首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新選笑談俗語歌
編者 未知
出版社 《台灣俗曲集》(台灣總督府圖書館輯)
出版年 1841
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
出門
漂漂
大仔
小仔
風騷審
值處
開開

Tsi̍t tshut-bn̂g ,
Hoö pher-pher ,
Tuā-kánn thî ,
Suè-kánn tèr ,
Hong-so-tsím ,
Khìr tï-tèr ,
Bn̂g khui-khui ,
Guá lâi tshēr .
坏呵

死鬼仔
Ttsin1 不丕bo5-pher , 惡見
只處

呵是
Guá hāi-a ,
Too sï lír ,
Sí-kuí-kánn ,
Ttsin bô-pher , Tsuah oh-kìnn ,
Lâi tsí-tèr ,
Tann sï tsia̍h ,
á-sï bēr ?
煎茶
起火
崎椅

魯力
不用
乜話

Guá tsuann-tê ,
Guá khí-hér ,
Guá kia̍h-í ,
Tshiánn lír tsër .
Mo̍h lóo-la̍t ,
M̄-īng tsër ,
Ū mi̍h-uē ,
Bóng lâi serh .
一年
戍[扌+卤]sut-phah
搃妙
不使
年兜
几塊

家伙
tsi̍t-nî ,
Ba̍k sut-phah ,
Lír tsóng-biāu ,
M̄-sír serh .
Lín nî-tau ,
Tsher kuí-tèr ,
Thang serh i ,
Tsuè ke-hér .
罔食
好之
不照
年年
十甑
八甑 粿
縛粽
米多
Tsóng bóng-tsia̍h ,
Hó-hó hèr ,
M̄-tsiàu lín ,
Nî-nî tsher ,
Tsa̍p-sn̂g ku ,
Pueh-sn̂g kér ,
Ia̍h pa̍k-tsàng ,
Ia̍h tsian ter .


一塊
一塊
大小仔
相賽
好命
疊胎
Tsian tsian ,
Pēr pēr ,
Kong tsi̍t-tèr ,
tsi̍t-tèr .
Tuā-suè-kánn ,
Thue̍h sann-sèr ,
Lín hó-miā ,
Liân thia̍p-ther .
生日
度止二

滿月
京瘋
着病
邀降
俐納
Tuā sinn-li̍t ,
Suè tōo-tsèr ,
Tsi̍t inn kánn ,
Berh muá-ge̍rh .
Buē kann-hong ,
Buē tio̍h-pīnn ,
io-kàng ,
lí-le̍rh .

值月
只處
几胎
快便
不使
Ín tsím lín ,
Lo̍h tï-ge̍rh ?
Kàu tsí-tèr ,
Sinn kuí-ther ?
Tsóng khuài-piān ,
M̄-sái serh .

死老貨
拾所
相尋
下佛
拔課
祀公
傀儡
池頭媽
燈賽
Thang serh gún ,
Sí-laü-hèr .
Tsa̍p-sóo ,
sann-tshēr ,
Ia̍h hë-pu̍t ,
Ia̍h pua̍h-kér ,
sïr-kong ,
Hë ka-lér ,
Tî-thâu-má .
Pâi ting-sèr .
三牲
龜粿
面前
一百 阝果
不着
改過
厝邊
女只妹
Bué sam-sing ,
Tsuè ku-kér ,
Thinn bīn-tsuînn ,
Tsi̍t-pah khér .
Ū m̄-tio̍h ,
Too kué-kèr ,
Gún tshù-pinn ,
Lo̍h tsí-bēr .

蘆薈
思量
南街
芸香堂
香袋
香花
滿 州髟告
Hiâm kiò gún ,
Tshàu lôo-hēr ,
Gún sir-niû .
Tsiünn lâm-kue ,
Ûn-hiong-tn̂g ,
Bué hiunn-tēr ,
Sòo hiong-hue ,
muá tsiu-kèr .
胭脂
唇皮
水粉
如雪
粧起來
調口冡

若科
Bué ian-tsi ,
Tänn tûn-phêr ,
Phah tsuí-hún ,
Pe̍h lîr-serh ,
Tsng--khí--lâi ,
Mi̍h tiau-terh ,
kāng i ,
Tsuè tshiò-kher .

別處
一聲

反白
苦痛
厝邊
女只妹
一見
相說
Tsèr i bīn ,
Khuànn pa̍t-tèr ,
Ìn tsi̍t-siann ,
Mo̍h lâi tèr .
Ba̍k puínn-pe̍h ,
Kiò khóo-thàng ,
Khit tshù-pinn ,
Lo̍h tsí-bēr ,
Khuànn tsi̍t-kìnn ,
To̍h sann-serh :
八死
八死
九溜
面皮
面頂
几回
Pueh-sí tn̂g ,
Pueh-sí tér ,
Tshiu kiú-liu ,
Thiah bīn-phêr ,
Bīn-tíng tsuí ,
Ti̍h kuí-hêr .
少年Siau3- lin5-lang5
不通
一冥
房內
苦切

剩陳上
傀儡
Siàu- lîn-lâng ,
M̄-thang serh ,
Tsi̍t-mî ,
Pâng-lāi tsër ,
Àm khòo-tshueh ,
Sir kiânn tér ,
Sîn-tîn-tsiünn ,
Kuì ka-lér .
一條
噪匕
拔落來
几塊
一下
白瀑
凢辶 包心

Tsi̍t-tiâu soh ,
Lńg sêr-sêr ,
Pua̍h--lo̍h-lâi ,
Tsuè kuí-tèr ,
Lòng tsi̍t-ë ,
Lâu pe̍h-phe̍rh ,
Hui̍h pau-sim ,
Kiat tsiânn tèr .

几過
無命
了絕
啟聲
無話
臭瘟病
瘟遭
Hun lòo hun ,
kuí-kèr ,
Hiám bô-miā ,
Tio̍h liáu-tse̍rh ,
Buē khé-siann ,
Bô-uē serh ,
Tshàu-un-pīnn ,
Ā un-tser .
割捨
只處
老母
厥厥

頭髟告
打米祭
到尾
Buē kuah-sià ,
Lâi tsí-tèr .
In laü-bú ,
Kiann ke̍rh-ke̍rh .
Piàn sin the ,
Tsang thâu-kèr ,
Kín phah-tshe ,
Thâu kàu-bér .
先生
內外科
藥貼
陳皮
杞桃芒
當歸尾
沉香
木香
紅花
昔酉 春皮
童便
文武火
Tshiánn sian-sinn ,
Lāi-guā-kher ,
Phài io̍h-thiap :
Kiú tîn-phêr ,
Kí-thô-bông ,
Tong-kui-bér ,
Tîm-hiunn bua̍h ,
Ba̍k-hiunn tèr ,
Tsiú âng-hue ,
Tshòo tshun-phêr ,
Ka tông-piān ,
Bûn-bú-hér .
滾滾
立刻
外家
溪尾
探听

几冥
中秋月
Tsuann kún-kún ,
Li̍p-khiak tsër .
Gún guā-ke ,
Tïr khue-bér ,
Thàm-thiann tsai ,
Tio̍h lâi tshēr ,
Kèr kuí-mî ,
Tiong-tshiu-ge̍rh .
神女只
全頭
大志
天禍
查某
姓郭
長大
做家和
Hōo sîn-tsí ,
Tsn̂g-thâu serh :
Tsí tāi-tsì ,
Mi̍h thinn-hër ,
Tsi̍t tsa-bóo ,
Kiò sìnn-kerh ,
In tióng-tāi ,
Tsuè-ka-hêr ,
男仔
柴破


食飯
印气口
穿衫
調啄
In lâm-kánn ,
bēr Tshâ-phèr ,
Ang Berh pinn ,
Bóo berh pha̍k ,
tsia̍h-pn̄g ,
ìn-khuì ,
tshīng-sann ,
tiau-terh .
查某仔
滿月
床母
糖粿
月內


三飡
Tsa-bóo-kánn ,
Tsuè muá-ge̍rh ,
Sio tshn̂g-bú ,
Tsher thn̂g-kér ,
Tsuè ge̍rh-lāi ,
tsia̍h bêr ,
Tsuan hôo-pn̄g ,
Sann-tshan tsher .
破裘
破被
天俴
物配

足嗇尾


Tǹg phuà-hiû ,
Buē phuà-phēr ,
Tsioh thinn-tsînn ,
Sia bn̍gh-phèr ,
Thó tsiánn ,
Sann ta̍h-bér ,
Thian tsi ,
Tāi tsi tèr .
據人
木处
不孝
俐螺
兄嫂
小妹
沛利
無賽
Kìr-lâng tán ,
Kìr lâng tsër ,
Ia̍h put-hàu ,
Ia̍h lī-le̍rh .
hiann-só ,
Phah sió-bēr .
Ok phài-lī ,
Tsin bô-sèr .
乾家
一月
簸箕鼓
几過
腳帛
通金
鐵銚
鄉里
街路尾
Ta-ke ,
Bēr tsi̍t-ge̍rh ,
Puà-ki-kóo ,
Lué kuí-kèr .
Thǹg kha-pe̍h ,
Tāi thong-kim ,
Thua thi̍h-tiō ,
Hiunn-lí thâu ,
Kue-lōo-bér ,

飛飛
看見
六毒火
一年
七月
許厝
烟火
Lué ,
Tsia̍p per-per ,
Lâng khuànn-kìnn ,
La̍k-ta̍k-hér .
Hír tsi̍t-nî ,
Tshit-ge̍rh bér ,
In hír-tshù ,
Pàng ian-hér ,

傀儡

使 目尾
戍目
二三

連掇
Ia̍h ū ,
Thiu ka-lér ,
Piáu kánn tshiong ,
Sái ba̍k-bér ,
Liân sut-ba̍k ,
Ln̄g-sann tshìr ,
Sann kiò ang ,
Sann liân-tèr ,
墻腳
頭尾
看見
不敢
別人
飛飛
不痛
使 暗行
無聲說
Tshiûnn-kha pinn ,
Piah thâu-bér ,
Lâng khuànn-kìnn ,
M̄-kánn serh ,
Pa̍t-lâng kiò ,
Tsáu per-per ,
M̄-thiànn gún .
Sír àm-kiânn ,
Bô-siann-serh .
靜靜
只處
剌油
髟告
死人
骨髓
Gún tiām-tiām ,
Tsí-tèr tsër .
Ùn la̍h-iû ,
Buah gún kèr ,
Sí-lâng ta̍k ,
Li̍p kut-tshér .
癩[疒^+Thai2- 哥]ko-
木科
終世
蘆薈
呵惱
好處
官人
吹螺
Thái- ko- tshiú ,
Ia̍h buē khêr ,
Tann tsiong-sè ,
Tshàu lōo-hēr ,
O-ló gún ,
Kèr hò-tèr ,
Lín kuann-lâng ,
tsher-lêr .
點心
三五過
睡床
錦被
紗巾
綾袜
膝褲
糸柸
Tsír tiám-sim ,
Sann-gōo-kèr ,
To̍k khùn-tshn̂g ,
Kah kím-phēr ,
Kiuh se-kun ,
Pe̍h lîng-be̍rh ,
Lia̍k siak-khòo ,
Kat si-pher .
弓鞋
三寸
一雙
無賽
慢慢行
調啄
衣食
欠缺
Siù king-uê ,
Sann-tshùn tér ,
Tsi̍t-sang kha ,
Suè bô-sèr ,
Bān-bān-kiânn ,
Tsiùnn tiau-terh ,
I-si̍t sīr ,
khiàm-kherh .
官人
月月月


親像
如雪
Lín kuann-lîn ,
Ge̍rh-ge̍rh-ge̍rh ,
Kìnn lín bīn ,
Hûn khui ge̍rh ,
Tshin-tshiūnn lín ,
Pe̍h lîr-serh .

碢螺
三飡

一着
大枝
罪靠
几回
本分
沛柸
Thang serh i ,
Hiùnn er-lêr .
Sann-tshan tsia̍h ,
ám-bêr ,
Tāng tsi̍t-tio̍h ,
Tuā-ki kuái ,
tsër-kòo ,
Phah kuí-hêr ,
pún-hūn ,
phài-pher .

不通
別人
飛飛

物配
醉蝦
十所
thiànn gún ,
M̄-thang serh ,
Pa̍t-lâng kiò ,
Tsáu per-per ,
Tsiünn kue Khìr ,
bué bn̍gh-phèr ,
Bué tsuì-hê ,
Tsa̍p-sóo bér .
燒酒

愛食
不敢
無意
偷拋
看見
搶奪
Un sio-tsiú ,
Tsèr i phèr ,
Gún ài-tsia̍h ,
M̄-kánn serh ,
bô-ì ,
Khìr Thau-phè ,
I khuànn-kìnn ,
Tio̍h tshiúnn-the̍rh .
擲落

一文
几賠
三碟
二碟 粿
暖砵
鐵銚
Tàn-lo̍h tuē ,
Kìr Kue terh ,
Ta̍t tsi̍t-bûn ,
Àm kuí-për .
Sann-ti̍h ku ,
Ln̄g-ti̍h kér ,
Sann luán-puah ,
Ln̄g thi̍h-tiō .
心肝
獨自
口床 啷嚾
一塊嶢腳
Thun sim-kuann ,
Tā-tī phèr ,
Tshn̂g lông-kuàn ,
tsi̍t-tèr .
Puínn kah i ,
Tio̍h bué pêr ,
Tsuè i lîm ,
khiau-kha tsër .
霜風

風爐火
几過
一句

一石區

Sng-huang thinn ,
Kuânn tshe̍rh-tshe̍rh ,
Huang-lôo-hér ,
Sit kuí-kèr ,
Tsi̍t-kù ,
Bóng tèr lêr ,
Tsi̍t-au bêr ,
Líng pher pher .
三嘴
二嘴 口切

一口氣
Sann-tshuì ,
Ln̄g-tshuì tsherh ,
Thun tsi̍t liáu ,
Tsi̍t-khuì tse̍rh .起火

肚臍
不成
許處
Kér buē kòo ,
The tèr tsër ,
Kiò tsuann ,
Kiò khí-hér ,
Kiò gún the ,
toö-tsâi bér ,
M̄-tsiânn tsíng ,
hír-tèr .


身下
飛飛

大母

乜貨
Khan gún tshiú ,
Moo i hèr ,
Hír sin-ë ,
Gia̍unnh per-per ,
Kah i lián ,
Tuā-bú ,
Gún bo̍h lián ,
sï mi̍h-hèr ?

別處
朦朧
四界
不使
亦知

強強
Tsèr gún bīn ,
Ua̍t pa̍t-tèr ,
Tsuì bông-lông ,
Sì-kuè tshēr ,
M̄-sái moo ,
Ia̍h-tsai tèr ,
Phö tsi̍t tio̍h ,
kiông-kiông berh .

行月


囉囉

一口氣
亦不 退
Kāng i serh ,
Gún kiânn-ge̍rh ,
Gún ,
I berh ,
Tn̂g lò-lò ,
I kiò tér ,
Tsi̍t-khuì lām ,
Ia̍h-m̄ thèr .

苦科
落山
擺尾
鯽魚
鯉魚

善人
Pìnn lün hîng ,
Tsuè tshiò-kher ,
Hóo lo̍h-suann ,
Lîng pái-bér ,
Tsit-hîr huānn ,
Lír-hîr thuann ,
Lîr sià uann ,
Siān-lâng kuînn ,
蟑虫慈
螳螂
做過
一去

泇泇
漷漷
十種
Tsiunn-tsîr tsër ,
Tông-bông per .
Too tsuè-kèr ,
Lo̍h tsi̍t-Khìr ,
Tsa̍p sèr ,
Tâm kà-kà ,
Liâm kerh-kerh ,
Tsa̍p-tsióng serh .
多波
青味
灰灰
三日
袂退

使


Tsiùnn tsuē-pho ,
Tshàu tshinn-bī ,
Lo̍k her-her ,
Sué sann-li̍t ,
Ia̍h buē-thèr ,
Mi̍h siap-siâu !
Khiap kha sái ,
I kiò ,
Gún kiò bái .
拔出來
袂退
心肝
別處
一身
一過
Pue̍h--tshut-lâi ,
Ngī buē-thèr ,
Mi̍h sim-kuann ,
Sir pa̍t-tèr ,
Huan tsi̍t-sin ,
Tńg tsi̍t-kèr .
後路
硬硬
只處

一个
嘔嘔
百般
一時
Àn aü-lōo ,
Ngī-ngī berh ,
Tsì-tèr khí ,
Pīnn tio̍h kàu ,
Tsi̍t-gê tshuì ,
Au-au la ,
Pah-puann pīnn ,
tsi̍t-sî kàu .
袂坐


大母
泡泡
退
先生
到處
La buē-tsí ,
Sï mi̍h hèr ?
Tann thòo hui̍h ,
Tuā-bú tèr ,
Âng pha-pha ,
íng buē thèr ,
Tshiánn sian-sinn ,
Lâi kàu-tèr .

散飛飛
內傷
惡醫 退
藥數
陳皮
琵琶葉
藕札
Moo i be̍h ,
Suànn-per-per ,
Lāi-siong tsìng ,
Oh-i thèr ,
Phài io̍h-sòo ,
Soo tîn-phêr ,
Khî-pê-hio̍h ,
Ngāu-tsat tèr .
當歸
頭尾
川貝
柿粿
燕荷
圭公髓
生仔 月衣
頭胎
Tong-kui sin ,
Khìr thâu-bér ,
Tshuan-puè ,
Li̍p khī-kér ,
Tsiànn iàn-oo ,
Kue-kang-tshér ,
Sinn-kánn lâng ,
Tshú thâu-ther .
石丹
煉屎
之了
食過
上升

一時

Tshiu tsio̍h-tan ,
Liān-sái bér ,
Tsi-liáu serh ,
Too tsia̍h-kèr ,
Khìr tsiünn-sing ,
Íng buē tsër ,
tsi̍t-sî ,
Tio̍h kèr tèr .
兄弟
袂絕
竹犮 嘻嘻


風水

家伙
In hiann-tī ,
buē-tse̍rh ,
Tshiò hi-hi ,
Khuànn i kèr ,
Serh kiò i ,
Hong-suí bér ,
Ài i ,
Tsiàm ke-hér .

短命
兄弟
無好貨

過處
仔英
滿月
Kāng i serh ,
Lír tér-miā ,
Lín hiann-tī ,
Bô-hó-hèr ,
Lír ,
Gún kèr-tèr ,
Tsí kánn-inn ,
Tsiah muá-ge̍rh .
被裙
屎袋
子英
田螺
深深

子英
在處
Hang phēr-kûn ,
Sué liō-tēr ,
Ônn kánn-inn ,
Khioh tshân-lêr ,
Suí tshim-tshim ,
buē tit kèr ,
Tsí kánn-inn ,
tïr-tèr .

煩惱
后父
好貨
Tuà Khìr ,
huân-hó ,
Tsuè aü-pë ,
hó-hèr .
日午勞
煮粥
有閑
來坐
後門
Li̍t-tàu--lòo ,
Tio̍h tsír-bêr ,
ū-uînn ,
Tsiah lâi-tsër ,
Lín aü-bn̂g ,
Tsioh gún kèr ,
Gún Khìr ē ,
Lín tsit tèr .
Tsiong .