首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新刊臺灣陳辦歌
編者 未知
出版社 未知
出版年 1833?
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
歌詩
正是 加義 崙仔 人氏
一位
平生 凨流 朋友
Thiann tshiùnn sin pian tsi̍t kua-si ,
Tsiànn-sī Ka-gī Lūn-á jîn-sī ,
Tsi̍t-uī sìnn Tân miâ Pān hiann ,
Pîng-sing hong-liû kiat pîng-iú .
粵庄 牛牯
庄老 呌着
客仔 牛肉
活牛 出世
Uat-tsng khan i ê gû-kóo ,
Tsng-ló kiò-tio̍h hîng i ,
Kheh-á tiō tshiánn tsia̍h gû-bah ,
beh ua̍h-gû tsài tshut-sì ,
老天 一時 主意
回家 問着
人人 着驚
一時 受氣 沖起天
Ló-hu tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Huê-ka mn̄g-tio̍h Tân Pān hiann ,
Tsiang Tsuânn lâng-lâng siū tio̍h-kiann ,
Tsi̍t-sî siū-khì tshiong-khí-thinn .
招集 人馬 客庄
双溪 客仔 驚惶惶
請出 縂理 主意
整頓 器械 妻兒
Tsio-tsi̍p jîn-má kong kheh-tsng ,
Siang-khe kheh-á kiann-hiânn-hiânn ,
Tshiánn-tshut tsóng-lí lâi tsú-ì ,
Tsíng-tùn khì-hâi lia̍h tshe-jî .
迫辱
客庄 凌遲
屡次 不入
客仔 竹圍
Tân Pān in siū pik-jio̍k ,
In tshe kheh-tsng bān lîng-tî .
Lí-tshù kong tsng tsng buē-ji̍p .
Kheh-á siú tsng siu tik-uî ,
一時 計智
挪帖 請出


Tân Pān tsi̍t-sî kè-tì ,
The̍h-thiap tshiánn-tshut Tiunn Piánn hiann ,
Tsiam Thong N̂g Siânn kah N̂g Hōng ,
Lâu Káng Lâu Tiōng í Tshuà Kiong ,

番婆 邦爿口
揷血 兄弟
諸羅 帝都
Tân Liân Kang Tshit liân Hâu hóo ,
Huan-pô Lâu Pang-tíng Au Tsòng ,
tsńg tshap-hiat bîng hiann-tī ,
tit Tsu-lô tsuè tè-too .
一時 主意
請出 三江 商議
謀乱 事志
須着
Tiunn Piánn tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tshiánn-tshut Gôo Sam-kang siong-gī ,
bôo-luān tsí tāi-tsì ,
Su-tio̍h Tân Tsuí lâi pang i .
泥鰍 不成
封了 三江 軍師
諸羅 太爷 反意
衙役
Hōo-liu tsuí m̄-tsiânn liông ,
Hong-liáu Sam-kang tsuè kun-su ,
Tsu-lô thài-iâ bûn huán-ì ,
Tiō tiàu gê-i̍k lâi tsa i .

回覆 事志
太爷 一時 主意
点起 義民
Tiunn Piánn iōng gîn bué tsiok i ,
Huê-hok pìng tsí tāi-tsì ,
Tsu thài-iâ tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tiám-khí gī-bîn beh lia̍h i ,
義民 一時
殺死 一半 陰司
太爷 一時 主意
就來 審問
Gī-bîn tsi̍t-sî kàu in tsng ,
Thâi-sí tsi̍t-puànn kui im-si ,
Tsu thài-iâ tsi̍t-sî tsú-ì ,
Tiunn Piánn tiō-lâi sím-mn̄g i ,
貪官 污吏 名字
大旗字
呌出 刀手
寫出 復漢 滅滿
Tham-kuann ù-lī tsiànn miâ-jī ,
siá tuā-kî-jī ,
Kiò-tshut to-tshiú lâi tsám i ,
Siá-tshut hok-Hàn bia̍t-Buán .
奸貪 狗官 道理
心剜 痛半死
一條 性命 陰司
Kan-tham káu-kuann tō-lí ,
Kuánn simóo bah thiànn-puànn-sí ,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si .
太爷 真正
整起 民壮
賊馬 兴旺 救不起
忠義
Siāu thài-iâ tsin-tsiànn gâu ,
Tsíng-khí bîn-tsòng lâi kiù i ,
Tsha̍t-bé hing-ōng kiù-buē-khí ,
Tshiánn tsha̍t lâi thâi i tiong-gī ,
报馬 一時 飛來到
报得 太爷 知机
新旧
加義 行宜
Pò-bé tsi̍t-sî pue-lâi-kàu ,
Pò-tit thài-iâ tit tsai-ki ,
Sin-kū nn̄g kuann si í ,
Ka-gī kuān tsiùnn kiânn-gî .
一時 主意
点起 民壮 軍馬
赶到 店仔口
賊馬 追赶 半死
tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tiám-khí bîn-tsòng kah kun-má ,
Liân kuánn-kàu Tiàm-á-kháu ,
Tsha̍t-bé tui-kuánn pik puànn-sí ,
民壮 軍馬 一半
一命 陰司
一時 思量智
鑼牌 印連起
斬殺 自由 由在
Bîn-tsòng kun-má tsi̍t-puànn ,
tsi̍t-miā kui im-si .
Tiunn Piánn tsi̍t-sî su-niūnn-tì ,
Tsē kiō lô-pâi ìn-liân-khí ,
Tsám-sat tsū-iû iû-tsāi i ,

西門 城墻
百姓 家內 着大驚
半城 查ㄙ 無看見bo5-khuainn3-
Tsiah tshe Tsiam Thong lâi kong siânn ,
Tsah tsāi Se-mn̂g siânn-tshiûnn pinn ,
Peh-sìnn ka-lāi tio̍h-tuā-kiann ,
Soo Puànn-siânn tsa-bóo bô-khuàinn- iánn .
一時 主意
一千 銭銀
查厶 開封
來送 賊兵餉
Tsiam Thong tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tsi̍t-tshing tsînn-gîn lâi bué miā ,
Tsa-bóo kōo guá lâi khui-hong ,
Tsiong gîn lâi-sàng tsha̍t-ping-hiáng .
大哥 自思量
点起 賊馬 塩水
得了 一位 龍砲
六七十 扛進
Tiunn Piánn tuā-kua tsū-su-niūnn ,
Tiám-khí tsha̍t-má kàu Kiâm-tsuí ,
Tit-liáu tsi̍t-uī tuā lōng-phàu ,
La̍k-tshit-tsa̍p lâng kng-tsìn siânn .
大砲 一放 轟天响
砲子 一粒 八九
墜落 北城 一角
百姓 哀怨 哭連天
Tuā-phàu tsi̍t-pàng hong-thian-hiáng ,
Phàu-tsí tsi̍t-lia̍p pueh-káu kin ,
Tuī-lo̍h Pak-siânn tsi̍t-kak ,
Peh-sìnn ai-uàn khàu-liân-thinn .
听說 軍馬
殺的 數陣 退入
守的 加義 功勞
溫陵 一品 助戦
城上 尽是 女英靈
Lâu Tìn thiann-sueh tsíng kun-má ,
Thâi-tit sòo-tīn thuè-ji̍p siânn ,
Siú-tit Ka-gī kong-lô .
Un-lîng it-phín lâi tsōo-tsiàn ,
Siânn-tíng tsīn-sī lú-ing-lîng ,
賊仔 一時 計智
不下
一時 主意
請出 沙連 九龍庄
Tsha̍t-á tsi̍t-sî kè-tì ,
Liân tsi̍t gue̍h buē-hā i ,
Tiunn Piánn tsi̍t-sî ū tsú-ì ,
Tshiánn-tshut Sa-liân Káu-liông-tsng .
兄弟
斗六 便宜
招集
斗六 義民
N̂g Siânn N̂g Hōng hiann-tī tsai ,
Sing phah Táu-la̍k khah pān-gî ,
N̂g Siânn tsio-tsi̍p Tiunn Âng tsai ,
phuà Táu-la̍k thong gī-bîn ,
義民 先入 营盤內
步衢 实是 不知
真心 用了 義民
打入 营盤
Gī-bîn sing-ji̍p iânn-puânn-lāi ,
Pōo-kû si̍t-sī put-ti ,
Tsin-sim iōng-liáu gī-bîn i ,
N̂g Siânn phah-ji̍p iânn-puânn khì .
力得 半死
一條 性命 陰司
大哥 思量智
請出 南路
Lia̍h-tit tsóng hûn puànn-sí ,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si ,
Tiunn Piánn tuā-ko su-niūnn-tì ,
Tshiánn-tshut Lâm-ōo Kóo Sîng hiann ,
神庇 名字
相共 城池
開國 功臣 名字
澎湖 大老 計智
Pe̍h Liông Kua Sîn-pì miâ-jī ,
Sann-kāng kong siânn tit siânn-tî ,
Khai-kok kong-sîn ū miâ-jī ,
Pînn-ôo tāi-ló kè-tì .
圍困 脫迯
曾門 軍馬 一半
大老 一時 思量
一條 性命 陰司
Uî-khùn thuat-tô tsha̍t tui ,
Tsan-mn̂g kun-má tsi̍t-puànn ,
Tāi-ló tsi̍t-sî su-niūnn ,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā kui im-si .
安平 大人 主意
排兵 佈陣 慢慢
城下
賊馬 暗埋 文昌祠
An-pîng tāi-jîn ū tsú-ì ,
Pâi-ping pòo-tīn bān-bān tui ,
Tui kàu siânn-ē kiù Lâu tìn ,
Tsha̍t-má àm-bâi Bûn-tshiong-sû ,
橫腰 斬殺 不由
单刀 匹馬 囯主
可憐 性命 陰司
一時 商議智
Huâinn-io tsám-sat put-iû i .
Tan-to phit-má kok-tsú ,
Khó-liân sìnn-miā kui im-si ,
Pîng tsi̍t-sî siong-gī-tì .
寫出 表文 圣旨
調撥 三馬
下門 船企
順凨 順水 鹿耳
登岸 府城
Siá-tshut piáu-bûn hōng Sìng-tsí ,
Tiāu-puah sam-má khì pîng Tâi ,
Ti̍t óng Ē-mn̂g phuè tsûn-khiā ,
Sūn-hong sūn-tsuí sái Lo̍k-ní ,
Ting-huānn Hú-siânn khì khuànn i .
義民 軍兵 失色
城垛
大隊 操練 精熟
直攻 西港 添福
遇的
Gī-bîn kun-ping bīn si̍t-sik ,
Siânn-tó tiám hué àm siú kinn ,
Tuā-tuī tshau-liān tit tsing-sik ,
Ti̍t-kong Sai-káng tsám Thiam-hok ,
Pua̍t iânn gū-tit Lâu Tiōng ko .
賊夥 不是
艷雲 小旦 計智
一位 阿玉 印緩
一位 阿月 龍旗
Tshuà Kiong tsha̍t-hué tsin put-sī ,
Iām-hûn sió-tuànn pâi kè-tì ,
Tsi̍t-uī A-gio̍k phāinn ìn-siū ,
Tsi̍t-uī A-gua̍t phāinn liông-kî ,
軍師 欲沂 調 賊馬
敗陣 審問
過去 未來
今日 生死 如何
Kun-su Lo̍k-kî tiāu tsha̍t-má ,
Pāi-tīn lâi iânn sím-mn̄g i ,
Kuè-khì bī-lâi tsóng tsai ,
Kin-ji̍t sinn-sí jû-hô sǹg ,
啞口 陰司
一時 思量智
整頓 帳房
整起 土垛 鎗子
Ē-káu giân kui im-si .
Lâu Tiòng tsi̍t-sî su-niūnn-tì ,
Tsíng-tùn tsah iânn tiùnn-pâng khí ,
Tsíng-khí thôo-tó tìn tshìng-tsí ,
連連 敗的 二三
賊馬 驚惶 当不起
主意
諸羅
Liân-liân pāi-tit jī-sann tīn ,
Tsha̍t-má kiann-hiânn tng-buē-khí .
Tshuà Kiong Lâu Tiōng ū tsú-ì ,
Pue Tsu-lô Tiunn Piánn tsai ,
大哥 唐山
大人 唐山 銀米
若得 銀米 太平
個個 賊仔 布袋
Tuā-ko beh Tn̂g-suann tsînn ,
tāi-jîn Tn̂g-suann ūn gîn-bí ,
Nā-tit gîn-bí kìnn thài-pîng ,
Kò-kò tsha̍t-á tsah òo-tē .
小刀 竹透 隨侍
一時 思量智
戦書 十八 午時
屡次 体面
Sió-to tik-thàu sann suî-sī ,
Tsiam Thong tsi̍t-sî su-niūnn-tì ,
Tsiàn-su tsa̍p-pue̍h ngóo-sî khik ,
Tsiàn pāi lú-tshù thé-bīn .
姦淫 塩水 婦女
賊夥 個個 出氣
姿娘 罵的 賊小子
酗撻 風流 久長
腳帛 截布 撤吐
撤吐 身边
Kan-îm Kiâm-tsuí lâng hū-lú ,
Tsha̍t-hué kò-kò tshut-khì i ,
Tsu-niû mā-tit tsha̍t-sió-kiánn ,
Hiông-that hong-liû kú-tn̂g ,
Kha-pe̍h tsah-pòo thiat-thò i ,
thiat-thò lín bóo tsuè sin-pinn .
招集 十二 夥伴
竹仔 宿 竹边
官兵 追赶 主意
豬肉 米飯 半天
Tsio-tsi̍p tsa̍p-jī tsha̍t hué-puānn ,
Tsah tik-á hioh tik-pinn ,
Kuann-ping tui-kuánn tsú-ì ,
Ti-bah bí-pn̄g phuānn puànn-thinn .
賊仔 大半 陰司
安溪寮 一時 思量
辦棹
醉醉 梱縛
Tsha̍t-á tuā-puànn kui im-si ,
An-khe-liâu tsi̍t-sî ū su-liûnn ,
Pān-toh tiō tshiánn Tsiam Thong hiann ,
Kuàn tsiú tsuì-tsuì khún-pa̍k i .
觧功 呌賞 上下
大老 頭功
黃掛 先鋒
賜的 酒肉 半死
Kái-kong kiò-siúnn tíng-ē tsng ,
Gio̍k tāi-ló thâu-kong lâi kái i ,
Tsiam Thong n̂g-kuà tshing sian-hong ,
Sù-tit tsiú-bah tsuì puànn-sí .
舉人 一時 計智
請的 宗兄 商議
力的
番婆 畏人驚
Tiunn kí-jîn tsi̍t-sî ū kè-tì ,
Tshiánn-tit tsong-hiann lâi siong-gī ,
Lia̍h-tit Tiunn Piánn Lâu Káng hiann ,
Huan-pô tsē kiō uì-lâng-kiann ,
斗六 不知
凌遲

個個 英雄 半死
Táu-la̍k N̂g Siânn m̄-tsai ,
Tiunn Âng lia̍h i lâi lîng-tī ,
N̂g Hōng Kang Tshit kah Hâu Hóo ,
Kò-kò ing-hiông thâi puànn-sí .

臠肉 凌遲
身屍
世上 一時
Tiunn Piánn Tsiam Thong kah Tân Liân ,
kiann luân-bah bān lîng-tī ,
Tân Pān kuah bah hun sin-si ,
Khǹg lín sè-siōng lím tsi̍t-sî ,
不通 思量 謀意
八月 間內 回榜
骨肉 慢慢 半死
正是 台灣 反意
M̄-thang su-liûnn tsí bôo-ì ,
Pueh-gue̍h kan-lāi huê-pńg tsí ,
Kut-bah bān-bān thiànn puànn-sí ,
Tsiànn-sī Tâi-uân huán-ì kua .