首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新歌林投姉
編者 陳春榮
出版社 興新出版社
出版年 1955年
篇名 第六集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
這本 尾集 閣再
粗皮蹺仔
一愧 三万外
救星
Tsit-pún bér-tsi̍p koh-tsài suà ,
Tshoo-phuê-khiau-á kiáu koh pua̍h ,
Tsi̍t-khuì iânn ū sann-bān-guā ,
tio̍h kiù-tshinn tsiah ē ua̍h .
十外日前
吩咐 一塊 石碑
三字 林投姉
叩謝
Tsa̍p-guā-li̍t-tsîng biō tio̍h khí ,
Huan-hù tsi̍t-tèr ê tsio̍h-pi ,
Tio̍h phah sann-lī Nâ-tâu-tsí ,
Tshiánn lâi puann khiò-siā i .
粗皮蹺仔
五路 宣傳
林投姉仔 有影
指點 路逕
Tshoo-phuê-khiau-á kiáu tuā iânn ,
Ngóo-lōo suan-thuân serh hōng thiann ,
Nâ-tâu-tsí-á ū-iánn siànn ,
Tsí-tiám lōo-kìng guá kiânn .
宣傳 案內

查某 尫婿
乾埔 偏財
Tsin gâu suan-thuân kāng àn-nāi ,
Khah hn̄g ê lâng too ū lâi ,
Tsa-bóo kiû berh ang-sài ,
Ta-poo tsuan kiû phian-tsâi .
查某 醜四
嫁尫
財利
發達 當時
Tsa-bóo ū ê tsiànn khiap-sì ,
Lâi kè-ang ū lâng ti̍h ,
Ū lâng lâi pok kiû tsâi-lī ,
sìn huat-ta̍t ni tng-sî .
夫妻 不和
藝旦 愛人
不時 男女 大武陣
有求必應 萬民
Hu-tshue put-hô kiû tio̍h tshin ,
Gē-tuànn tio̍h ū ài-lîn ,
Put-sî lâm-lír tuā-bú-tīn ,
Iú-kiû-pit-ìng tsōo bān-bîn .
林投姉仔 果然
鉢繳 則時
菜店 頭家 呼請
查某 逐暗 契兄
Nâ-tâu-tsí-á kóo-liân siànn ,
pua̍h-kiáu tsik-sî iânn ,
Tshài-tiàm thâu-ke hoo-tshiánn ,
Tsa-bóo ta̍k-àm ū khueh-hiann .
粗工
無子 得確
廟後 青草 醫病
香灼 路邊
Tshoo-kang tio̍h thàn ū tsînn ,
Bô-kiánn lâi kiû tik-khak sinn ,
Biō-āu tshinn-tsháu thìng i-pīnn ,
Buē kim hiunn-tsik kui lōo-pinn .
病人 青草
藥仔錢 紅包
金斗
真正 無空頭
Pīnn-lâng tsuan lâi kiû tshinn-tsháu ,
Síng io̍h-á-tsînn bián âng-pau .
Berh lâi sing serh Tsiu Kim-táu ,
Pìnn khìr tsin-tsiànn bô-khang-thâu .
金斗 失運 無錢
台灣
喜款 這款
船租
Kim-táu sit-ūn bô-tsînn tsuán ,
Thiann lâng terh hán kèr Tâi-uân ,
Lâng lâi hí-khuán lán tsit-khuán ,
Thàn ū tsûn-tsoo tio̍h berh suan .
孤不而終 相命
所費
逐日 出門 打拼
下鬪 府城
Koo-put-lī-tsiong o̍h siòng-miā ,
ū sóo-huì tio̍h berh kiânn ,
Ta̍k-li̍t tshut-bn̂g tsin phah-piànn ,
Ē-tàu siūnn berh tshut Hú-siânn .
門|門| 北門口
簡的 則時 報頭
烏雲
宿 上兜
Tú-tú kiânn tshut Pak-bn̂g-kháu ,
Kán-ē tsik-sî khí pò-thâu ,
Oo-hûn khí hōo ē kàu ,
lâi tann berh hioh siâng-tau ?
看見 路邊 一宮
宿困
無滾笑
香灼
Khuànn-kìnn lōo-pinn tsi̍t-king biō ,
Tuà tsia hioh-khùn tsóng khah tio̍h ,
hōo kàu bô-kún-tshiò ,
Bué kuá hiunn-tsik suà lâi sio .
香灼 參拜
拜好 門|千
宿 真害
今年 簡的 怕財
Hiunn-tsik tiám to̍h tio̍h tsham-pài ,
Pài-hó tú-tshian hōo terh lâi ,
tsia thang hioh tio̍h tsin-hāi ,
Kin-nî kán-ē tsiah phànn-tsâi .
坐在 大石枋
半醒 半困 茫茫
一拵 冷風 大港
一个 婦人人
Tuà tsia tsēr-tsāi tuā-tsio̍h-pang ,
Puànn-tshínn puànn-khùn lâng bâng-bâng ,
Tsi̍t-tsūn líng-hong tsiok tuā-káng ,
Khuànn tio̍h tsi̍t-ê hū-lîn-lâng .
一位 中年 婦女
倒位 住居
什麼
胎詞
Tsit-uī tiong-liân ê hū-lír ,
Tuà tīr tò-uī terh tsū-kir ,
Berh tuì guá serh siánn-mi4 sīr ,
Tsuè ē kàu ther-sîr .
無廣 知影
冤枉
現時 相命
的得 絕對
Bô-kóng berh ē tsai-iánn ,
Ū siánn uan-óng serh guá thiann ,
Hiān-sî guá terh kâng siòng-miā ,
Tuè ē-tit kàu tsua̍t-tuì kiânn .
目屎
都是 因為 阿司
真正 可憐代
過手 無來
Khuànn i kóng kah lâu ba̍k-sái ,
Too-sī in-iū Tsiu A-sai ,
Thiann tio̍h tsin-tsiànn khónn-lîn-tāi ,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú suah bô-lâi .
無閣 台灣
徒頭到尾 一番
家破人亡 不願
報冤
Tsi̍t khìr bô-koh kàu Tâi-uân ,
Tsn̂g-thâu-kàu-bér serh tsi̍t-huan ,
Ka-phòo-lîn-bông tsiànn m̄-guān ,
Kiò guá tshuā lír khìr pò-uan .
厝邊
二三年
過水 懊得 尋見

Tsai i tuà tīr gún tshù-pinn ,
Tīr tsia tán guá ln̄g-sann-nî ,
Kèr-tsuí oh-tit thang tshēr-kìnn ,
Tsai i bóo tshuā kiánn sinn .
那是 一个 阿司
不仁 不義 貪財
臺灣
快趁
Nā-sī tsit-ê Tsiu A-sai ,
Put-lîn put-gī kah tham-tsâi ,
Guá lâi Tâi-uân hōo i hāi ,
Tsînn tsiànn khuài-thàn kiò guá lâi .
這款
殺殺 臺灣
相命 那有
後日 伸冤
Thiann i tuì guá kóng tsit-khuán ,
Guá tsiah sat-sat kèr Tâi-uân ,
Siòng-miā nā-ū siánn thang tsuán ,
Āu-li̍t tsiah thuè lír sin-uan .
梭手
好嘴 直直 哀求
過省 真正 根究
報仇
Guá kóng ū thàn tio̍h so-tshiú ,
Hó-tshuì ti̍t-ti̍t terh ai-kiû ,
Kèr-síng tsin-tsiànn oh kun-kiù ,
Kiò guá tshuā i khìr pò-siû .

在得 故鄉
使用
這層 第乙 可傷
Lír koh im guá iông ,
Tsāi-tit tshuā kàu gún kòo-hiong ,
Tsînn huah tsuē thang sír-iōng ,
Tsit-tsân tuē-it tuā khónn-siong .
一个 香火
生時 日月
安年
插翅 難得
Khìr tsuè tsi̍t-ê âng hiunn-hér ,
Siá guá sinn-sî kah li̍t-ge̍rh ,
An-ni guá tio̍h ē kàu tèr ,
Tshah-si̍t i lân-tit per .
香火 名字
雨傘 一枝
林投姉
到位
Hiunn-hér siá guá ê miâ-lī ,
Hōo-suànn tio̍h suà tshuân tsi̍t-ki ,
Tsiūnn lo̍h tsiah kiò Nâ-tâu-tsí ,
Kàu-uī guá ē khìr tshēr i .
香火 雨傘
不通
船租 掛碍
明日 出門 西
Hiunn-hér kai khǹg hōo-suànn lāi ,
M̄-thang luān giân hōo lâng tsai ,
tsûn-tsoo bián kuà-gāi ,
Bîn-li̍t tshut-bn̂g kiânn tuì sai .
無錢 開用
明天 西平
四元 止定
明明明
Bián kiann bô-tsînn thang khai-īng ,
Bîn-thian lír tsiah tuì sai-pîng ,
Lâng siòng sì-khoo kai tsí-tīng ,
lír tuān kah bîng-bîng-bîng .
那是 相命

頭个 有影
一日 起行
Nā-sī ū lâng kiò siòng-miā ,
Guá ē thau serh hōo lír thiann ,
Thâu-ê siòng liáu ū-iánn ,
Tsi̍t-li̍t lán tio̍h thang khí-kiânn .
金斗 引担 林投姉
不敢 延遲
西平 有利

Kim-táu ìn-tàm Nâ-tâu-tsí ,
hōo m̄-kánn koh iân-tî ,
Kînn tuì sai-pîng tsin iú-lī ,
Siòng liáu ū tsún i i .
先生 一的
八元銀
一生 好呆運
多小 子孫
Sian-sinn siòng liáu tsi̍t-ē tsún ,
Ū lâng thue̍h kah pueh-khoo-gûn ,
Tsai kah it-sing hó-phái-ūn ,
Tuān lâng tsuē-tsió ê kiánn-sun .
林投姉仔 身邊
援助 真多
通人 扁扁
真準 先生
Nâ-tâu-tsí-á tīr sin-pinn ,
Uān-tsōo i thàn tsin-tsuē tsînn ,
Tuān tio̍h thong-lâng tshuì pínn-pínn ,
Siòng khìr tsin-tsún ê sian-sinn .
林投姉仔 援助
佰外元
拋妻離子 艱苦
煩惱 船租
Nâ-tâu-tsí-á lâi uān-tsōo ,
Tsiah ū thang thàn pah-guā-khoo ,
Phau-tshē-lî-tsír tsin kan-khóo ,
Tann bián huân-ló tsûn-tsoo .
香火 準備
下埔 門|千 船期
燒香 呼請 林投姉
肩頭 雨傘 一枝
Hiunn-hér guá ū sing tsún-pī ,
Ē-poo tú-tshian ū tsûn-kî ,
Sio-hiunn hoo-tshiánn Nâ-tâu-tsí ,
King-thâu hoo-suànn gia̍h tsi̍t-ki .
金斗 燒香 呼請
林投姉仔
到位 門|好 奢錠
聽着 船頂
Kim-táu sio-hiunn kín hoo-tshiánn ,
Nâ-tâu-tsí-á tèr guá kiânn ,
Kàu-uī tú-hó terh tshia-tiānn ,
Thiann-tio̍h tsûn-tíng ê siann .
安穩
林投姉仔 落船
輕聲 細說 安頓
渡汝 冤魂
Tann ē tio̍h khah an-ún ,
Nâ-tâu-tsí-á kín lo̍h-tsûn ,
Khin-siann suè-serh kai an-tùn ,
berh tōo-lír ê uan-hûn .
落船
雨傘 做堆
流水
船租
Lo̍h-tsûn kín tshēr khùn ê ,
Hōo-suànn gia̍h lâi tsuè-tui ,
hong íng lâu-tsuí ,
Tsûn-tsoo siu liáu tsûn suà khui .
默風 平泳
真緊 駛過 澎湖溝
廈門 跨腳 出口
流水 汕頭
Bi̍k-hong pînn-íng tsûn gâu tsáu ,
Tsin-kín sái-kèr Phînn-ôo-kau ,
Ē-bn̂g kua-kha tsài tshut-kháu ,
Koh tsit lâu-tsuí kàu Suànn-thâu .
廈門 一工
到位 奢錠 落帆
林投姉仔 入港
冤仇人
Ē-bn̂g lâi tsia bián tsi̍t-kang ,
Kàu-uī tshia-tiānn suà lo̍h-pâng ,
Nâ-tâu-tsí-á tsûn li̍p-káng ,
Tshuā lír lâi tshēr uan-siû-lâng .
到位 奢錠 瓦岸
林投姉仔 阿招觀
不通 失散
靈魂 上山
Kàu-uī tshia-tiānn tsûn uá-huānn ,
Nâ-tâu-tsí-á A-tsio-kuann ,
Lír m̄-thang kiânn sit-suànn ,
Lîng-hûn tio̍h tèr guá tsiūnn-suann .
阿司 不是 城內
西
鄉社 郊界
林投姉仔
A-sai m̄-sī tuà siânn-lāi ,
Lír tio̍h tèr guá ua̍t tuì sai ,
I tuà Hiong-siā ê kau-kài ,
Nâ-tâu-tsí-á tuì tsia lâi .
林投姉仔
這宮 新厝 白灰
阿司 着是 這塊
今日 因子 滿月
Nâ-tâu-tsí-á thiann guá serh ,
Tsit-king sin-tshù buat pe̍h-her ,
A-sai tio̍h-sī tuà tsit-tèr ,
Kin-li̍t in-kiánn tsuè muá-ge̍rh .
門神 戶位 不肯
阿招 三年前
閻羅天子 命令
冤仇 不明
Bn̂g-sîn hōo-uì tòng m̄-khíng ,
A-tsio tsiah kóng sann-nî-tsîng ,
Giâm-lô-thian-tsír ū bīng-līng ,
Uan-siû tsin tshim terh put-bîng .
門神 戶位
文憑 不敢
冤仇
阿司
Bn̂g-sîn hōo-uī lín khuànn bāi ,
bûn-pîn m̄-kánn lâi ,
Kah guá uan-siû khah tshim hái ,
Berh lâi ua̍h lia̍h Tsiu A-sai .
文憑 上勢
主人 全家
冤冤 商報 規例
對頭 平平 四个
Bûn-pîn kai khuànn khah siông-sè ,
Berh lia̍h tsú-lâng in tsuân-ke ,
Uan-uan siong-pò tsiàu kui-lē ,
Tuì-thâu pînn-pînn sì-ê .
門神 戶位 允準
閻羅天子 詔文
阿司 真真 惡棍
八兩 半斤
Bn̂g-sîn hōo-uī tsiah ún-tsún ,
Giâm-lô-thian-tsír ū tsiàu-bûn ,
A-sai tsin-tsin tuā ok-kùn ,
Pueh-niú tio̍h hîng lâng puànn-kun .
金斗 走圭 大廳內
仔同 阿司
今日 好代
不知
Kim-táu hua̍h li̍p tuā-thiann-lāi ,
Tio̍h kiò a-tông Tsiu A-sai ,
Kin-li̍t lír ū siánn hó-tāi ,
Guá tsiah kàu tshù tsuân m̄-tsai .
阿司 看着 歡喜
門| 返來 無疑
小子 滿月 日子
食酒 談論 當時
A-sai khuànn--tio̍h tsiok huann-hí ,
Lír tńg--lâi tsin bô-gî ,
Suè-kiánn muá-ge̍rh ê li̍t-tsí ,
Tsia̍h-tsiú tâm-lūn tsá tong-sî .
一位 海外 女客
發達 頭家
賀禮
好命 二个
Tsi̍t-uī hái-guā ê lír-kheh ,
Tsai lír huat-ta̍t tsuè thâu-ke ,
I lâi berh lír hō-lé ,
Hó-miā kiánn ū sinn ln̄g-ê .
阿司 同的
滿月
入來
歸身 鷄母皮
A-sai thiann in tông--ê serh ,
Lâng berh guá tsuè muá-ge̍rh ,
Tshuì kóng tshiánn i li̍p-lâi tsēr ,
Kui-sin tsâu tshàng kue-bú-phêr .
阿司 野未
看着
知影 仇人 算賬
着惊 翻身 籠僚
A-sai kóng iá-bēr liáu ,
Khuànn-tio̍h kha too khiā buē tiâu ,
Tsai-iánn siû-lîn berh sǹg-siàu ,
Tio̍h-kiann huan-sin tio̍h làng-liâu .
籠僚 允凍
阿招 喜平 包過來
歸面 雄蓋蓋
伸手 阿司
kín làng-liâu ún-tàng hāi ,
A-tsio hí-pîng pau--kèr-lâi ,
Khuànn i kui-bīn hiông-kài-kài ,
Tshun-tshiú berh thua Tsiu A-sai .
知影 阿招 了後
衫褲 穿 即年
頭毛 尻脊後
嘴舌 心肝頭
Tsai-iánn A-tsio liáu-āu ,
Sann-khòo tshing kah tsiah--nî tsau ,
Thâu-bn̂g sàm kah kha-tsiah-āu ,
Tshuì-tsi̍h tin kàu sim-kuann-thâu .
看着 這款 惡面
三魂 七魄
据在 袂曉
雄雄 加忌 精神
Khuànn-tio̍h tsit-khuán ê ok-bīn ,
Sam-hûn tshit-phik tsāi sin ,
Kìr-tsāi lâng bn̄g buē-hiáu ìn ,
Hiông-hiông ka-kī koh tsing-sîn .
醒來 加忌 嘴胚
眾人 看覓
出嘴 真多
臺灣 早當初
Tshínn--lâi ka-kī siàn tshuì-phué ,
Tsìng-lâng khuànn-bāi tsiah thong huê ,
Tshut-tshuì luān liām kóng tsin-tsuē ,
Serh khí Tâi-uân tsá-tng-tshue .
大家 入耳
名節
家破人亡
不通 安年生
Tāi-ke lín tio̍h thiann li̍p-ní ,
Phuà lâng miâ-tsiat kuái lâng tsînn ,
Ka-phòo-lîn-bông ba̍k tsi̍t ni̍h ,
M̄-thang o̍h guá an-ni-sinn .
家破人亡
不通 親象 阿司
逍遙 自因
陰府
Ka-phòo-lîn-bông guá hāi ,
M̄-thang tshin-tshiūnn Tsiu A-sai ,
Tsuè guá siau-iâu terh tsīr-tsāi ,
Im-hú tsún tsiah ū lâi .
全家 生命
過手
返來 娶某 生子
歸家 大廳
Hāi lâng tsuân-ke sìnn-miā ,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú tsuè guá kiânn ,
Tńg--lâi tshuā-bóo koh sinn-kiánn ,
Kui-ke tio̍h tsāi tuā-thiann .
陳厝 四个
歸家
了後 趕氏頁氏頁
灶腳 菜刀 一枝
Tân--tshù sì-ê guá ,
Kui-ke tio̍h lâi pêr i ,
kóng liáu-āu kuánn-tshi̍h-tshi̍h ,
Tsàu-kha tshài-to gia̍h tsi̍t-ki .
因某
阿司 目周
賤人 爽快 安年好
生命 應該
In-bóo lâi berh tshiúnn to ,
A-sai ba̍k-tsiu tsâu huán ,
Tsiān-lîn sóng-khuài an-ni-hó ,
Sìnn-miā lír ìng-kai .
起手 肩胛
身屍 塗腳
人客 歸宮 如教教
大子 阿爸
Khí-tshiú to lo̍h kàu king-kah ,
Sin-si suah tsāi thôo-kha ,
Lâng-khah kui-king lîr-kà-kà ,
Tuā-kiánn háu berh tshēr a-pà .
阿司
大子 二歲
小子 棉被內
出世 投胎
lâng kánn khìr tòng A-sai ,
Tuā-kiánn ln̄g-hèr sàu thâi ,
Suè-kiánn tīr mî-phuē-lāi ,
Tshoo tsiah tshut-sì lâi tâu-thai .
囝仔 不知
因爹 刣頭
人客 相爭
阿司 咽喉
Gín-á bōng sái m̄-tsai tshàu ,
hōo in-tia lâi thâi-thâu ,
Lâng-kheh kiann kah sann-tsinn tsáu ,
A-sai iōng tshiú iah nâ-âu .
手骨 直直哺
頭面 身軀
通人 走無路
歸埔
Tshiú-kut thua terh ti̍t-ti̍t-pōo ,
Thâu-bīn sin-khu hui̍h luān kôo ,
Thong-lâng kiann kah tsáu-bô-lōo ,
Kuī terh luān liām kóng kui-poo .
歡喜 塗豆
嘴角
了後
拾惡 過頭
Huann-hí khah tsia̍h thôo-tāu ,
pōo tshuì-kak hui̍h lâu ,
serh liáu-āu tshiò huán khàu ,
Kong i si̍p-ok tuè kèr-thâu .
了後
僥負 阿招
全家 滅亡 可惜
不着
serh liáu-āu koh tńg tshiò ,
Kóng i hiau-hū A-tsio ,
Tsuân-ke bia̍t-bông khónn-sioh ,
Lâng tsiah buē khìr tsuè m̄-tio̍h .
幾嘴
塗腳 開開
牙皂 喘愧
因某 一堆
Kóng liáu koh thòo kuì-tshuì hui̍h ,
tsāi thôo-kha tshuì khui-khui ,
Gê-tsô ân buē tshuán-khuì ,
kah in-bóo tsuè tsi̍t-tui .
金斗 飛蜂
林投姉仔 恩人
後來
一棟 好空
Kim-táu tsáu kah per-phang ,
Nâ-tâu-tsí-á ê in-lâng ,
Āu--lâi koh thok i ê bāng ,
i tsi̍t-tòng tsiànn hó-khang .
尾集 扠擺
不通 貪淫
利害
謨範 阿司
Bér-tsi̍p pian kah tsia tshé-pái ,
M̄-thang tham-îm phiàn lâng tsâi ,
Hiān tsuè hiān tsin lī-hāi ,
Kai khuànn bôo-huān Tsiu A-sai .
阿司 謨範
幾年 逕過 報免
不通 親像 這款
萬古 仟秋 流傳
A-sai hōo lâng tsuè bôo-huān ,
Kuí-nî king-kèr tio̍h pò-uan ,
M̄-thang tshin-tshiūnn i tsit-khuán ,
Bān-kóo tshian-tshiu hōng liû-thaûn .
會社 通通 人類
僥險
多蕊
到鏨 放開
Siā-huē thong-thong lîn-luī ,
Hiau-hiám ê tsînn tsia̍h buē puî ,
Hue ē phang bián tsuē-luí ,
Kua tsuè kàu-tsām berh pàng-khui .
第五集