首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 邱罔舍新歌
編者 藍淑貞
出版社 藍淑貞
出版年 2010
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
唸歌
無欲 抾錢
唸歌 講古 時行
這擺 邱罔舍
Guá lâi liām-kua hōo lín thiann ,
Bô-beh khioh-tsînn bián tio̍h kiann ,
Liām-kua kóng-kóo tng sî-kiânn ,
Tsit-pái beh kóng Khu-Bòng-sià .
世間 萬百款
家賄
出世
十全 完滿
Sè-kan ê lâng bān-pah-khuán ,
Ū lâng ke-hué tsia̍h uân ,
Ū lâng tshut-sì tshù tsin sàn ,
lâng tsa̍p-tsn̂g kah uân-buán .
好歹 天註定
好歹 家己
若是 認真 拍拚
散凶 嘛會 好額
Miā ê hó-pháinn thinn-tsù-tiānn ,
Ūn ê hó-pháinn ka-tī tshiânn ,
Nā-sī jīn-tsin khíng phah-piànn ,
Sàn-hiong mā-ē pìnn hó-gia̍h
親像 月娘
若是 十五 嘛會
好額 謙卑
散凶 失志
Tshin-tshiūnn gue̍h-niû ū khi̍h ,
Nā-sī tsa̍p-gōo mā-ē înn ,
Lâng hó-gia̍h ài khiam-pi ,
Sàn-hiong ê mài sit-tsì .
若是 出世 富戶
惜福 照顧
毋通 懵懂 歹路
討債 前途
Nā-sī tshut-sì hù-hōo ,
Ē sioh-hok sio tsiàu-kòo ,
M̄-thang bóng-tóng kiânn pháinn-lōo ,
Tshit-thô thó-tsè gōo tsiân-tôo .
台南 故事
逐家 省思
無論 散凶 抑是
善事 名譽
Guá kóng Tâi-lâm tsi̍t kòo-sū ,
Beh hōo ta̍k-ke khì síng-su ,
Bô-lūn sàn-hiong iah-sī ,
Tio̍h tsò siān-sū thuân miâ-gū .
台南 邱罔舍
古早 毋知影
邱家 獨生囝
家財 萬貫 阿爹
Kóng tio̍h Tâi-lâm Khu-Bòng-sià ,
Kóo-tsá lâng m̄-tsai-iánn ,
I khu--ka to̍k-sing-kiánn ,
Ka-tsâi bān-kuàn i a-tia .
阿爹 財利
規日 閒閒 無代誌
四界 是非
創治
Khò i a-tia ū tsâi-lī ,
Kui-jit îng-îng bô-tāi-tsì ,
Sì-kè tshit-thô liá sī-hui ,
siūnn khang siūnn phāng kâng tshòng-tī .
罔舍 聰明 計智
創治 方法 百百奇
據在
鄉親 朋友 離離
Bòng-sià tshong-bîng ū kè-tì ,
Tshòng-tī hong-huat pah-pah-kî ,
Beh khàu beh tshiò kù-tsāi i ,
Hiong-tshin pîng-iú tsáu lī-lī .
名聲 通人知
台南 傳播 全台
共人 創治 歹代
規尾 總會 災害
I ê miâ-siann thong-lâng-tsai ,
Tâi-lâm thuân-pòo kàu tsuân-tâi ,
Kā-lâng tshòng-tī pháinn-tāi ,
Kui-bué tsóng-ē siū tsai-hāi .
五位 青盲 算命仙
樹跤 練仙
批評 罔舍 消遣
罔舍 經過 現現
Gōo-uī tshenn-mê sǹg-miā-sian ,
Tsē tshiū-kha bòng liān-sian ,
Phue-phîng Bòng-sià lâi siau-khián ,
Bòng-sià king-kuè thiann hiān-hiān .
罔舍 受氣 心內
創治 主裁
計智 人因
五位 算命的 笑咳咳
Bòng-sià siū-khì tsāi sim-lāi ,
Beh ka tshóng-tī ū tsú-tshâi ,
Siūnn kè-tì tshiánn in lâi ,
Gōo-uī sǹg-miā--ê tshiò-hai-hai .
啥人 算命 上界
重重 賞賜 錢銀
五位 青盲 爭論
兩派 乾坤
Siánn-lâng sǹg-miā siōng-kài tsún ,
Tāng-tāng siúnn-sù i tsînn-gûn ,
Gōo-uī tshenn-mê khí tsing-lūn ,
Hun tsò nn̄g-phài kóng khiân-khun .
一派 富貴相
家財 萬貫 代代昌
壽命 那像 萬代松
可比 天頂 太陽
Tsi̍t-phài kóng i hù-kuì-siòng ,
Ka-tsâi bān-kuàn tāi-tāi-tshiong ,
Siu-miā ná-tshiūnn bān-tāi-siông ,
Khó-pí thinn-tíng ê thài-iông .
一派 了尾囝
家財
親像 水底 月娘
千山 萬水 家己
Tsi̍t-phài kóng i liáu-bué-kiánn ,
Ka-tsâi sàn tsīn sim thiànn ,
Tshin-tshiūnn tsuí-té gue̍h-niû iánn ,
Tshian-sán bān-suí ka-tī kiânn .
青盲

罔舍 霧煞煞
箠仔 攑咧
Tshenn-mê kóng ū suà ,
thinn tu̍h tsenn suah ,
Bòng-sià thiann kah bū-sà-sà ,
Tshuê-á gia̍h--leh tio̍h ka phah .
彼个 氣掣掣
掠準 對方
兩派 冤家 交加
咒誓
Hoo phah hit-ê khì-tshua̍h-tshua̍h ,
Lia̍h-tsún tuì-hong i phah ,
Nn̄g-phài uan-ke khí kau-ka ,
Kha lâi tshiú khì kiam tsiù-tsuā .
罔舍 人因 相拍
心內 怨氣 一半
相拍 莫閣
錢銀 喙焦
Bòng-sià khuànn in leh sio-phah ,
Sim-lāi uàn-khì siau tsi̍t-puànn ,
Sio-phah ê mài-koh puann ,
Sàng lín tsînn-gîn tsia̍h tshuì-ta .
青盲 罔舍
恬恬 毋敢
錢銀 多謝
鼻仔 摸咧 離開
Tshenn-mê tsiah tsai Bòng-sià ,
Tiām-tiām m̄-kánn koh kóng siánn ,
Tshiú the̍h tsînn-gîn sueh to-siā ,
Phīnn-á bong--leh lī-khui tsia .
一位 朋友 寫字
罔舍 兄弟
台南 關廟里
對聯
Tsi̍t-uī pîng-iú ài siá-lī ,
kah i Bòng-sià hiann-tī ,
Tuà Tâi-lâm Kuan-biō-lí ,
Beh siá tuì-liân siūnn tio̍h i .
邱家 墨盤 貴氣
磨墨 幼膩 寫字
幾迣 借字
長工
Khu--ka ba̍k-puânn tsin kuì-khì ,
Buâ-ba̍k iù-lī siá-lī ,
To̍h siá kuí-tsuā ê tsioh-lī ,
Phài i tn̂g-kang sàng phue khì .
這位 長工 臭屁
無禮貌 毋捌字
主人 地位
親像 狐狸
Tsit-uī tn̂g-kang tsin tshàu-phuì ,
Bô-lé-māu koh m̄-ba̍t-lī ,
Khò i tsú-lâng ū tē-uī ,
Tshin-tshiūnn hôo-lî pn̄g hóo ui .
邱家 門埕
老邱 老邱 邱罔舍
大聲 細聲
厝邊頭尾
Lâi kàu Khu--ka ê mn̂g-tiânn ,
Lāu-Khu lāu-Khu Khu-Bòng-sià ,
Tuā-siann sè-siann kiò i miâ ,
Tshù-pi-thâu-bué lóng ū thiann .
罔舍 開門 一下
長工 門外
一時 風火 三丈半
決定 折磨
Bòng-sià khui-mn̂g tsi̍t-ē khuànn ,
Khuànn tio̍h tn̂g-kang khiā mn̂g-guā ,
Tsi̍t-sî hong-hué sann-tn̄g-puànn ,
Kuat-tīng beh lâi kai tsiat-buâ .
罔舍 就欲 創治
門口
代誌
怎樣 直呼 名字
Bòng-sià tio̍h-beh lâi tshòng-tī ,
Khiā tuà mn̂g-kháu guá mn̄g ,
lâi tshuē guá siánn tāi-tsì ,
Tsuánn-iūnn ti̍t-hoo guá miâ-lī ?
阮兜 老爺 交代
啥乜 毋知
老爺 批信
批信
Guán-tau lāu-iâ ū kau-tāi ,
Beh tsioh siánn-mi̍h guá m̄-tsai ,
Tuà ū lāu-iâ phue-sìn lâi ,
Khuànn tse phue-sìn tio̍h tsai .
罔舍 一下
知影 按怎
長工
法度 家己
Bòng-sià thiah pue tsi̍t-ē kuànn ,
Tsai-iánn án-tsuánn lâi kai buâ ,
Mn̄g i tn̂g-kang la̍t luā tuā ,
Kám ū huat-tōo ka-kī puann .
恁兜 老爺 真正
一粒 石頭
便所 內頭
家己
Lín-tau lāu-iâ tsin-tsiànn lāu ,
Beh tsioh tsi̍t-lia̍p tuā tsio̍h-thâu ,
Khǹg piān-sóo ê lāi-thâu ,
Ka-kī khì puann mài hiâm tshàu .
長工 便所 一下
尿缸 硩咧 按怎
石頭 因端
怎樣
Tn̂g-kang piān-sóo tsi̍t-ē khuànn ,
Jiō-kng teh--leh àn-tsuánn ,
Tsioh tse tsio̍h-thâu in-tuann ,
Koh tāng koh tshàu tsuánn-iūnn puann .
長工
明知 長工 毋捌字
罔舍
家己 文字
Tn̂g-kang giâu-gî lâi mn̄g i ,
Bîng-tsai tn̂g-kang m̄-bat-lī ,
Bòng-sià phue the̍h hōo i ,
Kiò i ka-kī khuànn bûn-lī
長工 確實 毋捌
路途 遙遠
若是 往回 費時
石頭 只好
Tn̂g-lang khah-si̍t m̄-ba̍t ,
Lōo-tôo iâu-uán phái mn̄g khí ,
Nā-sī óng-huê tsin huì-sî ,
Tsio̍h-thâu tsí-hóo lâi kng khí .
這粒 石頭 真正
三四十斤 輕鬆
台南 關廟 沿路
十外里路
Tsi̍t-lia̍p tsio̍h-thâu tsin-tsiànn tāng ,
Sann-sì-tsa̍p-kin khin-sang ,
Tâi-lâm Kuan-biō iân-lōo pàng ,
Tsa̍p-guā-lí-lōo hioh làng .
透早 出門 天暗
老爺 雙手
石頭 雙跤
憖頭 臭薟
Thàu-tsá tshut-mn̂g kàu thinn-àm ,
Lâu-iâ tán kah siang-tshiú lám ,
Khuànn tio̍h tsio̍h-thâu siang-kha tsàm ,
i giàn-thâu kiam tshàu-hiam .
罔舍 烏白
老爺
規身
規身 骨頭 強欲
i Bòng-sià oo-pe̍h tsuànn ,
Kóng lâu-iâ kiò guá puann ,
Hāi guá lâu kah kui-sin kuānn ,
Kui-sin kut-thâu kiông-beh suànn .
長工 作風
主人 威風
得罪 懵懂
敢是 開喙 烏白
Siunn i tn̂g-kang ê tsok-hong ,
Khò i tsú-lâng tián ui-hong ,
Tit-tsuē tio̍h lâng iáu bóng-tóng ,
Kám-sī khui-tshuì oo-pe̍h kóng .
長工 聽著 無辜
門口 規晡
開門 糊塗
才會 老邱 大聲
Tn̂g-kang thiann--tioh kiò bû-koo ,
Guá mn̂g-kháu huah kui-poo ,
lâng khui-mn̂g sim hôo-tôo ,
Tsiah-ē lāu-Khu tuā-siann hoo .
老爺 聽著
無禮 大聲
得罪 罔舍 無毋著
創治 大石
Lâu-iâ thiann--tioh khui siann tshiò ,
bô-lé tuā-siann kiò ,
Tit-tsuē Bòng-sià bô-m̄-tio̍h ,
Hōo i tshòng-tī puann tuā-tsio̍h .
老爺 轉踅
罔舍 失禮
長工 一下
一聲 失禮 犁犁
Lâu-iâ kiò i kín tńg-se̍h ,
Khì hiòng Bòng-sià huē sit-lé ,
Tn̂g-kang tsi̍t-ē lâi kàu ,
Tsi̍t-siann sit-lé thâu lê-lê .
罔舍 笑笑
墨盤 關廟
一路 無歇
日頭 已經 東爿
Bòng-sià tsē í bīn tshiò-tshiò ,
Tsioh i ba̍k-puânn huê Kuan-biō ,
Tsi̍t-lōo kín tsáu kha bô-hioh ,
Ji̍t-thâu í-king tang-pîng tsiò .
罔舍 創治 事項
大街 小巷
若是 毋捌
毋通
Bòng-sià tshòng-tī ê sū-hāng ,
Thuân phiàn tuā-ke kah sió-hāng ,
Nā-sī m̄-bat i ê lâng ,
Iáu hoo phiàn kah kiò m̄-thang .
罔舍 大路
批評
罔舍 運氣
遇著
Bòng-sià kiânn kuè tuā-lōo pinn ,
Thiann tio̍h lâng leh phue-phîng i ,
Kóng i Bòng-sià ūn-khì ,
Hōo guá gū--tio̍h tio̍h tsai .
罔舍 聽著 毋知
吊橋 這爿
樹跤 等待
歇困 納涼 自在
Bòng-sià thiann--tio̍h kik m̄-tsai ,
Kiânn kuè tiàu-kiô tsit-pîng lâi ,
Tsē tshiū-kha leh tán-thāi ,
Hioh-khùn nà-liâng tsin tsū-tsāi .
拄才
兩桶 水肥 雙頭擔
吊橋 這爿
罔舍 看著 向前
Tú-tsiah ê lâng kóng suah ,
Nn̄g-tháng tsuí-puî siang-thâu-tann ,
Beh óng tiàu-kiô tsit-pîng kiânn ,
Bòng-sià khuann--tio̍h hiòng-tsîng ngiâ .
鄉親 實在 辛苦
日頭 已經 半晡
幫助
兩人 合力 艱苦
Hiong-tshin si̍t-tsāi tsin sin-khóo ,
Ji̍t-thâu í-king kuè puànn-poo ,
Guá lâi tàu pang-tsōo ,
Nn̄g-lâng ha̍p-li̍k kan-khóo .
罔舍 褲跤
一桶 水肥 中央
兩人 合力 雙頭擔
吊橋
Bòng-sià kóng uân pi̍h khòo-kha ,
Tsi̍t-tháng tsuí-puî tiong-ng kuà ,
Nn̄g-lâng ha̍p-li̍k siang-thâu-tann ,
Kiânn kuè tiàu-kiô to̍h hòng .
罔舍 囥咧
一桶 彼頭
擔肥的 強欲
哀求 罔舍
Bòng-sià khǹg--leh to̍h beh tsáu ,
Iáu ū tsi̍t-tháng hit-thâu .
Tann-puî--ê khì kah kiōng-beh háu ,
Ai-kiû Bòng-sià tio̍h lâi tàu .
拄才 運氣
遇著 知死
邱罔舍 名字

Tú-tsiah kóng guá ūn-khì ,
Hōo gū--tio̍h to̍h tsai-sí ,
Khu-Bòng-sià guá miâ-jī ,
Kóng uân tshiūnn hong tsò i khì .
擔肥的 愣愣 樹跤
想真 家己
是非
受罪
Tann-puî--ê gāng-gāng tsē tshiū-kha ,
Siūnn-tsin ka-kī tsò tit tsha ,
Kóng lâng sī-hui lâi jiá ,
Tsiah ē siū-tsuē hōo lâng khia .
另外 一層 代誌
罔舍 散步
賣卵的
雙仁 毋免
Līng-guā tsi̍t-tsân ê tāi-tsì ,
Bòng-sià leh sàn-pōo ,
Thiann tio̍h bē-nn̄g--ê huah siann khí ,
siang-jîn m̄-bián tsînn .
罔舍 白賊
膨風 雙仁
買賣 老實 才是
創治
Bòng-sià hiâm i pe̍h-tsha̍t tshuì ,
Phòng-hong siang-jîn kāng lâng khi ,
Bé-bē láu-si̍t tsiah-sī ,
Koh siūnn beh lâi kai tshòng-tī .
罔舍 全部
厝宅
老闆
大廳 等一下
Bòng-sià kóng beh tsuân-pōo ,
Tshiánn i sàng lâi káu tshù-the̍h ,
Láu-pán phâng nn̄g lâi kàu ,
Tshiánn i tuā-thiann tán--tsi̍t-ē .
罔舍 假意 提錢
後埕
老闆 一時 注意
籃仔 雞卵 反落去
Bòng-sià ké-ì beh the̍h-tsînn ,
Āu-tiânn pàng káu lâi kai puī ,
Láu-pán tsi̍t-sî tsù-ì ,
Kui nâ--á ke-nn̄g píng--lo̍h-khì .
罔舍 趕緊 表示
照常 付錢
老闆 受氣
幾粒 偌濟
Bòng-sià kuánn-kín lâi piáu-sī ,
Nn̄g phuà tsiàu-siông lâi hù-tsînn ,
Tshiánn i láu-pán mài siū-khì ,
Nn̄g ū kuí-lia̍p luā-tsē tsînn ?
老闆 揞頭 一下
卵清 卵仁 一攤
雙仁 塗跤
老闆 毋知 按怎
Láu-pán ànn-thâu tsi̍t-ē khuànn ,
Nn̄g-tshing nn̄g-jîn tsò tsi̍t-thuann .
Khuànn siang-jîn thôo-kha ,
Láu-pán m̄-tsai beh àn-tsuánn .
罔舍 慢慢仔
兩粒 拍損
老闆
食虧 一半 毋敢
Bòng-sià kiò i bān-bān--á sǹg ,
Nn̄g-lia̍p tsi̍t sǹg phah-sńg ,
Láu-pán sim sng kha ā nńg ,
Tsia̍h-khui tsi̍t-puànn m̄-kánn mn̄g .
罔舍 創治 通人
不服
食飯 剃頭 坐轎
十二文錢 規套
Bòng-sià tshòng-tī thong-lâng ,
Ū lâng pu̍t-ho̍k i khó ,
Tsia̍h-pn̄g thì-thâu kah tsē-kiō ,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn tsò kui-thò .
若是 會當 規套
十二文錢 用著
腥臊 辦桌
罔舍 一聲
Nā-sī ē-tàng tsò kui-thò ,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn īng--tio̍h ,
Beh tshiánn tshenn-tshau lâi pān-toh ,
Bòng-sià tsi̍t-siann to̍h ìn .
罔舍
橐袋仔 內底 準備
麵店 好位
一碗 牛肉麵
Kóng uân bòng-sià tsiūnn ke khì ,
La̍k-tē--á lāi-té ū tsún-pi ,
Kiânn ji̍p mī-tiàm tshuē hó-uī ,
To̍h kiò tsi̍t-uánn gû-bah-mī .
罔舍
得欲 謹慎
兩隻 胡蠅
麵湯 內面
Bòng-sià tsia̍h kah tsha̍p-tsha̍p-tin ,
Tit-beh tsia̍h uân tsin kín-sīn ,
Gîm tshut nn̄g-tsiah hôo-sîn ,
Khǹg ji̍p mī-thng ê lāi-bīn .
大聲 胡蠅
強強 親像
老闆 相信
白食 錢銀
Tuā-siann huah kóng ū hôo-sîn ,
Kiông-kiông beh thòo tshin-tshiūnn tsin ,
Láu-pán kiann tsè suah siong-sìn ,
Hōo i pe̍h-tsia̍h bián tsînn-gîn .
罔舍 得意 離開
繼續 閣再 剃頭
師父
喙鬚
Bòng-sià tik-ì lī-khui āu ,
Kè-sio̍k koh-tsài khì thì-thâu ,
Sai-hū i thâu thì liáu ,
Mn̄g i tshuì-tshiu kám beh khau ?

目睭 瞌瞌 激外外
喙鬚 拄才 一半
目睭 褫開 氣掣掣
khau beh lâu leh khuànn ,
Ba̍k-tsiu kheh-kheh kik-guā-guā ,
Tshuì-tshiu tú-tsiah khau tsi̍t-puànn ,
Ba̍k-tsiu thí-khui khì-tshua̍h-tshua̍h .
喙鬚 幾啊年
烏白
補轉去
存辦 拍官司
Tshuì-tshiu lâu lo̍h kuí-ā-nî ,
ē guá tshuì-tshiu thì ,
ài i póo--tńg-khì ,
tshûn-pān phah-kuann-si .
喙鬚 吩咐
這馬 反僥 袂赴
一半 補救
只有 繼續 躊躇
Beh khau tshuì-tshiu huan-hù ,
Tsit-má huán-hiau bē-hù ,
Khau tshun tsi̍t-puànn póo-kiù ,
Tsí-ū kè-sio̍k mài tiû-tû .

袂曉 怪我
今仔日 造化
計較
Guá kóng beh lâu leh khuànn ,
Bē-hiáu thiann koh kuài--guá ,
Kin-á-ji̍t sǹg ê tsō-huà ,
beh kè-kàu kàu tsia suah .
師父 感覺
行禮 失禮
今仔日 剃頭
點心 啉茶
Sai-hū kám-kak khah ,
Kiânn-lé koh kiam huē sit-lé ,
Kin-á-ji̍t thì-thâu tsînn bián the̍h ,
Tshiánn i tiám-sim koh lim-tê .
喙鬚
喙鬚
師父
轎內 礙虐
Tshuì-tshiu khau liáu kiànn tsiò ,
Bīn tshuì-tshiu lâng ē tshiò ,
Kiò i sai-hū ài tshiànn kiō ,
Tsē kiō-lāi ngāi-gio̍h .
扛的 門跤口
罔舍 故意 車糞斗

扛轎的 一下
Kiō kng--ê lâi kàu mn̂g-kha-kháu ,
Bòng-sià kòo-ì tshia-pùn-táu ,
Pua̍h tshut kiō guā ko̍k tio̍h thâu ,
Kng-kiō--ê kiann tsi̍t-ē khí kha tsáu .
食飯 剃頭 坐轎
十二文錢 減少
罔舍 得意 微微笑
一桌 酒菜
Tsia̍h-pn̄g thì-thâu kah tsē-kiō ,
Tsa̍p-jī-bûn-tsînn kiám-tsió ,
Bòng-sià tik-ì bî-bî-tshiò ,
Tsi̍t-toh tsiú-tshài tsia̍h ē tio̍h .
罔舍 一生 樂暢
毋捌
家財 專長
家己 不良
Bòng-sià it-sing tsin lo̍k-thiòng ,
M̄-bat lông kah kang siong ,
Ka-tsâi sàn tsīn tsuan-tióng ,
Tsiah siūnn ka-kī tsin put-liông .
雖然 創治 一世
感覺 人生 意義
心內 空虛
活落去
Sui-jiân tshòng-tī lâng tsi̍t-sì ,
Kám-kak jîn-sing ì-gī ,
Sim-lāi lâi khang-hi ,
Suah siūnn beh ua̍h--lo̍h-khì .
身邊 百兩銀
錢銀 有時
不如 鄉親
啥人 謹慎
Sin-pinn iáu tshun pah-niú-gîn ,
Tsînn-gîn īng ū-sî tsīn ,
Put-jû sàng hōo i hiong-tshin ,
Beh sàng siánn-lâng ài kín-sīn .
罔舍 主意
雄雄 河邊

創治
Bòng-sià siūnn tio̍h tsú-ì ,
Hiông-hiông kiânn hiòng hô-pinn khì ,
Kìnn tio̍h lâng lâi to̍h mn̄g i ,
Tsia ê lóng bat hoo tshòng-tī .
罔舍
佗位
客氣
目睭 閃開
Bòng-sià khui tshuì lâi mn̄g khí ,
kám tsai guá tò-uī khì ?
Ū lâng tsin kiann kheh-khì ,
Ba̍k-tsiu iánn tsè toh siám-khui .
毋敢 惹伊
走離離
雖然 創治
錢銀 無捨施
Ū lâng m̄-kánn koh jiá--i ,
Khuànn tio̍h i lâi tsáu-lī-lī ,
Sui-jiân pat hōo i tshòng-tī ,
The̍h i tsînn-gîn bô-siá-sì .
人緣 竟然 遮爾 禾黑
罔舍 悲哀
遠遠 阿婆
雙手 捾水 khuainn5-khuainn5
Lâng-iân kìng-jiân tsiah-nī bái ,
Bòng-sià siūnn pi-ai ,
Hn̄g-hn̄g khuànn tio̍h a-pô lâi ,
Siang-tshiú kuānn-tsuí tāng khuâinn-khuâinn .
日頭 已經 落山
阿婆 規身汗
厝裡 茶湯 猶未
三步 兩步
Ji̍t-thâu í-king beh lo̍h-suann ,
A-pô lâu kah kui-sin-kuānn ,
Tshù--lìn tê-thng iáu-buē tsuann ,
Sann-pōo piànn tsò nn̄g-pōo kiânn .
阿婆 阿婆 問你
佗位
臆著
絕對 食虧
A-pô a-pô guá mn̄g--lí ,
kám tsai guá khì tò-uī ?
ioh--tio̍h hōo tsînn ,
Tsua̍t-tuì hōo tsia̍h-khui .
阿婆 趕緊 轉去
受氣
佗位
趕緊 閃開
A-pô kuánn-kín beh tńg--khì ,
Hōo i mn̄g ka̍h tńg siū-khì ,
Kuán beh khì tò-uī ,
Tsiánn kuánn-kín lâi siám--khui .
罔舍 聽著 歡喜
臆著 心意
一百兩銀
原諒 過去
Bòng-sià thiann--tio̍h tsin huann-hí ,
Hōo ioh-tio̍h guá sim-ì ,
Tsi̍t-pah-niú-gîn sàng hōo ,
Tshiánn guân-liōng guá kuè-khì .
罔舍 斡咧
河邊
溪水 滾滾 哀悲
白雲 無情 自由
Bòng-sià uat--leh tsò i khì ,
Kiânn kàu hô-pinn thiàu lo̍h tsuí ,
Khe-tsuí kún-kún khàu ai-pi ,
Pe̍h-hûn bô-tsîng tsū-iû khì .
罔舍 做事 可恨
蹧躂 鄉親 分寸
足屯
鄉親 無辜 吞忍
Bòng-sià tsò-sū tsin khó-hūn ,
Tsau-that hiong-tshin hun-tshùn ,
Khò i ū tsînn lâng thún ,
Hiong-tshin bû-koo lâi thun-lún .
做人 是非 清楚
親情 緣份 珍惜
鄉親 朋友 攏是
創治 毋好
Tsò-lâng sī-hui hun tshing-tshó .
Tshin-tsiânn iân-hūn ài tin-sioh ,
Hiong-tshin pîng-iú lóng-sī ,
Tshòng-tī lâng tsin m̄-hó .
世間 一切 眠夢
造業 行善 隨在
萬物 疼痛
規尾 好歹 家己
Sè-kan i̍t-tshè bîn-bāng ,
Tsō-gia̍p hîng-siān suî-tsāi lâng ,
Bān-bu̍t lóng tio̍h ài thiànn-thàng ,
Kui-bué hó-phái ka-kī phâng .
千年 土地 八百
世間 錢財 暫時
造福 分享
感謝 天地 賞賜
Tshing-nî thóo-tē peh-pah tsú ,
Sè-kan tsînn-tsâi tsiām-sî ū ,
Tsō-hok hun-hiáng tsiah ē ,
Kám-siā thinn-tē ê siúnn-sù .
罔舍 創治 代誌
托拉庫
後擺 歌詩
才閣 繼續
Bòng-sià tshòng-tī ê tāi-tsì ,
Tsi̍t thoo-la-khuh kóng ,
Āu-pái koh liām kua-si ,
Tsiah-koh kè-sio̍k lâi kóng khí .
罔舍 故事
若是 閣再
網站 內底
毋但
Bòng-sià kòo-sū kóng kàu tsia ,
Nā-sī siūnn beh koh-tsài thiann ,
Bāng-tsām lāi-té lóng ū siá ,
M̄-nā ū siann koh ū iánn .
台語 漸漸 失傳
台灣人 心肝 規丸
真正 台灣
台語 一層
Tâi-gí tsiām-tsiām lâi sit-thuân ,
Tâi-uân-lâng sim-kuann kiat kui-uân ,
Lán tsin-tsiànn ài Tâi-uân ,
O̍h tâi-gí thâu tsi̍t-tsân .
講甲 台灣 文學館
整理 歌仔冊 周全
網站 景觀
逐家 宣傳
Kok-li̍p Tâi-uân Bûn-ha̍k-kuán ,
Tsíng-lí Kua-á-tsheh kài tsiu-tsuân ,
Koh siat bāng-tsām kíng-kuan ,
Kìng tshiánn ta̍k-ke tàu suan-thuân .