,
Tann bē-kè to̍h tsi̍p-tò-luān ,
Bueh lâi i koh-tsài tsiàu sî-kan .
時間 標準
慢分
代先 挽搣
起磅 giang-giang-tsun7
Bueh lâi sî-kan tsiânn phiau-tsún ,
tshia khah buē bān-hun ,
Tāi-sing bán-mi tsiah khí tsùn ,
Huat khí-pōng tio̍h giang-giang-tsūn
發燒 過身 強卜
一个 黃phi-phi
失去 營養 起致
即个 ma5-la-li2仔
Huat-sio kè-sin kiông-bueh ,
Tsi̍t-ê bīn tio̍h n̂g-phi-phi ,
Sit-khì îng-ióng ê khí-tì ,
Tsit-ê mâ-la-lí-á tsiah ē tsiah pháinn i .
山菜 透早
隨人 回家
甘蔗 幾落
phiann 火柴
Bueh suann-tshài tio̍h phah thàu-tsá ,
Suî-lâng tio̍h piànn huê-ka ,
Kam-tsià tshah tio̍h kuí-lo̍h kah ,
siu tio̍h phiann khǹg leh tsò hué-tshâ .
糖廠 全部 挵歹
飛機 空襲 逐工
糖廠 甘蔗 無愛
拄仔 甘蔗 水災
Thn̂g-tshiáng tsuân-pōo tsóng lòng-pháinn ,
Hui-ki khong-si̍p ta̍k-kang to lâi ,
Thn̂g-tshiáng kam-tsià tsóng bô-ài ,
Tú-á thàn tsia̍h kam-tsià tsò tsuí-tsai .
即碼 甘蔗 日子
打呃 飽甜甜
放尿 放放 按爾 消消去
囡仔 疶尿 歸暝
Tsit-má tsuân tsia̍h kam-tsià kuè ji̍t-tsí ,
Tsia̍h kah phah-eh pá-tinn-tinn ,
Pàng-jiō pàng-pàng tsū án-ne siau-siau-khì ,
Gín-á tshuā-jiō tshuā kui-mî .
甘蔗 尿
無論 囡仔 抑是 大人
查某 房間 尿桶
房間 內面 非常
Kam-tsià tsia̍h jiō pàng ,
Bô-lūn gín-á iah-sī tuā-lâng ,
Tsa-bóo ê pâng-king siat jiō-tháng ,
Pâng-king lāi-bīn hui-siông phang .
甘蔗 袂禾黑
暗時仔
甘蔗
膦鳥仔 奴才
Kam-tsià thang tsia̍h tio̍h sǹg buē-bái ,
Tsuân iōng àm-sî-á khì gia̍h tńg lâi ,
Tann tsia̍h kam-tsià koh pàng sái ,
lān-tsiáu-á tsò lôo-tsâi .
空襲 甘蔗 好寶
甘蔗 防空壕
食了 暗時
甘蔗
Khong-si̍p kam-tsià siōng hó-pó ,
Kam-tsià khì tún hông-khong-hô ,
Tsia̍h-liáu àm-sî tio̍h khì tshò ,
Bueh tsia̍h kam-tsià bián kiann .
即碼 日出 飛機 警報
防空壕
囡仔 老母
小弟仔 趕緊 大哥
Tsit-má ji̍t-tshut hui-ki koh lâi tio̍h koh tân kíng-pò ,
tàn hông-khong-hô ,
Gín-á kiann tio̍h khàu lāu-bó ,
Sió-tī-á kuánn-kín leh tshē tuā-ko .
大哥 趕緊 小弟
空中 飛行機
掃射
無死 藥仔
Tuā-ko kuánn-kín leh tshē sió-tī ,
Khong-tiong tsuan hui-hîng-ki ,
Sàu-siā sàu tio̍h lâng ē ,
Bô-sí io̍h-á thang i .
飛機 警報 兩聲
囡仔 驚著 安娘
老母仔
水螺
Hui-ki kíng-pò i tio̍h tân nn̄g-siann ,
Gín-á kiann--tio̍h khàu an-niâ ,
Ū ê lāu-bó-á leh tshuē kiánn ,
Thiann tio̍h tsuí-lê to̍h kiann .
飛機 頭殼底
六聲 水螺
掃射 飛機
做狗爬
Hui-ki pe kàu thâu-khak-té ,
Tio̍h tân la̍k-siann ê tsuí-lê ,
Sàu-siā hui-ki pe tsiânn ,
Ū ê kiann kah tsò-káu-pê .
飛機 雙个
空中 拋箍
得卜 倉庫
全部 平埔
Hui-ki ū ê siang-ê tóo ,
Pe khong-tiong leh pha-khoo ,
Kiàn lòng lóng tit-bueh lòng tshng-khòo ,
Tsuân-pōo ī lòng kah tsóng pînn-poo .
飛機 炸彈 直直放
鳥鼠空
台灣 全島 迵迵
都市 無人
Hui-ki tsà-tân ti̍t-ti̍t-pàng ,
Kiann kah tshē niáu-tsí-khang ,
Tâi-uân tsuân-tó lòng thàng-thàng ,
Too-tshī tsáu kah kiông bô-lâng .
炸彈 倒轉
解除 水螺聲 長長
死人 打算
一家 一家
Tsà-tân pàng uân tio̍h pe tò-tńg ,
Kái-tî tsuí-lê-siann i tsiah tân tn̂g-tn̂g ,
ū sí-lâng tsiah phah-sǹg ,
Tsiah tsi̍t-ke tsi̍t-ke phài lâng kng .
一日 空襲 幾落
歸日 霆水螺
日本 要塞地
日本 做狗爬
Tsi̍t-ji̍t khong-si̍p kuí-lo̍h ,
Kui-ji̍t tiānn leh tân-tsuí-lê ,
Tsuân lòng Ji̍t-pún iàu-sài-tē ,
Ji̍t-pún kiann kah tsò-káu-pê .
一日 空襲 幾落
即碼 飛機 直直來
日本 知影 即站
乖乖 毋敢 囂俳
Tsi̍t-ji̍t khong-si̍p kuí-lo̍h pái ,
Tsit-má leh tshut hui-ki ti̍t-ti̍t-lâi ,
Ji̍t-pún tsai-iánn tsit-tsām hāi ,
Kuai-kuai m̄-kánn koh siunn hiau-pai .
即站 存範
存死 刣豬
一寡 雞仔 鴨仔
猙狌
Tsit-tsām ê lâng tshûn-pān ,
Ū ê tshûn-sí ê thau thâi-ti ,
Tshī tsi̍t-kuá ke-á ah-á lia̍h khí lâi ,
Ū ê thau thâi tuā tsing-sinn .


目屎
目屎 直直 流出來
Ū lâng tuì tit thau thâi ,
bueh ka thâi i koh ē tsai ,
Tsai i ē tio̍h lâu ba̍k-sái ,
Ba̍k-sái ti̍t-ti̍t lâu--tshut--lâi .
刣牛 心肝
斧頭 鑿仔 兩枝
頭碗 摃落去
塗跤 寂寂
Tahî-gû ê sim-kuann khah ngī thi̍h ,
Póo-thâu tshak-á tshuân nn̄g-ki ,
Tuì thâu-uánn kòng--lo̍h--khì ,
tiàm thôo-kha tiām tsi̍h-tsi̍h .
鑿仔 頭碗底
剝皮
空襲 刣牛 上濟
問題
Tshak-á kòng lo̍h thâu-uánn-té ,
Kóng tsiah ū ê tsiah pak-pê ,
Khong-si̍p thâi-gû thâi siōng-tsē ,
Siunn giàn bah ê būn-tê .
刣牛 歇困
即站 遭瘟
刣牛 日本
日本仔 毋敢
Thâi-gû thâi kah hioh-khùn ,
Tsit-tsām siōng kài tso-un ,
Thâi-gû kiann Ji̍t-pún ,
Ji̍t-pún-á m̄-kiann tshut lâi sûn .
日政 牛肚
一年 稅金 歸箍
牛肚 無對 走無路
孝孤
Ji̍t-tsìng ū gû-tōo ,
Tsi̍t-nî suè-kim khioh kui-khoo ,
Gû-tōo bô-tuì ē tsáu-bô-lōo ,
Siáng kánn ka thâi khì hàu-koo .
日本 知影 人因
毋敢 囂俳
Ji̍t-pún tsai-iánn in ē pāi ,
M̄-kánn tshut lâi siunn hiau-pai ,
...
...
...
...