首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新歌林投姉
編者 陳春榮
出版社 興新出版社
出版年 1955年
篇名 第四集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
三集 尾鏨
阿司 野未 臺南
經過 十外暗
心肝 不甘
Berh suà sann-tsi̍p ê bér-tsām ,
A-sai iá-bēr kàu Tâi-lâm ,
Tsi̍h kín king-kèr tsa̍p-guā-àm ,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsin m̄-kam .
樟腦 香港
一困 即多工
逐暗 掛心 眠夢
藝旦房
I phuè tsiunn-ló kèr Hiong-káng ,
Tsi̍t-khùn khìr kah tsiah-tsuē-kang ,
Ta̍k-àm khuà-sim too bîn-bāng ,
Bāng kìnn i tīr gē-tuànn-pâng .
藝旦
這款 心肝
債務 按盞
出嘴 奢盤
Tsuè lír tuà tsia puânn gē-tuànn ,
Kánn siūnn tsit-khuán ê sim-kuann ,
Tsè-bū tsiah tāng berh àn-tsuánn ,
Tshut-tshuì tio̍h kah guá tshia-puânn .
目周 看見
厝字 借錢
一百醒
無疑 安年生
Ba̍k-tsiu lír sóo ū khuànn-kìnn ,
Tshù-lī thue̍h khìr kâng tsioh-tsînn ,
Guá khùn terh tsi̍t-pah-tshínn ,
Bô-gî lír ē an-ni-sinn .
爽快 這塊
一困 歸半月
行過脚
嘴唇皮
Tsuè lír sóng-khuài tuà tsit-tèr ,
Tsi̍t-khùn lâi berh kui-puànn-ge̍rh ,
Lír kiânn-kèr-kha lâng tio̍h hēr ,
Tsûn berh lo̍h lâng tshuì-tûn-phêr .
即多 債務
全部 身軀
富裕
角蜂 拿做 笋龜
siūnn tsiah-tsuē ê tsuè-bū ,
Tsuân-pōo kôo tīr guá sin-khu ,
Tuè lír tuà tsia terh hù-lū ,
Kak-phang lia̍h-tsuè sún-ku .
親成 朋友 好嘴
柵柵 一堆
手環
那通 食開
Tshin-tsiânn pîng-iú ka hó-tshuì ,
Sa-sa khîng tsuè tsi̍t-tui ,
Tshiú-khaûn kāng tsioh lâi tuī ,
Nà-thang hāi guá lâi tsia̍h-khui .
計共 萬四五
自己 幾千元
查某
心肝
Kè-kiōng berh bān-sì-gōo ,
Tsīr-kí ū kuí-tshing-khoo ,
Tsuè lír tsuà tsia phiâu tsa-bóo ,
Sim-kuann lâng lír tsiah tshoo .
樟腦
厝內 空羅梭
債主
這款 心肝
Tsioh berh hōo lír phuè tsiunn-ló ,
Tshù-lāi khîng kah khang-lô-so ,
Tsè-tsú berh tuì guá thó ,
Tsit-khuán sim-kuann tsuè ē lo̍h .
一困 即年
一張批
徹理底
正實
Tsi̍t-khùn kāng tsioh tsiah--nî tsuē ,
Tsiah hiông kah tsi̍t-tiunn-phue ,
Ū ê tsai kah thiat-lí-tué ,
Tsiann-si̍t ū khìr suah huê .
通人 空隙
害人
穩居 香港
債主 打蜂
Thong-lâng tsai lír ê khang-phāng ,
Tsuan iōng tshuì terh hāi-lâng ,
Tsuè lír ún-kir tuà Hiong-káng ,
Hāi guá tsè-tsú phah-phang .
歸身
全部 一个
當天 咒咀 立誓
出門 入家
lír khiàm lâng kuí-sin tsè ,
Tsuân-pōo berh tuì guá tsi̍t-ê ,
Tng-thinn tsiù-tsuā kah li̍p-sè ,
Kánn koh tshut-bn̂g li̍p-ke .
當天 重咀

拖累
快活
kánn tng-thinn tsiù tāng-tsuā ,
Kóng lír buē khai kah buē pua̍h ,
thang tsiah hiông thua-luī guá ,
Tsuè lír tsuà tsia terh khuìnn-ua̍h .
樟腦 好趁
無疑 心肝 即年
子兒 細漢
維持 過日 為難
Kóng tio̍h tsiunn-ló guā hó-thàn ,
Bô-gî sim-kuann tsiah--nî tshân ,
Guá kiánn-lî suè-hàn ,
Î-tshî kèr-li̍t too uî-lân .
愛情網
一个 守寡人
臺灣 香港
小歲 花粉香
Lír lâi tînn tio̍h ài-tsîng-bāng ,
Gún sǹg tsi̍t-ê tsiú-kuánn-lâng ,
Tâi-uân tann lâi kàu Hiong-káng ,
Tham lâng tsió-hèr hue-hún-phang .
這層
台灣
債務 清算
戀愛 愛戀
Tsit-tsân guá lír kuán ,
kiò lír huê Tâi-uân ,
Tsè-bū lán tio̍h lâi tshing-suàn ,
Kuán lír luân-ài ài-luân .
好味是
子兒
那無 存意
祖公 蹺匙
Tsînn thue̍h lâi hîng hó-bī-sī ,
ǹg lír tshiânn gún kiánn-lî ,
Nā-bô guá ū tsûn-ì ,
Kuán lín tsóo-kong khiau-sî .
有影
那無 眾人
無塊 生命
不惊
Tsînn thue̍h lâi hîng khah ū-iánn ,
Nā-bô kóng hōo tsìng-lâng thiann ,
Guá bô-terh sioh sìnn-miā ,
tsi tōo guā m̄-kiann .

債務
出手 打打
一領
I guá tio̍h kah i ,
Tsè-bū tsiah tāng siâng berh tann ,
Tshut-tshiú berh lâi tánn-phah ,
Hōo guá thiah phuà tsi̍t-niá sann .
出手
公親
個個吝
着惊 則時 精神
Tshut-tshiú berh i ê bīn ,
lâng kánn lâi tsuè kong-tshin ,
guá tshia kah ko-ko-lìn ,
Tio̍h-kiann tsik-sî suah tsing-sîn .
精神 歸身
囝仔 估估鼾
阿司 藝旦
這款 心肝
Tsing-sîn kui-sin thong kuānn ,
Gín-á khùn kah kōnn-kōnn-huânn ,
Bāng kìnn A-sai khai gē-tuànn ,
Kánn buē tsit-khuán ê sim-kuann .
思想 過多
甲即 不是人
永久 香港
天光 門| 十七工
Sir-siúnn kèr-too tsiah lâi bāng ,
Tsóng kah-tsiah m̄-sī-lâng ,
Kánn buē íng-kiú tuà Hiong-káng ?
Thinn-kng khìr tsa̍p-tshit-kang .
袂得 烏白
洗手 廳頭 燒香
阿司 宰樣
謝猪羊
Khùn buē-tit khìr oo-pe̍h siūnn ,
Suè-tshiú thiann-thâu tio̍h sio-hiunn ,
Tsin kiann A-sai ē tsái-iūnn ,
Kàu tshù gáu berh siā-tir-iûnn .
燒香 參拜 祈禱
祝告 了後 公婆
好好
一吝返 帆帆灱
Sio-hiunn tsham-pài terh kî-tó ,
Tsiok-khò liáu-āu kong-pô ,
Hiunn tshah lo̍h lôo too hó-hó ,
Ua̍t tsi̍t-lìn-tńg phâng-phâng-to̍h .
越頭 看見 即知
公媽 指點 發爐
罕得 出門
萬外元
Ua̍t-thâu khuànn--kìnn tsiah-tsai khóo ,
Kong-má tsí-tiám terh huat-lôo ,
Hán-tit tshut-bn̂g tsông lōo ,
Hōo i thue̍h khìr bān-guā-khoo .
廣話
雙脚 齊齊齊
危險 也是

Siūnn tio̍h khóo kah buē kóng-uē ,
Sang-kha kuī kah tsuê-tsuê-tsuê ,
Khuànn ē guî-hiám iah-sī buē ,
Pha im pha tshiò pua̍h pue .
引杯 無辦法
至今 不那 半個月
心肝 越拙
青慘
Kiû ín-pue bô-piān-huat ,
Tsì-kim m̄-nā puànn-kòo-gua̍t ,
Sim-kuann i ū uat-tsuat ,
Tsù guá tshinn-tshám miā kai tsua̍t .
雄雄 起來
飲茶 趙嘉族
心肝 於乍
目周 簡的 擦正目
Hiông-hiông khí--lâi kha tio̍h tak ,
Lim-tê suah tio̍h-ka-tsa̍k ,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsin îr-tsak ,
Ba̍k-tsiu kán-ē tshuah-tsiànn-ba̍k .
生理 失敗
寫批
因為 愛情 干碍
歸棟 阿司
I sing-lí tsuè sit-pāi ,
tio̍h siá-phue hōo guá tsai ,
In-uī ài-tsîng ê kan-gāi ,
Kui-tòng thue̍h hōo Tsiu A-sai .
一時 那的 顛戇
這層 不通
阿司 這棟
了錢 失節 拜門風
Tsi̍t-sî nà-ē khí tian-gōng ,
Lâi tsuè tsit-tsân tsiànn put-thong ,
Koh hōo A-sai kńg tsit-tòng ,
Liáu-tsînn sit-tsiat pāi-bn̂g-hong .
來去 安平 探聽
走水伴 得確
___kuia- ___ 厝內
媽媽 來去 雖時
Lâi-khìr An-pîng thàm-thiann bāi ,
Mn̄g tsáu-tsuí-puānn tik-khak tsai ,
Kiánn lín kuia- kuai tuà tsù-lāi ,
Ma-ma lâi-khìr suî-sî lâi .
趕緊 安平港
門|千 出帆
探聽 鼻目隙
不敢 省人
Kuánn-kín tio̍h lâi An-pîng-káng ,
Tú-tshian ū tsûn berh tshut-phâng ,
Thàm-thiann ū siánn phīnn-ba̍k-phāng ,
M̄-kánn kóng berh tshēr siánn-lâng .
走水伴
一堆 苦力 運搬
倒一隻 香港
借問 人客官
Khuànn in ê tsáu-tsuí-puānn ,
Tsi̍t-tui ku-lí terh ūn-puann ,
Tīr tó-tsi̍t-tsiah Hiong-káng suànn ,
Kiânn tsioh-mn̄g lâng-kheh-kuann .
不敢 探聽 誠實人
一个 粗工
一隻船 香港
什麼 日子 出航
M̄-kánn thàm-thiann sîng-si̍t-lâng ,
Khìr mn̄g tsi̍t-ê tsuè tshoo-kang ,
tsi̍t-tsiah-tsûn kiânn Hiong-káng ,
Siánn-mi̍h li̍t-tsí berh tshut-phâng ?
朋友 真好
這隻 塊行 新加坡
喜平 碼頭 興發號
今日 貨物 抵塊
Pîn-iú tsin-hó guá ,
Tsit-tsiah terh-kiânn Sin-ka-pho ,
Hí-pîng bé-thâu hing-huat-hō ,
Kin-li̍t hèr-bu̍t tī-terh lo̍h .
無外遠
一拖 躼躼長
心肝 威威鑽
了錢 腹堵腸
Mn̄g liáu kiânn too bô-guā-hn̄g ,
Lâng kóng tsi̍t-thua lò-lò-tn̂g ,
Thiann tio̍h sim-kuann ui-ui-tsǹg ,
Liáu-tsînn tiùnn phuà pak-tóo-tn̂g .
刁工 知影
大聲
阿司 正實 食命
這个 查某 契兄
Tiau-kang berh hōo guá tsai-iánn ,
Tsiah ū kóng kah huah tuā-siann ,
A-sai tsiann-si̍t tsin tsia̍h-miā ,
Tsit-ê tsa-bóo ê khueh-hiann .
阿司 出名 搭鈎
扇緣投

那有 越頭
A-sai tshut-miâ ê tah-kau ,
Tsuan siūnn beh hōng siàn-iân-tâu ,
Tsînn kah hōo i thue̍h liáu āu ,
Nà-ū siūnn berh ua̍t-thâu .
阿司 食神 正重
專想 死尫
菜頭 不栽鬃
拐仙 力做 富戶人
A-sai tsia̍h-sîn tài tsiànn-tāng ,
Tsuan-siūnn berh tah lâng sí-ang ,
Ū ê tshài-thâu m̄-tsai-tsáng ,
Kuái-sian lia̍h-tsuè hù-hōo-lâng .
青瑾瑾
三寸 落肉
那無 阿司 做陣
打算 落眠
Lâi tsia mn̄g kah tshinn-kìn-kìn ,
Sann-tshùn lo̍h-bah pún khah tshin ,
Nā-bô A-sai thang tsuè-tīn ,
Phah-sǹg khùn buē lo̍h-bîn .
一人 一句
這款 過掣
聽着 腹堵
真正 見少 走圭
Tsi̍t-lâng tsi̍t-kù huē buē suah ,
Berh tsiàu tsit-khuán tsînn kèr-tshuah ,
Thiann-tio̍h pak-tóo ē tiùnn phuà ,
Tsin-tsiànn kiàn-siàu kha buē hua̍h .
阿司 貨草
喜隻 猩猩 不是
想着 袂得
這平 馬頭
Kóng lán A-sai ê hèr-tsháu ,
Hí-tsiah sing-sing m̄-sī kâu ,
Siūnn-tio̍h kiânn kah buē-tit kàu ,
Lâi mn̄g tsit-pîng ê bé-thâu .
一个 臺中人
阿司 同邦
現在 香港
返來 四五工
Mn̄g tio̍h tsi̍t-ê Tâi-tiong-lâng ,
Tsûn kah A-sai tah kâng-pang ,
Hiān-tsāi lâng tīr Hiong-káng ,
Tsûn tńg-lâi ū sì-gōo-kang .
莫怪 阿司 字運
樟腦 一包
新貨 出口
配船 汕頭
Bo̍k-kuài A-sai lī-ūn kàu ,
Tsiunn-ló siau kah tn̄g tsi̍t-pau ,
Bué kuá sin-hèr suà tshut-kháu ,
Guân phuè-tsûn tńg in Suànn-thâu .
安年 無望
三禮拜 廿一工
想着 脚手 袂震動
阿司 害人
kah an-ni ún bô-bāng ,
Khír sann-lé-pài lia̍p-it-kang ,
Siūnn-tio̍h kha-tshiú buē-tín-tāng ,
A-sai lír kán tsiah hāi-lâng .
袂得
親丈夫
一困 這堆 債主
能力
Hiám kiânn buē-tit thang kàu tshù ,
Khah kóng tio̍h lán tshin-tiōng-hu ,
Tsi̍t-khùn tsit-tui ê tsè-tsú ,
Īng siánn lîng-li̍k kah i tu .
今日 簡的 僥倖
萬外 不是 三二千
逐个 借用證
倒位
Kin-li̍t kán-ē tsiah hiau-hīng ,
Bān-guā m̄-sī sann-ln̄g-tshing ,
Ta̍k-ê ū siá tsioh-iōng-tsìng ,
Khuànn berh tó-uī thue̍h lâi hîng ?
啼哭 目屎
阿司
今日 明仔再
未合 債主
terh thî-khàu lâu ba̍k-sái ,
liông sim Tsiu A-sai ,
Tòng kin-li̍t bîn-á-tsài ,
Tshuì kóng bēr-ha̍p tsè-tsú lâi .
債主 到位 來塊
期間 過限 著灱
這時拵
利息 甘愿
Tsè-tsú kàu-uī lâi-terh thó ,
Kî-kan kèr-hān tsînn tīr-tó ?
Kàu tsit-sî-tsūn tio̍h ,
Lī-sit kam-guān sià lír .
十工失
一困 歸月日
初一 十七
利息 免提 朝直
Lír kóng berh tsioh tsa̍p-kang-sit ,
Tsi̍t-khùn tshiân berh kui-ge̍rh-li̍t ,
Tshe-it ān kah kàu tsa̍p-tshit ,
Lī-sik bián-thue̍h khah tiâu-ti̍t .
利息 甘愿
母錢 不着
債主 陰反
金手環
Lī-sik bián thue̍h gún kam-guān ,
Bú-tsînn m̄-tio̍h lâi tshing uân ,
Tsè-tsú lióng kah im-huán ,
Ū ê berh thó kim-tshiú-khuân .
招娘 好嘴
不成 受開
走水
香港 回歸
Tsio-niû tsiah in hó-tshuì ,
M̄-tsiânn hōo lín khìr siū-khui ,
Tsînn kah lâng tsuè tsáu-tsuí ,
Hèr phuè Hiong-káng bēr huê-kui .
死尫
袂曉
香港
世間 那有 喜號空
Lâng terh tham tio̍h lír sí-ang ,
Lír buē-hiáu thang khuànn lâng ,
Berh lâi thuè lír kiânn Hiong-káng ,
Sè-kan nà-ū hí-hō-khang .
表子 阿司 無好貨
鄰鄰
這塊
戇猪 白米粥
Piáu-kiánn A-sai bô-hó-hèr ,
lír piàn terh lin-lin se̍rh ,
Ǹg i koh lâi lín tsit-tèr ,
Gōng-tir siūnn tsia̍h pe̍h-bí-bêr .
表子 阿司 狗男子
飼金魚
錢頭 捲得
汕頭 久居
Piáu-kiánn A-sai kàu-lâm-tsír ,
Tsuan siūnn berh hōng tshī-kim-hîr ,
Tsînn-thâu kńg--leh tsuè i khìr ,
Tuà in Suànn-thâu terh kiú-kir .
死尫 失戀
過手
汕頭 永遠
不敢 閣再 台灣
Tsai lír sí-ang terh sit-luân ,
Tsînn thue̍h kèr-tshiú tsuè i suan ,
Tīr in Suànn-thâu tuà íng-uán ,
M̄-kánn koh-tsài kàu Tâi-uân .
煩惱 這款
明明 前世冤
神經 散亂
債務 週全
Lír bián huân-ló kah tsit-khuán ,
Bîng-bîng lín tsîng-sì-uan ,
Khóo liáu sîn-king ē sàn-luān ,
Tsè-bū guá lín tsiu-tsuân .
一千 五百
那不 迫巴
債主 同同 這搭
空嘴哺舌 無彩脚
Tsi̍t-tshing ê lâng hîng gōo-pah ,
Nā-m̄ kai lia̍h khìr piak-pa ,
Tsè-tsú tông-tông tīr tsit-tah ,
Khang-tshuì-pōo-tsi̍h bô-tshái-kha .
討錢 看款
金手環
厝邊 圓滿
不通 占權
Thó-tsînn ài tit tio̍h khuànn-khuán ,
Guá tsioh i kim-tshiú-khuân ,
Ài lín tshù-pinn thang uân-buán ,
M̄-thang lâi khì guá tsiàm-kuân .
一千 五百銀
物件 處分
對頭 呆字運
現金 斷一文
Tsi̍t-tshing thue̍h gōo-pah-gûn ,
Bn̍gh-kiānn buē hōo lín tshír-hun ,
Tuì-thâu kah phái-lī-ūn ,
Hiān-kim guá tn̄g-tsi̍t-bûn .
物件 衫褲 變賣
軟心 無提
野閣 不負 真多
代先
Bn̍gh-kiānn sann-khòo tsâu piàn-buē ,
Nńg-sim ê lâng suah bô-thue̍h ,
Iá-koh put-hu khiàm tsin-tsuē ,
Ū hîng ê lâng tāi-sing huê .
器具 賣來 無到
野閣 厝邊兜
代先 尾後
這款 空頭
Khì-kū buē--lâi hîng bô-kàu ,
Iá-koh khiàm lâng tshù-pinn-tau ,
Thiòng tīr tāi-sing thiànn bér-āu ,
Pìnn kah tsit-khuán ê khang-thâu .
物件 賣了 無到
野閣 一二千
這款 舍四眾
皆再 厝邊 愿情
Bn̍gh-kiānn buē-liáu bô-kàu hîng ,
Iá-koh khiàm lâng tsi̍t-ln̄g-tshing ,
Pìnn kah tsit-khuán sià-sì-tsìng ,
Kai-tsài tshù-pinn siong guān-tsîng .
債主 各人 分散
野有 一主 大攤
無疑 呆看
心肝
Tsè-tsú kok-lâng tsâu hun-suànn ,
Iā-ū tsi̍t-tsú khah tuā-thuann ,
Bô-gî pìnn kah tsiah phái-khàunn ,
Thiann kiánn terh háu kuah sim-kuann .
眾人 分散 去了了
囝仔 逐个
野閣 一主 重要
厝字 一條
Tsìng-lâng hun-suànn khìr-liáu-liáu ,
Gín-á ta̍k-ê terh háu iau ,
Iá-koh tsi̍t-tsú khah tiōng-iàu ,
Tshù-lī kāng tsioh tsi̍t-tiâu .
字紙 提去 準當
厝內 一項物
倒斷
那不 入門
Lī-tsuá thue̍h--khìr hōng tsún-tǹg ,
Tshù-lāi kah tsi̍t-hāng-bn̍gh ,
Kiò lán i tsāu tò-tn̄g ,
Nā-m̄ tsînn berh siu li̍p-bn̂g .
錢主 直直
衫褲 器具
倒斷 也是
母子 倒落
Tsînn-tsú ti̍t-ti̍t tui berh thó ,
Sann-khòo khì-kū lóng tsâu ,
Kai kóng tò-tn̄g iā-sī ,
Bú-kiánn khuànn lán tuà tó-lo̍h ?
衫褲 了了了
破的 穿

這宮 甘蔗寮
Sann-khòo buē kah liáu-liáu-liáu ,
Phuà--ê lán tshīng tsiah ē tiâu ,
Tshù suah hōng kóo khìr siàu ,
Lâi ku tsit-king kam-tsià-liâu .
無利
火食
不愿 出面 求乞
在得 過日
Kiánn suè bô-lī thang sóo tit ,
Berh ū guá tōo hér-si̍t ,
M̄-guān tshut-bīn kāng kiû-khit ,
Khuànn berh tsāi-tit thang kèr-li̍t !
四集
母子 安身
五集 阿招 自盡
通人 可憐
Sì-tsi̍p pian kàu tsia berh ìn ,
Bú-kiánn tèr thang an-sin ,
Gōo-tsi̍p A-tsio suah tsīr-tsīn ,
Thong-lâng too thuè i khónn-lîn .
阿招 着是 林投姉
三个 親子兒
飫飢失噹 餓死
家破人亡 一時
A-tsio tio̍h-sī Nâ-tâu-tsí ,
sinn sann-ê tshin-kiánn-lî ,
Iau-ki-sit-tǹg lâi gō--sí ,
Ka-phòo-lîn-bông tsuè tsi̍t-sî .
五集 阿招
六集 阿司
聽着 目屎
這條 古事 通人
Gōo-tsi̍p A-tsio hōng tâi ,
La̍k-tsi̍p ua̍h lia̍h Tsiu A-sai ,
Thiann-tio̍h lín ē lâu ba̍k-sái ,
Tsit-tiâu kóo-sīr thong-lâng tsai .
第三集 第五集