首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 周成過台灣歌
編者 楊秀卿唸唱
出版社
出版年 2010
篇名 下集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
不幸 爹娘
拄着 泉州 歹時機
台灣 生理
家中 散赤 不知
Put-hīng tia-niû kah guá ,
Tú-tio̍h Tsuân-tsiu phái-sî-ki ,
Tsiu Sîng Tâi-uân tsò sing-lí ,
Ka-tiong sàn-tshiah tsuân put-ti .
月裡 在家 艱苦
只有 表兄 勞碌
想卜 台灣 做頭路
淡薄 船租
Gua̍t-lí tsāi-ka tsín kan-khóo ,
Tsí-ū piáu-hiann tàu lô-lo̍k ,
Siūnn-beh Tâi-uân tsò-thâu-lōo ,
Tām-po̍h tsioh guá tsò tsûn-tsoo .
表兄 聽着
月裡 透機
有聽 台灣
招呼 船錢
Piáu-hiann thiann-tio̍h siūnn kiù i ,
Tio̍h Gua̍t-lí sueh thàu-ki ,
Ū-thiann Tâi-uân bueh khì ,
Tsio-hoo tsioh tsò tsûn-tsînn .
月裡 聽着 笑咪咪
感謝 表兄 情義
能得 相見
表兄 功勞
Gua̍t-lí thiann-tio̍h tshiò-bi-bi ,
Kám-siā piáu-hiann ū tsîng-gī ,
Kah kun lîng-tit thang sann-kìnn ,
Piáu-hiann kong-lô khah tuā thinn .
金枝 不願
調 船租 台灣
短命 變款
來去 見面
Kim-ki siūnn m̄-guān ,
Tiâu tsioh tsûn-tsoo kuè Tâi-uân ,
Té-miā Tsiu Sîng kánn piàn-khuán ,
Lâi--khì kìnn-bīn kah i uan .
月裡 想着 大悶
泉州 搭船
凄慘 歹命
來去 台灣 郎君
Gua̍t-lí siūnn-tio̍h sim tuā-būn ,
Āinn kiánn Tsuân-tsiu bueh tah-tsûn ,
Tshi-tshám phái-miā tio̍h gún ,
Lâi-khì Tâi-uân tshuē lông-kun .
遠遠 來到 滬尾港
月裡 想着 目箍
台灣 不捌 半項
何時 才會 見着
Hn̄g-hn̄g lâi-làu Hōo-bué-káng ,
Gua̍t-lí siūnn-tio̍h ba̍k-khoo âng ,
Tâi-uân m̄-bat kah puànn-hāng ,
Hô-sî tsiah-ē kìnn-tio̍h ang .
滬尾 起船 探聽
無錢 坐車
無人 親像 歹命
佇時 會到 大稻埕
君仔喂
Hōo-bué khí-tsûn tio̍h thàm-thiann ,
Bô-tsînn tsē-tshia lōo iōng kiânn ,
Bô-lâng tshin-tshiūnn guá phái-miā ,
Tī-sî ē-kàu Tuā-tiū-tiânn .
Guá kun-á--uè guá tio̍h kiânn .
來到 滬尾 用了
細囝 無食 腹肚
想卜 見笑
細囝 擋袂牢
Lâi-kàu Hōo-bué tsînn īng-liáu ,
Sè-kiánn bô-tsia̍h pak-tóo iau ,
Siūnn-beh kâng pun kiann kiàn-siàu ,
Sè-kiánn iau kah tòng-bē-tiâu .
來到 滬尾 一困
無塊
腹肚 數十
早起 日暗分
Lâi-kàu Hōo-bué hioh tsi̍t-khùn ,
tàu àm bô-teh hun ,
Pak-tóo liân iau sòo-tsa̍p tsūn ,
Tsá-khí iau kah li̍t-àm-hun .
細囝 偝在 尻脊骿
門邊 討食
頭家 可憐 歹命
泔糜 淡薄
Sè-kiánn āinn-tsāi kha-tsiah-phiann ,
Khiā tsāi mn̂g-pinn kang thó-tsia̍h ,
Thâu-ke khó-liân gún phái-miā ,
Ám-bê tām-po̍h pun guán tsia̍h .
這宮 別宮
泔糜 換準
規日 蹛塊
頭家 抑是
Tsit-king pun pa̍t-king thó ,
Ám-bê lâi pun uānn-tsún ,
Kui-li̍t tsia̍h tuà-teh ,
Thâu-ke ū ám iah-sī ?
頭家 來去
一碗 洘頭糜
泔糜 鹹薑 三塊
出外人 這碗
Thâu-ke lâi-khì guá lâi ,
kah tsi̍t-uánn khó-thâu-bê ,
Ám-bê kiâm-kiunn ngeh sann-tè ,
Tshut-guā-lâng tsit-uánn hōo phâng khì .
月裡 伸手
感謝 頭家 敖力 做人
頭家 真正 敖力 疼痛
無爹 出外人
Gua̍t-lí tshun-tshiú tio̍h ka phâng ,
Kám-siā thâu-ke gâu tsuè-lâng ,
Thâu-ke tsin-tsiànn gâu thiànn-thàng ,
Thiànn gún bô-tia tshut-guā-lâng .
頭家 下晝
好心 歸尾 出頭
短命 存後
僥雄 恁某 敖力
Tahû-ke pun gún tsia̍h e-tàu ,
Hó-sim kui-bué ē tshut-thâu .
Té-miā Tsiu Sîng tsûn-āu ,
Hiau-hiông lín-bóo kám ū gâu .
這宮 別宮
拖身 拖命
短命 僥倖
某囝 絕情
Tsit-kin pun kuè pa̍t-king ,
Thua-sin thua-miā tshuē Tsiu Sîng ,
Té-miā Tsiu Sîng tsuè hiau-hīng ,
Tuì lín bóo-kiánn tsiah tsua̍t-tsîng .
滬尾 干豆
干豆 北投
石牌 士林 透透
來到 圓山 吊橋頭
Hōo-bué pun lâi kàu Kan-tāu ,
Kan-tāu pun lâi thàu Pak-tâu ,
Tsio̍h-pâi Sū-lîm pun thàu-thàu ,
Lâi-kàu Înn-suann tiàu-kiô-thâu .
想卜 跳水 客死
可憐 細囝 晟持
紅紅 幼幼 無捨施
較苦
Siūnn-beh thiàu-tsuí tsò khehsí ,
Khó-liân sè-kiánn tshiânn-tî ,
Âng-âng iù-iù bô-sià-sì ,
Khah-khóo tshuā kiánn lâi tshuē i .
探聽
不覺 來到 大稻埕
若無 問路 不知影
茶行 何名
pun kiânn thàm-thiann ,
Put-kak lâi-kàu Tuā-tiūnn-tiânn ,
Nā-bô mn̄g-lōo m̄-tsia-iánn ,
Tsiu Sîng tê-hâng khui hô-miâ ?
朋友 聽着
茶行 朝陽街
揀茶 查某 誠濟
嘛有 獎茶 芳花
Pîng-iú thiann-tio̍h to̍h ka sueh ,
Tê-hâng khui Tiâu-iông-ke ,
Kíng-tê tsa-bóo tshiànn tsiânn-tsē ,
Nā-ū tsióng-tê tshìng phang-hue .
趕緊 想着 煩惱
問着 薪勞
朋友 齪嘈
抑是
Kuánn-kín siūnn-tio̍h tsin huân-ló ,
Mn̄g-tio̍h Tsiu Sîng ê sin-lô ,
Pîng-iú hōo guá sió tsak-tsō ,
Tsiu Sîng ū iah-sī .
寸金 聽着 對喙
啥何
頭家 現步 內面
啥乜
Tshùn-kim thiann-tio̍h tuì-tshuì ìn ,
mn̄g Tsiu Sîng siánn-hô in ,
Thâu-ke hiān-pōo lāi-bīn ,
Ah kah i siánn-mi̍h tshin .
親翁
台北 茶行
朋友 起動
刁工 一人
Tsiu Sîng guá ê tshin-ang ,
lâi Tâi-pak khui tê-hâng ,
Pîng-iú hōo guá sió khí-tāng ,
Thiau-kang beh tshuē i tsi̍t-lâng .
內面 親耳
外口 啥人
寸金
有事 講出
Tsiu Sîng lāi-bīn tshin-hīnn thiann ,
Guā-kháu siánn-lâng kiò guá miâ ,
Guá kiò Tshùn-kim teh lióng siánn ,
Ū-sū kóng-tshut hōo guá thiann .
聽着 主意
敢是 唐山 妻兒
若是


當初時 計智
瞞騙 阿麵
妻兒
Tsiu Sîng thiann-tio̍h ū tsú-ì ,
Kánn-sī Tn̂g-suann guá tshe-lî ,
Nā-āi guá tshe lâi kàu tsí ,
Tann tio̍h tshám ,
Tann tio̍h khì ,
Tong-tshoo-sî guá iōng kè-tì ,
Muâ-phiàn Kueh A-mī ,
Kóng guá tshe-lî .
這碼
按怎
不是
結果 見知
代先 出來
Tsit-má guán bóo lâi lòo ,
Tann beh àn-tsuánn lâi kìnn i ,
i iah m̄-sī ,
Kiat-kó kiàn-ti ,
Tāi-sing tshut-alî kìnn .
一下 知機
真實 年紀 果然 月裡
彼陣仔
反面
i khuànn tsi̍t-ē tio̍h tsai-ki ,
Tsin-si̍t nî-kí kóo-laîn guá tshe Gua̍t-lí ,
Tsiu Sîng hit-tsūn-á bīn suî pìnn ,
Huán-bīn jīn i .
月裡 見着 夫君
帶着 爹親
即久
母囝 可憐
Gua̍t-lí kìnn-tio̍h hu-kun bīn ,
kám tài-tio̍h lín tia-tshin ,
lâi tsiah-kú phe sìn ,
Pàng guán bú-kiánn lâi khó-lîn .
看着 扁擔 大聲
冤家 無天良
半點 感情
拍甲 全全
Khuànn-tio̍h pínn-tann tuā-siann lióng ,
Uan-ke tsiah bô-thian-liông ,
kah puànn-tiám kám-tsîng siōng ,
guá phah-kah tsuân-tsuân siong .
出來 店口
薪勞 這款 不是 敖力
不時 喙斗
不着 頭家
Tân Thiam tshut-lâi tsāi tiam-kháu ,
Sin-lô tsit-khuán m̄-sī gâu ,
Put-sî kāng phah siàn tshuì-táu ,
M̄-tio̍h to̍h tuì thâu-ke tâu .
朋友 啥款
冤家 不願
僥心 台灣
既然 袂認得
莫怪
Pîng-iú mn̄g guá siánn-khuán ,
Kiò uan-ke guā m̄-guān ,
Hiau-sim tshuā-bóo tsuà Tâi-uân ,
Kìnn guá kì-liân kóng bē-līn-tit ,
Bo̍k-kuài guá beh kah i uan .
阿嫂 無要緊
公親
代先 內面
安身
Guá khǹg a-só bô-iàu-kín ,
Guá lâi thé tsò kong-tshin ,
Tāi-sing tshuā li̍p lāi-bīn ,
Tshuân phoo hōo li thang an-sin .
房宮
來到 帳房
牽手 承領
翁仔某 不通 感情
Tân Thiam tshuā li̍p pâng-king ,
Lâi-kàu siàu-pâng Tsiu Sîng ,
Khan-tshiú ū lâi tio̍h sîng-líng ,
Ang-á-bóo m̄-thang phái kám-tsîng .

稽考 絕對
不過 一項 煩惱
細姨 袂和
細姨 花膏
較加 反家勞
I kah ū lâi guá tio̍h ,
Kiò guá khe-khó tsua̍t-tuì ,
M̄-kò tsi̍t-hāng tsin huân-ló ,
Kiann kah sè-î i bē-hô ,
Sè-î tsai tio̍h hue-ko ,
Khah-ke guá tio̍h huán-ke-lô .
外鄉
寸金 頭家娘
頭家 這款 怎樣
公家 翁婿 好想
Tân Thiam tshut guā-hiunn ,
Tshùn-kim lâi thâu-ke-niû ,
Thâu-ke tsit-khuán beh tsuánn-iūnn ,
Kong-ke ang-sài hó-siūnn .
阿麵 聽着 氣猜猜
緊去 頭家
強佔 翁婿
拆散 應該
A-mī thiann-tio̍h khì-tshai-tshai ,
Kín-khì kiò lín thâu-ke lâi ,
Guá kiông-tsiàm lâng ang-sài ,
Tsiong i thiah-suànn tsiah ing-kai .

當初 怎樣
公家 翁婿 艱苦
一日 三餐 難渡
Ū bóo kánn phiàn guá bóo ,
Tng-tshoo kah guá tsuánn-iūnn hoo ,
Kong-ke ang-sài tsin kan-khóo ,
Tsi̍t-li̍t sam-tshan tio lân-tōo .
寸金 一時 主裁
砒霜 loo7-te2 轉來
毒藥 交待
隨在 娘仔 安排
Tshùn-kim tsi̍t-sî ū tsú-tsâi ,
Phi-sng lōo-té tńg--lâi ,
Guá tann to̍k-io̍h beh kau-tài ,
Suî-tsāi niû-á khì an-pâi .
寸金 豬肚 一碗
月裡 因單
面肉 消瘦 歹看
台灣 不比 唐山
Tshùn-kim ti-tōo phâng tsi̍t-uánn ,
Kín Gua̍t-lí sueh in-tuann ,
Bīn-bah siau-sàn tsin phái-khuànn ,
Tâi-uân put-pí lín Tn̂g-suann .
月裡 捧來 看覓
丈夫 好意
規碗 食落 腹肚
腹肚 攪絞 無人知
Gua̍t-lí phâng-lâi tsia̍h khuànn-māi ,
Tiōng-hu hó-ì kiò lâng lâi ,
Kui-uánn tsia̍h-lo̍h pak-tóo lāi ,
Pak-tóo kiáu-ká bô-lâng-tsai .
目睭 金金
出世 怪絕
吹風 曝日
克虧 老母 無通
Ba̍k-tsiu kim-kim teh khuànn guá ,
Hūn kiánn tshut-sì miā kuài-tsua̍h ,
Tshe-hong pha̍k-li̍t kiánn ē tuā ,
Khik-khui lāu-bú bô-thang ua̍h .
大漢 會曉
冤仇 一條
三魂 七魄 了了
一時 絕命 九霄
這碼 金枝 死翹翹
寸金 明瞭
Kiánn tuā-hàn tio̍h ē-hiáu ,
Tio̍h uan-siû thâu tsi̍t-tiâu ,
Sam-hûn tshit-phik suànn liáu-liáu ,
Tsi̍t-sî tsua̍t-bīng óng kiú-siau .
Tsit-má Kim-ki sí-khiàu-khiàu ,
Tshùn-kim lâi i bîng-liâu .
寸金 交待
唐山婆仔
身屍 擲落 古井
頭殼 落去 起來
倒頭
填石 崁頭 無人知
Tshùn-kim thiann guá lâi kau-tài ,
Tn̂g-suann-pó-á bián ka tâi ,
Sin-si tàn-lo̍h kóo-tsínn lāi ,
Thâu-khak lo̍h-khì kha khí-lâi ,
i tò-tahû tâi ,
Thūn-tsio̍h khàm-thâu bô-lâng-tsai .
鋤頭 畚箕
身屍
填石 蓋塗 無人
頭殼 落去
一具 棺材
Kín tshuân tî-thâu kah pùn-ki ,
Sin-si i hiat-lo̍h tsínn ,
Thūn-tio̍h khàm-thôo bô-lâng kìnn ,
Thâu-khak lo̍h-khì kha hiòng thinn ,
Íng leh tsi̍t-khū kuann-tshâi tsînn .
短命 不甘
祖媽 另日 安排
無佇 所在
恬恬 偷刣
Té-miā m̄-kam tio̍h thài ,
Lín tsóo-má līng-li̍t tsiah an-pâi ,
Tán bô-tī kuè sóo-tsāi ,
Tiām-tiām gia̍h to ka thau-thâi .
陰魂 知機
可恨 阿麵 死賤婢
害死
囝兒
Guá im-hûn tsai-ki ,
Khó-hūn A-mī sí-tsiān-pi ,
Guá sin lâi hāi--sí ,
Kánn koh bueh hāi guá kiánn-lî .
月裡 轉來 古井
三更半暝 足百起來
野閣 不知
人因某 不知
翁仔某 蹛佇 花園 天台
Gua̍t-lí tńg-lâi kóo-tsínn lāi ,
Sann-kinn-puànn-mî peh-khí-lâi ,
Tsiu Sîng iá-koh m̄-tsai hāi ,
In-bóo bueh lia̍h m̄-tsai ,
Ang-á-bóo tuà-tī hue-hn̂g teh thian-thai .
八月 十五 大光
後花園
翁某 大爽
望卜 久長
Peh-gue̍h tsa̍p-gōo gue̍h tuā-kng ,
Tsiú ian phâng tsāi āu-hue-hn̂g ,
Ang-bóo tsia̍h tuā-sńg ,
Bāng-beh guá tsò kú-tn̂g .
朋友 姊妹
做人 細姨 不通 佔權
查某人 若有 這款
予人 萬古 流傳
Pîng-iú tsí-muē thiann guá khuàn ,
Tsò-lâng sè-î m̄-thang siunn tsiàm-kuân ,
Tsa-bóo-lâng nā-ū tsit-khuán ,
Hōo-lâng bān-kóo teh liû-thuân .
列位 諸君 注意
千萬 不通 不挃
因為 才會
嗚呼哀哉 陰司
囡仔 抾去
Lia̍t-uī tsu-kun ài tsù-ì ,
Tshian-bān m̄-thang bóo m̄-ti̍h ,
Tsiu Sîng in-uī hāi bóo tsiah-ē ,
Oo-hoo-ai-tsài kui im-si ,
Gín-á tsiah hōo Tân Thiam khioh-khì tshī .
上集