首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新歌林投姉
編者 陳春榮
出版社 興新出版社
出版年 1955年
篇名 第五集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
這本 第四
阿招 小子 青枝
不幸 丈夫 早死
晟池
Tsit-pún berh lâi suà tuē-sì ,
A-tsio suè-kiánn miâ Tshing-ki ,
Put-hīng tiōng-hu lâi tsá-sí ,
Kiánn pàng hōo i terh tshiânn-tî .
恰早 船頭行
正好 過日
那卜 府城 安平港
老幼
Khah-tsá terh khui tsûn-thâu-hâng ,
Tsiànn-hó kèr-li̍t tsin ū khang ,
Nā-berh Hú-siânn An-pîng-káng ,
Ló-iù too pat i ê lâng .
做人 真正 民望
逐个 明通
阿司 扇動
即的 家破
Tsuè-lâng tsin-tsiànn bîng-bōng ,
Ta̍k-ê pat i Tân Bîng-thong ,
Siū tio̍h A-sai lâi siàn-tōng ,
Tsiah-ē ka-phòo lîn suà bông .
家破人亡 青慘
親戚 臺南
子兒 一日
通人 不甘
Ka-phòo-lîn-bông tsiànn tshinn-tshám ,
tshin-tsiânn tīr Tâi-lâm ,
Kiánn-lî tsi̍t-li̍t háu kah àm ,
Thong-lâng too thuè i m̄-kam .
家破人亡 空羅梭
一个 袂輸 乞食婆
母子 帶塊
呆命
Ka-phòo-lîn-bông khang-lo-so ,
Ti̍t-ê buē-su khit-tsia̍h-pô ,
Bú-kiánn tuà-terh iau kuânn ,
Phái-miā berh bué tsînn .
求乞 見少
大子 小子
衫褲 了了
穿 棟袂條
Berh kāng kiû-khit kiann kiàn-siàu ,
Tuā-kiánn suè-kiánn thong háu iau ,
Sann-khòo khìr hōng kóo liáu-liáu ,
Tsiah kuânn tshīng tsió tòng-buē-tiâu .
子兒 科科趙
穿
無塊
加忌 不着
Kiánn-lî kuânn kah kho̍k-kho̍k-tiô ,
Tan sann it khòo tshīng buē sio ,
Tsioh bô-tèr thang kāng tsioh ,
lán ka-kī tuè m̄-tio̍h .
無捨四
地步 反悔
暗恨 阿司 臭早死
狼心狗肺
Khuànn kiánn terh iau bô-siá-sì ,
Kàu tsit tuē-pōo huán-hué ,
Àm-hūn A-sai tshàu-tsá-sí ,
Lông-sim-káu-huì siâng ū .
狼心狗肺 臭短命
過手
四个 母仔子

Lông-sim-káu-huì tshàu-tér-miā ,
Tsînn kuái kèr-tshiú tsuè i kiânn ,
Pàng gún sì-ê bú-á-kiánn ,
Kiò thinn buē ìn tuē buē thiann .

窮人 富親
無要緊
這款 可憐
Kiò tuē buē thiann thinn buē ìn ,
Tann lâi kîng-lîn hù-tshin ,
Guá iau khah bô-iàu-kín ,
Hōo kiánn tsit-khuán tsiànn khónn-lîn .
這款 可憐代
刣頭 早死 阿司
過手 不愛
却錢
Hōo kiánn tsit-khuán khónn-lîn-tāi ,
Thâi-thâu tsá-sí Tsiu A-sai ,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú lâng m̄-ài ,
Tshûn berh hōng khioh-tsînn tâi .
短命 心肝 即年
無善終
這款 度量
即年 無天良
Tér-miā sim-kuann tsiah--nî hiông ,
Kánn tsiù berh bô-siān-tsiong ,
Guá ū tsit-khuán ê tōo-liōng ,
Lír kám tsiah--nî bô-thian-liông !
阿司 心肝
咒死絕咀
合理
那無 也卜
A-sai sim-kuann khah ngī thi̍h ,
Tsiù-sí-tse̍rh-tsuā siâng ū ,
Lír tio̍h ìng tsuā tsiah ha̍p-lí ,
Nā-bô iā-berh tshēr i .
短命 即多
母子 安年生
大病
也卜
Tér-miā thue̍h guá tsiah-tsuē tsînn ,
Hāi gún bú-kiánn an-ni-sinn ,
Iau kuânn khah hāi tio̍h tuā-pīnn ,
iā-berh kah i tînn .
母子
軒免 快活

恁厝 活活
Hāi gún bú-kiánn iau kuânn tshuah ,
Tsuè lír hian-bián thang khuìnn-ua̍h ,
pàng lír suah ,
Lín-tshù ua̍h-ua̍h lír thua .
也着 無命
靈魂 愛着
返去 某子
一个 空壳
Gún lír iā-tio̍h bô-miā ,
Lîng-hûn ài-tio̍h tèr guá kiânn ,
Tsînn kuái tńg-khìr kòo bóo-kiánn ,
Lâi liám tsi̍t-ê khang-khak miâ .
為汝
母子
那死 算賬
走勼
Uī-lír tsînn liáu tshù liáu ,
Bú-kiánn suah tio̍h kuânn kah iau ,
Nā-sí berh tshēr lír sǹg-siàu ,
Khuànn lír ē kiu kah guā tiâu .

無塊 透愧 半聲
討命
不知
Iau tio̍h liân kiânn too buē kiânn ,
Bô-tèr tháu-khuì kóng puànn-siann ,
tio̍h berh tshēr i thó-miā ,
bēr kàu m̄-tsai kiann .
恁母

縱在
定歸 阿司
Kiánn lír hōo lín-bú hāi ,
Iau kah liân ai too buē ai ,
Guá i tshiâng-tsāi ,
Tīng-kui tshēr i Tsiu A-sai .
街仔 真遠
臺南市外 甘蔗園
三日 粥飯
母子 歸冥
Tsia kue-á tsin-hn̄g ,
Tâi-lâm-tshī-guā kam-tsià-hn̂g ,
Sann-li̍t tsia̍h tio̍h bêr-pn̄g ,
Bú-kiánn kui-mî kuânn kah kng .
三日 五谷
夭壽短命
母子 做一錯
那死 相毛灬 娶)___ 家族
Sann-li̍t kha̍p tio̍h ngóo-kok ,
Iáu-siū-tér-miā hīng tsiah to̍k ,
Bú-kiánn lám tsuè-tsi̍t-tshok ,
Nā-sí sann-tshuā kìnn ka-tso̍k .
即年 青冷 按盞
一堆 袂寒
生命 一半
鏨頭 短命 心肝
Tsiah--nî tshinn-líng berh àn-tsuánn ,
Lám tsuè tsi̍t-tui khah buē-kuânn ,
Sìnn-miā lán tshun tsi̍t-puànn ,
Tsám-thâu tér-miā káu sim-kuann .

這款 北風
缺欠 榮養 抵抗
母子
Kiánn lír iau kah buē kóng ,
Khí kah tsit-khuán ê pak-hong ,
Khuat-khiàm îng-ióng thang tí-khòng ,
Tsù lán bú-kiánn miā tio̍h bông .
廣話
歸身軀肉
辨世 無聬
甘蔗園
buē kóng-uē kìr guá mn̄g ,
Kui-sin-khu-bah khah líng sng ,
Khuànn tsit piān-sè kánn bô-ǹg ,
Suah tio̍h tsāi kam-tsià-hn̂g .
全無 按盞
小歲 袂堪得
今冥 敢的 拆散
不過 恁母 心肝
tsuân-bô kóng àn-tsuánn ,
Tsió-hèr khah buē-kham-tit kuânn ,
Kin-mî lán kánn-ē thiah-suànn ,
M̄-kèr lín-bú ê sim-kuann .
据在 恁母 呌袂應
目周 乙直
做陣
來去 汕頭 仇人
Kìr-tsāi lín-bú kiò-buē-ìn ,
Ba̍k-tsiu lia̍h guá it-ti̍t tsîn ,
Kiánn lín berh kiânn tio̍h tsuè-tīn ,
Lâi--khìr Suànn-thâu tshēr siû-lîn .
逞校
相娶 來去 汕頭
母子 真正
絕對 因兜
Kiánn lín berh kiânn tio̍h thìng-hāu ,
Sann-tshuā thang lâi-khìr Suànn-thâu ,
Tsia̍h lán bú-kiánn tsin-tsiànn kàu ,
Tsua̍t-tuì berh khìr kàu in-tau .
那無 目周 不愿
來去 問題
是小
歸家 花花花
Nā-bô ba̍k-tsiu m̄-guān khueh ,
Lâi-khìr kah i khí būn-tuê ,
Lia̍h i tsiah lia̍h in sī-suè ,
Kui-ke hōo i hue-hue-hue .
相等
冤仇 頭一層
三魂 七魄 四散
脚手 牙皂
Kiánn lín berh khìr tio̍h sann-tán ,
Thang uan-siû thâu-tsi̍t-tsân ,
Sam-hûn tshit-phik tsâu sì-suànn ,
Kha-tshiú gê-tsô tsâu bán ân .
牙皂 袂開
青潭 青葵
全然 恁母
單身 無所歸
Gê-tsô ân peh buē-khui ,
tio̍h Tshing-thâm kah Tshing-kuî ,
Tsuân-liân thiann lín-bú tshuì ,
Pàng guá tuann-sin bû-sóo-kui .
兄弟 一陣
無通 逞校 母親
据在 恁母 呌袂應
雙手
Hiann-tī berh kiânn tsuè tsi̍t-tīn ,
Bô-thang thìng-hāu lín bú-tshin ,
Kìr-tsāi lín-bú kiò-buē-ìn ,
Sang-tshiú phō phak tsāi sin .
半聲
兄弟 相娶 起行
恁母 也是 無命
世間 呆命
Kiánn lín buē ìn kah puànn-siann ,
Hiann-tī sann-tshuā tio̍h khí-kiânn ,
Lín-bú iā-sī ē bô-miā ,
Sè-kan tuà ke phái-miā .
半句
身軀
那通 放拶 老母
目屎 逐粒 真珠
Kiánn lín buē ìn puànn-kù ,
Phō phak tsāi kiánn sin-khu ,
Nà-thang pàng-sak lín lāu-bú ,
Ba̍k-sái ta̍k-lia̍p tsin-tsu .
青潭 兄弟
青枝

生命 不碟
tio̍h Tshing-thâm in hiann-tī ,
Kòo khàu un tio̍h i Tshing-ki ,
Bēr suah un tio̍h suà ,
Tann guá sìnn-miā m̄-ti̍h .
脚手 硬諍
無力 出聲
小漢子
伐落
Iau tio̍h kha-tshiú buē ngī-tsiann ,
Háu bô-la̍t thang tshut-siann ,
Suah khìr un suè-hàn-kiánn ,
Hua̍t-lo̍h tio̍h lâi tèr i kiânn .
想着 歸面 憂葛葛
在得 身密
伐落 自殺
同日 做忌
Siūnn-tio̍h kui-bīn iu-kat-kat ,
Khàunn berh tsāi-tit thang sin-ba̍t ,
Tio̍h kín hua̍t-lo̍h lâi tsīr-sat ,
Kâng-li̍t tsuè-kī khah ta̍t .
自殺 兄弟
不甘 放拶 子兒
準備
現四 顛倒
Tsīr-sat lâi tèr lín hiann-tī ,
M̄-kam pàng-sak guá kiánn-lî ,
Tann tio̍h tsún-pī kín lâi ,
Tuà terh hiān-sì tian-tò li̍h8 .
帶塊 現四 見少
身軀 褲帶 一條
甘蔗園內 無塊
孤孤 這宮 草僚
Tuà-terh hiān-sì ke kiàn-siàu ,
Sin-khu khòo-tuà tháu tsi̍t-tiâu ,
Kam-tsià-hn̂g-lāi bô-tèr tiàu ,
Koo-koo tsit-king ê tsháu-liâu .
來去 外口
這塊 一片 林投
草地 小人
台南市外 近郊
Tio̍h kiânn lâi-khìr khah guā-kháu ,
Tsit-tèr tsi̍t-phìnn tsuan nâ-tâu ,
tīr tsháu-tuē tsió-lâng kàu ,
Tâi-lâm-tshī-guā ê kūn-kau .
林投 一片 即年
市外 大街
身邊 共同 墓地
這欉 九芎 一蛙
Nâ-tâu tsi̍t-phìnn tsiah--nî tsuē ,
Tshī-guā kūn tīr tuā-kue ,
Sin-pinn kiōng-tông ê bōng-tuē ,
Tsit-tsâng kiú-kiong tsi̍h tsi̍t-kue̍h .
面前 這條 小路
身邊 一片 塚仔埔
久居 住所
褲帶 一个
Bīn-tsîng tsit-tiâu sió-lōo ,
Sin-pinn tsi̍t-phìnn thióng-á-poo ,
Tsia kiú-kir ê tsū-sóo ,
Khòo-tuà sing kat tsi̍t-ê khoo .
這欉 九芎 介好勢
褲帶 這麗
石頭 脚架
只位 所在
Tsit-tsâng kiú-kiong kài-hó-sè ,
Khòo-tuà kai pa̍k kuà tsit-le ,
Tsio̍h-thâu khioh lâi tsuè kha-kè ,
Tsí-uī sóo-tsāi guá ê .
頭壳 這位
好好
頷頸 小濶 無愧
石頭 踢開
Thâu-khak kai tshun kuà tsit-uī ,
Kat phah hó-hó bián lâng tshui ,
Ām-kún sió-khuá berh bô-khuì ,
Tsio̍h-thâu īng kha tsiah that-khui .
石頭 兩三吝
三魂 七魄 在身
則時 絕愧
泊情 愛人
Tsio̍h-thâu lìn khìr ln̄g-sann-lìn ,
Sam-hûn tshit-phik tsāi-sin ,
Tsik-sî tsua̍t-khuì miā lâi tsīn ,
Berh lia̍h po̍k-tsîng ê ài-lîn .
阿招 吊荳
鄰右 厝邊兜
市內 罕人 行脚到
門|千 剃頭
Bián kóng A-tsio lâi tiàu-tāu ,
Tsia lîn-iū tshù-pinn-tau ,
Tshī-lāi hán-lâng kiânn-kha-kàu ,
Tú-tshian lâng berh khìr thi̍h-thâu .
草地 這咀tsit- ___kiann5
恍惚 看見 着一惊
庄主 知影
地保 官廳
Tsháu-tuē tsuan tuì tsit- tsuā kiânn ,
Hóng-hut khuànn--kìnn tio̍h-tsi̍t-kiann ,
Kín tsng-tsú thang tsai-iánn ,
Tuē-pò tio̍h khìr kiò kuann-thiann .
縣府 太爺
甘蔗園主
囝仔 寮仔內
親戚 收埋
Kuān-hú thài-iâ phài lâng lâi ,
Kam-tsià-hn̂g-tsú suà tsai ,
Gín-á tīr liâu-á-lāi ,
tshin-tsiânn thang siu-bâi .
簡的 這款 罕有
戯遷秋
官廳 無塊 根究
庄主 提頭
Kán-ē tsit-khuán tsiànn hán-iú ,
Tsáu lâi tuà tsia hìnn-tshian-tshiu ,
Kuann-thiann bô-tèr thang kun-kiù ,
Tsng-tsú thê-thâu tsiah kai siu .
頭人 却錢
五路
阿招 失敗
表子 阿司
Thâu-lâng khioh-tsînn i tâi ,
Hán kah ngóo-lōo lâng tsâu tsai ,
A-tsio ē lâi tsiah sit-pāi ,
Tsuan piáu-kiánn Tsiu A-sai .
一困
母子 可然
逐暗 冤魂 出現
逆天
Tsi̍t-khùn kuái lâng huah tsuē sián ,
Bú-kiánn khìr tsiànn khónn-liân ,
Ta̍k-àm uan-hûn too tshut-hiān ,
khìr tshēr i gi̍k-thian .
逐暗 出現
嘴舌 心肝
逕過 有伴
無愛
Ta̍k-àm tshut-hiān hōo lâng khuànn ,
Tshuì-tsi̍h thóo kah kàu sim-kuann ,
Tuì tsia king-kèr tio̍h ū-phuānn ,
Bô-ài tshiân kah li̍t lo̍h suann .
看着 通人 相爭
逐暗 倚瓦 林投
三十統歲
嘴舌 心肝頭
Khuànn-tio̍h thong-lâng sann-tsinn tsáu ,
Ta̍k-àm khiā-uá tīr nâ-tâu ,
Sann-tsa̍p-thóng-hèr guā lāu ,
Tshuì-tsi̍h thóo kah sim-kuann-thâu .
逐暗 出現 這搭
林投脚
一个 相打
肉粽 成家
Ta̍k-àm tshut-hiān tsāi tsit-tah ,
Tsuân tīr nâ-tâu-kha ,
Tsi̍t-ê kánn tsham kuí sio-phah ,
Terh buē bah-tsàng miâ Sîng-ka .
成家 上好
又閣 鐵齒 銅牙皂
來去
肉粽 挑塊 延路
Sîng-ka tián i tánn siōng-hó ,
Iū-koh thi̍h-khí tâng-gê-tsô ,
Tuì tsia lâi-khìr kah i poh ,
Bah-tsàng tann--terh iân-lōo o .
___ 塊呌tir7-terh kio3 肉粽
一个 婦人人
食神 簡的
歸担 空空空
Thiann tio̍h tīr-terh kiò bah-tsàng ,
Too tsit-ê hū-lîn-lâng ,
Tsia̍h-sîn kán-ē tài huah tāng ,
Kui-tànn sàu kah khang-khang-khang .
這个 查某 大壁
肉粽 不付
糯米
無到額
Tsit-ê tsa-bóo tsiànn tuā-phiah ,
Bah-tsàng pak m̄-hù i tsia̍h ,
Tsu̍t-bí ū lōo tsia̍h buē ,
Kiann tsînn ē thue̍h bô-kàu-gia̍h .
歸担
這个 查某 青飫
現錢 賒賬
不識 有銷
Kui-tànn lán bué kah liáu ,
Tsit-ê tsa-bóo tsiok tshinn-iau ,
Hiān-tsînn lán sia-siàu ,
Tsîng buē m̄-pat tsiah ū-siau .
這个 查某 好客
照算 恰加
上勢
這號
Tsit-ê tsa-bóo tsiànn hó-kheh ,
Tsiàu-sǹg ū hōo lán khah-ke ,
Īng hér kai khuànn khah siông-sè ,
Tsînn kán suah piàn tsit-hō ê .
奇怪 簡的 安年生
銀紙 不是
越頭 過去 看見
樹仔邊
Kî-kuài kán-ē an-ni-sinn ,
Too gûn-tsuá m̄-sī tsînn ,
Ua̍t-thâu kèr--khìr tsiah khuànn--kìnn ,
Khuànn i khiā tīr tshiū-á-pinn .
加忌 目周 淵旺
呆看 頭毛
則時 青秤 毛管
嘴舌 四寸
Ka-kī ba̍k-tsiu suah ian-n̄g ,
Bīn tsiok phái-khuànn sàm thâu-bn̂g ,
Tsik-sî tshinn-tshìn tshàng bn̂g-kńg ,
Tshuì-tsi̍h thóo ū sì-tshàng tn̂g .
—tioh8
身軀 雞母皮
袂得
新正 二月
Kiann —tio̍h liân too buē serh ,
Sin-khu tsâu khì kue-bú-phêr ,
Hiám kiânn buē-tit thang kàu tèr ,
Sin-tsiann pīnn kah lī-ge̍rh .
不通
做狗爬
因某
換人 別个
Lâng tsiah m̄-thang tshuì siunn le ,
Hiám kiânn buē kàu tsuè-káu-pê ,
In-bóo ū khìr kai ,
Berh lâi uānn-lâng kóng pa̍t-ê .
一个 鉢繳
粗皮蹺
生理 資本 須了了
世間
Tsi̍t-ê tshoo terh o̍h pua̍h-kiáu ,
Sìnn Âng miâ kiò Tshoo-phuê-khiau ,
Sing-lí tsir-pún su-liáu-liáu ,
I siūnn sè-kan tuà buē tiâu .
須繳 自盡
索仔
阿招 做陣
無錢 看輕
Su-kiáu berh khìr tsīr-tsīn ,
Tio̍h tsiong soh-á tēr tsāi sin ,
Tiàu kah A-tsio i tsuè-tīn ,
Bián terh bô-tsînn hōng khuànn-khin .
又原 這欉樹
索仔
石頭 粿脚 動手

Iū-guân berh tiàu tsit-tsâng-tshiū ,
Soh-á pak ân tsiah buē liu ,
Tsio̍h-thâu kér-kha berh tāng-tshiú ,
Tsiong tsio̍h that sak kha kín khiû .
這條 索仔
簡的 即覽
昏迷不醒 廣話
不該絕 緊回
Tsit-tiâu soh-á tsiah sin bué ,
Kán-ē tsiah-lám tn̄g tsuè kue̍h ,
Hūn-bê-put-tshínn buē kóng-uē ,
Miā put-kai-tsua̍t tio̍h kín-huê .
阿招 不通
死日
準準 勝利
招娘 得卜 援助
A-tsio khǹg i m̄-thang ,
Lír ê sí-li̍t bēr kàu ,
Koh pua̍h tsún-tsún ē sìng-lī ,
Tsio-niû tit-berh uān-tsōo i .
得確
交代 愛着
起廟 呼請
林投姉仔 親名
Koh pua̍h tik-khak ē tuā iânn ,
Kau-tāi ê ài-tio̍h thiann ,
guá khí-biō suà hoo-tshiánn ,
Nâ-tâu-tsí-á tsiah tshin-miâ .
伐落
兩對 子兒
林投姉
保庇
iânn biō sing hua̍t-lo̍h khí ,
Guá ū ln̄g-tuì ê kiánn-lî ,
Miâ guá siá Nâ-tâu-tsí ,
Ū guá tio̍h póo-pì i .
醒來
認真
做本
正實
Âng Khiau tshínn--lâi tio̍h kín kiânn ,
ū līn-tsin i thiann ,
Tsioh kuá tsuè-pún kah i piànn ,
Tsiann-si̍t ū pua̍h tio̍h ū iânn .
閣再 一集
阿招 汕頭
又原 金斗
阿司 厝邊兜
Koh-tsài tsi̍t-tsi̍p tio̍h ē thàu ,
Lâng tshuā A-tsio khìr Suànn-thâu ,
Iū-guân sìnn Tsiu miâ Kim-táu ,
A-sai kah i tshù-pinn-tau .
陰魂
阿司 因子 滿月
冤魂 扶身
全家 滅亡 應該
Im-hûn ín i khìr kàu tèr ,
A-sai in-kiánn tsuè muá-ge̍rh ,
Uan-hûn hū-sin luān serh ,
Tsuân-ke bia̍t-bông ìng-kai tse̍rh .
第四集 第六集