首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新運河奇案
編者 張新興
出版社 台中文林書局
出版年 1957
篇名 下集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
餅店 野猫
七佰 代先
老葱 這底
第一 呆命 一个
Piánn-tiàm iá-bâ guá buē ,
Buē i tshit-pah tāi-sing thue̍h ,
Lāu-tshang tshuā lâi tiàm tsit-tué ,
Tuē-it phái-miā guá tsi̍t-ê .
重重 疊疊 呆命
兩个 餐廳
飲酒 摧拳 透拼
吪拳 兩方 輸嬴
Tîng-tîng tha̍h-tha̍h ê phái-miā ,
Nn̄g-ê kiânn lâi kàu tshan-thiann ,
Lim-tsiú tshui-kûn ti̍t thàu-phiànn ,
Huah-kûn lióng-hong buē su-iânn .
暢飲 酒宴 休困
緊去 面巾
四年 緣份
下方 報恩
Thiòng-ím tsiú-iàn tshiánn hioh-khùn ,
Kim khuài kín-khì the̍h bīn-kun ,
Sì-nî tsîng ê iân-hūn ,
Tán kah ē-hng tsiah pò-un .
戀愛 熱度 真高
往來 數十
情份 用刀
兩方 迷戀
Luân-ài lia̍t-tōo tshìng tsin-kuân ,
Tsáu tsuí óng-lâi sòo-tsa̍p huan ,
Tsîng-hūn īng-to tshiat buē tuān ,
Lióng-hong suah lâi pìnn bê-luân .
想着 烟花 呆命
金快 吳送
風流 知影
這條
Siūnn-tio̍h ian-hua tsiah phái-miā ,
Kim-khuài kóng hōo Góo--sàng thiann ,
Hong-liû guá tsai-iánn ,
Tsit-tiâu ê lōo pat kiânn .
趁食 希望
嫁尫
烟花 歸尾 悽慘
誤人 前途 歸世人
Thàn-tsia̍h guá hi-bāng ,
Gún siūnn beh lâi kè-ang ,
Ian-hua kui-hé tsin tshinn-tshám ,
Ngōo-lâng tsiân-tôo kui-sì-lâng .
迷魂陣
父母 早死 可憐
趁食
呆命 無人 牽成
Hōo lâng phiàn li̍p bê-hûn-tīn ,
Pē-bú tsá-sí tsin khónn-lîn ,
Siūnn tio̍h thàn-tsia̍h tsîng tio̍h tsīn ,
Phái-miā bô-lâng thang khan-sîng
金快 煩惱
開利 伐落
乎汝___ ___li2 au7-
即來 致蔭
Tio̍h khǹg Kim-khuài bián huân-ló ,
Khai-lī thuè lâi hua̍t-lo̍h ,
Hōo lí āu- li̍t ū sóo khò ,
Tsiah-lâi tì-ìm thit-thô .
一夜 夫妻 打散
吳送 不通 心肝
一定 完滿
不甘 放束 孤單
It-iā hu-tshe lâi phah-suànn ,
Góo--sàng m̄-thang huán sim-kuann ,
It-tīng hōo ē uân-muá ,
M̄-kam pàng-sak koo-tuann .
看君 地界
難分 難離 無人
吳送
期待 成功 返來
Khuànn-kun beh tńg lín tuē-kài ,
Lân-hun lân-lî bô-lâng tsai ,
Koh góo--sàng kau tāi ,
Kî-thāi sîng-kong huê tńg--lâi .
紅綢 老葱
開利 久長
阿姨 打算
阿姨 出門
Âng-tiû lāu-tshang tsáu lâi mn̄g ,
Khai-lī beh kah kú-tn̂g ,
Lín a-î ū phah-sǹg ,
A-î hōo tshut-mn̂g .
阿姨 參詳
好意 中傷
自由 無路用
老葱 心肝 真雄
Kah a-î īng tsham-siông ,
Hó-ì lâi tiòng-siong ,
Hōo gún tsū-iû bô-lōo-iōng ,
Lāu-tshang sim-kuann tsin-hiông .
金快 開彩
彼款 人材
人材 靴呆
五十 嵙呆
Kiò guá Kim-khuài hōng khai-tshái ,
Hit-kuánn ê lâng phái lâng-tsâi ,
Lâng-tsâi koh sinn hiah-bái ,
Gōo-tsa̍p guā tōo tuā khoo-tai .
乎人 開彩 不肯
逆待 毒打
老葱頭 捨四症
永遠 花間
Hōo-lâng khai-tshái guá m̄-khíng ,
Gi̍k-thāi to̍k-tánn gún hîng ,
Lāu-tshang-thâu tsin sià-sì-tsìng ,
Kiò lâng íng-uán lo̍h hue-king .
鐵齒 牙嘈
阿姨 花膏膏
金快 若無 公道
乞食婆
tsin thi̍h-khí tâng gê-tsô ,
Tuì lín a-î hue-ko-ko ,
Kim-khuài nā-bô tsiàu kong-tō ,
Beh hōo tsuè khit-tsia̍h-pô .
乞食婆 要緊
目弟 即未 看輕
乞食 做陣
箸塊 花間
Khit-tsia̍h-pô iàu-kín ,
Ba̍k-tuē tsiah-buē hōng khuànn-khin ,
Lâi kah khit-tsia̍h kâng tsuè-tīn ,
Khah iânn tī-teh lo̍h hue-king .
金快 食人到
老葱頭
柴棍
呵咾 真賢
Kim-khuài tsin tsia̍h-lâng-kàu ,
kánn guá lāu-tshang-thâu ,
Tshâ-kùn kòng tio̍h buē khàu ,
Guá tsiah o-ló tsin-gâu .
萬花樓 人氣
花選 算來 第一
眉清 眼秀 玲利
紳士 相爭
Tsāi Bān-hua-lâu lîn-khì ,
Hue-suán sǹg--lâi tuē-it ki ,
Bî-tshing gán-siù tsin líng-lī ,
Sin-sū sann-tsinn ài beh ti̍h .
臺南 布行 老板
心肝 成安
布疋 大棧
開彩 粗田
Tâi-lâm pòo-hâng Si láu-pán ,
Ū tsînn sim-kuann tsiok tsiânn-ân ,
Khò i pòo-phit kui tuā-tsàn ,
Siūnn beh khai-tshái tsin tshoo-tshân .
老牛 竿筍
敦刀 那磨 那敦
不通 絕人 緣份
社會 五倫
Lāu-gû beh tsia̍h kuann-sún ,
Tūn-to ná-buâ ná-tūn ,
M̄-thang tsua̍t-lâng iân-hūn ,
Siā-huē tio̍h ài siú ngóo-lûn .
開利 走水 失敗
萬花樓
金快 等待
郎君 不知
Khai-lī tsáu-tsuí suah sit-pāi ,
Bān-hua-lâu suah kánn lâi ,
Kim-khuài muí li̍t teh tán-thāi ,
Ū tsîng lông-kun m̄-tsai .
這回 走水 破產
經濟 真正
官廳 貳萬
嚴重 打擊 不安
Tsit-huê tsáu-tsuí tsóng phò-sán ,
King-tsè suah pìnn tsin-tsiànn ân ,
Koh hōo kuann-thiann hua̍t nn̄g-bān ,
Giâm-tiōng tánn-kik sim put-an .
經濟 不敢
金快 不知 半糸
開利 做人 志氣
老葱 嫌疑
King-tsè put hu m̄-kánn khì ,
Kim-khuài m̄-tsai kah puànn-si ,
Khai-lī tsuè-lâng ū tsì-khì ,
Kiann in lāu-tshang lâi hiâm-gî .
貳萬
官廳 提人 頭一條
開利 掛調
準備 籠寮
Nn̄g-bān thang the̍h khì kiáu ,
Kuann-thiann lia̍h-lâng thâu-tsi̍t-tiâu ,
Khai-lī siūnn tio̍h tsin kuah-tiàu ,
Tsún-pī tse beh kín làng-liâu .
半瞑 菜店
門|着 金快 探頭
吳送 怎樣
煩惱 交交
Puànn-mî tsáu lâi tshài-tiàm āu ,
Tú-tio̍h Kim-khuài lâi thàm-thâu ,
Góo--sàng tsuánn-iūnn tsiah bān kàu ,
Suah lâi huân-ló thâu kau-kau .
因為 官廳 沖公
拼命 險亡

失敗 成功
In-uī kuann-thiann lâi tshiong-kong ,
Kah i phiànn-miā lâng hiám-bông ,
Ū tse beh tuì kóng ,
Guá sit-pāi sîng-kong .
吳送 這款
塔心兄
心肝 岸定
甘愿
Góo--sàng tsit-kuánn kám ū iánn ,
guá ê tah-sim-hiann ,
Kiò kun sim-kuann tio̍h huānn-tiānn ,
Guá kam-gaūn kiânn .
現時 查某 外口
吳送Ggoo2--sang3 做頭
悲哀 那行 那塊
目屎 双港
Hiān-sî tsa-bóo guā-kháu ,
Ggóo--sàng sing kiânn tsuè-thâu ,
Pi-ai ná-kiânn ná-teh khàu ,
Háu kah ba̍k-sái sang-káng lâu .
衫褲 穿好
双人 彼平
省款 等候
同心 同意 透流
Sann-khòo tshīng-hó piànn lâi kàu ,
Sang-lâng kiânn tuì hit-pîng thâu ,
beh siánn-kuánn sann tán-hāu ,
Tông-sim tông-ì thang thàu-lâu .
金快 吳先生
怨嘆 卜年
鬪滴 為着 代志
目箍 紅枝枝
Kim-khuài tio̍h mn̄g Góo--sian--sinn ,
lâi uàn-thàn beh-nî ?
Tàu-tí uī-tio̍h siánn tāi-tsì ,
Khàu kah ba̍k-khoo âng-kì-kì .
這回 實在 字運
海關 戒嚴 出來
二萬 沖公
監獄 處分
Tsit-huê si̍t-tsāi phái lī-ūn ,
Hái-kuan kài-giâm tshut-lâi sûn .
Ln̄g-bān tshiong-kong suah pún ,
Tio̍h khì kann-ga̍k tsiū tshú-hun .
按年 也是 可憐
老葱 湳滲來
開彩
布行 彼的 嵙鮘
Àn-ní iā-sī khónn-lîn tāi ,
Gún lāu-tshang ē lām-sám-lâi .
Kiò guá tio̍h ài hōng khai-tshái ,
Pòo-hâng hit-ê tuā khoo-tai .
因為 不肯
歸身 疼痛
三噹 食未 一噹
南花樓 野猫
In-uī m̄-khíng gún phah ,
Kui-sin thàng-thiànn tsia̍h buē ta ,
Sann-tǹg tsia̍h-bē tsi̍t-tǹg ,
Lâm-hua-lâu ê lāu iá-bâ .
布行 頭家 卜閣

不肯
小刀 共阮
Pòo-hâng thâu-ke beh-koh lâi ,
Kiò guá tio̍h ài ìn i khai ,
M̄-khíng kóng beh guá hāi ,
Beh īng sió-to kāgún thâi .
兩方 也是 運命
世間
看着 海水 波浪影
遠遠 有人 叫聲
Lióng-hong iā-sī phái ūn-miā ,
Sè-kan suah lōo thang kiânn ,
Khuànn-tio̍h hái-tsuí pho-lōng-iánn ,
Hn̄g-hn̄g ū-lâng teh kiò-siann .
平平 呆運
來去 閻君
若是 同意 這拵
月娘 真光 無雲
lán pînn-pînn phái-ūn ,
Sann tshuā lâi-khì kìnn giâm-kun ,
Nā-sī tông-ì thàn tsit-tsūn ,
Ge̍h-niû tsin-kng tshuí bô-hûn .
世間 離開
双人 甘愿 相隨
看破 世情 跳水
永遠 做堆
Beh kah sè-kan lâi lî-khui ,
Sang-lâng kam-gaūn pa̍k sann-suî ,
Khuànn-phuà sè-tsîng beh thiàu-tsuí ,
Íng-uán ē tit thang tsuè-tui .
二人 相向 面對面
運河
二个 永遠 做陣
不甘 放汝
Nn̄g-lâng sann-hiòng bīn-tuì-bīn ,
Beh thiàu ūn-hô tsin .
Nn̄g-ê íng-uán thang tsuè-tīn ,
M̄-kam pàng-lí guá ài lîn .
無論 省款 手牽手
想着 人生 自由
別人 希望 長壽
甘愿 投海 漂流
Bô-lūn siánn-kuánn tshiú-khan-tshiú ,
Siūnn-tio̍h lîn-sing put tsū-iû ,
Pa̍t-lâng hi-bāng ài tn̂g-siū ,
Kam-gaūn tâu-hái tsuí phiau-liû .
運河 波浪
一旦 萬事
前生 罪故 冤枉
無皇
Ūn-hô ê tsuí khí pho-lōng ,
It-tàn siông bān-sū khong ,
Tsiân-sing tsē-kòo uan-óng ,
tsîng lâi bû-hông .
看着 如葱葱
現時 瞑尾
世間 一切 甘愿
心肝 相同
Khuànn-tio̍h hái lâng lû-tsháng-tsháng ,
Hiān-sî mî-bé lóng lâng .
Sè-kan it-tshè kam-gaūn pàng ,
guá sim-kuann sinn sann-kâng .
世間 一切 看破
欣善 希花
褲帶 瓦瓦
死了 不即 相拖
Sè-kan it-tshè beh khuànn-phuà ,
beh him-siān lâng hi-hua ,
Tshiú the̍h khòo-tuà pa̍k uá-uá ,
Sí-liáu m̄-tsiah ē sann-thua .
褲帶 提來 大腿
死了 一堆
即未 一人 一位
二个 永遠 相隨
Khòo-tuà the̍h-lâi pa̍k tuā-thuí ,
Sí-liáu tsiah ē tsuè tsi̍t-tui ,
Tsiah-buē tsi̍t-lâng lâu tsi̍t-uī ,
Nn̄g-ê íng-uán thang sann-suî .
真情 戀愛
月老 推排
所在
不免 悲哀
guá tsin-tsîng ê luân-ài ,
Tsuè hūn gua̍t-nóo tshòo tshui-pâi ,
Kah kun tsāi kâng sóo-tsāi ,
M̄-bián muí li̍t teh pi-ai .
世間 做人 上好
金快 搭心

一聲 運河
Sè-kan tsuè-lâng lán siōng-hó ,
Kim-khuài teh kiò tah-sim ko ,
guá phō pàng hoo ,
Tsuí hiúnn tsi̍t-siann lo̍h ūn-hô .
公婆 靈聖
双人 枉死城
運河 奇案 有影
萬古 流傳 名聲
In tshù kong-pô lîng-siànn ,
Sang-lâng tshuā kàu Óng-sí-siânn ,
Ūn-hô kî-àn ū-iánn ,
Bān-kóo liû-thuân ū miâ-siann .
二个 運河
天光
官廳 分解
醫生
Nn̄g-ê thiàu lo̍h ūn-hô lāi ,
Tán kàu thinn-kng lâng tsiah tsai ,
Khì tshiánn kuann-thiann lâi hun-kái ,
I-sing kiám suà kai tâi .
大家 心肝 理解
英皆
認真 打拼 家內
幾歲 的知
Ta̍k-ke sim-kuann tio̍h lí-kái ,
sik sóo put ing-kai ,
Līn-tsin phah-phiànn kòo ka-lāi ,
Ke tsia̍h kuí-hè tsiah ē-tsai .
煞勸 少年 立志
知影 反悔
江山 某子 建致
不通 水流屍
Suà-khǹg siàu-liân tio̍h li̍p-tsì ,
Tsai-iánn huán-hué tio̍h khah ,
Kang-san bóo-kiánn tio̍h kiàn-tì ,
M̄-thang tsuè tsuí-lâu-si .
勸咱 社會 海海
看着 這款
未得 結局 利害
大家 主裁
Khǹg-lán siā-huē tio̍h hái-hái ,
Khuànn-tio̍h tsit-kuánn lín tio̍h tsai ,
Buē-tit kiat-kio̍k tsin lī-hāi ,
Ta̍k-ke tio̍h ài tàu tsú-tshâi .
是大 是小 參詳
若來 強制 可傷
大家 尊重
不通 為情 奸雄
Sī-tuā sī-suè ài tsham-siông ,
Nā-lâi kiông-tsè tio̍h khah-siong ,
Lâm ta̍k-ke tio̍h tsun-tiōng ,
M̄-thang uī-tsîng pìnn kan-hiông .
身軀 不通 錢樹
不通 束縛 自由
一款 做人 妖壽
害人 尾鰍
Sin-khu m̄-thang tsuè tsînn-tshiū ,
M̄-thang sok-pa̍k lâng tsū-iû ,
Tsi̍t-khuán tsuè-lâng tsin iáu-siū ,
Hāi-lâng ū thâu bé-liu .
配妻
男女 情殺 問題
做人 關係
拜託 官廳 提携
tāi tong lâm phuè-tshe ,
Lâm-lú tsîng-sat tuā būn-tê ,
Tsuè-lâng tsin tuā kuan-hē ,
Pài-thok kuann-thiann tàu thê-hê .
運河 奇案 斬止
列位 通知
世間 萬事 注意
代志 反悔
Ūn-hô kî-àn tsit tsām-tsí ,
lín lia̍t-uī koh thong-ti ,
Sè-kan bān-sū ài tsù-ì ,
Tāi-tsì kàu huán-hué .
運河 奇案 這斬
這抱 勸世歌
新興
現時 萬華
Ūn-hô kî-àn tsit-tsām suah ,
Tsit-phō tio̍h khǹg-sè-kua ,
Sìnn Tiunn Sin-hing tio̍h guá ,
Gún tshù hiān-sî tuà Bān-huâ .
中集